Tài liệu Thực tập sư phạm theo các biểu mẫu dạy học lấy học sinh làm trung tâm

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thực tập sư phạm theo các biểu mẫu dạy học lấy học sinh làm trung tâm
MUÏC LUÏC PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU I.1 Lí do choïn ñeà taøi. I.2 Muïc ñích cuûa ñeà taøi I.3 Giaû thuyeát khoa hoïc I.4 Caùc böôùc nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. PHAÀN II Trang 1 2 2 2 NOÄI DUNG Chöông I: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC 2-3 I.1 Khaùi nieäm veà phöông phaùp daïy hoïc I.2 Caùc phöông phaùp daïy hoïc I.3 Moät soá phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi Chöông II: NAÊM ÑÒNH HÖÔÙNG MARZANO TRONG DAÏY HOÏC KHAÙM PHAÙ. II.1 Ñònh höôùng 1: Thaùi ñoä hoïc taäp II.2 Ñònh höôùng 2: Thu nhaän vaø toång hôïp kieán thöùc II.3 Ñònh höôùng 3: Môû roäng vaø tinh loïc kieán thöùc 3.1 So saùnh 3.2 Phaân loaïi 3.3 Quy naïp 3.4 Phaân tích loãi 3.5 Xaây döïng söï uùng hoä 3.6 Khaùi quaùt hoaù 3.7 Phaân tích quan ñieåm II.4 Ñònh höôùng 4: Söû duïng kieán thöùc coù hieäu quaû II.5 Ñònh höôùng 5: Thoùi quen tö duy 4-7 Chöông III: SÔ LÖÔÏC TÌNH HÌNH THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM TRONG CAÙC NAÊM GAÀN ÑAÂY. 9 III.1 Tình hình thöïc taäp sö phaïm cuûa sinh vieân khoa sö phaïm ÑHCT trong caùc naêm gaàn ñaây . III.2 Giôùi thieäu maãu giaùo aùn (trong caåm nang TTSP) maø sinh vieân ñi thöïc taäp söû duïng Chöông IV: GIÔÙI THIEÄU CAÙC BIEÅU MAÃU (Pilot 2 ) 11 IV.1 Maãu giaùo aùn. 11-13 IV.2 Maãu döï giôø taïi lôùp. 13-14 IV.3 Maãu nhaän xeùt tieát daïy. 14-15 IV.4 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 15 phuùt 16-17 IV.5 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 1 tieát. 17-20 Chöông V: CAÙCH NHAÄN XEÙT SAU KHI DÖÏ GIÔØ TIEÁT DAÏY TREÂN LÔÙP. 20-24 V.1 Nhaän xeùt vaø töï nhaän xeùt sau tieát daïy V.2 Ngöôøi cho nhaän xeùt – Ngöôøi tieáp thu nhaän xeùt V.3 Nhaän xeùt veà lôøi nhaän xeùt Chöông VI: CAÙC BIEÅU MAÃU ÑAÕ BIEÂN SOAÏN VAØ SÖÛ DUÏNG TRONG ÑÔÏT THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM VI.1 Soaïn 7 giaùo aùn theo maãu giaùo aùn daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm. VI.2 Maãu döï giôø taïi lôùp – Maãu nhaän xeùt tieát daïy. VI.3 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 15 phuùt. VI.4 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 1 tieát. Chöông VII: NHAÄN XEÙT CAÙC BIEÅU MAÃU ÑAÕ THÖÏC HIEÄN VII.1 Maãu giaùo aùn VII.1.1 Caáu truùc maãu. 25-70 VII.1.2 Noäi dung. VII.1.3 Ñieàu kieän thöïc hieän. VII.2 Maãu döï giôø taïi lôùp. VII.3 Maãu nhaän xeùt tieát daïy. VII.4 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 15 phuùt VII.5 Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 1 tieát. PHAÀN III KEÁT LUAÄN – YÙ KIEÁN ÑEÀ XUAÁT III.1 Keát luaän. III.2 YÙù kieán ñeà xuaát. PHUÏ LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. 71 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25 – MSSV: 1990140 – Nguyeãn Thuyù Kieàu PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU I.1: LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI: V aät Lí hoïc laø moät trong nhöõng ngaønh khoa hoïc quan troïng . Do ñoù vieäc naâng cao chaát löôïng giaûng daïy Vaät Lyù ôû tröôøng phoå thoâng laø moät vaán ñeà caàn quan taâm. Tuy nhieân hieän nay chaát löôïng hoïc taäp tröôøng phoå thoâng chöa cao. Vì vaäy phaûi toå chöùc quaù trình daïy hoïc Vaät Lyù nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo hoïc sinh naém vöõng kieán thöùc phoå thoâng cô baûn hieän ñaïi coù naêng löïc tö duy, thoâng minh saùng taïo , chuaån bò tìm löïc cho ñaát nöôùc ta böôùc vaøo theá kæ XXI. Vì theá trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhöõng coâng vieâïc maø hieän nay ñaõ ñöôïc caùc tröôøng ñaïi hoïc ñeán phoå thoâng quan taâm nhieàu nhaát ñoù laø tích cöïc caûi tieán , ñoåi môùi phöông phaùp daïy cuûa giaùo vieân vaø caùch hoïc naêng ñoäng, tích cöïc cuûa hoïc sinh cho phuø hôïp vôi tình hình phaùt trieån chung treân toaøn theá giôùi. Tröôùc khi noùi veà caùc phöông phaùp daïy hoïc , chuùng ta caàn laøm quen vôùi nhöõng yù töôûng cô baûn nhaát veà vieâc thay ñoåi phöông phaùp daïy hoïc. Ñieàu naøy seõ laøm chuùng ta deã daøng hôn khi nghieân cöùu caùc phöông phaùp daïy hoïc , bôõi vì luùc aáy chuùng ta seõ khoâng coøn vöông vaán gì ñeán phöông phaùp cuõ hay phöông phaùp môùi. Caùc phöông phaùp daïy hoïc seõ laø môùi neáu chuùng ta bieát vaän duïng caùc quan ñieåm môùi vaøo ñoù. Vieäc thay ñoåi phöông phaùp laø moät vaán ñeà böùc xuùc hieän nay , khoâng phaûi chæ ôû Vieät Nam maø caû caùc nöôùc treân theá giôùi. Tuy nhieân vaán ñeà khoâng phaûi ñôn giaûn nhö thay ñoà vaät cuûa mình. Thay ñoåi phöông phaùp daïy hoïc coù nghóa laø thay ñoåi caùch daïy, ngöôøi thaày phaûi thoâng suoát yeâu caàu vaø bieát caùch thöïc hieän caùc phöông phaùp môùi: coù nghóa laø thay ñoåi caùch hoïc , thay ñoåi taäp quaùn coå huû ôû ngöôøi hoïc(theo phöông phaùp truyeàn thoáng) coù nghóa laø thay ñoåi noäi dung daïy hoïc , phöông tieän daïy hoïc , söû duïng nhieàu phöông tieän daïy hoïc hieän ñaïi , thay ñoåi phöông phaùp kieåm tra vaø ñaùnh giaù vaø cuoái cuøng laø phaûi laøm ñoàng boä. Coù theå goïi ñaây laø moät cuoäc caùch maïng hoïc ñöôøng treân theá giôùi noùi chung, khi nhaân loaøi böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù ba. Coù nhieàu lí thuyeát noùi veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc song ôû ñaây chuùng ta seõ noùi ñeán moät soá vaán ñeà lí luaän môùi cuõng nhö thöïc teá ôû nhaø tröôøng Vieät Nam töø noäi dung caùc hoäi thaûo vôùi Haø Lan taïi Khoa Sö Phaïm (1996-199 8) vaø ñaõ ñöôïc nhieàu caùn boä giaûng daïy cuûa Khoa Sö Phaïm söû duïng trong chöông trình giaûng daïy chính thöùc nhö: 5 ñònh höôùng trong quaù trình daïy hoïc cuûa MARZANO , Phöông phaùp khaùm phaù … Do ñoù baùn thaân em vaø taát caû caùc baïn sinh vieân khi trôû thaønh ngöôøi giaùo vieân thaät thuï thì cuoäc caùch maïng hoïc ñöôøng cuûa chuùng ta ñang baét ñaàu. Vì vaäy moãi giaùo sinh ñeàu phaûi naém ñöôïc tö töôûng chung veà ñoåi môùi phöông 1 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25 – MSSV: 1990140 – Nguyeãn Thuyù Kieàu phaùp daïy hoïc vöøa ñeå söû duïng toát caùc phöông phaùp daïy hoïc môùi vöøa coù theå laøm noøng coát trong coâng cuoäc caûi caùch naøy. Ñoù laø lyù do em choïn ñeà taøi “thöïc taäp sö phaïm theo caùc bieåu maãu daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm ” vì ñaây laø haønh trang giuùp em trong chuyeán ñi thöïc taäp sö phaïm saép tôùi. Cho neân caàn phaûi nghieân cöùu kó caùc quan ñieåm ñoåi môùi , ñaëc bieät laø caùc ñònh höôùng trong quaù trình daïy hoïc ñeå söû duïng cho vieäc thay ñoåi phöông phaùp daïy hoïc. Vôùi caùc ñònh höôùng aáy, ngöôøi giaùo vieân bieát mình phaûi laøm gì khi daïy moät baøi cuï theå , ñaët caùc tieâu chí ñaùnh giaù ñoàng thôøi coù theå phaùt trieån tö duy cho hoïc sinh. I.2 MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI: - Ñeà taøi naøy ñöôïc xaùc ñònh nhaèm vaøo caùc muïc ñích chính sau: Nghieân cöùu caùc quan ñieåm ñoåi môùi , ñaëc bieät caùc ñònh höôùng trong quaù trình daïy hoïc ñeå söû duïng cho vieäc thay ñoåi phöông phaùp daïy hoïc. Söû duïng caùc bieåu maãu daønh cho sinh vieân thöïc taäp trong chöông trình nghieân cöùu hôïp taùc MHO 4 (Pilot2). Nhöõng thuaän lôïi vaø haïn cheá trong quaù trình söû duïng caùc bieåu maãu. I.3 GIAÛ THUYEÁT KHOA HOÏC: Treân cô sôû SGK vaät lyù 10 ñang söû duïng ôû caùc tröôøng hieän nay döïa vaøo noäi dung kieán thöùc vaät lyù cuûa töøng baøi , töøng tieát hoïc theo phaân boá chöông trình ñaõ ñöôïc quy ñònh, döïa vaøo ñieàu kieän hoïc taäp cuûa hoïc sinh, ngöôøi giaùo vieân phaûi laøm theá naøo ñeå trong moät tieát daïy ñöôïc ñaùnh giaù laø toát. Xaõ hoäi ngaøy nay phaùt trieån veà moïi maët, yeâu caàu cuûa xaõ hoäi veà con ngöôøi cuõng khaùc tröôùc , baây giôø theá heä treû veà maët taâm lyù raát laø phaùt trieån so vôùi theá heä tröôùc: linh hoaït hôn , nhaïy caûm hôn, coù voán hieåu bieát khaù roäng. Tröôùc tình hình ñoù thöïc traïng ña ët ra laø phaûi ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc trong nhaø tröôøng. Loái daïy xöa nay ñaõ khoâng coøn ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà con ngöôøi trong thôøi kì coâng nghieäp hoùa , hieän ñaïi hoùa. I.4 CAÙC BÖÔÙC NGHIEÂN CÖÙU CUÛA ÑEÀ TAØI: Böôùc 1: Nghieân cöùu cô sôû lyù thuyeát Böôùc 2: Thöïc nghieäm sö phaïm Böôùc 3: Toång hôïp caùc döõ kieän ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi Böôùc 4: Baùo caùo luaän vaên. I.5 CAÙC KÍ HIEÄU DUØNG TRONG LUAÄN VAÊN Giaùo vieân noùi , giaûng, keå - THPT: Trung hoïc phoå thoâng. - TPT: Tröôøng phoå thoâng. TTSP: Thöïc taäp sö phaïm. SGK: Saùch giaùo khoa. GV: Giaùo vieân. HS: Hoïc sinh. GD-ÑT: Giaùo duïc-Ñaøo taïo ? Giaùo vieân hoûi , yeâu caàu hoïc sinh. - - 2 chuyeän. Hoïc sinh traû lôøi. ÑH: Ñònh höôùng. Ptieän: Phöông tieän. Ktra hñoäng HS: Kieåm tra hoaït ñoäng hoïc sinh. Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Phaàn II NOÄI DUNG Chöông I NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC I.1 Khaùi nieäm veà phöông phaùp daïy hoïc: Trong giaùo duïc hoïc cuõng nhö lí luaän daïy hoïc boä moân chöa coù söï thoáng nhaát veà ñònh nghóa cuõng nhö phaân loaïi caùc phöông phaùp daïy hoïc. Chuùng ta coù theå hieåu “phöông phaùp daïy hoïc laø nhöõng phöông thöùc maø giaùo vieân duøng ñeå höôùng daãn hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh”. Nhö vaäy coù theå noùi, phöông phaùp daïy hoïc laø nhöõng caùch thöùc hoaït ñoäng vaø öùng xöû cuûa thaày ñeå gaây neân nhöõng hoaït ñoäng vaø giao löu caàn thieát cuûa troø trong quaù trình daïy hoïc nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích daïy hoïc. Caùc phöông phaùp daïy hoïc ñöôïc xaùc ñònh töø muïc ñích, noäi dung daïy hoïc, töø caùc nguyeân taéc daïy hoïc. Moãi khi nhieäm vuï, noäi dung daïy hoïc thay ñoåi thì phöông phaùp daïy hoïc cuõng thay ñoåi, phöông phaùp daïy hoïc luoân gaén lieàn daïy hoïc kieán thöùc, kyõ naêng vôùi vieäc reøn luyeän giaùo duïc con ngöôøi môùi xaõ hoäi chuû nghóa,vôùi vieäc phaùt trieån trí tueä cuûa hoïc sinh. I.2 Caùc phöông phaùp daïy hoïc: Hieän nay coù nhieàu heä thoáng phaân loaïi caùc phöông phaùp daïy hoïc nhöng chuùng chöa hoaøn chænh vaø chöa ñaït ñöôïc söï thoáng nhaát treân phaïm vi quoác teá, vaán ñeà naøy laø do tính nhieàu chieàu cuûa phöông phaùp, xeùt veà moät phöông dieän naøy ta coù theå lieät keâ caùc phöông phaùp daïy hoïc kieåu naøy. Xeùt veà moät phöông dieän khaùc ta coù theå keå chuùng ra theo caùch khaùc. Vaán ñeà quan troïng laø ngöôøi thaày bieát xem xeùt caùc phöông dieän khaùc nhau thaáy ñöôïc caùc phöông phaùp daïy hoïc veà töøng phöông dieän ñoù, bieát löïa choïn söû duïng caùc phöông phaùp ñoù cho ñuùng luùc, ñuùng choå vaø bieát vaän duïng toång hôïp moät soá trong caùc phöông phaùp ñoù khi caàn thieát. Phöông phaùp daïy hoïc khaù phöùc taïp sau ñaây laø caùc phöông dieän ñieån hình: I.2.1 Caùc hình thöùc hoaït ñoäng beân ngoaøi cuûa thaày vaø troø -Caùc hình thöùc hoaït ñoäng coù theå laø thuyeát trình, ñaøm thoaïi, hoïc sinh töï laøm vieäc. - Thuyeát trình coù theå thöïc hieän döôùi caùc hình thöùc: Giaûng thuaän, giaûng giaûi, dieãn giaûng. I.2.2 Caùc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc: Caên cöù vaøo soá löôïng hoïc sinh trong ñôn vò hoïc taäp ta coù caùc hình thöùc nhö: Daïy hoïc theo lôùp, daïy hoïc theo nhoùm,daïy hoïc theo töøng caëp. I.2.3 Caùc phöông tieän daïy hoïc: 3 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Trong daïy hoïc ta coù theå söû duïng phöông tieän tröïc quan, laøm vieäc SGK, laøm vieäc vôùi baûng treo töôøng... I.2.4 Caùc tình huoáng daïy hoïc ñieån hình: Trong vieäc daïy hoïc moân vaät lyù coù theå laø: - Daïy hoïc nhöõng khaùi nieäm vaät lyù - Daïy hoïc nhöõng ñònh lí vaät lyù - Daïy hoïc nhöõng qui taéc vaät lyù - Daïy hoïc nhöõng ñònh luaät vaät lyù - Daïy hoïc giaûi baøi taäp vaät lyù. I.3 Moät soá phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi: Trong kho taøng phong phuù caùc phöông phaùp daïy hoïc ñöôïc söû duïng trong nhaø tröôøng hieän nay coù nhieàu phöông phaùp ñaõ ñöôïc duøng töø laâu trong daïy hoïc nhö caùc phöông phaùp daïy hoïc: Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, tröïc quan, oân taäp , luyeän taäp, kieåm tra...caùc phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc goïi laø caùc phöông phaùp daïy hoïc truyeàn thoáng. Beân caïnh caùc phöông phaùp daïy hoïc truuyeàn thoáng thì ngöôøi ta ñaõ nghieân cöùu tìm ra nhöõng phöông phaùp vaø hình thöùc daïy hoïc hieän ñaïi nhaèm khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp truyeàn thoáng, taêng cöôøng hieäu quaû caùc coâng taùc giaûng daïy, giaùo duïc baèng caùch phaùt huy cao tính töï giaùc tích cöïc cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp, taêng cöôøng moái lieân heä ngöôïc (töø moái lieân heä phía hoïc sinh ñeán giaùo vieân) vaø caù bieät hoùa vieäc hoïc taäp cuûa hoïc sinh nhaèm phaùt huy toát nhaát naêng löïc hoïc taäp cuûa töøng hoïc sinh. Phöông phaùp daïy hoïc hieän ñaïi ñöôïc xaây döïng theo caùc phöông phaùp chuû yeáu sau ñaây: - Caùc phöông phaùp vaø hình thöùc ñöôïc xaây döïng döïa treân nhöõng thaønh töïu môùi cuûa taâm lyù hoïc vaø giaùo duïc hoïc (nhö daïy hoïc neâu vaán ñeà, daïy hoïc giaûi quyeát vaán ñeà, daïy hoïc khaùm phaù). + Daïy hoïc neâu vaán ñeà: Kieåu daïy hoïc naøy ñaët naëng vaøo vieäc thaày (cuøng troø) xaây döïng tình huoáng coù vaán ñeà ñeå troø coù theå ñöa ra giaû thuyeát giaûi quyeát vaán ñeà nhaän thöùc. + Daïy hoïc giaûi quyeát vaán ñeà (Daïy hoïc tình huoáng): Kieåu daïy hoïc naøy ñaët maïnh vaøo vieäc giaûi quyeát vaán ñeà nhaèm reøn luyeän naêng löïc öùng xöû vaø naêng löïc giaûi quyeát caùc tình huoáng trong cuoäc soáng cuõng nhö trong coâng taùc. Ñaây laø moät trong nhöõng naêng löïc quan troïng nhaát maø nhaø tröôøng caàn hình thaønh vaø phaùt trieån cho con ngöôøi. + Daïy hoïc khaùm phaù: Kieåu hoïc naøy ñöôïc xaây döïng treân boán giaû thuyeát cho caùch hoïc môùi: Ÿ Hoïc trong hoaït ñoäng 4 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Ÿ Hoïc laø vöôït qua trôû ngaïi Ÿ Hoïc trong töông taùc (ngöôøi – ngöôøi, ngöôøi – xaõ hoäi) Ÿ Hoïc thoâng qua giaûi quyeát vaán ñeà. - Baèng caùch söû duïng caùc thaønh töïu cuûa kyõ thuaät hieän ñaïi,ngöôøi ta xaây döïng caùc phöông tieän daïy hoïc hieän ñaïi (phim aûnh, ghi aâm, voâ tuyeán, truyeàn hình, maùy chieáu, maùy vi tính...) vaø cuøng vôùi noù laø caùc phöông phaùp vaø hình thöùc daïy hoïc vôùi vieäv söû duïng caùc phöông tieän ñoù. Chöông II NAÊM ÑÒNH HÖÔÙNG MARZANO TRONG DAÏY HOÏC KHAÙM PHAÙ Tröôùc söï buøng noå thoâng tin vaø khoa hoïc coâng ngheä buoäc moãi giaùo vieân phaûi thay ñoåi caùch daïy truyeàn thoáng cuûa mình vaø hoïc sinh phaûi taïo cho mình kieåu hoïc naêng ñoäng hôn tích cöïc hôn. Vaø ngaøy nay vieäc giaûng daïy ôû caùc tröôøng phoå thoâng chuû yeáu duøng phöông phaùp daïy hoïc laáy hoïc sinh laøm trung taâm. Vôùi phöông phaùp naøy thì ngöôøi hoïc sinh tham gia tích cöïc caùc hoaït ñoäng tö duy trong moät tieát hoïc döôùi söï höôùng daãn cuûa giao vieân, caùc vaãn ñeà maø giaùo vieân ñaét ra, hoïc sinh laø moät chuû theå tröïc tieáp tham gia giaûi quyeát vaãn ñeà, nhaän xeùt vaãn ñeà vaø cuoái cuøng ruùt ra keát luaän cuûa vaãn ñeà töùc laø noäi dung kieån thöùc maø giaùo vieân muoán truyeàn ñaït cho hoïc sinh trong tieát hoïc. Tuy nhieân trong quaù trình naøy vaãn phaûi ñöôïc ñònh höôùng roõ raøng hôn baèng nhöõng lyù thuyeát khaùi quaùt tröôùc khi ñi ñeán phöông phaùp daïy hoïc cuï theå. Vaø ñaây em xin ñöôïc pheùp giôùi thieäu deán caùc baïn ñoàng nghieäp 5 dònh höôùng trong daïy hoïc khaùm phaù cuûa MARZANO moät chuyeân gia veà giaùo duïc cuûa Haø Lan nhaèm ñeå caùc baïn ñoàng nghieäp tham khaûo vaø coù theå aùp duïng vaøo giaûng daïy cuûa moân mình phuï traùch ôû tröôøng phoå thoâng hieän nay. Töø ñoù taïo daàn cho hoïc sinh khaû naêng töï hoïc, khaû naêng giaûi quyeát vaãn ñeà, xaây döïng nieàm tin, phong caùch hoïc vaø laøm vieäc naêng ñoäng, hieäu quaû vaø töï tin. 1. Ñònh höôùng 1 : THAÙI ÑOÄ HOÏC TAÄP Noäi dung cuûa ñònh höôùng naøy laø taïo baàu khoâng khí lôùp hoïc thoaùi maùi thaân thieän vaø sinh ñoäng laø tieàn ñeà laø cô sôù cho caùc ñònh höôùng khaùc. Laøm theá naøo cho hoïc sinh thaáy ñöôïc muïc tieâu chung trong tieát hoïc laø hoï ñang chuaån bò tìm kieám caùi gì ñoù môùi meõ veà tri thöùc vaø tieát hoïc seõ mang laïi cho hoï. Chính hoï môùi thöïc söï tìm kieám caùi môùi ñoù döôùi söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân. Ñieàu naøy noùi leân vai troø quan troïng cuûa ngöôøi daïy goùp phaàn cho söï thaønh coâng taïo ra baàu khoâng khí hoïc taäp thaät söï thoaûi maùi. 5 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Tröôùc ñaây ngöôøi ta cho raèng thaùi ñoä hoïc taäp ñöôïc xem nhö nhöõng nhaân toá beân ngoaøi nhöng nhöõng nghieân cöùu gaàn ñaây cuûa caùc nhaø taâm lyù hoïc cho raèng thaùi ñoä hoïc taäp laïi chính laø caùc nhaân toå beân trong cuûa ngöôøi hoïc cho neân thaày giaùo phaûi bieát taïo ra caùc nhaân toá beân trong cuûa hoïc sinh ñeå töø ñoù hình thaønh cho moãi hoïc sinh moät thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén mang tính hieäu quaû cao trong suoát quaù trình lónh hoäi kieán thöùc môùi. Moâi tröôøng hoïc taäp, nhöõng bieåu hieän cuûa caùc thaønh vieân trong lôùp: thaày-troø: troø-troø, gioïng noùi, tieáng cöôøi, neùt maët nhöõng maãu chuyeän vui seõ laø nhöõng nhaân toá beân ngoaøi nhaèm giuùp cho lôùp hoïc coù ñöôïc moät baàu khoâng khí hoïc taäp thoaûi maùi, thaân thieän vaø sinh ñoäng. 2. Ñònh höôùng 2: THU NHAÄN VAØ TOÅNG HÔÏP KIEÁN THÖÙC Noäi dung cuûa ñònh höôùng naøy laø laøm theá naøo ñeå toå chöùc cho hoïc sinh tieáp thu, lónh hoäi kieán thöùc moät caùch coù hieäu quaû. MARZANO phaân chia thaønh hai kieåu kieán thöùc: kieán thöùc thoâng baùo vaø kieán thöùc quy trình. a. Kieán thöùc thoâng baùo: coù theå ñöôïc hieåu nhö laø nhöõng khaùi nieäm môùi ñöôïc xaây hoaëc môùi ñöôïc hình thaønh töø moät baøi môùi. Ví duï: khaùi nieäm gia toác, ñònh luaät vaïn vaät haáp daãn … b. Kieán thöùc quy trình: coù theå hieåu nhö laø kieán thöùc kó naêng, kieáu kieán thöùc naøy coù lieân quan ñeán nhöõng tieán trình hoaëc theo caùc böôùc. Ví duï xaây döïng moät thí nghieäm vaät lyù, caùch ñoïc caùc döï lieäu, ñoïc ñoà thò. 3. Ñònh höôùng 3: MÔÛ ROÄNG VAØ TINH LOÏC KIEÁN THÖÙC Noäi dung cuûa ñònh höôùng naøy laø laøm theá naøo cho hoïc sinh bieát söû duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc tröôùc ñaây ñeå tìm hieåu hoaêïc giaûi quyeát moät vaán ñeà coù lieân quan ñeán moät lónh vöïc môùi. Vai troø cuûa ngöôøi giaùo vieân seõ theå hieän roõ neùt ngay ôû hoaït ñoäng naøy, vôùi moâït heä thoáng caâu hoûi hôïp lí, thoûa maõn caùc yeâu caàu cho moät hoaït ñoäng tö duy cuûa hoïc sinh: quan saùt, phaân tích, so saùnh, khaùi quaùt hoùa, tröøu töôïng hoùa seõ laøm cho hoïc sinh hieåu roõ, moät caùch chaéc chaén noäi dung kieán thöùc môùi maø hoïc sinh muoán lónh hoäi. Trong daïy hoïc, chuùng ta coù theå söû duïng caùc hoaït ñoäng môû roäng vaø tinh loïc sau ñaây: 3.1 So saùnh: ñaây laø trong caùc thao taùc cô baûn nhaát trong hoaït ñoäng tö duy, nhaát laø hoaït ñoäng môû roäng vaø tinh loïc kieán thöùc. Ñieàu naøy chuùng ta caàn löu yù khi höôùng daãn hoïc sinh söû duïng thao taùc naøy phaûi ñònh höôùng ñuùng ñaén vaø chính xaùc. 6 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu 3.2 phaân loaïi: Ñaây laø quaù trình hoïc sinh thaáy ñöôïc söï khaùc bieät vì maët baûn chaát cuûa söï vaät hieän töôïng maø hoïc sinh phaûi döïa vaøo nhöõng daáu hieäu coù theå ñaëc tröng cô baùn cho söï vaät hieän töôïng treân. Moät hoaït ñoäng tö duy coù tính loïc löïa. 3.3 Quy naïp: töùc laø hoïc sinh ñaõ tìm ra ñöôïc moät keát luaän naøo ñoù döïa vaøo moät soá daáu hieäu cô baûn mang tính baûn chaát. giaùo vieân phaûi giuùp cho hoïc sinh luyeän taäp hoaït ñoäng naøy thaät chaéc chaén vaø chính xaùc vì ñieåm chính cuûa hoaït ñoäng môû roäng kieán thöùc laø phaùt sinh ra giaû thieát vaø chöùng thöïc ñöôïc caùc giaû thuyeát ñoù vaø töø ñoù seõ hình thaønh cho hoïc sinh thoùi quen xaây döïng giaû thuyeát vaø chöùng minh nhöõng giaû thuyeát seõ ñi ñeán moät vaán ñeà naøo ñoù trong quaù trình lónh hoäi kieán thöùc môùi. 3.4 Suy dieãn: moät hoaït ñoäng mang tính lí luaän cao cô sôû cuûa hoaït ñoäng naøy laø döïa vaøo chuoãi laäp luaän mang tính logic ñeå ñi ñeán moät vaán ñeà naøo ñoù. Moät trong caùc laäp luaän suy dieãn cô baûn laø laäp luaän phaân loaïi maø hình thöùc tieâu bieåu cho loaïi naøy laø “tam ñoaïn luaän”. 3.5 Phaân tích loãi: ñaây laø quaù trình caàn luyeän taäp cho hoïc sinh phaân tích nhöõng sai phaïm veà maët logic cuõng nhö vieäc söû duïng caùc thuaät ngöõ chuyeân ngaønh trong nhöõng giaû thuyeát hay moät keát luaän naøo ñoù maø trong quaù trình hoïc taäp hoïc sinh ñaõ lónh hoäi. 3.6 Xaây döïng uûng hoä: Ñaây laø hoaït ñoäng nhaèm taïo söï uûng hoä cuûa ngöôøi khaùc vaøo vaán ñeà cuûa mình ñang trình baøy, coù theå chuùng ta söû duïng nhieàu hình thöùc loâi cuoán khaùc nhau nhö: söû duïng ngoân ngöõ mang tính thöïc teá, cöû chæ, ñieäu boä, hoaëc nhöõng laäp luaän mang tính logic hoaëc thoaït ñaàu töôûng chöøng nhö maâu thuaån ñeå töø ñoù gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc vaøo vaán ñeà maø mình ñang trình baøy. 3.7 Khaùi quaùt hoùa: laø hoaït ñoäng mang tính tö duy cao, töø nhöõng daáu hieäu cô baûn maø nhöõng daáu hieäu naøy laïi xuaát hieän trong moät tình huoáng khaùc vaø trong tình huoáng môùi, chuùng ta coù ñöôïc caùi nhìn toång quaùt hôn. 3.8 Phaân tích quan ñieåm: Ñaây laø nhöõng phaùn xeùt moät hieän töôïng xaûy ra co theû theo chieàu höôùng khaùc nhau, nhöng ôû ñaây hoïc sinh seõ giaûi quyeát vaán ñeà hoaøn toaøn döïa vaøo suy nghó cuûa caù nhaân mình, hoaït ñoäng naøy theå hieän hieäu quaû cuûa quaù trình maø hoïc sinh söû duïng caùc thao taùc tö duy. Giaùo vieân coù theå xem 8 loaïi hoaït ñoäng cuûa ñònh höôùng” môû roâïng vaø tinh loïc kieán thöùc” laø nhöõng loaïi hình hoïc taäp vaø phaûi choïn löïa thích hôïp cho baøi giaûng cuûa mình nhaèm phuïc vuï toát hôn cho ñònh höôùng 3. 7 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu 4. Ñònh höôùng 4: SÖÛ DUÏNG KIEÁN THÖÙC COÙ HIEÄU QUAÛ: Noäi dung cuûa ñònh höôùng naøy laøm sao cho hoïc sinh thaáy ñöôïc kieán thöùc maø caùc em ñaõ hoïc tröôùc ñaây seõ ñöôïc mang ra söû duïng ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà môùi vaø chính caùc em môùi thöïc söï laø ngöôøi tröïc tieáp söû duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo baøi giaûng moät caùch coù hieäu quaû. Neáu khai thaùc toát ñònh höôùng 4 seõ mang laïi cho lôùp hoïc moät khoâng khí hoïc taäp mang ñònh höôùng khoa hoïc, seõ taïo cho hoïc sinh nhöõng ñoäng löïc hoïc trong quaù trình hoïc taäp. 5. Ñònh höôùng 5: THOÙI QUEN TÖ DUY: Coù theå noùi thoùi quen tö duy laø ñònh höôùng cuûa caùc ñònh höôùng khaùc . Tö duy laø hoaït ñoäng cuûa boä naõo ñöôïc thöïc hieän döôùi caùc thao taùc quan saùt, so saùnh, phaân tích, toång hôïp… Trong daïy hoïc nhöõng yeâu caàu cuûa baøi giaûng laø vieäc phaùt trieån tö duy cho hoïc sinh thoâng qua baøi giaûng, vì theå laøm theå naøo luyeän taäp cho hoïc sinh tính töï giaùc trong vieäc tim kieám kieán thöùc môùi thoâng qua söï giuùp ñôõ cuûa thaày giaùo thì coi nhö ta ñaõ hình thaønh cho hoïc sinh moät leà loâùi laøm vieäc baèng trí oùc: töï phaùt hieän, giaûi quyeát vaøø vaän duïng caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc lónh hoäi. Ñoù laø thoùi quen tö duy. Naêm ñònh höôùng treân ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch khaùi quaùt nhöng noù vaãn coøn aån chöùa phía sau moät ñoøi hoûi raát cao ñoái vôùi ngöôøi giaùo vieân ñoù laø daïy hoïc vaø phaùt trieån tö duy. Song song vôùi muïc ñích daïy tri thöùc laø phaùt trieån trí tueä cho hoïc sinh. Neáu chuù yù chuùng ta seõ thaáy beân caïnh ñoøi hoûi ngöôøi “daïy caùi gì” vaø “daïy nhö theå naøo ?” ôû caùc ñònh höôùng 2,3,4 coøn ngaàm chöùa moät caâu hoûi “laøm nhö vaäy ñeå laøm gì ?”roõ raøng raèng caùc quy trình, caùc böôùc dieãn tieán cuûa töøng coâng vieäc daïy kieán thöùc khoâng ngoaøi muïc ñích giaùo duïc cho hoïc sinh nhöõng caùch laøm vieäc khoa hoïc, reøn luyeän caùc kó naêng tö duy cho caùc em. Ngoaøi ra ñònh höôùng 5 cuõng ñaõ noùi cho chuùng ta roõ: Daïy hoïc phaûi ñaït ñöôïc keát quaû cuoái cuøng laø bieát tö duy vaø tö duy coù hieäu quaû. Coøn ñònh höôùng moät ? neáu xem caùc ñònh höôùng 2, 3, 4 laø nhöõng vieäc laøm cuûa thaày vaø troø trong moät chieán löôït daïy hoïc môùi, ñònh höôùng 5 laø höôùng ñeán hieäu quaû cuûa chieán löôïc aáy thì ñònh höôùng 1 laø môû ñaàu cho chieán löôïc daïy hoïc maø ta ñang noùi tôùi. Moät chieán löôïc caùc hoaït ñoäng tö duy seõ thaønh coâng neáu nhö hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc toát khi baét ñaàu chieán löôït aáy. Vieäc caûm nhaän naøy chuû yeáu laø do thaày giaùo taïo ra cho hoïc sinh. 8 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Chöông III: SÔ LÖÔÏC TÌNH HÌNH THÖÏC TAÄP SÖ PHAÏM TRONG CAÙC NAÊM GAÀN ÑAÂY III.1 Tình hình thöïc taäp sö phaïm trong caùc naêm gaàn ñaây: Thöïc taäp sö phaïm laø hoïc phaàn thöïc haønh nghieäp vuï giuùp sinh vieân sö phaïm naêm thöù 4 taäp söï thöïc hieän ñoäc laäp caùc nhieäm vuï vaø caùc hoaït ñoäng cuûa ngöôøi giaùo vieân boä moân, giaùo vieân chuû nhieäm lôùp ôû tröôøng phoå thoâng trung hoïc, ñoàng thôøi goùp phaàn reøn luyeän tö caùch, taùc phong sö pham naâng cao tình caûm ngheà nghieäp cho ngöôøi sinh vieân tröôùc khi böôùc vaøo ngheà, sinh vieân ñöôïc thöïc taäp ôû tröôøng phoå thoâng laø 2 thaùng. Trong thôøi gian ñoù khoa Sö Phaïm seõ cöû ñoaøn caùn boä ñi thaêm haàu heát caùc ñoaøn thöïc taäp sö phaïm vaø gaëp gôõ BGH tröôøng phoå thoâng trao ñoåi coâng vieäc coù lieân quan ñeán thöïc taäp sö phaïm. Neáu coù nhöõng vöôùng maéc, Khoa Sö Phaïm seõ cöû caùn boä phoái hôïp vôùi Sôû laøm ñaàu moái lieân heä giöõa Sôû vaø Khoa . Tröôùc khi ñi thöïc taäp sinh vieân thöôøng ñöôïc caùc tröôûng ñoaøn thöïc taäp baùo tröôùc veà lôùp, phaàn chöông trình maø mình seõ phaûi daïy do ñoù sinh vieân neân tìm hieåu chöông trình hoïc cuûa caùc tröôøng phoå thoâng ôû gaàn nôi mình hoïc. Töø ñoù coù theå bieát caùch “öùng xöû “ phaàn chöông trình mình seõ daïy ñeå coù söï chuaån bò tröôùc. khi ñaõ bieát ñöôïc ñieàu ñoù, neáu coù ñuû thôøi gian, sinh vieân neân soaïn giaùo aùn tröôùc khi ñi thöïc taäp. Trong thôøi gian thöïc taäp giaûng daïy vaät lyù ôû tröôøng phoå thoâng, sinh vieân phaûi döï giôø vaø phaûi giaûng daïy moät soá tieát theo quy ñònh chaéc haún ai cuõng bieát raèng döï giôø laø ñeå hoïc hoûi kinh nghieäm. Muoán hoïc taäp kinh nghieäm giaûng daïy cuûa giaùo vieân phoå thoâng vaø cuûa baïn cuøng nhoùm chuyeân moân thoâng qua döï giôø, tröôùc heát giaùo vieân phaûi bieát caùch ñaùnh giaù moät baøi giaûng. Qua ñoù giaùo sinh coù theå hoïc taäp nhöõng ñieåm maïnh, traùnh nhöõng ñieám haïn cheá maø giaùo vieân gaëp phaûi trong töøng baøi giaûng. Giaùo vieân chæ coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù khi hoï hieåu roõ noäi dung baøi giaûng vaø naém baét kòp taát caû nhöõng gì maø giaùo vieân ñaõ theå hieän treân lôùp. Ñeå coù theå nhaän xeùt moät caùch nghieâm tuùc baøi giaûng cuûa giaùo vieân, giaùo sinh neân soaïn giaùo aùn vaø neáu ñöôïc neân taäp giaûng veà baøi ñoù coù nhö vaäy, giaùo sinh môùi thaáy heát ñöôïc nhöõng vaán ñeà khoù khaên khi thöïc hieän giaùo aùn vaø môùi coù nhu caàu hoïc hoûi thieát thöïc. Sau khi ghi ñöôïc ñaày ñuû baøi giaûng cuûa giaùo vieân, giaùo sinh coù thôøi gian suy nghó vaø ñaùnh giaù. Neáu phaàn naøo chöa hieáu yù ñoà cuûa giaùo vieân thì neân hoûi giaùo vieân moät caùch chaân thaønh vaø khieâm toán . 9 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu III.2 Giôùi thieäu maãu giaùo aùn (trong caåm nang TTSP) maø sinh vieân ñi thöïc taäp söû duïng: GIAÙO AÙN GIAÛNG DAÏY Tröôøng PTTH Lôùp ........ Moân ................ Tieát thöù.. .... ngaøy........... Teân SV ........................... Maõ soá . Baøi daïy:........................................................................................................ Ñoà duøng daïy hoïc : ........................................................................................ Hoï teân GVHD : ............................................................................................ I. MUÏC ÑÍCH BAØI DAÏY : ............................................................................. - Kieán thöùc cô baûn :..................................................................................... - Kó naêng : ................................................................................................... - Giaùo duïc tö töôûng : II. PHÖÔNG PHAÙP VAØ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC : (Ghi phöông phaùp chính, caùc phöông phaùp xen keõ,caùc ñoà duøng daïy hoïc …) III. NOÄI DUNG VAØ TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP : 1. Chuaán bò : • Kieåm tra : (neâu caâu hoûi cuï theå, teân hoaëc loaïi hoïc sinh kieåm tra ) • Vaøo baøi : ( neâu vaén taét vaãn ñeà vaøo baøi ) 2. Trình baøy taøi lieäu môùi : HOAÏT ÑOÄNG NOÄI DUNG BAØI THÔØI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY CUÛA (LÖU BAÛNG) GIAN TROØ (1) (2) (3) (4) 2. Cuûng coá : Noäi dung, bieän phaùp cuûng coá ( toùm taét ) 3. Baøi taäp veà nhaø : Noäi dung, hình thöùc baøi taäp, höôùng daãn cuï theå baøi naøo… 10 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Chöông IV.GIÔÙI THIEÄU CAÙC BIEÅU MAÃU Ngoaøi naêm ñònh höôùng trong daïy hoïc khaùm phaù, em coøn giôùi thieäu moät soá bieåu maãu, höôùng daãn söû duïng caùc bieåu maãu vaø caùc vaán ñeà caàn löu yù trong quaù trình thöïc hieän nhaèm phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy theo kieåu daïy hoïc khaùm phaù ñoù laø: 1. Maãu giaùo aùn 2. Maãu döï giôø taïi lôùp 3. Maãu nhaän xeùt tieát daïy 4. Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 15 phuùt 5. Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 1 tieát Vaø ñaây em xin giôùi thieäu cuøng caùc baïn ñoàng nghieäp töøng bieåu maãu maø caùc thaày coâ ñaõ thöïc hieän vaø giaûng daïy ôû caùc lôùp 10, 11, 12 taïi tröôøng THPT Chaâu Vaên Lieâm 1. Maãu giaùo aùn Nghò quyeát Trung Öông II, khoaù VIII, khi noùi veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo coù vieát:"ñoåi môùi maïnh meõ phöông phaùp giaùo duïc vaø ñaøo taïo, khaéc phuïc loái truyeàn thuï moät chieàu, reøn luyeän thaønh neáp tö duy saùng taïo cuûa ngöôøi hoïc. Töøng böôùc aùp duïng caùc phöông phaùp tieân tieán vaø phöông tieän hieän ñaïi vaøo quaù trình daïy hoïc, ñaûm baûo ñieàu kieän vaø thôøi gian töï hoïc, töï nghieân cöùu cuûa hoïc sinh, nhaát laø sinh vieân ñaïi hoïc...” Muoán cho vieäc giaûng daïy thaønh coâng vaø ñaït hieäu quaû cao thì caùc nhaø khoa hoïc ñaõ nhieàu naêm nghieân cöùu trong quaù trình daïy hoïc nhaát laø phaûi chuaån bò giaùo aùn thaät kó, thaät toát vì theá caàn phaûi ñoåi môùi maãu giaùo aùn vaø maãu giaùo aùn naøy ñöôïc caùc sinh vieân thöïc taäp söû duïng trong chöông tình nghieân cöùu hôïp taùc MHO4 ( Pilot2). 11 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu MAÃU GIAÙO AÙN Tröôøng................... Teân sinh vieân ............. Lôùp ........................ Maõ soá sinh vieân .......... Tieát daïy ................. Giaùo vieân höôùng daãn.. Ngaøy daïy ............... TEÂN BAØI DAÏY Muïc ñích yeâu caàu giaùo vieân(1): Ñieåm baét ñaàu(4): Muïc ñích yeâu caàu hoïc sinh(2): Baøi taäp veà nhaø(5): Taøi lieäu vaø phöông tieän daïy hoïc(3): Thôøi Ñònh Gian Höôùng (6) (7) Noäi dung baøi daïy Hoaït ñoäng cuûa thaày (8) (9) Hoaït ñoäng Phöông cuûa troø Tieän (10) (11) Kieåm tra hoaït ñoäng HS (12) Ñaây laø maãu giaùo aùn ñöôïc bieân soaïn döïa treân cô sôû maãu giaùo aùn hieän haønh cuûa TPT vaø söï keát hôïp caùc yeâu caàu trong daïy hoïc tích cöïc, cuï theå trong giaùo aùn phaûi theå hieän 5 ñònh höôùng trong töøng noäi dung chi tieát hoaït ñoäng cuûa thaày. Tuy nhieân maãu giaùo aùn naøy cuõng gioáng nhö maãu giaùo aùn (trong caåm nang TTSP) tröôùc ñaây cuõng coù nhöõng phaàn nhö: muïc ñích, phöông phaùp, phöông tieän daïy hoïc, noäi dung baøi, thôøi gian, hoaït ñoäng cuûa thaày, hoaït ñoäng cuûa troø, cuõng coá baøi. Maãu giaùo aùn tröôùc ñaây thì ngöôøi thaày laø trung taâm , ngöôøi hoïc tieáp thu kieán thöùc hoaøn toaøn leä thuoäc theo caùch truyeàn ñaït cuûa ngöôøi thaày, thaày noùi troø nghe, thaày vieát baûng troø nghe. Theo caùch daïy naøy thì vieäc giaûng daïy cuûa thaày ñaït hieäu quaû khoâng cao, lôùp hoïc seõ thuï ñoäng, deã laøm cho hoïc sinh meät moõi chaùn naõn, buoàn nguû, hoïc sinh khoâng taäp trumg vaøo baøi nghe thaày giaûng, khoâng phaùt trieån ñöôïc tö duy cuûa hoïc sinh, khaû naêng vaän duïng kieán thöùc cuûa hoïc sinh vaøo thöïc teá keùm hieäu quaû. Coøn ñoái vôùi maãu giaùo aùn môùi thì troø laø trung taâm, ngöôøi thaày chæ ñoùng vai troø trong vieäc höôùng daãn vaø ngöôøi thaày phaûi laøm sao theå hieän ñöôïc 5 ñòng höôùng. Vôùi maãu giaùo aùn naøy thì vieäc giaûng daïy cuûa thaày ñaït hieäu quaû cao hôn, lôùp hoïc baây giôø trôû thaønh cuoäc trao ñoåi giöõa thaày vaø troø, lôùp hoïc trôû neân sinh ñoäng vaø ngöôøi thaày ñaõ 12 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu gaây ñöôïc söï höùng thuù cho hoïc sinh vaø ñaõ loâi cuoán ñöôïc caùc em vaøo baøi giaûng cuûa mình. Cho neân thaày ñaõ thaønh coâng vaø ñaït hieäu quaû khi söû duïng maãu giaùo aùn trong daïy hoïc khaùm phaù cuûa Marzano. Khi söû duïng maãu giaùo aùn naøy caùc baïn ñoàng nghieäp caàn löu yù phaàn chuù thích vì ñaây laø phaàn giaûi thích roõ yeâu caàu töøng muïc trong maãu. (1) Laøm cho hoïc sinh bieát noäi dung baøi hoïc laø gì? Reøn luyeän kyõ naêng naøo? Giaùo duïc caùi gì ? (2) Bieát ñöôïc khaùi nieäm gì ? Aùp duïng ñöôïc gì ? (3) Taøi lieäu tham khaûo naøo ñöôïc söû duïng trong baøi giaûng naøy (SGK, baùo, taïp chí...)? Ñoà duøng daïy hoïc gì (phaán, baûng ñen, maùy chieáu,hand out,maãu vaät, tranh aûnh...)? (4) Trình ñoä hoïc sinh maø cuï theå laø ñaõ bieát kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi hoïc môùi (kieán thöùc cuû coù lieân quan ). (5) Töï nhaän xeùt veà keá hoaïch giaûng daïy ñaõ ñaët ra sau tieát giaûng choã naøo ñaït, khoâng ñaït, caàn thay ñoåi choã naøo ? (6) Quy ñònh cho moãi phaàn daïy cuï theå: kieåm tra baøi cuõ , noäi dung, cuûng coá, daën doø, thaûo luaän nhoùm. (7) Ghi cuï theå seõ söû duïng ñònh höôùng maáy cuûa Marzano. (8) Ghi thaät chi tieát, ñaày ñuû, roõ raøng, chính xaùc. (9) Caàn ghi thaät cuï theå coâng vieäc seõ laøm tuaàn töï khi leân lôùp Ví duï - Giôùi thieäu: noùi, keå chuyeän, cho quan saùt moät böùc tranh... - Ñaët caâu hoûi gì? - Phaùt phieáu kieåm tra cho hoïc sinh(neáu coù ) - Ñi voøng quanh lôùp - Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm (neáu coù ) - Söû duïng ñoà duøng daïy hoïc gì(neáu coù )? (10). Ghi thaät cuï theå coâng vieäc seõ thöïc hieän khi hoïc Ví du: 13 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu - Laéng nghe, nhìn - Traû lôøi: noùi, veõ, vieát, ñoïc - Ñieàn vaøo trong phieáu (neáu coù) - Laøm vieäc caù nhaân, laøm vieäc vôùi baïn cuøng lôùp - Noùi ,vieát, veõ sô ñoà, ñoùng vai... - Söû duïng duïng cuï gì: giaáy taäp, giaáy khoå lôùn. (11). Maùy chieáu, phaán,baûng, daây nilon, thöôùc keû, tranh aûnh... (12). Kieåm tra nhöõng hoaït ñoäng hay möùc ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc sinh baèng caùch yeâu caàu hoïc sinh laëp laïi,cho keát quaû, trình baøy baùo caùo ... 2. Maãu döï giôø taïi lôùp MAÃU DÖÏ GIÔØ TAÏI LÔÙP Tröôøng.............................. Teân sinh vieân .............. Lôùp .................................. Maõ soá sinh vieân ........... Tieát daïy ............................ Giaùo vieân höôùng daãn... Ngaøy daïy.......................... Teân giaùo vieân döï giôø: 1.....................................................2............................................ TEÂN BAØI DAÏY Thôiø gian (1) Noäi dung Phöông phaùp Ñònh höôùng Nhaän xeùt (2) (3) (4) (5) Ñaây laø baûn höôùng daãn caùch ghi cheùp nhöõng noäi dung caàn thieát khi döï moät tieát daïy taïi lôùp cuûa ñoàng nghieäp. Trong maãu döï giôø noäi dung cuõng ñöôïc theå hieän theo yeâu caàu chung vaø kieåu daïy hoïc tích cöïc. Trong ñoù ngöôøi döï phaûi nhaän roõ trong tieát daïy ngöôøi giaùo vieân ñaõ theå hieän caùc ñònh höôùng nhö theá naøo, coù nhöõng nhaän xeùt cuï theå. Khi söû duïng maãu döï giôø naøy caùc baïn ñoàng nghieäp caàn löu yù phaàn giaûi thích caùc ñeà muïc trong bieåu maãu naøy. 14 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu (1) Thôøi gian cuï theå cho moãi phaàn daïy (2) Ghi thaät ngaén goïn, baèng kyù hieäu rieâng. Tuy nhieân neáu choã naøo caàn trao ñoåi vôùi ngöôøi daïy thì phaûi ghi thaät ñaày ñuû yù cuûa ngöôøi döï khoâng ñöôïc boû soùt thaäm chí duø chæ moät töø (3) Phöông phaùp vaán ñaùp ,tröïc quan, thuyeát trình, giaûng giaûi vaø keøm theo nhöõng thao taùc reøn luyeän kyõ naêng hay tö duy (phaân tích, so saùnh, dieãn giaûi, toång hôïp...) (4) Tuyø theo noäi dung vaø caùch trình baøy cuûa ngöôøi daïy maø ngöôøi döï coù nhaän xeùt laø dònh höôùng maáy trong moãi phaàn, moãi noäi dung (5) Nhöõng ñieåm caàn trao ñoåi vôùi nhieàu daïng sau khi döï giôø xong ( toát vaø khoâng toát) 3. Maãu nhaän xeùt tieát daïy Tröôøng.............................. Teân sinh vieân .............. Lôùp .................................. Maõ soá sinh vieân ........... Tieát daïy ............................ Giaùo vieân höôùng daãn... Ngaøy daïy *. Taøi lieäu vaø duïng cuï giaûng daïy naøo ñaõ ñöôïc khai thaùc trong baøi daïy naøy? - Phaùt phieáu, overhead, videotape ............................................................................................. *. Muïc tieâu cuûa baøi hoïc laø gì? - Taäp cho hoïc sinh quan saùt, hoïc nhoùm, bieát söû duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi taäp .............................................................................................. * Muïc tieâu ñoù ñaõ ñöôïc giaùo vieân trình baøy roõ hay aån trong baøi hoïc? - Roõ raøng ................................................................................................. * Muïc tieâu cuûa baøi hoïc coù thöïc söï ñaït ñöôïc hay khoâng? 15 Luaän vaên toát nghieäp SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu - Ñöôïc ................................................................................................. *. Baïn moâ taû gì veà phong caùch cuûa giaùo vieân? -. Tích cöïc, thuï ñoäng, laõnh ñaïm, thôø ô, hieäu quaû, tham gia nhieät tình .................................................................................................. *. Baïn moâ taû gì veà thaùi ñoä cuûa hoïc sinh? -. Tích cöïc, thuï ñoäng, tham gia, hôïp taùc... .................................................................................................. *. Theo quan ñieåm cuûa baïn, ñieåm gì laø ñaëc bieät trong baøi hoïc naøy ? -. Ñieàu gì gaây söï ngaïc nhieân ................................................................................................... -. Ñieàu gì khaùc vôùi mong muoán cuûa baïn ................................................................................................... -. Thaønh coâng naøo ngoaøi mong muoán cuûa baïn ................................................................................................... Sau khi döï giôø moät tieát daïy, ngöôøi döï caàn phaûi toång hôïp caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc ghi nhaän vaø cho nhöõng nhaän xeùt cuûa caù nhaân mình theo caùc noäâi dung yeâu caàu trong maãu. Nhöõng noäi dung naøy ñöôïc caùc chuyeân gia Haø Lan gôïi yù vaø ñaõ ñöôïc thí nghieäm trong thôøi gian vöøa qua do caùc thaønh vieân trong nhoùm thöïc hieän 16 Luaän vaên toát nghieäp 4. SP.Lyù K25-MSSV :1990140-Nguyeãn Thuyù Kieàu Maãu höôùng daãn baøi kieåm tra 15 ph : Ñaây laø maãu höôùng daãn cho sinh vieân trong vieäc thöïc hieän kieåm tra 15 ph ôû lôùp mình daïy. Trong bieåu maãu coù nhöõng yeâu caàu chi tieát seõ giuùp cho sinh vieân traùnh tình traïng tuyø höùng khi cho baøi kieåm tra trong thôøi gian thöïc taäp . MAÃU HÖÔÙNG DAÃN BAØI KIEÅM TRA 15 PH Tröôøng .................. Teân sinh vieân ............. Lôùp ........................ Maõ soá sinh vieân .......... Tieát daïy ................. Giaùo vieân höôùng daãn.. Muïc ñích cuûa giaùo vieân: Ñaùnh giaù söï hieåu bieát cuûa hoïc sinh Reøn luyeän kyõ naêng daïng ñôn giaûn Muïc ñích cuûa hoïc sinh: Taùi hieän laïi kieán thöùc ñaõ hoïc Aùp duïng giaûi nhöõng baøi taäp ñôn giaûn Noäi dung: Ñeà kieåm tra phaûi ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu Löu yù: Tröôùc khi ra ñeà sau: kieåm tra giaùo vieân caàn - Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû moät hoaëc hai tieát tröôùc phaûi bieát trình ñoä HS -. Ñaùm baûo tính vöøa söùc vaø hôïp lyù veà thôøi gian ñoái nhö theá naøo? vôùi hoïc sinh -. GV laøm thöû vaø canh -. Roõ raøng, ngaén goïn giôø tröôùc khoaûng 10 -. Keøm theo moät ví duï minh hoaï phuùt laø laøm xong ñoái vôùi HS trung bình. Ñaùp aùn:-. Chaám chính xaùc, khaùch quan -. Laøm ñaùp aùn saün tröôùc -. Coù söõa sai vaø lôøi pheâ vaø coù thang ñieåm toái thieåu laø 0.25 cho moãi yù. Ví duï:Kieåm tra 15 phuùt baøi Gia Toác 1) Gia Toác laø gì? Vieát bieåu thöùc Gia Toác? 3ñ 2) Ta coù theå keát luaän a>0 laø chuyeån ñoäng nhanh daàn vaø a<0 laø chuyeån ñoäng chaäm daàn ñöôïc khoâng? Taïi sao? 2ñ 3) Trong caùc chuyeån ñoâïng thaúng bieán ñoåi ñeàu sau ñaây chuyeån ñoäng naøo coù Gia Toác lôùn hôn? 3ñ -. OÂ toâ trong 10s taêng vaän toác töø 2m/s ñeán 22m/s -. Xe löûa trong 30s taêng vaän toác töø 2m/s ñeán 32m/s Ñaùp aùn: 1/ 17
- Xem thêm -