Tài liệu Thiết lập dự án scada trên wincc

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 469 |
  • Lượt tải: 0
phamtrongthuan

Đã đăng 200 tài liệu

Mô tả:

Chương 4: THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WinCC Phan Duy Anh Ver.1 THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WinCC Demo Project: Hệ thống trạm trộn (3) Giống như hệ thống trạm trộn (2) ta đã thực hiện ở phần trước, bây giờ bổ sung tính năng chạy tự động/bằng tay (Auto/Manual). Chi tiết được mô tả như sau: Phan Duy Anh Ver.1 THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WinCC ● Khi switch Auto/Manual chuyển sang vị trí Auto thì hệ thống tự động hoạt động theo một chương trình cài sẵn: Ban đầu Valve A mở để chất lỏng A vào bồn trong thời gian Ta, Sau đó đóng Valve A, mở Vanlve B trong thời gian Tb. Khi hết thời gian này thì đóng Valve B, bật Mixer hoạt động trong thời gian Tm. Sau đó tắt Mixer và mở Valve C để thành phẩm ra ngoài trong khoảng thời gian Tc. Kết thúc khoảng thời gian này, đóng Valve C. ● Thời gian Ta, Tb, Tm hay Tc cho phép cài đặt bởi người vận hành. ● Khi chạy tự động thì các buttons điều khiển bằng tay không còn hiệu lực. ● Khi switch Auto/Manual chuyển sang vị trí Manual thì hệ thống hoạt động ở chế độ bằng tay như trong phần 2 đã thực hiện. Phan Duy Anh Ver.1 THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WinCC Phan Duy Anh Ver.1 Chương 4: THIẾT LẬP DỰ ÁN SCADA TRÊN WinCC Bài 9: Visual Basic Script trên WinCC Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script trên WinCC * Tổng quan * Visual Basic Script * Viết chương trình cho Project Phan Duy Anh Ver.1 Tổng quan ● Ngôn ngữ lập trình được tích hợp kèm các phần mềm SCADA để tăng thêm độ mềm dẻo khi kỹ sư dự án thực hiện các yêu cầu phức tạp. ● WinCC ver 5. về trước chỉ hỗ trợ C Script, các phiên bản sau này hỗ trợ tốt cả C Script (CS) và Visual Basic Script (VBS). ● Hầu hết các phần mềm SCADA khác đều sử dụng VBS. Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script trên WinCC * Tổng quan * Visual Basic Script * Viết chương trình cho Project Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ● VBS được sử dụng trong WinCC để tăng tính linh hoạt cho chương trình điều khiển giám sát bằng cách viết code để tác động đến hệ thống. ● VBS có các khái niệm cần lưu ý: + Module + Procedure (thủ tục) + Action (hành động) ● Procedure: được dùng để chứa code, mỗi procedure chỉ cần tạo một lần, sử dụng nhiều lần trong toàn bộ project. Thay vì phải code nhiều lần, ta chỉ cần gọi procudure liên quan. Với procedure, code sẽ tường minh, và dễ kiểm soát. Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ● Các procedures có liên quan nhau thường được lưu trong cùng một module. ● Module: hai loại standard module và project module ● Standard module: chứa các procedures toàn cục cho các project. Các modules này được lưu trữ theo địa chỉ: \ApLib\ScriptLibStd\.bmo ● Project module: chứa các procedures riêng của project. Các module này được lưu trữ theo địa chỉ: \ScriptLib\.bmo Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script Các procedures trong một standard module Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ● Trong procedures là các đoạn code chương trình được viết để thực hiện một/những nhiệm vụ nào đó. ● Ví dụ: (xem thêm phần “VBS for creating Procedures and Actions” trong file WinCC Help) + Đọc/Ghi giá trị Tag: ‘Định nghĩa một biến Dim objTag ‘Gán biến này tới tag Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag1") ‘Đọc giá trị của tag objTag.Read Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ‘Tăng giá trị này lên 1 đơn vị objTag.Value = objTag.Value + 1 ‘Ghi giá trị này ra tag objTag.Write + Chuyển màu nền của hình chữ nhật có tên Rectangle1 trong picture thành màu đỏ: ‘Định nghĩa một biến Dim objRectangle ‘Gán biến này thành đối tượng "Rectangle1“ trong picture Set objRectangle = ScreenItems("Rectangle1") ‘Thay đổi màu nền của đối tượng thành màu đỏ objRectangle.BackColor = RGB(255,0,0) Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ● Action: là hành động trong đó có chứa một hoặc nhiều procedures và được kích hoạt bởi một sự kiện trigger nhằm thực thi các đoạn code trong các procedures chứa trong nó. Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script ● Các sự kiện triggers dùng để kích hoạt action trong VBS của WinCC gồm có: timer trigger và tag trigger. ● Timer trigger: thực thi một action tại một thời điểm cho trước. Gồm hai loại: trigger có chu kỳ (cyclic) và trigger không có chu kỳ (acyclic). ● Tag trigger: thực thi một action khi có sự thay đổi value của tag. Phan Duy Anh Ver.1 Visual Basic Script trên WinCC * Tổng quan * Visual Basic Script * Viết chương trình cho Project Phan Duy Anh Ver.1 Viết chương trình cho Project ● Trước tiên, cần thiết kế thêm cho Mixing_Station picture như hình bên dưới. Phan Duy Anh Ver.1 Viết chương trình cho Project Switch Auto/Manual điều khiển tag Auto_Manual như hình. Khi Switch ở Auto thì tag này có giá trị 1, khi switch ở Manual thì tag này có giá trị 0. Phan Duy Anh Ver.1 Viết chương trình cho Project ● Tạo thêm một picture có tên “Auto_Param” chẳn hạn có các I/O fields ValveA, ValveB, ValveC, Mixer kết nối tương ứng với các tags Time_Valve_A, Time_Valve_B, Time_Valve_C, Time_Mixer qui định thời gian chạy tự động cho từng đối tượng. Phan Duy Anh Ver.1 Viết chương trình cho Project ● Trên picture Mixing_station tạo thêm một ‘picture window’ kết nối đến picture ‘Auto_Param’. Phan Duy Anh Ver.1
- Xem thêm -