Tài liệu Thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần thương mại & dịch vụ hoằng hóa

  • Số trang: 188 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chứngtừtừkế gốc Chứng toán Chứng từ từ ghighi sổsổ Chứng Báo cáo thực tập tốt nghiệp SổSổcái cáiTK TK632 211 GVHD: Lê Thị Hồng Hà Sổ đăng ký MỤC LỤC chứng từ ghi sổ LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOẰNG HÓA..............................................................................................4 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...........4 1.1.1 Quá trình hình thành của công ty..........................................................................4 1.1.2 Tên công ty...........................................................................................................4 1.1.3 Vốn điều lệ............................................................................................................ 5 1.1.4 Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp...........................................................................5 1.1.5 Ngành nghề kinh doanh........................................................................................5 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY..........................................5 1.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty....................................................................5 1.2.2 Chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong công ty....................6 1.2.3 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán của công ty............................................................8 1.3 Chính sách kẾ toán áp dỤng tẠi công ty.............................................................9 1.3.1 Hình thức sổ kế toán tại công ty............................................................................9 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOẰNG HÓA.............................................................11 2.1 KẾ TOÁN TIỀN MẶT........................................................................................11 2.1.1 Chứng từ ghi sổ...................................................................................................11 2.1.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................11 2.1.3 Sổ kế toán...........................................................................................................11 2.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt......................................................................12 2.1.5 Nguyên tắc hoạch toán........................................................................................12 2.16 Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt.....................................................................12 2.1.7 Ví dụ minh họa...................................................................................................14 2.1.8 Ghi sổ kế toán....................................................................................................16 2.2 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG................................................................20 2.2.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................20 2.2.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................20 2.2.3 Sổ kế toán sử dụng..............................................................................................20 SVTH: Lớp DHKT7ATH i Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.2.4 Tóm tắt quá trình kế toán tiền gửi Ngân hàng.....................................................20 2.2.5 Nguyên tắc hoạch toán........................................................................................21 2.2.6 Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng..................................................21 2.2.7 Ví dụ minh họa...................................................................................................23 2.2.8 Ghi sổ kế toán.....................................................................................................25 2.3 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU........................................................31 2.3.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................31 2.3.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................31 2.3.3 Sổ kế toán...........................................................................................................31 2.3.4 Tóm tắt Lưu đồ quy trình kế toán nợ phải thu.....................................................31 2.3.5 Nguyên tắc hoạch toán........................................................................................31 2.3.6 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng...................................................32 2.3.7 Ví dụ minh họa...................................................................................................33 2.3.8 kế toán sử dụng..................................................................................................35 2.4 KẾ TOÁN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.................................................43 2.4.1Chứng từ sử dụng.................................................................................................43 2.4.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................43 2.4.3 Sổ kế toán...........................................................................................................43 2.4.4 Tóm tắt quy trình kế toán Thuế GTGT được khấu trừ........................................43 2.4.5 Nguyên tắc hoạch toán........................................................................................43 2.4.6 Ví dụ minh họa...................................................................................................44 2.4.7 Ghi sổ kế toán.....................................................................................................44 2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC..................................................49 2.5.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................49 2.5.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................49 2.5.3 Sổ kế toán...........................................................................................................49 2.5.4 Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khác..............................................................49 2.5.6 Sổ kế toán sử dụng.............................................................................................51 2.6 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG...............................................................57 2.6.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................57 2.6.2 Tài khản sử dụng.................................................................................................57 2.6.3 Sổ kế toán sử dụng..............................................................................................57 SVTH: Lớp DHKT7ATH ii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.6.4 Tóm tắt quy trình kế toán Tạm ứng.....................................................................57 2.6.5 Nguyên tắc hoạch toán........................................................................................57 2.6.6 Tóm tắt quy trình kế toán công nợ tạm ứng......................................................58 2.6.7 Ví dụ minh họa...................................................................................................59 2.6.8 Ghi Sổ kế toán....................................................................................................60 2.7 KẾ TOÁN HÀNG HÓA......................................................................................65 2.7.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................65 2.7.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................65 2.7.3 Sổ kế toán sử dụng..............................................................................................65 2.7.4 Tóm tắt quy trình kế toán hàng hóa.....................................................................65 2.7.5 Ví dụ minh họa...................................................................................................66 2.7.6 Ghi sổ kế toán.....................................................................................................67 2.8 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH..........................................................................71 2.8.1 Chứng từ sử dụng................................................................................................71 2.8.2 Tài khoản sử dụng...............................................................................................71 2.8.3 Sổ kế toán...........................................................................................................71 2.8.4 Tóm tắt quy trình kế toán TSCĐ.........................................................................71 2.8.5 Tóm tắt quy trình kế toán tài sản cố định:........................................................71 2.8.6 Ví dụ minh họa...................................................................................................74 2.9 . KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH....................................................87 2.9.1 Phương pháp tính..............................................................................................87 2.9.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ...................................................................87 2.11 KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN...........................................................................92 2.11.1 Chứng từ sử dụng..............................................................................................92 2.11.2 Tài khoản sử dụng.............................................................................................92 2.11.3 Sổ kế toán.........................................................................................................92 2.11.4 Tóm tắt quy trình kế toán vay ngắn hạn............................................................92 2.11.5 Ví dụ minh họa.................................................................................................92 2.11.6 Sổ kế toán sử dụng...........................................................................................94 2.12 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN...................................................100 2.12.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................100 2.12.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................100 SVTH: Lớp DHKT7ATH iii Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.12.3 Sổ kế toán.......................................................................................................100 2.12.4 Tóm tắt quy trình kế toán Phải trả cho người bán...........................................100 2.12.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................100 2.12.6 Ghi sổ kế toán.................................................................................................102 2.13 KẾ TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN NỘP NHÀ NƯỚC.............................108 2.13.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................108 2.13.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................108 2.13.3 Sổ kế toán.......................................................................................................108 2.13.4 Tóm tắt quy trình kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước....................108 2.13.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................108 2.14. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG...........117 2.14.1. Chứng từ sử dụng...........................................................................................117 2.14.2. Tài khoản sử dụng..........................................................................................117 2.14.3 Sổ kế toán sử dụng..........................................................................................117 2.14.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...............117 2.14.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................118 2.14.6 Sổ kế toán sử dụng.........................................................................................119 2.15 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH....................................................128 2.15.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................128 2.15.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................128 2.15.3 Sổ kế toán.......................................................................................................128 2.15.4 Tóm tắt quy trình kế toán nguồn vốn kinh doanh............................................128 2.15.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................128 2.16 KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI.............................................132 2.16.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................132 2.16.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................132 2.16.3 Sổ kế toán.......................................................................................................132 2.15.4 Tóm tắt quy trình kế toán lợi nhuận chưa phân phối.......................................132 2.16.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................132 2.17 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ...........135 2.17.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................135 2.17.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................135 SVTH: Lớp DHKT7ATH iv Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.17.3 Sổ kế toán.......................................................................................................135 2.17.4 Tóm tắt quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ................135 2.17.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................135 2.18.KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH................................141 2.18.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................141 2.18.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................141 2.18.3 Sổ kế toán.......................................................................................................141 2.18.4 Tóm tắt quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính...............................141 2.18.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................141 2.19 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN.................................................................144 2.19.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................144 2.19.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................144 2.19.3 Sổ kế toán sử dụng..........................................................................................144 2.19.4 Tóm tắt quy trình kế toán giá vốn hàng bán....................................................144 2.19.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................144 2.20 KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH..................................................................149 2.20.1 Chứng từ sủ dụng............................................................................................149 2.20.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................149 20.3 Sổ kế toán..........................................................................................................149 2.20.4 Tóm tắt quy trình kế toán chi phí tài chính.....................................................149 2.20.5 Ví dụ minh họa..............................................................................................149 2.20.6Sổ kế toán sử dụng..........................................................................................150 2.21 KẾ TOÁN CHI PHI QUẢN LÝ KINH DOANH..........................................154 2.21.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................154 2.21.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................154 2.21.3 Sổ kế toán.......................................................................................................154 2.21.4 Tóm tắt quy trình kế toán chin phí quản lý doanh nghiệp...............................154 2.21.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................154 2.22 KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.......................160 2.22.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................160 2.22.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................160 2.22.3 Sổ kế toán.......................................................................................................160 SVTH: Lớp DHKT7ATH v Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2.22.4 Tóm tắt quy trình kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.......................160 2.2.5 Ví dụ minh họa.................................................................................................160 2.23 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH......................................163 2.23.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................163 2.23.2 Tài khoản sử dụng...........................................................................................163 2.23.3 Sổ kế toán.......................................................................................................163 2.22.4 Tóm tắt quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh..................................163 2.23.5 Ví dụ minh họa...............................................................................................163 2.23 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH..........................................................................166 2.23.1 Bảng cân đối số phát sinh...............................................................................166 2.23.2 Bảng cân đối kế toán.......................................................................................166 2.23.3 Báo cáo kết quả kinh doanh............................................................................169 2.23.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ..............................................................................171 2.23.5 Thuyết minh báo cáo tài chính........................................................................171 2.24 Báo cáo thUẾ GTGT.......................................................................................171 2.24.1 Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.................................................................171 2.24.2 Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra....................................................................171 2.24.3 Tờ khai thuế GTGT.........................................................................................171 2.25 Lập báo cáo thuế TNDN....................................................................................171 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT................................................172 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.............................172 3.2 NHẬN XÉT CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN CÒN LẠI..................................172 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.......................................................................................173 KẾT LUẬN................................................................................................................ 173 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................175 SVTH: Lớp DHKT7ATH vi Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Lớp DHKT7ATH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Lớp DHKT7ATH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOẰNG HÓA 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1 Quá trình hình thành của công ty Công ty CP TM& DV Hoằng Hóa là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, công ty có một bề dày lịch sử gắn liền với sự thăng trầm của đất nước về kinh tế và tài chính trong suốt 50 năm qua: Tháng 8 năm 1972, công ty vật tư Hoằng Hóa được thành lập. tiền than là trạm cung ứng vật tư nông nghiệp Hoằng Hóa ( trực thuộc công ty vật tư Thanh Hóa) thành lập từ tháng 5 năm 1961. Tháng 6 năm 1960, công ty vật tư Hoằng Hóađổi tên thành công ty thương mại HOẰNG HÓA. Công ty thương mại Hoằng Hóalà một doanh nghiệp có quy mô nhỏ có các cửa hàng nằm rải rác trên các khu vực đông dân cư trong toàn huyện. Với một số cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu. Mặc dù vậy ngay từ khi mới thành lập với nhiệm vụ kinh doanh thương mại phục vụ nhu cầu của cán bộ công nhân viên và nhân dân trong huyện, thực hiện hoạch toán kinh doanh độc lập. Cán bộ công nhân viên trong công ty đã doàn kết nhất trí nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Đến cuối năm 1998, đảng và nhà nước có chủ trương sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước thành các loại hình doanh nghiệp khác chỉ giữ lại một số doanh nghiệp lớn thuộc các ngành chủ chốt với mục đích tang hiệu quả hoạt động và khẳng định vị trí then chốt của thành phần kinh tế nhà nước. Đồng thời huy động các nguồn lực đang nằm trong dân để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Năm 2000, hưởng ứng sự đổi mới này, Công ty thương mại Hoằng Hóađược UBND huyện Hoằng Hóa chọn làm điểm đề nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty thương mại Hoằng Hóa đã chuyển đổi sang hình thức cổ phần và đổi tên thành công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Hoằng Hóa. 1.1.2 Tên công ty Một số thông tin cơ bản về công ty: -Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và dịch vụ Hoằng Hóa . -Trụ sở chính: Thị trấn Bút Sơn - huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. SVTH: Lớp DHKT7ATH 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà -Mã số thuế: 2800 120 331 -Tel: 0373 839 037 -Fax: 0373 839 564 -Website: -Email: 1.1.3 Vốn điều lệ Vốn pháp định: 1.879.000.000 vnđ. Vốn điều lệ: 961.480.000 vnđ. 1.1.4 Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh số: 2603000014 cấp ngày 08/09/2000 do Sở KH&ĐT Đại hội cổ đông Thanh Hóa cấp. Tài khoản số: 352121100012, Ngân hàng NN&PTNT huyện Hoằng Hóa. Đơn vị đăng kí kê khai nộp thuế: Chi cục thuế TP Thanh Hóa Hình thức kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng: Khấu trừ 1.1.5 Ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh những ngành nghề sau: Kinh doanh xăng dầu. Kinh doanh phân bón, hàng nông sản,hàng công nghệ phẩm, điện máy. Khai thác chế biến, xuất khẩu quặng. Ban giám đốc Năm 2010- 2014 thì công ty chỉ kinh doanh mặt hàng xăng dầu. 1.2 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 1.2.1 Mô hình tổ chức bộ máy của công ty Bộ máy quản lý của công ty được thể hiện qua Lưu đồ sau: Phòng tổ chức hành chính Cửa hàng, đại lí bán phân SVTH: Lớp DHKT7ATH Phòng sản xuất kinh doanh Phòng kế toán Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bộ phận thu mua nguyên vật liệu Phân xưởng chế biến nguyên liệu 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà Ghi chú: * * Quan hệ chỉ điều hành: Quan hệ phối hợp công tác: Sơ đồ 1.1: Mô hình tổ chức bộ máy của công ty. 1.2.2 Chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong công ty Đại hội cổ đông: Là cơ quan có quền quyết định cao nhất trong công ty. Quyết định một số nội dung chủ yếu như; Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty… SVTH: Lớp DHKT7ATH 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà Hội đồng quản trị: Là cơ quan cao nhất do đại hội cổ đông bầu ra có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo những kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Ban giám đốc: Chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước công ty về các mục tiêu kế hoạch được giao. Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những công việc đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân cho các cửa hàng, các công trường. Đảm bảo công tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Phòng kế toán: Chịu sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty. Có trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán của công ty, tham mưu cho Ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính nhằm giúp cho việc sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Lập báo cáo tài chính hàng kỳ, xác định tổ chức nguồn vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, huy động nguồn vốn sản xuất hiện có vào sản xuất kinh doanh. Phòng sản xuất kinh doanh: Chức năng xây dựng chiến lược, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tổ chức tìm hiểu phát triển mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và đối tác chiến lược mang tính lâu dài, kiểm tra kiểm soát việc mua bán hàng hóa đảm bảo đúng chất lượng, quy cách, chủng loại và xuất xứ rõ ràng … SVTH: Lớp DHKT7ATH 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà 1.2.3 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán các phần hành khác Kế toán tổng hợp Thủ quỷ Nhân viên hoạch toán ban đầu, báo sổ từ sở Ghi chú: + Quan hệ chỉ đạo điều hành: + Quan hệ phối hợp công tác: + Quan hệ báo sổ: Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức phòng kế toán * Chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng: Thực hiện giám sát tài chính tại đơn vị kế toán, tổ chức toàn bộ công tác kế toán, thống kê, tài chính ở doanh nghiệp đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động tài chính ở doanh nghiệp, giúp việc tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực kế toán tài chính… * Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tổng hợp: Thực hiện các công tác kế toán cuối kỳ, giữ sổ cái tổng hợp cho tất cả các phần hành và ghi sổ cái tổng hợp, lập báo cáo nội bộ và cho bên ngoài đơn vị theo định kỳ báo cáo hoặc yêu cầu đột xuất… * Chức năng, nhiệm vụ của kế toán phàn hành: Có trách nhiệm quản lý trực tiếp, phản ánh mọi thông tin kế toán, thực hiện sự kiểm tra qua ghi chép phản ánh tổng hợp đối tượng kế toán phần hành được đảm nhiệm từ giai đoạn hoạch toán ban đầu ( trực tiếp gi chép chứng từ nhận và kiểm tra) tới các giai đoạn kế toán tiếp theo… * Chức năng, nhiệm vụ của thủ quỹ: SVTH: Lớp DHKT7ATH 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà Chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý hênh lệch. 1.3 CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 1.3.1 Hình thức sổ kế toán tại công ty Công ty vận dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, các loại sổ kế toán phù hợp với hình thức này. Cụ thể bao gồm: Chứng từ ghi sổ, đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ, thẻ kế toán chi tiết… Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: - Ghi hằng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu, kiểm tra: Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Mô tả chi tiết: Hằng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán SVTH: Lớp DHKT7ATH 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà cùng loại sau khi đã được kiểm tra, kế toán lập Chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ sau đó ghi vào sổ Cái. Các chứng từ kế toán trên sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ cũng được dùng để ghi vào sổ, thẻ chi tiết có liên quan Cuối tháng kế toán khóa sổ và tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái, kế toán Tổng hợp căn cứ vào Sổ Cái để lập bảng cân đối số phát sinh. Cuối năm sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết được dùng làm căn cứ để lập Báo cáo tài chính. 1.1.6.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty Công ty CP TM& DV Hoằng Hóa đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và các thông tư hướng dẫn, bổ sung chế độ kế toán của Bộ tài chính. 1.1.6.3. Phương pháp kế toán hàng tồn kho - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Giá thực tế - Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: Bình quân gia quyền - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên 1.1.6.4. Một số chế độ kế toán khác áp dụng tại Công ty - Phương pháp nộp thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ - Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng - Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 cùng năm - Phương pháp tính giá thành: Theo phương pháp giản đơn - Đơn vị tiền tệ áp dụng: Việt Nam Đồng (VNĐ) SVTH: Lớp DHKT7ATH 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Lớp DHKT7ATH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SVTH: Lớp DHKT7ATH GVHD: Lê Thị Hồng Hà 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà Nghiệp vụ 2: Ngày 01/10/2014 thanh toán tiền mua máy Fax của Công ty TNHH Thương mại điện tử - tin học G8 địa chỉ Lô 01 Lê Hoàn, P.Điện Biên, Tp Thanh Hóa. MST 2800697866 theo hóa đơn số 01 số tiền chưa bao gồm thuế là 2.000.000 thuế GTGT 10%, đã trả bằng tiền mặt. Nợ TK 642 2.000.000 Nợ TK 1331 200.000 Có TK 1111 - 2.200.000 Chứng từ: Phiếu chi số 02 ( Phụ lục 01) Nghiệp vụ 3: Ngày 02/10/2014 Phiếu chi 07, thanh toán tiền in hoá đơn Công ty TNHH 1TV In Đông Á với số tiền 4.500.000 Nợ TK642 : 4.500.000 Có TK 111 : 4.500.000 - Chứng từ: Phiếu chi số 07 ( Phụ lục 01) Nghiệp vụ 4:Ngày 30/10/2014 Phiếu chi số 12, thanh toán tiền lương cho CNV số tiền 7.200.000 Nợ TK 334 :7.200.000 Có TK 111: 7.200.000 - Chứng từ: Phiếu chi số 12 ( Phụ lục 01) Nghiệp vụ 5: Phiếu chi 113, 02/11/2014, nộp tiền mặt vào ngân hàng Sacombank 25.000.000đ Nợ TK 112: 25.000.000 Có TK 111: 25.000.000 - Chứng từ: Phiếu chi số 113, giấy nộp tiền ( Phụ lục 01) SVTH: Lớp DHKT7ATH 13 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.8 Ghi sổ kế toán GVHD: Lê Thị Hồng Hà CÔNG TY CP TM&DV HOẰNG HÓA Địa chỉ: TT Bút Sơn - H.Hoằng Hóa Mẫu số: S02a - DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 84 Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Đơn vị tnh: VNĐ Số hiệu tài khoản Trích yếu A Nợ B Có C - Trả trước tiền mua máy FAX 642 111 - Tiền thuế GTGT 133 111 Số tiền Ghi chú 1 D 2.000.000 - Thanh toán tiền in HĐ 642 200.000 111 - Trả lương CNV 334 111 Cộng 4.500.000 7.200.000 x x Kèm theo.... chứng từ gốc Ngày 01 tháng 10 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) SVTH: Lớp DHKT7ATH 14 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Lê Thị Hồng Hà CÔNG TY CP TM&DV HOẰNG HÓA Địa chỉ: TT Bút Sơn - H.Hoằng Hóa Mẫu số: S02a - DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 86 Ngày 05 tháng 10 năm 2014 Đơn vị tnh: VNĐ Số hiệu tài khoản Trích yếu A Nợ B Có C - Rút TGNH về nhập quỹ 111 112 Cộng Số tiền Ghi chú 1 D 20.000.000 20.000.000 Kèm theo.... chứng từ gốc Ngày 05 tháng 10 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) SVTH: Lớp DHKT7ATH 15
- Xem thêm -