Tài liệu Thiết kế vi xử lý 8 bit

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bit I. Yªu cÇu PhÇn cøng 1. Bé vi xö lý 2. Bé nhí ch-¬ng tr×nh ROM :8KB tõ ®Þa chØ 0000H 3. Bé nhí d÷ liÖu RAM : 8KB ( ®Þa chØ tuú chän ) 4. Cæng vµo t-¬ng tù 8 kªnh nhËn tÝn hiÖu ®o nhiÖt ®é tõ 0V5V t-¬ng øng víi nhiÖt ®é 0100C, c¸c cæng vµo ra sè liÖu vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. PhÇn mÒm 1. TÝn hiÖu cho phÐp ch¹y vµ dõng ch-¬ng tr×nh. TÝn hiÖu dõng khÈn cÊp 2. §äc tÝn hiÖu ®o nhiÖt ®é tõ 8 kªnh vµ l-u tr÷ vµo vïng nhí RAM . 3. Sau mçi lÇn ®äc tÝnh nhiÖt ®é trung b×nh céng cña 8 kªnh vµ göi ra cæng hiÓn thÞ b»ng ®Ìn LED. 4. So s¸nh nhiÖt ®é cña tõng kªnh víi gi¸ trÞ nhiÖt ®é trung b×nh. NÕu kÕt qu¶ lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ cho phÐp cho tr-íc th× göi tÝn hiÖu b¸o ®éng cao hoÆc thÊp t-¬ng øng víi kªnh ®ã .Gi¸ trÞ cho phÐp nµy ®Æt trong mét « nhí cña RAM 5. Ch-¬ng tr×nh dõng l¹i vµ b¸o ®éng b»ng cßi khi x¶y ra mét trong c¸c tr-êng hîp sau:  Cã Ýt nhÊt 4 kªnh ®o v-ît qu¸ hoÆc nhá h¬n giíi h¹n cho phÐp so víi gi¸ trÞ trung b×nh  Gi¸ trÞ nhiÖt ®é trung b×nh lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ giíi h¹n MAX, MIN t-¬ng øng. C¸c gi¸ trÞ giíi h¹n MAX, MIN ®-îc ®Æt trong 2 « nhí cña RAM II. C¸c b-íc tiÕn hµnh 1. Chän bé vi xö lý (8085 hoÆc 8051,). ThiÕt kÕ s¬ bé s¬ ®å khèi 2. ThiÕt kÕ bé nhí, cæng vµo /ra b»ng m¹ch logic,m¹ch gi¶i m·, m¹ch chèt,ADC,X¸c ®Þnh ®Þa chØ cho c¸c tÝn hiÖu vµo /ra. LËp b¶n ®å bé nhí 3. Chän linh kiÖn .Nghiªn cøu vµ chän chÕ ®é lµm viÖc cña linh kiÖn phï hîp víi yªu cÇu (logic vµ vËt lý) cho thiÕt kÕ ë b-íc 2. 4. ThiÕt kÕ s¬ ®å chi tiÕt cho hÖ 5. X©y dùng phÇn mÒm trªn c¬ së s¬ ®å ®· thiÕt ë b-íc 4:  X©y dùng l-u ®å ch-¬ng tr×nh  X©y dùng cÊu chóc ch-¬ng tr×nh  So¹n th¶o ch-¬ng tr×nh b»ng m· ng÷ cña bé vi xö lý ®· chän LêI NãI §ÇU Vµo n¨m 1971 tËp doµn INTEL ®· cho ra ®êi hä vi xö lý ®Çu tiªn 4004 lµ vi xö lý 4 bit .Vµ tõ ®ã ®Õn nay nã liªn tôc ph¸t triÓn vµ n©ng cao tõ hä vi xö lý 4 bit ®Çu tiªn ®Õn nay lµ vi xñ lý 32 bit vµ 64 bit víi tÇn sè xung nhÞp f=100200 MHz , ngµy nay chóng ®-îc øng dông réng r·i vµo trong cuéc sèng vµ ®Æc biÖt lµ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp Bªn c¹nh hä vi xö lý, vµo n¨m 1976 INTEL giíi thiÖu bé vi ®iÒu khiÓn (microcontroler) 8748, mét chip t-¬ng tù nh- c¸c bé vi xö lý vµ lµ chip ®Çu tiªn trong hä vi ®iÒu khiÓn MCS – 48, bao gåm 1 CPU , 1Kbyte EPROM, 64 byte RAM, 27 ch©n xuÊt nhËp vµ mét bé ®Þnh thêi 8 bit §é phøc t¹p , kÝch th-íc vµ kh¶ n¨ng cña bé vi ®iÒu khiÓn ®-îc t¨ng lªn mét bËc quan träng vµo n¨m 1980 khi INTEL c«ng bè chip 8051, bé vi ®iÒu khiÓn ®Çu tiªn cña hä vi ®iÒu khiÓn MCS –51. Chip nµy chøa trªn 60000 transistor, bao gåm 4 K byte ROM, 128 byte RAM , 32 d-êng xuÊt nhËp, 1 port vµ 2 bé ®Þnh thêi 16 bit ®©y lµ mét sè l-îng m¹ch ®¸ng chó ý trong mét IC ®¬n chip. C¸c thµnh viªn míi ®ù¬c thªm vµo hä MCS –51 vµ c¸c biÕn thÓ ngµy nay gÇn nh- gÊp ®«i c¸c ®Æc tr-ng nµy D-íi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®ã cña c«ng nghÖ vi xö lý th× viÖc t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t c«ng nghÖ, t×m c¸ch øng dông vµo thùc tÕ lµ mét c«ng viÖc quan träng cña sinh vªn,nh÷ng ng-êi kü s- t-¬ng lai Víi kiÕn thøc vÒ vi xö lý ®-îc häc trong hai kú, cã sù tham kh¶o trong s¸ch vë, vµ ®Æc biÖt ®-îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña thµy gi¸o em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô thiÕt kÕ dïng chip vi ®iÒu khiÓn 8051 ¸p dông vµo ®o nhiÖt ®é cña lß. Th«ng qua b¶n thiÕt kÕ nµy em ®· ®-îc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo c«ng viÖc thiÕt kÕ phÇn cøng vµ viÕt phÇn mÒm cho hÖ vi ®iÒu khiÓn. Tuy vËy, ®©y míi chØ lµ phÇn lý thuyÕt , em rÊt muèn thiÕt kÕ m¹chthËt ®Ó thÊy ®-îc phÇn thiÕu sãt trong khi thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh.Nh-ng do thêi gian cã h¹n còng nh- kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt Em mong thµy c« chØ b¶o vµ gióp ®ì em IV. III. 2 ThiÕt kÕ hÖ vi ®iÒu khiÓn 8051 I. Giíi thiÖu vi ®iÒu khiÓn 8051. Lµ vi xö lý ®¬n chÝp 8 bit ®-îc sö dông cho nh÷ng øng dông c«ng nghiÖp, ®-îc h·ng intel c«ng bè vµo n¨m 1980. 8051 lµ bé vi ®iÒu khiÓn ®Çu tiªn cña hä vi ®iÒu khiÓn MCS –51, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  §é dµi tõ d÷ liÖu lµ 8 bit  RÊt tiÖn dïng cho hÖ ®iÒu khiÓn  TËp lÖnh rÊt phong phó víi 256 lÖnh  ROM bªn trong lµ 4 K  RAM bªn ngoµi lµ 128 byte  Cã 32 ®-êng vµo ra theo hai h-íng qua 4port xuÊt nhËp ( I/O port) 8 bit, vµ cã thÓ ®Þa chØ riªng tõng ®-êng  Cã 2 bé ®Þnh thêi 16 bit  Kh«ng gian ®Þa chØ cña ROM & RAM cã thÎ ®Õn 64K  Cã 6 nguån ng¾t ,5 vector ng¾t víi 2 møc -u tiªn  §· cã bé giao ®éng bªn trong víi tÇn sè 12Mhz  Cã 2 thanh chøa A & B mçi thanh 8 bit, trong ®ã B th-êng dïng cho phÐp chia S¬ ®å khèi cña chip 8051 IV. III. 3  Tæ chøc bé nhí trong 8051: 8051 cã 2 kho¶ng ®Þa chØ ®éc lËp cho bé nhí ch-¬ng tr×nh( ROM ) vµ bé nhí d÷ liÖu( RAM ) . Sù ®éc lËp cña bé nhí ch-¬ng tr×nh vµ bé nhí d÷ liÖu cho phÐp bé nhí d÷ liÖu ®-îc xö lÝ bëi ®Þa chØ 8 bit . Nã cã thÓ ®-îc l-u tr÷ vµ thao t¸c nhanh h¬n bëi CPU 8 bit . Tuy nhiªn ®Þa chØ 16 bit còng cã thÓ ®-îc ph¸t ra th«ng qua thanh ghi DPTR. Bé nhí ch-¬ng tr×nh (ROM,EPROM) lµ bé nhí chØ cã ®äc . Bé nhí nµy cã thÓ lªn tíi 64Kbyte . Trong 8051 4Kbyte thÊp nhÊt cña bé nhí ch-¬ng tr×nh lµ trªn chip.Bé nhí ngoµi cã thÓ ®äc ®-îc nhê tÝn hiÖu chèt cña ch©n PSEN. Bé nhí d÷ liÖu RAM ®éc lËp víi bé nhí ch-¬ng tr×nh 128 byte thÊp nhÊt cña bé nhí d÷ liÖu trªn chip vµ nã cã thÓ truy nhËp ®Õn 64Kbyte ngoµi CPU sÏ ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu RD vµ WR cÇn thiÕt trong suèt qu¸ tr×nh xö lÝ bé nhí d÷ liÖu . a/ Bé nhí ch-¬ng tr×nh( ROM ) : 4 Kbyte ROM trong cã thÓ ®-îc chän bëi nèi ch©n EA vµo møc 0 (nÕu b»ng 1 th× ROM ngoµi ) . Khi truy nhËp bé nhí ngoµi sö dông cæng P0 vµ P2 lµm 16 ®-êng vµo ra . Trong ®ã P0 lµm chøc n¨ng Bus ®Þa chØ vµ Bus d÷ liÖu, ch©n ALE xuÊt hiÖn tÝn hiÖu chèt ®Þa chØ( byte thÊp cña dÞa chØ 16 bit) b/ Bé nhí d÷ liÖu : Bé nhí d÷ liÖu ®-îc chia thµnh 4 vïng : FF SFR 80 7F RAM th-êng ®a môc®Ých 30 2F Bit addressable 20 1F 18 17 10 0F 08 07 00 Bank 3 Bank 2 Bank 31 Bank 0 - Vïng 1 :§Þa chØ tõ 00H ®Õn 1FH lµ phÇn thÊp nhÊt ®-îc chia thµnh 4 khèi cña 8 thanh ghi . C¸c lÖnh cña ch-¬ng tr×nh sÏ gäi c¸c thanh ghi nµy tõ R0 ®Õn R7 . Hai bit trong thanh ghi tr¹ng th¸i (RS0,RS1 ) sÏ lùa chän khèi 4 nµy . IV. III. 4 - Vïng 2: §Þa chØ tõ 20H ®Õn 2FH bao gåm 16 byte lµ vïng « nhí ®Þa chØ theo bit . - Vïng 3: §Þa chØ tõ 30H ®Õn 7FH lµm chøc n¨ng th«ng th-êng cña bé nhí RAM - Vïng c¸c thanh ghi chøc n¨ng ®Æc biÖt (SFR).Cã 21 thanh ghi chøc n¨ng ®Æc biÖt chiÕm phÇn trªn cña RAM néi tõ ®Þa chØ 80H ®Õn FFH. S¬ ®å ch©n cña 8051 IV. III. 5 II. S¬ ®å khèi cña hÖ thèng: Address Bus 8051 ROM RAM I/O Ngoai vi Data Bus Control Bus a. Bé vi ®iÒu khiÓn 8051:Cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña toµn bé hÖ thèng b. Bé nhí ch-¬ng tr×nh ROM ( Read Only Memory): ChØ cã thÓ ®äc sè liÖu viÕt trong ROM, kh«ng thÓ viÕt vµo trong qu¸ tr×nh lËp tr×nh, khi nguån nu«i mÊt th× sè liÖu trong ROM vÉn cßn. ROM ®-îc dïng ®Ó chøa ch-¬ng tr×nh ®iÒu hµnh hoÆc c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông “ user’s program” c. Bé nhí d÷ liÖu RAM ( Random Access Memory): NghÜa lµ t¹i thêi ®iÓm bÊt kú ng-êi dïng còng cã thÓ viÕt sè liÖu vµo trong RAM hoÆc ®äc tõ RAM ra b»ng lÖnh W/R Khi nguån nu«i mÊt th× sè liÖu trong RAM còng mÊt, nh- vËy RAM ®-îc dïng ®Ó chøa sè liÖu trao ®æi gi÷a hÖ vi ®iÒu khiÓn vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi d. C¸c cæng vµo ra I/O: C¸c vi m¹ch vµo ra ®Ó lµm cæng vµo ra sè liÖu, c¸c vi m¹ch nµy sÏ trao ®æi trùc tiÕp sè liÖu víi ngo¹i vi ( c¸c c¶m biÕn, c«ng t¾c t¬, …) C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi trao ®æi tÝn hiÖu víi vi xö lý trùc tiÕp qua I/O e. C¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi: Lµ c¸c sensor ®o nhiÖt ®é ®Ó c¶m biÕn nhiÖt ®é cña ®èi t-îng cÇn ®o, th«ng qua bé biÕn ®æi A/D biÕn c¸c ®¹i l-îng t-¬ng tù thµnh th«ng tin vÒ nhiÖt ®é ®-a vµo cæng vµo ra I/O ®Ó ®-a vµo hÖ vi ®iÒu khiÓn xö lý.Bé hiÓn thÞ ®Ìn LED ®Ó hiÓn thÞ nhiÖt ®é ®o IV. III. 6  Quan hÖ vÒ mÆt trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c khèi chøc n¨ng: Tõ ngo¹i vi , c¸c bé sensor c¶m biÕn nhiÖt ®é ®Çu vµo cña nã lµ nhiÖt ®é cña ®èi t-îng ®o, ®Çu ra lµ gi¸ trÞ ®iÖn ¸p biÕn thiªn tõ 0V5V, gi¸ trÞ biÕn thiªn ®iÖn ¸p nµy ®uîc ®-a ®Õn bé biÕn ®æi t-¬ng tù sè A/D §Çu ra cña bé A/D lµ c¸c tÝn hiÖu sè (sè hexa) mang th«ng tin vÒ nhiÖt ®é. Th«ng tin nµy ®-a ®Õn cæng vµo ra I/O , th«ng qua Data Bus vµo vi xö lý Vi xö lý ®Þnh ®Þa chØ vµ cÊt sè liÖu vµo bé nhí d÷ liÖu RAM III. ThiÕt kÕ bé nhí, cæng vµo ra, m¹ch gi¶i m·, m¹ch chèt, ADC 1. ThiÕt kÕ bé nhí: HÇu hÕt c¸c bé vi sö lý(CPU) ®Òu cã kh«ng gian nhí chung cho d÷ liÖu vµ ch-¬ng tr×nh v× ch-¬ng tr×nh th-êng ®-îc l-u tr÷ trªn ®Üa vµ ®-îc n¹p vµo RAM ®Ó thùc thi. V× vËy c¶ hai d÷ liÖu vµ ch-¬ng tr×nh ®Òu ®-îc l-u tró trong RAM. C¸c chÝp vi ®iÒu khiÓn th-êng ®-îc dïng lµm thµnh phÇn trung t©m trong c¸c thiÕt kÕ h-íng ®iÒu khiÓn, trong ®ã bé nhí cã dung l-îng giíi h¹n, kh«ng cã æ ®Üa vµ hÖ ®iÒu hµnh. Ch-¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ph¶i th-êng tró trong ROM Do vËy 8051 cã kh«ng gian nhí riªng cho ch-¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu. C¶ hai bé nhí nµy ®Òu ®Æt bªn trong chip PROGRAM MEMORY DATA MEMORY FFFFH EXTERNAl EXTERNAL INTERNAL FFH EA=1 INTER NAL EA=0 EXTER NAL 00 0000 < 0000> RD PSEN IV. III. 7 WR  Bé nhí ngoµi Bé nhí ch-¬ng tr×nh EPROM Trong vi ®iÒu khiÓn bé nhí ch-¬ng tr×nh cña nã cã 4K byte ROM trong,vµ bé nhí ngoµi EPROM2732 cã dung l-îng 4K. §©y lµ bé nhí lËp tr×nh xo¸ b»ng tia cùc tÝm, nã cã tèc ®é truy nhËp rÊt nhanh, nã cã 12 ®-êng chän ®Þa chØ vµ cã 8 ®-êng ra d÷ liÖu. EPROM chØ ®-îc ho¹t ®éng khi ch©n #OE ë møc tÝch cùc thÊp, nã ®-îc vi ®iªï khiÓn chän lµm viÖc khi ch©n #CE còng ®-îc tÝch cùc thÊp. EPROM ®-îc nu«i víi møc ®iÖn ¸p 5V, ®iÖn ¸p nµy ®-îc ®-a vµo bé nhí th«ng qua ch©n Vpp . §Þa chØ cña EPROM trong hÖ thèng lµ 00000FFFH.§Þa chØ nµy ®-îc chän bëi vi m¹ch gi¶i m· ®Þa chØ 74138, víi ®Çu chän chip lµ CS 0 S¬ ®å ch©n cña EPROM 2732 Bé nhí ngoµi RAM Bªn c¹nh bé nhí ch-¬ng tr×nh EPROM ta cßn sö dông bé nhí ngoµi RAM cã dung l-îng 8K byte, cã 13 ®-êng ®Þa chØ 8 ®-êng d÷ liÖu. Nã cã ®Þa chØ 20003FFF, ®Þa chØ nµy ®-îc chän ra trong vïng ®Þa chØ cña vi ®iÒu khiÓn bëi ch©n # CS1. Ngoµi ra cßn cã ®-êng chän vá kh¸c lµ CS2 ®-îc nèi tÝch cùc vµ cã hai ®-êngtÝn hiÖu yªu cÇu ®äc viÕt lµ #OE, #WE . S¬ ®å ch©n cña RAM IV. III. 8 2. C¸c m¹ch phô trî a. M¹ch gi¶i m· 74LS138 Khi muèn cã nhiÒu ®Çu ra chän vá tõ bé gi¶i m· th× kh«ng nªn dïng m¹ch NAND ®¬n gi¶n n÷a mµ nªn dïng m¹ch gi¶i m· ®· chÕ t¹o chuÈn. Nã bao gåm 14 ch©n, trong ®ã: CS 0  CS 7 lµ c¸c ®-êng ra ®Þa chØ, tÝch cùc ë møc thÊp,cã thÓ dïng chän cho bé nhí 8 KB A,B,C lµ 3 ®-êng ®Þa chØ vµo , tÝch cùc cao. E1 ,E2 lµ c¸c ®Çu vµo cho phÐp lµm viªc , tÝch cùc ë møc thÊp. E3 lµ c¸c ®Çu vµo cho phÐp lµm viªc , tÝch cùc ë møc cao. Ta cã b¶ng ch©n lý sau: C B A E1 E 2 E3 CS 0 CS1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6 CS 7 X X X 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1` 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X X X 0 0 1 1 0 0 1 1 X X X 0 1 0 1 0 1 0 1 1 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 U1 74LS138 74LS138 A2 A1 A0 E3 E2 E1 S¬ ®å ch©n vi m¹ch: IV. III. 9 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 b. M¹ch chèt 74HC373 Khi port 0 ®-îc sö dông lµm bus ®Þa chØ/d÷ liÖu ®a hîp. Ch©n ALE cña VXL xuÊt hiÖn tÝn hiÖu dÓ chèt ®Þa chØ, tÝn hiÖu nµy ®-îc nèi vµo ®Çu vµo chèt cña vi m¹ch 74HC373 vµ tÝn hiÖu ®Þa chØ ®-îc chèt ë ®©y trong 1/2 chu kú ®Çu cña bé nhí.Ch©n port 0 sÏ xuÊt nhËp d÷ liÖu hîp lÖ trong suèt 1/2 chu kú cßn l¹i c. Bé chuyÓn ®æi t-¬ng tù sè ADC 0809 Bé ADC 0809 lµ mét thiÕt bÞ CMOS tÝch hîp víi mét bé chuyÓn ®æi t-¬ng sang sè 8 bit, bé chän kªnh vµ mËt bé logic ®iÒu khiÓn t-¬ng thÝch. Bé chuyÓn ®æi t-¬ng tù sè nµy sö dông ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi xÊp xØ. Bé chän kªnh cã thÓ chän ra kªnh cÇn chuyÓn ®æi b»ng 3 ch©n chän ®Þa chØ. ThiÕt bÞ nµy lo¹i trõ kh¶ n¨ng cÇn thiÕt ®iÒu chØnh ®iÓm zero bªn ngoµi vµ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tØ sè lµm cho ADC ®Ô dµng giao tiÕp víi c¸c bé vi xö lý. - ý nghÜa c¸c ch©n: - IN0 – IN7: 8 ®Çu vµo t-¬ng tù - A,B,C : c¸c tÝn hiÖu chän kªnh - C¸c ch©n 2.1-2.7: lµ c¸c ®Çu ra sè - ALE cho phÐp chèt sè liÖu ®Çu vµo - Start: xung cho phÐp b¾t ®Çu chuyÓn ®æi - Clk:®Çu vµo xung clock - Ref(+): ®iÖn ¸p vµo chuÈn +5v - Ref(-): ®iÖn ¸p vµo chuÈn 0 - Vcc: nguån cung cÊp  C¸c ®Æc ®iÓm cña ADC 0809 - §é ph©n gi¶i 8 bÝt - Tæng sai sè ch-a chØnh ± 1LSB IV. III. 10 - Thêi gian chuyÓn ®æi 100 s - Nguån cung cÊp ± 5 V - §iÖn ¸p vµo 0-5V - TÇn sè xung clock 10kHz – 1028 kHz - DÔ dµng giao tiÕp víi vi xö lý hoÆc dïng riªng - Kh«ng cÇn ®iÒu chØnh zero hoÆc thang ®o  Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi cã tÝn hiÖu ALE vµ Start ë møc tÝch cùc nã sÏ chèt tÝn hiÖu ë ®Çu vµo cña kªnh ®-îc chän bëi 3 ch©n A,B,C vµ b¾t ®Çu chuyÓn ®æi trong kho¶ng thêi gian 100s. Sau ®ã nã ph¸t ra xung EOC b¸o ®· chuyÓn ®æi xong. Khi cã tÝn hiÖu Enable ( OE ) ë møc tÝch cùc sÏ cho phÐp c¸c thiÕt bÞ cã ®äc sè liÖu ë ®Çu ra. ViÖc lùa chän c¸c kªnh tu©n theo quy luËt sau: C 0 0 0 0 1 1 1 1 X B 0 0 1 1 0 0 1 1 X A 0 1 0 1 0 1 0 1 X Kªnh Vµo IN0 IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 (?) d. Bé phËn hiÓn thÞ: Ta dïng ®Ìn LEG 7 thanh, ®Ìn nµy ®-îc nèi víi ®Çu ra cña m¹ch gi¶i m· BCD/7 seg chän lo¹i vi m¹ch 74LS47 S¬ ®å ch©n vi m¹ch nh- h×nh sau: U1 74LS47 A3 A2 A1 A0 test RBI g f e d c b a RBO e. Cæng m¹ch vµo/ ra dïng vi m¹ch logic mét chiÒu IV. III. 11 U1 74LS373  Cæng ra:cæng ra ®¬n gi¶n cã thÓ lµ m¹ch lËt D ®Ó OE chèt l¹i 1 bit D7 D6 Ta dïng cæng ra 8 bit 74LS373 lµ tæ hîp 8 m¹ch D D5 nh- trªn D4 S¬ ®å ch©n vi m¹ch nh- sau: D3 D2 D0D7 lµ c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo d÷ liÖu D1 D0 Q0Q7 lµ c¸c tÝn hÞu d÷ liÖu ®-îc chèt ë ®Çu ra. Khi cã tÝn hiÖu tÝch cùc thÊp vµo ®Çu vµo OE th× tÝn hiÖu ®-îc chèt ë ®Çu ra Q. E lµ ch©n cho phÐp vi m¹ch ho¹t ®éng . Ta nèi ch©n nµy xuèng ®Êt. E Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0  Cæng vµo còng dïng vi v¹ch vµo mét chiÒu 74LS244 cã s¬ ®å ch©n nhsau Nguyªn lý ho¹t ®éng cña vi m¹ch t-¬ng tù nh- trªn U1 74LS244 OEa Ia3 Ia2 Ia1 Ia0 OEb Ib3 Ib2 Ib1 Ib0 f. M¹ch chèt 7475: §Çu vµo sè liÖu D0D3 ®-îc chèt l¹i ë ®Çu ra Q0Q3 khi cã tÝn hiÖu chèt ®-a vµo ®Çu vµo E01.TÝn hiÖu ®Çu ra nµy ®-îc gi÷ l¹i ®Õn khi cã tÝn hiÖu míi ®-îc chèt tiÕp III. 12 Yb3 Yb2 Yb1 Yb0 U2 74LS75 D3 D2 E 23 D1 D0 E 01 IV. Ya3 Ya2 Ya1 Ya0 _ Q_ 3 Q3 _ Q_ 2 Q2 _ Q_ 1 Q1 _ Q_ 0 Q0 IV. ThiÕt kÕ phÇn mÒm 1. LËp b¶n ®å bé nhí Theo trªn ta ®· ph©n vïng bé nhí cho bé nhí d÷ liÖu vµ ch-¬ng tr×nh. Ta cã b¶n ®å bé nhí nh- sau: 7475 FFFF H 74LS373 74LS244 ADC0809 6000 H 5FFF H RAM 8K 4000 H 3FFF ROM 8K Vi m¹ch ROM , RAM 8 K nªn dïng 13®-êng ®Þa H chØ tõ A0A12 Tõ A13A15 dïng ®Ó chän vïng nhí cho c¸c vi m¹ch, 2000hnã ®-îc ®-a vµo ®Çu vµo m¹ch gi¶i m· 74LS138. 1FFF A13 A14 A15 §Çu ra H 0 0 0 CS 0 0 0 1 CS1 0000 H 0 1 0 CS 2 0 1 1 CS 3 1 0 0 CS 4 1 0 1 CS 5 1 1 0 CS 6 1 1 1 CS 7 Vïng nhí ROM 4K cã ®Þa chØ tõ 0000H0FFFH vµ ®-îc chän bëi CS 0 Vïng nhí RAM 8K cã ®Þa chØ tõ 2000H3FFFH vµ ®uîc chän b¬i CS1 M¹ch ADC 0809 ®-îc ph©n vïng tõ ®Þa chØ 4000H5FFFH vµ ®-îc chän bëi CS 2 . TiÕp theo lµ m¹ch vµo ra logic 74LS244 ®-îc bè chÝ ë vïnh nhí 6000H, 74LS373 ë vïng nhê 6001H. IV. III. 13 2. LËp l-u ®å ch-¬ng tr×nh: a. L-u ®å ch-¬ng tr×nh chÝnh: Start Lap thong so ban dau Start ? No Yes Thuc hien chuong trinh va cho ngat Dung ? Yes No IV. END III. 14 b. L-u ®å ch-¬ng tr×nh phôc vô ng¾t INT 1 ®Ó vµo sè liÖu: INT 1 False Kenh 8 TinhTtb True Vao t Hien thi False False Ttb MAX Kenh +1 Ttb - Xem thêm -