Tài liệu Thiết lập phương án kinh doanh

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nghiªn cøu thÞ trêng cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng siªu thÞ hµng tiªu quËn Hai Bµ Trng. dïng trªn Môc lôc I.Ph©n tÝch tæng thÓ hiÖn tr¹ng cung- cÇu hiÖn t¹i vÒ hµng tiªu dïng.....................1 1. hiÖn tr¹ng vÒ cÇu hµng tiªu dïng..........................................................1 2. HiÖn tr¹ng cung øng c¸c mÆt hµng tiªu dïng.........................................4 II. Ph©n tÝch, dù b¸o cung-cÇu vÒ hµng tiªu dïng................................................5 1. §èi tîng phôc vô cña dù ¸n...............................................................5 a. ThÞ trêng môc tiªu cña dù ¸n..........................................................5 b. ThÞ trêng tiÒm n¨ng cña dù ¸n.......................................................5 2. Ph©n tÝch vµ dù b¸o cÇu......................................................................6 a. Ph©n tÝch cÇu hµng tiªu dïng..........................................................6 b. Dù b¸o cÇu hµng tiªu dïng.............................................................8 3. Dù b¸o cung hµng tiªu dïng trong t¬ng lai...........................................9 III .Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña dù ¸n ®Çu t siªu thÞ hµng tiªu dïng trªn ®êng TrÇn §¹i NghÜa - Hai Bµ Trng.....................................................................9 1. X¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh ................................................................9 2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña dù ¸n cô thÓ víi tõng ®èi thñ..........................9 2.1§èi thñ lµ c¸c siªu thÞ lín...............................................................9 2.2.§èi thñ lµ c¸c siªu thÞ trong khu vùc.............................................11 2.3.§èi thñ lµ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc..................13 IV.Ho¹t ®éng tiÕp thÞ cña dù ¸n.......................................................................13 1.b¸o h×nh vµ b¸o tiÕng...........................................................................13 2. Kªnh b¸o viÕt....................................................................................14 3. Internet............................................................................................14 4. Tê r¬i...............................................................................................14 5. C¸c biÖn ph¸p marketing kh¸c......................................................14 [1] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.Ph©n tÝch tæng thÓ hiÖn tr¹ng cung- cÇu hiÖn t¹i vÒ hµng tiªu dïng 1. hiÖn tr¹ng vÒ cÇu hµng tiªu dïng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ®Êt níc kh«ng ngõng ph¸t triÓn,trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ thÕ giíi gÆp khñng ho¶ng,tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ViÖt Nam vÉnc tiÕp tôc t¨ng trëng t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ thêng ®¹t møc cao,6-8%/n¨m,thuéc vµo lo¹i cao nhÊt thÕ giíi, ®êi sèng cña ngêi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. B¶ng 1 : thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng ( ®¬n vÞ: 1000 ®ång) N¨m C¶ níc Hµ néi 2002 365,1 621 2004 484,4 806,9 2006 636,5 1050 2008 995 2669 Nguån: bé thèng kª-niªm gi¸m n¨m 2009 Thu nhËp theo ®Çu ngêi cña ngêi d©n kh«ng ngõng ®îc n©ng cao,tèc ®« t¨ng kh¸ cao. TÝnh trªn c¶ níc, so víi n¨m 2004, thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng c¶ n¨m 2006 t¨ng 31,4%,so víi n¨m 2006 thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng t¨ng 56,3%.Trong ®ã, thµnh phè Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng tØnh, thµnh cã thu nhËp cao nhÊt c¶ níc. Thu nhËp b×nh qu©n 1 nh©n khÈu 1 th¸ng cña Hµ Néi n¨m 2004 ®¹t 806.900 ®ång( t¨ng 30% so víi n¨m 2002), n¨m 2006 ®¹t 1.050.000 ®ång( t¨ng 30% so víi n¨m 2004), vµ n¨m 2008 ®¹t 2.669.000 ®ång( t¨ng 54% so víi n¨m 2006).Trung b×nh c¶ n¨m 2008, thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ngêi t¹i Hµ Néi ®¹t tíi 32 triÖu ®ång. Khi møc sèng cña ngêi d©n ®îc n©ng cao,ngêi d©n cµng cã ®iÒu kiÖn ch¨m lo cho ®êi sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh nhiÒu h¬n. Ngoµi c¸c ho¹t ®éng nghØ ng¬i, gi¶i trÝ, ngêi d©n còng ngµy cµng chó träng h¬n tíi viÖc mua s¾m,tiªu dïng. Møc tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. Tiªu dïng ®· t¨ng víi tèc ®é kh¸, vît xa so víi tèc ®ét¨ng d©n sè( b×nh qu©n n¨m trong giai ®o¹n 20012005, d©n sè t¨ng 1,4%,tiªu dïng tÝnh theo gi¸ so s¸nh t¨ng 7.7%). Tèc ®é t¨ng tiªu dïng cña d©n c cßn nhanh h¬n c¶ tèc ®é t¨ng d©n sè(b×nh qu©n 5 n¨m lµ 7,7% so víi 7,5%) B¶ng 2 : chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n ®Çu ngêi mét th¸ng theo gi¸ thùc tÕ.( ®¬n vÞ: 1000 ®ång) N¨m C¶ níc 2002 269 2004 360 2006 460 2008 705 Nguån: bé thèng kª. Nh vËy, ngêi d©n giµnh mét tØ träng kh¸ lín vµ t¬ng ®èi æn ®Þnh cña thu nhËp ®Ó chi cho tiªu dïng,thêng chiÕm trªn 70% thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh :73.67% ( n¨m 2002),74,3%( n¨m 2004); 72,2% ( n¨m 2006); 70% (n¨m 2008). C¬ cÊu tiªu dïng cña ngêi d©n còng cã sù thay ®æi. B¶ng 3 : c¬ cÊu tiªu dïng cña ngêi d©n. [2] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 stt 1 2 3 4 5 6 7 N¨m 2006-2008 Hµng ¨n vµ dÞch vô ¨n uèng 42,85 % +l¬ng thùc 9,86 % +thùc phÈm 25,2 % + ¨n uèng ngoµi gia ®×nh ®å uèng vµ thuèc l¸ 4,56 % May mÆc, mò nãn vµ giÇy dÐp 7,21 % ThiÕt bÞ vµ ®å dïng gia ®×nh 8,62% Nhµ cöa,®iÖn níc, chÊt ®èt vµ vËt liÖu x©y 9,99 % dùng Giao th«ng,bu chÝnh viÔn th«ng 9,04 % C¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c 17,73 % 2009-2010 39,93 % 8,18% 24,35% 7,4% 4,03 % 7,28 % 8,65 % 10,01 % 11,6 % 18,5 % Nguån: bé thèng kª-chØ sè gi¸ tiªu dïng thêi kú 2006-2009,2009-2014. Cã thÓ thÊy tØ träng chi tiªu cho hµng ¨n vµ dÞch vô ¨n uèng rÊt lín, kÕ ®ã lµ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm hµng tiªu dïng,may mÆc,mò nãn,giµy dÐp vµ ®å gia dông hµng ngµy. C¸c nhãm nµy chiÕm tØ träng kh¸ æn ®Þnh trong tû träng chi tiªu cña ngêi tiªu dïng. C¬ cÊu tiªu dïng thay ®æi, yªu cÇu vÒ hµng ho¸,s¶n phÈm, dÞch vô còng ngµy mét ®a d¹ng h¬n, c¸c ®ßi hái vÒ chÊt lîng hµng tiªu dïng ngµy mét cao h¬n vµ thãi quen mua s¾m cña ngêi tiªu dïng còngcã sù thay ®æi. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu ë tÊt c¶ c¸c ngµnh cho thÊy yÕu tè gi¸ c¶ s¶n phÈm kh«ng cßn gi÷ vÞ trÝ quan träng khi ngêi tiªu dïng chän mua s¶n phÈm. KhuyÕn m¹i còng chØ lµ tiªu chÝ phô. Thu nhËp t¨ng, søc tiªu dïng t¨ng ®· lµm thay ®æi quan ®iÓm tiªu dïng. C¸c tiªu chÝ lùa chän liªn quan ®Õn “¨n ngon, mÆc ®Ñp” nh dinh dìng, mÉu m·,kiÓu d¸ng, tÝnh n¨ng, th¬ng hiÖu, s¶n ph©mr… ®îc ngêi tiªu dïng quan t©m nhiÒu h¬n. §· xuÊt hiÖn mét bé phËn ngêi tiªu dïng nhËn thøc r»ng sö dông s¶n phÈm cña th¬ng hiÖu næi tiÕng ®Ó thÓ hiÖn ®¼ng cÊp, ®Þa vÞ x· héi. Líp trÎ cho ®ã lµ c¬ së ®Ó t¹o ra sù sµnh ®iÖu, thêi trang,..Thay v× mua s¾m t¹i c¸c chî bu«n b¸n nhá, ngêi tiªu dïng®ang dÇn chuyÓn sang h×nh thøc mua s¾m t¹i c¸c siªu thÞ do nh÷ng u ®iÓm mµ siªu thÞ mang l¹i: chÊt lîng ®¶m b¶o h¬n, ®îc th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm h¬n… còng cÇn chó ý r»ng ViÖt Nam lµ níc cã d©n sè trÎ, tû lÖ d©n sè ë ®é tuæi díi 15 chiÕm 25,51 %, tû lÖ d©n sã trong ®é tuæi 15-59 tuæi chiÕm 65,04% trong tæng d©n sè. §©y lµ hai ®èi tîng mua s¾m chñ yÕu, ®iÒu ®ã cho thÊy ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c c¸c ®Þa ph¬ng nãi riªng lµ mét thÞ trêng tiªu thô hµn tiªu dïng ®Çy tiÒm n¨ng. Tríc ®©y, ®èi víi ngêi ViÖt Nam th× siªu thÞ lµ mét n¬i mua s¾m xa xØ, chØ cã mét sè Ýt ngêi cã thu nhËp cao míi cã ®iÒu kiÖn mua s¾m t¹i c¸c siªu thÞ th× giê ®©y, kh«ng chØ nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao mµ cßn cã mét sè lîng kh¸ lín nh÷ng ngêi cã thu nhËp trung b×nh còng tíi siªu thÞ ®Ó mua hµng. §ã lµ xu thÕ chung t¹i nhiÒu tØnh,thµnh phè lín,do sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng siªu thÞ vµ c¸c siªu thÞ ngµy cµng cã nhiÒu dÞch vô u ®·i nh»m thu hót kh¸ch hµng nh chuyÓn hµng tËn nhµ, ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i….Nhê ®ã mµ tæng møc tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô kh«ng ngõng t¨ng lªn. b¶ng 4 : tæng møc b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô theo gi¸ thùc tÕ cña hµ néi vµ c¶ níc theo gi¸ thùc tÕ.( ®¬n vÞ: tû ®ång) [3] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m C¶ níc Hµ néi 2004 398524,5 37045,9 2005 580293,5 44823,1 2006 596207,1 55817,7 2007 746159,4 67987,9 2008 983803,4 123949,6 2009 1197480 138038.3 Nguån: bé thèng kª Sè lîng ngêi cã thu nhËp trung b×nh ë ViÖt Nam lµ kh¸ lín. Sè liÖu cña TNS Vietcycle cho thÊy díi 15% c¸c hé gia ®×nh cã thu nhËp tõ 3 triÖu ®ång trë xuèng. Trong khi cã trªn 45% hé gia ®×nh cã thu nhËp tõ 4,5 ®Õn 20 triÖu ®ång/th¸ng.§©y lµ ®èi tîng mua s¾m chñ yÕu cña c¸c siªu thÞ. Do ®ã, nhu cÇu mua hµng siªu thÞ ngµy mét t¨ng lµ mét c¬ héi cho viÖc ®Çu t vµo x©y dùng c¸c siªu thÞ. §èi tîng mua s¾m chñ yÕu ë c¸c siªu thÞ thêng lµ nh©n viªn v¨n phßng, nh÷ng ngêi ®i lµm ë c¸c c«ng së cã thu nhËp tõ møc trung b×nh kh¸ trë lªn hoÆc kh¸ch du lÞch. Theo thèng kª cña hÖ thèng Co.op Mart n¨m 2007 cho thÊy 88% kh¸ch hµng cña hä lµ nh©n viªn v¨n phßng,c«ng nh©n viªn, sinh viªn, néi trî, ngêi cã nghÒ nghiÖp chuyªn m«n… víi møc thu nhËp kho¶ng 6,5 triÖu ®ång/th¸ng/ hé gia ®×nh vµ møc chi tiªu tõ 3,75 triÖu ®ång/th¸ng/ hé gia ®×nh trë lªn. Mµ ë c¸c thµnh phè lín nh Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh,… th× tû lÖ ngêi c«ng chøc, ngêi lµm trong c¸c c«ng së,sinh viªn néi trî,….chiÕm tû träng kh¸ lín. ChØ tÝnh riªng ë Hµ Néi n¨m 2008 cã 214,4 ngh×n ngêi lµ c«ng nh©n viªn chøc nhµ níc trong tæng sè 2483,6 ngh×n ngêi, chiÕm 8,6% ( theo ®iÒu tra cña bé thèng kª n¨m 2008). Do ®ã, nÕu biÕt khai th¸c nguån nµy th× sÏ t¹o ®îc søc mua lín ®èi víi c¸c siªu thÞ. XÐt vÒ phÝa cÇu, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nhu cÇu chi tiªu nãi riªng vµ xu hìng mua s¾m trong c¸c siªu thÞ nãi riªng lµ rÊt lín vµ ngµy mét t¨ng lªn,chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ®êi sèng nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ nh©n d©n c¸c thµnh phè lín. XÐt riªng ë Hµ Néi, mét lîng lín kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cã nhu cÇu mua s¾m t¹i c¸c siªu thÞ víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó lµ mét c¬ héi tèt cho dù ¸n x©y dùng siªu thÞ hµng tiªu dïng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. 2. HiÖn tr¹ng cung øng c¸c mÆt hµng tiªu dïng. So víi cÇu th× cung hµng ho¸ tiªu dïng cßn thiÕu c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng. Hµng n¨m ngoµi l¬ng thùc tù tóc ®îc, chóng ta vÉn ph¶i nhËp c¸c lo¹i hµng tiªu dïng kh¸c. C¸c mÆt hµng tiªu dïng nh s÷a vµ c¸c s¶n phÈm cña s÷a, thuû h¶i s¶n,rau qu¶….hµng n¨m vÉn t¨ng. HÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi ®Ó ®a hµng tíi tËn tay ngêi tiªu dïng ngµy cµng ph¸t triÓn. C¸c trung t©m mua s¾m ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu h¬n, ®îc c¶i thiÖn c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng. Siªu thÞ lµ mét trong nh÷ng trung gian b¸n lÎ trong kªnh ph©n phèi ph¸t hiÖn nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t×m vµ b¸n nh÷ng hµng ho¸ ë thêi gian ®Þa ®iÓm vµ theo c¸ch thøc mµ c¸c kh¸ch hµng mong muèn. Nhu cÇu mua s¾m t¹i siªu thÞ ngµy cµng t¨ng kÐo theo sù xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu cña c¸c siªu thÞ, ®Æc biÖt lµ ë c¸c thµnh phè lín. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra gÇn ®©y, n¨m 2008 c¶ níc cã gÇn 300 siªu thÞ, ë TP Hå ChÝ Minh cã tíi 78 siªu thÞ, ë thµnh phè Hµ Néi cã h¬n 90 siªu thÞ kinh doanh c¸c mÆt hµng thùc phÈm, v¨n phßng phÈm, s¸ch b¸o, hµng gia dïng ®· ®i vµo ho¹t ®éng. C¸c siªu thÞ ë Hµ Néi chñ yÕu tËp chung ë c¸c quËn Ba §×nh, QuËn Hoµn KiÕm, quËn §èng §a, mét sè siªu thÞ ë quËn Hai Bµ Trrng: siªu thÞ Hµ Néi, Siªu thÞ [4] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸ch Khoa, siªu thÞ Fivi Mart §¹i La, Vincom vµ Cty TNHH TM& XNK §øc HiÕu. T¹i Hµ Néi, c¸c nhãm mÆt hµng chñ yÕu do c¸c siªu thÞ cung cÊp gåm: -nhãm hµng thùc phÈm t¬i sèng: thÞt, c¸ biÓn, rau…. -nhãm hµng ®å ¨n,®å uèng: b¸nh kÑo, níc ngät, bia,rîu,... -nhãm hµng ®å gia dông: b¸t, ®Üa, xong, nåi, dao,kÐo… -nhãm hµng ®iÖn tö: tñ l¹nh,®Çu ®Üa, ti vi,… -nhãm hµng thêi trang: quÇn ¸o, giÇy dÐp, mò nãn, d©y lng,vÝ da,.. -nhãm hµng mü phÈm: s÷a röa mÆt, s÷a t¾m, dÇu géi ®Çu,… -nhãm hµng ®å ch¬i -nhãm hµng v¨n phßng phÈm, s¸ch b¸o t¹p chÝ.. T¹i c¸c siªu thÞ ë Hµ Néi nãi riªng vµ quËn Hai Bµ Trng nãi riªng, gi¸ c¶ tuy so víi tríc ®©y cã gi¶m xuèng ë møc chÊp nhËn ®îc nhng vÉn cao h¬n so víi gi¸ ë chî vµ t th¬ng bªn ngoµi tõ 5-10%. Ch¼ng h¹n hµng ho¸ ë siªu thÞ Trµng TiÒn Plaza chñ yÕu lµ hµng hiÖu nh Gucci,Adidas… Vµ gi¸ c¶ ®¬ng nhiªn thuéc lo¹i hiÖu lu«n, gi¸ c¶ ë ®©y thêng ®¾t h¬n hµng cïng lo¹i ë bªn ngoµi tõ 50.000-100.0000 ®ång trë lªn. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy cã thÓ do møc thuÕ 10%, c¸c chi phÝ nh thuª mÆt b»ng thuª nh©n c«ng, c¸c chi phÝ kh¸c ®· lµm cho hµng ho¸ trong c¸c siªu thÞ mÆc dï gi¸ mua ®Çu vµo nhê sè lîng nhiÒu còng kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ tõ c¸c chî, c¸c cöa hµng t¹p ho¸, c¸c s¹p chî n¬i kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn nh©n c«ng, lÊy c«ng tr¶ l·i hä s½n sµng b¸n víi gi¸ võa ®ñ cã lêi II. Ph©n tÝch, dù b¸o cung-cÇu vÒ hµng tiªu dïng 1. §èi tîng phôc vô cña dù ¸n a. thÞ trêng môc tiªu Qua viÖc nghiªn cøu thÞ trêng cung cÇu hµng tiªu dïng, tríc m¾t dù ¸n sÏ tËp chung vµo c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng sau: - Chñ yÕu lµ ngêi tiªu dïng trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Trng. + §©y lµ ®èi tîng phôc vô chñ yÕu cña dù ¸n, hä cã nhu cÇu tiªu dïng thêng xuyªn, chñ yÕu lµ hµng tiªu dïng phôc vô cho sinh ho¹t hµng ngµy nh c¸c s÷a, ®å uèng, quÇn ¸o…. kh«ng chØ phôc vô cho nhu cÇu cña hä mµ cßn phôc vô cho nhu cÇu cña c¶ gia ®×nh + nh÷ng ngêi cã thu nhËp trung b×nh +cÇn lu ý ®Õn nhãm kh¸ch hµng môc tiªu lµ trÎ em, nhãm ®èi tîng nµy cã kh¶ n¨ng t¹o ra doanh sè tiªu thô cña siªu thÞ t¨ng lªn ®¸ng kÓ do cã ¶nh hëng tíi [5] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thãi quen mua s¾m cña gia ®×nh, l«i kÐo c¸c phô huynh mua s¾m c¸c lo¹i mÆt hµng kh¸c nhau -> cã thÓ t¹o ra ®îc nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh tõ nh÷ng ®èi tîng nµy. -kh¸ch ë c¸c ®Þa bµn l©n cËn víi nhu cÇu t¬ng tù - kh¸ch lµ ngêi du lÞch, b. ThÞ trêng tiÒm n¨ng Trong vßng 5-10 n¨m tíi, cuéc sèng cña ngêi d©n ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hÖ thèng ®« thÞ ë Hµ Néi còng ®îc më réng theo quy ho¹ch. ®ång thêi dù ¸n còng më réng nhiÒu ho¹t ®éng míi. Khi ®ã ngoµi nh÷ng kh¸ch hµng môc tiªu nªu trªn, dù ¸n cßn híng tíi nh÷ng ®èi tîng kh¸c: nh÷ng ngêi cã møc thu nhËp trung b×nhthÊp, kh¸ch hµng tõ khu vùc l©n cËn, kh¸ch hµng ë trªn toµn thµnh phè Hµ Néi( cã thÓ vËn chuyÓn hµng ®Õn tËn tay cho kh¸ch hµng),….; kh¸ch du lÞch. 2. ph©n tÝch vµ dù b¸o cÇu vÒ hµng tiªu dïng a. ph©n tÝch cÇu cña hµng tiªu dïng. Nghiªn cøu vÒ hµnh vi tiªu dïng theo mét sè tiªu chÝ *) theo ®é tuæi - ®èi têng tõ 5-15 tuæi: u thÝch c¸c s¶n phÈm ®å ¨n, ®å uèng nh s÷a, b¸nh kÑo,….;c¸c s¶n phÈm ®å ch¬i, cã thÓ chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸c nh phim ¶nh, hä cã thÓ cïng gia ®×nh ®i mua s¾m. - ®èi tîng cã ®é tuæi tõ 15-50 tuæi: ®©y lµ nhãm kh¸ch hµng chñ yÕu,cã nhu cÇu t×m hiÓu,kh¸m ph¸,häc tËp, nghiªn cøu, s¶n phÈm hä lùa chän thêng lµ s¸ch b¸o, t¹p chÝ, c¸c s¶n phÈm thêi trang( quÇn ¸o, giµy dÐp,vÝ…), mü phÈm: dÇu géi ®Çu,s÷a t¾m, s÷a röa mÆt,…; c¸c mÆt hµng ®å gia dïng: chÐn ®Üa,xong, nåi, bÕp; c¸c hµng thùc phÈm : rau t¬i, ®å h¶i s¶n,thøc ¨n,c¸c thùc phÈm t¬i kh«,®å hép...; hµng ®iÖn tö: ti vi, tñ l¹nh,m¸y giÆt, ®iÒu hoµ,.. - ®èi tîng cã løa tuæi trªn 50 tuæi : nhu cÇu cña hä lµ gi¶i trÝ, hä Ýt khi tíi c¸c siªu thÞ mua s¾m, c¸c s¶n phÈm hä cã nhu cÇu thêng lµ c¸c mÆt hµng phôc vô cho cho søc khoÎ nh ®êng,s÷a,.. *) theo thu nhËp: lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng T¹i Hµ Néi - §èi tîng cã thu nhËp trung b×nh, thÊp( tõ 600 ngh×n ®ång ®Õn 2 triÖu ®ång/th¸ng),chi tiªu trung b×nh 1 th¸ng cña hä tõ 400-700 ngh×n ®ång/ ngêi/th¸ng: ®èi tîng nµy bao gåm ngêi lao ®éng,c¸n bé c«ng chøc nhµ níc, häc sinh, sinh viªn. Trong c¸c ®èi tîng nµy chñ yÕu mua hµng t¹i siªu thÞ víi møc gi¸ võa ph¶i -§èi tîng cã thu nhËp cao: trªn 2 triÖu ®ång/ngêi/th¸ng. Chi tiªu trung b×nh cña hä kho¶ng 700-1.200 ngh×n ®ång/ngêi/th¸ng. Nhu cÇu cña hä ®èi víi tiªu dïng [6] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thêng lµ c¸c mÆt hµng cao cÊp, hµng hiÖu, ®ång thêi hä còng thÝch c¸c mÆt hµng míi l¹. nhãm: *) theo tÝnh chÊt. Nh÷ng ngêi tiªu dïng mua hµng t¹i c¸c siªu thÞ gåm c¸c -Nh÷ng ngêi cã nhu cÇu mua s¾m thêng xuyªn ë c¸c siªu thÞ thêng lµ nh÷ng kh¸ch hµng qu¸ bËn rén víi c«ng viÖc kh«ng cã ®ñ thêi gian ®i l¹i nhiÒu n¬i ®Ó mua s¾m nhiÒu thø, nªn hä vµo siªu thÞ ®Ó cã thÓ nhanh chãng t×m ®îc ®ñ nhøng thø hµng ho¸ m×nh cÇn. Nh÷ng ngêi nµy ®Æc biÖt cã thó ®i siªu thÞ mua hµng mét phÇn hä lµ nh÷ng ngêi cã kinh tÕ kh¸ gi¶. Hay lµ nh÷ng kh¸ch hµng lu«n t×m thÊy sù tho¶i m¸i, th gi·n lóc vµo ®©y khi mµ ®îc phôc vô chu ®¸o mµ kh«ng bÞ c¨ng th¼ng do kh«ng ph¶i mÆc c¶ tõng mãn hµng nh ë ngoµi chî, kh«ng bÞ qu¸ ®¾t, mua nhÇm. Còng cã thÓ lµ nh÷ng kh¸ch hµng lu«n tin tëng vµo hµng ho¸ trong siªu thÞ ®îc ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng vµ ®é an toµn vÖ sinh h¬n hµng ngoµi chî nh thùc phÈm tíi sèng nh c¸ biÓn, thÞt…§iÒu nµy còng gióp cho kh¸ch hµng lµ nam giíi, ngêi mµ ®i chî lµ mét trong nh÷ng ®èi tîng ®Çu tiªn ®Ó nh÷ng ngêi b¸n ë chî thu lîi vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸ c¶, nh÷ng th«ng tin hä kh«ng ®îc cËp do kh«ng ph¶i lµ kh¸ch hµng thêng xuyªn n¾m v÷ng nh÷ng ®iÒu ®ã.Bªn c¹nh ®ã, viÖc siªu thÞ trang bÞ c¸c giá hµng,xe ®Èy hµng,xe hµng t¹o sù thuËn tiÖn mua nhiÒu hµng, mua hµng ®i cïng trÎ em vµ còng kh¸ phï hîp víi nh÷ng kh¸ch hµng lµ nam giíi tr¸nh ®îc viÖc c¶m thÊy kú quÆc khi ph¶i s¸ch giá hµng ra chî, thay vµo ®ã hä chØ viÖc ®Èy xe hµng vµ lùa chän hµng ho¸. Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× lo¹i kh¸ch hµng nµy cµng nhiÒu do mäi ngêi ®Çu t nhiÒu thêi gian cho c«ng viÖc céng víi t tëng vÒ ngêi phô n÷ trong gia ®×nh ®· kh¸c, nam giíi b©y giê còng cã thÓ lµm c«ng viÖc néi trî ®i mua s¾m hµng ngµy. -KiÓu kh¸ch hµng thø 2 lµ nh÷ng kh¸ch hµng ®i vµo siªu thÞ cha ch¾c sÏ mua hµng hay cã mua th× thØnh tho¶ng míi mua. Hä thuéc tèp kh¸ch hµng mua Ýt xem nhiÒu, lîng nµy chiÕm kh¸ nhiÒu trong siªu thÞ,mét phÇn do tÝnh tß mß cña hä v× lo¹i h×nh kinh doanh hiÖn ®¹i, míilµ ( ta còng cã thÓ thÊy ®iÒu nµy khi ®Õn Trµng TiÒn Plaza) phÇn kh¸c cã thÓ hä vµo ®Ó tham kh¶o bëi hä lµ nh÷ng ngêi rÊt nh¹y c¶m víi gi¸. Gi¸ c¶ trong siªu thÞ lµ h×nh mÉu cña hä,biÕt ®îc møc gi¸ nµy råi ra ngoµi hä chØ cÇn tr¶ gi¸ thÊp h¬n mét chót. §©ylµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i h×nh kinh doanh nh chî, cöa hµng. ë ngoµi hä cã thÓ mÆc c¶ sao cho mua ®îc hµng ho¸ víi møc gi¸ thÊp nhÊt. Hay hä vµo siªu thÞ xem hµng, mua hµng, s¶n phÈm míi råi vÒ kÓ cho ngêi kh¸c nghe. ViÖc thu hót lo¹i kh¸ch hµng nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng quan träng do ®©y lµ kh¸ch hµng ®Õn xem nhiÒu mua Ýt. Bëi mét ®iÒu nh÷ng ngêi nµy cã thÓ lµ kh¸ch hµng cña hä trong t¬ng lai vµ ®©y cßn lµ nhãm truyÒn tin rÊt quan träng cho siªu thÞ. Mét kiÓu kh¸ch hµng n÷a lµ nh÷ng ngêi kh¸ch v·ng lai, hä thØnh tho¶ng míi ®Õn siªu thÞ vµ hä ®Õn ®©y trong mét hoµn c¶nh nµo ®ã. Ch¼ng h¹n, ®ã lµ nh÷ng kh¸ch du lÞch, ngêi ®ét xuÊt cã c«ng viÖc… Hä®Õn siªu thÞ mua hµng do muèn an t©m vÒ chÊt lîng, kh«ng bÞ mua hí trong m«i trêng l¹ lÉm, trong mét dÞp quan träng. §éi ngò nh©n viªn ë mét sè siªu thÞ cã kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ kh¸ tèt cã thÓ ®¸p øng ®îc sù tho¶ m·n cña nh÷ng kh¸ch hµng lµ ngêi níc ngoµi. *) CÇn chó ý r»ng nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng trªn thµnh phè Hµ Néi nãi riªng vµ quËn Hai Bµ Trng nãi riªng cã tÝnh thêi vô, t¨ng rÊt m¹nh vµo c¸c dÞp lÔ tÕt nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng ®iÖn tö nh ti vi, tñ l¹nh… [7] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b,Dù b¸o cÇu lîng hµng tiªu dïng tiªu thô ®îc dù b¸o c¨n cø vµo mét sè tiªu chuÈn sau: -thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mét th¸ng: +trªn c¶ níc: n¨m 2008, thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng ®¹t 995.000 ®ång, t¨ng 56,32% so víi n¨m 2006, b×nh qu©n t¨ng kho¶ng 28,16 %/n¨m. +t¹i thµnh phè Hµ Néi: n¨m 2008, thu nhËp b×nh qu©n nh©n khÈu ë Hµ Néi íc chõng ®¹t 2669.000 ®ång, t¨ng kho¶n 54,19% so víi n¨m 2006, b×nh qu©n t¨ng kho¶ng 27%/n¨m. -møc chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n nh©n khÈu 1 th¸ng:møc chi tiªu ngµy cµng t¨ng, n¨m 2008, tÝnh trung b×nh c¶ níc, mçi ngêi d©n chi 705.000 ®ång/th¸ng, t¨ng 53,25% so víi n¨m 2006, b×nh qu©n t¨ng 26,63%/ n¨m. - c¬ cÊu tiªu dïng cña ngêi d©n cã sù thay ®æi: chi tiªu cho c¸c mÆt hµng tiªu dïng chÊt lîng cao ngµy cµng t¨ng, ngêi d©n ngµy cµng chó ý ®Õn c¸c chØ tiªu søc khÎo, nhu cÇu vÒ c¸c mÆt hµng ®¶m b¶o søc khoÎ ngµy cµng t¨ng. -c¨n cø vµo møc tiªu thô t¹i mét sè siªu thÞ t¬ng tù,vµo xu híng tiªu dïng cña ngêi ngµy cµng chuéng hµng néi h¬n. C¨n cø vµo c¬ cÊu d©n sè vµ tèc ®é t¨ng d©n sè."Theo thống kª của Asian Demographics (www.asiandemographics.com), 57% d©n số Việt Nam hiện nay co ®ộ tuổi dưới 30. Sau 15 n¨m nữa, người dưới 30 tuổi vẫn cßn chiếm ®ến 50%. Theo ®ã,th× ®©y lµ mét thÞ trêng tiªu thô ®Çy tiÒm n¨ng. ®ång) B¶ng 5: dù tÝnh nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng trong thêi gian tíi.( ®¬n vÞ: tû Nhu cÇu 2010 141302,645 2015 337196,446 2020 678222,344 2025 1618477,552 Cã thÓ thÊy r»ng nhu cÇu vÒ hµng tiªu dïng cña ngêi d©n kh«ng ngõng t¨ng lªn. Do ®ã, trong t¬ng lai, dù ¸n vÉn cã kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng. 3. Dù b¸o cung hµng tiªu dïng trong t¬ng lai. Dùa trªn nhu c©u, nhiÒu nhµ ®Çu t ®· cã kÕ ho¹ch ®Çu t vµo lÜnh vùc x©y dùng siªu thÞ. Dùa vµo xu thÕ chung, ngµy cµng cã nhiÒu ngêi tíi mua s¾m t¹i c¸c siªu thÞ nhiÒu h¬n, kÕt hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ë ViÖt Nam nãi chung vµ thµnh phè Hµ Néi nãi riªng, nhiÒu nhµ ®Çu t ®· nhËn ®Þnh r»ng ®©y lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng, cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn lín nÕu biÕt khai th¸c. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tíi kh¶ n¨ng cung vÒ cÇu hµng ho¸ tiªu dïng sÏ t¨ng lªn. Mét sè chî vµ siªu thÞ trªn ®Þa bµn sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña siªu thÞ “ Hµng tiªu dïng quËn Hai Bµ Trng”. III. Nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña dù ¸n ®Çu t siªu thÞ hµng tiªu dïng trªn ®êng TrÇn §¹i NghÜa - Hai Bµ Trng. [8] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.X¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh Trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi cã kho¶ng h¬n 90 c«ng ty th¬ng m¹i vµ siªu thÞ hµng tiªu dïng ph©n bè ®Òu trªn c¶ thµnh phè. Tuy nhiªn do ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng siªu thÞ lµ nh÷ng ngêi cã ®Æc tÝnh khu vùc cao vµ chÞu ¶nh hëng bëi c¸c siªu thÞ danh tiÕng nªn ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña dù ¸n lµ : C¸c siªu thÞ lín ,l©u n¨m ,cã uy tÝn gåm CITIMART , BIGC, METRO ,PICO . §©y lµ nhãm siªu thÞ cã ¶nh hëng lín nhÊt ®Õn t©m lý kh¸ch hµng khi nh¾c ®Õn mét siªu thÞ .Khi nãi ®Õn ®å ®iÖn gia dông vµ ®iÖn m¸y ph¶i nãi ®Õn METRO vµ khi nãi ®Õn siªu thÞ víi c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu th× ph¶i nãi ®Õn BIGC , PICO ,CITIMART. - C¸c siªu thÞ trong khu vùc hai quËn Hai Bµ Trng vµ Hoµng Mai. Trong ®ã næi bËt nhÊt lµ FIVIMART ,ACE MART , ROSE . §©y lµ nhãm siªu thÞ cã ¶nh hëng lín nhÊt ®Õn kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu tíi mét siªu thÞ gÇn n¬i sinh sèng . - C¸c chî vµ cöa hµng b¸ch ho¸ trong hai quËn trªn. §©y lµ nhãm c¹nh tranh trùc tiÕp vÒ thÞ phÇn kh¸ch hµng trong vïng, cã ¶nh hëng ®Õn viÖc cã ®Õn siªu thÞ hay kh«ng cña ngêi d©n . 2.Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña dù ¸n cô thÓ víi tõng ®èi thñ. 2.1§èi thñ lµ c¸c siªu thÞ lín C¸c siªu thÞ nµy cã søc hót m¹nh ®èi víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt c¸c kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua s¾m trong siªu thÞ víi sè lîng lín. Do ®ã, hä lµ ®èi thñ quan träng cña dù ¸n ,sù so s¸nh dù ¸n víi c¸c siªu thÞ nµy lµ biÓu hiÖn cho vÞ thÕ cña dù ¸n. §iÓm m¹nh cña ®èi thñ : - Cã danh tiÕng ,uy tÝn trªn thÞ trêng - Cã gi¸ b¸n ph¶i ch¨ng , chÊt lîng ®¶m b¶o vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm . - Cã hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng réng r·i víi ®Çy ®ñ c¸c khu ®ç xe ,c¸c dÞch vô nh ATM … §iÓm yÕu cña ®èi thñ : - Dï cã nhiÒu lîi thÕ nhng c¸c siªu thÞ ®Òu cã ®iÓm yÕu lµ kh«ng thÓ bao qu¸t ®îc toµn bé thÞ trêng réng lín , mét sè mÆt hµng cã gi¸ b¸n cao h¬n nhiÒu so víi chÊt lîng vµ chÊt lîng hµng ho¸ cña hä ®Òu cã thÓ bÞ ®uæi kÞp bëi bÊt k× mét siªu thÞ kh¸c. *)Híng c¹nh tranh ®èi víi c¸c ®èi thñ nµy. Khai th¸c mÆt m¹nh cña b¶n th©n dù ¸n cïng víi nh÷ng yÕu ®iÓm cña ®èi thñ th× dù ¸n hoµn toµn cã thÓ v¬n lªn ngang b»ng hoÆc xÕp trªn ®èi thñ .Cô thÓ : - GÝa c¶ : siªu thÞ trong dù ¸n sÏ cã hµng ho¸ b¸n víi møc gi¸ ngang b»ng hoÆc thÊp h¬n ®èi thñ . §iÒu nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®îc khi dù ¸n vµ ®èi thñ hÇu nh cã cïng kªnh ph©n phèi lµ tõ nhµ s¶n xuÊt b¸n xØ l¹i cho siªu thÞ víi gi¸ chiÕt khÊu cho sè lîng lín.Ngoµi ra dù ¸n còng quan t©m ®Õn viÖc t×m c¸c ®èi t¸c cung cÊp hµng trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ vËn t¶i. ViÖc cung cÊp hµng còng æn ®Þnh gióp gi¸ Ýt biÕn ®éng nhê vµo c¸c hîp ®ång mµ siªu thÞ Hai Bµ Trng ký kÕt víi ®èi t¸c.TÊt nhiªn, hÖ thèng gi¸ sÏ ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn mèi quan hÖ víi chi phÝ vµ lîi nhuËn. §Ó ®¶m b¶o vÒ gi¸ siªu thÞ còng híng [9] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Õn viÖc lu kho víi tû lÖ nhÊt ®Þnh. GÝa b¸n sÏ ®ù¬c d¸n nh·n c«ng khai trªn mçi hµng ho¸. GÝa b¸n còng sÏ ®a d¹ng tõ thÊp ®Õn cao cÊp phï hîp víi mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. - ChÊt lîng : dù ¸n híng ®Õn mét chÊt lîng tèt nhÊt . Siªu thÞ sÏ cam kÕt tríc truyÒn th«ng vµ kh¸ch hµng vÒ mét chÊt lîng tèt nhÊt víi mçi mÆt hµng nh sù ®¶m b¶o uy tÝn trªn thÞ truêng . ViÖc x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn kiÓm ®Þnh chÊt lîng cã tr×nh ®é lµ ®iÒu b¾t buéc .ChÊt lîng hµng ho¸ cßn ®ù¬c ®¶m b¶o tõ sù rµng buéc hîp ®ång víi c¸c bªn cung cÊp hµng . Hµng ho¸ ®îc kiÓm tra tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn khi tíi tay kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho chÊt lîng tèt nhÊt .§©y lµ ®iÒu mµ mäi siªu thÞ thùc hiÖ, nªn dù ¸n hoµn toµn c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng vÒ vÊn ®Ò chÊt lîng. - Nh·n hiÖu : bªn c¹nh gi¸ c¶ vµ chÊt lîng th× nh·n hiÖu lµ yÕu tè ®¶m b¶o ®ù¬c c¶ hai yÕu tè trªn .Dù ¸n sÏ híng ®Õn mét hÖ thèng nh·n hiÖu ®a d¹ng trªn tõng mÆt hµng tõ nh·n hiÖu phæ th«ng ®Õn cao cÊp . Dù ¸n còng u tiªn cho nh÷ng nh½n hiÖu cã uy tÝn vµ nh÷ng nh·n hiÖu ®éc quyÒn.§Æc biÖt, dù ¸n sÏ khai th¸c c¸c nh·n hiÖu ®éc quyÒn nh»m t¹o ra sù kh¸c biÖt còng nh t¹o søc hót cña dù ¸n. - C¹nh tranh thÞ phÇn : víi gi¸ c¶ vµ chÊt lîng t¬ng ®¬ng híng ®Õn sù vît tréi, dù ¸n cã chÝnh s¸ch c¹nh tranh thÞ phÇn víi c¸c siªu thÞ lín vµ cã uy tÝn trªn toµn ®Þa bµn Hµ Néi vµ toµn quèc nhÊt lµ khi dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh ®· ph¸t triÓn råi th× viÖc nµy hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Tuy nhiªn, viÖc khai th¸c thÞ trêng khu vùc l©n cËn siªu thÞ míi lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn tríc m¾t vµ l©u dµi cña dù ¸n .Tøc lµ dù ¸n sÏ tËn dông u thÕ vÒ kho¶ng c¸ch ®Ó c¹nh tranh. Víi møc gÝa vµ chÊt lîng t¬ng ®¬ng th× mét ngêi ë Hoµng Mai sÏ chän s¶n phÈm cña dù ¸n chø kh«ng bao giê lªn tíi tËn CÇu GiÊy ®Ó mua ë BIGC c¶. - VÒ hç trî kh¸ch hµng : dù ¸n híng ®Õn mét m«i trêng th©n thiÖn nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng . ViÖc t¹o ra sù thuËn tiÖn nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng b¾t ®Çu tõ chç göi xe ®Õn viÖc bµi trÝ thiÕt kÕ gian hµng .§Æc biÖt, dù ¸n sÏ x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn t vÊn ,l¾p ®Æt ,b¸n hµng nhiÖt t×nh ,th©n thiÖn nhÊt . C«ng t¸c hç trî ®îc thùc hiÖn ngay khi kh¸ch hµng tíi siªu thÞ ,trong lóc mua hµng vµ sau b¸n hµng. ViÖc giao hµng ®Õn tËn nhµ kh¸ch hµng còng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c mÆt hµng cång kÒnh ,cã gi¸ trÞ lín. Tãm l¹i víi ®èi thñ lµ c¸c siªu thÞ lín cã uy tÝn , dù ¸n vÉn duy tr× ,®¶m b¶o ®îc vÞ thÕ cña m×nh b»ng hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch kh¶ thi nh trªn .Dù ¸n híng ®Õn sù c¹nh tranh ngang b»ng vµ tËn dông u thÕ riªng cña m×nh ®Ó vît lªn trªn ®èi thñ. 2.2.§èi thñ lµ c¸c siªu thÞ trong khu vùc. §©y lµ nhãm c¹nh tranh gay g¾t ®èi víi dù ¸n khi cã chung mét ®èi tîng kh¸ch hµng lµ nh÷ng ngêi gÇn siªu thÞ. C¸c siªu thÞ ®ã lµ : - ACE MART §Þnh C«ng ë CT6 khu ®« thÞ §Þnh C«ng ,Hoµng Mai. ROSE ë khu ®« thÞ Linh §µm. Siªu thÞ B¸ch Khoa ë E7 B¸ch Khoa FAMILYMART ë 152A L¹c Trng ,Hai Bµ Trng. FIVIMART §¹i La Siªu thÞ Hµ Néi ë 51 Lª §¹i Hµnh , Hai Bµ Trng Siªu thÞ B¾c Linh §µm ë khu ®« thÞ Linh §µm [10] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Siªu thÞ Thanh Hµ ë khu ®« thÞ Linh §µm - Siªu thÞ 33 Phè HuÕ - Siªu thÞ Trung Thµnh sè 2 LÜnh Nam , Hoµng Mai. §iÓm m¹nh cña ®èi thñ : - HÖ thèng c¸c siªu thÞ nµy xuÊt hiÖn tríc vµ chiÕm ®îc mét lîng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh. Kh¸ch hµng cña hä chñ yÕu lµ ngêi d©n trong khu vùc nªn thÞ trêng bÞ chia sÎ nhiÒu . - C¸c siªu thÞ nµy cßn n»m ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt trong khu vùc nh c¸c nót giao th«ng quan träng. VD nh FIVIMART ë §¹i La, c¸c khu ®« thÞ vèn cã søc mua siªu thÞ lín nh ROSE ë khu ®« thÞ Linh §µm , ACE MART ë §Þnh C«ng. - §iÓm m¹nh kh¸c cña hä n»m ë hÖ thèng gi¸ c¶ b×nh d©n cã thÓ nãi lµ xÊp xØ gi¸ thÞ trêng .C¸c mÆt hµng mµ c¸c siªu thÞ nµy b¸n cã gi¸ trÞ thÊp chñ yÕu díi 1.500.000®ång, phï hîp víi ®a sè søc mua cña kh¸ch hµng. NÕu nh ®iÓm m¹nh cña c¸c siªu thÞ trong khu vùc chñ yÕu tõ vÞ trÝ ®Þa lý vµ hÖ thèng gi¸ ph¶i ch¨ng th× còng cã nh÷ng ®iÓm yÕu ®îc béc lé : - VÒ vÞ trÝ mét sè siªu thÞ lín trong khu vùc n»m ë nh÷ng ®iÓm nãng giao th«ng nh FIVIMART ,ACE MART trong khi hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kh«ng tèt nh b·i ®ç xe chËt hÑp . - VÒ chÊt lîng hµng ho¸ c¸c siªu thÞ nµy cha thùc sù næi bËt trong khi chñng lo¹i hµng ho¸ th× h¹n chÕ ,c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö ,®iÖn gia dông ,®iÖn l¹nh hÇu nh kh«ng cã. FIVIMART tõng bÞ ®iÒu tra ra viÖc b¸n hoa qu¶ háng cho kh¸ch hµng cho thÊy chÊt lîng kh«ng ph¶i lµ ®iÓm m¹nh cña c¸c siªu thÞ nµy. - VÒ kh¶ n¨ng b¶o hµnh ,söa ch÷a c¸c siªu thÞ nµy còng cha ph¶i lµ ®iÓm ®Õn cña nh÷ng kh¸ch hµng mua ®å kü thuËt cao. *>Híng c¹nh tranh cña dù ¸n : Víi lîi thÕ xuÊt hiÖn sau, dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn x©y dùng c¸c yÕu tè c¹nh tranh ®Ó chiÕn th¾ng tríc ®èi thñ. - VÒ vÞ trÝ :dù ¸n sÏ tËn dông c¸c u ®iÓm cña m×nh vÒ kh¶ n¨ng lu th«ng dÔ dµng tíi c¸c vïng kh¸c vµ ngîc l¹i. §êng TrÇn §¹i NghÜa cã diÖn tÝch mÆt ®êng lín, cha bao giê lµ ®iÓm nãng giao th«ng, l¹i giao víi §¹i La vµ Lª Thanh NghÞ , lµ nh÷ng con ®êng b¾t vµo Trêng Chinh vµ Gi¶i Phãng ®i tíi vïng trung t©m thµnh phè .Ngoµi ra, viÖc di chuyÓn tõ c¸c tuyÕn ®êng huyÕt m¹ch trong vïng nh Minh Khai, Tr¬ng §Þnh ,B¹ch Mai còng thuËn tiÖn. Dù ¸n sÏ tiÕn hµnh x©y dùng mét khu ®ç xe réng, ®ñ phôc vô trong nhiÒu n¨m sau khi siªu thÞ ra ®êi, cïng víi c¸c dÞch vô kh¸c nh ATM, tr¹m xe buýt… Khu ngo¹i c¶nh ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi kiÕn tróc cña siªu thÞ nh»m híng ®Õn chÊt lîng phôc vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng. - NÕu nh kh¸ch hµng ®Õn mét sè siªu thÞ kh¸c trong khu vùc mµ kh«ng mua ®îc ®ñ sè hµng ho¸ mµ m×nh mong muèn th× khi ®Õn víi siªu thÞ Hai Bµ Trng, nhu cÇu ®ã sÏ ®îc tho¶ m·n. Kh¸ch hµng ®Õn siªu thÞ thêng cã nhu cÇu mua nhiÒu mÆt hµng mét lóc hoÆc muèn tham kh¶o vÒ mÉu m·, chÊt lîng cña mÆt hµng sÏ mua trong t¬ng lai nªn dù ¸n lu«n híng ®Õn viÖc ®a d¹ng mÉu m· vµ chñng lo¹i hµng ho¸. Ngoµi c¸c mÆt hµng thùc phÈm .®å gia dông,dù ¸n cßn cã c¸c mÆt hµng ®iÖn tö ,®iÖn l¹nh ,®iÖn gia dông nh÷ng thø mµ hÇu hÕt c¸c siªu thÞ trong vïng kh«ng cã. - Ngoµi ra còng nh khi c¹nh tranh víi c¸c siªu thÞ lín, dù ¸n cßn híng ®Õn chÊt lîng b¶o hµnh ,söa ch÷a ,vËn chuyÓn tèt nhÊt. - Ho¹t ®éng qu¶ng b¸ ,khuyÕn m¹i vµ tiÕp thÞ còng ®îc quan t©m ®óng møc khi c¸c siªu thÞ trong vïng kh«ng mÊy quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy [11] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3.§èi thñ lµ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc. §©y lµ ®èi thñ quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc kh¸ch hµng cã ®Õn siªu thÞ hay kh«ng còng cã nh÷ng mÆt m¹nh vµ yÕu ®iÓm riªng. Lîi thÕ cña c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc : - C¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc lu«n cã ®îc mét lîng kh¸ch hµng quen thuéc nhÊt ®Þnh .§ã lµ nh÷ng kh¸ch hµng b×nh d©n mua hµng, thßng nhá lÎ vµ kh«ng yªu cÇu cao vÒ chÊt lîng vµ b¶o hµnh .NÕu xÐt trªn tæng thÓ th× lîng kh¸ch hµng cña c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc chiÕm tØ lÖ kh¸ cao. VÒ gi¸ c¶ c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc b¸n còng rÊt b×nh d©n . - ¦u ®iÓm kh«ng thÓ bá qua cña c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc lµ lîi thÕ vÒ kho¶ng c¸ch khi kh¸ch hµng cña hä lu«n rÊt gÇn hä,vËy nªn dù ¸n sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch kÝch thÝch kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh nhiÒu h¬n ®Ó t¹o u thÕ c¹nh tranh. Nh÷ng yÕu ®iÓm cña c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc mµ dù ¸n cã thÓ khai th¸c lµ : - C¸c cöa hµng b¸ch ho¸ vµ chî trong khu vùc b¸n víi chñng lo¹i mÆt hµng kh«ng phong phó ,®a d¹ng .NhiÒu khi kh¸ch hµng kh«ng thÊy ë ®ã cã s¶n phÈm m×nh cÇn. - C¸c chî trong khu vùc nh T©n Mai ,Tr¬ng §Þnh …®Òu cã quy m« nhá vµ chØ ®¸p øng ®îc c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ thùc phÈm. *> ChÝnh s¸ch c¹nh tranh : - §iÒu ®Çu tiªn mµ ®ù ¸n híng ®Õn lµ sù ®a d¹ng , phong phó trong tõng mÆt hµng trong khi chÊt lîng lu«n lu«n ®¶m b¶o vît tréi .ChÊt lîng b¸n hµng vµ sau b¸n hµng còng lµ u thÕ cña dù ¸n. - Dù ¸n cßn cã nhiÒu ch¬ng tr×nh thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi siªu thÞ nhiÒu h¬n nh khuyÕn m¹i ,gi¶m gÝa hay tiÕp thÞ t¹i nhµ ,b¸n hµng lu ®éng nh»m qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña dù ¸n tíi ®«ng ®¶o kh¸ch hµng trong khu vùc. Tãm l¹i dùa trªn nh÷ng lîi thÕ cña dù ¸n vµ yÕu ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh th× dù ¸n hoµn toµn cã ®îc mét vÞ thÕ ngang b»ng hoÆc vît tréi h¬n ®èi thñ c¹nh tranh .Ngang b»ng vÒ gi¸ c¶ vµ ngang b»ng ,vît tréi vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng phôc vô. IV.Ho¹t ®éng tiÕp thÞ cña dù ¸n. Dù ¸n sÏ sö dông cïng lóc nhiÒu kªnh tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o nh»m ®a h×nh ¶nh cña dù ¸n ®Õn kh¸ch hµng nhanh nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Cô thÓ : 1.Sö dông b¸o h×nh vµ b¸o tiÕng . Dù ¸n sÏ sö dông kªnh qu¶ng c¸o b¸o h×nh vµ b¸o tiÕng trong thêi k× ®Çu khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng trong ®ã u tiªn kªnh b¸o h×nh. C¸c kªnh truyÒn hinh ®îc sö dông lµ VTV1 ,VTV3 ,truyÒn h×nh Hµ Néi .C¸c kªnh ph¸t thanh sö dông lµ VOV1 ,VOV3 vµ c¸c ®µi ph¸t thanh Hµ Néi vµ quËn Hai Bµ Trng ,Hoµng Mai .§Æc biÖt c¸c kªnh ®Þa ph¬ng ®îc sö dông víi tÇn sè lín h¬n nh»m ®a h×nh ¶nh dù ¸n ®Õn víi ®èi tîng kh¸ch hµng chÝnh lµ c¸c c d©n trong vïng ®Æt dù ¸n.Ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o còng xuÊt hiÖn khi dù ¸n s¾p ®i vµo ho¹t ®éng nh»m thu hót ®îc mét lîng kh¸ch hµng lín ngay tõ ®Çu. Víi qu·ng thêi gian qu¶ng c¸o kh«ng qu¸ dµi vµ còng kh«ng qu¸ ng¾n ngñi ®· ®ñ ®Ó qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña dù ¸n råi. [12] Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Kªnh b¸o viÕt §©y lµ kªnh tiÕp thÞ cã chi phÝ thÊp h¬n b¸o h×nh vµ b¸o tiÕng ®îc dù ¸n sö dông kh«ng thêng xuyªn vµ dïng ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin vÒ c¸c mÆt hµng còng nh c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ,gi¶m gi¸ cña dù ¸n. C¸c tê b¸o ®îc sù dông lµ nh÷ng tê næi tiÕng nh Lao §éng ,Thanh Niªn , An Ninh… 3. Internet Dù ¸n sÏ cã website riªng vµ truyÒn t¶i th«ng tin vÒ dù ¸n còng nh c¸c mÆt hµng ,c¸c ch¬ng tr×nh mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt tíi ngêi truy cËp. Trêng hîp dù ¸n cha thµnh lËp ®îc website riªng th× sÏ cã c¸c trang riªng trªn c¸c trang web næi tiÕng nhÊt vÒ mua b¸n nh raovat.com . 4. Tê r¬i Lµ kªnh sö dông kh«ng thêng xuyªn dïng ®Ó truyÒn t¶i th«ng tin c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i ,gi¶m gi¸… cña dù ¸n tíi c¸c ®èi tîng chñ yÕu lµ c¸c gia ®×nh vµ tõng ®èi tîng cô thÓ.Tê r¬i ®îc sö dông ®ång thêi víi kªnh b¸o viÕt. 5. C¸c ch¬ng tr×nh thóc ®Èy b¸n hµng còng lµ kªnh tiÕp thÞ h×nh ¶nh cña dù ¸n. a. KhuyÕn m¹i ,gi¶m gi¸ : ho¹t ®éng khuyÕn m¹i ,gi¶m gi¸ sÏ diÔn ra vµo c¸c ngµy kØ niÖm ,ngµy lÔ tÕt trªn c¬ së tÝnh to¸n kü lìng vÒ chi phÝ vµ hiÖu qu¶. b. B¸n hµng tr¶ gãp : lµ c¸ch qu¶ng c¸o h×nh ¶nh cña dù ¸n nh mét sù u ®·i, quan t©m ®Õn kh¸ch hµng cña dù ¸n. Tuy nhiªn ch¬ng tr×nh chØ diÔn ra tõng thêi kú víi nh÷ng mÆt hµng cô thÓ vµ thêng lµ cã gi¸ trÞ lín. [13]
- Xem thêm -