Tài liệu Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ba vì, thành phố hà nội

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nó mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nhưng cũng tạo ra những áp lực về nạn thất nghiệp, thiếu việc làm cho người lao động. Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, mà còn mang tính toàn cầu. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề việc làm - một trong những chính sách quan trọng của mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, dân số xếp thứ 14 trên thế giới, với hơn 96 triệu người, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH, HĐH, tạo việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội nằm ở khu vực ngoại thành Hà Nội, quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở đây dẫn đến quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng một bộ phận diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ quá trình phát triển đô thị và các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp trên địa bàn. Đó là một quy luật phát triển tất yếu, đem lại một cuộc sống văn minh, hiện đại hơn và một nền kinh tế phát triển hơn. Bên cạnh tác động tích cực, các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì như: tình trạng việc làm của thanh niên nông thôn thiếu ổn định, thất nghiệp có chiều hướng gia tăng - là một trong những nguyên nhân nảy sinh tiêu cực, hệ lụy cho xã hội. Vấn đề việc làm để ổn định đời sống cho người lao động, đặc biệt là cho thanh niên trong khu vực nông thôn nói chung, thanh niên nông thôn Hà Nội và trên địa bàn huyện Ba Vì nói 1 riêng nổi lên như một hiện tượng vừa mang tính khách quan, vừa mang tính đặc thù. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tổ chức thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đạt hiệu quả cao nhất? Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài “Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công là có tính lý luận và thực tiễn cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến lĩnh vực chính sách lao động - việc làm cho lao động nông thôn nói chung và thanh niên nông thôn nói riêng đã có khá nhiều học giả quan tâm nghiên cứu với một số công trình như: Nguyễn Đức Hoàng (2009), “Nghiên cứu giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Thái Thụy, Thành phố Thái Bình”, luận văn thạc sĩ. Nội dung đề tài nghiên cứu thực trạng và giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Thái Thụy, Thành phố Thái Bình. Lê Thị Thanh Hà (2009), “Hoàn thiện chính sách đào tạo nghề ở nước ta trong giai đoạn hiện nay”, luận văn thạc sĩ, tập trung nghiên cứu các chính sách liên quan đến lĩnh vực đào tạo nghề ở nước ta hiện nay và phương hướng hoàn thiện chính sách này trong giai đoạn mới. Đặng Thị Loan (2015), “Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hưng Yên”, luận văn thạc sĩ. Tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thành phố Hưng Yên . Bùi Hồng Đăng, Đinh Văn Đãn, Nguyễn Phúc Thọ, Lại Hà Nam (2015), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn (TNNT) thành phố Nam Định” Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Phát triển [Error! Reference source not found.]. Nội dung đánh giá 2 chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian 5 năm thực hiện đề án 1956, chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn của thành phố Nam Định. Ngoài ra, còn có một số luận án, luận văn thạc sỹ viết về chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất, giải quyết việc làmcho sinh viên mới tốt nghiệp đại học… Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào đã công bố liên quan đến vấn đề lý luận và thực tiễn có giá trị về đề tài đề cập và phân tích dưới góc độ thực hiện chính sách việc làm cho TNNT trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những vấn đề được nghiên cứu trong các công trình khoa học và xuất bản phẩm đã có, kết hợp với phân tích, đánh giá, khảo sát thực trạng ở địa bàn huyện Ba Vì - TP. Hà Nội, đề xuất một số giải pháp thực hiện chính sách việc làm cho TNNT trên địa bàn huyện Ba Vì - TP. Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên, trên cơ sở đó, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn ở nước ta nói chung và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nói riêng. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa cơ sở lí luận về thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn. - Phân tích thực trạng thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội - Đề xuất giải pháp hoàn thiện việc thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội dưới góc độ khoa học chính sách công. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về nội dung: thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội Phạm vi về không gian: địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội Phạm vi về thời gian: nghiên cứu thực trạng từ năm 2015 - 2019; giải pháp đến năm 2025. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 5.1. Cơ sở lý luận Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về công tác thanh niên và việc làm cho thanh niên. Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa ngành xã hội học và luận văn triết để vận dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công. Đó là cách tiếp cận về chu trình chính sách từ hoạch định đến xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công có sự tham gia của các chủ thể chính sách. Lý thuyết chính sách công được làm sáng rõ qua thực tiễn của chính sách công giúp hình thành lý luận về chính sách chuyên ngành . 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau, chủ yếu là các phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các báo cáo, tạp chí khoa học, tác phẩm khoa học, giáo trình, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đề tài. - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, lôgic... - Phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa kết quả 4 nghiên cứu của các nhà kinh tế trên các nguồn tài liệu và thông tin, các cuộc hội thảo khoa học, sách, báo, tạp chí có liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, sử dụng phương pháp đối chiếu và so sánh, phương pháp phân tích và tổng hợp, kỹ thuật phân tích SWOT để giải quyết nội dung nghiên cứu. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6.1.Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận về thực hiện chính sách việc làm cho TNNT. Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ, minh chứng cho các lý thuyết liên quan đến chính sách công, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách việc làm cho TNNT, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách việc làm cho TNNT trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu của luận văn có giá trị tham khảo cho các cơ quan hữu quan trong quá trình hoàn thiện và thực thi chính sách việc làm cho TNNT cũng như ai có quan tâm đến lĩnh vực này, đặc biệt là Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì, Trung tâm Đào tạo và giới thiệu nghề huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện việc thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. 5 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 1.1 Một số khái niệm cơ bản về thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn 1.1.1 Việc làm Con người là một nhân tố quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Họ trở thành động lực cho sự phát triển khi họ có nhiều điều kiện sử dụng sức lao động để tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho bản thân, gia đình họ và cho xã hội. Khái niệm việc làm được nhiều nhà kinh tế học, xã hội học quan tâm, tìm hiểu dưới nhiều góc độ, phạm vi đối tượng khác nhau của các ngành khoa học như xã hội học, kinh tế học, chính sách công, quản lý công... Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi tác giả đưa ra những quan niệm khác nhau về thuật ngữ “Việc làm”. Thực tiễn hoạt động quản lý ở các quốc gia khác nhau do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (Như điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp, phong tục tập quán.) cũng hình thành nên các quan niệm về việc làm khác nhau. Khái niệm việc làm còn bị chi phối bởi nhiều các quan niệm, lối tư duy cũ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người trong xã hội. Vì vậy, cho đến nay chưa có một định nghĩa chung mang tính khái quát bao trùm về việc làm. Dưới góc độ lý luận, C.Mác cho rằng: “Việc làm là phạm trù để chỉ trạng thái phù hợp giữa sức lao động và những điều kiện cần thiết (vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ,.) để sử dụng sức lao động đó” . Dưới góc độ kinh tế - xã hội: Trong thực tế, việc làm thường được biểu hiện dưới 3 hình thức sau đây: Một là, làm công việc để nhận tiền lương, tiền công hoặc có thể là nhận hiện vật cho công việc đó. Nói theo cách khác thì, NLĐ bỏ công sức ra lao động 6 và được nhận lại thành quả lao động của chính mình sau một quá trình tham gia vào hoạt động lao động có thể bằng chân tay hoặc lao động bằng trí óc. Hai là, tạo ra thu nhập: Là khoản thu nhập trực tiếp và khả năng tạo ra thu nhập. Tuy nhiên hoạt động này phải phù hợp với chuẩn mực của xã hội dưới góc độ pháp lý, sẽ không coi là việc làm nếu hoạt động lao động tạo ra thu nhập nhưng trái pháp luật và không được pháp luật thừa nhận. Ba là, yếu tố lao động trong việc làm phải có tính hệ thống, tính thường xuyên và tính nghề nghiệp. Quan niệm này tương đối bao trùm, tuy nhiên trên thực tế có nhiều hoạt động không bị pháp luật cấm nhưng tạo ra thu nhập chưa rõ ràng (tạo ra lợi ích phi vật chất hoặc lợi ích gián tiếp) vẫn chưa được coi là việc làm; đồng thời có những hoạt động tạo ra thu nhập rõ ràng nhưng luật pháp có quốc gia ngăn cấm thì vẫn chưa được thừa nhận là việc làm, trong đó luật pháp có quốc gia cho là hợp pháp thì lại được thừa nhận là việc làm. Cho nên quan niệm trên còn bộc lộ rõ hai hạn chế cơ bản sau: Thứ nhất, hoạt động nội trợ rõ ràng đảm bảo tính thường xuyên, không bị pháp luật cấm, ít nhiều đã tạo ra chuỗi giá trị trực tiếp hoặc gián tiếp trong đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình. Tuy nhiên, hoạt động nội trợ trong thực tế lại chưa được coi là việc làm và chưa được xác định có tính nghề nghiệp. Thứ hai, quan niệm về việc làm giữa các quốc gia nó còn phụ thuộc vào luật pháp, phong tục tập quán, đạo đức... để xác lập tính hợp pháp của hoạt động lao động được coi là việc làm. Theo khái niệm việc làm được đưa ra trong từ điển Tiếng Việt: “Việc làm là công việc được giao cho làm và được trả công”. Khái niệm này tương đối rộng, tuy nhiên nó chưa phản ánh được toàn diện hình thức việc làm trong hoạt động hàng ngày, bởi việc làm có thể tồn tại các trạng thái: Có người giao (Thể hiện mang tính quyền lực), làm một cách tự nguyện, thiện nguyện giúp đỡ người khác khi không có tác động sai khiến, hoặc người lao động hoàn toàn có thể tự 7 tạo ira iviệc ilàm iđể icó ithu inhập imà ikhông icần iphải iai igiao iviệc icho. Trong iđó, iquan iđiểm ikhác ilại icho irằng: i“Việc ilàm i(tiếng iAnh ilà ijob, career) ihay icông iviệc ilà imột ihoạt iđộng iđược ithường ixuyên ithực ihiện iđể iđổi i lấy iviệc ithanh itoán ihoặc itiền icông, ithường ilà inghề inghiệp icủa imột ingười. i Một ingười ithường ibắt iđầu imột icông iviệc ibằng icách itrở ithành imột inhân iviên, i người itình inguyện, ihoặc ibắt iđầu iviệc ibuôn ibán. iThời ihạn icho imột icông iviệc icó i thể inằm itrong ikhoảng itừ imột igiờ i(trong itrường ihợp icác icông iviệc ilặt ivặt) ihoặc i cả iđời i(trong itrường ihợp icủa icác ithẩm iphán). iNếu imột ingười iđược iđào itạo icho i một iloại icông iviệc inhất iđịnh, ihọ icó ithể icó imột inghề inghiệp. iTập ihợp ihàng iloạt i các icông iviệc icủa imột ingười itrong icả icuộc iđời ilà isự inghiệp icủa ihọ”. i Dưới igóc iđộ ipháp ilý itheo iquan iniệm iquốc itế: iTại iHội inghị iquốc itế ilần thứ i13, itổ ichức inăm i1983, iTổ ichức iLao iđộng iquốc itế i(Viết itắt ilà iILO) iđã iđưa i ra iquan iniệm ivề ingười icó iviệc ilàm ivới icác ibiểu ihiện inhư isau: i“Người icó iviệc i làm ilà inhững ingười ilàm imột iviệc igì iđó, iđược itrả itiền icông, icó ilợi inhuận ihoặc i được ithanh itoán ibằng ihiện ivật, ihoặc inhững ingười itham igia ivào icác ihoạt i động imang itính ichất itự itạo iviệc ilàm ivì ithu inhập ihay ivì ilợi iích igia iđình, i không inhận iđược itiền icông ihay ihiện ivật” i. i Như ivậy, ingười icó iviệc ilàm ibao igồm inhững iNLĐ iđang ilàm iviệc iở icả trong ivà ingoài ikhu ivực inhà inước icó ithu inhập iđem ilại ivật ichất iđể inuôi isống i cho ibản ithân, igia iđình ihoặc imang ilại ilợi iích icho ixã ihội. iĐây ilà ikhái iniệm ikhá i mềm idẻo, iphù ihợp ivới inền ikinh itế ithị itrường itheo ihướng ihiện iđại itrên icả ihai i phương idiện ikết icấu ivà ithể ichế, ido iđó iđược iphần iđông icác iquốc igia iđang isử i dụng ilàm iquan iniệm icủa iviệc ilàm. Tiếp icận idưới igóc iđộ ipháp ilý itheo iquan iniệm iở iViệt iNam: iQuy iđịnh itại Khoản i1 iĐiều i9 iBộ iLuật iLao iđộng inăm i2012 ivà ikhoản i2 iĐiều i3 iLuật iViệc i làm inăm i2013 ithì: i“Việc ilàm ilà ihoạt iđộng ilao iđộng itạo ira ithu inhập imà ikhông i bị ipháp iluật icấm”. iTừ icách itiếp icận inày icho ithấy, inội ihàm icủa ikhái iniệm i việc ilàm iđược icấu ithành ibởi i3 iyếu itố: iHoạt iđộng ilao iđộng i- iTạo ira ithu inhập i- i 8 Hoạt iđộng iđó iphải ihợp ipháp, icụ ithể: i Thứ inhất, ilà ihoạt iđộng ilao iđộng icủa icon ingười, ithể ihiện isự itác iđộng của isức ilao iđộng ivào itư iliệu isản ixuất iđể itạo ira isản iphẩm ihoặc idịch ivụ. i Thứ ihai, ilà ihoạt iđộng itạo ira ithu inhập. iThu inhập ichính ilà inhân itố iquan trọng, ivừa ilà imục itiêu, ivừa ilà iđộng ilực ithúc iđẩy iNLĐ ilàm iviệc iđể itạo ira icủa i cải, ivật ichất, itinh ithần icho ibản ithân, igia iđình ivà icho ixã ihội. i Thứ iba, idưới ikhía icạnh ipháp ilý ithì ihoạt iđộng itạo ira ithu inhập ichỉ iđược coi ilà iviệc ilàm ikhi ihoạt iđộng iđó ikhông ibị ipháp iluật icấm. i Đây ilà icách iquan iniệm ivề iviệc ilàm itương iđối irộng, ilinh ihoạt ivà imềm dẻo. iViệc ichuẩn ihóa ikhái iniệm iviệc ilàm itạo icơ isở iđồng inhất ivề imặt inhận i thức, ithống inhất icho ilĩnh ivực iđiều itra, inghiên icứu ivà ihoạch iđịnh ichính isách i về iviệc ilàm. i 1.1.2. iThanh iniên, ithanh iniên inông ithôn i Theo iquy iđịnh itại iĐiều i1 iLuật iThanh iniên inăm i2005, ithanh iniên iquy định ilà icông idân iViệt iNam itừ iđủ i16 i(Mười isáu) ituổi iđến i30 i(Ba imươi) ituổi. i Thanh iniên ilà ikhái iniệm idùng iđể ichỉ inhững ingười inằm itrong iđộ ituổi chuyển itiếp igiữa ilớp, ilứa ithiếu iniên ivà itrưởng ithành. iĐây ilà ikhoảng ithời igian i con ingười itrải iqua igiai iđoạn iquá iđộ ihoàn ithiện idần ibản ithân icả ivề ithể ichất, i tinh ithần, ivề isinh ilý, itâm ilý, itri ithức, iđạo iđức ivà inhân icách iđể itrở ithành imột i công idân itrưởng ithành itrong ixã ihội. iTuy inhiên, itùy ithuộc ivào icơ icấu iđộ ituổi i dân isố icủa icác iquốc igia itrên ithế igiới imà icó inhững iquy iđịnh ikhác inhau ivề iđộ i tuổi icụ ithể iđược icoi ilà ithanh iniên, ithông ithường itừ i15 iđến i24, i25, i29 ihoặc i34 i tuổi. iTheo iquan iniệm icủa iLiên iHợp iquốc, iđộ ituổi itừ i15 iđên i34 iđược icoi i thuộc icơ icấu ilực ilượng ilao iđộng itrẻ; itrong ikhi iđó, ithanh iniên ithường ichỉ itính i trong iđộ ituổi itừ i15 iđên i24 iđể ihàm iý ithanh iniên iở iđộ ituổi inày ibao igồm inhững i người iđã ikêt ithúc iviệc ihọc itập iở inhà itrường isớm inhất i(15 ituổi iđối ivới i chương itrình iTrung ihọc icơ isở) ivà ikết ithúc iđào itạo inghề inghiệp iở icấp iĐại i học i(Khoảng i22-24 ituổi). i 9 Luận ivăn inày, iđược inghiên icứu icụ ithể itrong iphạm ivi ithuộc ilãnh ithổ Việt iNam, iđể isử idụng icác isố iliệu, ithông itin iphù ihợp ivới icác inhóm ilứa ituổi i quy iđịnh itrong icác ibáo icáo, iniên igiám ithống ikê ivề ilao iđộng, iviệc ilàm, ithì i thanh iniên iđược ihiểu ibao igồm inhững ingười icó itừ iđủ i15 ituổi iđến i30 ituổi. i Như ivậy, ithanh iniên iở inông ithôn icũng iđược ihiểu ilà inhững ingười itrong độ ituổi itừ iđủ i15 ituổi iđến i30 ituổi isinh isống iở inhững ivùng, iđịa iphương icó icơ i cấu itỷ itrọng ingành inông inghiệp ilà ichủ iyếu, icác ihoạt iđộng ikinh itế ichủ iyếu i nhằm iphục ivụ icho inông inghiệp, icộng iđồng icư idân inông ithôn ivà icó ithu inhập i chủ iyếu itừ inhững ihoạt iđộng ilao iđộng itrên. iĐây ilà iđặc itrưng irất icơ ibản icủa i vùng inông ithôn. i Cho iđến inay, ichưa icó iđịnh inghĩa inào ivề inông ithôn iđược ichấp inhận rộng irãi. iNếu itham ichiếu iso isánh ivà inhận iđịnh irằng, inông ithôn ilà ikhu ivực icó i mật iđộ idân isố ithấp ihơn ikhu ivực ithành ithị ithì ichưa ithuyết iphục, ivì ichỉ itiêu i này ikhác inhau igiữa icác iquốc igia ivà ingay iở iViệt iNam icó imột isố ikhu ivực i nông ithôn iso ivới inhiều ihuyện ithì imật iđộ idân isố ithực itế icòn icao ihơn. iTuy i nhiên, icó imột iý ikiến iđã ichỉ ira iđược inhững iđặc iđiểm iphản iánh inhững iđặc i trưng icơ ibản icủa ikhu ivực inông ithôn, imang itính itoàn idiện ivà iđược inhiều i người ichấp inhận ivà iđược isử idụng inhiều itrong icác ibáo icáo, iđánh igiá, ithống i kê ivề inông ithôn icủa icác icơ iquan iQLNN, icác itổ ichức ichính itrị, ixã ihội, icụ ithể: i Nông ithôn ilà ikhái iniệm idùng iđể ichỉ ivùng isinh isống, ilàm iviệc icủa imột cộng iđồng ichủ iyếu ilà inông idân, ilà imột iđịa ibàn imà iở iđó isản ixuất inông inghiệp i chiếm itỉ itrọng ilớn. iKinh itế inông ithôn ichứa iđựng inhững iđặc itrưng ichung ivừa i mang inhững iđặc iđiểm iriêng igắn iliền ivới inông inghiệp, inông ithôn: i Xét ivề imặt ikinh itế i- ikỹ ithuật, ikinh itế inông ithôn igồm inhững ingành ikinh tế inhư: iNông inghiệp, ilâm inghiệp, ingư inghiệp, itiểu, ithủ icông inghiệp, idịch ivụ i là ikinh itế ichủ iyếu. i Xét ivề imặt ikinh itế i- ixã ihội, ikinh itế inông ithôn icũng ibao igồm inhiều thành iphần ikinh itế itập ithể, ikinh itế icá ithể. iLà ivùng icó icơ isở ihạ itầng, ithu i 10 nhập, iđời isống, itrình iđộ ivăn ihoá, ikhoa ihọc, icông inghệ, ithấp ikém ihơn ikhu i vực ithành ithị ivà imang iđặc itrưng itính icộng iđồng ilàng i- ixã i- ithôn i- ibản irất i chặt ichẽ. i Xét ivề ikhông igian ivà ilãnh ithổ, ikinh itế inông ithôn ibao igồm icác ivùng như: ichuyên icanh ilúa, ivùng ichuyên icanh icây ihoa imàu, ivùng itrồng icây iăn i quả. i Việc ilàm icủa ithanh iniên iở inông ithôn ilà imột ibộ iphận iviệc ilàm icủa ilao động inông ithôn. iTất icả inhững ihoạt iđộng ilao iđộng icủa ithanh iniên iở inông i thôn itạo ira ithu inhập imà ikhông ibị ipháp iluật icấm. iTrong iđó: i - Lao iđộng inông ithôn ilà inhững ingười ithuộc ilực ilượng ilao iđộng ihoặc nói icách ikhác ilà inằm itrong icơ icấu ilao iđộng inông ithôn ivà ihoạt iđộng itrong ihệ i thống ikinh itế inông ithôn. i - Việc ilàm icho ilao iđộng iở inông ithôn igắn iliền ivới iđặc itrưng icủa ikinh itế nông inghiệp inông ithôn, igồm icó iviệc ilàm ithuần inông, iviệc ilàm iphi inông i nghiệp, ilà inhững ihoạt iđộng ilao iđộng itrong itất icả icác ilĩnh ivực isản ixuất, ikinh i doanh, ixây idựng, idịch ivụ ivà iquản ilý ikinh itế i- ixã ihội iở inông ithôn icủa imột ibộ i phận ilực ilượng ilao iđộng isinh isống iở ikhu ivực inông ithôn iđể imang ilại ithu inhập i mà ikhông ibị ipháp iluật icấm. i Thứ inhất, icác ihoạt iđộng isản ixuất iở ikhu ivực inông ithôn ithường ibắt nguồn itừ ikinh itế ihộ igia iđình ilà ichủ iyếu. iVì ivậy, iviệc ilàm icủa ithanh iniên iở i nông ithôn iđồng inghĩa icũng igắn iliền ivới inăng isuất, ichất ilượng ihiệu iquả isản i xuất icủa ihộ igia iđình. iTrong iđó, iviệc ichú itrọng ithúc iđẩy iphát itriển icác iloại i hình ihoạt iđộng ikinh itế ikhác inhau icủa ikinh itế ihộ igia iđình ilà imột itrong inhững i biện ipháp itạo iviệc ilàm icó ihiệu iquả. i Thứ ihai, iviệc ichuyển iđổi icơ icấu icây itrồng, ivật inuôi iđể iđạt igiá itrị ikinh tế icao itrên imỗi iđơn ivị idiện itích itheo ihướng isử idụng inhiều ilao iđộng icũng ilà i biện ipháp itạo ithêm inhiều iviệc ilàm itại ichỗ ingay itrong isản ixuất inông inghiệp. i Thứ iba, ihoạt iđộng icủa idịch ivụ inông ithôn ilà ikhu ivực iđã ithu ihút iđáng ikể 11 lao iđộng inông ithôn inói ichung ivà ithanh iniên iở inông ithôn inói iriêng; ibởi, ihoạt i động idịch ivụ inó itạo ira ithu inhập icao, ithu inhập iổn iđịnh icho ithanh iniên iở inông i thôn, ihoạt iđộng inày icó itính ithương imại icao, itạo ira inguồn ithu inhập iđa idạng iở i nhiều ilĩnh ivực ivà iđược inhiều ingười ilựa ichọn iđể ithay ithế icông iviệc itruyền i thống icó ithu inhập ithấp. i Thứ itư, itrên ibình idiện ikinh itế i- ixã ihội: Về imặt ikinh itế, iviệc ilàm iluôn igắn iliền ivới ivấn iđề isản ixuất. iLà inhân itố tạo inên ităng itrưởng ikinh itế ivà ithu inhập iquốc idân; inó ikhông ithể ithiếu iđối ivới i toàn ibộ inền ikinh itế, ilà ivấn iđề icốt ilõi ivà ixuyên isuốt itrong icác ihoạt iđộng ikinh i tế, icó imối iquan ihệ imật ithiết ivới ikinh itế i- ixã ihội, inó ichi iphối itoàn ibộ imọi i hoạt iđộng ixã ihội. iNgược ilại, inếu ikhông igiải iquyết itốt ivấn iđề iviệc ilàm ithì iđó i sẽ ilà inhững inguyên inhân ikìm ihãm isự ităng itrưởng ikinh itế icủa itừng iđịa i phương, ivùng imiền, iphạm ivi irộng ilà icả iquốc igia. iVì ivậy, iviệc ilàm ivà ikinh itế i là ihai imặt icủa isự iphát itriển icó itác iđộng iqua ilại ilẫn inhau. i Về imặt ixã ihội, iviệc ilàm ilà imột itrong inhững inhu icầu icơ ibản icủa icon người iđể iđảm ibảo icuộc isống, isự iphát itriển itoàn idiện; ivề imặt iQLNN ithì ivai i trò icủa iviệc ilàm igóp iphần iđảm ibảo ian isinh ixã ihội, ihướng ivào imục itiêu iphát i triển icon ingười, ithúc iđẩy icông ibằng, inâng icao ichất ilượng icuộc isống icủa i nhân idân, iphù ihợp ivới iđiều ikiện ikinh itế i- ixã ihội icủa iđất inước. iNgược ilại, iđể i xảy ira ithất inghiệp, ithiếu iviệc ilàm, icó iviệc ilàm ikhông iđầy iđủ, ithu inhập ithấp i là itác inhân ichủ iyếu icủa isự iđói inghèo, idốt inát, ibệnh itật, ithậm ichí ilà ixuất iphát i điểm icủa itệ inạn ixã ihội. i Thứ inăm, itrên ibình idiện ichính itrị i- ipháp ilý: Thất inghiệp, ithiếu iviệc ilàm iluôn ilà imối iđe idọa itiềm itàng iđối ivới itình hình ian ininh ichính itrị, itrật itự ian itoàn ixã ihội icủa imỗi iquốc igia. iMối iđe idọa i này, inếu ikhông ikiểm isoát, igiải iquyết ikịp ithời icó ithể ibùng iphát itrở ithành ivấn i đề ichính itrị. iChính ivì ivậy, iở ibất ikì iquốc igia inào ithì iviệc ilàm iđã, iđang, iluôn ilà i vấn iđề iđược icoi itrọng iưu itiên ithực ihiện, iđược ithiết ilập itrên ihệ itư itưởng ivà i 12 duy itrì ivai itrò ilãnh iđạo icủa iđảng, iphái ichính itrị icầm iquyền. i Trên ibình idiện ipháp ilý, iviệc ilàm ilà iphạm itrù ithuộc iquyền icơ ibản icủa con ingười i(Được ithừa inhận itrong ihiến ipháp, iluật ivà icác icông iước iquốc itế). i Một iđặc iđiểm idễ inhận ithấy, inếu iviệc ilàm ikhông icòn itồn itại, ithì iquan ihệ ilao i động i(QHLĐ) ikhông icòn inội idung, ikhông icòn ichủ ithể. iKhi ixuất ihiện iviệc i làm ithì iQHLĐ iđược ihình ithành ivà ipháp iluật ivề iviệc ilàm isẽ iđóng ivai itrò iduy i trì, iđiều ichỉnh, ixác ilập itính ihợp ipháp itrong imối iquan ihệ inày. i Thứ isáu, itrên ibình idiện iquốc igia i- iquốc itế: Việc ilàm ilà inền itảng icăn ibản icho iphát itriển, iở imỗi iquốc igia ithì ichính isách việc ilàm ilà ibộ iphận ikhẳng iđịnh ivị itrí iquan itrọng itrong ibức itranh itổng ithể ichính i sách iphát itriển ikinh itế i- ixã ihội. iVì ivậy, ichính isách iviệc ilàm itại imột inước icó itác i động ilan itỏa itới icác inước ikhác, ikể icả itác iđộng itích icực ivà itiêu icực. i Trong ithời iđại ingày inay, ichúng ita iđang ichứng ikiến imột ithế igiới iphẳng, các iquốc igia ikhông icòn ilà iốc iđảo iriêng ibiệt, imà inó igắn ibó ivới inhau ingày i càng ichặt ichẽ ithông iqua ivô ivàn imối iquan ihệ isong iphương, iđa iphương itừ iđơn i giản, iđến iphức itạp, iđa idạng ihóa ihợp itác itrên inhiều ilĩnh ivực itừ ivăn ihóa, ikinh i tế, ichính itrị, iquân isự, i... ithì ivấn iđề iviệc ilàm icũng ikhông ilà ingoại ilệ: iNó i không icòn idừng ilại iở iphạm ivi ibiên igiới iở imỗi iquốc igia imà inó icó itính itoàn i cầu ihóa, itính iquốc itế isâu isắc; itrong imạng ilưới iliên ikết icó itính iđa idạng iđa i chiều inày, ithì ichỉ icần imột iquyết iđịnh imang itính inội ibộ ihoặc imột idòng itrạng i thái icá inhân itrên iTwitter icủa imột ichính itrị igia iquyền ilực ibày itỏ ivề iquan i điểm, iđịnh ihướng ichính isách icủa imột iquốc igia ithành iviên icũng isẽ itạo ira i những itác iđộng, iảnh ihưởng, inhững ihậu iquả itrực itiếp ihoặc igián itiếp iđến icác i quốc igia ikhác ivà icộng iđồng iquốc itế. iVề ihợp itác ilao iđộng itrên ibình idiện iquốc i gia i- iquốc itế, icác iquốc igia ithành iviên itrong ivấn iđề ihợp itác iđưa ilao iđộng iđi i làm iviệc iở inước ingoài, itiếp inhận ilao iđộng ilà ingười inước ikhác iđến ilàm iviệc i tại inước imình icũng ilà imột ixu ihướng itất iyếu imang itinh ithần ihội inhập itoàn i diện, isâu irộng ivà itất icả iđều ichịu isự ichi iphối, iđiều ichỉnh ibởi icông iước iquốc itế i 13 về ilao iđộng, icác iquy itắc ixử isự ichung imang itính ikhu ivực, iquốc itế icàng ingày i càng ichặt ichẽ ivà iquy imô ihơn. i Các iyếu itố itrên ikết ihợp ithành imột ichỉnh ithể itác iđộng imạnh iđến iviệc làm icủa ithanh iniên iở inông ithôn, itrong ibối icảnh ihiện inay inền ikinh itế itrí ithức i ngày icàng iphát itriển, ichiếm ivị itrí iquan itrọng ithì ivai itrò icủa iviệc ilàm iđối ivới i thanh iniên iở inông ithôn icũng icó iý inghĩa ivô icùng ito ilớn iđóng igóp ichung ivào i sự iphát itriển icủa imột inền ikinh itế ivà ingăn ingừa inhững itiêu icực inảy isinh igây i hệ ilụy icho ixã ihội. i 1.1.3. i iChính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn 1.1.3.1. iChính isách iviệc ilàm Ngày inay, ithuật ingữ i“chính isách” ivà i“chính isách icông” iđược isử idụng khá irộng irãi itrên isách ibáo, iphương itiện ithông itin iđại ichúng ivà iđời isống ixã i hội. iNghiên icứu ivề ilĩnh ivực inày, inhiều ihọc igiả itrên ithế igiới iđã iđưa ira iđịnh i nghĩa ivề ihai ithuật ingữ inày inhư isau: i Về i“chính isách”, icó imột isố iđịnh inghĩa isau: - Chính isách ilà imột ichuỗi i(tập ihợp) inhững ihành iđộng icó imục iđích nhằm igiải iquyết imột ivấn iđề i(Anderson i1984). i i - Chính isách ilà imột ihành iđộng imang itính iquyền ilực inhà inước inhằm sử idụng inguồn ilực iđể ithúc iđẩy imột igiá itrị iưu itiên i(Considine i1994). i - Chính isách ilà iquá itrình imà imột ixã ihội itạo ira ivà iquyết iđịnh icó itính ibắt buộc inhững ihành ivi inào iđược ichấp inhận ivà ihành ivi inào ikhông i(Wheelan i2011). i i Theo iVũ iCao iĐàm: i“Chính isách ilà imột itập ihợp ibiện ipháp iđược ithể ichế hóa, imà imột ichủ ithể iquyền ilực, ihoặc ichủ ithể iquản ilý iđưa ira, itrong iđó itạo isự i ưu iđãi imột ihoặc imột isố inhóm ixã ihội, ikích ithích ivào iđộng icơ ihoạt iđộng icủa i họ, iđịnh ihướng ihoạt iđộng icủa ihọ inhằm ithực ihiện imột imục itiêu iưu itiên inào i đó itrong ichiến ilược iphát itriển icủa imột ihệ ithống ixã ihội” i(Chương iI, iGiáo i trình ikhoa ihọc ichính isách, i2011) i Về i“chính isách icông”, imột isố ihọc igiả icho irằng: 14 - Chính isách icông ilà inhững igì ichính iphủ ilựa ichọn ilàm ihoặc ikhông làm i(Thomas iDye, i1972) i[Error! Reference source not found., itr.16]. i - Chính isách icông ilà imột itập ihợp icác iquyết iđịnh icó iliên iquan iđến inhau được iban ihành ibởi imột ihoặc imột inhóm icác inhà ihoạt iđộng ichính itrị iliên iquan i đến ilựa ichọn icác imục itiêu ivà icác iphương itiện iđể iđạt imục itiêu itrong imột itình i huống ixác iđịnh ithuộc iphạm ivi ithẩm iquyền i(William iJenkins, i1978) i[Error! i Reference source not found., itr.17]. - Chính isách icông ilà itoàn ibộ icác ihoạt iđộng icủa inhà inước icó iảnh hưởng imột icách itrực itiếp ihay igián itiếp iđến icuộc isống icủa imọi ingười idân i(B. i Guy iPeter, i1990) i[Error! Reference source not found., itr.19]. i - Chính isách icông ilà inhững ihành iđộng, iứng ixử icủa inhà inước ivới icác vấn iđề iphát isinh itrong icộng iđồng, iđược ithể ihiện ibằng inhiều ihình ithức ikhác i nhau, inhằm ithúc iđẩy ixã ihội iphát itriển i(Nguyễn iHữu iHải, i2013) i[Error! i Reference source not found., itr.20]. Ở inước ita icũng icó imột isố inghiên icứu ivề ichính isách icông, iPGS.TS iLê Chi iMai iđưa ira ikhái iniệm ichính isách icông ivới icác inội ihàm isau: iChủ ithể iban i hành ichính isách icông ilà iNhà inước, ichính isách ido iNhà inước iban ihành inên i chính isách icông icó ithể icoi ilà ichính isách icủa iNhà inước. iChính isách icông ilà i những iquyết iđịnh ihành iđộng, ibao igồm icả inhững ihành ivi ithực itiễn, ichính i sách icông ikhông ichỉ ithể ihiện idự iđịnh icủa iNhà inước ihoạch iđịnh ichính isách i về imột ivấn iđề inào iđó imà icòn ibao igồm inhững ihành ivi ithực ihiện idự iđịnh iđó. i Nếu ikhông icó iviệc ithực ithi ichính isách iđể iđạt iđược ikết iquả inhất iđịnh ithì i những ichủ itrương iđó ichỉ ilà inhững ikhẩu ihiệu. iChính isách icông itập itrung igiải i quyết imột ivấn iđề itrong iđời isống ikinh itế- ixã ihội itheo inhững imục itiêu ixác i định. i Do ivậy, icó ithể ihiểu ichính isách icông ilà imột itập ihợp icác iquyết iđịnh icó liên iquan ivới inhau ido inhà inước iban ihành, ibao igồm icác imục itiêu ivà igiải ipháp i để igiải iquyết imột ivấn iđề icông inhằm ithúc iđẩy ixã ihội iphát itriển itheo iđịnh i 15 hướng inhất iđịnh. i Việc ilàm ilà imột icông iviệc imang itầm ivĩ imô iđòi ihỏi iphải icó isự iquản ilý, thực ihiện icủa iNhà inước. i i Từ iphân itích itrên, itác igiả iđưa ira ichính isách iviệc ilàm ilà itổng ithể icác quan iđiểm, itư itưởng, icác imục itiêu, icác igiải ipháp ivà icông icụ inhằm isử idụng i lực ilượng ilao iđộng ivà itạo iviệc ilàm icho ilực ilượng ilao iđộng iđó. i Nói icách ikhác, ichính isách iviệc ilàm ilà isự ithể ichế ihóa ipháp iluật icủa iNhà nước itrên ilĩnh ivực ilao iđộng ivà iviệc ilàm, ilà ihệ ithống icác iquan iđiểm, iphương i hướng imục itiêu ivà igiải ipháp igiải iquyết iviệc ilàm icho ingười ilao iđộng. i 1.1.3.2. iChính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn Từ inhững ikhái iniệm inêu iở itrên, icó ithể ihiểu inêu ira ikhái iniệm ichính sách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn ilà: iquan iđiểm, icác iquyết iđịnh ichính i trị icó iliên iquan ivới inhau icủa iNhà inước ivề iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn i với imục itiêu, igiải ipháp icụ ithể inhằm isử idụng ilao iđộng ivà itạo iviệc ilàm icho i lực ilượng ilao iđộng iđó i 1.1.4 iThực ihiện ichính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn Thực ihiện ichính isách ilà itoàn ibộ iquá itrình ichuyển ihóa iý ichí icủa ichủ ithể chính isách ithành ihiện ithực, ilà ibước iđặc ibiệt iquan itrọng itrong ichu itrình ichính i sách: ihiện ithực ihóa ichính isách, iđưa ichính isách ivào icuộc isống. iChất ilượng i hiệu iquả ithực ihiện ichính isách inói ichung, ichính isách iviệc ilàm inói iriêng iphụ i thuộc ivào inăng ilực icủa iđội ingũ icán ibộ, icông ichức itrong itriển ikhai ithực ihiện i chính isách. i i Nhìn ichung, ithực itrạng inăng ilực ithực ihiện ichính isách iở inước ita icho thấy, ibên icạnh inhững iưu iđiểm icòn ibộc ilộ inhiều ihạn ichế, ibất icập. iDo iđó i nghiên icứu ivề ivấn iđề ilý iluận ivà ithực itiễn ithực ihiện ichính isách, icụ ithể itrong i đề itài inày ilà ichính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn iở imột iđịa iphương i cụ ithể icó iý inghĩa ikhoa ihọc, ithiết ithực ivà icấp ibách ihiện inay. iĐây ikhông ichỉ ilà i luận igiải inhững ivấn iđề ilý ithuyết iđơn ithuần iđược itiếp icận itừ igóc iđộ ikhoa ihọc i 16 chính isách icông imà inó icòn ixuất iphát itừ ithực itiễn itrong iquá itrình itriển ikhai i thực ihiện ichính isách ivệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn iở icơ isở, inhất ilà iđối i với ikhu ivực inông ithôn. i Từ inhững iluận igiải itrên iđây ikhái iniệm ivề ithực ihiện ichính isách iviệc làm icho ithanh iniên inông ithôn iở inước ita icó ithể iđược ihiểu inhư isau: iThực ihiện i chính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn ilà itoàn ibộ iquá itrình ichính i sách ivào iđời isống ixã ihội itheo imột iquy itrình, ithủ itục ichặt ichẽ ivà ithống inhất i nhằm igiải iquyết ivấn iđề iviệc ilàm iđang idiễn ira iđối ivới ithanh iniên inông ithôn i trong imột iphạm ivi ikhông igian ivà ithời igian inhất iđịnh. i Có ichính isách iđúng inếu ikhông ithực ihiện isẽ itrở ithành ikhẩu ihiệu isuông, không inhững ikhông icó iý inghĩa, imà icòn iảnh ihưởng iđến iuy itín icủa ichủ ithể i hoạch iđịnh ivà iban ihành ichính isách. iNếu ichính isách ikhông iđược ithực ihiện isẽ i dẫn iđến isự ithiếu itin itưởng ivà isự iphản iứng icủa inhân idân iđối ivới inhà inước i gây ibất ilợi ivề imặt ichính itrị ivà ixã ihội, igây inhững ikhó ikhăn, ibất iổn icho inhà i nước itrong iquản ilý. i 1.2. iNội idung ithực ihiện ichính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên inông ithôn i 1.2.1 iXây idựng ikế ihoạch itriển ikhai ichính isách iviệc ilàm icho ithanh niên inông ithôn i i i i i Quá itrình itổ ichức ithực ihiện ichính isách ilà iquá itrình iphức itạp, idiễn ira trong imột ithời igian idài, ivì ithế icần iđược ilập ikế ihoạch, ichương itrình iđể icác icơ i quan iNhà inước itriển ikhai ithực ihiện ichính isách imột icách ichủ iđộng. iKế ihoạch i triển ikhai ithực ithi ichính isách icông iđược ixây idựng itrước ikhi iđưa ichính isách i vào icuộc isống. iCác icơ iquan itriển ikhai ithực ithi ichính isách itừ iTrung iương iđến i địa iphương iphải ixây idựng ikế ihoạch, ichương itrình ithực ihiện. iKế ihoạch itriển i khai ithực ithi ichính isách icông igồm inhững inội idung icơ ibản isau: i - Thứ inhất, ilập ikế ihoạch itổ ichức iđiều ihành icần iđảm ibảo inhững idự kiến ivề ihệ ithống icác icơ iquan ichủ itrì ivà iphối ihợp itriển ikhai ithực ihiện ichính i sách; isố ilượng ivà ichất ilượng inhân isự itham igia itổ ichức ithực ithi; inhững idự i 17 kiến ivề icơ ichế itrách inhiệm icủa icán ibộ iquản ilý ivà icông ichức ithực ithi; icơ ichế i tác iđộng igiữa icác icấp ithực ithi ichính isách. i - Thứ ihai, ixác iđịnh ikế ihoạch icung icấp icác inguồn ivật ilực inhư idự ikiến về icác icơ isở ikiến itrúc, itrang ithiết ibị ikỹ ithuật iphục ivụ icho itổ ichức ithực ithi i chính isách; icác inguồn ilực itài ichính, icác ivật itư ivăn iphòng iphẩm. i - Thứ iba, ixác iđịnh ithời igian itriển ikhai ithực ihiện ithông iqua idự ikiến ivề thời igian iduy itrì ichính isách; idự ikiến icác ibước itổ ichức itriển ikhai ithực ihiện itừ i tuyên itruyền ichính isách iđến itổng ikết irút ikinh inghiệm. iMỗi ibước iđều icó imục i tiêu icần iđạt iđược ivà ithời igian idự ikiến icho iviệc ithực ihiện imục itiêu, icó ithể idự i kiến imỗi ibước icho iphù ihợp ivới imột ichương itrình icụ ithể icủa ichính isách. i - Thứ itư, ilên ikế ihoạch ikiểm itra ithực ithi ichính isách ilà inhững idự ikiến ivề itiến độ, ihình ithức, iphương ipháp ikiểm itra, igiám isát itổ ichức ithực ithi ichính isách. i - Thứ inăm, ixây idựng inội iquy, iquy ichế itrong ithực ithi ichính isách icông bao igồm inội iquy, iquy ichế ivề itổ ichức, iđiều ihành; ivề itrách inhiệm, inghĩa ivụ ivà i quyền ihạn icủa icán ibộ, icông ichức ivà icác icơ iquan iNhà inước itham igia itổ ichức i điều ihành ichính isách; ivề icác ibiện ipháp ikhen ithưởng, ikỷ iluật icá inhân, itập ithể i trong itổ ichức ithực ithi ichính isách. i Dự ikiến ikế ihoạch ithực ithi iở icấp inào ido ilãnh iđạo icấp iđó ixem ixét ithông qua. iTheo iđó, ikế ihoạch ithực ithi ichính isách imang igiá itrị ipháp ilý, imọi ingười i chấp ihành ithực ihiện. iViệc iđiều ichỉnh ikế ihoạch icũng ido icấp icó ithẩm iquyền i thông iqua ikế ihoạch iquyết iđịnh. i 1.2.2. iPhổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách iviệc ilàm icho ithanh iniên nông ithôn i Trên icơ isở ikế ihoạch ithực ithi ichính isách iviệc ilàm icho iTNNT itổ ichức triển ikhai ithực ihiện itheo ikế ihoạch. iViệc itrước itiên ilà itruyên itruyền ivận iđộng i nhân idân itham igia ithực ihiện ichính isách. iĐây ilà imột ihoạt iđộng iquan itrọng, icó i ý inghĩa ilớn ivới icơ iquan inhà inước ivà icác iđối itượng ithực ithi ichính isách. i Phổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách itốt igiúp icho icác iđối itượng ichính 18 sách ivà imọi ingười idân itham igia ithực ithi ihiểu irõ ivề imục iđích, iyêu icầu icủa i chính isách; ivề itính iđúng iđắn icủa ichính isách itrong iđiều ikiện ihoàn icảnh inhất i định ivà ivề itính ikhả ithi icủa ichính isách. iQua iđó iđể ihọ itự igiác ithực ihiện itheo i yêu icầu iquản ilý icủa inhà inước. iĐồng ithời icòn igiúp icho imỗi icán ibộ, icông i chức icó itrách inhiệm itổ ichức ithực ithi inhận ithức iđược iđầy iđủ itính ichất, itrình i độ, iquy imô icủa ichính isách ivới iđời isống ixã ihội iđể ichủ iđộng itích icực itìm i kiếm icác igiải ipháp ithích ihợp icho iviệc ithực ihiện imục itiêu ichính isách ivà itriển i khai ithực ithi icó ihiệu iquả ikế ihoạch itổ ichức ithực ihiện ichính isách iđược igiao. i Điều inày iđòi ihỏi ităng icường iđầu itư ivề itrình iđộ ichuyên imôn, iphẩm ichất chính itrị, ivề itrang ithiết ibị ikỹ ithuật inhằm inâng icao ichất ilượng ituyên itruyền i vận iđộng. iTrong ithực itế icó ikhông iít icơ iquan, iđịa iphương ido ithiếu inăng ilực i tuyên itruyền, ivận iđộng iđã ilàm icho ichính isách ibị ibiến idạng, ilàm icho ilòng itin i của ingười idân ibị igiảm isút, ikết iquả ithực ihiện ichính isách ichưa icao. i Để itham igia iquá itrình iphổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách icông ilà isự tham igia icủa icác inhân itố, iyếu itố icấu ithành igồm: i - Chủ ithể iphổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách icông, ibao igồm: iđội ingũ icán bộ itrong ibộ imáy icơ iquan iNhà inước icó iliên iquan. iHọ iphải iđược iđào itạo iphải icó i đủ itrình iđộ, ikinh inghiệm, ikỹ inăng itrong iviệc ituyên itruyền, iphổ ibiến ichính isách. i Chính isách icông ikhi iđược iphổ ibiến, ituyên itruyền iphải iđảm ibảo itính itrung ithực i những inội idung iđã iđược ihoạch iđịnh. iChủ ithể iphổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách i công iphải icó ithái iđộ icông itâm, ikhách iquan ikhi ithực ihiện icông iviệc inày. i - Đối itượng iphổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách icông, ibao igồm: i + iThanh iniên inông ithôn i- iđối itượng ithụ ihưởng icủa ichính isách. + iCông idân, iđơn ivị, itổ ichức ibị itác iđộng igián itiếp ibởi ichính isách icông đây ilà inhững inhân itố igóp iphần ilàm icho ichính isách icông iđạt ihiệu iquả. i + iNhững iđối itượng itham igia ithực ithi, itriển ikhai ichính isách. Tuyên itruyền, ivận iđộng ithực ithi ichính isách icông icần iđược ithực ihiện thường ixuyên, iliên itục, ikể icả ikhi ichính isách iđang iđược ithi ihành, iđể imọiđối i 19 tượng icần iđược ituyên itruyền iluôn icủng icố ilòng itin ivào ichính isách ivà itích i cực ithực ithi ichính isách. iViệc iphổ ibiến, ituyên itruyền ichính isách iđược ithực i hiện ibằng inhiều ihình ithức inhư itrực itiếp itiếp ixúc, itrao iđổi ivới icác iđối itượng i tiếp inhận; igián itiếp iqua icác iphương itiện ithông itin iđại ichúng. i 1.2.3. iPhân icông, iphối ihợp ithực ihiện ichính isách iviệc ilàm icho ithanh niên inông ithôn i Chính isách iviệc ilàm icho iTNNT iđược ithực ithi itrên iphạm ivi irộng ilớn, ii tối ithiểu icũng ilà imột iđịa iphương ivì ithế isố icá inhân ivà itổ ichức itham igia ithực i thi ichính isách ilà irất ilớn. iSố ilượng itham igia igồm icác iđối itượng itác iđộng icủa i chính isách, ingười idân ithực ihiện ivà ibộ imáy itổ ichức ithực ithi icủa iNhà inước. i Không ichỉ icó ivậy, icác ihoạt iđộng ithực ihiện imục itiêu ichính isách idiễn ira cũng ihết isức iphong iphú, iphức itạp itheo ikhông igian ivà ithời igian, ichúng iđan i xen inhau, ithúc iđẩy ihay ikìm ihãm inhau itheo iquy iluật. iBởi ivậy, imuốn itổ ichức i thực ithi ichính isách icó ihiệu iquả icần iphải itiến ihành iphân icông, iphối ihợp igiữa i các icơ iquan iquản ilý ingành, icác icấp ichính iquyền iđịa iphương, icác iyếu itố itham i gia ithực ithi ichính isách ivà icác iquá itrình iảnh ihưởng iđến ithực ihiện imục itiêu i chính isách ihợp ilý ivới ikhả inăng ithực ihiện icủa icác ibên. i Sự iphân icông, iphối ihợp ithực ihiện ichính isách iviệc ilàm icho iTNNT ilà phân icông icơ iquan ichủ itrì ivà icác icơ iquan iphối ihợp ithực ihiện ichính isách. i Hoạt iđộng iphân icông, iphối ihợp idiễn ira itheo itiến itrình ithực ihiện ichính isách i một icách ichủ iđộng, isáng itạo iđể iluôn iduy itrì ichính isách iđược iổn iđịnh, igóp i phần inâng icao ihiệu ilực, ihiệu iquả ichính isách. i 1.2.4. iĐôn iđốc, ikiểm itra iviệc ithực ihiện ichính isách iviệc ilàm icho thanh iniên inông ithôn i Đây ilà ihoạt iđộng icủa icơ iquan, icán ibộ, icông ichức icó ithẩm iquyền ithực hiện ithông iqua icác icông icụ ihữu iích idựa itrên ikế ihoạch iđã iđược ixây idựng i từng ibước imột, itriển ikhai ithực ihiện inhằm ilàm icho icác ichủ ithể ithực ithi ichính i sách inêu icao iý ithức itrách inhiệm itrong ithực ihiện icác ibiện ipháp itheo iđịnh i 20
- Xem thêm -