Tài liệu Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn oda nhật bản tại việt nam thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi c¬ chÕ thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh s«i ®éng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ nhµ s¶n xuÊt kinh doanh Nhµ níc nãi riªng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù lÊy thu bï chi vµ ®¶m b¶o cã l·i. Thùc hiÖn yªu cÇu ®ã b¾t buéc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quan t©m h¬n tíi tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kÓ tõ khi bá vèn cho tíi khi thu vèn vÒ. §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i sö dông ®ång thêi hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n ®îc coi lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay ph¶i quan t©m ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò nh nghiªn cøu thÞ trêng, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn viÖc b¸n hµng ... lµ tuú theo ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng ngµnh, ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña tõng n¬i. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK ViÖt TuÊn” ®Ó cã thÓ hiÓu râ nh÷ng vÊn ®Ò trªn. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ vËn dông lý thuyÕt ®· häc trong nhµ trêng ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh»m bæ sung cho kiÕn thøc ®· häc vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em ®îc tr×nh bÇy qua nh÷ng néi dung sau: - PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn - PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn. - PhÇn III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty CPTM vµ XNK Viªt TuÊn. PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty CPTM &xNK ViÖt tuÊn I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty CPTM vµ XNK ViÖt TuÊn ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 210/QP ký ngµy 11/03/1995, cã trô së t¹i: Sè 51/228 Phè Lª Träng TÊn. Sau hai n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng vµ kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ mÆt tæ chøc nh©n sù vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng.Trong thêi gian qua C«ng ty ViÖt TuÊn liªn tôc cã c¸c quyÕt ®Þnh bæ sung chøc n¨ng ®Ó më réng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lÜnh vùc vµ ph¹m vi ho¹t ®éng víi c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu sau ®©y :  Kinh doanh th¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu  L¾p r¸p vµ kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®· chñ ®éng xin bæ sung chøc n¨ng kinh doanh thiÕt bÞ y tÕ. Tõ nh÷ng chñ ®éng ®ã kÕt hîp víi nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé,c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tÝch cùc trong lÜnh vùc míi mÎ nµy qua c¸c hîp ®ång cung cÊp vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ y tÕ cho c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c ®Þa bµn kh¸c nh :H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Nam §Þnh ...Qua c¸c hîp ®ång nµy, c«ng ty ViÖt TuÊn ®· tõng bíc t¹o dùng ®îc uy tÝn cña m×nh trong lÜnh vùc cung cÊp vµ dÞch vô thiÕt bÞ y tÕ trªn ®Þa bµn.V× vËy C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn nhanh chãng, víi c¸c s¶n phÈm chÊt lîng cao vµ chÕ ®é b¶o hµnh tËn t×nh, chu ®¸o, c«ng ty ®· giµnh ®îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm kinh doanh vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1. Chøc n¨ng hoat ®éng chÝnh cña Doanh NghiÖp. 1.1. Kinh doanh, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ Kinh doanh, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng then chèt trong lÜnh vùc thiÕt bÞ y tÕ cña C«ng ty ViÖt TuÊn trong giai ®o¹n hiÖn t¹i vµ cho c¶ chiÕn lîc l©u dµi cña C«ng ty. Ngay sau khi triÓn khai ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt bÞ y tÕ vµ ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ qua ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ thiÕt bÞ linh kiÖn y tÕ, C«ng ty ®· tËp trung cao nhÊt n¨ng lùc cña m×nh trªn c¬ së cã sù hç trî gióp ®ì cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc ®Ó tham gia vµo c¸c dù ¸n. Víi ph¬ng ch©m “T¹o ra ®îc hiÖu qu¶ tèi u cho kh¸ch hµng” kÕt hîp víi viÖc dùa trªn nÒn t¶ng ®ã mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn hoµn h¶o c¸c dù ¸n. C¬ chÕ b¶o hµnh, b¶o tr× cña C«ng ty ®· lµm hµi lßng kh¸ch hµng. 1.2. Kinh doanh b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. Ho¹t ®éng kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ thiÕt bÞ vµ linh kiÖn y tÕ lµ ho¹t ®éng ®îc c«ng ty triÓn khai rÊt sím víi ph¬ng ch©m phôc vô tíi tËn tay ngêi tiªu dïng vµ “TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng sÏ lµ b¹n”. C«ng ty coi ho¹t ®éng b¸n bu«n, b¸n lÎ lµ cÇu nèi g¾n kÕt C«ng ty vµ b¹n hµng. Mçi kh¸ch hµng khi ®Õn víi C«ng ty kh«ng chØ ®îc tho¶ m·n tèi u nhu cÇu tiªu dïng cïng víi mét chi phÝ bá ra mµ chÕ ®é b¶o hµnh cho kh¸ch hµng còng ®îc ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt cña C«ng ty thùc hiÖn tËn t×nh,chu ®¸o ngay t¹i ®¬n vÞ cña kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu. ChÝnh v× thÕ, sù kÕt nèi gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng ngµy cµng chÆt chÏ vµ lµ ®éng lùc kh«ng nhá thóc ®Èy C«ng ty ®Õn víi nh÷ng dù ¸n lín h¬n. C¸c s¶n phÈm mµ C«ng ty cung cÊp gåm : - §Öm h¬i níc - Dông cô cho phong mæ - M¸y ®o huyÕt ¸p - B×nh «xi 2. KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m 2006 –2007. B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng sxkd trong n¨m 2006 - 2007. §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång C¸c chØ tiªu N¨m 2006 TiÒn TT N¨m 2007 TiÒn TT So s¸nh TiÒn TL Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Lîi nhuËn kinh doanh a. Kinh doanh dù ¸n b. Kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ 2. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng §TTC 3. Lîi nhuËn kh¸c Tæng céng 701 305 207 95 15 811 86,44 43,51 29,53 11,7 1,86 100 786 350 230 100 13 899 87,43 44,53 29,26 11,12 1,45 100 85 45 23 5 -2 88 12,13 14,75 11,11 5,26 -13 10,85 NhËn xÐt: Nh×n tæng thÓ chung th× c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ®Æt ra. Qua b¶ng trªn ta thÊy. Tæng lîi nhuËn trong n¨m 2007 ®¹t 899 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 88 triÖu ®ång, vµ ®¹t tû lÖ t¨ng 10,85 %. Tãm l¹i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp t¨ng chñ yÕu lµ do lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. T×nh h×nh vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2006 So s¸nh N¨m 2007 Sè tiÒn Tû lÖ % TSL§&§TNH 18.289.033.966 19.459.975.461 1.170.941.495 106,4 TSC§&§TDH 7.914.849.044 1.301.195.015 119,7 24.902.687.995 27.374.824.505 2.472.136.510 109,9 Tæng tµi s¶n Nî ph¶i tr¶ 6.613.654.029 3.378.762.715 5.947.177.383 2.568.414.668 176 Vèn chñ së h÷u 21.523.925.280 21.427.647.122 -96.278.158 96 Tæng nguån vèn 24.902.687.995 27.374.824.505 2.472.136.510 109,9 C¨n cø vµo sè liÖu so s¸nh c¸c chØ tiªu trªn ta cã nhËn xÐt sau: - Tû träng tµi s¶n cña C«ng ty: Tû träng TSC§ =( Tæng TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n x 100 ) / Tæng tµi s¶n N¨m 2006 = ( 6.613.654.029 x 100 ) / 24.902.687.995 = 26,56 % N¨m 2007 = ( 7.914.849.044 x 100 ) / 27.374.824.505 = 28,9 % Nh vËy so víi tæng tµi s¶n th× TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n cña C«ng ty chiÕm tû träng nhá. N¨m 2006 tû träng ®Çu t vµo TSL§ lµ : 100 % - 26,56 % = 73,44 % N¨m 2007 tû träng ®Çu t vµo TSL§ lµ : 100 % - 28,9 % = 71,1 % Ta cã thÓ rót ra kÕt luËn , C«ng ty ®· kinh doanh tèt. - T×nh h×nh chiÕm dông vèn vµ ®i chiÕm dông vèn cña C«ng ty : Møc ®é ®i chiÕm dông vèn = (  nî ph¶i tr¶ bªn NV x 100 ) /  TS N¨m 2006 = ( 3.378.762.715 x 100 ) / 24.902.687.995 = 13,57 % ¨m 2007 = ( 5.947.177.383 x 100 ) / 27.374.824.505 = 21,73 % Møc ®é ®i chiÕm dông vèn cña C«ng ty n¨m 2007 t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2006. Nªn C«ng ty cÇn ph¶i gi¶m bít ®îc c¸c kho¶n nî th× møc ®é chiÕm dông sÏ gi¶m theo. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc ®é bÞ chiÕm dông vèn = (c¸c kho¶n ph¶i thu bªn TS x 100)/  TS N¨m 2006 = ( 5.134.452.950 x 100) / 24.902.687.995 = 20,62 % N¨m 2007 = ( 5.542.745.436 x 100) / 27.374.824.505 = 20,25 % Møc ®é bÞ chiÕm dông cña C«ng ty n¨m 2007 so víi n¨m 2006 gi¶m nhng kh«ng ®¸ng kÓ. Víi møc ®é bÞ chiÕm dông t¨ng t¬ng ®èi nhiÒu lµ mét trong nh÷ng lý do lµm C«ng ty ph¶i ®i chiÕm dông nªn do ®ã C«ng ty cÇn vèn. III. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. 1. S¬ ®å tæ chøc kinh doanh cña c«ng ty. V¨n phßng c«ng tyC«ng ty Chi nh¸nh Hµ Néi Chi nh¸nh Qu¶ng Ninh Chi nh¸nh L¹ngS¬n Chi nh¸nh H¶i D¬ng Chi nh¸nh Nam §Þnh C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc, ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch h¹ch to¸n cña C«ng ty vµ mäi ho¹t ®éng ph¶i chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý theo Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: Lµ c¸c phßng ban nghiÖp vô §¬n vÞ. §øng ®Çu ®¬n vÞ thµnh viªn lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc lµ c¸c Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c¸c §¬n vÞ thµnh viªn theo híng tinh gi¶m biªn chÕ gi¸n tiÕp nhng vÉn b¶o ®¶m ph¸t huy ®îc hiÖu lùc. 2. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y nh©n sù t¹i v¨n phßng c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phã gi¸m ®èc tæ chøc hµnh chÝnh Phßng TC - KT TT©m DÞch vô b¶o hµnh Phßng hµnh chÝnh 1.Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé y tÕ, tríc Ph¸p luËt, cÊp uû cÊp m×nh vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Sau khi cã NghÞ quyÕt cÊp uû, Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong doanh nghiÖp. 2.C¸c Phã gi¸m ®èc gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. 3.KÕ to¸n trëng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña C«ng ty vµ cã nhiÖm vô quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. 4.C¸c phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cña C«ng ty cã chøc n¨ng gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña C«ng ty. PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ Ban To¸n To¸n To¸n KÕ To¸n To¸n Thanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi Tæng Hµng Hµng To¸n To¸n S¶n Mua chi Hîp B¸n Cè nh¸nh ®Þnh KÕ to¸n phã 1 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n phã 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ To¸n Tµi S¶n Cè ®Þnh KÕ To¸n Hµng Mua KÕ To¸n Thanh To¸n Ban KÕ To¸n XÝ NghiÖp KÕ To¸n Tæng Hîp KÕ To¸n Hµng B¸n KÕ To¸n VËn T¶i KÕ To¸n Hµng Ho¸ Chøc n¨ng tõng phÇn h¹ch to¸n. - Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung . NhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n : + Gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. + Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cho riªng doanh nghiÖp. + Tæng hîp lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµo cuèi mçi chu kú kinh doanh theo chÕ ®é qui ®Þnh cña ngµnh chñ qu¶n . + LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho kú kinh doanh tiÕp theo. - C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: + KÕ to¸n trëng: Phô tr¸ch chung trùc tiÕp c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng t¸c tµi chÝnh vµ nh©n sù . + KÕ to¸n TSC§: Theo dâi vÒ qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh ®ång thêi ®¶m nhiÖm viÖc nhËp d÷ liÖu vµo m¸y vi tÝnh. + KÕ to¸n hµng mua: Theo dâi hµng mua t¹i C«ng ty + KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp, lµm kÕ to¸n C«ng ty. + KÕ to¸n b¸n hµng: Theo dâi hµng b¸n trªn ®Þa bµn kinh doanh. + KÕ to¸n hµng ho¸: Theo dâi N - X, tån kho hµng Chøng tõ gècho¸ toµn C«ng ty. + Ngoµi ra cßn cã thñ quü ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc riªng :1 thñ quü chÝnh phô tr¸ch quü tiÒn mÆt cña C«ng ty, c¸c thñ quü ë c¸c chi nh¸nh. Sæ dông nhËt ký Sæ nhËt ký s¸ch kÕ to¸n Sæ II. §Æc ®iÓm vËn ®Æc biÖt chÕ ®é, chÝnh chung thÎ chi tiÕt cña C«ng ty. Tõ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung theo quyÕt ®Þnh Q§15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé Tµi ChÝnh. B¶ng tæng hîp Sæ c¸i S¬ ®å h¹ch to¸n theo h×nh thøc sæ nhËt ký chung chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu C«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp chung, viÖc lËp b¸o c¸o Tµi chÝnh chØ cã C«ng ty cã quyÒn c«ng bè ra ngoµi C«ng ty, vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý. III. §Æc ®iÓm tæ chøc mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu t¹i c«ng ty CPTM & XNK ViÖt tuÊn. 3.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông  Chøng tõ sö dông + Ho¸ ®¬n GTGT_mÉu sè 01/GTGT_3LL + PhiÕu xuÊt kho_mÉu sè 02_VT + PhiÕu thu mÉu sè 01 _VT + Uû nhiÖm thu ,uû nhiÖm chi  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông + TK 511: “Doanh thu b¸n hµng” + TK521: “ChiÕt khÊu th¬ng m¹i” . + TK 531: “Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i” . + TK532: “Gi¶m gi¸ hµng b ¸n” . + TK 632 “Gi¸ vèn hµng b¸n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vµ c¸c TK kh¸c nh TK 111,112,131,3331 3.2 C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng C«ng ty ViÖt TuÊn thùc hiÖn theo 2 ph¬ng thøc b¸n hµng lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ 3.3 C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn hµng C«ng ty ®ang ¸p dông 2 ph¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu lµ: a) B¸n hµng thu tiÒn ngay (thanh to¸n nhanh) b) B¸n hµng cha thu ®îc tiÒn ngay(thanh to¸n chËm) 3.4 Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ a) Trêng hîp b¸n hµng thu tiÒn ngay Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: Lu t¹i Phßng kÕ to¸n Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Liªn 3: Giao cho thñ kho Vµo thÎ kho ( sæ kho) XuÊt hµng PhiÕu thu C¸c sæ liªn quan 111,511,3331 VÝ dô: Ngµy 5/1/2006 chi nh¸nh xuÊt hµng cho C«ng ty THHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt Lo¹i Sè luîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn M¸y ®o huyÕ ¸p 10 c¸i 650.000 6.500.000 §Öm h¬i níc 10 ChiÕc 400.000 4.000.000 Tõ nghiÖp vô nµy ,phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc +LËp ho¸ ®¬n GTGT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÉu sè 01/GTGT_3LL Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1(lu) Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Ký hiÖu:CX/2006A Sè : 0052311 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn §Þa chØ: Sè 51/228 phè Lª träng TÊn §iÖn tho¹i Hä Tªn ngêi mua: §¬n vÞ :C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh §Þa chØ: Sè 26/415 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – HN. H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MST: 0102034625 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng 1 2 3 1 2 M¸y ®o huyÕt ¸p §Öm h¬i níc §¬n gi¸ 4 C¸i ChiÕc 10 10 Céng tiÒn hµng ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT Tæng céng thanh to¸n Thµnh tiÒn 5 6= 4 5 650.000 400.000 6.500.000 4.000.000 1.500.000 150.000 1.650.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét triÖu s¸u tr¨m n¨m m¬i ngµn ®ång ch½n ./. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ + PhiÕu xuÊt kho : PhiÕu xuÊt kho do thñ kho cña c«ng ty lËp trªn c¬ së ho¸ ®¬n GTGT, lµm c¨n cø gi¸ vèn hµng b¸n. §¬n vÞ : C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn Bé phËn : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhiÕu xuÊt kho Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Sè: 0075436 Nî TK 632 Cã TK 156 Hä tªn ngêi nhËn hµng: C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh Lý do xuÊt kho: XuÊt b¸n XuÊt t¹i kho : C«ng ty STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch,phÈm chÊt,vËt t,s¶n phÈm A 1 2 M· sè §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 600.000 370.000 6.000.000 3.700.000 Yªu cÇu Thùc xuÊt B M¸y ®o huyÕt ¸p §Öm h¬i níc C¸i ChiÕc 10 10 10 10 Céng 9.700.000 Tæng sè tiÒn (b»ng ch÷) XuÊt ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Phô tr¸ch bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËn Thñ kho KÕ to¸n viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn Theo ho¸ ®¬n GTGT, C«ng ty Nam Anh thanh to¸n tiÒn ngay. V× vËy sau khi giao hµng, kÕ to¸n b¸n hµng chuyÓn ho¸ ®¬n GTGT (liªn 1) cho kÕ to¸n ®Ó viÕt phiÕu thu vµ thu tiÒn. §¬n vÞ : C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn Bé phËn PhiÕu thu Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 QuyÓn sè: Sè Nî Cã Hä tªn ngêi nép tiÒn : C«ng ty TNHH TM & ThiÕt bÞ y tÕ Nam Anh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa chØ: Sè 26/415 NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – HN. Lý do nép : Tr¶ tiÒn mua hµng theo ho¸ ®¬n sè 0075436 Sè tiÒn : 1.500.000® ViÕt b»ng ch÷: Mét triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n./. KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu §· nhËn ®ñ sè tiÒn Ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2006 Thñ quü ( Ký ,ghi râ hä tªn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b) Trêng hîp b¸n hµng cha thu tiÒn Ho¸ ®¬n GTGT Liªn 1: Lu kÕ to¸n Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ liªn quan 131 ,511,3331 Liªn 3:Giao cho thñ kho Vµo thÎ kho (sè kho) XuÊt hµng Trong trêng hîp nµy,tr×nh tù kÕ to¸n b¸n hµng ®îc tiÕn hµnh nh sau Sau khi hîp ®ång kinh tÕ ®îc ký kÕt t¹i phßng kinh doanh ,kÕ to¸n b¸n hµng lËp ho¸ ®¬n GTGT( 3 liªn), liªn 3 chuyÓn xuèng cho thñ kho,thñ kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT ®ã ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho cho hµng xuÊt.Sau khi xuÊt hµng,thñ kho c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT (3 liªn) ®Ó ghi vµo sæ kho (ghi sè lîng hµng xuÊt). KÕ to¸n b¸n hµng vµ theo dâi c«ng nî ghi vµo sæ chi tiÕt theo dâi c«ng nî sæ theo dâi doanh thu 3.5. Ho¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n T¹i C«ng ty ViÖt TuÊn trÞ gi¸ hµng xuÊt kho tÝnh theo gi¸ ®Ých danh . VÝ dô: Gi¸ vèn cña l« hµng ho¸ xuÊt kho trong th¸ng ®îc kÕ to¸n tËp hîp nh sau §¬n gi¸ cña m¸y ®o huyÕt ¸p xuÊt b¸n lµ: 600.000 ngh×n ®ång/c¸i §¬n gi¸ cña ®Öm h¬i níc xuÊt b¸n lµ: 370.000 ngh×n ®ång/chiÕc Nh vËy trÞ gi¸ vèn lµ: M¸y ®o huyÕt ¸p = (10)600.000 = 6.000.000 §Öm h¬i níc = (10)370.000 = 3.700.000 B¸o c¸o NhËp_XuÊt_ Tån hµng ho¸ ®îc kÕ to¸n hµng ho¸ lËp vµo cuèi th¸ng sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc trÞ gia vèn cña hµng nhËp vµ xuÊt trong th¸ng X¸c ®Þnh hµng ho¸ tån kho cuèi kú ta cã c«ng thøc Tån cuèi kú = D ®Çu kú + NhËp trong kú XuÊt  trong kú sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th¸ng 1 n¨m 2006 §¬n vÞ tiÒn: 1.000 ® Chøng tõ Sæ Ngµy 0075431 0075432 0075433 .... 0075436 …. 0075445 …. 1/1/06 1/1/06 2/1/06 …. 5/1/06 …. 31/1/06 …. KÕ to¸n ghi sæ M· kh¸ch Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî AC 11 11527 111 YA 5 16028 131 XA 10 35213 112 …. …. …. B A 20 1370 111 …. …. …. MQ 15 2840 131 …. …. …. Céng 2.127.142 Doanh thu Thanh to¸n ngay Thanh Cã TiÒn mÆt TiÒn to¸n chËm GNH 511 11527 511 16028 511 35213 …. …. …. ….. 511 1650 …. …. …. …. 511 2840 … …. …. …. 643.177 516.728 655.946 Ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng 3.6 H¹ch to¸n thuÕ GTGT ThuÕ GTGT lµ thuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ThuÕ GTGT ph¶i nép cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh mét trong hai ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ hoÆc tÝnh trùc tiÕp GTGT C«ng ty ViÖt TuÊn thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. TÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ ®Òu chÞu thuÕ suÊt 10%. Nh vËy sè thuÕ GTGT ph¶i nép x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. Sè thuÕ ph¶i nép = Sè thuÕ GTGT ®Çu ra – Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc KT HiÖn nay m¹ng líi tiªu thô cña chi nh¸nh lµ kh¸ réng, do ®ã trong qu¸ tr×nh b¸n hµng còng thêng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ kÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi c«ng nî cho tõng kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng cha thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo sæ ''Céng nî më cho tøng kh¸ch hµng chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ chi tiÕt céng nî lµ ho¸ ®¬n GTGT”. Sæ chi tiÕt céng nî C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn §Þa chØ: Sè 51/228 Phè Lª Träng TÊn Sæ chi tiÕt c«ng nî Th¸ng 1 n¨m 2006 Tµi kho¶n 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi tîng - MQ- Minh QuyÒn Chøng tõ Sè Ngµy 5/01 ……. …. §¬n vÞ tiÒn: 1.000® TK §/¦ DiÔn gi¶i D ®Çu th¸ng Doanh thu b¸n thiÕt bÞ y tÕ ThuÕ GTGT cha thanh to¸n ……………….. Céng ph¸t sinh D cuèi KÕ to¸n ghi sæ Ph¸t sinh Nî Cã 511 33311 2.840 284 ……. 15577 ……. …… Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng 3.7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty ViÖt TuÊn a. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. Trong qu¸ tr×nh ho¹ch to¸n chi nh¸nh sö dông c¸c TK sau: TK 641: Chi nh¸nh b¸n hµng TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh T¹i chi nh¸nh §iÖn Quang kh«ng sö dông TK 642 ''chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp '' Chøng tõ ®îc sö dông ®Ó ho¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng lµ phiÕu thu phiÕu chi… b. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng. * Chi phÝ b¸n hµng lµ chi phÝ lu th«ng, chi phÝ tiÕp thÞ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng gåm cã. Chi phÝ giao dÞch, l¬ng nh©n viªn b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi kho b¶o qu¶n hµng ho¸. 3.8. H¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng KÕt qu¶ b¸n hµng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Lîi nhuÇn thuÇn tõ ho¹t ®éng BH = DT thuÇn – GVèn HB – CPBH. Doanh thu BH = Tæng DT – C¸c kho¶n gi¶m trõ ViÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ®îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi th¸ng. Trong th¸ng 1 n¨m 2006, kÕ to¸n C«ng ty ViÖt TuÊn6®· h¹ch to¸n kÕt qu¶ b¸n hµng nh sau: * Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng + Doanh thu b»ng tiÒn mÆt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 111 643.177.000 Cã TK 511 643.177.000 + Doanh thu b»ng tiÒn göi ng©n hµng Nî TK 112 516.728.000 Cã TK 511 516.728.000 * Doanh thu tr¶ chËm Nî TK 131 655.946.000 Cã TK 511 655.946.000 * Trong th¸ng 1 n¨m 2006 C«ng ty kh«ng ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, do ®ã trong phÇn nµy hä ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. * KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng Nî TK 511: 1.815.851.000 Cã TK 911: 1.815.851.000 * Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632: 1.561.940.000 Cã TK 156: 1.561.940.000 * KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 911 : 1561.940.000 Cã TK 632: 1561.940.000 * KÕt chuyÓn CPBH Nî TK 911: 20.585.000 Cã TK 641: 20.585.000 KÕt qu¶ tiªu thô th¸ng 1 n¨m 2006 ®îc x¸c ®Þnh nh sau: KÕt qu¶ tiªu thô = 1.815.851.000 - 1561.940.000- 20.585.000 = 233.326.000 Sau ®ã kÕ to¸n ghi. Nî TK 911:233.326.000 Cã TK 421:233.326.000 Nh vËy, KQKD cña C«ng ty trong th¸ng 1/2006 lµ cã l·i. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÇn III §¸nh gi¸ thùc trµng h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty CPTM & xnk viÖt tuÊn 1. Nh÷ng u ®iÓm Mét trong nh÷ng vÉn ®Ò c¬ b¶n mµ c¸c nhµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp hiÖn nay quan t©m ®ã lµ lµm sao cã thÓ ®øng v÷ng ®îc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt. Muèn lµm ®îc nh vËy th× doanh nghiÖp ph¶i ®a ®îc nhiÒu s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ trêng vµ ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn,. §Ó lµm ®îc nh vËy th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn, ®îc quan s¸t thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.Tuy kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ song víi kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng em xin ®a ra mét u ®iÓm t¹i C«ng ty nh sau: 1.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc. * VÒ bé m¸y kÕ to¸n: - T¹i C«ng ty cã ®éi ngò kÕ to¸n nhiÖt t×nh, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô v÷ng vµng, sö dông vi tÝnh thµnh th¹o gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n nhanh gän vµ chÝnh x¸c. - ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nh hiÖn nay ®¶m b¶o sù thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, gióp cho kÕ to¸n ph¸t huy ®ñ vai trß, chøc n¨ng cña m×nh. * VÒ h×nh thøc kÕ to¸n. C«ng ty sö dông h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm: C¨n cø chøng tõ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n râ rµng, kh«ng ph¸t sinh viÖc ghi trïng lÆp, khèi lîng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n Ýt v× tËn dông u thÕ cña b¶n tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i, c«ng viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu kh«ng bÞ dån vµo cuèi kú kÕ to¸n, ¸p dông h×nh thøc nµy c«ng ty gi¶m ®îc lao ®éng trong phßng kÕ to¸n mµ vÉn cung cÊp nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt nh÷ng th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp * VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho. HiÖn nay t¹i C«ng ty ®ang ¸p dông tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho theo gi¸ ®Ých danh, ®©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông trong trêng hîp doanh nghiÖp qu¶n lý hµng hãa theo tõng l« hµng ®ã. Nh vËy vÊn ®Ò ®Æt ra ®ã lµ nÕu l« hµng nhËp vµo th¸ng 1 mµ sang th¸ng 2, th¸ng 3 th¸ng 4 cha tiªu thô ®îc mµ sang tËn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th¸ng 5 míi tiªu thô ®îc vËy th× trong 5 th¸ng ®ã hµng vÉn ®Ó ë trong kho mµ khi xuÊt ra vÉn tÝnh theo gi¸ ban ®Çu th× doanh nghiÖp sÏ kh«ng thu håi ®îc kho¶n chi phÝ kho b·i ®Ó hµng. * VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n HiÖn nay C«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, tuy cã u ®iÓm nhng h×nh thøc nµy kh«ng thuËn tiÖn khi sö dông nh: MÉu sæ phøc t¹p cång kÒng kh«ng phï hîp víi kÕ to¸n b»ng m¸y… vµ ®Æc biÖt kh«ng phï hîp víi quy m« kinh doanh cña chi nh¸nh. Víi ®Æc ®iÓm lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã quy m« kinh doanh còng nh bé m¸y qu¶n lý kinh doanh kh«ng lín, chi nh¸nh ¸p dông chÕ ®é kÕ tãan ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Tuy nhiªn trong doanh môc sæ kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cã h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký – chøng tõ v× h×nh thøc nµy thêng ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp lín, trong kú kÕ to¸n cã ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ. Nªn viÖc C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy lµ kh«ng phï hîp víi thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. - ViÖc hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ tãan vµ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. - C¸c biÖn ph¸t hoµn thiÖn ®a ra cÇn mang tÝnh kh¶ thi cã hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn nguån nh©n lùc hiÖn cã, bé m¸y qu¶n lý C«ng ty kh«ng thay ®æi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm C«ng ty. 1.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty ViÖt TuÊn . * Gi¶i ph¸p 1. VÒ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho.HiÖn nay, chin nh¸nh tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh, ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhng khã bï ®¾p chi phÝ. Do ®ã nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ®Ó tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho. ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng tån kho sÏ ®îc ph¶n ¸nh gÇn víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i v× ®îc tÝnh theo gi¸ cña nh÷ng lÇn nhËp kho míi nhÊt. Cuèi kú, sè lîng hµng hãa kh«ng bÞ tån kho. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Gi¶i ph¸p 2. VÒ h×nh thøc kÕ to¸n. HiÖn nay chi nh¸nh ®ang ¸p dông h×nh thøc nhËt ký – chøng tõ. H×nh thøc nµy tuy cã u ®iÓm song còng khã v× tÝnh hãa c«ng t¸c kÕ to¸n theo xu híng cña thêi ®¹i. Theo em chi nh¸nh nªn chuyÓn sang h×nh thøc nhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy sæ nhËt chung ®Òu ghi theo trËt tù thêi gian toµn bé nghiÖp vô kinh tÕ – tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. NÕu ®¬n vÞ cã khèi lîng nghiÖp vô kinh tÕ – tµi chÝnh ph¸t sinh nhiÒu c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i còng nhiÒu th× cã thÓ më thªm mét sè nhËt ký ®Æc biÖt ®Ó ghi c¸c nghiÖp vô cïng lo¹i ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian ®Ó ®Þnh kú (5 hoÆc 10 ngµy) Tæng hîp sè tµi liÖu ghi sæ c¸i theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. H×nh thøc nµy cã u ®iÓm ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, thuËn tiÖn cho ph©n c«ng, lao ®éng trong phßng kÕ to¸n, thuËn tiÖn cho viÖc sö dông m¸y tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn hiÖn nay ho¹ch to¸n c¸c nhiÖm vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo chung mét tµi kho¶n lµ TK 641 Chi phÝ b¸n hµng. V× vËy C«ng ty CPTM & XNK ViÖt TuÊn nªn sö dông thªm mét quyÓn sæ chi tiÕt tµi kháan 642 ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh nh… NV1: TiÒn níc th¸ng 1 ghi Nî TK 642 Cã TK 111 NV2: TiÒn vÖ sinh v¨n phßng Nî TK 642 Cã TK 111 NV3: TiÒn b¶o vÖ, phÝ ng©n hµng, phÝ EMS. Nî TK 642 Cã TK 111 + Gi¶i ph¸p 3. VÒ viÖc lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. §Ó qu¸n triÖt nguyªn t¾c thËn träng trong kÕ to¸n. C«ng ty nªn tiÕn hµnh lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. Thùc trÊt cña c«ng viÖc nµy lµ cho phÐp C«ng ty ®îc tÝnh dù phßng b»ng c¸ch dµnh mét phÇn lîi nhuËn trong n¨m chuyÓn sang n¨m sau nh»m trang tr¶i nî ph¶i thu khã ®ßi cã thÓ ph¶i sö lý trong n¨m sau, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña n¨m sau. Theo quy ®Þnh vÒ lËp dù phßng (th«ng t 107 /2001/TT – BTC) - §iÒu kiÖn lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Xem thêm -