Tài liệu Thiết kế vi xử lý 8 bit

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Êt níc ta sau ngµy gi¶i phãng ®· bíc sang mét thêi kú míi. Thêi kú cña c«ng nghÖ – tri thøc . §iÒu ®ã lµ do §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng ®êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ®ång thêi còng ®Ò ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®îc nh©n d©n c¶ níc ñng hé vµ nh©n d©n thÕ giíi ®ång t×nh lËp nªn Nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n , thèng nhÊt ®Êt níc , x©y dùng níc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, nh©n d©n cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc. Nhng bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®ã kh¸ch quan nh×n l¹i ta vÉn thÊy ®Êt níc cßn nghÌo, cha ph¸t triÓn, cha cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt , tiªu dïng, x· héi cßn nhiÒu tiªu cùc vµ nhiÒu vÊn ®Ò bøc xøc ph¶i gi¶i quyÕt, qu¶n lý Nhµ níc vÒ kinh tÕ , x· héi cßn nhiÒu non yÕu, tæ chøc bé m¸y cßn cång kÒnh … Cã thÓ nãi nh÷ng thµnh c«ng vµ non yÕu trªn ®Òu b¾t nguån tõ tæ chøc vµ qu¶n lý. Chóng ta cha thÊy hÕt ®îc søc m¹nh cña tæ chøc vµ qu¶n lý ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô C¸ch m¹ng vµ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc. Song tæ chøc vµ qu¶n lý lµ g×? HiÓu theo nghÜa réng lµ tæ chøc vµ qu¶n lý trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng vµ ho¹t ®éng x· héi, tõ mét tÕ bµo nhá nhÊt lµ gia ®×nh ®Õn nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, x· héi… mang tÝnh chÊt céng ®ång, d©n téc vµ nh÷ng tÝnh chÊt réng lín h¬n mang tÝnh chÊt quèc tÕ . Sau ®©y em xin tr×nh bµy m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn – Chøc n¨ng ®ang ®îc rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc vËn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. Néi dung I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc qu¶n lý: C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh bao gåm c¸c cÊp, c¸c bé phËn, c¸c ®èi tîng qu¶n lý vµ c¸c quan hÖ trùc thuéc, phèi hîp gi÷a chóng. ë mçi cÊp qu¶n lý cã thñ trëng toµn quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña cÊp ®ã. C¸c bé phËn nh ban, phßng…®îc thiÕt lËp ®Ó gióp cho thñ trëng cung 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÊp vÒ nghiÖp vô qu¶n lý hµng ngµy khi khèi lîng c«ng viÖc cña nghiÖp vô ®ã ®ñ lín. C¸c bé phËn qu¶n lý kh«ng cã thÈm quyÒn chØ huy, ra lÖnh cho thñ trëng c¸c cÊp díi. 1. §Æc ®iÓm chung cña c¸c Tæ chøc: Theo nhµ t©m lý häc tæ chøc Edgar Schein th× cã 4 ®Æc ®iÓm chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc lµ: a- KÕt hîp c¸c nç lùc cña c¸c thµnh viªn: Nh chóng ta thêng thÊy, khi c¸c c¸ nh©n cïng nhau tham gia vµ phèi hîp nh÷ng nç lùc vËt chÊt hay trÝ tuÖ cña hä, th× nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p vµ vÜ ®¹i cã thÓ ®îc hoµn thµnh. Ch¼ng h¹n, viÖc x©y dùng c¸c kim tù th¸p, viÖc ®a con ngêi bay lªn mÆt tr¨ng…lµ nh÷ng c«ng viÖc vît xa trÝ th«ng minh vµ kh¶ n¨ng cña bÊt cø c¸ nh©n nµo. Sù kÕt hîp nç lùc nh©n lªn sù ®ãng gãp cña c¸c c¸ nh©n. b- Cã môc ®Ých chung: Sù kÕt hîp nç lùc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc, nÕu nh÷ng ngêi tham gia kh«ng nhÊt trÝ cïng nhau phÊn ®Êu cho nh÷ng quyÒn lîi chung nµo ®ã. Mét môc tiªu chung ®em l¹i cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc mét tiªu ®iÓm ®Ó tËp hîp nhau l¹i. c- Ph©n c«ng lao ®éng: B»ng c¸ch ph©n chia mét c¸ch hÖ thèng c¸c nhiÖm vô phøc t¹p thµnh nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, mét tæ chøc cã thÓ sö dông nguån nh©n lùc cña nã mét c¸ch hiÖu qu¶. Ph©n c«ng lao ®éng t¹o cho mçi thµnh viªn cña tæ chøc trë nªn tµi giái h¬n do chuyªn s©u vµo c«ng viÖc cô thÓ. d- HÖ thèng thø bËc quyÒn lùc: Theo lý thuyÕt tæ chøc truyÒn thèng, nÕu bÊt cø c«ng viÖc g× ®îc hoµn thµnh th«ng qua nh÷ng nç lùc chung chÝnh thøc th× sè ngêi nµo ®ã nªn ®îc giao quyÒn nh»m ®¶m b¶o cho c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c nhµ lý thuyÕt vÒ tæ chøc ®Þnh nghÜa quyÒn lùc lµ quyÒn ®iÒu khiÓn hµnh ®éng cña nh÷ng ngêi kh¸c. NÕu kh«ng cã mét hÖ thèng thø bËc quyÒn lùc râ rµng th× sù phèi hîp nh÷ng cè g¾ng cña c¸c thµnh viªn sÏ rÊt khã kh¨n. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña hÖ thèng thø bËc lµ hÖ thèng ra mÖnh lÖnh vµ sù phôc tïng. 2- C¨n cø ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc vËn hµnh thèng nhÊt díi sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý - ®øng ®Çu lµ ngêi l·nh ®¹o. XuÊt ph¸t tõ môc 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp mµ cã sù thiÕt lËp, lùa chän mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thÝch hîp, cã chÊt lîng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cÇn ph¶i quy ®Þnh râ: Ai sÏ lµm viÖc g×, vµ ai sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ nµo ? HiÖn cã c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: theo chÕ ®é trùc tuyÕn, chÕ ®é chøc n¨ng. Nhng khi vËn dông nã vµo kinh doanh kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®îc thµnh c«ng. Bëi mçi c¬ cÊu bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm riªng biÖt vÉn cßn tån t¹i nhîc ®iÓm: ë c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn sÏ kh«ng sö dông ®îc tri thøc cña ®éi ngò chuyªn gia lµm c«ng t¸c t vÊn, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty phô thuéc vµo tµi n¨ng ho¹t ®éng l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ do phô tr¸ch qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn cã thÓ g©y t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ c¸c cÊp. Cßn nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ lµm cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, c¸ch bøc, gi¸m ®èc dÔ quan liªu; c¸c kªnh liªn l¹c qua trung gian qu¸ phøc t¹p cã thÓ lµm cho cÊp qu¶n lý cao nhÊt bÞ “ qu¸ t¶i” trong qu¸ tr×nh n¾m t×nh h×nh vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, ngêi l·nh ®¹o hÖ thèng khã cã thÓ phèi hîp ®îc tÊt c¶ mÖnh lÖnh cña hä, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi thõa hµnh cÊp díi trong mét lóc cã thÓ ph¶i nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ c¸c mÖnh lÖnh tr¸i ngîc nhau; ®©y lµ c¬ cÊu kÐm hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm cña c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng, kiÓu c¬ cÊu liªn hîp (trùc tuyÕn- chøc n¨ng) ®îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn cho mäi hÖ thèng. II/ M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý “ Trùc tuyÕn – chøc n¨ng” - u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông Ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt cña hÖ thèng Thñ lÜnh tuyÕn 1 1 Bé phËn tham mu Thñ lÜnh chøc n¨ng Thñ lÜnh chøc n¨ng Thñ lÜnh tuyÕn 2 n -1 2 3 n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Kh¸i niÖm: Lµ kiÓu c¬ cÊu trong ®ã cã nhiÒu cÊp qu¶n lý (nhiÒu cÊp thñ trëng) vµ c¸c bé phËn nghiÖp vô gióp viÖc cho c¸c thñ trëng cÊp trung vµ cÊp cao. Thñ trëng trùc tuyÕn (theo chiÒu däc) lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt – quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc hÕt vµ chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh ë cÊp m×nh phô tr¸ch. CÊp qu¶n lý cµng cao th× cµng ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nhiÒu h¬n c¸c vÊn ®Ò chiÕn lîc nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, tæ chøc c¸n bé… 2. Néi dung : Khi c¸c doanh nghiÖp sö dông m« h×nh nµy th× mét mÆt, ngêi thõa hµnh nhiÖm vô ë cÊp díi trong doanh nghiÖp chØ phô thuéc cÊp trªn trùc tiÕp (c«ng nh©n – tæ trëng - ®èc c«ng – qu¶n ®èc – gi¸m ®èc) vÒ toµn bé c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm; mÆt kh¸c ngêi phô tr¸ch ë mçi cÊp l¹i nhËn ®îc sù híng dÉn vµ kiÓm tra vÒ tõng lÜnh vùc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng t¬ng øng cña cÊp trªn. C¸c bé phËn chøc n¨ng ë mçi cÊp l¹i chÝnh lµ c¬ quan tham mu cho ngêi thñ trëng cña cÊp m×nh, cung cÊp th«ng tin ®· ®îc xö lý tæng hîp vµ c¸c kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®Ó thñ trëng ra quyÕt ®Þnh. 3. §Æc ®iÓm : - C¬ cÊu kÕt hîp chung c¶ trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng ®îc ¸p dông phæ biÕn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá - §ã lµ sù kÕt hîp c¸c quan hÖ ®iÒu khiÓn - phôc tïng vµ quan hÖ phèi hîp – céng t¸c (phèi hîp cïng phôc tïng) - T¹o khung hµnh chÝnh v÷ng ch¾c cho tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp, cã hiÖu lùc, b¶o ®¶m thÓ chÕ qu¶n lý. - Phï hîp víi m«i trêng kinh doanh æn ®Þnh, c¸c ngµnh hµng ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ víi c«ng nghÖ cao, trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng hÑp 4. ¦u – nh îc ®iÓm cña m« h×nh: a- ¦u ®iÓm: Nã ph¸t huy ®îc c¸c u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ ph©n quyÒn ®Ó chØ huy kÞp thêi truyÒn mÖnh lÖnh vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, c¸c thñ lÜnh ë c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng (theo tuyÕn) vÉn ph¸t huy ®îc tµi n¨ng cña m×nh ®ãng gãp cho ngêi l·nh ®¹o cÊp cao cña hÖ thèng tuy hä kh«ng cã quyÒn ra lÖnh trùc tiÕp cho mäi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngêi trong c¸c ph©n hÖ. Vµ c¸c u ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ chuyªn s©u nghiÖp vô: ®¶m b¶o c¬ së, c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, híng dÉn thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. b- Nhîc ®iÓm: Song khi thùc hiÖn c¬ cÊu nµy dÔ ph¸t sinh nh÷ng ý kiÕn tham mu, ®Ò xuÊt kh¸c nhau, kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng dÉn tíi c¸c c«ng viÖc nhµm ch¸n vµ xung ®ét gi÷a c¸c ®¬n vÞ c¸ thÓ t¨ng. C¸c ®êng liªn l¹c qua tæ chøc cã thÓ trë lªn rÊt phøc t¹p. V× vËy, khã phèi hîp ®îc c¸c ho¹t ®éng cña nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ nÕu tæ chøc ph¶i lu«n ®iÒu chØnh víi c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ®ang thay ®æi. III/ ¸p dông: Tæ chøc qu¶n lý t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam Héi ®ång qu¶n trÞ Tæ gióp viÖc H§QT Ban KiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Phßng ban Phßng ban Phßng ban Phã Tæng gi¸m ®èc Trung t©m Hîp t¸c Lao ®éng víi níc ngoµi 6 Phßng ban Phßng ban Phßng ban Phßng ban Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc Tæng c«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty ®îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty do Nhµ níc phª chuÈn. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam theo m« h×nh trùc tuyÕn – chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy, ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®îc sù gióp søc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp díi. Ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, ngêi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban chuyªn m«n) Tæng c«ng ty kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp, chØ thÞ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cÊp díi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty: a- Héi ®ång qu¶n trÞ: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ, tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc Nhµ níc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã 5 thµnh viªn do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ cã Tæ chuyªn viªn do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, gåm 3 chuyªn viªn. Ngoµi ra, Héi ®ång qu¶n trÞ ®îc sö dông bé m¸y gióp viÖc (phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô) cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty tham mu vÒ c¸c lÜnh vùc khi cÇn thiÕt. b- Ban KiÓm so¸t: Do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. Ban KiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. c- Tæng gi¸m ®èc: Lµ Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã 2 phã Tæng gi¸m ®èc do Bé trëng Bé C«ng nghiÖp bæ nhiÖm. C¸c phã Tæng gi¸m ®èc gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc, tríc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn. KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty do Bé trëng Bé C«ng nghiÖp bæ nhiÖm. KÕ to¸n trëng phô tr¸ch phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh Tæng c«ng ty, gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, kiÓm to¸n néi bé vµ thèng kª cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vµ tríc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô cña m×nh. d- C¬ quan V¨n phßng Tæng c«ng ty: C¬ quan V¨n phßng Tæng c«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô; 1 tæ ®iÒu tiÕt s¶n lîng vµ gi¸; vµ 1 trung t©m do Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty thµnh lËp. C¸c phßng, trung t©m Tæng c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. 3. C¸c mèi quan hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty: a- Mèi quan hÖ trong ban l·nh ®¹o: Ban l·nh ®¹o lµm viÖc theo nguyªn t¾c mét thñ trëng, c¸c phã Tæng gi¸m ®èc lµ nh÷ng ngêi gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cô thÓ do Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. C¸c phã Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò do m×nh phô tr¸ch khi cã chñ tr¬ng cña Tæng gi¸m ®èc. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh, cha cã chñ tr¬ng th× b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc ®Ó bµn b¹c cô thÓ ®¶m b¶o cho quyÕt ®Þnh ®a ra ®îc chÝnh x¸c. b- Mèi quan hÖ gi÷a Tæng gi¸m ®èc víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C¬ quan v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: Lµ quan hÖ trùc tiÕp b»ng mÖnh lÖnh. Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. Trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C¬ quan V¨n phßng. Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban nµy ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn sao cho cã hiÖu qu¶. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh vµ c¸c néi dung cô thÓ theo mÖnh lÖnh cña Tæng gi¸m ®èc. c- Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng víi nhau: C¸c phßng ban nµy lu«n hç trî vµ bæ sung cho nhau ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh; cung cÊp c¸c sè liÖu vµ th«ng tin cho nhau ®Ó tham mu, ®Ò xuÊt kÞp thêi cho Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña toµn Tæng c«ng ty. d- Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: C¸c phßng ban chøc n¨ng ®¸p øng tho¶ ®¸ng yªu cÇu hîp lý cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña Tæng c«ng ty. Theo sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo nghiÖp vô chuyªn m«n ®îc giao. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo híng dÉn cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, chÞu sù qu¶n lý vÒ mÆt nghiÖp vô vµ kiÓm tra cña c¸c phßng ban nµy theo sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc quyÒn ®Ò nghÞ c¸c phßng ban nµy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n víng m¾c vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, quyÒn lîi vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó gióp cho viÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh ®îc thuËn lîi. e- Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi nhau: §©y lµ mèi quan hÖ chøc n¨ng ®ång cÊp, quan hÖ trong ho¹t ®éng cã tÝnh phèi hîp ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chung do Tæng c«ng ty giao, cïng thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña Tæng c«ng ty vÒ gi¸ c¶, s¶n lîng, mÆt hµng, thÞ trêng… §æi míi vµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét nhiÖm vô cña sù ph¸t triÓn, lµ mét néi dung quan träng cña ®æi míi kinh tÕ x· héi hiÖn nay. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c ho¹t ®éng ®ã. Nh×n chung môc tiªu cña mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ lîi nhuËn tèi ®a. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ kinh tÕ xÉ héi, viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t ®îc hay kh«ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã c¸c yÕu tè hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè c¬ b¶n vµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. ViÖc ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc hîp lý trong doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay. C¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn ®îc duy tr×. C¸c doanh nghiÖp nªn tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tæ chøc c¸c phßng ban sao cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu vµ ph¬ng híng kinh doanh trong giai ®o¹n míi. Cã nh vËy, c¬ cÊu qu¶n lý míi n¨ng ®éng ®i s©u ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn ®©y, lµ mét sè hiÓu biÕt cña em vÒ m« h×nh tæ chøc Trùc tuyÕn – Chøc n¨ng vµ ®îc ¸p dông t¹i Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Song do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ ch¾c ch¾n bµi tiÓu luËn cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong thÇy gióp ®ì ®Ó bµi ®îc hoµn chØnh h¬n. Em ch©n thµnh c¸m ¬n ! 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Tæ chøc Qu¶n lý Trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh Doanh 2. Khoa häc Tæ chøc vµ Qu¶n lý- Mét sè lý luËn vµ thùc tiÔn E1.30 3. Qu¶n lý Ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ XuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt 4. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Qu¶n trÞ Kinh doanh Trêng §H Kinh tÕ Quèc d©n n¨m 1998 5. Qu¶n trÞ häc Nhµ XuÊt b¶n Thèng kª 02/ 1999 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc Lôc Lêi Më §Çu Néi Dung I. Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc 1. §Æc ®iÓm 2. Quan ®iÓm h×nh thµnh tæ chøc Chøc n¨ng – Trùc tuyÕn II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn- Chøc n¨ng. ¦u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông. 1. Kh¸i niÖm 2. Néi dung 3. §Æc ®iÓm III. Ph¹m vi ¸p dông. KÕt luËn. 12
- Xem thêm -