Tài liệu Thủ thuật giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mới

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

THỦ THUẬT GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC MỚI LYÙ DO CHOÏ N ÑEÀ TAØ I : Nghò quyeát hoäi nghò laàn thöù hai cuûa ban chaáp haønh trung öông Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam khoaù VIII ñaõ xaùc ñònh : “Nhieäm vuï vaø muïc tieâu cô baûn cuûa giaùo duïc laø xaây döïng nhöõng con ngöôøi vaø theá heä coù naêng löïc tieáp thu tinh hoa vaên hoaù cuûa nhaân loaïi, phaùt huy tieàm naêng daân toäc vaø con ngöôøi Vieät Nam, laøm chuû tri thöùc khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi, coù ñuû tö duy saùng taïo, coù naêng löïc thöïc haønh gioûi, coù taùc phong coâng nghieäp, coù tính kyû luaät vaø söùc khoeû.” Daïy hoïc laø con ñöôøng cô baûn, ñaëc tröng cuûa nhaø tröôøng, laø con ñöôøng quan troïng ñeå hình thaønh vaø phaùt trieån nhaân caùch cho theá heä treû. Giaùo duïc nhaø tröôøng laø giaùo duïc öu vieät nhaát, ñaõ goùp moät phaàn raát quan troïng cho vieäc thöïc hieän muïc tieâu naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc vaø boài döôõng nhaân taøi cho ñaát nöôùc. Qua ñoù ta thaáy ñöôïc vai troø heát söùc quan troïng cuûa ngöôøi giaùo vieân, ngöôøi laøm coâng taùc giaùo duïc . Beân caïnh ñoù, trong thôøi ñaïi kinh teá tri thöùc nhö hieän nay, vôùi söï phaùt trieån nhö vuõ baûo cuûa khoa hoïc kyõ thuaät thì xuaát hieän raát nhieàu nguoàn tri thöùc môùi, ñoøi hoûi ngöôøi hoïc phaûi naém baét ñeå khoâng theå laïc haäu so vôùi thôøi ñaïi .Trong khi ñoù quyõ thôøi gian cuûa hoïc sinh noùi chung thì khoâng theå naøo môû roäng ra ñöôïc nöõa . Chính vì theá nhu caàu caáp thieát luùc baáy giôø laø phaûi laøm sao giuùp cho hoïc sinh ghi nhôù ñöôïc kieán thöùc ngay treân lôùp, töùc laø phaûi laøm sao cho hoïc sinh naém Trang 1 ñöôïc kieán thöùc cô baûn caàn phaûi naém cuûa baøi hoïc ngay treân lôùp chöù khoâng phaûi ñôïi veà nhaø nghieàn ngaãm roài môùi naém ñöôïc.Do vaäy vai troø cuûa ngöôøi giaùo vieân raát quan troïng, ngöôøi giaùo vieân phaûi theå hieän vai troø chuû ñaïo cuûa mình, giuùp cho hoïc sinh chuû ñoäng, tích cöïc trong vieäc naém tri thöùc maø mình truyeàn ñaït .Ñieàu ñoù ñöôïc thoâng qua caùc bieän phaùp, thuû thuaät maø ngöôøi giaùo vieân söû duïng . Vaäy bieän phaùp, thuû thuaät naøo mang ñeán hieäu quaû giaùo duïc cao vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu mang tính thôøi söï cuûa giaùo duïc hieän nay laø giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc taïi lôùp? Ñoù laø lyù do toâi choïn ñeà taøi naøy . NOÄ I DUNG ÑEÀ TAØ I : 1) Muïc Tieâu, Nhieäm Vuï, Vò Trí vaø Taàm Quan Troïng Cuûa Moân Toaùn: a/ Muïc tieâu: Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn 4 cuûa Ñaûng ñaõ phaân tích noäi dung toång quaùt cuûa chaát löôïng ñaøo taïo laø : “ Ñaøo taïo coù chaát löôïng nhöõng ngöôøi lao ñoäng môùi coù yù thöùc vaø ñaïo ñöùc XHCN, coù trình ñoä hoïc vaán phoå thoâng vaø hieåu bieát kó thuaät, coù kó naêng lao ñoäng caàn thieát, coù oùc thaåm myõ vaø coù söùc khoûe toát”. Moân toaùn moät moân hoïc chieám moät thôøi gian raát ñaùng keå trong keá hoaïch ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng phoå thoâng, vôùi ñaëc ñieåm cuûa rieâng Trang 2 mình, noù seõ goùp phaàn nhöõng gì vaø nhö theá naøo trong vieäc thöïc hieän muïc tieâu vaø nguyeân lí giaùo duïc ? Coù theå noùi raèng chaát löôïng ñaøo taïo cuûa moân toaùn ñöôïc theå hieän ôû hai maët nhö sau: - Hoïc sinh phaûi naém ñöôïc heä thoáng kieán thöùc vaø quan ñieåm cuõng nhö phöông phaùp cô baûn cuûa toaùn hoïc phoå thoâng theo quan ñieåm hieän ñaïi vaø phaûi vaän duïng noù vaøo hoaït ñoäng lao ñoäng saûn xuaát . - Hoïc sinh phaûi theå hieän moät soá phaåûm chaát ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi lao ñoäng môùi thoâng qua hoaït ñoäng hoïc toaùn : ñöùc tính caån thaän, chính xaùc, chu ñaùo, laøm vieäc coù keá hoaïch, coù kó luaät,coù naêng suaát cao, coù tinh thaàn töï löïc caùnh sinh, khaéc phuïc khoù khaên, daùm nghó daùm laøm, trung thöïc,khieâm toán.... b/ Nhieäm vuï: Beân caïnh nhöõng muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc neâu treân thì moân toaùn coøn coù moät soá nhieäm vuï sau ñaây : - Laøm cho hoïc sinh naém vöõng heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp toaùn hoïc cô baûn, phoå thoâng theo quan ñieåm hieän ñaïi vaø coù khaû naêng vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc vaø phöông phaùp toaùn hoïc vaøo kyõ thuaät lao ñoäng, quaûn lí kinh teá, vaøo vieäc hoïc caùc moân khaùc : vaät lí, hoaù hoïc,coâng ngheä .... - Laøm cho hoïc sinh naém ñöôïc phöông phaùp suy nghó, suy luaän, phöông phaùp hoïc taäp ñeå töø ñoù reøn luyeän tö duy logic ñoäc laäp, chính xaùc, linh hoaït vaø saùng taïo, phaùt trieån trí töôûng töôïng, Trang 3 coù tieàm löïc taäp döôït nghieân cöùu khoa hoïc, coù khaû naêng töï hoïc, coù hieåu bieát veà nhaän thöùc duy vaät bieän chöùng trong toaùn hoïc . - Reøn luyeän, giaùo duïc cho hoïc sinh yù thöùc laøm chuû, loøng yeâu nöôùc yeâu chuû nghóa xaõ hoäi,yeâu lao ñoäng. - Ñaûm baûo cho moïi hoïc sinh ñaït yeâu caàu chaát löôïng phoå caäp veà toaùn hoïc, ñoàng thôøi chuù troïng phaùt hieän vaø boài döôõng hoïc sinh coù naêng khieáu veà toaùn hoïc c/ Vò trí vaø taàm quan troïng cuûa moân toaùn: - Moân toaùn trong nhaø tröôøng phoå thoâng ñoùng vai troø moät moân hoïc coâng cuï vì ngoân ngöõ toaùn hoïc, kieán thöùc toaùn hoïc, tö duy vaø phöông phaùp toaùn hoïc laø caàn thieát cho cuoäc soáng, cho vieäc hoïc caùc moân khaùc ñaëc bieät laø caùc moân : vaät lí, hoaù hoïc, kó thuaät coâng noâng nghieäp, coâng ngheä hoïc...Noù coøn caàn cho vieäc reøn luyeän taùc phong khoa hoïc : bieát caùch ñaët vaán ñeà phaân tích, giaûi quyeát vaán ñeà, kieåm tra caùch giaûi quyeát, bieát nhaän ra caùc baûn chaát, bieát phaân loaïi caùc tröôøng hôïp, bieát töø nhöõng vaán ñeà rieâng leû ruùt ra keát luaän chung, bieát aùp duïng lí luaän chung vaøo nhöõng tình huoáng cuï theå, bieát suy luaän ngaén goïn chính xaùc, bieát trình baøy roõ raøng maïch laïc . - Moân toaùn coøn giuùp chuùng ta reøn luyeän nhieàu ñöùc tính quyù baùu khaùc nhö: caàn cuø, nhaãn naïi, yù chí vöôït khoù,yeâu thích chính xaùc, ham chuoäng chaân lí . Duø phuïc vuï ôû ngaønh naøo, trong coâng taùc naøo thì caùc kieán thöùc vaø phöông phaùp toaùn hoïc cuõng caàn thieát . Trang 4 2) Thöïc Traïng Daïy Hoïc Toaùn Ôû Tröôøng Phoå Thoâng: Vieäc daïy hoïc toaùn ôû tröôøng phoå thoâng laø töông ñoái khoâng ñoàng boä. Maëc duø moân toaùn laø moân hoïc chính, nhöng ôû moät soá tröôøng vieäc daïy vaø hoïc noù khoâng thaät nghieâm tuùc. ÔÛ caùc tröôøng thuoäc caùc xaõ khoù khaên thöôøng coù quan nieäm raèng chæ daïy cho hoïc sinh coù ñuû söùc thi toát nghieäp THCS hoaëc ñuû ñieåm xeùt tuyeån THCS .Vì theá löôïng kieán thöùc caùc em ñöôïc hoïc khoâng nhieàu vaø caùc em cuõng khoâng tích cöïc .Tuy nhieân ñoù chæ laø moät phaàn nhoû coøn ña soá giaùo vieân ñeàu nhaän thaáy ñöôïc vai troø vaø taàm quan troïng cuûa moân toaùn ñoái vôùi cuoäc soáng .Chính vì vaäy ôû tröôøng cuõng nhö baûn thaân giaùo vieân ñaõ coù keá hoaïch giaûng daïy moân toaùn raát hieäu quaû neân chaát löôïng giaûng daïy vaø chaát löôïng hoïc taäp moân toaùn cuõng raát khaû quan . Beân caïnh ñoù, do ñaëc thuø cuûa boä moân toaùn laø moân hoïc khoù, noù ñoøi hoûi ôû ngöôøi hoïc tính caàn cuø, nhaãn naïi neân coù moät boä phaän hoïc sinh khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu ñoù. Hôn nöõa, ña soá hoïc sinh laø con em noâng daân lao ñoäng , ngoaøi vieäc hoïc taäp cuûa mình caùc em coøn phaûi giuùp gia ñình trong coâng vieäc ñoàng aùng, vì vaäy thôøi gian hoïc taäp ôû nhaø cuûa caùc em bò haïn cheá . Moät soá hoïc sinh bò maát caên baûn töø lôùp döôùi, laïi khoâng ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa phuï huynh vaø giaùo vieân neân töø ñoù caùc em naûy sinh taâm lyù chaùn hoïc moân toaùn vaø Trang 5 luoân mang trong ñaàu noãi lo sôï ñoái vôùi boä moân. Do ñoù, khoâng theå tieáp nhaän ñöôïc caùc kieán thöùc toaùn hoïc maø giaùo vieân truyeàn thuï. 3) Caùc Bieän Phaùp Vaø Thuû Thuaät: Thuû thuaät vaø bieän phaùp laø caùch thöùc taùc ñoäng cuûa con ngöôøi vaøo söï vaät, hieän töôïng nhaèm laøm cho taùc ñoäng ñoù ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát. Thuû thuaät vaø bieän phaùp cuûa giaùo vieân giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi chính laø caùch thöùc taùc ñoäng cuûa giaùo vieân vaøo hoïc sinh thoâng qua vieäc truyeàn ñaït tri thöùc hay noùi caùch khaùc ñoù laø phöông phaùp giaûng daïy toái öu maø ngöôøi giaùo vieân söû duïng trong tieát daïy. Ñeå giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc giaùo vieân caàn hieåu quaù trình ghi nhôù laø giai ñoaïn ñaàu cuûa hoaït ñoäng nhôù cuï theå naøo ñoù. Ghi nhôù goàm hai loaïi: ghi nhôù khoâng chuû ñònh vaø ghi nhôù coù chuû ñònh. - Ghi nhôù khoâng chuû ñònh: laø loaïi ghi nhôù khoâng caàn ñaët ra muïc ñích töø tröôùc, noù khoâng ñoøi hoûi söï noå löïc naøo cuûa yù chí maø noù ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï nhieân. - Ghi nhôù coù chuû ñònh: laø loaïi ghi nhôù caàn ñaët ra muïc ñích töø tröôùc, coù söï coá gaéng cuõng nhö nhöõng thuû thuaät, phöông phaùp ghi nhôù xaùc ñònh. Loaïi ghi nhôù naøy ñöôïc thöïc hieän: + Ghi nhôù maùy moùc: ghi nhôù döïa treân söï laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn moät caùch ñôn giaûn. Trang 6 + Ghi nhôù coù yù nghóa: laø ghi nhô ùñöôïc döïa treân söï thoâng hieåu noäi dung taøi lieäu, treân söï nhaän thöùc ñöôïc töø moái lieân heä logic giöõa caùc boä phaän cuûa taøi lieäu ñoù. Loaïi ghi nhôù naøy gaén vôùi tö duy cuûa con ngöôøi. Döïa treân cô sôû naøy moãi giaùo vieân ñöùng lôùp ñeàu coù bieân phaùp, thuû thuaät rieâng giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi. Nhöng nhìn chung qua quùa trình giaûng daïy toâi ñaõ ruùt ra moät soá thuû thuaät sau:  Trong quaù trình giaûng daïy, giaùo vieân caàn truyeàn ñaït vaø höôùng daãn kó caùc kieán thöùc trong saùch giaùo khoa, caàn loät taû cho hoïc sinh thaáy ñöôïc nhöõng choã quan troïng trong baøi, phaûi ñoaùn tröôùc nhöõng choã khoù ñoái vôùi hoïc sinh ñeå giaûng kó . Muïc ñích chính laø sau khi nghe giaûng hoïc sinh ñaõ thuoäc ñöôïc nöûa baøi, coù theå laø troïn baøi.  Giaùo vieân phaûi khoâng ngöøng taïo ra tình huoáng coù vaán ñeà ñeå caùc em hoïc sinh tö duy, kích thích höùng thuù tìm hieåu ôû hoïc sinh ñeå töï caùc em tìm laáy kieán thöùc cô baûn trong baøi, nhö theá hoïc sinh seõ ghi nhôù kieán thöùc laâu hôn. VD1: Hoïc baøi “Tæ soá löôïng giaùc cuûa goùc nhoïn” –(Toaùn 9, taäp I), giaùo vieân neâu vaán ñeà: Trong tam giaùc vuoâng, bieát ñoä daøi hai caïnh coù theå tính ñöôïc soá ño ñoä cuûa goùc nhoïn hay khoâng?  Kích thích höùng thuù tìm hieåu veà tæ soá löôïng giaùc. Trang 7 VD2: Giaùo vieân neâu vaán ñeà: Laøm theá naøo ñeå ño chieàu cao cuûa caây chæ vôùi thöôùc thôï? Kích thích höùng thuù tìm hieåu “Heä thöùc veà caïnh vaø ñöôøng cao trong tam giaùc vuoâng” – (Toaùn 9, taäp I).  Song song vôùi quaù trình truyeàn thuï kieán thöùc môùi, giaùo vieân loàng vaøo caùc kieán thöùc cuõ (caùc kieán thöùc ñaõ hoïc tröôùc ñaây vaø kieán thöùc vöøa môùi hoïc ñeå caùc em heä thoáng vaø nhôù laïi). VD3: Ñeå daïy baøi “Nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc” – (Toaùn 8, taäp I), giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi qui taéc nhaân moät soá vôùi moät toång: a(b + c) = ab + ac Töø ñoù hình thaønh qui taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc giuùp caùc em nhanh choùng ghi nhôù kieán thöùc môùi. VD4: Khi hoïc baøi: “Pheùp chia phaân thöùc ñaïi soá ” – (Toaùn 8, taäp I) , giaùo vieân yeâu caàu nhaéc laïi quy taéc pheùp chia phaân soá : a c a d :  . b d b c (b,c,d 0) Baèng pheùp töông töï hoïc sinh ruùt ra qui taéc pheùp chia phaân thöùc ñaïi soá , nhôø vaäy caùc em deã daøng ghi nhôù qui taéc naøy .  Moät thuû thuaät giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc khaù höõu hieäu nöõa laø giaùo vieân thöôøng goïi hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc môùi vöøa hoïc sau khi keát thuùc moät phaàn hay moät muïc cuûa baøi . VD5 : Sau khi hoïc xong baøi “Ñöôøng thaúng song song, ñöôøng thaúng caét nhau ” – (Toaùn 9, taäp I) , Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh : Neâu ñieàu kieän ñeå ñöôøng thaúng (D): y = ax + b vaø ñöôøng thaúng (D’): y = a’x + b’ caêùt nhau , song song, truøng nhau ? Tìm caùc caëp Trang 8 ñöôøng thaúng song song , caét nhau , truøng nhau trong caùc ñöôøng thaúng sau : a) y = x + 3 b) y = -2x + 3 e) y = -x + 1 c) y = -2x + 1 d) y = -2x + 1 f) y = x – 2 Qua ñoù hoïc sinh khaéc saâu ñöôïc daáu hieäu nhaän bieát hai ñöôøng thaúng song song , caét nhau , truøng nhau . VD6 : Sau khi höôùng daãn giaûi heä phöông trình baèng phöông phaùp coäng – (Toaùn 9, taäp I) , giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùc böôùc ñeå giaûi heä phöông trình : B1: Laøm cho heä soá cuûa moät aån ñoái nhau ( hoaëc baèng nhau). B2: Coäng (hoaëc tröø ) töøng veá hai phöông trình cuûa heä ñeå laøm xuaát hieän phöông trình moät aån. B3: Giaûi phöông trình moät aån vöøa tìm ñöôïc . B4: Thay giaù trò cuûa aån vöøa tìm ñöôïc vaøo moät phöông trình cuûa heä ñeå tìm aån coøn laïi.  Ngoaøi ra , Trong quaù trình giaûng daïy , giaùo vieân cuõng coù theå nhaéc laïi kieán thöùc cuõ coù lieân quan ñeán kieán thöùc baøi hoïc ñeå hoïc sinh so saùnh , ñoái chieáu , phaân tích caùc maët tìm ra moái lieân heä giöõa caùc kieán thöùc , tìm ra baûn chaát cuûa vaán ñeà. Ñoù laø cô sôû ñeå giuùp caùc em nhôù laïi kieán thöùc cuõ vaø ghi nhôù kieán thöùc môùi. VD7: Hoïc baøi “Hình vuoâng” – ( Toaùn 8, taäp1) , cho hoïc sinh quan saùt ñoái chieáu vôùi hình thoi vaø hình chöõ nhaät  Hoïc sinh nhaän ra Trang 9 ñöôïc hình vuoâng laø hình thoi , hình vuoâng cuõng laø hình chöõ nhaät .Töø ñoù hoïc sinh deã daøng phaùt hieän vaø ghi nhôù tính chaát cuûa hình vuoâng . VD8 : Khi daïy baøi “Coâng thöùc nghieäm thu goïn”- (Toaùn 9,taäp 2), Giaùo vieân coù theå yeâu caàu hoïc sinh so saùnh ñoái chieáu vôùi coâng thöùc nghieäm toång quaùt . Hoïc sinh seõ tìm ñöôïc moái lieân heä giöõa hai coâng thöùc : b thay bôûi b’  thay bôûi ( b’ = b ) 2 ’ thì caùc “heä soá” coù maët trong coâng thöùc toång quaùt seõ ñöôïc ”thu goïn”, khoâng coøn toàn taïi ôû coâng thöùc nghieäm thu goïn nöõa .  Beân caïnh ñoù , giaùo vieân caàn lieân heä caùc kieán thöùc toaùn hoïc ñang ñöôïc hoïc vôùi caùc söï vaät hieän töôïng cuûa ñôøi soáng thöïc teá beân ngoaøi ñeå caùc em khaéc saâu ñöôïc kieán thöùc. Töø ñoù moãi laàn caùc em nhìn thaáy, hay nghe noùi veà caùc söï vaät, hieän töôïng ñoù thì caùc em nhôù ñeán kieán thöùc vöøa hoïc, nhôù ñeán baøi hoïc. VD9: Daïy xong baøi “ Vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn”- (Toaùn 9, taäp 1), giaùo vieân cho hoïc sinh tìm trong thöïc teá hình aûnh ba vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng thaúng vaø ñöôøng troøn .Hoïc sinh tìm vaø lieân heä hình aûnh vò trí maët trôøi (ñöôøng troøn) vôùi ñöôøng chaân trôøi ( ñöôøng thaúng)  Töø ñoù moãi laàn thaáy maët trôøi ñang leân caùc em laïi lieân töôûng ñeán baøi hoïc . Trang 10 VD10 : Khi daïy baøi : “Hình truï – Dieän tích xung quanh vaø theå tích hình truï” - (Toaùn 9, taäp 2), giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh tìm caùc vaät theå xung quanh coù daïng hình truï , hoïc sinh seõ tìm thaáy : boùng ñeøn Neon, hoäp söõa, moät ñoaïn oáng nöôùc .....Töø ñoù cöù nhìn thaáy caùc vaät naøy caùc em seõ nhôù baøi hoïc cuûa mình. Treân ñaây laø moät soá bieän phaùp, thuû thuaät giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi. KEÁ T QUAÛ VAØ KHAÛ NAÊ N G ÖÙ N G DUÏ N G Keát quaû: Vieäc aùp duïng caùc thuû thuaät vaø bieän phaùp giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi trong daïy hoïc Toaùn laø raát caàn thieát. Noù giuùp hoïc sinh ghi nhôù ñöôïc kieán thöùc môùi ngay taïi lôùp. Nhôø ñoù caùc em tieát kieäm ñöôïc thôøi gian ñeå hoïc nhieàu moân hoïc khaùc, ñoàng thôøi caùc em coù thôøi gian ñeå luyeän taäp naâng cao kó naêng vaän duïng kieán thöùc lyù thuyeát vaøo baøi taäp vaø aùp duïng vaøo cuoäc soáng thöïc tieãn. AÙp duïng caùc thuû thuaät, bieän phaùp giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi coøn taïo ñieàu kieän ñeå hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn cuûa baøi hoïc ngay taïi lôùp.Töø ñoù caùc em seõ thaáy töï tin hôn, höùng thuù hôn khi hoïc moân Toaùn. Noù coøn mang laïi cho caùc em taâm lyù thoaûi maùi, nheï nhaøng khi tieáp thu kieán thöùc Toaùn hoïc. Nhôø vaäy kieán thöùc ñöôïc caùc em ghi nhôù laâu hôn, chaát löôïng hoïc taäp moân Toaùn do ñoù ngaøy caøng ñöôïc naâng cao hôn. Trang 11 Khaû naêng öùng duïng: Caùc thuû thuaät vaø bieän phaùp giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi raát deã thöïc hieän, coù theå aùp duïng roäng raõi cho moïi ñoái töôïng hoïc sinh ôû caáp THCS. Tuyø theo ñoái töôïng hoïc sinh maø giaùo vieân löïa choïn caùc thuû thuaät , bieän phaùp ñeå söû duïng cho phuø hôïp nhaèm mang ñeán hieäu quaû giaùo duïc cao nhaát. VD: Ñoái vôùi hoïc sinh khaù gioûi giaùo vieân neân thöôøng xuyeân söû duïng bieän phaùp neâu vaán ñeà ñeå caùc em töï tìm toøi, khaùm phaù ra kieán thöùc caàn hoïc, caùc em seõ thaáy thích thuù vaø nhôù laâu hôn nhöõng “thaønh quaû” lao ñoäng cuûa mình. Ñoái vôùi lôùp hoïc sinh yeáu, coù theå söû duïng nhieàu hôn thuû thuaät cho hoïc sinh nhaéc laïi kieán thöùc quan troïng cuûa baøi, gaén Toaùn hoïc vôùi ñôøi soáng,... Ñaëc bieät laø thuû thuaät “Qui laï veà quen”. KIEÅ M NGHIEÄ M THÖÏ C TEÁ Qua nhieàu naêm aùp duïng thuû thuaät vaø bieän phaùp giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi toâi thaáy keát quaû raát khaû quan. Thaùi ñoä cuûa hoïc sinh ñoái vôùi giôø hoïc Toaùn ñaõ coù söï chuyeån bieán toát. Töø choã hoïc sinh chæ thuï ñoäng laéng nghe, ghi cheùp kieán thöùc do giaùo vieân truyeàn ñaït, caùc em ñaõ coù söï tieán boä: Chuû ñoäng, tích cöïc hôn trong caùc giôø hoïc Toaùn. Tæ leä hoïc sinh naém baøi ngay taïi lôùp cuõng taêng hôn so vôùi luùc khoâng aùp duïng thuû thuaät vaø bieän phaùp trong daïy hoïc. Ñaùng chuù Trang 12 yù laø chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh coù söï bieán ñoåi theo chieàu höôùng toát, ngaøy caøng ñöôïc naâng cao hôn. Cuï theå:  Naêm hoïc 2004 – 2005: Hoïc kì I: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Lôùp 93: Lôùp 95: 74,3% 77,4% Soá hoïc sinh keùm: Lôùp 93: 8,6% Lôùp 95: 9,7% Cuoái naêm hoïc: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Lôùp 93: 82,9% Lôùp 95: 80,6% Khoâng coù hoïc sinh keùm.  Naêm hoïc 2005 – 2006: Hoïc kì I: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Lôùp 94: 83,3% Lôùp 95: 65,5% Soá hoïc sinh keùm: Lôùp 94: 3,3% Lôùp 95: 13,8% Cuoái naêm hoïc: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Trang 13 Lôùp 94: 92,6% Lôùp 95: 91,7% Soá hoïc sinh keùm: 0%.  Naêm hoïc 2006 – 2007: Hoïc kì I: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Lôùp 91: 65,7% Lôùp 93: 36,1% Soá hoïc sinh keùm: Lôùp 91: 11,4% Lôùp 93: 25% Cuoái naêm hoïc: Soá hoïc sinh ñaït trung bình trôû leân: Lôùp 91: 66,6% Lôùp 93: 40% Soá hoïc sinh keùm: Lôùp 91: 6,1% Lôùp 93: 17,1% KEÁ T LUAÄ N Qua quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy, baûn thaân toâi ñaõ nhaän Trang 14 ñöôïc söï giuùp ñôû raát taän tình cuûa quí ñoàng nghieäp vaø cuûa caùc em hoïc sinh. Maëc duø baûn thaân toâi ñaõ coá gaéng söû duïng caùc thuû thuaät vaø bieän phaùp giuùp hoïc sinh ghi nhôù kieán thöùc môùi, nhöng vaãn coøn moät boä phaän hoïc sinh khoâng ghi nhôù ñöôïc hoaëc ghi nhôù raát keùm. Töø ñoù daãn ñeán khaû naêng tieáp thu kieán thöùc cuûa caùc em bò haïn cheá, keát quaû hoïc taäp khoâng cao. Treân ñaây laø moät soá thuû thuaät, bieän phaùp nhoû nhaèm naâng cao chaát löôïng boä moân, nhöng chaéc chaén coøn nhieàu khieám khuyeát vaø chöa hoaøn chænh. Raát mong ñöôïc quí ñoàng nghieäp goùp yù vaø boå sung ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn chænh vaø khaû thi hôn. Ngöôøi vieát Nguyeãn Thò Haèng Nga Trang 15
- Xem thêm -