Tài liệu Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất vàtính giá thành sản phẩm tại công ty x49 - bộ quốc phòng

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµtÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty X49 - bé quèc phßng I. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty X49 - bé quèc phßng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty X49 cã tiÒn th©n lµ X-ëng c«ng binh X49 ra ®êi ngµy 28/9/1959 theo quyÕt ®Þnh cña Côc C«ng binh (nay lµ Bé T- lÖnh C«ng binh), lµ mét trung ®éi söa ch÷a cã nhiÖm vô b¶o d-ìng, ®¹i tu mét sè m¸y nÐn khÝ, m¸y dß m×n, s¶n xuÊt c¸c dông cô cÇm tay phôc vô cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc. Ngµy ®Çu thµnh lËp, x-ëng chØ cã 37 c¸n bé chiÕn sü víi trang bÞ Ýt ái, th« s¬. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, víi truyÒn thèng cña bé ®éi c«ng binh, x-ëng X49 ®· kh«ng ngõng kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Sau khi ®Êt n-íc thèng nhÊt, x-ëng X49 tiÕp tôc ®-îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu, ®ßi hái cña qu©n ®éi trong t×nh h×nh míi. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho x-ëng thùc hiÖn nhiÖm vô vµ më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp kh¸c, ngµy 11/5/1987, Bé T- lÖnh C«ng binh ký quyÕt ®Þnh cho phÐp X-ëng C«ng binh X49 chuyÓn tõ chÕ ®é bao cÊp sang chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp X49. Ngµy 6/8/1993, ®-îc phÐp cña Bé Quèc phßng, xÝ nghiÖp trë thµnh doanh nghiÖp Nh¯ n­íc, ®­îc th¯nh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 529 v¯ ®æi tªn th¯nh “C«ng ty x©y l¾p, söa ch÷a c«ng tr×nh X49 - Bé Quèc phßng”, víi mét sè c¬ së vËt chÊt v÷ng m¹nh, ®-îc x©y dùng trªn diÖn tÝch gÇn 50.000 m2 cïng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n nghiÖp vô, tay nghÒ v÷ng vµng, cã tr×nh ®é trung cÊp vµ ®¹i häc. Trong thêi gian ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy 15/7/1999, C«ng ty ®æi tªn thµnh C«ng ty X49 - Bé Quèc phßng. Tªn C«ng ty: C«ng ty X49 Tªn giao dÞch: C«ng ty X49 GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh: sè 112685 ngµy 20/8/1999 Trô së chÝnh: MÔ Tr× - Tõ Liªm - Hµ Néi 1 §iÖn tho¹i: 048 390 056 Tµi kho¶n giao dÞch: 710A 80013 - Phßng giao dÞch chi nh¸nh CÇu DiÔn, ng©n hµng C«ng th-¬ng - Ba §×nh - Hµ Néi. C«ng ty X49 - Bé Quèc phßng ®-îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp vµ ®-îc sö dông con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. Môc ®Ých ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Bé Quèc phßng giao, ®ång thêi t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng ngoµi qu©n ®éi nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt vµ tho· m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ söa ch÷a, ®¹i tu c¸c lo¹i xe m¸y c«ng binh, s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm c¬ khÝ, thiÕt bÞ thuû lùc, s¶n xuÊt d©y thÐp gai vµ c¸c thiÕt bÞ qu©n sù kh¸c, lµm c«ng tr×nh phµ v-ît s«ng phôc vô cho chiÕn ®Êu, ®ång thêi tham gia söa ch÷a, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh phßng thñ ë Tr-êng Sa. Ngoµi ra, c«ng ty cßn kinh doanh mét sè lo¹i vËt liÖu x©y dùng, nhiªn liÖu vµ phô tïng xe m¸y c«ng binh. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc nªn vèn kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu do ng©n s¸ch Quèc phßng cÊp (bao gåm vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh ). Vèn cè ®Þnh th-êng lµ m¸y mãc thiÕt bÞ, cßn vèn l-u ®éng chñ yÕu lµ b»ng tiÒn. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nguån vèn ng©n s¸ch ngµy cµng h¹n hÑp nªn C«ng ty X49 nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc nãi chung gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn, ¶nh h-ëng rÊt lín tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· ph¶i tù bæ sung vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt Ho¹t ®éng cïng víi khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ n-íc nhµ vÒ c¸c vÊn ®Ò nh- vèn, c«ng nghÖ kü thuËt, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn, sù c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng s¶n phÈm... nh-ng c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu v-¬n lªn, ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch vµ kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th-¬ng tr-êng 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty X49 Ban gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch Phßng KTTC Phßng Kü thuËt Phßng VËt t- Phßng Hµnh chÝnh Phßng ChÝnh trÞ Ban KCS Ph©n x-ëng söa ch÷a Ph©n x-ëng Vá máng Ph©n x-ëng C¬ khÝ Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn §éi sx ®¸ C«n §¶o §éi sx ®¸ Ho¸ An §éi vËn t¶i thuû Ban gi¸m ®èc gåm Gi¸m ®èc vµ hai Phã Gi¸m ®èc. Trong ®ã: Gi¸m ®èc lµ ng-êi qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Bé T- lÖnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kü thuËt vµ ®êi sèng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban th«ng qua hai phã gi¸m ®èc vµ c¸c tr-ëng phßng, ®ång thêi chØ ®¹o nhiÖm vô s¶n xuÊt cña tõng ph©n x-ëng th«ng qua c¸c qu¶n ®èc ph©n x-ëng. Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ lµ ng-êi tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c §¶ng, chÝnh trÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc §¶ng uû, ban gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c c«ng viÖc m×nh phô tr¸ch. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh phô tr¸ch, ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, ®øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c tr-ëng phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ tham m-u cho ban gi¸m ®èc C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tr-ëng c¸c phßng ban chøc n¨ng do Gi¸m ®èc vµ §¶ng uû C«ng ty xem xÐt, ®Ò nghÞ lªn c¬ quan Bé T- lÖnh vµ ra quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm. 3 NhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban chøc n¨ng: Phßng KÕ ho¹ch: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®«n ®èc, gi¸m s¸t tiÕn ®é s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x-ëng, t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng, ®ång thêi nghiªn cøu chÕ ®é ®Þnh møc ®¬n gi¸ l-¬ng s¶n phÈm vµ tÝnh l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n trong s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶n ¸nh, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty qua viÖc ghi chÐp nh»m ®-a ra nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho ban Gi¸m ®èc ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Phßng Kü thuËt: Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ mÉu s¶n phÈm, nghiªn cøu quy tr×nh söa ch÷a, chØ ®¹o kü thuËt, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸m s¸t thi c«ng... Trªn c¬ së ®ã xem xÐt, bæ sung nh÷ng thiÕu sãt trong kh©u qu¶n lý kü thuËt nh»m b¶o ®¶m cho c«ng tr×nh thi c«ng ®¹t chÊt l-îng cao. Phßng VËt t-: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o qu¶n, cung øng vËt t- hµng ho¸ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng Hµnh chÝnh: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nh©n sù cña C«ng ty, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn còng nh- trong néi bé C«ng ty ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng mét c¸ch kÞp thêi, tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã hiÖu qu¶ ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi quü tiÒn l-¬ng cña C«ng ty. Phßng ChÝnh trÞ: Gióp Ban G§ ®iÒu hµnh t×nh h×nh chÝnh trÞ C«ng ty Ban KCS: Cïng víi phßng Kü thuËt kiÓm nghiÖm chÊt l-îng s¶n phÈm. D-íi bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm 4 ph©n x-ëng vµ 2 ®éi s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty a. Bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng: Lµ c¸n bé tham m-u gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n, nguån vèn vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña ®¬n vÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n; Lµ ng-êi trùc tiÕp phæ biÕn, chØ ®¹o, h-íng dÉn c¸c chñ tr-¬ng vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n cho toµn bé c¸c nh©n viªn trong bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n thanh to¸n: + ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp sè liÖu cña kÕ to¸n chi tiÕt vµo sæ tæng hîp, b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m vµ c¸c kho¶n quyÕt to¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 4 + Theo dâi thanh to¸n t¹m øng, theo dâi chi tiÕt tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, thanh to¸n l-¬ng, c¸c kho¶n b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n gi¸ thµnh vµ tiªu thô thµnh phÈm: + Ghi chÐp, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. + Theo dâi chi tiÕt thµnh phÈm b¸n ra, thanh to¸n víi ng-êi mua, ®ång thêi tÝnh thuÕ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Theo dâi, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l-îng, chÊt l-îng vµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu thu mua nhËp, xuÊt, tån kho. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt nhËp vËt t- ®Ó x¸c ®Þnh ph©n bæ vËt liÖu cho c¸c ®èi t-îng sö dông. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kiªm thñ quü: + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng, t¨ng gi¶m vÒ sè l-îng, chÊt l-îng sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, t×nh h×nh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi quü cña C«ng ty, kÞp thêi b¸o c¸o khi ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp thõa hoÆc thiÕu so víi sæ s¸ch nh»m gi¶i quyÕt mét c¸ch phï hîp. C¸c thµnh viªn cña bé m¸y kÕ to¸n tuy cã nhiÖm vô kÕ to¸n kh¸c nhau song gi÷a c¸c bé phËn ®ã l¹i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ, mËt thiÕt trong ph¹m vi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, ®ång thêi ®¶m b¶o sù gi¸m s¸t cña kÕ to¸n tr-ëng ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n trong viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c phßng ban kh¸c trong C«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty X49 KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n gi¸ thµnh vµ tiªu thô thµnh phÈm KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh kiªm thñ quü b. Bé sæ kÕ to¸n C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. 5 Víi h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, C«ng ty chØ tiÕn hµnh ghi sæ vµo ngµy cuèi th¸ng, tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n chung cña c¸c phÇn hµnh nh- sau: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp CTG Sæ ®¨ng ký CT-GS Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i BC§ sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Tr×nh tù nµy khi ¸p dông vµo kÕ to¸n tõng phÇn hµnh th× còng cã nh÷ng thay ®æi sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tõng phÇn hµnh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp. Cô thÓ, ®èi víi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th× tr×nh tù ghi sæ nh- sau: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (theo h×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ) CTG vµ c¸c b¶ng Sæ §K CT-GS CT-GS B¶ng tæng hîp CTG 6 ThÎ tÝnh gi¸ Sæ chi tiÕt TK 627(1,2,3,4,8) II. §Æc ®iÓm vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty X 49 - Bé quèc phßng: 1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. a. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: C«ng ty X49 thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua ®¬n ®Æt hµng cña Bé Quèc phßng giao xuèng (®èi víi s¶n phÈm quèc phßng) vµ theo hîp ®ång kinh tÕ víi tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c (®èi víi s¶n phÈm kinh tÕ). Mçi ®¬n ®Æt hµng th-êng chØ yªu cÇu söa ch÷a, s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¬n chiÕc. ViÖc söa ch÷a s¶n xuÊt s¶n phÈm cña tõng ®¬n ®-îc giao xuèng c¸c ph©n x-ëng cã chøc n¨ng phï hîp th«ng qua v¨n b¶n kho¸n. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã, C«ng ty X49 ®· x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng. b. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu theo dâi th-êng xuyªn t×nh h×nh biÕn ®éng cña vËt t-, hiÖn nay C«ng ty X49 ®ang ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. V× vËy, ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty còng lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 2. §èi t-îng, kú vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty X49 lµ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, theo ®¬n ®Æt hµng, nªn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. 3. C¸c kho¶n môc chi phÝ. 7 Chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty X49 - Bé Quèc phßng bao gåm nhiÒu lo¹i cã môc ®Ých vµ c«ng dông kh¸c nhau, chóng ®-îc ph©n thµnh c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Phô tïng, s¾t thÐp ... + Nguyªn vËt liÖu phô: Gç, s¬n c¸c lo¹i, que hµn ... + Nhiªn liÖu: X¨ng, dÇu c¸c lo¹i ... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: + TiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt + C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo quy ®Þnh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt: TiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña qu¶n ®èc, c«ng nh©n phôc vô ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt. + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¶n lý ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt. + Chi phÝ c«ng cô dông cô dïng chung t¹i c¸c ph©n x-ëng, ®éi s¶n xuÊt: B¶o hé lao ®éng, vËt rÎ mau háng... + Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Sè tiÒn trÝch khÊu hao cña toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, kho tµng... dïng cho s¶n xuÊt. + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: TiÒn tiÕp kh¸ch giao nhËn xe, tiÒn bèc dì vËt t- ... T-¬ng øng víi c¸c kho¶n môc chi phÝ trªn, C«ng ty X49 sö dông c¸c tµi kho¶n ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ TK 621, TK 622, TK 627. III. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu chÝnh (TK 1521): Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm, t¹i C«ng ty chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh th-êng chiÕm tû träng 60%- 70% trong tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu, bao gåm c¸c lo¹i nh- phô tïng, s¾t thÐp... Nguyªn vËt liÖu phô (TK 1522): §-îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn vµ n©ng cao tÝnh chÊt cu¶ s¶n phÈm, ch¼ng h¹n nh- lµm thay ®æi mµu s¾c vµ h×nh d¸ng cña s¶n phÈm. C¸c lo¹i vËt liÖu phô mµ C«ng ty sö dông nh- gç, que hµn, s¬n c¸c lo¹i... Nhiªn liÖu (TK 1523) ®-îc sö dông t¹i C«ng ty bao gåm: Oxy, x¨ng, dÇu... IV. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty bao gåm tiÒn l-¬ng chÝnh tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh. 8 §èi víi tiÒn l-¬ng chÝnh tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ thùc hiÖn h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm, h×nh thøc tr¶ l-¬ng mµ C«ng ty X49 ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm. L-¬ng CNTT s¶n xuÊt s¶n trong ®ã: phÈm i = §Þnh møc giê c«ng s¶n xuÊt s¶n phÈm i §¬n gi¸ 1 giê c«ng x + §Þnh møc giê c«ng s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm ®-îc phßng KÕ ho¹ch vµ phßng Kü thuËt nghiªn cøu x©y dùng vµ ®-îc nªu râ trong v¨n b¶n kho¸n. + §¬n gi¸ mét giê c«ng do phßng KÕ ho¹ch tÝnh. §¬n gi¸ nµy phô thuéc vµo bËc thî b×nh qu©n vµ møc l-¬ng tèi thiÓu L-¬ng trùc tiÕp SX cña c«ng nh©n A th¸ng t = C«ng ty X49 Ph©n x-ëng söa ch÷a TT Tæng giê c«ng SX cña c«ng nh©n A th¸ng t x §¬n gi¸ giê c«ng PhiÕu ®Æt lµm Hä vµ tªn: §ç §×nh S©m Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 Tªn c«ng viÖc Söa ch÷a gÇm m¸y xóc E302 X-051 §v tÝnh C«ng Giê 1 2 Söa ch÷a ®éng c¬ T100 U263 Céng 136 64 200 Giê TiÒn l-¬ng th¸ng 12 cña c«ng nh©n §ç §×nh S©m: = 200 x 4679,5 = 935.900 ® (C«ng nh©n chØ ®-îc nhËn l-¬ng khi ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh). C«ng ty X49 Ph©n x-ëng söa ch÷a B¶ng thanh to¸n tr¶ l-¬ng M¸y xóc E302 Sè X-051 TT Hä tªn CNSX 1 §ç §×nh S©m 2 NguyÔn ThÞ T×nh Sè giê c«ng 136 120 Thµnh tiÒn 636.412 561.540 9 Trõ 6% Thùc lÜnh Ký nhËn 3 T¹ H÷u Hîp ... ... Céng 176 ... 1709 823.592 ... 7.997.26 6 ... ... ... Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 PX söa ch÷a B¶ng thanh to¸n s¶n phÈm vµ PhiÕu chi lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. TrÝch Chøng tõ ghi sæ Sè: 546 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Tµi kho¶n Nî Cã ... ... ... - Thanh to¸n l-¬ng CNTT SC m¸y 334 xóc E302 X-051 th¸ng 12 1111 - L-¬ng CNTT söa ch÷a m¸y xóc 622 E302 X-051 334 - KÕt chuyÓn CPNCTT söa ch÷a 1541 m¸y xóc E302 X-051 622 TrÝch yÕu Sè tiÒn Nî ... 7.997.266 Cã ... 7.997.266 7.997.266 7.997.266 7.997.266 7.997.266 §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. C«ng ty X49 thùc hiÖn trÝch BHXH, BHYT, KPC§ nh- sau: - BHXH trÝch 20% trªn l-¬ng c¬ b¶n, trong ®ã: + 15% h¹ch to¸n vµo chi phÝ + 5% trõ vµo l-¬ng - BHYT trÝch 3% trªn l-¬ng c¬ b¶n, trong ®ã: + 2% h¹ch to¸n vµo chi phÝ + 1% trõ vµo l-¬ng - KPC§ trÝch 2% trªn l-¬ng c¬ b¶n vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ. L-¬ng c¬ b¶n = HÖ sè l-¬ng x 210.000® + Phô cÊp th©m niªn (nÕu cã) + Phô cÊp chøc vô (nÕu cã) 10 Víi c¸ch tÝnh nh­ trªn, kÕ to¸n thanh to¸n lËp “Danh s¸ch lao ®éng vµ quü l-¬ngtrÝch nép BHXH” theo tõng th¸ng cho to¯n C«ng Dùa trªn Danh s¸ch lao ®éng vµ quü l-¬ng trÝch nép BHXH, kÕ to¸n lËp B¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ B¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ Th¸ng 12 n¨m 2001 §¬n vÞ: ®ång T T Tªn ®¬n vÞ QS Tæng l-¬ng 1 th¸ng KPC§2% 3382 BHXH 15% 3383 BHYT2% 3384 1 QL DN 45 38.835.130 776.702 5.825.270 776.702 7.378.674 2 QL PX 14 11.422.800 228.456 1.713.420 228.456 2.170.332 - PXSC 03 2.925.000 58.500 438.750 58.500 555.750 ... ... ... ... ... ... ... CNTTSX 81 49.938.800 998.776 7.490.820 998.776 9.488.372 - PXSC 31 20.039.400 400.788 3.005.910 400.788 3.807.486 ... ... ... ... ... ... ... 140 100.196.730 2.003.934 15.029.510 2.003.934 19.037.378 3 Céng Tæng trÝch 19% C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña toµn bé c«ng nh©n s¶n xuÊt tõng ph©n x-ëng ph¶i ®-îc ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: C¸c kho¶n trÝch tÝnh vµo l-¬ng CNTTSX §§H i cña PX X C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña toµn bé CNTTSX PX X L-¬ng CNTTSX PX X x L-¬ng CNTTSX §§H i Trong ®ã: - Sè liÖu c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña toµn bé c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph©n x-ëng X lÊy trªn B¶ng trÝch BHXH, BHYT, KPC§ (xem biÓu 16). - Sè liÖu l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph©n x-ëng X vµ l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®¬n ®Æt hµng i ®-îc lÊy trªn B¶ng thanh to¸n s¶n phÈm (xem biÓu 32). Theo c¸ch tÝnh nh- trªn, kÕ to¸n thùc hiÖn ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch 19% vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp söa ch÷a m¸y xóc E302 X-051 nh- sau: KPC§: 11 400.788 31.018.716 x 7.997.266 = 103.331 BHXH: 3.005.910 31.018.716 x 7.997.266 = 774.986 BHYT: 400.788 31.018.716 x 7.997.266 = 103.331 T-¬ng tù, ph©n bæ BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®¬n ®Æt hµng kh¸c. C¨n cø vµo sè liÖu tÝnh to¸n ph©n bæ, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ - ghi sæ Sè: 553 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 TrÝch yÕu - L-¬ng CNTT SC m¸y xóc E302 TrÝch KPC§ 2% BHXH 15% BHYT 2% - KÕt chuyÓn l-¬ng CNTT SC m¸y xóc E302 Tµi kho¶n Nî Cã 622 3382 3383 3384 1541 622 ®¬n vÞ tÝnh: ®ång Sè tiÒn Nî Cã 981.648 103.331 774.986 103.331 981.648 981.648 C¸c chøng tõ ghi sæ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vµo Sæ c¸i TK 622. 12 Sæ c¸i T¯i kho°n “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” Sè hiÖu: 622 ®¬n vÞ tÝnh: ®ång NTGS CT-GS SH NT TK §¦ DiÔn gi¶i Luü kÕ PS T1- T11 31/12 546 31/12 ... ... ... 31/12 553 31/12 ... ... ... ... Cã 7.997.266 ... ... 103.331 3383 774.986 BHYT 2% 3384 - KÕt chuyÓn CPNCTT SC m¸y xóc E302 1541 ... ... 103.331 Céng PS Luü kÕ PS D- cuèi th¸ng 462.226.659 7.997.266 3382 BHXH 15% ... Nî 462.226.659 Th¸ng 12/ 2001 - L-¬ng CNTT SC m¸y xóc E302 334 - KÕt chuyÓn CPNCTT SC m¸y xóc E302 1541 - TrÝch KPC§ 2% Sè tiÒn ... 981.648 ... 738.761.726 738.761.726 1.200.988.421 1.200.988.421 0 0 V. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng - Chi phÝ vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt - Chi phÝ c«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn §Ó tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n dïng TK 627. Tµi kho¶n nµy ®-îc chi tiÕt theo tõng yÕu tè, t-¬ng øng víi c¸c yÕu tè trªn lµ c¸c tµi kho¶n 6271, 6272, 6273, 6274 vµ 6278. 1. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng bao gåm: TiÒn l-¬ng theo hÖ sè l-¬ng, phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Nh©n viªn ph©n x-ëng ®-îc h-ëng l-¬ng theo thêi gian vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 13 TiÒn l-¬ng = HÖ sè l-¬ng x 210.000 + Phô cÊp th©m niªn (nÕu cã) + Phô cÊp chøc vô (nÕu cã). Chøng tõ - ghi sæ Sè: 557 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 TrÝch yÕu - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý PXSC L-¬ng nh©n viªn qu¶n lý PXSC TrÝch KPC§ 2% BHXH 15% BHYT 2% Tµi kho¶n Nî Cã 6271 334 3382 3383 3384 Sè tiÒn Nî 3.480.780 Cã 2.925.000 58.500 438.750 58.500 T-¬ng tù lËp chøng tõ ghi sæ cho c¸c ph©n x-ëng kh¸c. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ghi “ Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh” më cho TK 6271. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh T¯i kho°n: “Chi phÝ s°n xuÊt chung” Sè hiÖu: 6271 NTGS 31/12 31/12 Chøng tõ SH NT 557 603 31/12 31/12 Ghi Nî TK 6271, chia ra PXSC PXCK .. TK §¦ Tæng sè Th¸ng 12 /2001 L-¬ng nh©n viªn QL PXSC 334 2.925.000 2.925.000 TrÝch KPC§ 2% 3382 58.500 58.500 BHXH 15% 3383 438.750 438.750 BHYT 2% 3384 58.500 58.500 ... ... - 3.480.750 ... - 3.480.750 DiÔn gi¶i ... KÕt chuyÓn CP NVQL PXSC ... ... 1541 ... C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp vµo Sæ c¸i TK 6271. 14 ... Sæ c¸i T¯i kho°n: “ chi phÝ s°n xuÊt chung” Sè hiÖu: 6271 NTGS 31/12 31/12 CT-GS SH NT 557 603 31/12 31/12 TK §¦ DiÔn gi¶i Luü kÕ PS T1- T11 Th¸ng 12 n¨m 2001 - L-¬ng nh©n viªn QL PXSC - TrÝch KPC§ 2% - BHXH 15% - BHYT 2% ... KÕt chuyÓn CPNVQL PXSC ... Céng PS Luü kÕ PS D- cuèi th¸ng Sè tiÒn Nî 154.653.774 334 3382 3383 3384 ... Cã 154.653.774 2.925.000 58.500 438.750 58.500 ... 1541 ... 13.593.132 168.246.906 0 3.480.750 ... 13.593.132 168.246.906 0 2. H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt. T¹i C«ng ty X49, vËt liÖu phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt bao gåm vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ cöa kho tµng, nhiªn liÖu c¸c lo¹i... Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh T¯i kho°n: “Chi phÝ s°n xuÊt chung” Sè hiÖu: 6272 NTGS 31/12 31/12 31/12 Chøng tõ SH NT 562 563 603 31/12 31/12 31/12 DiÔn gi¶i TK §¦ Th¸ng 12 / 2001 XuÊt vËt t- qu¶n lý PXSC XuÊt vËt t- qu¶n lý PXSC 1521 700.000 700.000 1521 152 3 973.400 973.400 412.600 412.600 ... KÕt chuyÓn CP vËt t- QL PXSC 1541 ... ... Ghi Nî TK 6272, chia ra PXSC PXCK .. Tæng sè ... 15 - 2.086.000 ... ... .. ... .. - 2.086.000 Còng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i TK 6272. Sæ nµy ®-îc më t-¬ng tù nh- sæ c¸i TK 6271 3. H¹ch to¸n chi phÝ c«ng cô dông cô phôc vô s¶n xuÊt. C«ng cô dông cô ë C«ng ty X49 bao gåm: bµn ren, ta ro, mòi khoan, mòi dao tiÖn,... C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho ghi râ bé phËn sö dông, kÕ to¸n tæng hîp vµo chøng tõ ghi sæ. T¹i C«ng ty X49, chi phÝ c«ng cô dông cô ®-îc tËp hîp hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña kú xuÊt dïng mµ kh«ng tiÕn hµnh ph©n bæ cho nhiÒu kú. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh T¯i kho°n: “Chi phÝ s°n xuÊt chung” Sè hiÖu: 6273 NTGS 31/12 Chøng tõ SH NT 571 31/12 DiÔn gi¶i Th¸ng 12 / 2001 CCDC PXSC TK §¦ Ghi Nî TK 6273, chia ra PXSC PXCK .. Tæng sè 153 361.501 361.501 ... 31/12 574 31/12 CCDC PXSC 153 1.240.012 1.240.012 31/12 575 31/12 CCDC PXSC 153 689.532 689.532 ... 31/12 ... KÕt chuyÓn CP CCDC PXSC 31/12 603 ... 1541 -2.291.045 ... ... ... .. ... .. -2.291.045 Còng c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tæng hîp vµo Sæ c¸i TK 6273. Sæ nµy ®-îc më t-¬ng tù nh- Sæ c¸i TK 6271. 4. H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. ViÖc tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë C«ng ty X49 ®-îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 166/99 cña Bé Tµi chÝnh vµ theo h-íng dÉn sè 1733/TT-Q§ ngµy 28/6/2000 cña Bé Quèc phßng. 16 Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®-îc chia thµnh hai nhãm chÝnh lµ: M¸y mãc thiÕt bÞ vµ Nhµ x-ëng. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu theo thêi gian. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã vµ tû lÖ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong tõng ph©n x-ëng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh tiÕn hµnh tÝnh khÊu hao cho tõng tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®-a vµo chi phÝ vµ ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. Trªn c¬ së khÊu hao tÝnh ®-îc cña tõng ph©n x-ëng, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lËp B¶ng trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, sau ®ã vµo B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 12 n¨m 2001 ®¬n vÞ tÝnh: ®ång T T N¬i sö dông 1 PX söa ch÷a 2 Tæng sè KH c¬ b¶n TSC§ NX KH söa ch÷a TSC§ MMTB NX MMTB 16.404.000 5.152.000 4.935.000 3.811.000 2.506.000 PX c¬ khÝ 5.894.000 1.917.000 1.691.000 1.437.000 849.000 3 PX vá máng 6.652.000 1.086.000 3.158.000 816.000 1.592.000 4 PX c¬ ®iÖn 2.787.000 1.593.000 5 §éi VT thuû 1.642.000 X 1.642.000 X X 6 §éi ®¸ Hãa An 1.623.000 X 1.623.000 X X 7 §éi ®¸ C«n §¶o 1.623.000 X 1.623.000 X X 8 Dïng QL DN 14.601.000 4.962.000 4.152.000 2.598.000 2.889.000 Tæng céng 51.226.000 14.710.000 18.824.000 9.856.000 7.836.000 1.194.000 X KÕ to¸n tr-ëng X Ng-êi lËp biÓu B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 12 n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ® N¬i sö dông ChØ tiªu N G TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX CK PX VM PX C§ §éi VVT §¸ H.An §¸ C§¶o TK 642 KH PX SC KHCB TSC§ 33.534 10.087 3.608 4.244 1.593 1.642 1.623 1.623 9.114 KHSC TSC§ 17.692 6.317 2.286 2.408 1.194 x x x 5.487 Céng 51.226 16.404 5.894 6.652 2.787 1.642 1.623 1.623 14.601 KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu 17 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ. 5. H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ë C«ng ty X49 bao gåm chi phÝ vÒ vËn chuyÓn, bèc dì vËn t¶i, nghiÖm thu chÊt l-îng s¶n phÈm khi giao hµng, tiÒn tiÕp kh¸ch giao nhËn xe, tiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc, tiÒn ¨n ca cña c¸c ph©n x-ëng, tiÒn vÖ sinh c«ng nghiÖp... C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh- ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, ho¸ ®¬n tiÒn n-íc, b¶ng thanh to¸n tiÒn ¨n ca, c¸c phiÕu chi... kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh T¯i kho°n “chi phÝ s°n xuÊt chung” Sè hiÖu: 6278 NTGS 31/12 31/12 31/12 Chøng tõ SH NT 584 589 590 31/12 31/12 31/12 31/12 597 31/12 31/12 603 31/12 TK §¦ Tæng sè Ghi Nî TK 6278, chia PXSC PXCK .. 1111 1.608.640 1.608.640 1111 246.000 246.000 1111 1.981.000 1.981.000 1111 327.000 327.000 TiÒn ¨n ca pxsc 1111 ... KÕt chuyÓnCP kh¸c b»ng tiÒn PXSC 1541 ... 2.652.000 2.652.000 DiÔn gi¶i Th¸ng 12/2001 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn SX PXSC VÖ sinh c«ng nghiÖp pxsc ... CP tiÕp kh¸ch giao nhËn xe PXSC CP vËn chuyÓn PXSC ... -6.814.640 -6.814.640 C¨n cø vµo c¸c CT-GS, kÕ to¸n tæng hîp ghi vµo Sæ c¸i TK 6278. Sæ nµy ®-îc më t-¬ng tù nh- Sæ c¸i TK 6271. 6.Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. 18 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c¨n cø vµo c¸c sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ph©n x-ëng trªn b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. VI. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 1. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Cuèi kú, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®Òu ®-îc kÕt chuyÓn vµo bªn nî TK 154. T¹i C«ng ty X49, TK 154 ®-îc chi tiÕt thµnh 2 tiÓu kho¶n nhsau: - TK 1541: Dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm quèc phßng. - TK 1542: Dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ki Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh T¯i kho°n: “Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” Sè hiÖu: 1541 NTGS Chøng tõ SH NT 31/12 545 31/12 3112 546 31/12 31/12 31/12 553 603 31/12 31/12 DiÔn gi¶i T 12 / 2001 D- ®Çu kú Kc CP NVL TT SC E302 - Kc CP NVL TT SC E302 - Kc CP NC TT SC E302 TK §¦ Tæng sè Ghi Nî TK 1541, chia ra PXSC CK 2.802.493.764 8.273.670 621 21.187.400 21.187.400 621 1.599.000 1.599.000 622 7.997.266 7.997.266 ... Kc CP NCTT SC E302 622 981.648 981.648 ... KÕt chuyÓn CP SXC 627 31.076.435 31.076.435 1.603.874.236 153.206.767 ... -4.319.098.120 87.269.880 -161.480.437 0 ... ... Céng PS Nî 31/12 627 31/12 SP nhËp kho D- cuèi kú 1551 Sæ c¸i 19 .. T¯i kho°n: “Chi phÝ s°n xuÊt kinh doanh dë dang” Sè hiÖu: 1541 NT GS CT- GS SH NT TK §¦ DiÔn gi¶i Luü kÕ PS T1-T11 Sè tiÒn Nî 3.037.428.025 Cã 291.701.334 Th¸ng 12/2001 31/12 545 31/12 31/12 546 31/12 31/12 31/12 553 603 31/12 31/12 D- ®Çu kú KÕt chuyÓn CPNVLTT SC m¸y xóc E302 - KÕt chuyÓn CPNVL TT SC m¸y xóc E302 - KÕt chuyÓn CPNCTT SC m¸y xóc E302 2.802.493.764 621 21.187.400 621 1.599.000 622 7.997.266 ... KÕt chuyÓn CPNCTT SC m¸y xóc E302 622 981.648 ... KÕt chuyÓn CPSXC PXSC 627 31.076.435 ... 31/12 627 31/12 S¶n phÈm nhËp kho Céng PS 1551 1.603.874.236 4.319.098.120 4.319.098.120 Luü kÕ PS 4.611.302.261 4.610.799.454 D- cuèi kú 87.269.880 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú C«ng ty X49 tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng nªn viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm dë dang cuèi kú kh¸ ®¬n gi¶n. §Õn cuèi kú, nÕu ®¬n ®Æt hµng nµo ch-a hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp cho ®¬n ®ã ®-îc coi lµ chi phÝ dë dang cuèi kú chuyÓn kú sau. Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× kh«ng cã s¶n phÈm dë dang. VII. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë C«ng ty X49 - Bé Quèc phßng. Do ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng ®¬n, s¶n phÈm cña C«ng ty mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, nªn C«ng ty x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ theo ®¬n ®Æt hµng. Toµn bé chi phÝ ®Òu ®-îc C«ng ty tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng. ViÖc 20
- Xem thêm -