Tài liệu Thiết kế website du lịch việt nam

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

1 LỜI NÓI ĐẦU Du lịch là ngành công nghiệp không khói được nhà nước khuyến khích phát triển. Tính chung 4 tháng năm 2012 Việt Nam đón gần 2.493.726 khách, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011 (theo vietnamtourism.com). Để tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nướcđến bạn bè thế giới thì T ng c c u ịch Việt Nam h nh thành website vietnamtourism.com. Đến với website ietnamtou i m.com u khách có thể tìm hiểu các thông tin lễ hội, ăn hóa, các danh lam thắng cảnh n i tiếng, các tour du lịch… à các thông tin cần thiết khác khi h có ý định đến Việt Nam hoặc ần đầu đặt ch n đến Việt Nam. Tu nhi n, ượng ngư i iết e ite nà chưa nhiều, đồng th i website còn gặp nhiều thiếu sót trong khâu thiết kế, chưa đáp ứng nhu cầu của ngư i truy cập. Giải pháp nào để khắc ph c nh ng thiếu ót t n c ng như à àm thế nào để website thật sự h u ích cho u khách Để t m a I n c n đang à một ấu h i ớn. i giải đáp cho c u h i nà , nhóm ch ng tôi đ ch n đề tài I I N 2 ƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. iện na , hầu hết các u c gia t n thế giới đều có website u ịch riêng nh m quảng bá hình ảnh đất nước m nh c ng như cung cấp nh ng thông tin cần thiết cho du khách khi đến tham uan. hông ngoài u thế đó, e ite giới thiệu ề u ịch Việt Nam a đ i. ới t n g i e ite nà được h nh thành vietnamtourism.com. ó thể i T ng c c u ịch Việt Nam thấ ự uất vietnamtou i m.com đ gi p ích phần nào cho u khách khi h hiện của ần đầu đặt ch n đến Việt Nam. ượng ngư i iết ề Tuy nhiên, tin g đều u khách cần thông ng t ang goog e để tìm website của các hãng du lịch mà ít uan t m đến iệc t m hiểu website e ite à ất ít. Đa e ite u ịch của T ng c c u ịch Việt Nam. n gặp phải khá nhiều choáng ngợp vì ch n cạnh đó, i t ong thiết kế. hi ào website, ngư i xem khá ất nhiều, ít hình minh h a à b c c không hợp lý, màu ắc chưa thực ự n i ật… Giải pháp nào để khắc ph c nh ng thiếu ót t n c ng như à àm thế nào để website thật sự h u ích cho du khách n c n đang à một ấu h i ớn. Để t m a i giải đáp cho c u h i nà , nhóm ch ng tôi đ ch n đề tài N kém của nh m tìm hiểu, đánh giá nh ng mặt mạnh và yếu e ite ietnamtou i m.com, đưa a các giải pháp thiết kế website hiệu quả hơn. Đồng th i, nhóm c ng mu n uảng á h nh ảnh Việt Nam đầ đủ, c thể a toàn thế giới – một đất nước inh đ p, th n thiện à giàu tiềm năng u ịch phong ph đ p, các i tích ịch à đa ạng của đất nước (nhiều phong cảnh, , i ản ăn hóa … th đủ nội ung, n i ật ề h nh thức thành một điểm u ịch mới thế giới nói chung. i iển iệc thiết kế một e ite u ịch đầ góp phần ất ớn t ong i c giới thiệu u ịch. Nếu thực hiện điều nà th nhóm tin t ng mến khách. Với ng t ong tương ai không a Việt Nam Đông Nam nói i ng à điểm đến ý tư ng của 3 1 ong mu n khách u ịch tiếp cận thông tin mà h cần một cách ễ àng. T ước hết à t m a nh ng thiếu ót mà t ang đồng th i o ánh ới t ang e có nh ng điều ch nh, giải pháp ề thiết kế e u ịch ề Việt Nam gặp phải, u ịch của ingapo e để h c h i kinh nghiệm à ung nh ng phần nào c n ếu. e site u ịch mới u i c ng à hoàn thiện ng cách khắc ph c nh ng nhược điểm ề thiết kế của e site c . 1 Đ Đ i tượng chính được nghi n cứu à website ietnamtou i m.com được ph n tích, đánh giá  hai khía cạnh nội ung à h nh thức. hần nội ung uan t m đến nội ung của t ng đề m c có ph hợp ha không, đầ đủ chưa ha c n thiếu nội ung g ách đặt tên cho t ng m c có khái uát được nội dung bên trong hay không?  n ề phần h nh thức uan t m đến iệc ng màu ắc, c c, cách ắp ếp các anne ng ogo à ogan, cách uảng cáo đ hợp ý chưa, có g khó khăn ha phản cảm cho ngư i xem hay không? 1 Đề tài được giới hạn nghi n cứu t ong phạm i au  hạm i ề th i gian t ong giai đoạn hiện na năm 2012  hạm i không gian v nh ng điều kiện chủ uan à khách uan n n nhóm ch ng tôi ch khảo át online thông qua cung cấp đư ng link trên trang mạng xã hội như face ook,… mai cá nh n của các thành viên trong nhóm. 1 Để thực hiện đề tài, nhóm đ ch n các phương pháp nghi n cứu au  T ước hết, nhóm ng phương pháp khảo át át on ine ồi tiến hành ph n tích iệu t pháp ph n tích, đánh giá t u cập ào ng cách ập ảng khảo ảng khảo át.Tiếp theo, ng phương e site ietnamtou i m.com em t t ng 4 chu n m c, ph n tích t ng nội ung, hình thức trình bày à t đó đưa a đánh giá ề ưu điểm à nhược điểm của cách thiết kế e site.  au đó tiến hành ph p o ánh o ánh ới website du lịch của Singapore là ou ingapo e.com à cu i c ng nhóm ấ ý kiến t ng thành i n cho giải pháp iệc ựng một e ite mới ồi ch nh a, góp ý, hoàn thiện 1 Đ à đề tài khá mới nhưng thiết thực n n thông tin được nhật. hính thế iệc ph n tích, nhận ng đều mới cập t à đánh giá t ng phần t ong đề tài đều ựa t n ý kiến của nhóm  Thứ nhất, đề tài có phần ập ảng c u h i khảo ietnamtou i m.com nh m t m a mong mu n của u khách át ề t ang e ề iệc thiết kế u ịch của ingapo e à e ite u ịch như thế nào à ph hợp  Thứ hai, đề tài có ự o ánh ới t ang e yoursingapore.com  u i c ng, cung cấp các giải pháp của nhóm để tạo ập một t ang ịch hoàn toàn mới 1 hương 1 T ng quan hương 2 ơ ý uận của đề tài hương 3 ơ thực tiễn của đề tài hương 4: Giải pháp e u 5 ƯƠNG : Ơ Ở LÝ THUY T CỦ ĐỀ TÀI 2.1.Website 2.1.1.Khái niệm website hi ạn em thông tin t n một t ang web thì trang we đó đến t một website, có thể à một we ite đến t ỹ, t Việt Nam, ha giới. Thư ng các we ite được h u ất cứ nơi nào khác t n thế i một cá nh n hoặc t chức nào đó. ó thể nói we ite à tập hợp của ất nhiều t ang (tập tin ạng e - một oại i u ăn ản T L hoặc XHTML) trình bà thông tin t n mạng Inte net tại một địa ch nhất định để ngư i em có thể t u cập ào em. ạn có thể hiểu e ite tương tự như uảng cáo t n các t ang àng, nhưng có điểm khác ch nó cho ph p ngư i t u cập có thể t ực tiếp thực hiện nhiều iệc t n e ite như giao tiếp, t ao đ i thông tin ới ngư i chủ e ite à ới nh ng ngư i t u cập khác, t m kiếm, mua án cáo thông thư ng. ...chứ không phải ch àng t iệu ngư i t n khắp thế giới có thể t u cập nhìn thấ nó chứ không giới hạn t ong phạm i c a hàng ảo ới hàng hoá à ịch t ư ng toàn cầu. em như uảng nh th nào cả. e ite, e ite à một có thể được giới thiệu à ao án t n thị a hàng đó m c a 24 gi một ngà , 7 ngà một tuần, uanh năm, cho ph p khách hàng t m kiếm thông tin, em, mua ản phẩm à ịch cứ ất c nào h mu n. 2.1.2.Những nội dung thiết yếu của một website Để một (ho ting e ite hoạt động được cần phải có t n miền ( omain , ưu t à nội ung (các t ang e hoặc cơ iệu thông tin . Các trang web của một e ite ao gồm  T ang chủ (homepage miền, ngư i em có thể à t ang e đầu ti n ngư i em t u cập t t n em các t ang khác thông (hyperlinks). T ang chủ thư ng ua các i u i n kết ng để t ưng à nh ng thông tin mới nhất mà t chức ập a e ite mu n giới thiệu đầu ti n đến ngư i em. 6  T ang i n hệ t ình à thông tin i n hệ ới t chức à thư ng có một fo m i n hệ để ngư i em gõ c u h i nga t n t ang e nà .  Trang thông tin giới thiệu (about us)  T ang giới thiệu ề ản phẩm ha ịch giới thiệu ản phẩm, ịch ới các thông tin à h nh ảnh minh h a.  T ang hướng xem, hướng n hoặc chính ách ng để cung cấp thông tin cho ngư i n h phải àm g , gi p t chức tiết kiệm nhiều công ức t ả i các c u h i “ àm thế nào” của ngư i em à tạo cho ngư i em ấn tượng t t ề tính chuyên nghiệp.  Với một cách ph n chia khác,  Giao iện ngư i e ite được chia àm hai phần ng (f ont-end): à định ạng t ang e được t nh à t n màn h nh của má tính của ngư i em (má khách được em các phần mềm t nh u ệt e như Inte net Explorer, Firefox,... Tuy nhiên ngà na ngư i em có thể em e ite t các thiết ị điện t khác như điện thoại i động, DA,...Việc t nh à một thẩm mỹ đ p, ấn tượng; ng e ite phải đảm ảo các ếu t c c đơn giản, ễ hiểu à ễ năng tiện ợi cho ngư i em. Đặc iệt ngà na , e ite t ề ng, các chức n n ng động ới nh ng hiệu ứng đa ạng của h nh ảnh à ch kết hợp ới m thanh.  Các chương t nh được ập t nh để Back-en à phần ập t nh của e ite ưu t phần ập t nh back-en của nhau  tợ t n má chủ ( e e . ự khác e ite àm ph n a 2 oại Website động: à thuật ng được i một phần mềm cơ e ite hoạt động ( ack-end): phần e ite ng để ch nh ng e ite được h e , nói đ ng hơn à một chương t nh chạ được ới giao thức http. Thực chất, e ite động có nghĩa à một "gh p" ới một phần mềm e (các mo u e ứng ng cho e ite tĩnh được e . Với chương t nh phần mềm nà , ngư i chủ e ite thực ự có u ền điều hành nó, ch nh a à cập nhật thông tin t n e ite của m nh mà không cần phải nh đến nh ng ngư i chu n nghiệp. 7  Website tĩnh: không hẳn một e ite tĩnh không có ợi thế hơn o ới một e ite động. Với e tĩnh, ạn có thể có một giao iện được thiết kế tự o hơn. V ậ , nhiều khi một cu n h t hơn. Đ i ới nh ng e ite tĩnh có cách t nh à đ p mắt à e ite ch nh m đăng tải một ch ng không có nhiều tha đ i theo th i gian th tĩnh à ph hợp hơn cả. Ngoài a, iệc ít thông tin à ng h nh thức website e ite tĩnh c n có một ợi thế e ite tĩnh th n thiện ới các cơ chế t m kiếm ( ea ch engine hơn nhiều o ới động. h i ( i địa ch URL của các .htm t ong như t ong e site động. T L theo t ng t ang như c uản ý thông tin t n (thông thư ng e tĩnh không chứa ấu chấm e ite tĩnh o ập t nh ochu e, không có cơ e ite. e ite ng ngôn ng iệu à không có công ạn phải iết kỹ thuật thiết kế t ang e ng các phần mềm như F ont age, D eam a e ,... khi mu n thiết kế hoặc cập nhật thông tin của nh ng t ang e nà . 2.1.3.Đặc điểm tiện lợi của website hi ập một e ite ạn có được một ợi ích như thông tin ễ àng cập nhật, tha đ i, ngư i em có thể cập nhật thông tin h cần ất kỳ nơi nào, tiết kiệm chi phí in ấn, g i ưu điện, fa , thông tin không giới hạn (mu n đăng ao nhi u thông tin c ng được, không giới hạn không giới hạn phạm i khu ực ượng thông tin, h nh ảnh... à ng (toàn thế giới có thể t u cập . 2.2. 2.2.1.Mục đích khi thiết kế website du lịch hi thiết kế một e ite u ịch cần hướng đến các m c đích au  Quảng á h nh ảnh nước ta a thế giới, thu hút ự uan t m của ạn è thế giới à t m đến Việt Nam, th m khắc Việt Nam n đ để ại t ong u ề cảnh đ p, t nh cảm à con ngư i Việt. ng ạn è u c tế mà thi n nhi n ưu đ i cho Việt Nam à ị thu h t i ự hiếu khách i các àn điệu i cảnh đ p n ca, các điệu m a...của n t ăn hóa Việt.  iới thiệu các tou t ong à ngoài nước, gi p ngư i t u cập t m a tou ịch hoặc điểm đến ph hợp nhất cho nhu cầu của h . u 8  ung cấp thông tin các ịch kèm theo như i a, má a , tàu, u thu ền, khách ạn, nhà ngh , khu ui chơi ... tạo ự chu n nghiệp.  Du khách dễ àng đăng ký đặt tou à đặt phòng khách sạn trực tiếp trên website  Tiết kiệm chi phí quảng á t n các phương tiện thông tin khác như áo in, truyền h nh…Tiếp thị ua e ite à cách tiếp thị hiệu uả nhất ới chi phí tiết kiệm nhất à đ ng đ i tượng khách hàng nhất.  Xu hướng hiện na của khách u ịch à t m hiểu thông tin t ước ua web ite t ước khi mua hoặc đăng ký ất kỳ ịch nào  Tạo cầu n i đến với thị t ư ng khách du lịch, nhất à u khách nước ngoài 2.2.2.Yêu cầu khi thiết kế một website du lịch  Y u cầu ề nội ung  hương t nh chi tiết tou được thể hiện theo t ng ngày. Thông tin ề các địa anh u ịch n i tiếng, giới thiệu ề đất nước, con ngư i, khi hậu, thi n nhi n …   ác chính ách đi kèm à không đi kèm của tour. Album hình ảnh theo t ng bài tour – thể hiện sự rõ nét, hấp d n của t ng chương t nh u ịch  Hệ th ng tương tác với ngư i dùng thông qua Live chat (h i đáp trực tuyến không cần ID: Yahoo, Skype và chức năng đặt tour, đặt ch khách sạn trực tuyến…)  Hệ th ng thanh toán, giao dịch trực tuyến thông qua Paypal, Onepay  Hệ th ng quản lý khách hàng đặt tour  Thông tin ề khách ạn, nhà hàng … …  ác tiện ích cơ ản tỷ giá ngoại tệ, th i tiết, ảng giá má a , tàu h a  Nếu có thể, ạn n n đưa ào m c khách hàng nhận Testimonial). t ( Fee ack / 9  Ngoài các thành phần không thể thiểu của một hệ th ng web du lịch chúng ta phải kể đến các bài viết giới thiệu, ài hướng d n điểm thăm uan u lịch nh m làm phong phú và cung cấp đầ đủ nhất các thông tin hình ảnh giới thiệu về đất nước và con ngư i Việt Nam, được gắn kết trực tiếp và các chương t nh u ịch thông qua hệ th ng lộ trình du lịch. Với hệ th ng liên kết, gắn kết inh động nà ch ng ta đ tạo a được một ma trận các thông tin được liên kết trực tiếp và gắn kết với nhau chặt ch nhất, t đó đưa đến ngư i dùng ( ướt web) nh ng thông tin đầ đủ nhất.  ản Nội ung được thiết kế theo cấu t c ph n oại thông tin ới phi n ng nhiều thứ tiếng khác nhau.  Y u cầu ề mỹ thuật  Màu ắc nh nhàng, không màu mè hoặc đồng nhất g ự phản cảm  Thiết kế đồ h a đơn giản, g n, nh , đủ thông tin, mang phong cách chu n nghiệp.  Giao diện th n thiện, ễ ng, ễ àng a đ i, uản ý.  Y u cầu công nghệ  cơ ệ th ng được ựng ng ngôn ng ập t nh A X 2.0 (.NET , iệu QL e e 2005.  ệ th ng phải được ựng t n nền e 2.0, có thể ận hành t a, gi p ngư i uản t ị có thể thao tác uản t ị e ite ào ất cứ c nào, tại ất kỳ đ u có n i mạng Inte net.   ệ th ng được thiết kế m , đảm ảo tính mềm ẻo. Thiết kế động ề mặt nội ung, cho ph p có thể tha đ i, các chu n m c, tha đ i cập nhật iệu cả ng ch ung n h nh ảnh mà không cần ự gi p đỡ của các chu n gia kỹ thuật.  ho ph p tiếp t c ựng các t ang kết n i mới mà không phải ựng ại t ang ha tha đ i cấu t c của hệ th ng.  Dễ àng ảo t à n ng cấp c ng như phát t iển t ong tương ai. 10  Đáp ứng được ảng m chuẩn tiếng Việt T VN-6909 (Unicode) làm m hiển thị à ưu t .  t ợ nhiều t nh u ệt e khác nhau Inte net E o o e , Fi e Fo , h ome…  ệ th ng đảm ảo độ an toàn à ảo mật thông tin, u ền hạn ng à khai thác hệ th ng.  Thiết kế ảo mật thông tin  ảo ệ ng hệ điều hành mạng in o e e cung cấp cách thức ảo ệ à t ánh các t u cập, thao tác t ái ph p t n mạng cấp t n ngư i ng iệc cung ng, mật khẩu à u ền của ngư i đó. Dựa ào u ền hạn được cho, ngư i ng ch được t u uất à ý các thông tin đ giao u ền.  ảo ệ e e tích hợp ới ng cơ chế ảo mật của hệ uản t ị cơ in o u ền g t n t ng ảng mạng nhưng uất cơ  e e t ong iệc cho ph p ngư i iệu mà nó ưu t . Ngư i iệu: SQL ng có ng có thể ào được n phải cung cấp cho QL e e t n à mật khẩu để có thể t u iệu m nh cần. ảo ệ ng chương t nh ứng ng cung cấp các chức năng cho ph p uản t ị hệ th ng cấp u ền cho t ng ngư i ng. T thuộc ào u ền của t ng ngư i mà chương t nh cho ph p ngư i đó có thể can thiệp ào một  chức năng của ebsite. ackup an toàn  iệu ảo ệ an đầu điều nà ph thuộc ào cách thức uản ý của đơn ị ề iệc ảo uản các thiết ị tin h c như iệc ảo uản à đảm ảo an toàn hệ th ng má chủ, má t ạm à mạng nội ộ. Thực hiện các iện pháp ảo ệ cần thiết để đảm ảo ch có các cán ộ có nhiệm mới có thể ng hệ th ng các má t ạm à má chủ.  ackup iệu ng định a ịch ackup in o e e, QL e e cho ph p ngư i iệu tự động ang các thiết ị ưu t khác như 11 Tape, CD-RO a Di k. Với công nghệ ưu t như hiện na , ới giá thành ất ẻ, ngư i CD-RO của ha iệu tại ị t í an toàn, đề ph ng các ự c QL e e à in o t các thiết ị ưu t  th ng t n Tape hoặc t n ng ễ àng có ản ao ả a cho hệ th ng. Ngoài a e e c ng cung cấp các chức năng Re to e ào hệ th ng một cách ễ àng. ông nghệ u te ing để đảm ảo má chủ hoạt động i n t c, hệ cần th m một má chủ n a để àm chức năng hiện tại. ả hai má u te ing. chủ c ng chạ ackup cho má chủ ưới ự điều khiển của cơ chế hi e e chính gặp ự c h ng hóc nào đó, e e ph đảm nhận ai t iệu chính. iao ịch của ngư i thư ng à không gặp ất kỳ hiện tượng không ng tự động n được thực hiện nh nh thư ng nào. 2.2.3.Các chức năng cơ bản của một website du lịch.  Trang chủ: bắt mắt, nhiều hình ảnh nhưng õ àng à oa nhanh.  Fo m đặt tour: có một fo m đặt tour chuyên nghiệp, đơn giản, email s được g i về quản trị website.  Tìm kiếm nhanh: khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin h cần ngay trên website.  Tin tức  Không giới hạn danh m c tin tức  Cập nhật nhanh chóng, tiện lợi  Quản lý hình ảnh, kích thước hình ảnh trong admin  Một s tính năng tùy biến  H trợ trực tuyến  Live chat: có phần quản trị Live chat cho phép nhiều operator online và phân ra các group rất tiện lợi quản trị.   Thăm   Hiển thị thông tin h trợ (Yahoo! Messenger, Skype, Hotline) ý kiến Câu h i thăm ác phương án ựa ch n 12  Xem kết quả bình ch n  Liên hệ  Bảng quản trị  Đăng nhập, tha đ i mật khẩu, thoát  Quản trị m c giới thiệu  Quản trị thông tin giới thiệu  Quản trị thông tin tour  Quản trị m c tin tức  Quản trị thăm  Theo dõi th ng kê  Và nhiều tiện ích khác... 13 ƯƠNG : Ơ Ở Ự IỄN Ủ ĐỀ ÀI 3.1.Phần hình th c c a phiên bản ti ng Vi t 3.1.1.Trang chủ Trang chủ à t ang đầu ti n ngư i xem nhìn thấy khi truy cập ào địa ch vietnamtourism.com  B c c được chia àm a phần chính   Phần đầu: à anne giới thiệu ề e site hần gi a à nội ung chính của website chia àm a phần Các tin tức-sự kiện Việt Nam - đất nước con ngư i Bên trái là danh m c Du lịch Dịch v du lịch Thông tin cần thiết và quảng cáo Quảng cáo của các khách sạn Bên phải trang web là Giới thiệu các tour du lịch Các tin ti u điểm Phần trung tâm là quan tr ng nhất Sự kiện du lịch trong tháng Sự kiện chính Nh ng tin tức mới về du lịch.  hần cu i t ang à giới thiệu cơ uan chủ uản, đơn ị thực hiện kèm theo à ink tới n t ang e i n kết à u ich n.o g. n, ietnam-tou i m.com, ietnamtou i m-info.com à ietnamtou i m.go . n.  Đồng th i ung uanh t ang e c n để một s đư ng link quảng cáo, và liên kết với địa ch các trang web về đặt tour, khách sạn và các các trang du lịch như hote ooking.com. n, u ichon ine. n,… 14 Phần đầu Trang chủ của website vietnamtourism. com Tìm kiếm Phần trung tâm Phần cu i 15 Ư ểm: o Có khá đầ đủ các m c của một e ite u ịch. o Có năm ngôn ng ( Việt, Anh, Trung Qu c… dễ àng cho khách nước ngoài tiếp cận thông tin. N o ểm Website có nhiều ch , ít hình minh h a, thông tin khá nhiều nhưng ắp xếp chưa hợp lý tạo cảm giác choáng ngợp, r i mắt. o Website không hề có điểm nhấn, b c c không rõ ràng, quảng cáo không có thứ tự, b trí rải khắp trang chủ (t n, ưới, trái, phải, trung tâm trang) gây mất thiện cảm, có quá nhiều đư ng link liên kết g o mất điểm t ong mắt ngư i em. Giao diện không được bắt mắt, màu sắc đơn điệu, không gây sự chú ý cho ngư i xem, thiếu tính chuyên nghiệp. o nhưng Thông thư ng m c “t m kiếm” đ nó ại đặt ngư i có nhu cầu n m đầu trang tiện cho ngư i xem ị t í phía ưới n m gần cu i trang không thuận tiện cho ng.  Logo và slogan Slogan ngành du lịch qua các th i kỳ: biểu tượng du lịch được coi là l i m i ngắn g n, súc tích b ng hình ảnh, ch viết... của qu c gia đ i với du khách. Cứ 5 năm một lần, du lịch Việt Nam tha đ i “ i chào m i”  2000-2005: Đ Việt Nam có ( ogan à ần đầu ti n u ịch iểu tượng ( ogo uảng á cho các chiến ịch à ngoài nước à khẩu hiệu c tiến t ong chương t nh hành động u c gia ề u ịch giai đoạn 2000- 2005, đó à iểu tượng “Việt Nam- điểm đến của thi n ni n kỷ mới” ới h nh ảnh cô gái Việt đội nón á, cư i ạng ỡ. Hình ảnh nà au đó t àn ngập t ong Nam, ngoài ắc à a cả nước ngoài. hính ogo à ogan nà đ tô đậm h nh ảnh điểm đến Việt Nam t n thế giới. Thông 16 điệp “Điểm đến của thi n ni n kỷ mới" đ khơi gợi t í t m của u khách khi đến Việt Nam.  2004-2005: vì một s lịch quyết định s ý o, đến năm 2004 T ng c c du d ng logo mới “ đến với Việt Nam (Welcome to Vietnam)” ới hình ảnh ngư i thiếu n mặc áo dài truyền th ng của dân tộc.  2006-2011: logo mới phá cách hơn được s d ng, đó à “Việt Nam - Vẻ đ p tiềm ẩn (Vietnam The hidden charm)”  2012-2015: ngày 27/12, T ng c c Du lịch đ chính thức công b slogan mới của ngành du lịch Việt Nam à “Việt Nam - Vẻ đ p bất tận” (tiếng Anh là Việt Nam - Timeless Charm) và logo là hình bông sen nhiều sắc màu đang n . Ý nghĩa của logo oa en được ch n à h nh tượng chính cho logo b i nó tượng t ưng cho ý nghĩa cao đ p, vẻ đ p của con ngư i Việt Nam. Bông sen 5 cánh theo triết lý phương Đông à con đ p, thể hiện sức s ng mãnh liệt. Xanh nước biển là màu chủ đạo biểu thị cho du lịch biển đảo, một sản phẩm du lịch chính của Việt Nam. nhi n. àu anh á c tượng t ưng cho du lịch sinh thái, thiên àu àng tượng t ưng cho u ịch ăn hóa, ịch s . Màu tím tượng t ưng u lịch khám phá. Màu hồng tượng t ưng cho ng hiếu khách của con ngư i Việt Nam. Hoa sen là hình ảnh n i tiếp biểu tượng t ước đ , khi c n à n sen với vẻ đ p tiềm ẩn. Hình ảnh hoa sen hiện nay với nh ng cánh hoa hé n khẳng định giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam. Ý nghĩa slogan 17 S d ng t “cha m” – “vẻ đ p” à có tính kế th a nh ng kết quả đ đạt được trong việc xây dựng thương hiệu trước đ . T “time e ” – “ ất tận” a có ý nghĩa ề th i gian v a có ý nghĩa ề sự đa ạng. Việt Nam có nhiều loại hình, sản phẩm, dịch v du lịch đáp ứng nhu cầu đa ạng của khách du lịch và khách du lịch cần nhiều th i gian để khám phá vẻ đ p của Việt Nam. “Time e ” – “t ư ng tồn” Việt Nam có vẻ đ p ĩnh c u, xuyên su t th i gian, t ước đ , hiện nay và mãi mãi về sau v n đ p. Ti u đề “Time e ha m - Vẻ đ p bất tận” a có tính kế th a v a gợi ra một chân tr i rộng m về không gian, th i gian, sự đa dạng của các sản phẩm du lịch. Tuy nhiên có một s ý kiến trái chiều về việc cho r ng logo mới là khó hiểu.  Ông Lưu Đức Kế, iám đ c Công ty l hành Hanoitourist, cho r ng biểu tượng mới chưa i n tư ng được du lịch Việt Nam. T "Vẻ đ p bất tận" đ được nâng tầm so với "Vẻ đ p tiềm ẩn" t ước đ , ong n lặp lại ch "Vẻ đ p" mà không sáng tạo khác hơn, nội dung rất chung chung.  Ông Trần Văn Long, iám đ c Công ty Truyền thông và Du lịch Việt, nhận xét hình ảnh bông hoa sen rất đ p, mang tính truyền th ng, nhưng c u "Vẻ đ p bất tận" rất khó hiểu, mơ hồ, để làm truyền thông rất khó. hách nước ngoài khó hình dung Việt Nam như thế nào khi xem logo.  à Đoàn Thanh T à, đại diện Saigontourist, cho r ng ý nghĩa của "Vẻ đ p bất tận" khá chung chung, có thể hiểu du lịch Việt Nam có rất nhiều thứ, du khách khám phá mãi không hết. Song logo này có quá nhiều màu sắc, rất khó khăn cho các đơn ị s d ng đ ng. Theo à, ogo n n có 2-3 màu và không dùng màu pha.  Theo ông Nguyễn Đức Tồn, Viện t ư ng Viện ngôn ng h c Việt Nam, t "bất tận" là ch kh i ượng, định ượng. Ch "tận" là hết, là giới hạn không gian, giới hạn kh i ượng, "bất tận" là không hết. Còn ch "vẻ đ p" là nói về tinh thần, tr u tượng là phẩm chất. Đứng về tương hợp ng nghĩa của ch "vẻ đ p" và "bất tận" thì không hợp, ngư i Việt chuẩn không s d ng như ậ . à đ ng sau ch "vẻ đ p" phải nói à cư ng độ như các t "tuyệt diệu", "tuyệt mỹ", ch không ghép với nghĩa định ượng. 18  Banner há đơn giản với hình ảnh chiếc nón á cách điệu màu cam à ng ch tin tức (chiếm 1/3 iện tích anne , phần c n ại ành cho uảng cáo  Ưu điểm: không có  Nhược điểm anne uá ơ ài, không àm n i bật đ à e site du lịch (do T ng c c du lịch quản ý , không để ại ấn tượng cho ngư i em (h ch tập t ung ào uảng cáo . Việc đưa h nh ảnh không phản ánh được thông điệp của t ang t ang e (đặc biệt à t ang n anne g khó hiểu, e . Đáng ý a t n anne của e đại diện cho đất nước không n n để quảng cáo, mà n n có ti u đề rõ ràng (chứ không phải ch tin tức , đồng th i việc đưa ogo n t n anne g được sự chú ý nhiều hơn.  Màu sắc website Nh n chung màu ắc khá th ng nhất và hài hòa, chủ đạo là hai màu trắng anh (thể hiện chủ đề u ịch hướng ề iển đảo của Việt Nam à các gam màu nhạt đơn g an. Tu nhi n màu ắc uá m nhạt không àm n i ật, cu n h t à không để ại ấn tượng cho ngư i em. 3.1.2.Trang thông tin  c tin tức - ự kiện Nh n chung các m c nh được t nh à ới h nh thức khá đơn giản ới ti u đề ch màu anh à ch màu đen, thông tin đưa a ngắn g n kèm theo h nh ảnh minh h a gi p ngư i đ c ễ àng theo õi, đồng th i có nguồn t ích n õ àng àm cho thông tin th m độ tin cậ .  c Việt Nam - đất nước & con ngư i  a một giao iện mới khá đ p à hoàn ch nh, c ng ới a anh m c ề các ti u đề (gồm khái uát chung, ăn hóa, đơn ị hành chính , nội ung, à uảng cáo (được hạn chế hơn  anne à h nh ảnh các địa anh u ịch à ễ hội đặc ắc Việt Nam, khá n i ật à tạo ch ý nơi ngư i em kèm theo t n của t ang à 19 Vietnamtou i m. Đồng th i phần t m kiếm đặt cho ngư i ị t í ưới anne , ễ àng ng.  Có h nh ảnh ề các i ản ăn hóa à món ăn Việt Nam.  Điểm đặc ắc à có đư ng i n kết tới t ang giới thiệu ề các thành ph t n đất nước Việt Nam à nh ng điểm tham uan, khách ạn, nơi ăn u ng tại địa điểm du lịch ễ àng cho ngư i đ c nắm ắt thông tin à một nơi a ôi t n đất nước.  Giao diện m c Việt Nam – đất nước & con ngư i  M c du ịch bao gồm  Di ản ăn hóa thế giới tại Việt Nam: m a giao iện mới khá g n gàng, đơn giản à chi tiết, ới hai phần chính à ti u đề các m c nh t ong i ản à nội ung phía  n cạnh Điểm u ịch sắp ếp khá ph hợp à õ àng, thuận tiện cho ự t m kiếm thông tin của khách u ịch. hần t ung t m à t n một thành ph u 20 ịch t ng điểm của Việt Nam. Điểm ha à có nhiều công c t m kiếm, í như t m kiếm các điểm tham uan theo thể oại, theo địa anh à theo điểm u ịch. Quảng cáo được hạn chế hơn o ới t ang chủ.  Lễ hội: anne à h nh ảnh ễ hội ăn hóa của Việt Nam; chính gi a t ung t m à phần nội ung giới thiệu ề các ngà tế à ễ hội iễn a t n đất nước Việt Nam, n t ái à chức năng t m kiếm ễ hội, à n phải à các m c uảng cáo. Giao diện m c du lịch  M c dịch u ịch: khá g n gàng, giao iện ễ nh n ới iệc để đư ng ink tới các khách ạn, nhà hàng, các khu ui chơi,… đỡ khi cần t m kiếm. i mắt cho khách u ịch
- Xem thêm -