Tài liệu Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường thcs cẩm liên

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên A- §Æt vÊn ®Ò : I .LÝ do chän ®Ò tµi : HiÖn nay häc sinh cã xu híng xem nhÑ häc nh÷ng m«n x· héi nãi chung m«n ng÷ v¨n nãi riªng . Còng chÝnh v× thÕ mµ chÊt lîng häc v¨n cã chiÒu høng gi¶m sót . Häc sinh kh«ng say mª yªu thÝch m«n häc . Mµ say mª vµo nh÷ng m«n mang xu híng thêi cuéc nh tiÕng anh, ®iÖn tö , tin häc ... cã vÎ nh kh«ng cßn høng thó víi nh÷ng vÇn th¬ lôc b¸t truyÒn thèng , nh÷ng v©u tôc ng÷ ca dao dÔ thuéc dÔ hiÓu ®i s©u vµo lßng ngêi.ChÝnh v× thÕ l¹i cµng ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn ng÷ v¨n ph¶i t¹o ®îc giê häc thu hót häc sinh,lµm cho häc sinh mong chê ®Õn giê häc, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i dÔ nhÊt lµ trong thêi kú hiÖn nay nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· chi phèi kh¸ nhiÒu ®Õn ®êi sèng cña ngêi gi¸o viªn . §ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. T×m ra ®îc nh÷ng thuËn lîi –khã kh¨n trong giê häc ®Ó kÞp thêi uèn n¾n vµ söa sai cho häc sinh .B»ng kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ®Èy cao chÊt lîng bµi lµm v¨n cho häc sinh. Còng chÝnh v× nh÷ng thùc tr¹ng hiÖn nay cña häc sinh líp 8 trêng THCS CÈm Liªn nªn t«i m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i ph¸p cña b¶n th©n nh»m n©ng cao chÊt lîng cho bµi v¨n. II. Thùc tr¹ng: 1. ThuËn lîi: - Trong n¨m häc nµy t«i ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y ng÷ v¨n cña 3 líp 8 : 8a-8b-8c. Th× t«i thÊy häc sinh cña ba líp cã kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi kh«ng ®ång ®Òu. Hai líp 8a8b cã kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc t¬ng ®¬ng nhau, sè häc sinh chiÕm tØ lÖ kh¸ ë c¸c m«n chiÐm tØ lÖ cao, hcä lùc trung b×nh kh¸ trë lªn nhiÒu. C¸c em cã tinh thÇn häc tËp ham häc hái, h¨ng say ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi, chuÈn bÞ bµi t¬ng ®èi ®Çy ®ñ khi lªn líp. - B¶n th©n t«i nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña ®ång nghiÖp. khi nghØ c¸c ®ång chÝ ®· d¹y thay cho t«i kh«ng ®Ó häc sinh nghØ tiÕt. - HiÖn nay tµi liÖu tham kh¶o nhiÒu gióp Ých rÊt nhiÒu trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn. c¸c líp häc n©ng cao tr×nh ®é t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o tham gia hcämtËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô theo kÞp víi xu thÕ ®æi míi hiÖn nay. 2. Khã kh¨n: - Häc sinh líp 8b cã kh¶ n¨ng lÜnh héi tri thøc kÐm so víi hai líp 8a-8b.Khi tæ chøc líp häc th× häc sinh nam thêng kh«ng chó ý hay lµm ån gay øc chÕ cho gi¸o viªn. líp 8b tØ lÖ häc sinh chuÈn bÞ bµi cò, hcä bµi khi ®Õn líp kh«ng ®µy ®ñ ¶nh h ëng rÊt lín ®Õn giê häc. -1 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên - M«n ng÷ v¨n c¸c trang thiÕt bÞ nh tranh ¶nh, mét sè t¸c phÈm cã ®o¹n trÝch ®îc häc th viÖn kh«ng cã, do ®ã gi¸o viªn häc sinh muèn tham kh¶o kh«ng cã nªn rÊt khã kh¨n häc sinh khã h×nh dung ®îc ®o¹n trÝch t¸c phÈm. - Häc sinh hiÖn nay cã xu thÕ xem nhÑ c¸c m«n x· héi trong ®ã cã m«n ng÷ v¨n dÉn ®Õn chÊt lîng häc tËp kh«ng cao. 3. KÕt qu¶ thùc tr¹ng: -Trong kú thi kh¶o s¸t chÊt lîng ®Çu n¨m tØ lÖ häc sinh yÕu kÐm m«n ng÷ v¨n kh¸ cao. - Häc sinh ®¹t kÕt qu¶: kh¸: 3 em -> 3.1% trung b×nh: 42 em -> 44.6% YÕu- kÐm : 49 em -> 52.3% B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: PhÇn I : Thùc tiÔn gi¶ng d¹y Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ häc tËp, nghiªn cøu, t«i nhËn thøc d¹y häc v¨n ®ßi hái chóng ta ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu, tiÕp thu nã b»ng c¶ trÝ ãc lÉn t©m hån. cã khi c¶m thô ®îc nhng l¹i tr×nh bµy sù hiÓu biÕt cña m×nh kh«ng ®¹t yªu cÇu. mét bµi tËp lµm v¨n ®ßi hái kÕt qu¶ cña sù tæng hîp c¸c kiÕn thøc vÒ lÝ thuyÕt lµm v¨n, kiÕn thøc v¨n ho¸, kiÕn thøc x· héi, kÜ n¨ng diÔn ®¹t. §Ó biÕn nh÷ng kiÕn thøc ®ã cña m×nh th× häc sinh ®ã ph¶i cã mét thêi gian miÖt mµi rÌn luyÖn, ®Æc biÖt ph¶i ham thÝch häc v¨n. ThÕ nhng kÕt qu¶ hiÖn nay cho thÊy chÊt lîng bµi lµm v¨n cña häc sinh cha cao. Qua theo dâi c¸c bµi viÕt cña häc sinh kÕt qu¶ cha nh mong muèn. Thùc tÕ nh sau: 1. Bµi viÕt sè 1: §Ò bµi: KÓ l¹i kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®i häc. Yªu cÇu: - x¸c ®Þnh ng«i kÓ thø 1 – thø3. - x¸c ®Þng tr×nh tù kÓ: + Theo thêi gian - kh«ng gian. + Theo diÔn biÕn sù viÖc. + Theo diÔn biÕn cña t©m tr¹ng. - x¸c ®Þnh cÊu tróc cña v¨n b¶n ®Þnh ph©n ®o¹n ( sè lîng ®o¹n v¨n trong mçi phÇn ) vµ c¸ch tr×nh bµy c¸c ®o¹n. - x¸c ®Þnh 4 bíc t¹o lËp v¨n b¶n, chó träng bíc lËp ®Ò c¬ng. -2 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên Líp 8A 8B 8C SÜ sè 34 29 31 Lo¹i giái SL % 1 2.9 0 0 0 0 Lo¹i Kh¸ SL % 8 23.5 3 10.3 10 32.3 Trung b×nh SL % 14 41.2 10 34.5 11 35.5 YÕu - kÐm SL % 11 32.4 16 55.2 10 32.2 - Sau khi thu bµi t«i ®· chÊm bµi s÷a lçi cho häc sinh vµ t×m ra nguyªn nh©n t¹i sao bµi lµm cña häc sinh l¹i cha cao nh vËy: ®ã lµ do thêi gian trªn líp cã h¹n, kiÕn thøc häc sinh lÜnh héi cha ®Çy ®ñ cha s¸t tõng ®èi tîng häc sinh. ch\a ph©n lo¹i ®îc ®èi tîng häc sinh ®Ó cã h×nh thøc ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp. - Häc sinh cha thùc sù quan t©m ®Õn m«n häc, vÒ nhµ häc bµi «n bµi cha ®Çy ®ñ. Kh«ng chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp, cha ®äc kÜ ®Ò dÉn ®Õn kh«ng hiÓu ®Ò, vèn tõ nghÌo nµn do ®äc Ýt, tµi liÖu tham kh¶o thiÕu thèn, tr×nh ®é nhËn thøc h¹n hÑp. - Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y sè hcä sinh bÞ diÓm kÐm lµ do thiÕu tËp trung, kh«nng chÞu häc bµi, ®äc bµi. Trªn ®©y lµ mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu mµ t«i nhËn thÊy ë bµi viÕt sè 1. dÉn ®Õn tØ lÖ yÕu kÐm nhiÒu. §iÓm kh¸ giái kh«ng cã hoÆc nÕu cã th× tØ lÖ t¬ng ®èi thÊp. 2. §Õn bµi viÕt sè 3: §Ò bµi : H·y kÓ vÒ mét con vËt ®¸ng nhí mµ em yªu thÝch. Yªu cÇu: Häc sinh ph¶i: X¸c ®Þnh sù viÖc chÝnh vµ c¸c chi tiÕt. X¸c ®Þnh nh©n vËt chÝnh ( ngêi kÓ vµ con vËt nu«i ) vµ mét sè con vËt kh¸c. - C¸c yÕu tè miªu t¶ biÓu c¶m xen kÏ. - Thêi gian lµm bµi lµ 90 phót. sau khi chÊm bµi tØ lÖ nh sau: Líp sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Trung b×nh YÕu - kÐm SL % SL % SL % SL % 8A 34 1 2.9 8 23.5 14 41.2 11 32.4 8B 29 3 10.3 10 34.5 16 55.2 8C 31 10 32.3 11 35.5 10 32.2 PhÇn II: Nguyªn nh©n bµi lµm v¨n chÊt lîng cha cao. Sau khi chÊm ba bµi lµm v¨n cña häc sinh t«i thÊy kÕ qu¶ bµi viÕt cha cao ®ã lµ do nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu sau: -3 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên Kh¶ n¨ng cña ngêi thÇy cã h¹n, thêi gian trªn líp cã h¹n. §iÒu nµy còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ch¸t lîng häc tËp cña häc sinh. 1. C¸c tranh ¶nh phôc vô d¹y häc m«n ng÷ v¨n cßn thiÕu, mét sè t¸c phÈm cã ®o¹n trÝch ®îc häc cßn thiÕu häc sinh kh«ng ®îc ®äc nªn rÊt khã h×nh dung khi tiÕp cËn t¸c phÈm. Häc sinh cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó mua s¸ch tham kh¶o ®Ó ®äc n©ng cao kiÕn thøc, lµm giµu vèn tõ khi viÕt bµi dÉn ®Õn vèn tõ nghÌo nµn, bµi viÕt qu¸ s¬ sµi, kh«ng phong phó vèn tõ néi dung. 2. C¸c em häc sinh kh«ng tiÕn hµnh tu©n thñ c¸c bíc: - T×m hiÓu ®Ò. - T×m ý, lËp ý. - LËp dµn bµi. - ViÕt bµi hoµn chØnh. - §äc chØnh s÷a. Do ®ã bµi viÕt dÉn ®Õn l¹c ®Ò, bµi lµm kh«ng ®ñ ý, bè côc bµi lµm lén xén. thËm chÝ bè côc kh«ng ®ñ ba phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt luËn. 4.Lçi vÒ chÝnh t¶: - Häc sinh cÊp T.H. C. S kh«ng cßn nh÷ng tiÕt luyÖn viÕt, ch÷ viÕt xÊu sai lçi chÝnh t¶ nh: viÕt hoa tuú tiÖn, lÉn lén c¸c tõ gÇn ©m, c©u sai ng÷ ph¸p, sö dông dÊu c©u kh«ng hîp lÝ. - ThiÕu cÊu tróc v¨n b¶n vµ tÝnh liªn kÕt c©u. PhÇn III: nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng bµi lµm v¨n. 1. §èi víi ngêi thÇy: a. C¸c phÈm chÊt gi¸o viªn cÇn cã: Do ®Æc ®iÓm cña nghÒ d¹y häc, ngêi gi¸o viªn nhÊt lµ gi¸o viªn ng÷ v¨n lu«n t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch häc sinh. Sù t¸c ®éng nµy th«ng qua tr×nh ®é vµ phÈm chÊt nh©n c¸ch cña ngêi thÇy. - Ngêi gi¸o viªn ph¶i cã thÕ giíi quan khoa häc ®Ó lµm nÒn t¶ng, ®Þnh híng th¸i ®é, hµnh vi øng sö cña gi¸o viªn tríc c¸c vÊn ®Ò thÕ giíi tù nhiªn, thùc tiÔn x· héi vµ thùc tiÔn nghÒ nghiÖp. - Ngêi gi¸o viªn cã lÝ tëng nghÒ nghiÖp trong s¸ng, lu«n lu«n say xa häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc, ®Æc ®iÓm nghÒ nghiÖp, cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é tæ chøc thµnh c«ng c¸c qu¸ tr×nh d¹y häc vµ gi¸o dôc. -4 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên - Ngêi gi¸o viªn ng÷ v¨n lu«n tiÕp xóc ho¹t ®äng víi thÕ hÖ trÎ. muèn ho¹t ®äng s ph¹m thu hót vµ cã t¸c dông c¶m ho¸, thuyÕt phôc ®îc c¸c em, ®ßi hái b¶n th©n nhµ gi¸o dôc ph¶i cã t©m hån trong s¸ng, t¬i trÎ, cã t×nh c¶m cao thîng, cã th¸i ®é khoan dung. Nhê vËy nhµ gi¸o dôc míi cã kh¶ n¨ng hiÓu biÕt vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t huy së tr êng cña b¶n thÈntong c«ng t¸c gi¸o dôc. §Æc biÖt lµ lßng yªu trÎ, yªu nghÒ, th¸i ®é c xö c«ng b»ng ®Çy t×nh th¬ng, biÕt tù kiÒm chÕ b¶n th©n, g¬ng mÉu ®Ó häc sinh noi theo, t«n träng nh©n c¸ch trÎ, biÕt hîp t¸c víi trÎ trong qu¸ tr×nh d¹y häc vµ gi¸o dôc, biÕt t¹o dùng bÇu kh«ng khÝ d©n chñ trong líp häc .... - Lßng th¬ng ngêi, t×nh yªu trÎ lµ ®éng lùc m¹nh mÏ gióp ngêi gi¸o viªn vît qua thö th¸ch khã kh¨n trong cuéc sèng ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng ngêi “kü s t©m hån” víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, víi niÒm vui say mª, s¸ng t¹o, víi ý chÝ kh«ng ngõng häc hái v¬n lªnhoµn thiÖn m×nh ®Ó cèng hiÕn cho sù nghiÖp trång ngêi. b. N¨ng lùc s ph¹m cña ngêi gi¸o viªn: - §Ó gi¶ng d¹y vµ lµm tèt chøc n¨ng cña nhµ gi¸o dôc, ngêi gi¸o viªn ph¶i häc tËp vµ tù rÌn luyÖn ®Ó cã n¨ng lùc s phËm cÇn thiÕt: +) §Ó d¹y tèt, ngêi gi¸o viªn ph¶i n¾m v÷ng tri thøc khoa häc cã liªn quan ®Õn m«n häc mµ m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi thêng xuyªn tù häc, tù nghiªn cøu ®Ó b¾t kÞp nhu cÇu ®æi míi kh«ng ngõng trong néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. +) Trong ho¹t ®éng s ph¹m hµn ngµy, ngêi gi¸o viªn ph¶i cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng giao tiÕp øng xö trong t×nh huèngtrong quan hÖ gia ®×nh nhµ trêng x· héi. +) Ngêi thÇy ph¶i rÌn luyÖn cho m×nh cã ®îc nh÷ng kû n¨ng, kû x¶ocÇn thiÕt cho ho¹t ®éng n«ng nghiÖp: C¸c kû ng¨ng thiÕt kÕ, kû n¨ng tæ chøc, kû n¨ng giao tiÕp, kû n¨ng nhËn thøc kû n¨ng d¹y häc, kû n¨ng d¹y häc, kû n¨ng nghiªn cøu khoa häc, ho¹t ®éng x· héi ... +) Ngêi gi¸o viªn cÇn khÐo lÐo tÕ nhÞ, kh«ng nãng véi trong d¹y häc. +) TËn dông tèi ®a c¸c tiÕt d¹y häc tr¶ bµi. 2. §èi víi häc sinh: - Do sù thay ®æi c¬ b¶n néi dung, ph¬ng ph¸p vµ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc còng nh thay ®æi c¸c mèi quan hÖ x· héi nªn häc sinh T. H. C. S nãi chung, häc sinh líp 8 trêng THCS cÈm liªn nãi riªng cã nh÷ng ®Æc ®Æc ®iÓm nhËn thøc riªng so víi häc -5 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên sinh tiÓu häc. Nªn ®ßi hái ngêi gi¸o viªn ph¶i hiÓu biÕt ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña häc sinh ®Ó lµm c¬ së thiÕt kÕ bµi gi¶ng, lùa chän néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y häc cã c¬ së khoa häc phï hîp víi sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ cña c¸c em. thùc hiÖn nguyªn t¾c s¸t ®èi tîng. Ph©n lo¹i ®èi tîng häc sinh trong qu¸ tr×nh d¹y häc T¹o lËp nhãm ®èi tîng: +) Nhãm häc sinh kh¸ - giái: Gi¸o viªn nªn më réng, ®µo s©u, n©ng cao nh÷ng tri thøc ®· häc trong ch¬ng tr×nh. néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu lµ giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò míi cha ®îc häc hoÆc cha cã diÒu kiÖn häc kü häc s©u. +) Nhãm häc sinh trung b×nh – trung b×nh kh¸:Gi¸o viªn ph¶i gióp c¸c em n¾m v÷ng ®îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®· ®îc häc. ph¬ng ph¸p d¹y häc chñ yÕu lµ tæng kÕt, hÖ thèng l¹i nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt. Gi¸o viªn ®a ra nh÷ng bµi tËp nh»m bæ xung, cñng cè vµ rÌn luyÖn. +) ë THCS kh«ng cßn tiÕt luyÖn viÕt nhng gi¸o viªn còng kh«ng thÓ bá qua mµ vÉn ph¶i tæ chøc luyÖn viÕt cho häc sinh; Giao bµi luyÖn viÕt vÒ nhµ nhÊt lµ c¸c em viÐt ch÷ xÊu, giao thêi gi©n cô thÓ, kiÓm tra, s÷a ch÷a hoµn thiÖn dÇn cho c¸c em. + ë tiÕt tr¶ bµi häc sinh cã thÓ tù s÷a lçi cho nhau ®ã còng lµ c¸ch häc bµi tèt nhÊt. Häc sinh nªn ®äc nhiÒu ®Ó lµm giµu thªm vèn tri thøc hiÖn cã. Häc sinh häc bµi, chuÈn bÞ bµi ®Çy ®ñ khi ®Õn líp. §Õn líp nªn tËn dông tèi ®a quÜ thêi gian hiÖn cã cña mét tiÕt häc. - Kh«ng ngõng häc hái b¹n bÌ, thÇy c« gia ®×nh x· héi vµ tiÕp thu lµm giµu vèn tri thøc. C. KÕt luËn: 1. KÕt qu¶ nghiªn cøu: Sau mét thêi gian nhËn thÊy thùc tr¹ng bµi lµm v¨n cña häc sinh líp 8 trêng THCS CÈm Liªn. t«i d· kÞp thêi t×m ra nguyªn nh©n bµi lµm v¨n cña c¸c em ®¹t kÕt qu¶ cha cao. t«i nhanh chãng t×m ra gi¶i ph¸p cña b¶n th©n c¸ nh©n t«i mong r»ng chÊt lîng bµi lµm cña c¸c em tõng bíc n©ng caodÇn lªn. so víi chÊt lîng thi kh¶o s¸t ®Çu n¨m th× chÊt lîng thi häc kú 1 ®· cã bíc chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ cô thÓ gi¶m tèi ®a hoc sinh yÕu kÐm Líp sÜ sè Lo¹i giái Lo¹i kh¸ Trung b×nh YÕu – kÐm SL % SL % SL % SL % -6 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên 8A 34 3 8,8 17 50 14 41,2 8B 29 1 3,4 17 58,7 11 37,9 8C 31 1 3,2 7 22,6 17 54,9 6 19,3 Tuy nhiªn kÕt qu¶ nh vËy cha ph¶i lµ cao nhng ®ã còng lµ mét sù thay ®æi chÊt lîng bµi lµm cña c¸c em. 2.Bµi häc kinh nghiÖm: - Trªn ®©y lµ mét sã gi¶i ph¸p mµ b¶n th©n t«i thÊy tù nªn lµm ®Ó n©ng cao chÊt lîng bµi lµm cho häc sinhlíp 8 trêng THCS CÈm Liªn n¨m häc 2007-2008 vµ tiÕp tôc t×m hiÓu nghiªn cøu trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. - MÆc dï kÕt qu¶ cha kh¶ quan nhng cã kh¶ n¨ng thùc thi. Nã ®¸nh dÊu trong qu¸ tr×nh häc hái ®óc rót kinh nghiÖm cña m×nh. §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao h¬n n÷a t«i nghÜ r»ng m×nh cßn ph¶i cè g¾ng nhiÒu, häc hái nhiÒu ë c¸c ®ång nghiÖp. 3. §Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ: - Th viÖn nhµ trêng nªn cã thªm tranh ¶nh phôc vô tèt cho qu¶ tr×nh d¹y häc bµi gi¶ng ng÷ v¨n 8. Bæ xung c¸c t¸c phÈm cã ®o¹n trÝch ®îc häc. §Æc biÖt lµ c¸c t¸c phÈm níc ngoµi, ch©n dung cña mét sè nhµ th¬ lín. c¸c tµi liÖu n©ng cao cho gi¸o viªn häc sinh. - Thêi gian nghiªn cøu cha nhiÒu nªn t«i rÊt mong cã sù nhËn xÐt, ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi cña t«i cã chÊt lîng h¬n. t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. CÈm Liªn, ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 2008 Ngêi viÕt TrÞnh thÞ HiÒn Tµi liÖu tham kh¶o: 1. Gi¸o tr×nh t©m lÝ gi¸o dôc. 2. Tµi liÖu gi¸o dôc häc. -7 - Thực trạng bài làm văn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài văn cho học sinh lớp 8 trường THCS Cẩm Liên 3. S¸ch gi¸o khoa líp 8. 4. S¸ch gi¸o viªn líp 8. 5. ThiÕt kÕ bµi gi¶ng líp 8. -8 -
- Xem thêm -