Tài liệu Thuật chiêu hồn tây phương phần 2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 611 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thuật chiêu hồn Tây phương _Phần 2
1l hOn linh si€u hinh niy, chi c6 dri khdrning tim nhrfig gi, mi biin ch6t trJnhi€n , ca tiinh crja hq clro ph6p. MQt thqfcth6 si€u hinh ( hOnlinh ) c6 khii ning cung c6p tin tffc , holc gi0p cac ban d6 ki€m ti€n, lim giiu; thi h6n linh niy c6 th6 s€ khOngc6 khii nSng , d6 giup oic ban ki€m dugc m6J ngrldi ban tot hoic mOt ngrldi y€u tf ttrdrrg . tvt5i thUc th6 si€u hinh ( h6n linh ) nAy , ddu c6 nhrfrg c.At.Anhvi bdn chdt tunhi€n ri€ng cria h9, hQ kh6ng th6 co khi ning, A6 nm nnfrg viQcngoii biin chSt dic bi€t cta hq , thi dr.r:nhu d{c tfnh ri€ng cria h}a ld n6ng vd toi ra iinh s6ng , bin chdt cria ntfdc li chiiy xu6ng thdp khi driflc dun n6ng thi l4i UOcnOibay l€n , khi gip lanh thi d6ng dic lai . Thi c.ic h6n linh cfrng d€u c6 nht-ffigbdn chdt vd nhfrg khii ning ri€ng cria h9 cfrng nhd thi dU n€u tr€n viy. ThrJcra, hiQnnay c6 rit it nhi huy€n hgc, ti6n hanh thuat chi€u h6n ; vi hq co nhi6u phudng phep khac....cac thr.fcth6 si€u hinh ( hOnlinh ) th{c ra , h9 dang chOddl, dtfdc ggi l€n , di6duqc ldm nhffrg gi , theo bdn chdt tr,fnhi€n cria hq . Ctng nhtf bin cn6t tU nhi€n cia con bq c4p li phiii drfch nAc dQcvio vdt khiic, khi que sd hiil hoic vi phii theo mOt chu l - Xem thêm -