Tài liệu Thực tế kế toán hành chính sự nghiệp ở viện công nghiệp giấy và xenluylo

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ cña níc ta ®· vµ ®ang ®îc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn trong sù chuyÓn ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi, kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp (HCSN) v¬Ý t c¸ch lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý còng ®îc chó träng quan t©m. V× ®©y lµ c«ng cô qu¶n lý lµm lµnh m¹nh tµi chÝnh níc nhµ. KÕ to¸n HCSN cã chøc n¨ng tæ chøc hÖ thèng th«ng tin mét c¸ch toµn diÖn liªn tôc, cã hÖ thèng vÒ t×nh h×nh tiÕp nhËn vµ sö dông kinh phÝ, tµi s¶n, quü ë c¸c ®¬n vÞ hëng ng©n s¸ch nhµ níc. Th«ng qua ®ã thñ trëng c¸c ®¬n vÞ HCSN n¾m ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh, tæ chøc ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c khuyÕn ®iÓm thiÕu xãt ®Ó qu¶n lý, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ viÖc sö dông c«ng quü. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn râ ë c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN _ c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp . §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n chi tiªu cña ®¬n vÞ còng nh chñ ®éng trong c«ng viÖc chi tiªu , hµng n¨m kÕ to¸n HCSN trong ®¬n vÞ ph¶i lËp dù to¸n cho tõng kho¶n chi vµ dùa vµo dù to¸n nµy ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN) cÊp ph¸t kinh phÝ cho ®¬n vÞ. V× vËy trong ®¬n vÞ HCSN kh«ng thÓ thiªó c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN . Cïng víi sù ®æi míi kh«ng ngõng cña ®Êt níc hiÖn nay: tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý chÆt chÏ cña nhµ níc th× viÖc qu¶n lý tµi chÝnh th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n ®ãng vai trß kh«ng nhá. KÕ to¸n HCSN ®· cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi t×nh h×nh thu chi NSNN nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ th«ng tin chÝnh x¸c vÒ tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®Êt níc, ph¸t triÓn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN . XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu: " Häc ®i ®«i víi hµnh " " Lý luËn g¾n víi thùc tiÔn ". §îc sù ®ång ý cña ban gi¸m hiÖu trêng TH Kinh TÕ Hµ Néi vµ sù gióp ®ì cña ViÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo em ®· ®îc thùc tËp t¹i ®¬n vÞ 3 th¸ng, víi thêi gian kh«ng dµi nhng ®ã lµ kho¶ng thêi gian thùc hµnh quan träng vµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi mçi häc sinh . Trong 3 th¸ng nµy em ®· hiÓu h¬n vµ x¸c ®Þnh râ h¬n tÇm quan träng ý nghÜa c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN . Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng em ®· ®îc c¸c thÇy c« gi¸o trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vµ khi thùc tËp em l¹i ®îc sù chØ dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong ®¬n vÞ. §ã lµ nh÷ng hµnh trang gióp em bíc vµo ngµnh, em cã dÞp lµm quen víi 1 c«ng t¸c kÕ to¸n ë " m«i trêng míi ". HiÓu ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n em ®· chän ®i s©u vµo ®Ò tµi: KÕ to¸n HCSN lµ kÕ to¸n tæng hîp. B¸o c¸o gåm 3 phÇn chÝnh:  PhÇn 1: C¸c vÊn ®Ò chunng vÒ kÕ to¸n HCSN  PhÇn 2:Thùc tÕ kÕ to¸n HCSN ë viÖn c«ng nghiÖp giÊy vµ Xenluylo  PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë ®¬n vÞ. Trong qu¸ t×nh nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ò tµi do cha cã kinh nghiÖm nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c c« chó trong phßng TC-KT vµ thÇy L¬ng nh Anh ngêi ®· híng dÉn em lµm b¸o c¸o nµy ®Ó b¸o c¸o cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Néi dung PhÇn I: c¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp I. Kh¸i niÖm nhiÖm vô yªu cÇu kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp 1.1 Kh¸i niÖm KÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ c«ng viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin b»ng sè liÖu ®Ó qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nguån kinh phÝ, t×nh h×nh sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n c«ng, t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi vµ thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña nhµ níc ë c¸c ®¬n vÞ. 1.2 NhiÖm vô cña kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp. - Thu thËp, ph¶n ¸nh xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®îc cÊp, ®îc tµi trî, ®îc h×nh thµnh vµ t×nh h×nh sö dông c¸c kho¶n kinh phÝ; sö dông thu ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. - Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña nhµ níc, c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t, tµi s¶n ë ®¬n vÞ, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh t×nh h×nh thu nép NSNN, chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n vµ chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ níc. - Theo dâi vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ph©n phèi kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi, t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi, quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp díi. - LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo qui ®Þnh. Cung cÊp th«ng tin tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi tiªu.Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån kinh phÝ, vèn quü ë ®¬n vÞ. 1.3 Yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c ®¬n vÞ HCSN. - Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c vµ toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü kinh phÝ, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. - ChØ tiªu kinh tÕ ph¶n ¸nh thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu, ®¶m baái cho c¸c nhµ qu¶n lý cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. 1.4 Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n HCSN. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - KÕ to¸n vËt t, tµi s¶n - KÕ to¸n thanh to¸n 3 - KÕ to¸n nguån kinh phÝ, vèn, quü - KÕ to¸n c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch - KÕ to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch - LËp b¸o c¸o c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. 2.1 Tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu ( Tæ chøc vËn dông chøng tõ kÕ to¸n). Mäi nghiÖp kinh tÕ ph¸t sinh trong viÖc sö dông kinh phÝ vµ thu chi ng©n s¸ch cña mäi ®¬n vÞ HCSN ®Òu ph¶i lËp chøng tõ kÕ to¸n ®Çy ®ñ, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo chÕ ®é chøng tõ do nhµ níc ban hµnh trong chÕ ®é kÕ to¸n HCSN ®Ó ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµo chøng tõ cô thÓ vµ x¸c ®Þnh tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ cho tõng lo¹i chøng tõ mét c¸ch khoa häc, hîp lý phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña ®¬n vÞ.Tr×nh tù vµ thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ do kÕ to¸n trëng cña ®¬n vÞ qui ®Þnh. 2.2 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 999 TC/Q§/CDKT ngµy 02/11/1996 vµ söa ®æi bæ sung theo th«ng t sè 184/1998/TT-BTC ngµy 28/12/1998, Th«ng t sè 185/1998/TT-BTC ngµy 28/12/1998, Th«ng t sè 109/2001/TT- BTC ngµy 31/12/2001 vµ Th«ng t sè 121/2002/TT- BTC ngµy 31/12/2002 cña Bé tµi chÝnh. C¸c th«ng t nµy ®îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ HCSN do nhµ níc thµnh lËp ho¹t ®éng cã thu trong c¸c lÜnh vùc Gi¸o dôc ®µo t¹o, Y tÕ, Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng, V¨n ho¸ th«ng tin, ThÓ dôc thÓ thao, Sù nghiÖp kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc c¸c Tæng c«ng ty ®ang thùc hiÖn chÕ ®é HCSN. Tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc sö dông trong ®¬n vÞ HCSN ®Ó ph¶n ¸nh vµ kiÓm so¸t thêng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh vËn ®éng cña kinh phÝ ë ®¬n vÞ HCSN. Trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt cã qui ®Þnh nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n dïng cho mäi ®¬n vÞ thuéc mäi lo¹i h×nh HCSN. C¸c ®¬n vÞ HCSN c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ còng nh yªu cÇu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®ã, c¸c ®¬n vÞ qui ®Þnh nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n cÊp 1, cÊp 2, cÊp 3 vµ cã thÓ qui ®Þnh thªm mét sè tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3 cã tÝnh chÊt riªng cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó sö dông ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ, ®¸p øng th«ng tin vµ kiÓm tra phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña nhµ níc. 2.3 Tæ chøc vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n. 4 Tuú thuéc vµo qui m« ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ, mçi ®¬n vÞ kÕ to¸n®îc phÐp lùa chän mét h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp víi ®¬n vÞ m×nh nh»m ®¶m b¶o cho kÕ to¸n cã thÓ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô thu nhËn, xö lý vµ cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi chÝnh x¸c tµI liÖu, th«ng tin kinh tÕ pôc vô cho c«ng t¸c qñn lý ho¹t ®äng kinh tÕ tµi chÝnh trong ®¬n vÞ.c¸c h×nh thøc kÕ to¸n dîc ¸p dông gåm: - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung; - H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ; - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký - sæ c¸i. 2.3.1 H×nh thøc nhËt ký chung  §Æc ®IÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung: _ T¸ch rêi tr×nh tù ghi sæ theo tr×nh tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ theo hÖ thèng toµn bé c¸c nghÞªp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú ®Ó ghi vµo 2 sæ kÕ to¸n: Sæ nhËt ký chung vµ Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. _ T¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ tænghîp víi viÖc ghi chÐp kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo 2 lo¹i sæ kÕ to¸n riªng biÖt.  Sæ kÕ to¸n sö dông : H×nh thøc nhËt ký chung lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµo sæ NhËt ký chung. C¨n cø vµo NhËt ký chung, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo Sæ c¸i. Sæ c¸i lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n. Mçi tµi kho¶n ®îc më trªn mét trang sæ riªng. Cuèi kú kho¸ sæ c¸i, lÊy sè liÖu ®Ó lËp B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Sau khi ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a c¸c sæ tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ c©n ®èi : Tæng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Tæng sè ph¸t sinh (hoÆc Cã) cña tÊt c¶ Nî (hoÆc Cã) cña Nî (hoÆc Cã) cña = = tÊt c¶ c¸c TK ph¶n tÊt c¶ c¸c TK ph¶n c¸c TK ph¶n ¸nh trªn ¸nh trªn sæ NhËt ký ¸nh trªn B¶ng T§TK Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Tæng sè d Nî (hoÆc Cã)cuèi kú Tæng sè d Nî (hoÆc Cã)cuèi kú cña tÊt c¸c TK ph¶n ¸nh trªn = cña tÊt c¸c TK ph¶n ¸nh trªn Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n  ¦u nhîc ®iÓmvµ ®iÒu kiÖn ¸p dôngh×nh thøc NhËt ký chung 5 - ¦u ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ râ rµng dÔ hiÓu, mÉu sæ ®¬n gi¶n thuËn tiÖn cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. - Nhîc ®IÓm cña h×nh thøc nµy lµ viÖc ghi chÐp tïng lÆp. - H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung thêng ®îc ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ cã qui m« võa, khèi lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh«ng nhiÒu l¾m Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 1 Chøng tõ gèc 1 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ nhËt ký chung 2 4 Sæ c¸i 6 tµi B¶ng c©n ®èi kho¶n B¶ng tæng hîp chi tiÕt 7 : Ghi hµng ngµy tµi chÝnh : Ghi B¸o cuèic¸o th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu 2.3.2 H×nh thøc chøng tõ ghi sæ:  §Æc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ®îc ph¶n ¸nh ra chøng tõ gèc ®Òu ®îc ph©n lo¹i,tæng hîp, lËp chøng tõ ghi sæ sau ®ã sö dông chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp liªn quan. T¸ch rêi tr×nh tù ghi sæ theo theo thø tù thêi gian víi tr×nh tù ghi trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp : Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n vµ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ.  Sæ kÕ to¸n sö dông : - Sæ kÕ to¸n tæng hîp : bao gåm Sæ c¸i vµ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. 6 Sæ c¸i: Lµ sæ dïng ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp . Mçi tµi kho¶n ®îc ph¶n ¸nh trªn mét trang sæ c¸i. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ ghi theo thêi gian ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy dïng ®Ó qu¶n lý chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra ®oãi chiÕu sè liiªô víi sæ c¸i. Mäi chøng tõ ghi æ sau khi ®· lËp xong®Òu ph¶i ®¨ng ký vµo sæ nµy®Ó lÊy sè hiÖu ngµy th¸ng . - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt : dïng ®Ó theo dâi c¸c ®èi tîng kÕ to¸n ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp nh»m phôc vô nhu cÇu th«ng tin chi tiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n, vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong ®¬n vÞ. Ngoµi ra, kÕ to¸n theo h×nh thøcchøng tõ ghi sæ cßn sö dông Chøng tõ ghi sæ vµ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n: lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh kinh phÝ vµ sö dông kinh phÝ, t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n,kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Chøng tõ ghi sæ: lµ sæ ®Þnh kho¶n theo tê.Chøng tõ ghi sæ sau khi ®· vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ th× míi ®îc lµm c¨n cø ghi vµo sæ c¸i. Quan hÖ c©n ®èi: Tæng sã tiÒn trªn = Tæng sè ph¸t sinh Nî (hoÆc Cã) sæ ®¨ng ký chøng t ghi sæ cña tÊt c¶ c¸c TK trong sæ c¸i (hay BC§ tµi kho¶n) Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n cña h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc 1 Sæ quü Sæ ®¨ng ký (b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc) 2 3 CTGS 1 Sæ, thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt 5 Chøng tõ ghi sæ 4 8 6 Sæ c¸i 7 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 9 B¶ng c©n ®èi tµI kho¶n : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu 9 B¸o c¸o TC  ¦u nhîc ®iÓm cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: 7 - ¦u ®iÓm: kÕt cÊu mÉu sæ ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ hiÓu, thuËn lîi cho c«ng t¸c ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. - Nhîc ®iÓm: ViÖc ghi chÐp trïng l¾p, khèi lîng c«ng viÖc ghi chÐp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®èi chiÕuvµo cuèi kú. 2.3.3 H×nh thøc nhËt ký - sæ c¸i.  §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nhËt ký - sæ c¸i - KÕt hîp tr×nh tù ghi sæ theo thø tù thêi gian víi tr×nh tù ghi sæ ph©n lo¹i theo hÖ thèng toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh ghi vµo mét sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký - sæ c¸i. - T¸ch rêi viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp víi viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt .  Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Sæ nµy ®Ó ghi c¸c nghiªp vô kinh tÕ tµI chÝnh võa theo thø tù thêi gian võa theo hÖ thèng. Sæ ®îc më cho tng niªn ®é kÕ to¸n vµ ®îc kho¸ sæ hµng th¸ng. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: §îc më cho c¸c tµi kho¶n cÊp 1 cÇn theo dâi chi tiÕt. Sè lîng sæ kÕ to¸n chi tiÕt tuú thuéc vµo yªu cÇu th«ng tin chi tiÕt phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh néi bé ®¬n vÞ HCSN, nh sæ tµi s¶n cè ®Þnh, Sæ chi tiÕt vËt liÖu , thÎ kho...  Tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi sæ Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n råi ghi vµo nhËt ký sæ c¸i. Mçi chøng tõ ghi vµo nhËt ký sæ c¸i mét dßng. Cuèi kú tiÕn hµnh kho¸ sæ c¸c tµi kho¶n, tÝnh ra vµ ®èi chiÕu sè liÖu ®¶m b¶o c¸c quan hÖ c©n ®èi sau: Tæng sè tiÒn ë Tæng sè ph¸t sinh Nî Tæng sè ph¸t sinh Cã phÇn nhËt ký = cña c¸c tµi kho¶n = cña c¸c tµi kho¶n (cét sè ph¸t sinh) (phÇn sæ c¸i) (phÇn sæ c¸i) kú tõ gèc= Sæ quü Tæng sèd Nî cuèiChøng cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n (1) Sæ, ThÎ Tæng sè d Cã cuèikÕkúto¸n chi tiÕt cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n (3) (1) (1) (5) B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt NhËt ký - sæ c¸i B¸o c¸o tµi 8 (2) (6) : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu (7) (7) 2.4 LËp b¸o c¸o tµi chÝnh: ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh mang tÝnh tæng qu¸t, t×nh h×nh tµi s¶n, t×nh h×nh cÊp ph¸t, tiÕp nhËn kinh phÝ cña nhµ níc…vµ t×nh h×nh sö dông tõng lo¹i kinh phÝ theo nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh phôc vô cho viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi, qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ níc, tæng hîp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña mçi ®¬n vÞ. ViÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ HCSN cã t¸c dông vµ ý nghÜa rÊt lín trong vÞªc qu¶n lý sö dông nguån kinh vµ qu¶n lý NSNN.V× vËy ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ HCSN ph¶i lËp vµ nép ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c b¸o c¸o tµI chÝnh theo ®óng mÉu biÓu qui ®Þnh KÕ to¸n trëng vµ thñ trëng ®¬n vÞ ph¶i chÞ tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu b¸o c¸o, v× vËy cÇn kiÓ tra chÆt chÏ sè liÖu tríc khi göi ®i. 2.5 Tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n: KiÓm tra kÕ to¸n lµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho c¸c nguyªn t¾c, qui ®Þnh vÒ kÕ tãan ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh, sè liÖu kÕ to¸n chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan. C¸c ®¬n vÞ HCSN kh«ng nh÷ng chÞu kiÓm tra kÕ to¸n cña ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh mµ b¶n th©n ®¬n vÞ ph¶i tù tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ m×nh.C«ng viÖc kiÓm tra kÕ to¸n ph¶i ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn liªn tôc. Néi dung kiÓm tra kÕ to¸n lµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh , kiÓm tra viÖc nhËn vµ sö dông nguån kinh phÝ, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n thu, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®éthÓ lÖ tµi chÝnh. Thñ trëng ®¬n vÞ vµ kÕ to¸n trëng ph¶I chÊp hµnh lÖnh kiÓm tra kÕ to¸n vµ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n ®îc thuËn lîi. 2.6 Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª. KiÓm kª tµi s¶n lµ mét ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¹i chç sè thùc vÒ tµI s¶n, vËt t, tiÒn quü, c«ng nî cña ®¬n vÞ t¹i mét thêi ®IÓm nhÊt ®Þnh. 9 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tríc khi kho¸ sækÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ ph¶I tiÕn hµnh kiÓm kª tµI s¶n, vËt t, hµng ho¸, tiÒn quü ®èi chiÕu vµ x¸c ®Þnh c«ng nî hiÖn cã ®Ó ®¶m b¶o cho sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n khíp ®óngvíi thùc tÕ. III Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nh lùa chän lo¹i h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n (lo¹i h×nh tËp trung, ph©n t¸n hay nöa tËp trung nöa ph©n t¸n), x¸c ®Þnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph¶i lÊy hiÖu qu¶ c«ng viÖc lµm tiªu chuÈn cho thu nhËp th«ng tin võa chÝnh x¸c, kÞp thêi, võa tiÕt kiÖm chi phÝ. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong c¸c ®¬n vÞ cã thÓ thùc hiÖn theo nh÷ng lo¹i h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n kh¸c nhau mµ ®¬n vÞ ®· lùa chän. C¸c ®¬n vÞ HCSN ®îc chia lµm 3 cÊp: ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp III. Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ HCSN lµ do NSNN cÊp vµ ®îc ph©n phèi vµ quyÕt to¸n theo tõng nghµnh. Dù to¸n thu, chi vµ mäi kho¶n thu chi ph¸t sinh ë ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi ph¶I tu©n thñ theo c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn cña chÕ ®é tµI chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶I ®îc kiÓm tra, xÐt duyÖt cña ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn vµ cña c¬ quan tµi chÝnh. §Ó phï hîp víi chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ HCSN còng ®îc tæ theo ngµnh däc phï hîp víi tõng cÊp ng©n s¸ch, cô thÓ: §¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ kÕ to¸n cÊp I, ®¬n vÞ dù to¸n cÊp II lµ kÕ to¸n cÊp II, ®¬n vÞ dù tãan cÊp III lµ kÕ to¸n cÊp III. Trëng phßng kÕ to¸n ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n vËt t TSC§ KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n nguån kinh phÝ KÕ to¸n c¸c kho¶n chi KÕ to¸n tæng hîp, lËp BCTC HoÆc Phô tr¸ch kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp díi Ph©n chia c¸c c«ng viÖc theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n Nh©n viªn knh tÕ ë c¸c bé phËn trùc thuéc 10 IV Néi dung c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n 4.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn * Kh¸i niÖm KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn:Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ, gåm: tiÒn mÆt, tiÒn göi t¹i kho b¹c, ng©n hµng, chóng chØ cã gi¸, vµng, b¹c, kim khÝ quÝ, ®¸ quÝ. 4.1.1 KÕ to¸n TiÒn mÆt a. Nguyªn t¾c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. - Chi h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n tiÒn mÆt vÒ gi¸ trÞ tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, thùc tÕ nhËp quü.. - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i tiÒn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ lu«n ®¶m b¶o khíp ®óng gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n vµ sæ quü. Mäi chªnh lÖch ph¸t sinh ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, b¸o c¸o l·nh ®¹o, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý sè chªnh lÖch. - KÕ to¸n ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c qui ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý lu th«ng tiÒn tÖ hiÖn hµnh vµ c¸c qui ®Þnh vÒ thñ tôc thu chi nhËp quü- xuÊt quü. b. Tµi kho¶n sö dông : TK 111 - C«ng dông: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi tån quü cña ®¬n vÞ gåm tiÒn, ng©n phiÕu ngo¹i tÖ, chøng tõ cã gi¸ c. KÕt cÊu vµ néi dung: TK 111 + NhËp quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, + XuÊt quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, chøng tõ cã gi¸; chøng tõ cã gi¸; +Sè thõa quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª + Sè thõa quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª +Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ. SD: C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ... cßn l¹i cuèi kú. TK111- TiÒn mÆt cã 4 TK cÊp 2 sau: + TK 1111-TiÒn VN + TK 1112- Ngo¹i tÖ +TK 1113- Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý +TK 1114- Chøng chØ cã gi¸ d. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông 11 - PhiÕu thu ( MÉu C21-H) - PhiÕu chi (MÉu C22-H) - GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng (MÉu C23-H) - GiÊy thanh to¸n t¹m øng(MÉu C24 – H) - B¶ng kiÓm kª quü (MÉu C26a,b-H) * Sæ kÕ to¸n sö dông - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ quü tiÒn mÆt ( MÉu sè S11- H) - Sæ kÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu 112 111 152, 153, 211... NhËp quü Mua tµi s¶n 311, 312 C¸c kho¶n thu 661, 662 Thu gi¶m chi 661, 662 Chi ho¹t ®éng dù ¸n 431 Chi quü c¬ quan 511 332 Thu sù nghiÖp Nép BHXH 413 413 Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng 411, 441,662,461 NhËn cÊp kinh phÝ 331 Sè tiÒn ph¸t hiÖn thõa Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m 333 CK ph¶I nép NN 311 Sè tiÒn ph¸t hiÖn thiÕu 4.1.2 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, kho b¹c. a. Nguyªn t¾c qu¶n lý: KÕ to¸n ph¶i tæ chøc ¸p dông viÖc theo dâi riªng tõng loai tiÒn göi( tiÒn göi kinh phÝ ho¹t ®éng,vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, vµ c¸c lo¹i tiÒn kh¸c) hoÆc theo tõng NHKB. - §Þnh kú ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu nh»m ®¶m b¶o sè liÖu göi vµo lÊy ra vµ tån,cuèi kú khíp ®óng víi sè liÖu NHKB qu¶n lý. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i b¸o ngay cho NHKB ®Ó x¸c nhËn vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. 12 - Ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é qu¶n lý lu th«ng tiÒn tÖ vµ nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn luËt NSNN hiÖn hµnh. b. Tµi kho¶n sö dông: TK112 C«ng dông: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m sè hiÖn cã c¸c lo¹i tiÒn göi cña ®¬n vÞ t¹i NH. c. Néi dung kÕt cÊu : TK 112 - C¸c lo¹i tiÒn göi vµo KBNH - C¸c lo¹i tiÒn rót ra. - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®¸nh - Gi¸ trÞ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ. gi¸ l¹i ngo¹i tÖ. SD: C¸c lo¹i tiÒn göi hiÖn cã  TK 112- TiÒn göi cã 3 TK cÊp 2 sau: + TK 1121- TiÒn VN + TK 1112- Ngo¹i tÖ + TK 1113- Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý c. Chøng tõ sö dông - GiÊy b¸o Nî - Uû nhiÖm thu - GiÊy b¸o Cã - Uû nhiÖm chi - B¶ng khai kª khai cña NH * Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh 1. NhËn kinh phÝ b»ng tiÒn göi Nî TK 112- TGNH, KB Cã TK liªn quan(461,441,411,462) 2. Nép tiÒn vµo NH, KB Nî TK 112- TGNH,KB Cã TK 111- TM 3. Thu ®îc c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng TG Nî TK 112- TGNH,KB Cã TK 312,311 4. Thu håi c¸c kho¶n c«ng nî cña ®¬n vÞ cÊp díi hoÆc cÊp trªn b»ng TG Nî TK 112- TGNH, KB Cã TK 342- thanh to¸n néi bé 5. Khi thu ®îc c¸c kho¶n thu SN,phÝ , lÖ phÝ Nî TK 112- TGNH Cã TK c¸c kho¶n ph¶i thu(511,5112,5118) 13 6. Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ Nî TK 112- TGNH,KB Cã TK 431- CLTG 7. Rót tiÒn göi NH vÒ nhËp quüTM Nî TK 111-TM Cã TK 112- TGNH,KB 8. Rót tiÒn göi NH mua vËt t, hµng ho¸ Nî TK 152,155-SP,HH nhËp kho Nî Tk 631- dïng cho SXKD Nî TK 311(3113)- ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã TK 112- TGNH,KB 9.Chi §TXDCB, Chi H§SX, Chi DA Nî TK 241- XDCBDD Nî TK 631- Chi H§SXKD Nî TK 661, 662- Chi c¸c coong tr×nh dù ¸n Cã TK 112- TGBNH 10. Chi t¹m øng Nî TK 312- T¦ Cã TK 112- TGNH 11. Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶: Nî TK 331- c¸c kho¶n ph¶i tr¶ Cã TK 112- TGNH 12. Nép thuÕ , phÝ, lÖ phÝ ... Nî TK 333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Cã TK 112- TGNH 13. Khi cÊp kinh phÝ cho cÊp díi b»ng tiÒn göi Nî TK 341- Kinh phÝ cÊp cho cÊp díi Cã TK 112- TGNH 14. Khi nép hoÆc thanh to¸n víi cÊp trªn hoÆc ®¬n vÞ cÊp díi Nî TK 342- Thanh to¸n néi bé Cã TK 112- TGNH 15. Khi thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng, BHXH, BHYT,KPC§ Nî TK 332- C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Cã TK 112- TGNH 16. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n theo chÕ ®é TC hiÖn hµnh qy ®Þnh ®¬n vÞ ph¶i nép l¹i sè KP sö dông kh«ng hÕt. Khi nép l¹i kinh phÝ: 14 Nî TK 461- NKPH§ Nî TK 462- NKPDA Cã TK 112- TGNH 17. Mua TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp , DA Nî TK 211,213- TSC§ Cã TK 112- TGNH §ång thêi ghi t¨ng nguån HTTSC§ + NÕu TSC§ mua b»ng quü c¬ quan Nî TK 431- Quü c¬ quan Cã TK 466- NHTTSC§ + NÕu TSC§ mua b»ng KPH§ sù nghiÖp Nî TK 441- KP §TXDCB Cã TK 466- NHTTSC§ + NÕu TSC§ mua b»ng kinh phÝ H§ sù nghiÖp Nî TK 661- chi H§ Cã TK 466- NHTTSC§ + NÕu TS mua b»ng KP DA Nî TK 662- Chi DA Cã TK 466- NHTTSC§ S¬ ®å c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh 411,441,461 (1) 111 (2) 112 111 (7) (8a) (8b) 631,311 311,312 241,661,662 (3) (9) 342 312,332,331 (4) (10)(11)(15) 511 333,341,342 (5) 413 152,155 (12)(13)(14) 461 15 (6) (16) 211,212 (17) 4.2 KÕ to¸n vËt t, TSC§. KÕ to¸n vËt t tµi s¶n: lµ c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè lîng, gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ cña ®¬n vÞ; Ngoµi ra, kÕ to¸n vËt t TSC§ cßn ph¶n ¸nh sè lîng, nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®äng cña tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng t¸c ®µu t x©y dùng c¬ b¶n vµ söa ch÷a tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ. 4.2.1 KÕ to¸n vËt liÖu dông cô a. Nguyªn t¾c: - KÕ to¸n nhËp xuÊt vËt liÖu dông cô ph¶i ghi theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh - C¸c chi phÝ cã liªn quan nh chuyÓn kho¶n bèc dì b¶o qu¶n ®îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo TK 661 hoÆc 662 - KÕ to¸n ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh lu©n chuyÓn cña vËt t hµng ho¸c¶ vÒ gi¸ trÞ. - KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mua vËt t hµng ho¸ vµ sö dông vËt t cho s¶n xuÊt. - Tæ chøc kÕ to¸n phï hîp víi ph¬ng ph¸p b¸n hµng tån kho cung cÊp th«ng tin dÞch vô cho viÖc lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. b. Tµi kho¶n sö dông: TK 152 C«ng dông: Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ trÞ c¸c lo¹i vËt liÖu, dông cô trong kho cña ®¬n vÞ * Néi dung vµ kÕt cÊu TK 152 _ TrÞ gi¸ thùc tÕ VL,DC nhËp _TrÞ gi¸ thùc tÕ VL,DC xuÊt kho kho(do mua ngoµi, cÊp trªn cÊp ) _ TrÞ gi¸ VL, DC ph¸t hiÖn thiÕu _ TrÞ gi¸ VL, DC ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª khi kiÓm kª Sã d: TrÞ gi¸ thùc tÕ VL,DC hiÖn cßn trong kho c. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. 16 - PhiÕu nhËp kho - ThÎ kho - B¶ng kª - PhiÕu xuÊt kho - Sæ c¸i TK 152 d. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh 1. NhËp kho vËt liÖu dông cô mua ngoµi. a. Mua vËt liÖu dông cô sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n , ®Ò tµi: Nî TK 152- VL,DC Nî TK661,662 Cã TK liªn quan(111,112,331,312) b. Mua vËt liÖu dông cô sö dông cho ho¹t ®éng SXKD (tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ) Nî TK 152- VL, DC Nî TK 631- Chi H§SXKD Nî TK 311(3118)- C¸c kho¶n thu Cã TK 111,112,331 2. NhËp kho vËt liÖu dông cô do ®îc cÊp kinh phÝ, hoÆc cÊp vèn, ghi: Nî TK 152- VL, DC Cã TK liªn quan:(441,461,462,411) 3. VËt liÖu dông cô ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª, cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n. Nî TK 152- VLL,DC Cã TK 331- C¸c kho¶n ph¶i tr¶(3318) 4. NhËp kho vËt liÖu mîn cña ®¬n vÞ kh¸c Nî TK 152-VL,DC Nî TK 661- Chi ho¹t ®éng(VL kh«ng nhËp kho ®a ngay vµo sö dông) Cã TK 331(3312,3318) 5. XuÊt kho vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp. Nî TK631, 661, 662 Cã TK 152- VL, DC 6. CÊp kinh phÝ cho ®¬n vÞ cÊp díi b»ng vËt liÖu dông cô: + §¬n vÞ cÊp trªn ghi: Nî TK 341- kinh phÝ cÊp cho cÊp díi Cã TK 152- VL, DC + §¬n vÞ cÊp díi ghi: Nî TK 152- VL DC Cã TK 461- Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng 7. XuÊt kho Ên chØ giao cho bé phËn trùc tiÕp giao dÞch Nî TK 312- T¹m øng Cã TK 152- VL, DC 8. XuÊt kho vËt liÖu dông cô dïng cho môc ®Ých XDCBDD: 17 Nî TK 241- XDCB dë dang Cã TK 152- VËt liÖu, dông cô 9. XuÊt kho vËt liÖu dông cô cho vay, cho mîn Nî TK 311- C¸c kho¶n ph¶i thu Cã TK 152- VL, DC 10.VËt liÖu dông cô thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n. Nî TK311- C¸c kho¶n ph¶i thu Cã TK152- VL, DC + Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý c¨n cø vµo tõng trêng hîp cô thÓ ghi: Nî TK111, 334 Cã TK 311(3118) 18 S¬ ®å mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: 111,112,331,312 TK 152 (1) 441,461,462,411 (2) (6.2) TK 661, 662 (5) TK 341 (6.1) TK 331 TK312 (3)(4) (7) TK 337 (11) (8) (9)(10) TK 214 TK 311 4.2.2 KÕ to¸n TSC§ a Kh¸i niÖm TSC§ lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tµi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô chøc n¨ng nhÊt ®Þnh ( nÕu thiÕu mét trong mét trong c¸cbé phËn th× c¶ hÖ thèng kh«ng ho¹t ®éng ®îc). §ång thêi TSC§ ph¶i tho¶ m·n 2 ®iÒu kiªn: TSC§ cã gi¸ trÞ tõ 5triÖu trë lªn vµ cã thêi gian sö dông trªn mét n¨m. * Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lµ tµi kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ, thÓ hiÖn mét lîng gÝa trÞ ®îc ®µu t, tri tr¶ hoÆc chi phÝ nh»m cã ®îc c¸c lîi Ých hoÆc c¸c nguån cã tÝnh kinh tÕ mµ gi¸ trÞ cña chóng suÊt ph¸t tõ c¸c ®Æc quyÒn hoÆc quyÒn cña ®¬n vÞ nh gi¸ trÞ quyÒn sö dông, gi¸ trÞ b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ  Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã h×nh th¸i vËt chÊt, cã ®ñ tiªu chuÈn cña TSC§ vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông theo quy ®Þnh trong chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh. b. TK kÕ to¸n sö dông: TK 211- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh TK 213- Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh C«ng dông: +TK 211- Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng, c¸c lo¹i TSC§ h÷u h×nh cña ®¬n vÞ 19 * TK 211- TSC§ HH cã nh÷ng TK cÊp 2 sau: + TK 2111- §Êt + TK2112: Nhµ cöa, kiÕn tróc + TK3113- M¸ymãc thiÕt bÞ + TK 2114- Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn + TK 2115- Ph¬ng tiÖn qu¶n lý + TK2118- TSC§ HH kh¸c TK 211- Tµi s¸n cè ®Þnh h÷u h×nh + Nguyªn gi¸ cña TSC§ t¨ng do mua + Nguyªn gi¸ cña TSC§ gi¶m do ®iÒu s¾m, do hoµn thµnh XDCB bµn giao ®a chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c vµo sö dông, do ®îc biÕu tÆng, viÖn + Nguyªn gi¸ cña TSC§ gi¶m do th¸o trî... dì bít mét sè bé phËn. +§iÒu chØnh t¨ng nguyªn giaTSC§ do + C¸c trêng hîp kh¸c lµm gi¶m x©y l¾p trang bÞ thªm, hoÆc do c¶i t¹o nguyªn gi¸ TSC§(®¸nh gi¸ l¹i TSC§) n©ng cÊp. +C¸c trêng hîp kh¸c lµm t¨ng nguyªn gi¸ TSC§( ®¸nh gi¸ l¹i TSC§) SD: Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh hiÖn cßn ë ®¬n vÞ + TK 213-Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ g¸ trÞ c¸c lo¹i TSC§ v« h×nh cña ®¬n vÞ.  Néi dung kÕt cÊu cña TK213 TK 213- TSC§ VH Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh t¨ng Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh gi¶m SD: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh hiÖn cã c. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ + Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + C¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan d. Mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu 1.1 Rót HMKP mua TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp 20
- Xem thêm -