Tài liệu Thuat_ngu_tiep_thi_can_ban

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

THUAÄT NGÖÕ TIEÁP THÒ CAÊN BAÛN English terminology A Advertising Auction-type pricing B Benefit Brand acceptability Brand awareness Brand equity Brand loyalty Brand mark Brand name Brand preference Break-even analysis Break-even point Buyer By-product pricing C Captive-product pricing Cash discount Cash rebate Channel level Channel management Channels Communication channel Consumer Copyright Cost Coverage Cross elasticity Culture Customer Customer-segment pricing D Decider Demand elasticity Vieät ngöõ Quaûng caùo Ñònh giaù treân cô sôû ñaáu giaù Lôïi ích Chaáp nhaän nhaõn hieäu Nhaän thöùc nhaõn hieäu Giaù trò nhaõn hieäu Trung thaønh nhaõn hieäu Daáu hieäu cuûa nhaõn hieäu Nhaõn hieäu/teân hieäu Öa thích nhaõn hieäu Phaân tích hoaø voán Ñieåm hoaø voán Ngöôøi mua Ñònh giaù saûn phaåm thöù caáp Ñònh giaù saûn phaåm baét buoäc Giaûm giaù vì traû tieàn maët Phieáu giaûm giaù Caáp keânh Quaûn trò keânh phaân phoái Keânh(phaân phoái) Keânh truyeàn thoâng Ngöôøi tieâu duøng Baûn quyeàn Chi Phí Möùc ñoä che phuû(keânh phaân phoái) Co giaõn (cuûa caàu) cheùo (vôùi saûn phaåm thay theá hay boå sung) Vaên hoùa Khaùch haøng Ñònh giaù theo phaân khuùc khaùch haøng Ngöôøi quyeát ñònh (trong haønh vi mua) Co giaõn cuûa caàu Demographic environment Direct marketing Discount Diseriminatory pricing Distribution channel Door-to-door sales Dutch auction E Early adopter Economic environment End-user English auction Evaluation of alternatives Exchange Exelusive distribution F Franchising Functional discount G Gatekeeper Geographical pricing Going-rate pricing Group pricing H Hori/ontal conflict I Image pricing Income elasticity Influencer Information search Initiator Innovator Intensive distribution Internal record system L Laggard Learning curve List price Location pricing Yeáu toá (moâi tröôøng) nhaân khaåu hoïc Tieáp thò tröïc tieáp Giaûm giaù Ñònh giaù phaân bieät Keânh phaân phoái Baùn haøng ñeán taän nhaø Ñaáu giaù kieåu Haø Lan Nhoùm (khaùch haøng) thích nghi nhanh Yeáu toá (moâi tröôøng) kinh teá Ngöôøi söû duïng cuoái cuøng, khaùch haøng cuoái cuøng Ñaáu giaù kieåu Anh Ñaùnh giaù phöông aùn Trao ñoåi Phaân phoái ñoäc quyeàn Chuyeån nhöôïng ñaëc quyeàn kinh tieâu Giaûm giaù chöùc naêng Ngöôøi gaùc cöûa(trong haønh vi mua) Ñònh giaù theo vò trí ñòa lyù Ñònh giaù theo giaù thò tröôøng Ñònh giaù theo nhoùm Maâu thuaãn haøng ngang Ñònh giaù theo hình aûnh Co giaõn (cuûa caàu) theo thu nhaäp Ngöôøi aûnh höôûng Tìm kieám thoâng tin Ngöôøi khôûi ñaàu Nhoùm(khaùch haøng) ñoåi môùi Phaân phoái ñaïi traø Heä thoáng thoâng tin noäi boä Nhoùm ( khaùch haøng) laïc haäu Hieäu öùng thöïc nghieäm, hieäu öùng kinh nghieäm, hieäu öùng hoïc taäp Giaù nieâm yeát Ñònh giaù theo vò trí vaø khoâng gian mua Long-run Average Cost – LAC Loss-leader pricing M Mail questionnaire Market coverage Marketing Marketing chaael Marketing concept Marketing decision support system Marketing information system Marketing intelligence Marketing mix Marketing research Markup pricing Mass-customization marketing Mass-marketing Middle majority Modified rebuy MRO-Maintenance Repair Operating Multi-channel confliet N Natural environment Need Network Newtask O Observation OEM – Original Equiment Manufacturer Optional- feature pricing P Packaging Perecived – value pricing Personal interviewing Physical distribution Place Political-legal environment Positioning Chi phí trung bình trong daøi haïn Ñònh giaù loã deå keùo khaùch Phöông phaùp ñieàu tra baèng baûng caâu hoûi göûi thö Möùc ñoä che phuû thò tröôøng Tieáp thò Keânh tieáp thò Quan ñieåm thieáp thò Heä thoáng hoã trôï ra quyeát ñònh Heä thoáng thoâng tin tieáp thò Tình baùo tieáp thò Tieáp thò hoãn hôïp Nghieân cöùu tieáp thò Ñònh giaù coäng lôøi vaøo chi phí Tieáp thò caù theå hoùa theo soá ñoâng Tieáp thò ñaïi traø Nhoùm (khaùch haøng) soá ñoâng Mua laïi coù thay ñoåi Saûn phaåm coâng nghieäp thuoäc nhoùm cung öùng Maâu thuaãn ña caáp Yeáu toá (moâi tröôøng) töï nhieân Nhu caàu Maïng löôùi Mua môùi Quan saùt Nhaø saûn xuaát thieát bò goác Ñònh giaù theo tính naêng tuyø choïn Ñoùng goùi Ñònh giaù theo giaù trò nhaän thöùc Phoûng vaán tröïc tieáp Phaân phoái vaät chaát Phaân phoái Yeáu toá (moâi tröôøng) chính trò phaùp lyù Ñònh vò Post-purchase behavior Haønh vi sau mua Price Giaù Price discount Giaûm giaù Price elasticity Co giaõn ( cuûa caàu) theo giaù Primary data Thoâng tin sô caáp Problem recognition Nhaän dieän vaán ñeà Product Saûn phaåm Product Concept Quan ñieåm troïng saûn phaåm Product-building pricing Ñònh giaù troïn goùi Product-form pricing Ñònh giaù theo hình thöùc saûn phaåm Production concept Quan ñieåm troïng saûn xuaát Product-line pricing Ñònh giaù theo hoï saûn phaåm Product-mix pricing Ñònh giaù theo chieán löôïc saûn phaåm Product-variety marketing Tieáp thò ña daïng hoùa saûn phaåm Promotion Chieâu thò Promotion pricing Ñaùnh giaù khuyeán maõi Pulic Relation Quan heä coäng ñoàng Pull Strategy Chieán löôïc (tieáp thò) keùo Purchase decision Quyeát ñònh mua Purchaser Ngöôøi mua (trong haønh vi mua) Push Strategy Chieán löôïc tieáp thò ñaåy Q Quantity discount Giaûm giaù cho soá löôïng mua lôùn Questionaire Baûng caâu hoûi R Relationship marketing Tieáp thò döïa treân quan heä Research and Development (R & D) Nguyeân cöùu vaø phaùt trieån Retailer Nhaø baùn leû S Sales concept Quan ñieåm troïng baùn haøng Sales information system Heä thoáng thoâng tin baùn haøng Sales promotion Khuyeán maõi Satisfaction Söï thoûa maõn Sealed-bid auction Ñaáu giaù kín Seasonal discount Giaûm giaù theo muøa Secondary sata Thoâng tin thöù caáp Segment Phaân khuùc Segmentation (Chieán löôïc) phaân thò tröôøng Selective attention Saøng loïc Selective distortion Chænh ñoán Selective distribution Phaân phoái saøn loïc Selective retention Service channel Short-run Average Cost –SAC Social –cultural environment Social marketing concept Special-event pricing Straight rebuy Subculture Survey Survival objective T Target market Target marketing Target-return pricing Task environment Technological enenvironment The order-to-payment eyele Timing pricing Trade mark Transaction Two-part pricing U User V Value Value pricing Vertical conflict W Want Wholesaler Khaéc hoïa Keânh dòch vuï Chi phí trung bình trong ngaén haïn Yeáu toá (moâi tröôøng) vaên hoùa xaõ hoäi Quan ñieåm tieáp thò xaõ hoäi Ñònh giaù cho nhöõng söï kieän ñaëc bieät Mua laïi tröïc tieáp Vaên hoùa phuï Ñieàu tra Muïc tieâu toàn taïi Thò tröôøng muïc tieâu Tieáp thò muïc tieâu Ñònh gía theo lôïi nhuaän muïc tieâu Moâi tröôøng taùc nghieäp Yeáu toá (moâi tröôøng) coâng ngheä Chu kyø ñaët haøng vaø traû tieàn Ñònh giaù theo thôøi ñieåm mua Nhaõn hieäu ñaêng kyù Giao dòch Ñònh giaù hai phaàn Ngöôøi söû duïng Giaù trò Ñònh giaù theo giaù trò Maâu thuaãn haøng doïc Öôùc muoán Nhaø baùn sæ
- Xem thêm -