Tài liệu Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên luận án: Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số: 62310301 Nghiên cứu sinh: Hoàng Đình Minh Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Văn Nghiễn 2. TS. Phạm Cảnh Huy Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1. 2. 3. 4. TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án phân tích được thực trạng của biến động lạm phát và tỷ giá hối đoái (TGHĐ) trong giai đoạn 2000 đến 2012 tại Việt Nam. Trong giai đoạn này chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách TGHĐ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam còn chưa hợp lý và không bắt kịp với tiến trình hội nhập quốc tế. Có thể thấy các công cụ được sử dụng để ổn định TGHĐ chưa hợp lý và thường được triển khai sau khi đã có sự kiện xảy ra rồi. Điều này thể hiện sự bị động của các cơ quan điều hành CSTT và chính sách TGHĐ. Đồng thời, thể hiện khả năng dự báo không tốt của các cơ quan xây dựng và điều hành các chính sách vĩ mô. Mối quan hệ giữa lạm phát và TGHĐ tại Việt Nam được thấy rõ hơn khi được kiểm định bằng mô hình kinh tế lượng véc tơ tự hồi quy VAR trong nghiên cứu. Kết quả từ mô hình cho thấy, tại Việt Nam, lạm phát ảnh hưởng mạnh đến TGHĐ trong cả ngắn hạn và dài hạn. Do đó, khi kiềm chế và ổn định được lạm phát thì sẽ giúp ổn định được TGHĐ tại Việt Nam. Qua đó, xây dựng được niềm tin của công chúng đối với đồng nội tệ, đồng nghĩa với việc giảm được hiện tượng đô la hóa trong nền kinh tế. Kiềm chế được lạm phát và ổn định được TGHĐ sẽ góp phần thu hút được vốn đầu tư từ thị trường quốc tế và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam tránh được rủi ro về TGHĐ và có thể xây dựng được kế hoạch kinh doanh trong dài hạn. Đối với một nền kinh tế phải nhập khẩu đến hơn 70% nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu thì phá giá đồng nội tệ không có nhiều cơ hội để cải thiện cán cân thương mại Luận án đã đưa ra một số đề xuất và kiến nghị thêm vào định hướng áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu của NHNN. Đồng thời, luận án khuyến nghị sự phối hợp giữa CSTT với chính sách tài khóa và chính sách thương mại trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát hướng tới ổn định TGHĐ. Hà Nội, ngày … tháng … năm … TM tập thể HD Nghiên cứu sinh Hoàng Đình Minh
- Xem thêm -