Tài liệu Thực tập tại trạm thú y cao lộc

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 368 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thực tập tại trạm thú y Cao Lộc
 Khãa luËn tèt nghiÖp Lª BÝch ThuËn 6C1 Lêi c¶m ¬n §îc sù quan t©m cña nhµ trêng, cïng víi sù gióp ®ì cña khoa Ch¨n nu«i - Thó y trêng Cao ®¼ng N«ng L©m. Chóng em lµ nh÷ng häc sinh ®· ®îc nhµ trêng, khoa, c¸c thÇy c« gi¸o ®µo t¹o hÕt søc c¬ b¶n vÒ lÝ thuyÕt, song ®Ó ®¶m b¶o tèt chÊt lîng ®µo t¹o. Ban gi¸m hiÖu cïng khoa Ch¨n nu«i - Thó y nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®i thùc tËp s¸t víi thùc tÕ nh»m n©ng cao tay nghÒ, bæ sung kiÕn thøc thùc tiÔn cho sinh viªn. Trong bÊt cø trêng ®¹i häc, cao ®¼ng hay trung cÊp chuyªn nghiÖp nµo ®Òu ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n ®i thùc tËp tèt nghiÖp. §Ó hoµn thµnh khãa luËn tèt nghiÖp nµy em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña tr¹m thó y huyÖn Cao Léc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Bªn c¹nh ®ã em còng nhËn ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña ban gi¸m hiÖu nhµ trêng Cao ®¼ng N«ng L©m, khoa Ch¨n nu«i - Thó y, ®Æc biÖt lµ sù d×u d¾t cña thÇy gi¸o NguyÔn C«ng Lý. Nay thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp ®· hÕt em xin göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn: - Ban gi¸m hiÖu trêng Cao ®¼ng N«ng L©m. - Khoa Ch¨n nu«i - Thó y. - ThÇy gi¸o NguyÔn C«ng Lý - gi¸o viªn híng dÉn. - Chó Phïng Th¸i VÈng - Tr¹m trëng tr¹m thó y, c¸c anh, c¸c chÞ trong tr¹m ®· trùc tiÕp híng dÉn em trong thêi gian thùc tËp. Do thêi gian thùc tËp h¹n chÕ nªn b¸o c¸o cña em cha ®îc hoµn chØnh. RÊt mong sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó b¸o c¸o cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! L¹ng S¬n, ngµy 12 th¸ng 06 n¨m 2008 Sinh viªn Trêng Cao §¼ng N«ng L©m Khoa Ch¨n nu«i thó y  Khãa luËn tèt nghiÖp Lª BÝch ThuËn 6C1 lêi nãi ®Çu Tr¶i qua qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn t¹i trêng, chóng em ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ lÝ thuyÕt lµ rÊt ®Çy ®ñ. Nh»m thùc hiÖn ph¬ng ch©m (Häc ®i ®«i víi hµnh). Häc lÝ thuyÕt ph¶i thùc hµnh, nh÷ng ®iÒu trªn lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh lµ tiªu trÝ ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vµ nhËn biÕt, ®ång thêi ®Ó n©ng cao sù hiÓu biÕt cña nghÒ m×nh ®· lùa chän biÕt thªm thoa t¸c cô thÓ cña chuyªn m«n n¾m v÷ng ®îc nghiÖp vô chuyªn m«n, s¸t víi thùc tÕ. §ång thêi ®©y còng lµ dÞp ®Ó chóng em ®a khoa häc kÜ thuËt, ®a kiÕn thøc m×nh ®· häc ®Ó gióp ngêi s¶n xuÊt giµu, t¨ng thªm n¨ng suÊt, t¨ng chÊt lîng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao gióp níc nhµ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. §îc sù nhÊt trÝ cña khao Ch¨n nu«i - Thó y trêng Cao ®¼ng N«ng L©m em ®îc ph©n c«ng thùc tËp t¹i tr¹m thó y Cao Léc. T¹i ®©y em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña tr¹m nªn ®· m¹nh d¹n ¸p dông c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp em ®· ®îc sù d×u d¾t cña thÇy gi¸o híng dÉn vµ tr¹m thó y gióp em vît qua mäi khã kh¨n vµ hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh víi mét sè kÕt qu¶ tr×nh bµy trong khãa luËn tèt nghiÖp. Khãa luËn gåm hai phÇn chÝnh: PhÇn thø nhÊt: C«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt. PhÇn thø hai: Chuyªn ®Ò khoa häc, ®iÒu tra tû lÖ c¶m nhiÔm bÖnh ph©n tr¾ng lîn con theo mÑ giai ®o¹n 21 ngµy tuæi. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®ît thùc tËp tèt nghiÖp cña em tõ ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2008 ®Õn ngµy12 th¸ng 06 n¨m 2008. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m Khoa Ch¨n nu«i thó y  Khãa luËn tèt nghiÖp Phïng V¨n Kh×m – 9C4 PhÇn I Phôc Vô S¶n XuÊt A. §iÒu Tra C¬ B¶n §iÒu tra c¬ b¶n lµ viÖc lµm ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng trong viÖc t×m hiÓu c¬ së thùc tËp cña mçi sinh viªn. V× th«ng qua viÖc ®iÒu tra c¬ b¶n gióp cho sinh viªn n¾m ®îc kh¸i qu¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng còng nh nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n cña c¬ s¬ thùc tËp. Tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn cho b¶n th©n. MÆt kh¸c ®iÒu tra c¬ b¶n cßn lµ c¬ së khoa häc gióp chóng ta ph©n tÝch kÕt luËn c¸c vÊn ®Ò kü thuËt mét c¸ch x¸c ®¸ng, trung thùc nhÊt. ChØ ra nh÷ng u ®iÓm cÇn ph¸t huy, nh÷ng nhîc ®iÓm cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc cña c¬ së vµ t×m ra ®îc nguyªn nh©n thÊt b¹i, rót ra bµi häc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. I. §iÒu KiÖn Tù Nhiªn 1. VÞ trÝ ®Þa lý ThÞ trÊn Cao Léc lµ mét huyÖn thuéc vïng nói cao cña tØnh L¹ng S¬n cã ®é cao trung b×nh so víi mÆt níc biÓn lµ 260 m. ThÞ trÊn Cao Léc n»m c¸ch trung t©m thµnh phè L¹ng S¬n 3 km cã vÞ trÝ ®Þa lý nh sau : + PhÝa b¾c gi¸p víi thµnh phè L¹ng S¬n. + PhÝa nam gi¸p víi thµnh phè L¹nh S¬n. + PhÝa ®«ng gi¸p víi x· Cao L©u + PhÝa t©y gi¸p víi x· B¶o L©m Víi vÞ trÝ ®Þa lý nh trªn ®· gióp gÆp cho thi trÊn Cao Léc gÆp rÊt nhiÒu thuËn lîi trªn nhiÒu mÆt trong nhiÒu lÜnh vùc nh giao lu, bu«n b¸n, vËn chuyÓn hµng hãa tiªu thô s¶n phÈm vµ thuËn tiÖn cho viÖc giao lu kinh tÕ - v¨n hãa x· héi gi÷a c¸c vïng víi nhau ®Æc biÖt lµ sù giao lu hîp t¸c gi÷a hai níc ViÖt - Trung ®· tõng bíc dÇn dÇn thay ®æi cuéc sèng cña bµ con n¬i ®©y . 2. §Þa h×nh ®Êt ®ai Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña huyÖn Cao Léc lµ: 63.921,17 ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp lµ: 35.539,54 ha - §Êt l©m nghiÖp lµ :29.527,06 ha Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 3 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 - §Êt nu«i trång thñy h¶i s¶n: 75.11 ha - §Êt chuyªn dïng: 1.4625 ha - §Êt ë: 526.85 ha - §Êt cha sö dông:736.4 ha - §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa: 55,32 ha - §Êt b»ng cha sö dông:736.4 ha - §Êt s«ng suèt vµ mÆt níc chuyªn dïng: 85958 ha §é dèc: D¶i phÝa b¾c cã híng dèc vÒ néi ®Þa, ®é dèc trung b×nh lµ 20- 30 0. D¶i tiÕp gi¸p huyÖn Léc B×nh cã ®é dèc chia c¾t nhiÒu, trung b×nh cã ®é dèc lín h¬n 300 §Êt chñ yÕu lµ peralits, mïn trªn nói ®¸ thÊp phong hãa chËm tÇng ®Êt máng ®Õn trung b×nh lµ 50cm. §Ønh nói cao nhÊt lµ ®Ønh nói M½u S¬n cao 1,541 km so víi mÆt níc biÓn. 3. §Æc ®iÓm vÒ khÝ hËu HuyÖn Cao Léc thuéc khu vùc ®ång b»ng B¾c Bé nªn mang ®»y ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm vÒ thêi tiÕt khÝ hËu nãng Èm- ma nhiÒu vµ giã rÐt. V× thÕ mçi n¨m cã 2 mïa râ rÖt kÐo dµi tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10, lîng ma trong mïa chiÕm 70-80% lîng ma trong n¨m. Lîng ma hµng th¸ng lµ 1.228 mm, lîng ma trung b×nh hµng n¨m lµ 134 ngµy/ n¨m vµ 70% lîng ma r¬i vµo c¸c th¸ng 5, 6, 7, 8. Läng ma ngµy lín nhÊt lªn ®Õn 120 mm. Sè ngµy ma phïn trong n¨m lµ kho¶ng 40 ngµy. - NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m lµ: 22,40.C. - NhiÖt ®é cao tuyÖt ®èi lµ: 390C. - NhiÖt ®é thÊp tuyÖt ®èi lµ: -10C. - §é Èm trung b×nh trong kh«ng khÝ lµ: 80%. HuyÖn Cao Léc cã giã mïa ®«ng b¾c tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, giã mïa ®«ng nam tõ th¸ng n¨m ®Õn th¸ng 10. Hµng n¨m mïa ®«ng thêng xuÊt hiÖn s¬ng muèi tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 01 n¨m sau, thêng xuÊt hiÖn tõ 1 ®Õn 3 ngµy. Nh×n chung víi thêi tiÕt khÝ hËu nh trªn th× kh¸ thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp c©y trång phong phó vµ ®a d¹ng. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã th× thêi tiÕt khÝ hËu còng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn viÖc ch¨n nu«i. Cô thÓ lµ vµo mïa hÌ thêi Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 4 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 tiÕt nãng vµo mïa ®«ng thêi tiÕt l¹nh ®é Èm cao lîn, tr©u bß ... hay m¾c c¸c bÖnh ®êng tiªu hãa, h« hÊp nhÊt lµ vµo nh÷ng lóc giao mïa thêi tiÕt thay ®æi ®ét ngét lµm cho con vËt kh«ng kÞp thÝch nghi dÔ sinh c¸c bÖnh do søc ®Ò kh¸m gi¶m. Do ®ã ®ßi hái ngêi ch¨n nu«i vµ ngêi lµm c«ng t¸c kü thuËt thó y ph¶i b¾t buéc n¾m râ sù biÕn ®æi cña nhiÖt ®é qua c¸c mïa ®Ó tõ ®ã rót ra ®îc nh÷ng kiÕn thøc kü thuËt vµ cã biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp: Mïa hÌ n¾ng nãng ta cã thÓ lµm ma nh©n t¹o ®Ó chèng nãng lµm m¸t cho lîn, tr©u bß. Mïa ®«ng gi¸ rÐt th× ph¶i che ch¾n c¸c « chuång vµ t¨ng khÈu phÇn ¨n ®Ó t¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng chäi víi c¸i rÐt . 4. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n HuyÖn Cao Léc cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n t¬ng ®èi ®a d¹ng vµ phong phó. - QuÆng nh«m ë Tam Lung khai th¸c 50.000 tÊn/ n¨m. - Vµng xa kho¸ng ë s«ng Kú Cïng ë x· T©n Liªn, Gia C¸t. - Suèi kho¸ng MÉu S¬n khai th¸c 500.000 m3 /n¨m . - C¸t x©y dùng ë x· Gia C¸t –Song Gi¸p khai th¸c 800.000 m3 /n¨m. - Má ®¸ Hång Phong –Yªn Tr¹ch khai th¸c 298 ha / n¨m . Qua ®©y ta cã thÓ thÊy r»ng ®©y lµ mét huyÖn cã tiÒm n¨ng rÊt lín . Tuy nhiªn do viÖc khai th¸c sö dông cha hîp lý mét sè tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®· g©y nªn hiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i trêng. §Ó kh¾c phôc hËu qu¶, c¸c cÊp c¸c ngµnh ®· kÞp thêi nh»m kh¾c phôc ®îc nh÷ng hËu qña xÊu vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n. 5. Giao th«ng thñy lîi * Giao th«ng: HuyÖn Cao Léc cã c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng chÝnh t¬ng ®èi ph¸t triÓn vµ thuËn lîi cho viÖc giao lu hµng hãa gi÷a c¸c huyÖn trong tØnh, gi÷a tØnh trong c¶ níc vµ giao lu víi Trung Quèc. C¸c tuyÕn ®êng giao th«ng chÝnh ch¹y qua c¸c huyÖn. - §êng bé: Quèc lé 1A, dµi 21 km . - §êng bé: Quèc lé 1B, dµi 11 km . Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 5 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 - §êng bé: Quèc lé 4B, dµi 10 km . - §êng bé: Cao Léc- XuÊt LÔ dµi 45 km . - §êng bé: Cao Léc- Th¹ch §¹n- Thanh Lßa dµi 18 km . - §êng bé: §ång §¨ng- B¶o L©m dµi 16 km . - §êng s¾t: B¶n ThÝ -Yªn Tr¹ch - §«ng Kinh dµi 10 km . - §êng s¾t: §«ng Kinh- H÷u NghÞ Quan dµi 15 km . - §êng s¾t: Yªn tr¹ch- T©n Liªn dµi 10 km . * Thñy lîi : HuyÖn cã con s«ng kú cïng ch¶y qua 4 x· lµ: Gia C¸t, T©n Liªn, Song Gi¸p, B×nh Trung víi ®é dµi lµ 35 km . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c c«ng tr×nh thñy lîi trªn ®i¹ bµn ®ang ®îc ®Çu t x©y dùng vµ n©ng cÊp hå chøa, tr¹m b¬m vµ hÖ thèng kªnh m¬ng ... ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tíi tiªu cho c¸c lo¹i c©y trång . II. §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi 1. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ * C¬ së h¹ tÇng: HiÖn nay ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh cã chñ tr¬ng cña nhµ níc vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n nhµ níc cïng víi ®Þa ph¬ng tõng bíc ®Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng: §iÖn, ®êng, trêng, tr¹m nh»m n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cña con ngêi vÒ mäi mÆt ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ x· héi . Trong nh÷ng n¨m võa qua huyÖn ®· cã mét sè c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh trong n¨m 2007 vµ ®Çu n¨m 2008 nh : - §êng B¶n Lßa - Phß Nhïng. - Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi. - §êng Co Loi - Khuæi Phiªng. - §êng Khuæi Phiªn - Khuæi §eng. - Líp mÇm non B¶n §·y- Cßn QuyÒn. - Trêng häc B¶n Tuèn- Khuæi M¹. - §êng Nµ Ngêng. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 6 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 - §ßng Slam Kha. - §êng B¶n Tµn. - Líp mÇn non B¶n Roäc. * T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: Tèc ®é t¨ng trëng GDP lµ 11,05% trong ®ã chia theo tû lÖ c¸c nhãm nh sau : - N«ng- L©m- Thñy S¶n :6,5%. - C«ng nghiÖp ®iÖn níc :17,5%. - X©y dùng c¬ b¶n :25%. -Th¬ng m¹i dÞch vô :13,1%. 2. §iÒu kiÖn x· héi * T×nh h×nh chÝnh trÞ: §¶ng bé lµ h×nh thøc l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tæ chøc gåm 11 chi bé trong ®ã cã 2 chi bé nhµ trêng vµ 9 chi bé n«ng nghiÖp ®øng ®Çu lµ thêng vô ®¶ng ñy . Trong ®ã 9 ®éi ngò c¸n bé th«n ®¶m b¶o nhiÖm viÖc thùc hiÖn chi bé, c¸c nhiÖm vô chÝnh trong ®ã lµ l·nh ®¹o tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®éng viªn nh©n d©n thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng cña ®¶ng vµ nhµ níc. Héi ®ång nh©n d©n c¸c ban ngµnh l·nh ®¹o cña x· ®îc thµnh lËp bao gåm chi héi phô n÷, chi héi cùu chiÕn binh, héi ngêi cao tuæi ®oµn thanh niªn céng s¶n HCM... nh×n chung bé m¸y chÝnh quyÒn trong x· ®oµn kÕt chÆt chÏ gióp t×nh h×nh cña huyÖn æ ®Þnh nh©n d©n chÊp hµnh tèt mäi néi quy cña ®¶ng vµ nhµ níc ®Ò ra * T×nh h×nh an ninh qu©n sù: An ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi trong ®Þa bµn x· lu«n æn ®Þnh. C¸c vô viÖc tiªu cùc ®Òu ®îc gi¶i quyÕt vµ sö lý kÞp thêi, lµ ®Þa bµn cã phong trµo chèng téi ph¹m x· héi cña huyÖn ®¶m b¶o trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh. Tuyªn truyÒn v©n ®éng quÇn chóng tham gia phong trµo b¶o vÖ tæ quèc. Thùc hiÖn c«ng t¸c c¶m hãa gi¸o dôc ngêi d©n lÇm lçi cã hiÖu qu¶ cao. C¸c ®èi tîng c¶m hãa hiÖn nay ®· cã sù tiÕn bé. Duy tr× vµ ph¸t huy côm an ninh kÕt nghÜa cïng 3 tØnh 4 huyÖn. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 7 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 NhiÖm vô gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ n«ng th«n ®îc chó träng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao VÒ qu©n sù: Lu«n thùc hiÖn tèt nghÜa vô qu©n sù, hoµn thµnh tèt kh¸m tuyÓn qu©n hµng n¨m, c«ng t¸c tËp huÊn d©n qu©n t vÖ ®éng viªn quËn sù . * T×nh h×nh d©n c d©n trÝ : D©n sè cña huyÖn Cao léc lµ 73.832 ngêi, mËt ®é trung b×nh lµ 116 ngêi/ km2. Trong ®ã d©n sè ë thµnh thÞ lµ 1347 ngêi/ km2. D©n sè ë khu vùc n«ng th«n lµ 60.432 ngêi, mËt ®é trung b×nh lµ 96 ngêi / km2. HuyÖn Cao Léc cã 2 thÞ trÊn vµ 21 x· trªn ®Þa bµn cã 4 d©n téc anh em cïng trung sèng gåm: Tµy, Nïng, Kinh, Dao. Trong ®ã d©n téc nïng chiÕm 23%, d©n téc Kinh chiÕm 7%, d©n téc Dao chiÕm 2%, cßn 68% lµ d©n téc Tµy. Tr×nh ®é d©n trÝ cña huyÖn cha cao, sù hiÓu biÕt vÒ ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ, ®êi sèng ®ång bµo c¸c d©n téc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. * T×nh h×nh gi¸o dôc : Trªn ®Þa bµn huyÖn Cao Léc bao gåm cã : - Sè trêng mÉu gi¸o lµ: 13 trêng. - Sè líp mÉu gi¸o lµ: 125 líp. - Sè c« gi¸o mÇm non lµ: 122 c«. - Sè trÎ líp mÇn non : 2.587 trÎ. - Sè gi¸o viªn phæ th«ng: 1.028 gi¸o viªn. - Sè häc sinh phæ th«ng: 18.083 häc sinh. Nh×n qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy hiÖn tîng thiÕu gi¸o viªn ë mét sè vïng cao cña huyÖn, nhng bªn c¹nh ®ã c¸c ngµnh ®· hÕt sø quan t©m ®Õn ngµnh nµy cña c¸c x·, trong ®ã cã: - Sè x· hoµn thµnh giµo dôc phæ cËp gi¸p dôc tiÓu häc, xãa mï ch÷ lµ: 23/ 23 thÞ trÊn vµ x·. - Sè x· hoµn thµnh phæ cËp trung häc c¬ së lµ: 12/ 23 x·, thÞ trÊn. * T×nh h×nh y tÕ : Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 8 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 HuyÖn cã 26 c¬ së y tÕ ph©n bè ®ång ®Òu ë c¸c x· vµ thÞ trÊn cã ®éi ngò 172 y b¸c sÜ tËn t×nh vµ chu ®¸o. Trong ®ã ngµnh y cã 1168 ngêi, ngµnh ®îc 4 ngêi. Song c¸c c¬ së y tÕ cßn h¹n chÕ vÒ trang thiÕt bÞ, dông cô, thuèc men nh c¶ huyÖn chØ cã 133 giêng ®Ó kh¸m bÖnh vµ ®iÒu trÞ, nh sù ho¹t ®éng tÝch cùc cña ngµnh y tÕ, ®éi ngò b¸c sÜ vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ®· gãp phÇn tÝch cùc cho tr¬ng tr×nh ch¨m sãc søc kháe céng ®ång nh : - Tû lÖ hé n«ng d©n dïng níc s¹ch: 67,9%. - Tû lÖ trÎ em suy dinh ®ìng dìng 5(tõ n¨m 2003 trë ®i theo chØ tiªu míi) 28,7%. - Tû lÖ m¾c bÖmh do thiÕu ièt tõ 8 -12 tuæi lµ: 3,5%. III. §iÒu ra T×nh H×nh S¶n XuÊt 1. §iÒu tra ngµnh trång trät Cao Léc lµ mét huyÖn cã d©n sè lµm lao ®éng chiÕm 82%, trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chñ lùc cña n«ng d©n víi chñ tr¬ng cña huyÖn lµ ®a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt tíi tõng ngêi n«ng d©n trong huyÖn ®îc sù quan t©m cña c¸c cÊp c¸c ngµnh t×nh h×nh s¶n xuÊt trång trät ®· tõng bíc c¶i thiÖn. a. Tæng diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ: 5.937.012ha. b. Tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ: 20.736.2 ha. Trong ®ã ®Êt trång c©y l¬ng thùc: 3.837,622ha, diÖn tÝch ®Êt trång lóa lµ 2.737,62ha, diÖn tÝch ®Êt trång mÇu lµ: 1100 ha. S¶n lîng thùc quy ra thãc lµ 25.312 tÊn, trong ®ã s¶n lîng lóa lµ: 20.006,4 tÊn, s¶n lîng mÇu lµ 5.305,6 tÊn. C©y l¬ng thùc chñ yÕu lµ c©y lóa, ng« ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i c©y n«ng nghiÖp l©u n¨m nh : håi, së, quÕ...c¸c c©y ¨n qu¶ ®îc trång trªn ®Þa bµn cña huyÖn chñ yÕu lµ cam, quýt, hång, lª, mËn, m¬... * §iÒu tra ngµnh ch¨n nu«i : a. Ch¨n nu«i lîn : §µn lîn ®îc nu«i trong huyÖn Cao Léc chñ yÕu ®îc nu«i ë c¸c hé gia ®×nh. ViÖc ®Çu t con gièng ®· ®îc chó ý nhng nu«i dìng ch¨m sãc cha ®îc chu Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 9 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 ®¸o. ë nhiÒu hé gia ®×nh trong c¸c x· vïng s©u vïng xa vÉn cßn t×nh tr¹ng ch¨n th¶ tù do, chuång tr¹i cha ®¶m b¶o kü thuËt vÒ vÖ sinh thó y.V× vËy tû lÖ m¾c c¸c bÖnh nh bÖnh s¸n l¸ ruét lîn, bÖnh g¹o vÉn thêng xuyªn x¶y ra. DÉn ®Õn lîn sinh trëng vµ chËm ph¸t triÓn. Nguån thøc ¨n chñ yÕu cho lîn lµ c¸c s¶n phÈm phô cña ngµnh n«ng nghiÖp, nhu cÇu dinh dìng cha ®îc ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ mïa ®«ng thêng thiÕu thøc ¨n. Lîn n¸i trong qu¸ tr×nh ®Î chöa kh«ng ®îc ch¨m sãc hîp lý, nªn lîn mÑ thêng gÇy yÕu, mét sè trêng hîp b¹i liÖt sau khi ®Î, s¶n lîng s÷a thÊp dÉn ®Õn ®µn lîn con ®Î ra cßi cäc chËm lín. b. Ch¨n nu«i tr©u bß: Ch¨n nu«i tr©u bß ë ®©y ®ang ®îc ngêi d©n chó träng vµ ph¸t triÓn, nh ngêi ta vÉn thêng nãi :" Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp " chÝnh v× vËy mµ tr©u bß lµ nh÷ng vËt nu«i hÕt søc quan träng cña ngêi d©n. Ch¨n nu«i tr©u bß kh«ng chØ ®em l¹i søc kÐo, ph©n bãn mµ cßn t¹o ra c¸c s¶n phÈm nh: thÞt, s÷a l«ng, da cho ngêi n«ng d©n. MÊy n¨m tríc ®©y do cha cã chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ Níc vÒ c¶i t¹o hãa ®µn tr©u bß nªn ngêi d©n chØ ch¨n th¶ tù do vµ tËn dông c¸c chÕ phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp ( r¬m, l¸, ng«). C¸c gièng tr©u bß chñ yÕu lµ gièng néi, viÖc ®Çu t ch¨m sãc ®µn tr©u bß cha ®îc chó träng nªn hiÖu qu¶ trong ch¨n nu«i tr©u bß cha cao, bÖnh tËt vÉn thêng xuyªn x¶y ra. B»ng viÖc c¶i t¹o c¸c gièng hiÖn cã, tÝch cùc lai t¹o gièng míi, n©ng cao chÊt lîng ®µn tr©u bß, c¸n bé thó y ®· tuyªn truyÒn cho nh©n d©n ®a vµo c¸c gièng ngo¹i nhËp ®Ó chuyÓn ®æi sinh hãa ®µn bß t¹o ra c¸c gièng tr©u bß cã chÊt lîng cao. Së dÜ ®µn tr©u bß ngµy cµng ®îc n©ng cao nh vËy lµ sù khuyÕn khÝch ®Çu t cña ch¬ng tr×nh cho n«ng d©n ch¨n nu«i, mÆt kh¸c nhê lîi nhuËn thu ®îc cña ngµnh ch¨n nu«i tr©u bß gióp cho bµ con nh©n d©n thÊy ®îc viÖc lµm cña m×nh, tõ ®ã bµ con n«ng d©n ®i s©u vµo t×m hiÓu vµ ¸p dông tiÕn bé vÒ c¶i t¹o vµ lai t¹o tr©u bß trong ch¨n nu«i. Tõ viÖc ch¨n nu«i theo ph¬ng thøc ch¨n th¶, tËn dông nh÷ng s¶n phÈm phô cña ngµnh trång trät, nhiÒu gia ®×nh ®· m¹nh d¹n ®Çu t vèn trong ch¨n nu«i tr©u bß nh më réng diÖn tÝch ®Êt trång cá, sö dông thªm nguån thøc ¨n nh: ng«, Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 10 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 khoai, s¾n cho tr©u bß ¨n hµng ngµy. ChÝnh sù ®Çu t ch¨m sãc nh vËy nªn chÊt lîng ®µn tr©u bß t¨ng lªn râ rÖt h¬n so víi mét hai n¨m gÇn ®©y. c. Ch¨n nu«i gia cÇm: HÇu hÕt tÊt c¶ c¸c hé gia ®×nh ®Òu ch¨n nu«i, nhng chñ yÕu ®Òu nu«i theo ph¬ng thøc qu¶ng canh, ch¨n th¶ tù do mang tÝnh tù cung tù cÊp nh»m c¶i thiÖn ®êi sèng hµng ngµy. Gièng gia cÇm nu«i trªn ®Þa bµn chñ yÕu ®a phÇn lµ tù g©y gièng, nhng bªn c¹nh ®ã cã mét sè gµ nhËp lËu tõ Trung Quèc vÒ qua ®êng mßn biªn giíi. Cho nªn n¨m võa qua ë mét sè x· cña huyÖn ®· x¶y ra dÞch cóm gia cÇm H5N1 vµ trë thµnh ë dÞch lín, do ®ã ®µn gia cÇm ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh, thøc ¨n cho ®µn gia cÇm cßn h¹n chÕ, chñ yÕu lµ s¶n phÈm tù nhiªn cña ngµnh trång trät cha qua chÕ biÕn nh: thãc, ng«, khoai, s¾n... d. Ch¨n nu«i chã mÌo: Trong 10 n¨m tríc sè lîng chã mÌo gi¶m ®¸ng kÓ vµ rÊt hiÕm song kÓ tõ mÊy n¨m nay ®µn chã mÌo ®· ®îc phôc håi mét c¸c nhanh chãng ë c¸c hé gia ®×nh n«ng th«n vµ c¸c hé nu«i nhiÒu chã mÌo c¸i nªn sè lîng t¨ng rÊt nhanh chãng. C¸c hé gia ®×nh chØ ch¨n nu«i víi môc ®Ých ®Ó gi÷ nhµ vµ b¾t chuét chø kh«ng vÒ môc ®Ých kinh tÕ song vµi n¨m nay do nhu cÇu sö dông thÞt chã nªn lîng chã ®· gi¶m, do gi¸ chã mÌo ®· t¨ng, do vËy mét sè gia ®×nh ch¨n nu«i chã mÌo ®Ó kinh doanh tõ ®ã ®· ®em l¹i nguån thu ®¸ng kÓ tõ chã mÌo. Do xu híng hiÖn nay ngêi n«ng d©n ®ang cã xu híng nu«i c¸c lo¹i gièng chã to, cã tÇm vãc to lín h¬n so víi c¸c gièng chã s½n cã ë trong n«ng th«n nh chã lai, chã ®øc. BiÕt ®îc ®iÒu kiÖn ®ã mét sè hé gia ®×nh ®· biÕt ¸p dông chuyÓn sang nu«i chã lai vµ chã ®øc. Tõ ®ã mµ ®em l¹i thu nhËp tõ mçi løa ch㠮Πra vµ rÊt lín tõ ®ã vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ tõ c¸c gièng chã lai vµ chã ®øc lµ lín h¬n so víi ch¨n nu«i chã ta, vµ ®Æc biÖt lµ cao h¬n so víi c¸c ngµnh ch¨n nu«i kh¸c, nhê ®ã kinh tÕ ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng, bªn c¹nh ®ãn cã nh÷ng ngêi d©n cha chó ý ®Õn ch¨n nu«i mµ chØ mang tÝnh chÊt b¾t chuét vµ gi÷ nhµ cha chó träng ®Õn ph¬ng thøc ch¨n nu«i chã mÌo, còng nh cha chó t©m ®Õn vÊn ®Ò dinh dìng, thøc ¨n, vÖ sinh, phßng bÖnh cho chóng.V× vËy vÊn ®Ò dÞch bÖnh vÉn x¶y Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 11 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 ra, nhÊt lµ lóc chuyÓn giao thêi tiÕt, gi÷a c¸c mïa thêng m¾c bÖnh ®êng tiªu hãa, ®êng h« hÊp. B¶ng 01: KÕt qu¶ ®iÒu tra ngµnh ch¨n nu«i qua 3 n¨m 2006 – Qóy I 2008, t¹i x· Yªn Tr¹ch: N¨m 2006 2007 Quý I 2008 Tr©u 673 684 658 Lo¹i gia sóc, gia cÇm (con) Gia sóc Bß Lîn 128 537 137 608 117 431 Gia cÇm Gµ 11.687 13.167 7.112 * NhËn xÐt: Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra trªn ta thÊy c¬ cÊu ®µn gia sóc, gia cÇm trªn toµn x· ph¸t triÓn cha thËt sù ®ång ®Òu. Ch¨n nu«i vÉn mang tÝnh chÊt thñ c«ng. Do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®µn gia sóc, gia cÇm ph¸t triÓn kh«ng m¹nh. + §èi víi tr©u: Qóy I n¨m 2008 ®µn tr©u bß cã hiÖn tîng gi¶m m¹nh lµ do L¹ng S¬n võa tr¶i qua mét vô ®«ng qu¸ l¹nh lµm cho nguån cung cÊp thøc ¨n bÞ gi¶m ®ét ngét v× thÕ mµ kh«ng Ýt tr©u bß bÞ chÕt ®ãi, chÕt rÐt trong ®ît rÐt nµy. MÆt kh¸c thêi thêi tiÕt thay ®æi thÊt thêng lµ nguyªn nh©n lµm cho dÞch bÖnh x¶y ra nhiÒu trong ®ã cã bÖnh tô huyÕt trïng ®· lµm cho sè con chÕt t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Bªn c¹nh ®ã víi nh÷ng chÝnh s¸ch chñ tr¬ng cña ®¶ng nh “c¬ giíi hãa n«ng nghiÖp, gi¶i phãng søc lao ®éng” còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho tr©u bß gi¶m. + Tr©u: - QóyI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2007 lµ: 26 con chiÕm 49%. - QóyI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2006 lµ:15 con chiÕm 49,4%. + Bß: - QóyI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2007 lµ: 20 con chiÕm 46%. - QóyI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2006 lµ: 11 con chiÕm 47,7%. + §èi víi lîn cã hiÖn tîng gi¶m m¹nh nh trªn lµ do trong nh÷ng n¨m qua ®· s¶y ra dÞch bÖnh tai xanh g©y thiÖt h¹i lín cho ngµnh ch¨n nu«i. Bªn c¹nh ®ã viÖc thu mua b¸n lîn sang Trung Quèc ®· lµm cho ®µn lîn trong x· gi¶m râ rÖt thÓ hiÖn nh sau: + QóyI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2007 lµ: 177 con chiÕm 41,1%. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 12 Khoa Ch¨n nu«i thó y  Khãa luËn tèt nghiÖp Phïng V¨n Kh×m – 9C4 + QuýI n¨m 2008 gi¶m h¬n so víi n¨m 2007 lµ: 142 con chiÕm 42,9%. + §èi víi gµ do trªn ®Þa bµn x· nu«i gµ chØ mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp nªn sau tÕt nguyªn ®¸n ®µn gµ cã hiÖn tîng gi¶m m¹nh vÒ sè lîng. Ngoµi ra do gµ nhËp lËu tõ Trung Quèc vµo L¹ng S¬n ®· khèng chÕ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng lµm cho ngêi nu«i gµ bÞ thiÖt h¹i rÊt lín vÒ kinh tÕ do c¹nh tranh gi¸ c¶. §· lµm cho hé ch¨n nu«i gµ gi¶m. 3. §iÒu tra t×nh h×nh thó y * §iÒu tra vÖ sinh phßng dÞch : §éi ngò c¸n bé thó y cña huyÖn nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, tuy nhiªn viÖc ®i l¹i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. MÆt kh¸c do tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, cha nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh nªn hiÖu c«ng t¸c phßng chèng dÞch cha cao. §iÒu ®ã g©y ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña ®ång bµo c¸c d©n téc trong huyÖn . * §iÒu tra m¹ng líi thó y : Muèn ngµnh ch¨n nu«i trong x· ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®em l¹i kÕt qu¶ kinh tÕ cao th× tríc hÕt ph¶i x©y dùng m¹ng líi thó y v÷ng m¹nh, ho¹t ®éng ph¶i t¹o niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n. §îc nh v©y th× c«ng t¸c kiÓm dÞch míi ®îc triÓn khai dÔ dµng, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó. Trong thêi gian thùc tËp t¹i tr¹m thó y huyÖn Cao Léc em ®· cã ®iÒu kiÖn gÆp gì c¸n bé thó y cña mét sè x· ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®i s©u vµo t×m hiÓu ho¹t ®éng tæ chøc thó y huyÖn. Tõ ®ã häc hái kinh nghiÖm trong ®iÒu trÞ bÖnh cña nh÷ng ngêi thó y ®i tríc. B¶ng 02: S¬ ®å m¹ng líi thý y: Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 13 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 Tr¹m thó y Cao Léc Tr¹m tr­ ëng KÕ to¸n C¸c nh©n viªn Thó y x· C¸c thó y viªn C¸n bé thó y Do m¹ng líi thó y huyÖn cha tèt, cha bè trÝ ®Çy ®ñ vµ ®ång ®Òu réng kh¾p nªn c«ng t¸c kiÓm dÞch cha ®îc hiÓu qu¶ triÖt ®Ó. HiÖn tîng giÕt mæ gia sóc cha ®îc phæ biÕn r«ng r·i vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ . M¹ng líi thó y c¬ së . §i ®Çu trong c«ng t¸c thó y cña huyÖn cã mét b¸c sÜ thó y tr¹m trëng n¾m b¾t t×nh h×nh ch¨n nu«i dÞch bÖnh vµ phßng chèng dÞch bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm cña toµn huyÖn. Khi cã ®ît tiªm phßng th× tr¹m trëng tr¹m thó y cã nhiÖm vô tæ chøc triÖu tËp cuéc häp ®Ó triÓn khai nhanh chãng xuèng c¸c x· vµ thÞ trÊn. Khi cã bÖnh dÞch x¶y ra, c¸n bé thó y huyÖn lµ ngêi trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm, chØ thÞ cña chi côc thó y trung ¬ng, sau ®ã ®Õn phæ biÕn ®Õn thó y cña c¸c x· . Tr¹m thó y huyÖn Cao Léc cã mét b¸c sü thó y tr¹m trëng, mét kÕ to¸n, 6 c¸n bé kü thuËt. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tr¹m thó y ®îc quy ®Þnh ë ®iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 20 CP ngµy 23 / 11/1993 cña thñ tíng chÝnh phñ nh sau : Tæ chøc tiªm phßng cho ®µn gia sóc, gia cÇm trªn ®Þa bµn toµn huyÖn : Theo dâi x¸c minh dÞch bÖnh vµ tæ chøc chØ ®¹o kÞp thêi viÖc ng¨n chÆn vµ dËp t¾t dÞch bÖnh: KiÓm dÞch ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt, kiÓm tra vÖ sinh thó y vµ lµm dÞch vô thó y. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 14 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 CÊp vµ thu håi c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c thó y. Víi kinh nghiÖm v÷ng vµng, tay nghÒ v÷ng ch¾c vµ lßng nhiÖt huyÕt cña m×nh, c¸c c¸n bé thó y cña tr¹m ®· ®iÒu trÞ ®îc rÊt nhiÒu con vËt nu«i bÞ bÖnh, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ cao vµ tuyªn truyÒn gi¶ng gi¶i vÒ c«ng t¸c thó y cho bµ con nh©n d©n trong huyÖn tõ ®ã t¹o niÒm tin cho bµ con nh©n d©n trong huyÖn vµ c¸c vïng l©n cËn. C¸c thó y x· thuéc huyÖn Cao Léc kh«ng chØ tham gia ®iÒu trÞ cho vËt nu«i, mét sè thó y cña huyÖn ®· më hiÖu thuèc thó y vµ cung cÊp thøc ¨n ch¨n nu«i nh»m ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu, vÒ thó y vµ thøc ¨n cho ngêi ch¨n nu«i. C¸c quÇy thuèc thó y cña huyÖn ho¹t ®éng m¹nh, ®¶m b¶o uy tÝn chÊt lîng c¸c lo¹i thuèc chuÈn, cho nhu cÇu cña ngêi d©n, do ®ã gãp phÇn æn ®Þnh søc kháe cho vËt nu«i, h¹n chÕ mét sè bÖnh th«ng thêng x¶y ra. Trong c¬ chÕ hiÖn nay, khi tr×nh ®é häc vÊn ngµy cµng cao, ®Æc biÖt ngµnh ch¨n nu«i thó y ph¸t triÓn sÏ ph¸t sinh nhiÒu bÖnh míi, ®éi ngò thó y cña huyÖn cã nhiÒu kinh nghÞªm trong ®iÒu trÞ nh ®Ó b¾t kÞp víi ngµnh ch¨n nu«i hiÖn nay ®ßi hái c¸n bé thó y cña huyÖn ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u h¬n, cÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n h¬n n÷a. ChÝnh v× thÕ mµ khi cã chñ tr¬ng cña Chi Côc Thó y tØnh L¹ng S¬n, tr¹m thó y huyÖn Cao Léc më c¸c ®ît tËp huÊn nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c thó y c¬ së nhiÖt t×nh tham gia, nhê ®ã mµ tr×nh ®é thó y c¬ së ®îc t¨ng lªn . Trong th¸ng 4/ 2008 võa qua nhê c«ng t¸c tuyªn truyÒn bµ con n«ng d©n. Bíc ®Çu hiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc tiªm phßng vµ ®iÒu trÞ trong ch¨n nu«i ®Ó kh«ng cßn dÞch bÖnh l©y lan thµnh æ dÞch lín ë c¸c x·: H¶i YÕn, Yªn Tr¹ch ... trong n¨m 2007 võa qua. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi th¸ng 5 thó y ®· kÕt hîp víi c¸c x· thùc hiÖn chiÕn dÞch tiªm phßng chèng dÞch bÖnh cho gia sóc, gia cÇm ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan 19/23 x· vµ thÞ trÊn. Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 15 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 * T×nh h×nh dÞch bÖnh : Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi cña x· rÊt nhiÒu thuËn lîi cho viÖc bu«n b¸n th«ng th¬ng giao th«ng thuËn lîi, nªn bu«n b¸n rÊt ph¸t triÓn nhng còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong phßng chèng dÞch bÖnh. V× ®©y lµ mét trong nh÷ng mèi giao th«ng cña tØnh b¹n vµ c¸c huyÖn xung quanh nªn viÖc vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm tõ c¸c vïng kh¸c qua ®Þa bµn huyÖn xung quanh nªn viÖc vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm tõ c¸c vïng kh¸c qua ®Þa bµn huyÖn lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh bÖnh nh dÞch Lë måm long mãng n¨m 2003-2004 g©y thiÖt h¹i cho ngêi ch¨n nu«i vµ bÖnh Tô huyÕt trïng ®Çu n¨m 2007, g©y bÖnh tai h¹i cho ngêi ch¨n nu«i lîn ngoµi ra cßn viÖc vÖ sinh phßng bÖnh cña ngêi d©n cha ®óng nªn g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho ngêi ch¨n nu«i. C¸c bÖnh thßng x¶y ra ë c¬ së: + BÖnh ë lîn: DÞch t¶, Tô huyÕt trïng, §ãng dÊu, Phã th¬ng hµn, Viªm phæi, Viªm tö cung, Lîn con Øa ph©n tr¾ng ... + BÖnh tr©u bß: Tô huyÕt trïng, Øa ch¶y, Giun ®òa .... + BÖnh ë gia cÇm: B¹ch lÞ, DÞch t¶ ë vÞt sng phï ®Çu ... + BÖnh ë chã mÌo: KiÕt lÞ, Øa ch¶y, GhÎ... ë c¬ së nhiÒu dÞch bÖnh nhng do sù nhiÖt t×nh cña c¸n bé thó y nªn dÞch ®îc kiÓm so¸t vµ ®iÒu trÞ kÞp thêi . Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 16 Khoa Ch¨n nu«i thó y  Khãa luËn tèt nghiÖp Phïng V¨n Kh×m – 9C4 B¶ng 03: §iÒu tra kÕt qu¶ tiªm phßng qua 3 n¨m 2006 ,2007 vµ Quý I. 2008 t¹i x· Yªn Tr¹ch: STT Lo¹i gia sóc- gia cÇm liÒu lîng phßng bÖnh Tr©u+ bß 1 2 tiªm ®- % tiªm % ®îc THT Tr©u+ bß LMLM Gµ <35 ngµy tuæi (2ml/con) H5N1 (0,5ml/con Gµ>35 ngµy tuæi 2007 Sè con îc (2ml/con) 3 4 2006 Sè con Vaccine vµ 673 84 784 95 671 83,7 779 94,8 10.479 89,6 9.272 70,4 1.146 9,8 3.863 29,3 ) H5N1 (1ml/con) * NhËn xÐt: §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ tiªm phßng cao nh trªn lµ do c¸c cÊp c¸c ngµnh ®· cã sù liªn kÕt chÆt chÏ tõ huyÖn ®Õn tõng th«n b¶n. Tuy m¹ng líi thó y cßn rÊt yÕu vµ cha ®ñ nhng víi lßng nhiÖt huyÕt víi nghÒ, nh»m h¹n chÕ tèi ®a nguy c¬ dÞch bÖnh x¶y ra trªn ®Þa bµn. X· ®· më c¸c líp tËp huÊn vÒ thó y tríc mçi ®ît tiªm phßng nh»m hç trî cho thó y x· trong ®ît tiªm phßng. MÆt kh¸c trªn tr¹m thó y lu«n cö ngêi xuèng ®Ó trùc tiÕp theo dâi vµ lµm cïng c¸c c¸n bé thó y x·. Do ®ã ®· dÉn ®Õn sè lîng gia sóc, gia cÇm gÇn nh ®îc tiªm phßng triÖt ®Ó. MÆt kh¸c do tr×nh ®é hiÓu biÕt cña ngêi d©n ngµy cµng cao nªn tiªm phßng cµng ®îc triÖt ®Ó h¬n. IV. §¸nh Gi¸ Chung Qua ®iÒu tra vµ t×nh h×nh tù nhiªn kinh tÕ x· héi cña huyÖn Cao Léc, em ®· rót ra ®îc mét sè nhËn xÐt vÒ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nh sau : Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 17 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 1. ThuËn lîi Cao léc lµ mét huyÖn miÒn nói cã diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp kh¸ réng, mËt ®é d©n sè tha, khÝ hËu m¸t mÎ thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. HuyÖn cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt n¨ng ®éng tÝch cùc trong c«ng viÖc triÓn khai c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nh»m ®a d¹ng hãa vµ ph¸t triÓn t¨ng cêng c©y trång vËt nu«i. HuyÖn cã hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi thuËn lîi cho viÖc giao lu trao ®æi hµng hãa vµ s¶n phÈm cña ngµnh n«ng nghiÖp. 2. Khã kh¨n §Þa bµn huyÖn réng, ®Þa h×nh phøc t¹p, ®åi nói cao thêi tiÕt thay ®æi theo mïa lîng ma ph©n phèi ®ång ®Òu. Tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp, ngßi d©n hiÓu biÕt vÒ khoa häc kü thuËt vÒ ch¨n nu«i, vÖ sinh thó y cha ®Çy ®ñ. M¹ng líi thó y c¬ së cßn máng (nhÊt lµ thó y x· ) viÖc ®i l¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt lµ trong mïa ma. Ngêi d©n cha ý thøc ®ùoc tÇm quan träng cña phßng chèng dÞch bÖnh . C«ng t¸c kiÓm dÞch cha ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ vµ thêng xuyªn do ®ã mét sè gia sóc, gia cÇm m¾c bÖnh vÉn ®îc tiªu thô ngoµi thÞ trêng lµm l©y lan mÇm bÖnh ¶nh hëng tíi søc kháe cña gia sóc vµ c¶ con ngêi . Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 18 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 PhÇn II Néi dung Phôc Vô S¶n XuÊt I. Néi Dung 1. Néi dung phôc vô ngµnh ch¨n nu«i. Trªn c¬ së ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh nhiÖm vô trong thêi gian thùc tËp nh sau: a. C«ng t¸c gièng: Híng dÉn bµ con n«ng d©n biÕt c¸ch chän gièng vËt nu«i, lo¹i th¶i nh÷ng con gièng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó lµm gièng, chó träng ch¨m sãc nu«i dìng nh÷ng gia sóc, gia cÇm ®îc chän lµm gièng. b. Thøc ¨n: T×m hiÓu c¸c lo¹i thøc ¨n ®îc sö dông cho c¸c lo¹i gia sóc, gia cÇm t¹i ®Þa ph¬ng. Híng dÉn cho ngêi d©n sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn s½n. Ph¬ng ph¸p vÖ sinh b¶o qu¶n thøc ¨n . Híng dÉn cho ngêi d©n c¸ch lµm chuång nu«i ®óng quy c¸ch vµ hîp vÖ sinh. c. C«ng t¸c ch¨m sãc vµ nu«i dìng vËt nu«i: Giíi thiÖu mét sè quy tr×nh ch¨n nu«i lîn thÞt vµ lîn n¸i sinh s¶n. 2. Néi dung phôc vô ngµnh thó y a. Phßng dÞch. b. Tiªm phßng. c. §iÒu trÞ. II. KÕt qu¶ phôc vô s¶n xuÊt 1. Néi dung phôc vô ngµnh ch¨n nu«i * C«ng t¸c gièng: Trong ch¨n nu«i th× c«ng t¸c chän gièng lu«n gi÷ mét vai trß quan träng v× c¸c yÕu tè kh¸c cã tèt ®i bao nhiªu ch¨ng n÷a mµ gièng kh«ng tèt th× ngêi ch¨n nu«i vÉn kh«ng thÓ ®¹t ®îc n¨ng suÊt vµ chÊt lîng nh mong muèn. Do ®ã trong thêi gian thùc tËp t¹i tr¹m thó y huyÖn vµ ®îc ph©n c«ng vÒ c¸c x· em ®· tiÕn Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 19 Khoa Ch¨n nu«i thó y Khãa luËn tèt nghiÖp  Phïng V¨n Kh×m – 9C4 hµnh vËn ®éng bµ con nh©n d©n chän läc ®¸nh gi¸ ®µn gia sóc, gia cÇm cña ®Þa ph¬ng. Lo¹i th¶i nh÷ng con gièng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµm gièng, b»ng nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· ®îc häc t¹i trêng, ¸p dông mét sè vèn kiÕn thøc ®· häc nh: Gièng vµ kü thuËt truyÒn gièng, ch¨n nu«i tr©u bß, ch¨n nu«i lîn. Dinh dìng thøc ¨n, ch¨n nu«i gia cÇm ... Vµo trong thùc tiÔn s¶n xuÊt. VËn ®éng hé gia ®×nh nu«i lîn n¸i lÊy gièng kh«ng bõa b·i, ph¶i chän gièng tèt phèi gièng nh©n t¹o cho ®µn lîn cña m×nh . VËn ®éng bµ con nh©n d©n chÕ biÕn c¸c lo¹i nguyªn liÖu s½n cã ë ®Þa ph¬ng nh: Ng«, khoai, s¾n b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng lªn men , ñ chua hoÆc c¸c lo¹i sau, phô phÈm cña ngµnh trång trät ®Ó ñ xanh. §ång thêi híng dÉn sö dông c¸c lo¹i thøc ¨n bæ sung nh: §¹m, kho¸ng, vitamin ... Híng dÉn bµ con cho ¨n ®óng giê, ®óng b÷a ®¶m b¶o tiªu chuÈn thøc ¨n nhÊt lµ ®µn lîn con theo mÑ. a. Gièng lîn: - C¸ch chän nu«i lîn n¸i Mãng C¸i (híng dÉn cho 3 gia ®×nh). Chän nh÷ng con cã ngo¹i h×nh ®Æc trng cña lîn Mãng C¸i nh: §Çu ®en, mâm tr¾ng cã vßng tr¾ng xa cæ bông vµ 4 ch©n tr¾ng, ®Ønh tr¸n cã ®èm tr¾ng, lng ®en t¹o thµnh h×nh yªn ngùa cÇn chän con mâm ng¾n, phµm ¨n, lng vâng, bông xÖ, ch©n ®i bµn, cã tõ 12 - 14 vó sè vó ch½n, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vó ®Òu nhau. - Híng dÉn c¸c gia ®×nh nu«i l¬n thÞt chän gièng lîn siªu n¹c: Chän con gièng lµ con lai gi÷a lîn §¹i B¹ch vµ lîn Mãng C¸i, hoÆc Mãng C¸i víi Landrace. Chän nh÷ng con to kháe ®ång ®Òu (trong cïng mét ®µn ). Ta chän vµo lóc cai s÷a bè mÑ tèt kh«ng ®ång huyÕt ta thêng chän thÕ hÖ con lai F1,F2. + F1 cã 50% m¸u ngo¹i, 50% m¸u néi lµ hîp lý nhÊt, u thÕ lai tèt nhÊt. + F2 cã75% m¸u ngo¹i vµ 25% m¸u néi tû lÖ n¹c cao nhng ®ßi hái dinh dìng cao nhiÒu ®¹m vµ kh¶ n¨ng chèng bÖnh kÐm. Chän c¸ thÓ: Ta chän nh÷ng con cã thÓ träng lín phµm ¨n, m×nh dµi m«ng në, da máng, l«ng mÞn, tai to, 4 ch©n cao kho¶ng c¸ch v÷ng ch¾c, lng th¼ng, ®Çu nhá, lîn nhanh nhÑn hiÒn lµnh, nÕu lµ lîn lai gièng Landrace th× ®Çu thanh, tai Trêng Cao §¼ng N«ng L©m 20 Khoa Ch¨n nu«i thó y
- Xem thêm -