Tài liệu Thực hành nghề nghiệp

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

i h c Bách Khoa TP. H Chí Minh Khoa MÔI TR NG Ch ng 5 TH C HÀNH NGH NGHI P n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG CH 1. NG 5 tv 2. Nhi m v a SV khi i th c t p 3. Cách thi t l p h và s an th o n b n báo cáo th c t p. 4. Chu n b trình bày và b o v bài báo cáo th c t p 5. Th c hi n Lu n án t t nghi p n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 1. TV N Th c t p c a SV t i XN c coi nh là m t ph n c a CT T. Cho phép SV t tr c nghi m mình b ng s o l ng n ng l c và kh ng c a mình, so v i nh ng kh ng mà n v th c t p - VTT (Cty, XN, nhà máy) yêu c u. Th i gian th c t p này giúp cho SV hi u bi t và b u g n bó v i XN, nh n th c vai trò c a mình i v i VTT (XN). n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 2. NHI M V A SV KHI I TH C T P a/. Chu n b c a SV tr c khi i th c t p - Nghiên c u các thông tin/tình hình h/ ng c a XN - Xác nh nhi m v ph i th c hi n trong th i gian th c t p t i XN. b/. Th i gian l u l i trong XN - H i nh p vào môi tr ng công nghi p: tìm hi u và hòa mình vào h at ng c a XN. - Th c hi n nhi m v ng d n giao. n ng GTNN Ch c giao do GV và cán b ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 KHUÔN KH A SV T I NHÀ MÁY (1) XN ti p nh n SV và giao cho m t ng i ng d n (NHD), g m k , cán b k thu t hay chuyên viên cao c p); Ng i h ng d n giúp cho SV h i nh p d dàng vào XN: cung c p thông tin, c tính KHKT, theo dõi và ánh giá công vi c c a SV. B môn s c m t GV th dõi SV th c t p XN. ng xuyên theo Vi c th c t p này không nh ng cho phép SV t ng c ng m i liên h v i xí nghi p, mà nó còn t o ra s ánh giá các thành tích u tiên và kh ng h i nh p c a sinh viên vào xí nghi p. n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 KHUÔN KH A SV T I NHÀ MÁY (2) Trong tr ng h p g p khó kh n v ph ng pháp lu n k thu t, i u ki n v t ch t v.v… sinh viên có th ngh các bu i g p g v i giáo viên h ng d tìm ra s giúp c n thi t. N u vi c th c t p ti n tri n ch m c n có k h ach nhanh chóng b sung t c th i sinh viên ph i báo cáo l i và xin ý ki n c a cán b nhà máy và giáo viên h ng d n Các bu i g p g này có th có nh ng m c tiêu khác nhau và liên quan tài c giao: N tài quá r ng, c n ph i gi i h n nó. N tài quá m h , c n ph i xác nh c th chính xác. n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 KHUÔN KH A SV T I NHÀ MÁY (3) Các bu i g p g này có th có nh ng m c tiêu khác nhau và liên quan tài c giao: +N tài quá r ng, c n ph i gi i h n nó. +N tài quá m h , c n ph i xác nh c th chính xác. + Các khó kh n g p ph i. + C n giúp thêm v gì? + C n gi i thích nh ng k t qu nh c và vi c khai thác chúng ra sao? + Nh ng thông tin c có ý ngh a gì? c yêu c u t ra ch a? + K h ach s báo cáo ra sao? + Có th ngh th y g i ý tài lu n án t t nghi p (n u là t th c t p t t nghi p) tìm hi u thêm t i nhà máy. n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 CÁCH TI N HÀNH TH C T P C A SV T I XÍ NGHI P Phân tích nhi m v và b i c nh c t th c t p. Tìm hi u quá trình hình thành và phát tri n c a xí nghi p. Tìm hi u s nghi p. t ch c và trình Tìm hi u các m i quan h và t m h at ng l c b c th c a xí ng c a xí nghi p. Tìm hi u s n ph m c a xí nghi p. Tìm hi u các thi t b c a xí nghi p. L p k h ach, ph ng pháp và l ch trình th c hi n theo nhi m v c giao. Ti n hành nghiên và xu t các gi i pháp cho các v n :tìm hi u các thi t b , các b n v , s …; n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 CÁCH TI N HÀNH TH C T P C A SV T I XÍ NGHI P Ti n hành th c hi n các thí nghi m (n tài nghiên c u). T ó phân tích, gi i thích ánh giá các k t qu c. T p s làm cán b k thu t. Ti n hành ghi nh t ký Ki m tra l i toàn b các h at các m c tiêu c t th c t n ng GTNN Ch n. ng xem có ra hay không? ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. c nh hcmut_vlp_hdxb_2012-13 CÁC PH NG TI N LÀM VI C C A SV Tài li u và thông tin: bao g m: các tác ph m, t p chí, tài li u k thu t (thuy t minh, b n v , s , lý l ch máy…), tài li u nghe nhìn m t th vi n, m t trung tâm t li u hay phòng k thu t c a xí nghi p. Các bu i th o lu n: v i các cán b k VTT thu th p thông tin nh m th c hi mình. thu t c a tài c a Tham d các bu i h p c VTT: n các cu c h p c a xí nghi p thì ghi chép tích n i dung bu i h p. c tham gia và phân n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 3. CÁCH THI T L P H S VÀ SO N TH O V N N BÁO CÁO TH C T P n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012 N THI T C A BÁO CÁO TH C T P (1) Báo cáo th c t p chính là t qu nh ng x lý t t các li u, t li ã thu nh p trong quá trình th c t p t i xí nghi p… Cho phép sinh viên ch ng t r ng mình có hoàn thành nhi m v mà nhà tr ng và xí nghi p giao phó cho mình không? Giáo viên c a b môn ánh giá các ph n gi ng d y lý thuy t và th c hành c a mình thông qua vi c ng d ng c a sinh viên trong t th c t p t i xí nghi p. Xí nghi p có th s nghiên c u s d ng các k t qu mà trong quá trình th c t p sinh viên ã gi i quy t. n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 N THI T C A BÁO CÁO TH C T P (2) Các sinh viên khóa ti p theo s tham kh o, các báo cáo này nh m tìm ki ó m t s li u c n thi t ph c v cho các nghiên c u c a mình. óng góp trao i trong bu i b o v làm cho nh ng u hi u sai, nh ng l i chú d n không úng, s tham kh o các tài li u th c hi n không nghiêm túc c ch ra và phê phán. Giúp m i sinh viên ý th c nh ng v t ra và khuy n khích sinh viên tìm c m t ph ng pháp nghiên c u nghiêm túc và có hi u qu n… n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (1) Không có m t bài m u nào cs ng chung , bài báo cáo t t nh t là bài báo cáo c trình bày rõ ràng, , theo các tiêu chí sau: N i dung c a báo cáo là nh ng ch t li u góp nh t trong su t quá trình th c t p theo nhi m v tài c giao. Nh ng ng c a sinh viên trong quá trình th c t p c ng i h ng d ng ý. vi c và tham kh o v n b c thu n l i, ng i s an th o báo cáo c n tuân th các quy nh chung. n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (2) Th ng m t bài báo cáo th c t p bao g m: M cl c L i nói u Gi i thi u(d n nh p) Thân bài báo cáo ph n theo các k t qu c chia nh c làm nhi u ch ng, K t lu n. Tài li u tham kh o Ph n ph l c. Có th có ho c không có ph n h -- hình nh minh h a NÊN n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (3) c a. M c l c tóm t t ng chu n Ch ra tên các ph n, các ch chính xác theo dõi. M cl tìm ra t b. L i nói ng, m c, an… có ánh s trang u các báo cáo cho phép c gi tham kh o ó nh ng thông tin mà h c n nghiên c u. u ó là nh ng gi i thi u t ng quan v công vi c: b n s ch ng minh r ng b n có kh ng n m v ng v mình t ra và gi i quy t. Xác nh các gi i h tài m t cách chính xác; C n nh n m nh nh ng h n ch c a các k t qu nh Cu i cùng, thêm vào l i cám quá trình th c t p. n ng GTNN Ch n nh ng ai ã giúp ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. c b n trong hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (4) c. Gi i thi u Xác nh rõ ràng i t nh ng d li c bi t. Bày t nh ng m ng nghiên c u và trình bày ích mà ta Thông báo v n t t b c d dàng ti n trình công vi c. d. Các ch ngh c c gi theo dõi m t cách ng khác Ph n gi i thi u v xí nghi p: t o nên ch ng v n t t (t 3 n 5 trang) và trình bày rõ ràng. Ph n u tiên ng pháp lu n: Các k t qu và ng d ng Các n ng GTNN ngh Ch m th i ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (5) e. K t lu n Trình bày l i nh ng k t qu chính pháp. t c, các gi i Có th nh c l i k t qu chính c a m t s ch nhìn hay ph ng pháp gi i quy t. ng, t m Ch ng minh r ng có m t s thích ng gi a các m c ích c t ra b i xí nghi p và nh ng k t qu nh n c trong th c t p. D ki n nh ng tri n v ng c a s phát tri n sau này c a tài. Ki N NGH n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (6) f. Tài li u tham kh o Ph i rõ ràng và ch ghi l i các t a c tham kh o trong báo cáo. có liên quan i v i sách: tên, h tác gi , t a tác ph m, n i xu t b n, nhà xu t b n, n m xu t b n, s trang. i v i bài t p chí: tên, h tác gi , t a chính xác c a bài, tên c a t p chí, ngày và s c a t p chí, trang c a bài báo. ch các tài li u tham kh o trong báo cáo th ghi b ng s th t vào gi a d u móc […]. ng TÁC Gi - TÁC PH M – Xu T X n ng GTNN Ch ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13 I DUNG C A BÁO CÁO TH C T P (7) g. Ph n ph l c T t c tài li u ch a nh ng thông tin b sung mà ta mong mu n truy n t t i v i c gi , các l u ý k thu t, bi u s n xu t… T t c tài li u quan tr ng ph i trong khi th c hi n v n b n. T t c các tài li u liên quan h i. c tham kh o nhi u l n n chuyên môn v m t câu T t c tài li u dài: h ng d n bu i th o lu n, chu i các b ng bi u, ch ng trình tin h c, chi ti t v l p ráp i n t … T t c ph l c ph i a báo cáo. n ng GTNN Ch c s d ng và thông báo trong v n b n ng 5- TH C HÀNH NGH NGHI P. hcmut_vlp_hdxb_2012-13
- Xem thêm -