Tài liệu Thực hiện xã hội hoá giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 141 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thµnh phè H−ng Yªn tr−êng tiÓu häc an t¶o ********** §Ò tµi "thùc hiÖn x∙ héi ho¸ gi¸o dôc " Gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh tiÓu häc Hä vµ tªn : §ç ThÞ PhÊn Chøc vô : HiÖu tr−ëng §¬n vÞ c«ng t¸c: Tr−êng TiÓu häc An T¶o Th¸ng 4 n¨m 2010 môc lôc Môc Néi dung ®Ò môc Trang PhÇn më ®Çu I II III IV V VI VII LÝ do chän ®Ò tµi Môc ®Ých ngiªn cøu NhiÖm vô nghiªn cøu §èi t−îng nghiªn cøu Ph¹m vi nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu CÊu tróc ®Ò tµi 2 3 3 4 4 4 4 PhÇn néi dung I 1 2 C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh TiÓu häc. C¬ së lý luËn C¬ së thùc tiÔn 1 2 3 4 5 Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn X· héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh ë tr−êng TiÓu häc An T¶o, ph−êng An T¶o, thµnh phè H−ng Yªn, tØnh H−ng Yªn. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh nhµ tr−êng T×nh h×nh ®éi ngò gi¸o viªn T×nh h×nh häc sinh C¬ së vËt chÊt , thiÕt bÞ d¹y häc Thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc III Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o, thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc ë II 1 2 3 IV V 1 2 3 4 5 VI VII 5 5 6 7 7 8 9 9 10 tr−êng TiÓu häc. 11 ChØ ®¹o lµm tèt c«ng t¸c t− t−ëng chÝnh trÞ Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch C¸c b−íc thùc hiÖn KÕt qu¶ Bµi häc kinh nghiÖm C¸n bé qu¶n lý VÒ gi¸o viªn TËp thÓ nhµ tr−êng VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn Tranh thñ sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp gi¸o dôc ®Çu t− cho nhµ tr−êng KÕt luËn KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt 11 11 12 13 16 16 17 17 18 1 19 19 21 phÇn më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tµi: Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh− vò b·o, xu thÕ toµn cÇu ho¸ gia t¨ng, ®ang dÇn ®−a nh©n lo¹i ®Õn nÒn v¨n minh trÝ tuÖ, mµ ë ®ã chÊt x¸m lµ mét thµnh phÇn quan träng cña nguån lùc con ng−êi, trë thµnh yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ lao ®éng. Søc m¹nh sÏ thuéc vµo quèc gia nµo cã nguån lùc con ng−êi tiªn tiÕn nhÊt. Tuy nhiªn ®Ó cã nguån lùc ®ã kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ mçi quèc gia ph¶i ph¸t triÓn GD&§T. ChÝnh v× vËy mµ c¸c quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®Ò ra nh÷ng chiÕn l−îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ GD&§T, ®Ó tõ ®ã t¹o ra nguån lùc cã chÊt l−îng cao thÝch øng víi yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ x· héi ®èi víi mçi quèc gia. ë n−íc ta, sù nghiÖp GD&§T ®· ®−îc §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Æc biÖt coi träng. §iÒu 35 – HiÕn ph¸p N−íc CHXHCN ViÖt Nam ®· ghi “GD&§T lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Nhµ n−íc vµ x∙ héi ph¸t triÓngi¸o dôc nh»m n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi”. §Æc biÖt, b¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh: “Ph¸t triÓn GD&§T lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, lµ ®iÒu kiÖn ph¸t huy nguån nh©n lùc con ng−êi – yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x∙ héi, t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng”. Trong nh÷ng n¨m qua sù nghiÖp GD&§T cña n−íc ta ®· ph¸t triÓn ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ b−íc ®Çu rÊt quan träng trong viÖc triÓn khai chiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n 2001 – 2010. Tuy nhiªn rong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, gi¸o dôc n−íc ta ®ang ®−íng tr−íc nhiÒu c¬ héi, nh−ng còng kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Mét sè bé phËn kh«ng nhá ng−êi d©n cßn ch−a nhËn thøc ®−îc vai trß vµ hiÖu qu¶ mµ gi¸o dôc ®em l¹i? Lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o dôc ph¸t triÓn? Lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o dôc thùc sù lµ quèc s¸ch hµng ®Çu? Lµm thÕ nµo ®Ó toµn x· héi quan t©m ®Çu t− thÝch ®¸ng, ®Ó gi¸o dôc cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cho gi¸o dôc. B¸c Hå d¹y: 2 "DÔ v¹n lÇn kh«ng d©n còng chÞu. Khã v¹n lÇn d©n liÖu còng xong" Nhµ tr−êng lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ thùc hiÖn tèt lêi d¹y cña B¸c. Tuy nhiªn ë c¸c ®Þa ph−¬ng viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém. V× vËy, viÖc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p “X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc” lµ hÕt søc cÇn thiÕt nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vÒ gi¸o dôc.Ng−êi hiÖu tr−ëng cã vai trß nh− thÕ nµo trong viÖc x· héi hãa gi¸o dôc? Víi nh÷ng suy nghÜ tr¨n trë vÒ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®· th«i thóc t«i chän nghiªn cøu viÖc "Thùc hiÖn X∙ héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng toµn diÖn cho häc sinh TiÓu häc" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ trong viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh hiÖu qu¶, gióp ng−êi qu¶n lý TiÓu häc trong viÖc X· héi ho¸ gi¸o dôc. Qua ®ã n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý cña b¶n th©n, gãpphÇn nhá bÐ vµo sù nghiÖp gi¸o dôc cña tØnh nhµ. II. Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn, ®Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých: T×m ra c¸c biÖn ph¸p X· héi ho¸ gi¸o dôc cã tÝnh kh¶ thi mang l¹i hiÖu qu¶ cao, nh»m x©y dùng mét ph−êng ®iÓn h×nh vÒ: "X∙ héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc" vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh TiÓu häc. III. NhiÖm vô nghiªn cøu: 1. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc. 2. T×m hiÓu thùc tr¹ng chØ ®¹o triÓn khai c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc An T¶o – thµnh phè H−ng Yªn – tØnh H−ng Yªn. 3. Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o, thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc. 4. §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc. 3 IV. ®èi t−îng nghiªn cøu: §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: BiÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc An T¶o – thµnh phè H−ng Yªn – tØnh H−ng Yªn. V. Ph¹m vi nghiªn cøu: Do thêi gian vµ ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cã h¹n, ®Ò tµi chØ tËp trung nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc An T¶o – thµnh phè H−ng Yªn – tØnh H−ng Yªn. VI. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. Nhãm nghiªn cøu ph−¬ng ph¸p lý luËn: §äc tµi liÖu; Ph©n tÝch, tæng hîp c¸c tµi liÖu nh»m môc ®Ých cung cÊp c¬ së lý luËn cho ®Ò tµi. 2. Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. - Ph−¬ng ph¸p quan s¸t - Ph−¬ng ph¸p ®µm tho¹i - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra - Ph−¬ng ph¸p tæng kÕt rót kinh nghiÖm nh»m tæng kÕt c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc. 3. Nhãm ph−¬ng ph¸p bæ trî: - Ph−¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè liÖu VII. cÊu tróc ®Ò tµi: * PhÇn më ®Çu * PhÇn néi dung: 4 Gåm: I. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc thùc hiÖn x· héi hãa gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh TiÓu häc. II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn X· héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh ë tr−êng TiÓu häc An T¶o, ph−êng An T¶o, thµnh phè H−ng Yªn, tØnh H−ng Yªn. III. Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o, thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc. IV. KÕt qu¶ V. Bµi häc kinh nghiÖm VI. KÕt luËn: VII. KiÕn nhÞ, ®Ò xuÊt PhÇn néi dung I. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña viÖc thùc hiÖn x∙ héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh TiÓu häc. 1. C¬ së lý luËn: X· héi ho¸ gi¸o dôc lµ mét chñ ch−¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, nh»m t¹o sù chuyÓn biÕn c¬ b¶n toµn diÖn vÒ GD&§T ®¸p øng yªu cÇu vÒ con ng−êi trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. X· héi ho¸ gi¸o dôc lµ: "Huy ®éng toµn x· héi lµm gi¸o dôc", x· héi ph¶i cã nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi gi¸o dôc. Trong mçi thêi kú, mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng, con ng−êi ngµy cµng nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ X· héi gi¸o dôc. X· héi ho¸ gi¸o dôc lµ ®éng lùc n©ng cao chÊt l−îng toµn diÖn. X· héi ho¸ gi¸o dôc lµ xu thÕ ph¸t triÓn tÊt 5 yÕu phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña gi¸o dôc. Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp cña toµn §¶ng, toµn d©n. Huy ®éng mäi nguån lùc cña x· héi cho gi¸o dôc vµ nghÜa vô – tr¸ch nhiÖm cña mäi ng−êi. 2. C¬ së thùc tiÔn: 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø XIII ( 9/1996) ®· nhÊn m¹nh: N©ng cao d©n trÝ, båi d−ìng vµ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ng−êi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Ó x©y dùng thµnh c«èngù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ®ßi hái ph¶i cã con ng−êi míi XHCN víi ®Çy ®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc, trÝ tuÖ. Muèn vËy cÇn ph¶i ®Çu t− cho gi¸o dôc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ho¹ch ®Þnh cho gi¸o dôc nh»m ®−a gi¸o dôc ph¸t triÓn. Tuy nhiªn chØ dùa vµo §¶ng vµ Nhµ n−íc lµ ch−a ®ñ, cÇn cã sù chung tay, gãp søc cña toµn x· héi. Muèn vËy chØ cã x· héi hãa gi¸o dôc lµ gi¶i ph¸p hiÖu qu¶, gãp phÇn ®−a gi¸o dôc n−íc ta ph¸t triÓn. 2.2. Vai trß, nhiÖm vô cña ng−êi hiÖu tr−ëng trong viÖc thùc hiÖn X· héi ho¸ gi¸o dôc. Lµm râ mét sè kh¸I niÖm: - X· héi hãa gi¸o dôc lµ g×? - V× sao ph¶i x· héi hãa gi¸o dôc? - C¸c h×nh thøc x· héi hãa gi¸o dôc? - HiÖu tr−ëng cã vai trß nh− thÕ nµo trong c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc? - HiÖu tr−ëng ph¶i lµm g× ®Ó c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ cao? - Nhµ tr−êng ph¶i phèi hîp víi héi ®ång gi¸o dôc cÊp x·, ban ®¹i diÖn héi cha mÑ häc sinh, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi vµ c¸c c¸ nh©n cã t©m huyÕt víi sù nghiÖp gi¸o dôc trÎ em trong céng ®ång, nh»m: 6 + Thèng nhÊt quan ®iÓm, néi dung ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc gi÷a nhµ tr−êng, gia ®×nh vµ x· héi. + Huy ®éng mäi nguån lùc cña céng ®ång ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc, x©y dùng phong trµo häc tËp vµ m«i tr−êng lµnh m¹nh gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ tr−êng. Nh−ng nhµ tr−êng kh«ng thÓ û l¹i, tr«ng chê ng−êi kh¸c nghÜ hé, lµm hé m×nh. X· héi cã thÓ san sÎ nh÷ng lo toan cña gi¸o dôc vµ nhµ tr−êng, nh−ng lo toan c¸i g× vµ lo toan nh− thÕ nµo th× l¹i lµ sù chñ ®éng vµ s¸ng t¹o tr−íc hÕt tõ c¬ quan gi¸o dôc. C¬ quan gi¸o dôc kh«ng chØ ®ãng vai trß trong viÖc ®Ò xuÊt c¸c nhu cÇu, gi¶i ph¸p mµ cßn ph¶i chñ ®éng trong c¸ch tæ chøc thùc hiÖn. Cho nªn, trong hÖ thèng c¸c mèi quan hÖ vÒ tæ chøc c¸c lùc l−îng x· héi ph¶i nhÊn m¹nh vai trß cña ng−êi HiÖu tr−ëng ttrong viÖc phèi hîp c¸c lùc l−îng x· héi gi¸o dôc. Ta ®· nãi tíi c¸c h×nh thøc tham gia cña x· héi nh−: céng t¸c, hîp t¸c, phèi hîp, kÕt hîp, th¶o luËn, cam kÕt, hîp ®ång, liªn kÕt….. Trong mäi h×nh thøc ®ã, nhµ tr−êng gi÷ vai trß trung t©m. Nhµ tr−êng, ®øng ®Çu lµ hiÖu tr−ëng ph¶i lµm tèt vai trß nßng cèt h¹t nh©n cña c¸c tæ chøc. X©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng chñ ch−¬ng, gi¶i ph¸p do chÝnh m×nh ®Ò xuÊt. II. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c chØ ®¹o thùc hiÖn X∙ héi ho¸ gi¸o dôc gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh ë tr−êng TiÓu häc An T¶o, ph−êng An T¶o, thµnh phè H−ng Yªn, tØnh H−ng Yªn. 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh nhµ tr−êng: Tr−êng TiÓu häc An T¶o tr−íc ®©y mang tªn Tr−êng TiÓu häc Thùc hµnh s− ph¹m, ®−îc thµnh lËp tõ n¨m 1990, tiÒn th©n cña tr−êng n»m trong khu«n viªn vµ d−íi sù l¹nh ®¹o cña tr−êng C§SP H−ng Yªn. C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bËc häc vµ ph©n cÊp qu¶n lý, n¨m 2003 tr−êng ®· ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn bµn giao vÒ phßng GD & §T thÞ x· H−ng Yªn (Nay lµ thµnh 7 phè H−ng Yªn). N¨m 2003, ChÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh sè 108/Q§-2003/CP ngµy 23/9/2003 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh më réng thÞ x· , thµnh lËp ph−êng vµ ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c ph−êng, x·. Ph−êng HiÕn Nam ®· ®−îc chia t¸ch thµnh ph−êng HiÕn Nam vµ thµnh lËp míi ph−êng An T¶o, nªn tr−êng TiÓu häc Thùc Hµnh S− Ph¹m còng ®−îc bµn giao vÒ UBND ph−êng An T¶o theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh. §Õn th¸ng 6 n¨m 2009, theo quyÕt ®Þnh 342/Q§-UBND ra ngµy 05/5/2009 cña UBND thµnh phè H−ng Yªn tr−êng TiÓu häc Thùc Hµnh S− Ph¹m ®−îc ®æi tªn thµnh tr−êng TiÓu häc An T¶o. Trong nhiÒu n¨m qua, tuy cßn nhiÒu khã kh¨n, vÊt v¶ (toµn bé CSCV vµ ®Þa ®iÓm häc nhê tr−êng C§SP), khu«n viªn chËt hÑp, nh−ng tr−êng ®· tËp trung lµm tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ, t− t−ëng ®èi víi tõng c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn vµ häc sinh. Lu«n thùc hiÖn nghiªm ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, h−ëng øng tÝch cùc c¸c cuéc vËn ®éng cña ngµnh, l·nh ®¹o cïng tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr−êng ®i ®óng h−íng, vËn dông c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµo thùc tiÔn nhµ tr−êng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao. Tõ n¨m häc 2003 - 2004 ®Õn nay nhµ tr−êng liªn tôc ®−îc c«ng nhËn lµ tr−êng tiªn tiÕn. 2. T×nh h×nh vÒ ®éi ngò gi¸o viªn: §éi ngò gi¸o viªn cña nhµ tr−êng cã mÆt b»ng tr×nh ®é chuyªn m«n cao, v÷ng vµng vÒ nghiÖp vô s− ph¹m (cã 12 ®/c tr×nh ®é §HSP, 15 ®/c tr×nh ®é C§SP, 05 ®/c ®ang theo häc §HSP). Lµ ®éi ngò giµu tiÒm n¨ng vµ søc s¸ng t¹o, sèng g¾n bã, ®oµn kÕt cïng quyÕt t©m cao ®Ó x©y dùng tËp thÓ nhµ tr−êng v÷ng m¹nh. Tõ n¨m 2003 ®Õn nay ®· cã: + 04 gi¸o viªn ®¹t gi¶i gi¸o viªn giái cÊp TØnh. + 12 gi¸o viªn ®¹t gi¶i gi¸o viªn giái cÊp Thµnh phè. + 18 gi¸o viªn ®¹t gi¶i gi¸o viªn giái cÊp Tr−êng. 8 - Tr−êng lu«n khuyÕn khÝch c¸n bé gi¸o viªn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, tr×nh ®é qu¶n lý ®Ó phôc vô cho viÖc d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ hiÖn t¹i tr−êng cö 04 ®ång chÝ gi¸o viªn ®ang theo häc ®¹i häc. 3. T×nh h×nh häc sinh: Trong nh÷ng n¨m qua, nhÊt lµ n¨m häc 2009 – 2010 sè l−îng häc sinh nhµ tr−êng cã chiÒu h−íng t¨ng, kh«ng cã häc sinh bá häc. Sè häc sinh ë mçi líp häc ®¹t trung b×nh 30 häc sinh/ líp. Trong nhiÒu n¨m qua tØ lÖ huy ®éng trÎ vµo líp 1 ®Òu ®¹t 100%. ChÊt l−îng gi¸o dôc cña nhµ tr−êng ®¹t møc kh¸ tèt, sè l−îng häc sinh giái t¨ng dÇn so víi c¸c n¨m häc. ChÊt l−îng ®¹i trµ: + H¹nh kiÓm: “Thùc hiÖn ®Çy ®ñ” ®¹t 100% + Häc lùc: Giái: 30% Kh¸: 50% Trung b×nh: 20% + 100% häc sinh líp n¨m cuèi n¨m hoµn thµnh ch−¬ng tr×nh TiÓu häc. 4. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ d¹y häc: Tr−êng ®· ®−îc c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m, nhÊt lµ Thµnh ñy, H§ND, UBND , phßng GD & §T thµnh phè H−ng Yªn vµ §¶ng ñy, H§ND, UBND ph−êng An T¶o cho khëi c«ng vµ x©y dùng tr−êng míi. Tæng diÖn tÝch toµn tr−êng gÇn 8000m2 víi 16 phßng häc, 04 phßng chøc n¨ng, 01 khu nhµ hiÖu bé, 01 nhµ ¨n b¸n tró, trang thiÕt bÞ trong líp ®ñ phôc vô cho viÖc d¹y - häc 2buæi/ngµy, cã hÖ thèng b¸n tró vµ hÖ thèng c©y xanh trong khu«n viªn nhµ tr−êng cã tæng gi¸ trÞ lªn tíi gÇn 10 tû ®ång. §Õn nay, ng«i tr−êng míi ®· ®−îc ®−a vµo sö dông. 9 5. Thùc tr¹ng cña viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c X· héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc An T¶o, thµnh phè H−ng Yªn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc s©u s¾c vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng cña c«ng cuéc ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng nãi chung vµ TiÓu häc nãi riªng, hiÖu tr−ëng tr−êng TiÓu häc An t¶o ®· x¸c ®Þnh mét phÇn nhiÖm vô träng t©m, cèt lâi trong c«ng t¸c qu¶n lý lµ “ChØ ®¹o, triÓn khai c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc” nh− sau:. a. Thµnh lËp ban chØ ®¹o: NhiÖm vô cña ban chØ ®¹o: - Tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¬ quan, c«ng ty, doanh ngiÖp, c¸c nhµ h¶o t©m, phô huynh häc sinh vµ nh©n d©n ë ®Þa ph−¬ng vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®ång thêi thu thËp th«ng tin ®Ó ph¶n håi. - Tæ chøc c¸c héi th¶o, c¸c chuyªn ®Ò thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc - KiÓm tra, viÖc thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc b. Tæ chøc tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc: Cïng víi viÖc chuÈn bÞ cho n¨m häc míi, hiÖu tr−ëng nhµ tr−êng ®· tham m−u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn trong quÇn chóng nh©n d©n th«ng qua hÖ thèng truyÒn thanhcña ph−êng, qua ®ã n©ng cao nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc. §Çu th¸ng t¸m c¸c n¨m häc, sau ngµy tùu tr−êng, hiÖu tr−ëng ®· tæ chøc häp gi¸o viªn toµn tr−êng vµ häp phô huynh häc sinh ®Ó phæ biÕn vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc, h−íng dÉn gi¸o viªn tuyªn truyÒn, ®ång thêi bµn biÖn ph¸p phèi kÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng, gia ®×nh vµ x· héi trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc cña nhµ tr−êng. Nh− vËy khi ®· hiÓu, n¾m b¾t néi dung, ch−¬ng tr×nh th× nhÊt ®Þnh phô huynh häc sinh sÏ cã nh÷ng viÖc lµm ñng hé nhµ tr−êng trong c¶ n¨m häc. 10 III. Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o, thùc hiÖn x∙ héi ho¸ gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc. 1. ChØ ®¹o lµm tèt c«ng t¸c t− t−ëng chÝnh trÞ. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ t− t−áng. Muèn vËy, tr−íc hÕt ban gi¸m hiÖu ph¶i qu¸n triÖt mét c¸ch s©u s¾c tíi tÊt c¶ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cña tr−êng vÒ tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt x· héi ho¸ gi¸o dôc. Gióp gi¸o viªn thÊy ®−îc nh÷ng ®iÓm míi, tÝnh kh¶ thi cña c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Vµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng, ban gi¸m hiÖu, nhÊt lµ hiÖu tr−ëng cÇn gióp cho mäi thµnh viªn cña nhµ tr−êng x¸c ®Þnh râ rµng vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®Ò ra. §Ó lµm tèt ®−îc ®iÒu ®ã cÇn tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña §¶ng, cña ngµnh vµ Häc tËp lµm theo tÊm g−¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra, hiÖu tr−ëng vµ Ban gi¸m hiÖu ®· tæ chøc tuyªn truyÒn ®Ó chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, Héi cha mÑ häc sinh, c¸c c¬ quan, c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ h¶o t©m ... nhËn thøc ®óng tÇm quan träng cña c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o duc. Thu hót mäi kh¶ n¨ng s½n cã cña ®Þa ph−¬ng, Héi cha mÑ häc sinh, cña c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ h¶o t©m ... ®Ó tr−êng n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc theo ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa míi. 2. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc th× cÇn cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý mµ träng t©m lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch. V× vËy, HiÖu tr−ëng cÇn: - Ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c dù b¸o, kÕ ho¹ch ho¸ sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. TiÕp tôc ®iÒu chØnh nh÷ng bÊt cËp trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc vµ lÊy nã lµm biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó huy ®éng søc m¹nh céng 11 ®ång vµ viÖc ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. TÝch cùc x©y dùng m«i tr−êng lµnh m¹nh, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a gi¸o dôc nhµ tr−êng víi gi¸o dôc gia ®×nh vµ x· héi. - Ph¶i n¾m ®−îc träng t©m, ®Þnh h−íng chØ ®¹o tuyªn truyÒn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Cã nh− vËy míi cã thÓ chØ ®¹o viÖc tuyªn truyÒn mét c¸ch ®óng ®¾n, cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra, hiÖu tr−ëng ph¶i tÝch cù t×m hiÓu c¸c khÝa c¹nh vÒ tuyªn truyÒn ®Ó vËn ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc cã tÝnh cô thÓ, thùc tiÔn vµ cã søc thuyÕt phôc. - LËp kÕ ho¹ch cho viÖc tuyªn truyÒn, vËn ®éng toµn x· héi tham gia c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. - X©y dùng ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch. Mçi quÝ häp mét lÇn. Th−êng xuyªn tuyªn truyÒn vËn ®éng, l¾ng nghe ý kiÕn cña nh©n d©n, phô huynh häc sinh. Hµng th¸ng hiÖu tr−ëng nhµ tr−êng kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®−a ra bµi häc kinh nghiÖm vµ bæ sung kÕ ho¹ch thùc hiÖn th¸ng sau. 3. C¸c b−íc thùc hiÖn . - Nhµ tr−êng tæ chøc häc tËp LuËt gi¸o dôc, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em. Häc tËp thÕ nµo lµ "X∙ héi ho¸ gi¸o dôc". X¸c ®Þnh vµ giao nhiÖm vô cho mäi thµnh viªn ph¶i lµm g× trong c«ng t¸c nµy. Thùc hiÖn tèt x· héi ho¸ gi¸o dôc, gãp phÇn quan träng ®−a nhµ tr−êng v÷ng b−íc ®i lªn. V× nã t¹o ra kh«ng khÝ thi ®ua s«i næi, t¹o ra cho l·nh ®¹o ph−êng vµ cha mÑ häc sinh tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi con em m×nh. - Tham m−u víi §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, thµnh lËp Ban tuyªn truyÒn vËn ®éng "X∙ héi ho¸ gi¸o dôc” do chñ tÞch Héi ®ång gi¸o dôc lµm tr−ëng ban. Phã ban: Uû viªn v¨n ho¸ x·, hiÖu tr−ëng tr−êng TiÓu häc, MÇm non. C¸c ñy viªn: Tr−ëng c¸c ngµnh giíi, chñ tÞch héi cha mÑ häc sinh, héi khuyÕn häc. 12 - Häp ®Õn c¸c khu phè tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc, c¸c ngµnh, c¸c chi bé, c¸c th«n xãm vµ ®Õn tõng hé gia ®×nh tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc. Hä ®Òu s«i næi tham gia phong trµo: "Toµn §¶ng, toµn d©n ph−êng An T¶o ch¨m lo sù nghiÖp gi¸o dôc". QuÜ khuyÕn häc cña c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c dßng hä ngµy cµng ®−îc më réng h¬n. KhÝ thÕ ch¨m lo cho sù nghiÖp gi¸o dôc cña toµn thÓ nh©n d©n trong x· tiÕp tôc ®−îc ph¸t huy m¹nh mÏ. - Huy ®éng c¸c nguån lùc x©y dùng tr−êng líp mua s¾m trang thiÕt bÞ theo tiªu chuÈn: "Tr−êng ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é II". Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr−êng theo quy ®Þnh chung. Th−êng xuyªn ®Ò nghÞ phßng GD-§T, Së GD-§T ®Çu t− ch¨m lo x©y dùng nhµ tr−êng. Tuyªn truyÒn thµnh tÝch nhµ tr−êng trªn th«ng tin ®¹i chóng. iV. KÕt qu¶ X· héi ho¸ c«ng t¸c gi¸o dôc ë tr−êng TiÓu häc An T¶o hiÖn nay rÊt tèt. Tuy ph−êng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh−ng §¶ng, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n lu«n ch¨m lo ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc. N¨m häc 2009 – 2010, thÇy vµ trß nhµ tr−êng ®· ®−îc häc ë ng«i tr−êng míi khang trang, s¹ch ®Ñp víi trang thiÕt bÞ t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ phôc vô tèt cho viÖc d¹y vµ häc. Nh©n d©n s½n sµng ®ãng gãp c«ng søc, tiÒn cña x©y dùng bæ sung trang thiÕt bÞ vµ ñng hé cac phong trµo cña nhµ tr−êng. Mét ®iÒu chóng t«i thÊy tù hµo: Nh©n d©n ph−êng An T¶o quý träng thÇy gi¸o, c« gi¸o. B¶o vÖ nhµ tr−êng lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng−êi. Nh©n d©n coi tr−êng nh− nhµ. ý thøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc, c¸c lùc l−îng toong ph−êng tham gia, ®ãng gãp vµo sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Þa ph−¬ng mét c¸ch tù gi¸c, nhiÖt t×nh, bÒn bØ, s¸ng t¹o TruyÒn thèng hiÕu häc, t«n sù träng ®¹o, ®Ò cao gi¸ trÞ häc vÊn, nhu cÇu häc tËp, ®øc hy sinh, chÞu ®ùng cña cha mÑ häc sinh trong viÖc nu«i d−ìng thÕ 13 hÖ trÎ, nÒn "V¨n hiÕn" cña téc hä vµ céng ®ång g¾n liÒn víi quª h−¬ng, ®¸t n−íc. Gia ®×nh quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc, ch¨m lo ®Õn häc tËp cña con em. Gia ®×nh, nhµ tr−êng, x· héi phèi kÕt hîp ch¨m lo ®Õn häc tËp cña häc sinh. KÕt qu¶ toµn diÖn cña häc sinh ®−îc n©ng cao. * KÕt qu¶ hai mÆt gi¸o dôc: H¹nh kiÓm N¨m häc HTNV Ch−a Häc lùc Giái Kh¸ 410/410 2008 = 100% 2008 - 428/428 2009 = 100% 2009 - 480/480 2010 = 100% 0 0 0 YÕu b×nh HTNV 2007 - Trung 130/410 200/410 80/410 = 31.7% = 48.8% = 19.5% 149/428 216/428 63/428 = 34.8% = 50.5% = 14.7% 0 197/480 233/480 49/480 2/480 = 41.0% = 48.5% = 10.2% = 0 0.2% Häc sinh ®Õn tr−êng kh«ng nãi tôc, chöi bËy, gäi nhau lµ b¹n x−ng t«i. Gi¸o dôc thÓ chÊt ®¹t kÕt qu¶ cao. ThÓ dôc gi÷a giê thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh. Gi¸o dôc c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n søc khoÎ. Nhµ tr−êng ®µo t¹o cho ®Þa ph−¬ng nh÷ng ng−êi c«ng d©n tèt, ng−êi lao ®éng giái, ®em l¹i mÆt b»ng d©n trÝ ngµy cµng cao h¬n. ChÊt l−îng gi¶ng d¹y cña nhµ tr−êng tèt, Mét ®Þa chØ tin cËy cña mäi nhµ, ®¸p øng tho¶ m·n häc tËp cña thÕ hÖ trÎ. TrÎ em ë ®é tuæi ®i häc 100% ®Õn tr−êng ®óng ®é tuæi. Héi ®ång gi¸o dôc x·, héi cha mÑ häc sinh, héi khuyÕn häc ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho gi¸o dôc. Hµng n¨m héi ®ång gi¸o dôc x· 14 cã nghÞ quyÕt cho c¸c ®oµn thÓ thùc hiÖn. HiÖu qu¶ x· héi ho¸ gi¸o dôc lµ x©y dùng nhµ tr−êng chÊt l−îng toµn diÖn ngµy mét n©ng cao. §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc, sù ñng hé nhiÖt t×nh cña nh©n d©n trong ph−êng, ®Æc biÖt lµ sù nç lùc phÊn ®Êu cao cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ®· t¹o ®−îc m«i tr−êng häc tËp tèt “ Th©n thiÖn- TÝch cùc”. * KÕt qu¶ mét sè ho¹t ®éng ®iÓn h×nh cña c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc t¹i tr−êng TiÓu häc An T¶o: - N¨m häc 2007 – 2008, 2008 – 2009 Liªn ®éi ®· tæ chøc cho ®¹i diÖn häc sinh giái, ch¸u ngoan B¸c Hå ®i b¸o c«ng d©ng B¸c vµ th¨m quan mét sè diÓm cña thñ ®« Hµ Néi. - Tr−êng tuyªn d−¬ng, phô huynh ph¸t th−ëng - Trång c©y xanh xung quanh khu«n viªn tr−êng häc - Hç trî trang thiÕt bÞ trong phßng häc - TÆng nhiÒu xuÊt quµ cho häc sinh v−ît khã trong häc tËp - Tham gia c¸c héi thi do c¸c cÊp ph¸t ®éng - Tæ chøc tèt vµ cã ý nghÜa c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m - Tr−êng ®−îc UBND tØnh ra QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn tr−êng ®¹t chuÈn Quèc gia møc ®é II tõ th¸nh 5 n¨m 2010. - §Æc biÖt h−ëng øng TuÇn lÔ toµn cÇu hµnh ®éng Gi¸o dôc cho mäi ng−êi n¨m 2010 nhµ tr−êng ®· nhËn ®−îc nhiÒu t×nh c¶m vµ h¬n 50 000 000 (N¨m m−¬i triÖu ®ång) tõ c¸c tr−êng häc, c¬ quan, c«ng ty, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ph−êng vµ thµnh phè; c¸c nhµ h¶o t©m vµ phô huynh häc sinh toµn tr−êng ®Ó bæ sung trang thiÕt bÞ cho tr−êng. MÆt kh¸c, qua tuÇn lÔ nµy ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng viÖc lµm cña thÇy - trß nhµ tr−êng trong nh÷ng n¨m häc qua vµ c«ng t¸c 15 x· héi ho¸ gi¸o dôc cña tr−êng ®−îc c¸c tr−êng b¹n ®¸nh gi¸ cao trong toµn thµnh phè. Tãm l¹i: ®Õn An T¶o h«m nay míi chøng kiÕn s©u s¾c ®−îc mèi quan hÖ gi÷a nhµ tr−êng víi §¶ng, chÝnh quyÒn, nh©n d©n trong vµ c¸c lùc l−îng trªn ®Þa bµn ph−êng vµ thµnh phè. §©y chÝnh lµ kÕt tinh cña x· héi ho¸ gi¸o dôc. V. Bµi häc kinh nghiÖm Nh×n l¹i nh÷ng chÆng ®−êng phÊu ®Êu cña m×nh, gãp phÇn x©y dùng x· héi ho¸ gi¸o dôc, t«i cã thÓ rót ra kinh nghiÖm thiÕt thùc ®Ó c¸c ®ång chÝ tham kh¶o. Nh÷ng kinh nghiÖm bæ Ých ®ã lµ: 1. C¸n bé qu¶n lý . C¸n bé qu¶n lý nhµ tr−êng ph¶i cã lßng nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, lµm viÖc khoa häc, n¨ng ®éng vµ cã b¶n lÜnh tù gi¸c trong c«ng t¸c, gÆp khã kh¨n t×m c¸ch kh¾c phôc b»ng ®−îc. Tr×nh ®é chuyªn m«n giái, trùc tiÕp b¸o c¸o c¸c chuyªn ®Ò gi¶ng d¹y, t¨ng c−êng kiÓm tra mäi ho¹t ®éng, ph¸t hiÖn −u - khuyÕt ®iÓm, gãp ý víi c¸c thµnh viªn trong tr−êng. C¸n bé qu¶n lý ®oµn kÕt nhÊt trÝ, th¼ng th¾n trung thùc, quy tô ®−îc anh chÞ em, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña mäi thµnh viªn. Thùc sù lµ "TÊm g−¬ng s¸ng cho gi¸o viªn noi theo". Gi÷ ®−îc "Uy tÝn" víi mäi ng−êi. Chuyªn m«n giái. KÕt qu¶ gi¸o dôc n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc, ch¨m lo nhiÒu ®Õn con em ®èi t−îng chÝnh s¸ch… C«ng t¸c tham m−u ph¶i tróng vµ ®óng. §Ò xuÊt ý kiÕn víi §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®óng viÖc, ®óng lóc, ®óng ph−¬ng ph¸p. Tham m−u víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn cã hiÖu qu¶. Trong giao tiÕp hoµ nh·, cëi më ®óng phong c¸ch nhµ gi¸o, vËn dông khoa häc t©m lý häc vµ giao tiÕp, con ng−êi cã b¶n lÜnh, n¨ng lùc trÝ tuÖ, tr¸ch nhiÖm ®Ó thu hót nh©n t©m, mäi ng−êi kÝnh nÓ. Giao tiÕp víi d©n, phô huynh häc sinh 16 ph¶i thËn träng, thu phôc ®Ó nh©n d©n kÝnh träng, ®ång nghiÖp tin yªu, häc sinh kÝnh träng. §ång chÝ HiÖu tr−ëng lµ con chim ®Çu ®µn, phÊn ®Êu hÕt m×nh “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”, lµm viÖc b»ng “Kû c−¬ng – T×nh th−¬ng – Tr¸ch nhiÖm”. Hµng th¸ng cã kÕ ho¹ch tiÕp xóc víi cha mÑ häc sinh ë th«n xãm, l¾ng nghe ý kiÕn cña d©n, ph¶i lµm tèt c«ng t¸c d©n vËn, ®−îc sù ñng hé cao cña c¬ quan, ®oµn thÓ trong ph−êng. 2. VÒ gi¸o viªn . ThÇy, c« cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái, ®oµn kÕt nhÊt trÝ s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. Mçi gi¸o viªn lµ mét c¸n bé tham m−u cho l·nh ®¹o, trong c«ng t¸c chÊp hµnh nghiªm mÖnh lÖnh, ®Êu tranh phª vµ tù phª gióp nhau hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. ThÇy, c« gi¸o tr−êng TiÓu häc An T¶o ®−îc mäi ng−êi quý träng, chÊt l−îng gi¶ng d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao so víi kÕ ho¹ch, ch¨m lo ®Õn tõng häc sinh , kh«ng mét chót v× "Lîi nhuËn" c« gi¸o lµ ng−êi mÑ hiÒn thø hai cña häc sinh. ThÇy, c« gi¸o cã lèi sèng gi¶n dÞ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao lµ "TÊm g−¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo", biÕt hoµn thiÖn m×nh vÒ tri thøc. Trong mäi lóc mäi n¬i gi÷ ®øng phong c¸ch nhµ gi¸o. Giao tiÕp víi d©n ph¶i phï hîp, tõ cö chØ, ¨n mÆc, c¸ch gi¶i quyÕt ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó d©n tin göi con em cña hä cho m×nh. D¹y ch÷, d¹y ng−êi b»ng c¶ tÊm lßng cña ng−êi thÇy. Uy tÝn thÇy, c« gi¸o ngµy cµng ®−îc n©ng cao, §¶ng tin - D©n tin giao c¶ thÕ hÖ trÎ cho nhµ tr−êng. 3. TËp thÓ nhµ tr−êng. TËp thÓ sù ph¹m nhµ tr−êng ®oµn kÕt, yªu nghÒ, mÕn trÎ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y. C¸c tæ chøc chuyªn m«n nhiÒu n¨m liªn tôc ®¹t danh hiÖu "TËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c". Mçi tæ chuyªn m«n lµ mét tËp thÓ sù ph¹m, nhµ tr−êng liªn tôc ®¹t danh hiÖu "Tiªn tiÕn". Héi ®ång s− ph¹m lµ tËp thÓ mÉu mùc, nhµ tr−êng lµ mét gia ®×nh : "Giµ mÉu mùc - trÎ x«ng pha" sèng trong t×nh th−¬ng yªu ®ång chÝ, ®ång nghiÖp. 17 Nhµ tr−êng cïng c«ng ®oµn x©y dùng tËp thÓ s− ph¹m mÉu mùc, c¸n bé qu¶n lý nhµ tr−êng ph¸t huy truyÒn thèng thi ®ua 2 tèt, tËp hîp ph¸t huy kh¬i dËy søc m¹nh tËp thÓ, xøng ®¸ng danh hiÖu "Tr−êng phÊn ®Êu ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é II". 4. VÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Tuyªn truyÒn mäi ng−êi hiÓu ®−îc tÇm quan träng cña bËc TiÓu häc, cÊp häc nÒn t¶ng cña hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Tr−êng TiÓu häc cã ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng hiÖu qu¶ theo yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc, nh»m ®−a gi¸o dôc ViÖt Nam héi nhËp víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®µo t¹o con ng−êi toµn diÖn. Thùc hiÖn ®−îc nhiÖm vô ®ã sÏ ®em ®Õn cho trÎ em ë løa tuæi häc sinh TiÓu häc cã h¹nh phóc ®i häc, bËc häc nÒn t¶ng cña gi¸o dôc phæ th«ng, ®Æt c¬ së ban ®Çu, ph¸c th¶o nh÷ng nÐt ®Çu tiªn cho viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng−êi. Tham m−u víi l·nh ®¹o ®Þa ph−¬ng tæ chøc cho d©n häc "LuËt phæ cËp gi¸o dôc - Ch¨m sãc vµ b¶o vÖ trÎ em". Th«ng b¸o kÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¶ng bé ph−êng nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi nghÞ quyÕt TW §¹i héi §¶ng lÇn thø IX nh»m thu hót vËn ®éng toµn d©n ch¨m lo lµm c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Héi ®ång gi¸o dôc, héi cha mÑ häc sinh, héi khuyÕn häc, c¸c ®oµn thÓ trong ph−êng tuyªn truyÒn vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc. Mäi ng−êi d©n An T¶o hiÓu vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi phong trµo gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng, cô thÓ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi con em. X©y dùng mçi phè cã hai ®Õn ba gia ®×nh gióp nhµ tr−êng ®Ó tuyªn truyÒn cho gi¸o dôc. §©y chÝnh lµ th«ng tin hai chiÒu gióp nhµ tr−êng thu thËp vµ sö lý th«ng tin nhanh gän. Bëi v× ng−êi d©n nãi víi nhau th× thÇm l©u, nh−ng rÊt hiÖu qu¶. Hµng th¸ng l·nh ®¹o nhµ tr−êng tiÕp xóc víi d©n, víi gia ®×nh nßng cèt. §©y lµ mét h×nh thøc tuyªn truyÒn kh«ng cÇn v¨n b¶n. 18 Tæ chøc tuyªn truyÒn trªn th«ng tin ®¹i chóng, qua c¸c héi nghÞ cña ph−êng nh»m môc ®Ých gióp mäi ng−êi hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc. §iÒu quan träng nhÊt lµm thÕ nµo nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o qu¶n lý ë ®Þa ph−¬ng quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc, ®Çu t− vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho gi¸o dôc, mçi c¸n bé, ®¶ng viªn lµ mét tuyªn truyÒn viªn cho gi¸o dôc. Huy ®éng sù ®ãng gãp vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh÷ng ng−êi con quª h−¬ng nay ®· tr−ëng thµnh ë mäi miÒn ®Êt n−íc. Th«ng qua cac cuéc häp phô huynh, tæ chøc trao ®æi kinh nghiÖm qu¶n lý c¸c em ë nhµ, kiÓm tra häc tËp. Nªu mét sè ph−¬ng ph¸p d¹y häc sinh ë nhµ, giíi thiÖu s¸ch gi¸o khoa… ®Ó phô huynh häc sinh kiÓm tra vµ d¹y con em nh÷ng ®iÒu ch−a hiÓu, tæ chøc cho c¸c em vui ch¬i, «n bµi nh− thÕ nµo. C¸c em häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc. 5. Tranh thñ sù l·nh ®¹o cña ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c cÊp gi¸o dôc ®Çu t− cho nhµ tr−êng. Ng−êi c¸n bé qu¶n lý nhµ tr−êng ph¶i biÕt tranh thñ sù ñng hé cña c¸c cÊp c¸c ngµnh. Ph¶i b»ng chÝnh viÖc lµm cô thÓ, ph¶i hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®−îc giao. Ph¶i tranh thñ b»ng trÝ tuÖ vµ tµi n¨ng, tranh thñ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ñng hé thµnh søc m¹nh tæng hîp, ñng hé nhµ tr−êng. Tranh thñ sù ®Çu t− cña cÊp trªn. Tranh thñ chØ ®¹o chuyªn m«n cña c¸c cÊp gi¸o dôc, ®Çu t− gi¸o viªn cã tr×nh ®é trªn chuÈn, cã chuyªn m«n nghiÖp vô giái, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Mêi c¸c ®ång chÝ chØ ®¹o chuyªn m«n cña Së GD-§T, Phßng GD-§T vÒ gióp ®ì nhµ tr−êng. VI. KÕt luËn: “Trång c©y lîi Ých râ rµng Trång ng−êi sù nghiÖp l¹i cµng vinh quang” 19
- Xem thêm -