Tài liệu Thực tập tổng quan

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n hµ néi khoa kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh B¸o c¸o thùc tËp TæNG QUAN Hä tªn sinh viªn:Lªs §¨ng TiÕn Ngµnh häc: Qu¶n trÞ kinh doanh Kho¸ häc: K38 §Þa ®iÓm thùc tËp: C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XKL§ (VINAHANDCOOP) Hµ néi, n¨m 2009 2 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay, n-íc ta ®ang trong thêi kú ®æi míi vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ trong n-íc ®ang chuyÓn m×nh theo guång m¸y cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña Nhµ n-íc, mét mÆt ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh, mÆt kh¸c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp tr-íc mét thö th¸ch lín lao, ®ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong thêi kú kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i më réng thÞ tr-êng ngµnh nghÒ kinh doanh. MÆt kh¸c ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, còng nh- ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é ®êi sèng cña ng-êi d©n ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp ®· xin giÊy phÐp XuÊt khÈu lao ®éng nh»m ®-a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« c¸c chó C¸n bé trong c«ng ty em ®· ®-îc lµm quen víi c«ng viÖc vµ ®-îc hiÓu biÕt thªm vÒ chøc n¨ng - nhiÖm vô vµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý cña c¸c Phßng trong C«ng ty. Tuy nhiªn víi thêi gian vµ tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã ®-îc sù quan t©m gãp ý kiÕn vµ sù chØ ®¹o kÞp thêi cña ThÇy C« cïng Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp nµy. VÒ phÝa b¶n th©n, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy C« trong §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi ®· trang bÞ cho em nh÷ng c¬ së lý luËn gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng (Vinahandcoop) ®· h-íng dÉn, chØ b¶o vµ cung cÊp sè liÖu trong thêi gian em 3 thùc tËp t¹i C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o: ..............................®· nhiÖt t×nh chØ b¶o vµ h-íng dÉn ®Ó em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Thu ho¹ch thùc tËp nghiÖp vô gåm 3 ch-¬ng chÝnh: Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ VINAHANDCOOP Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng XuÊt khÈu lao ®éng t¹i VINAHANDCOOP Ch-¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng XuÊt khÈu lao ®éng t¹i VINAHANDCOOP 4 Ch-¬ng I Kh¸i qu¸t chung vÒ VINAHANDCOOP I. Giíi thiÖu vÒ VINAHANDCOOP 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng (Vinahandcoop) trùc thuéc Liªn minh HTX ViÖt Nam, ®-îc chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp s¶n xuÊt th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 576/Q§- Liªn minh HTX ViÖt Nam cña Chñ tÞch Liªn minh HTX ViÖt Nam ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2006. V/v chuyÓn ®æi Liªn hiÖp s¶n xuÊt th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng. Tõ sau n¨m 1987, Liªn hîp x· tiÓu thñ C«ng nghiÖp Trung -¬ng gi¶i thÓ, Ban trï bÞ §¹i héi thµnh lËp nh-ng kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn toµn bé sè c¸n bé hiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c Ban cña Liªn hîp x· tiÓu thñ c«ng nghiÖp Trung -¬ng. Ngµy 25 th¸ng 09 n¨m 1990, ban trï bÞ §¹i héi- Héi ®ång Trung -¬ng c¸c HTX vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¹i quèc doanh (nay lµ Liªn minh HTX ViÖt Nam) ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp Liªn hiÖp dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh tiÓu thñ C«ng nghiÖp Trung -¬ng víi môc ®Ých chñ yÕu - cã thÓ vµ duy nhÊt lµ tiÕp nhËn phÇn lín c¸n bé, nh©n viªn cña Liªn hîp x· gi¶i thÓ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, ch¨m lo ®êi sèng ng-êi lao ®éng. Ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 1994, Héi ®ång Trung -¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn Liªn hiÖp dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh tiÓu thñ c«ng nghiÖp Trung -¬ng thµnh Liªn hiÖp s¶n xuÊt th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 570/H§TW-Q§. §Õn ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2006, Héi ®ång Liªn minh Trung -¬ng l¹i quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi Liªn hiÖp s¶n xuÊt th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao 5 ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 576/Q§- LM HTX VN cña Chñ tÞch Liªn minh HTX ViÖt Nam. HiÖn nay C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 80 Hµng Gai - Sè 2 Hµng ChØ QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi vµ lµ ®¬n vÞ kinh tÕ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ho¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n vÒ tiÒn ViÖt vµ Ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng. Xuyªn suèt qu¸ tr×nh ®éc lËp theo tr×nh ®é ®æi míi, s¾p xÕp c¬ cÊu cña nªn kinh tÕ tËp thÓ, nh-ng C«ng ty ®· tõng b-íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· ph¸t huy thÕ m¹nh, ngµnh nghÒ truyÒn thèng, ®-îc kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc tÝn nhiÖm, víi tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh ®ãng gãp thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc ngµy mét t¨ng. Song, ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch trªn lu«n ®øng v÷ng vµ v-¬n lªn trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam vµ thÞ tr-êng Quèc tÕ, C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh. Ngoµi nh÷ng môc tiªu trªn C«ng ty lu«n më réng thÞ tr-êng, më réng mèi quan hÖ hîp t¸c trao ®æi víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh nghÒ vµ c¸c lÜnh vùc ®Ó chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ph-¬ng thøc tæ chøc h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. Ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2000, C«ng ty ®-îc UBND Thµnh phè Hµ Néi bæ sung chøc n¨ng cho phÐp C«ng ty ®-a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi, t¹i quyÕt ®Þnh sè 1615/Q§-UB. Chñ tÞch Héi ®ång Trung -¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam ®· cã c«ng v¨n sè 01/H§TW - VP ngµy 20/02/2000 ®Ò nghÞ Bé lao ®éng th-¬ng binh X· héi vµ ®· ®-îc Bé Lao ®éng Th-¬ng binh X· héi cÊp GiÊy phÐp xuÊt khÈu lao ®éng sè: 79/L§TBXH - GP ngµy 25/04/2000, vµ sau khi ®-îc cÊp ®æi GiÊy phÐp míi sè: 104/BL§TBXH - GPXKL§ ngµy 07/12/2004. 6 C«ng ty ®-îc Së kÕ ho¹ch §Çu t- Hµ Néi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho Doanh nghiÖp ®oµn thÓ sè: 200754 ngµy 09/02/1999. 2. C¬ cÊu tæ chøc BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. C«ng ty ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, trùc tuyÕn chØ huy c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp, §¬n vÞ ttrùc thuéc, c¸c phßng, ban nghiÖp vô, tham m-u gióp viÖc. 7 (Cã S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý kÌm theo lÊy tõ Phßng tæ chøc lao ®éng) Chñ tÞch H§QT Tæng gi¸m ®èc S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña VINAHANDCOOP Phßng Phßng Tæ KÕ Phßng Phßng chøc to¸n XuÊt Kinh Hµnh Tµi khÈu doanh chÝnh chÝnh Trung t©m ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h-íng C¬ së 1 Trung t©m Trung t©m ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ th-¬ng m¹i vµ dÞch vô C¬ së 2 Phßng Mü thuËt øng dông Chi nh¸nh c«ng ty t¹i B¾c Giang C¬ së 3 8 3. Chøc n¨ng - nhiÖm vô C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Héi ®ång Trung -¬ng Liªn minh HTX ViÖt Nam, C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng chñ yÕu lµ tham gia vµo ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, xuÊt nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu lao ®éng, cô thÓ nh- sau: - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc uû th¸c. - Th-¬ng m¹i (b¸n bu«n, b¸n lÎ, ®¹i lý) - S¶n xuÊt hµng may mÆc - S¶n xuÊt ph©n bãn, ho¸ chÊt. - S¶n xuÊt hµng thñ c«ng Mü nghÖ - L¾p r¸p xe m¸y - DÞch vô (kÓ c¶ dÞch vô Du lÞch, vËn chuyÓn...) - XuÊt khÈu lao ®éng (®-a ng-êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi) - Qu¶ng c¸o Héi chî triÓn l·m, truyÒn th«ng b¸o chÝ. - §µo t¹o vµ d¹y nghÒ - ................................. 4. Ph¹m vi ho¹t ®éng. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tõ 1990 ®Õn 1994: Lµ giai ®o¹n cñng cè, ®Æt mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. - Giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn 1999: Lµ giai ®o¹n lµm ¨n ph¸t ®¹t cña C«ng ty. Giai ®o¹n nµy cã sù tÝch luü, cã ®ãng gãp nhiÒu cho Nhµ n-íc. - Giai ®o¹n tõ 2000 ®Õn cuèi n¨m 2003: Giai ®o¹n nµy C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, vay nî nhiÒu do gÆp vô lõa ®¶o cña Mü vµ Hång K«ng, ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn gÆp nhiÒu khã kh¨n - Giai ®o¹n tõ 2004 ®Õn nay: C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu v-¬n lªn, quy m« ho¹t ®éng kh«ng ngõng më réng th-¬ng m¹i, dÞch vô, du lÞch, qu¶ng 9 c¸o Héi chî triÓn l·m, truyÒn th«ng b¸o trÝ, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc ®-a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi....§êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc khëi s¾c, mäi ng-êi yªn t©m ®ãng gãp cho ngµnh, cho Nhµ n-íc ®Çy ®ñ. Tõ ®Çu n¨m 2006 ®Õn nay do chuÈn bÞ c«ng t¸c chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp S¶n xuÊt - Th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn S¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XuÊt khÈu lao ®éng nªn còng gÆp ph¶i mét sè bÊt cËp trong ho¹t ®éng kinh doanh nh-: §æi giÊy phÐp kinh doanh, lµm l¹i con dÊu.....Nh-ng hiÖn nay ngoµi nh÷ng ngµnh nghÒ nh-: DÞch vô Du lÞch, liªn kÕt ®µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ, lµm Qu¶ng c¸o Héi chî triÓn l·m.... th× nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: Liªn doanh- liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n-íc ®Ó xóc tiÕn c«ng t¸c XuÊt khÈu lao ®éng, ®-a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi. C«ng ty lu«n phÊn ®Êu, t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®«ng ®¶o cña chuyªn gia vµ ng-êi lao ®éng ViÖt Nam. II. T×nh h×nh kinh doanh chung Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 ngoµi bu«n b¸n th-¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch, liªn kÕt víi c¸c tr-êng ®µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ nh-: Y t¸ , d-îc sÜ... liªn kÕt víi c¸c t¹p chÝ lµm c«ng t¸c truyÒn th«ng, lµm héi chî triÓn l·m.... th× C«ng ty cßn liªn kÕt víi c¸c C«ng ty doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®-a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi. XuÊt khÈu lao ®éng lµ ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, cã ý nghÜa chiÕn l-îc cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, phï hîp víi nguyÖn väng cña tÇng líp nh©n d©n lao ®éng, gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, t¸c phong c«ng nghiÖp cho ng-êi lao ®éng, t¨ng nguån thu cho chÝnh phñ vµ doanh nghÖp, ®«ng thêi t¨ng mèi quan hÖ hîp t¸c víi b¹n bÌ quèc tÕ. 10 Víi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ - kinh tÕ cña ViÖt Nam, mèi quan hÖ gi÷a c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi ngµy cµng t¨ng c-êng, më réng vµ ph¸t triÓn. T¹i §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam Bé chÝnh trÞ ®± kh¼ng ®Þnh “§Èy m³nh c«ng t¸c XKL§, x©y dùng vµ thùc hiÖn ®ång bé, chÆt chÏ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ §µo t¹o nguån lao ®éng, ®-a lao ®éng ra n­íc ngo¯i, b°o vÖ t¨ng uy tÝn cña lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngo¯i...” ®ã l¯ mét lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµm vÒ lÜnh vùc XKL§. ThuËn lîi n÷a lµ chÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch ngµy cµng hoµn thiÖn nh-: NghÞ ®Þng 152/1999/N§- CP ngµy 20/09/1999 vµ ®Õn nay ®· ®-îc thay thÕ b»ng NghÞ ®Þnh 81/2003/N§ - CP ngµy 17/07/2003 cña ChÝnh phñ ViÖt Nam lµm viÖc ë n-íc ngoµi vµ NghÞ ®Þnh sè141/2005/N§-CP ngµy 11/11/2005 vÒ cac biÖn ph¸p sö lý vÒ nh÷ng vi ph¹m trong lÜnh vùc XKL§. VINAHANDCOOP ®· ®óc rót nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm, nh÷ng m« h×nh qu¶n lý tèt, cã hiÖu qu¶ ®-îc ¸p dông tæng kÕt ë nhiÒu ®Þa ph-¬ng, c¸c ngµnh cã tr¸ch nhiÖm víi XKL§ doanh nghiÖp, phæ biÕn ®Ó ng-êi d©n nhËn thøc tèt vÒ c«ng t¸c XKL§. C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn chÝnh s¸ch, quyÒn lîi nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi c«ng khai, réng r·i. - §-îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ lÜnh vùc XKL§ vµ c¬ quan chñ qu¶n Liªn minh HTX ViÖt Nam nªn c«ng t¸c XKL§ cña VINAHANDCOOP ngµy ®i vµo æn ®Þnh, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng. - NhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Þa ph-¬ng vµ ng-êi lao ®éng ®· tin t-ëng, yªn t©m khi ®i lµm viÖc t¹i n-íc ngoµi. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c XKL§ cña C«ng ty n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr-íc. - VINAHANDCOOP ®· cã c¬ së vËt chÊt khang trang, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c XKL§ cã kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc v÷ng vµng. 11 - VINAHANDCOOP ®· ®-îc Côc qu¶n lý Lao ®éng Ngoµi n-íc - Bé lao ®éng th-¬ng binh X· héi cho phÐp triÓn khai thùc hiÖn c¸c Hîp ®ång cung øng lao ®éng sang c¸c thÞ tr-êng sau: §µi Loan, NhËt B¶n, Anh, Malaysia, Trung §«ng (Dubai - UAE, Quatar...) Trong 5 n¨m trë l¹i ®©y xuÊt khÈu lao ®éng ®· ®-îc coi lµ mét néi dung cña chiÕn l-îc Lao ®éng viÖc lµm. Thùc tiÔn cho thÊy, víi gÇn nöa triÖu lao ®éng bao gåm c¶ kü thuËt lÉn gi¶n ®¬n tr¶i ra ë 40 n-íc vµ vïng l·nh thæ, sù nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng c-êng quan hÖ Quèc tÕ, thu thªm ngo¹i tÖ (xÊp xØ 1,5 tû USD/n¨m). §an xen gi÷a XKL§ cÊp chuyªn gia (chñ yÕu trong c¸c ngµnh y tÕ, gi¸o dôc n«ng nghiÖp), lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ, cßn XKL§ gi¶n ®¬n chñ yÕu gióp viÖc gia ®×nh, ch¨m sãc ng-êi cao tuæi, ng-êi èm, trÎ em.... Ph¶i nãi r»ng, víi lo¹i ®èi t-îng thø 3 nµy, Nhµ n-íc ta ®· rÊt thËn träng, th¨m dß tõng b-íc. Lóc ®Çu, ch-a chÊp nhËn, råi tiÕn tíi lµm thÝ ®iÓm t¹i §µi Loan  C¸c hîp ®ång ®· ký kÕt mµ VINAHANDCOOP ®· ký kÕt: - N¨m 2002: Chñ yÕu lµm c«ng t¸c t×m kiÕm vµ khai th¸c hîp ®ång víi ®èi t¸c n-íc ngoµi. - N¨m 2003: Ký ®-îc 12 hîp ®ång víi 12 ®èi t¸c. - N¨m 2004: Ký ®-îc 26 hîp ®ång víi 26 ®èi t¸c - N¨m 2005: Ký ®-îc 49 hîp ®ång víi 49 ®èi t¸c - N¨m 2006: Ký ®-îc 102 hîp ®ång víi 102 ®èi t¸c - N¨m 2007: + Ký ®-îc 51 hîp ®ång víi ®èi t¸c §µi Loan + Ký ®-îc 04 hîp ®ång víi 04 ®èi t¸c Malaysia + Ký ®-îc 01 hîp ®ång víi ®èi t¸c Anh - N¨m 2008: 12 + Ký ®-îc 02 hîp ®ång víi ®èi t¸c §µi Loan cßn l¹i thùc hiÖn theo c¸c hîp ®ång cò ®· ký kÕt. + Ký ®-îc 06 hîp ®ång víi 04 ®èi t¸c Malaysia + Ký ®-îc 02 hîp ®ång víi ®èi t¸c ë c¸c n-íc vïng Trung §«ng. (01 UAE, 01 Quatar) + Ký ®-îc 02 hîp ®ång giao nhËn Tu nghiÖp sinh víi c¸c nghiÖp ®oµn NhËt B¶n.  C¸c Hîp ®ång ®· ®-îc §¨ng ký t¹i c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam. Sè l-îng lao ®éng ®-îc VINAHANDCOOP ®-a lao ®éng ®i lµm viÖc ë n-íc ngoµi cña c¸c n¨m: + N¨m 2003: 11 lao ®éng + N¨m 2004: 54 lao ®éng + N¨m 2005: 70 lao ®éng + N¨m 2006: 476 lao ®éng + N¨m 2007: 228 lao ®éng + 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008: 240 lao ®éng §µo t¹o Ngo¹i ng÷ - Gi¸o dôc ®Þnh h-íng: VINAHANDCOOP ®· c¨n cø vµo tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh, vµ th«ng t- h-íng dÉn vµ c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ ViÖt Nam, Bé Lao ®éng Th-¬ng binh X· héi vµ c¨n cø theo yªu cÇu thùc tÕ cña ®èi t¸c n-íc ngoµi ®Ó n©ng cao chÊt l-îng ®µo t¹o vµ qu¶n lý. C¸c c¬ së ®µo t¹o ®· cã trô së khang trang, ®ñ phßng häc, phßng ë, phßng thùc hµnh cho ng-êi lao ®éng häc tËp, trang thiÕt bÞ, dông cô ®Çy ®ñ cho häc viªn thùc hµnh tèt. §éi ngò gi¸o viªn dËy Ngo¹i ng÷ vµ dËy cã tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. §Þnh h-íng XKL§ C«ng ty sÏ khai th¸c t×m kiÕm, më réng thÞ tr-êng sang c¸c n-íc nh-: óc, Mü, Ch©u ¢u (chñ yÕu lµ c¸c n-íc thuéc §«ng ¢u ®· cã quan hÖ truyÒn thèng, h÷u nghÞ víi ViÖt Nam) vµ c¸c n-íc khu vùc Ch©u ¸ kh¸c. Duy tr× thÞ tr-êng cò. 13 C«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng: VINAHANDCOOP ®· cö c¸c c¸n bé nghiÖp vô th«ng th¹o chuyªn m«n vÒ c¸c ®Þa ph-¬ng víi chÝnh quyÒn tØnh, x· vµ c¸c c¬ së nhµ m¸y, xÝ nghiÖp (®èi víi lao ®éng cã nghÒ) ®Ó tuyÓn chän ng-êi lao ®éng cã ®¹o ®øc, ý thøc tæ chøc kû luËt, gia ®×nh chÊp hµnh tèt ph¸p luËt cña Nhµ n-íc ®Ó ®-a vÒ VINAHANDCOOP ®µo t¹o ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi. Tr-íc khi tuyÓn chän ®· c¨n cø theo ®¬n hµng vµ yªu cÇu cña phÝa ®èi t¸c ®Ó th«ng b¸o c«ng khai c¸c tiªu chuÈn cÇn tuyÓn: giíi tÝnh, ®é tuæi, ngµnh nghÒ, c«ng viÖc, n¬i lµm viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, ®iÒu kiÖn lµm viÖc sinh ho¹t, tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i ®ãng gãp tr-íc khi ®i, c¸c kho¶n ph¶i trÝch nép tõ tiÒn l-¬ng trong thêi gian lµm viÖc ë n-íc ngoµi nh-: (VÐ m¸y bay l-ît ®i, c¸c lo¹i thuÕ ChÝnh phñ, chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh, ¨n, ë, ®i l¹i, ....) quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trªn ®©y lµ mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ bé m¸y, chøc n¨ng qu¶n lý, nhiÖm vô vµ ®¸nh gi¸ mét sè t×nh h×nh vÒ c«ng t¸c XKL§ cña C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XKL§ (VINAHANDCOOP). 14 Ch-¬ng II Thùc tr¹ng XKL§ t¹i c«ng ty vianhandcoop I. Quy tr×nh tuyÓn chän vµ ®µo t¹o ®èi víi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi B-íc 1: §¨ng ký khi cã ®¬n hµng t¹i ®Þa ph-¬ng. C¸n bé t- vÊn cÇn t- vÊn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b-íc sau: 1.1. C¸n bé t- vÊn ®iÒu tra, lªn danh s¸ch c¸c hé gia ®×nh cã ng-êi trong tuæi lao ®éng thuéc ®Þa ph-¬ng qu¶n lý cña m×nh. TiÕp ®ã t×m hiÓu t©m tnguyÖn väng vµ t- vÊn cho ng-êi lao ®éng hiÓu vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô trong thêi gian ®i lµm viÖc t¹i n-íc ngoµi. §ång thêi chuyÓn cho ng-êi lao ®éng b¶n copy th«ng b¸o tuyÓn dông cña ®¬n hµng nh»m môc ®Ých cho ng-êi lao ®éng ®äc vµ hiÓu ®-îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña thÞ tr-êng n¬i m×nh muèn ®¨ng ký lµm viÖc. 1.2. NÕu ng-êi lao ®éng ®ång ý, c¸n bé t- vÊn h-íng dÉn cho ng-êi lao ®éng ®i kh¸m søc khoÎ ®èi víi 02 c¨n bÖnh Viªm gan B vµ HIV t¹i tuyÕn huyÖn. 1.3. Sau khi kh¸m søc khÎo ng-êi lao ®éng kh«ng m¾c 02 c¨n bÖnh trªn, c¸n bé t- vÊn th«ng b¸o cho ng-êi lao ®éng vÒ tæng kinh phÝ ph¶i nép theo ®¬n hµng lao ®éng ®· chän. - Nguån kinh phÝ do ng-êi lao ®éng tù lo hay ph¶i vay cña Ng©n hµng. Ng-êi lao ®éng chØ ®-îc vay sè tiÒn cña Ng©n hµng khi b¶n th©n ng-êi lao ®éng vµ gia ®×nh kh«ng nî qu¸ h¹n sè tiÒn ®· vay. §ång thêi ng-êi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn trong quy ®Þnh cña ng©n hµng. 15 1.4. Yªu cÇu lao ®éng ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn ký vµo ®¬n tù nguyÖn lµm viÖc cã thêi h¹n ë n-íc ngoµi (cã x¸c nhËn cña gia ®×nh vî chång hoÆc bè mÑ vµ c¬ së hoÆc ®Þa ph-¬ng n¬i tuyÓn dông). 1.5. ChuÈn bÞ ®Õn tr-êng nhËp häc: Yªu cÇu ng-êi lao ®éng khi ®Õn nhËp häc ph¶i mang theo: - Chøng minh nh©n d©n (b¶n gèc) - Hé khÈu (b¶n gèc) §èi víi lao ®éng ®¨ng ký thÞ tr-êng Dubai, ph¶i mang theo b»ng tèt nghiÖp cÊp II hoÆc cÊp III - b¶n gèc (Trõ nh÷ng ®¬n hµng kh«ng yªu cÇu b»ng cÊp) B-íc 2: Lao ®éng nhËp häc. - Ng-êi lao ®éng ph¶i ®äc kü vµ ký vµo b¶n cam kÕt thùc hiÖn néi quy cña trung t©m. - Khi nhËp häc ng-êi lao ®éng ph¶i nép phÝ ®µo t¹o ¨n, ë víi sè tiÒn lµ: 2.400.000VN§ - §èi víi lao ®éng ®¹t kÕt qu¶ søc khÎo, c¸n bé thÞ tr-êng cung cÊp hå s¬ vay vèn ng©n hµng. Yªu cÇu nãi râ vay t¹i NHNN& PTNT hay NHCSXH. Sau 07 ngµy vay vèn nÕu gÆp khã kh¨n, ng-êi lao ®éng th«ng tin kÞp thêi vÒ c¸c héi ®oµn thÓ, tæ chøc t- v©n stuyÓn dông vµ vÒ Trung t©m gÆp c¸n bé, bé phËn thÞ tr-êng sÏ h-íng dÉn lµm thñ tôc. - PhÝ xuÊt c¶nh: (®èi víi 02 thÞ tr-êng Dubai vµ Malaysia) ng-êi lao ®éng sÏ nép sau khi cã Visa vÒ (kho¶ng tõ 7 - 10 ngµy). §èi víi nh÷ng lao ®éng ph¶i vay vèn ng©n hµng C«ng ty sÏ lµm Hå s¬ ®Ó lao ®éng cã thÓ vÒ ng©n hµng cña HuyÖn ®Ó vay vèn. B-íc 3: Lµm hå s¬: 16 Nh÷ng ng-êi chóng tuyÓn cã tr¸ch nhiÖm nép ®Çy ®ñ Hå s¬ cho Trung t©m gåm: - Hé chiÕu (trong vßng 20 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp häc). Trung t©m sÏ tæ chøc lµm hé chiÕu tËp trung ®èi víi nh÷ng tØnh cã nhiÒu lao ®éng lªn nhËp häc. Ng-êi lao ®éng ph¶i cã sæ hé khÈu vµ chøng minh th- gèc. Tr-êng hîp lao ®éng ch-a cã chøng minh th- vµ hé khÈu th× kh«ng lµm ®-îc hé chiÕu nªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho trung t©m biÕt ®Ó h-íng dÉn vµ t- vÊn thªm - GiÊy x¸c nhËn kh«ng cã tiÒn ¸n do phßng hå s¬ C«ng an tØnh thµnh phè cÊp (®èi víi nh÷ng ng-êi ®i lao ®éng t¹i §µi Loan) - ¶nh: Yªu cÇu ng-êi lao ®éng ph¶i nép 50 ¶nh 4x6 vµ 9x12 Nh÷ng ng-êi lao ®éng ch-a cã ¶nh Trung t©m sÏ tæ chøc chôp ¶nh tËp thÓ. L-u ý: LÖ phÝ lµm hé chiÕu (theo quy ®Þnh), x¸c nhËn tiÒn ¸n, chôp ¶nh ng-êi lao ®éng tù chi tr¶. - B»ng tèt nghiÖp cÊp II ®èi víi thÞ tr-êng Dubai (tuú tõng ®¬n hµng cã yªu cÇu b»ng hoÆc chøng chØ). B-íc 4: Kh¸m søc khoÎ: - Tr-íc khi nhËp häc ng-êi lao ®éng ph¶i xÐt nghiÖm m¸u. - Khi cã chñ nhËn ng-êi lao ®éng sÏ ®-îc ®i kh¸m søc khÎo tæng thÓ t¹i BÖnh viÖn B¹ch Mai, BV Giao th«ng vËn t¶i, BV Xanhp«n, BV Trµng An theo ®Þa chØ cña Bé lao ®éng th-¬ng binh X· héi. Kinh phÝ kh¸m søc khoÎ ng-êi lao ®éng ph¶i chÞu theo gi¸ quy ®Þnh cña Bé y tÕ cho tõng n-íc tuyÓn dông ng-êi lao ®éng. - Víi nh÷ng lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn søc khoÎ, Trung t©m cho phÐp ng-êi lao ®éng vÒ ®Þa ph-¬ng lµm thñ tôc Hå s¬, hé chiÕu, lý lÞch t- ph¸p vµ vay vèn trong thêi gian 10 ngµy. 17 B-íc 5: Quy tr×nh ®µo t¹o: - Ng-êi lao ®éng tr-íc khi xuÊt c¶nh lao ®éng ë n-íc ngoµi ®Òu ph¶i buéc häc häc ngo¹i ng÷ vµ Gi¸o dôc ®Þnh h-íng do Trung t©m cña C«ng ty tæ chøc ®µo t¹o (®èi víi lao ®éng gióp viÖc gia ®×nh ph¶i häc thªm phÇn thùc hµnh, ®èi víi kh¸n hé c«ng ph¶i häc thªm kiÕn thøc chuyªn m«n y t¸). Gi¸o tr×nh do Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n-íc quy ®Þnh vµ tµi liÖu do Trung t©m biªn so¹n ®Ó tham kh¶o. Ng-êi lao ®éng ®-îc miÔn phÝ 02 ¸o ®ång phôc vµ gi¸o tr×nh häc tËp do Trung t©m biªn so¹n gi¸o tr×nh, tµi liÖu cña Côc qu¶n lý lao ®éng ngoµi n-íc, C«ng ty b¸n theo quy ®Þnh cña Côc. - Trong qu¸ tr×nh häc tËp, ng-êi lao ®éng ph¶i chÊp hµnh néi quy häc tËp vµ néi quy cña ký tóc x¸. NÕu häc sinh muèn nghØ häc ®Ó gi¶i quyÕt viÖc riªng ph¶i cã ®¬n xin nghØ häc (cã mÉu in s½n) vµ ®-îc Gi¸m ®èc Trung t©m ®ång ý x¸c nhËn. NÕu nghØ häc 02 buæi trë lªn kh«ng cã lý do hoÆc sai hÑn qu¸ 04 giê ng-êi lao ®éng sÏ bÞ ®×nh chØ v¾ng mÆt. Trung t©m sÏ th«ng b¸o trùc tiÕp vÒ ®Þa ph-¬ng vµ gia ®×nh b»ng v¨n b¶n. - Sau khi kÕt thóc kho¸ häc, ng-êi lao ®éng ph¶i thi cuèi kho¸ vµ ®-îc cÊp Chøng chØ nÕu ®¹t. NÕu ng-êi lao ®éng kh«ng ®¹t kÕt qu¶ sÏ kh«ng ®-îc cÊp chøng chØ vµ kh«ng ®-îc xuÊt c¶nh. §èi víi lao ®éng gióp viÖc gia ®×nh nÕu ng-êi lao ®éng vÉn cã nguyÖn väng häc tiÕp th× ®-îc ®¨ng ký häc (Trung t©m miÔn phÝ ®µo t¹o trong th¸ng thø 3) nh-ng ng-êi lao ®éng ph¶i cam kÕt: §¶m b¶o chÊt l-îng häc tËp vµ thùc hiÖn ®óng c¸c néi quy vµ cam kÕt t¹i c¬ së ®µo t¹o cña Trung t©m. - Thêi gian ®µo t¹o theo quy ®Þnh cña Bé lµ 02 th¸ng nh-ng tuú theo t×nh h×nh cña mçi n-íc tuyÓn dông. Riªng ®èi víi gióp viÖc gia ®×nh §µi Loan tèi ®a lµ 03 th¸ng 07 ngµy ng-êi lao ®éng sÏ ®-îc tæ chøc xuÊt c¶nh. 18 B-íc 6: XuÊt c¶nh: - Ng-êi lao ®äng kÕt thóc kho¸ häc, nép ®Çy ®ñ hå s¬, kinh phÝ sÏ ®-îc lµm xuÊt c¶nh. Tr-íc khi xuÊt c¶nh ng-êi lao ®éng ph¶i lµm tiÕp c¸c thñ tôc ký hîp ®ång víi C«ng ty, trong ®ã ghi râ ®Çy ®ñ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ng-êi lao ®éng - Ng-êi lao ®éng sÏ ®-îc th«ng b¸o tr-íc khi xuÊt c¶nh tõ 1 ®Õn 3 ngµy ®Ó chuÈn bÞ t- trang. - Ng-êi lao ®éng ph¶i chuÈn bÞ 230.000VN§ ®Ó nép lÖ phÝ s©n bay. - Ng-êi lao ®éng ph¶i ®Õn ®óng giê quy ®Þnh ®Ó c¸n bé C«ng ty ®-a ra s©n bay. - Tr-íc khi ra s©n bay ng-êi lao ®éng ®Òu ®-îc c¸n bé C«ng ty tvÊn mét sè ®iÒu cÇn thiÕt vµ c¸c th«ng tin quan träng ë n-íc ®Õn lµm viÖc nh-: Sè ®iÖn tho¹i cña ®èi t¸c, V¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty, tû gi¸... * L-u ý: TÊt c¶ c¸c kho¶n hç trî cho ng-êi lao ®éng cña C«ng ty chØ rµnh riªng cho lao ®éng xuÊt c¶nh. Ngoµi ra lao ®éng vi ph¹m c¸c néi dung theo b¶n cam kÕt ®· ký th× Trung t©m sÏ yªu cÇu båi th-êng vµ sÏ bÞ khÊu trõ c¸c kho¶n hç trî. Trªn ®©y lµ quy tr×nh tuyÓn chän, ®µo t¹o cho lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i n-íc ngoµi. II. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc t¹i VINAHANDCOOP Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 do c«ng t¸c chuyÓn ®æi tõ Liªn hiÖp s¶n xuÊt th-¬ng m¹i HTX ViÖt Nam thµnh C«ng ty TNHH mét thµnh viªn s¶n xuÊt th-¬ng m¹i vµ XKL§ theo quy ®Þnh cña chñ tÞch Héi ®ång Liªn minh HTX ViÖt Nam. MÆt kh¸c theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ §µi Loan th× sau 02 n¨m ph¶i ®æi GiÊy phÐp XKL§ vµo thÞ tr-êng §µi Loan còng lµ thêi gian mµ giÊy phÐp cña C«ng ty ®Õn thêi h¹n ph¶i ®æi. ChÝnh vi vËy, c«ng t¸c lµm 19 Visa nhËp c¶nh cho lao ®éng vµo thÞ tr-êng §µi Loan ph¶i ch÷ng l¹i mét thêi gian ng¾n. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 sè l-îng lao ®éng xuÊt c¶nh lµ 260 ng-êi. KÕ ho¹ch 6 th¸ng cuèi n¨m sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn nèt 02 Hîp ®ång §µi Loan, 06 hîp ®ång Malaysia, 01 hîp ®ång UAE, 01 hîp ®ång Quatar, 02 hîp ®ång giao nhËn tu nghiÖp sinh víi c¸c nghiÖp ®oµn NhËt B¶n vµ mét sè hîp ®ång ®ang tiÕn hµnh khai th¸c nh-: SÝp, Rumani... 1. §èi víi thÞ tr-êng §µi Loan: Víi vÞ trÝ ®Þa lý gÇn ViÖt Nam (gåm 75 ®¶o lín nhá, tæng diÖn tÝch 38000 km2) §µi Loan cã nhiÒu nÐt t-¬ng ®ång vÒ tËp qu¸n, v¨n ho¸ vµ khÝ hËu. Tõ n¨m 1999, §µi Loan chÝnh thøc tiÕp nhËn lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc. D©n sè kho¶ng 25 triÖu ng-êi, ng«n ng÷ sö dông chÝnh thøc lµ tiÕng hoa phæ th«ng vµ tiÕng ®Þa ph-¬ng lµ tiÕng §µi Loan. §µi Loan cã møc thu nhËp b×nh qu©n14.000USD/ng-êi/n¨m, xÕp hµng 25 trªn thÕ giíi. HiÖn cã gÇn 85000 l-ît lao ®éng ViÖt Nam xuÊt c¶nh sang §µi Loan lµm viÖc, vµ sè l-îng lao ®éng t¨ng lªn kh«ng ngõng theo tõng th¸ng, §µi Loan nhËn sè l-îng lín c¸c lao ®éng: c«ng nh©n c¬ khÝ, ®iÖn tö, hµn ®iÖn, dÖt, may, m¹ ®iÖn, lao ®éng phæ th«ng, kh¸n hé c«ng viÖn d-ìng l·o... Møc l-¬ng c¬ b¶n do chÝnh phñ §µi Loan quy ®Þnh tr¶ cho lao ®éng n-íc ngoµi lµ 15.840NT$/th¸ng (xÊp xØ: 500USD) HiÖn nay theo yªu cÇu cña ®èi t¸c §µi Loan, C«ng ty ®ang cÇn tuyÓn chän lao ®éng víi c¸c ngµnh nghÒ: * C¸c nghÒ lµm viÖc trong nhµ m¸y - c«ng x-ëng a. Sè l-îng: - Nam, tuæi tõ 18 ®Õn 32, cao 1m65 vµ nÆng tõ 58 kg trë lªn - N÷, tuæi tõ 18 ®Õn 32, cao 1m53 vµ nÆng tõ 45 kg trë lªn 20 - Tr×nh ®é v¨n hãa: Tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc trë lªn - ¦u tiªn: nh÷ng ng-êi ®· ®-îc ®µo t¹o nghÒ, cã kinh nghiÖm lµm viÖc, biÕt tiÕng Trung. b. C¸c ngµnh nghÒ cÇn tuyÓn: - §èi víi nam cho c¸c nghÒ: C¬ khÝ (hµn, tiÖn, nguéi, gß) söa ch÷a m¸y c¬ khÝ, m¹ ®iÖn, ®óc, dÖt, ®iÖn tö.... - §èi víi n÷ cho c¸c nghÒ: §iÖn tö, dÖt, may,®ãng gãi ®«g hép... c. Thêi h¹n hîp ®ång: - 02 n¨m, cã thÓ gia h¹n ®Õn 01 ®Õn 03 n¨m d. Thu nhËp: - Tõ 8 000 000VN§ ®Õn 10 000 000VN§/th¸ng (tuú theo tõng ®¬n hµng cô thÓ) - Sè l-îng lao ®éng xuÊt c¶nh t¹i thÞ tr-êng §µi Loan lµ 48 ng-êi, trong ®ã: 28 lao ®éng phæ th«ng, hé lý vµ 20 chuyªn gia. 2. §èi víi thÞ tr-êng Malaysia: Malaysia lµ mét trong nh÷ng thÞ tr-êng truyÒn thèng vÒ XKL§ víi ViÖt Nam, n»m c¸ch ViÖt Nam kho¶ng 03 giê bay, víi diÖn tÝch 329.733km 2, víi 23,26 triÖu d©n theo tÝn ng-ìng ®¹o håi vµ ®¹o phËt, ng«n ng÷ chÝnh lµ tiÕng Malaysia, tiÕng Anh vµ tiÕng Trung. a. C¸c ngµnh nghÒ tuyÓn chän: VINAHANDCOOP ®· hîp t¸c víi ®èi t¸c Malaysia ký kÕt hîp ®ång cung øng lao ®éng cho nhiÒu nhµ m¸y, c«ng x-ëng, c¸c lo¹i ngµnh nghÒ víi møc thu nhËp hÊp dÉn vµ æn ®Þnh nh-: - Ngµnh may c«ng nghiÖp: Ch-a cã nghÒ vµ cã nghÒ - Lao ®éng c«ng x-ëng: §iÖn tö, ®ãng gãi ®å hép ®«ng l¹nh, s¶n xuÊt mú èng, mú t«m.
- Xem thêm -