Tài liệu Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo dao chuốt lỗ then hoa

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc B×a Môc lôc Lêi nãi ®Çu §Ò bµi ThiÕt KÕ dao chuèt lç then hoa Chän kiÓu dao chuèt vµ m¸y chuèt Chän vËt liÖu dao chuèt Nh÷ng yªu cÇu chung cña vËt liÖu C¸c lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o dao chuèt Chän s¬ ®å chuèt X¸c ®Þnh lîng d gia c«ng X¸c ®Þnh lîng n©ng cña r¨ng dao X¸c ®Þnh sè r¨ng dao Gãc ®é cña r¨ng dao chuèt X¸c ®Þnh h×nh d¸ng r¨ng vµ kÝch thíc r¨ng, r·nh chia phoi X¸c ®Þnh sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t X¸c ®Þnh kÝch thíc c¸c r¨ng Chän kÕt cÊu r·nh chia phoi X¸c ®Þnh lîng n©ng cña r¨ng dao chuèt X¸c ®Þnh kÝch thíc phÇn ®Þnh híng tríc X¸c ®Þnh kÝch thíc cæ dao vµ c«n chuyÓn tiÕp X¸c ®Þnh phÇn ®Þnh híng sau X¸c ®Þnhcæ trôc ®ì X¸c ®Þnh chiÒu dµi dao chuèt TÝnh lùc chuèt KiÓm tra lôc c¾t vµ ®é bÒn cña dao Chän h×nh d¸ng, kÝch thíc lç t©m C¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ThiÕt kÕ QTCN chÕ t¹o dao chuèt lç then hoa 1 2 3 4 5 5 6 6 7 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 27 I. §Æc ®iÓm kÕt cÊu dao chuèt l«c then hoa 27 II. D¹ng s¶n xuÊt 28 2.1. TÝnh s¶n lîng c¬ khÝ 28 2.2. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt 29 III Chän ph«i vµ ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 30 3.1 C¬ së cña viÖc chän ph«i 30 3.2 Ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i 30 IV ThiÕt kÕ QTCN 33 4.1. Chän chuÈn 33 4.1.1. Nguyªn t¾c chung 33 4.1.2. Chän chuÈn tinh 33 4.1.3. Chän chuÈn th« 35 V. C¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng c¸c bÒ mÆt 36 VI. LËp QTCN chÕ t¹o dao chuèt lç thªn hoa 38 PhÇn I 1. 2. 2.1. 2.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. PhÇn II Trang sè :_ 56 _ TÝnh to¸n vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng TÝnh chÕ ®é c¾t 39 1. Chän m¸y 39 2. Chän dông cô c¾t 39 3. Chän chiÒu s©u c¾t 41 4. Chän lîng ch¹y dao 42 5. X¸c ®Þnh tèc ®é c¾t V vµ sè vßng quay n 47 6. TÝnh lùc c¾t 49 7. KiÓm nghiÖm chÕ ®é c¾t theo ®éng häc vµ m« men m¸y 49 8. TÝnh thêi gian gia c«ng c¬ b¶n T0 50 B. Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i 52 Tµi liÖu tham kh¶o 55 VII. A. 39 Lêi nãi ®Çu Trong ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y th× dông cô c¾t cã vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng chÕ t¹o cña c¸c chi tiÕt m¸y. Trong c¬ khÝ gia c«ng, th× gia c«ng b»ng c¾t gät chiÕm tû träng lín khi chÕ t¹o c¸c chi tiÕt m¸y nãi riªng vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ nãi chung. Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia c«ng b»ng c¾t gät lµ c¬ së ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ trong chÕ t¹o c¬ khÝ. Th«ng qua viÖc lµm ®Ò tµi tèt nghiÖp, gióp cho ngêi kü s t¬ng lai cñng cè l¹i kiÕn thøc cña m×nh, n©ng cao ®îc tr×nh ®é hiÓu biÕt, kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp… vµ quan träng h¬n c¶ lµ ph¬ng ph¸p t duy, kh¶ n¨ng tù ®äc s¸ch. Qua thêi gian lµm ®å ¸n ®Ò tµi tèt nghiÖp, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, ®éng viªn vµ gãp ý cña thÇy Lu Anh Tïng, c« Vò ThÞ Liªn vµ c¸c thÇy trong bé m«n vËt liÖu vµ dông cô c¾t, trêng §HKTCN - §HTN. Em xin ®îc c¶m ¬n chÞ Hång - TÝch L¬ng, Th¸i Nguyªn. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp quý b¸u ®ã. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, thiÕt kÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. RÊt mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Sinh viªn thiÕt kÕ NguyÔn v¨n §oµn. Trang sè :_ 56 _ Trêng §¹i Häc KTCN Khoa C¬ KhÝ Bé m«n: ChÕ T¹o M¸y Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------o0o--------------- ®Ò tµi ®å ¸n tèt nghiÖp Néi dung ®Ò tµi: ThiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o dao chuèt lç then hoa: D - 8 x 36H7 x 40H8 x 7F9 VËt liÖu chi tiÕt: 20XM 7 +0,049 +0,013 §é nh¸m: CÊp 7 Ø40 +0,039 0 ChiÒu dµi chi tiÕt: L = 45 mm S¶n lîng: 10.000 chi tiÕt / n¨m Ø36 +0,025 0 Häc vµ tªn : NguyÔn V¨n §oµn MSSS: 1111060554 Líp: K42KSCLC06M Ngµy nhËn ®Ò : 11 / 04 / 2011. Ngµy hoµn thµnh: 11 / 06 / 2011 Th¸i Nguyªn,ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2011 Sinh viªn thùc hiÖn Gi¸o viªn híng dÉn NguyÔn V¨n §oµn Lu Anh Tïng PhÇn i: thiÕt kÕ dao chuèt Trang sè :_ 56 _ Chuèt lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p gia c«ng kim lo¹i cã n¨ng suÊt cao nhÊt (v× lµ tæng chiÒu dµi cña c¸c lìi c¾t ®ång thêi tham gia lµm viÖc lín h¬n nhiÒu so víi c¸c lo¹i dao kh¸c. Ngoµi ra, ë ph¬ng ph¸p chuèt thêng nguyªn c«ng th« vµ tinh ®îc kÕt hîp lµm mét). [1] B»ng ph¬ng ph¸p chuèt cã thÓ ®¹t ®îc ®é bãng bÒ mÆt cÊp 8, cÊp 9 (Ra = 0,63 0,32 m). Nhng cã nhîc ®iÓm lµ lùc c¾t lín, dao chãng mßn vµ cã va ®Ëp. Dao chuèt lµ lo¹i dao chuyªn dïng(chØ gia c«ng ®îc mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh), v× vËy chØ cÇn thay ®æi lîng d gia c«ng, hoÆc kÝch thíc bÒ mÆt gia c«ng hoÆc vËt liÖu chi tiÕt lµ ph¶i tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o dao chuèt míi. 1. Chän kiÓu dao chuèt vµ m¸y chuèt: Do gia c«ng bÒ mÆt ®Þnh h×nh trong nªn ta dïng dao chuèt kÐo vµ m¸y chuèt ngang. Tra b¶ng 3-1[5], ta chän m¸y chuèt kiÓu 7520, víi c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n sau: ChiÒu dµi Lùc kÐo hµnh tr×nh con truît KiÓu danh (mm) m¸y nghÜa (tÊn) max min 7520 20 1600 230 Tèc ®é Tèc ®é hµnh tr×nh §éng c¬ ®iÖn hµnh lµm viÖc tr×nh lµm (m/ph) viÖc C«ng Sè vßng max min (m/ph) suÊt(kw) quay(v/ph) 6 0,6 20 18,7 970 V× trong qu¸ tr×nh c¾t, tæng chiÒu dµi cña c¸c lìi c¾t ®ång thêi tham gia lµm viÖc lín, g©y ra lùc ma s¸t lín. MÆt kh¸c, ®iÒu kiÖn tíi dung dÞch tr¬n nguéi khã kh¨n, nhiÖt c¾t lín...do ®ã tèc ®é c¾t thêng lµ nhá. Tèc ®é giíi h¹n 2  12 m/ph [1]. 2. Chän vËt liÖu dao chuèt: Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, phÇn c¾t cña dao trùc tiÕp lµm nhiÖm vô c¾t ®Ó t¹o ra phoi vµ t¹o h×nh. §Ó n©ng cao n¨ng suÊt c¾t, n©ng cao chÊt lîng bÒ mÆt gia c«ng th× phÇn c¾t cña dao kh«ng nh÷ng ph¶i cã h×nh d¸ng h×nh häc hîp lý, mµ ph¶i ®îc chÕ t¹o tõ nh÷ng vËt liÖu thÝch hîp. V× vËy, ®Ó cã vËt liÖu thÝch hîp cho viÖc chÕ t¹o dao chuèt ta ®i t×m hiÓu nh÷ng yªu cÇu cña vËt liÖu chÕ t¹o dao chuèt. 2.1. Nh÷ng yªu cÇu chung cña vËt liÖu chÕ t¹o dao chuèt. a) TÝnh n¨ng c¾t. Trang sè :_ 56 _ Trong qu¸ tr×nh c¾t, ë phÇn lìi c¾t, trªn mÆt tríc vµ mÆt sau cña dao thêng xuÊt hiÖn øng suÊt tiÕp xóc rÊt lín (kho¶ng 40005000N/ mm2), ®ång thêi ¸p lùc riªng lín gÊp 100200 lÇn so víi ¸p lùc cho phÐp cña chi tiÕt m¸y, nhiÖt ®é tËp trung lªn vïng c¾t lªn tíi 6009000 C . Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh vËy, viÖc c¾t chØ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ khi dao cã kh¶ n¨ng gi÷ ®îc tÝnh c¾t trong kho¶ng thêi gian dµi. §iÒu ®ã ®ßi hái vËt liÖu dông cô c¾t ph¶i cã ®Çy ®ñ nh÷ng tÝnh chÊt c¬, lý cÇn thiÕt nh ®é cøng, ®é bÒn nhiÖt, ®é bÒn c¬ häc, ®é bÒn mßn, ®é dÉn nhiÖt. - §é cøng: lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng cña vËt liÖu dông cô c¾t. Muèn c¾t ®îc vËt liÖu, phÇn c¾t ph¶i cã ®é cøng lín h¬n vËt liÖu gia c«ng kho¶ng 25HRC nã thêng ®¹t trong kho¶ng 6065HRC . - §é bÒn nhiÖt: Lµ kh¼ n¨ng gi÷ ®îc ®é cøng cao vµ c¸c tÝnh n¨ng c¾t kh¸c ë nhiÖt ®é cao trong kho¶ng thêi gian dµi. Nã lµ tÝnh n¨ng quan träng nhÊt cña vËt liÖu dông cô c¾t. Nã quyÕt Þnh viÖc duy tr× kh¶ n¨ng c¾t cña dao trong điÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p lùc rÊt lín ë vïng c¾t. - §é bÒn c¬ häc: Lµ kh¶ n¨ng chÞu ®îc nh÷ng va ®Ëp vµ rung ®éng m¹nh mµ vÉn ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn c¾t gät cña dông cô c¾t . §Ó n©ng cao ®îc tÝnh n¨ng c¾t, tuæi bÒn cña dao th× vËt liÖu dông cô c¾t ph¶i cã ®é bÒn c¬ häc cao. - §é bÒn mßn: Nã ®îc ®Æc trng bëi kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng h×nh d¹ng vµ th«ng sè h×nh häc phÇn c¾t trong qu¸ tr×nh gia c«ng. - §é dÉn nhiÖt: §é dÉn nhiÖt cña vËt liÖu dông cô c¾t cµng cao th× nhiÖt lîng ®îc truyÒn ra khái lìi c¾t cµng nhanh. Do ®ã nã cho phÐp dông cô c¾t lµm viÖc ë tèc ®é cao. b) TÝnh c«ng nghÖ. Dông cô c¾t thêng cã h×nh d¸ng h×nh hoc phøc t¹p ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu kü thuËt kh¸ cao vÒ ®é chÝnh x¸c h×nh d¸ng kÝch thíc vµ ®é nh½n bÒ mÆt . V× vËy vËt liÖu dông cô c¾t cÇn ph¶i cã tÝnh c«ng nghÖ tèt. c) TÝnh kinh tÕ. Khi chän vËt liÖu dông cô c¾t, ngoµi viÖc chó ý ®Õn tÝnh n¨ng c¾t, tÝnh c«ng nghÖ, cßn ph¶i chó ý ®Õn gi¸ thµnh cña vËt liÖu dông cô c¾t. VËt liÖu dông cô c¾t thêng ®¾t tiÒn, chi phÝ chiÕm tû lÖ cao. Do ®ã, cÇn ph¶i chän vËt liÖu dông cô c¾t phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt cña dao c¾t nh»m gi¶m chi phÝ chÕ t¹o dao cho 1 ®¬n vÞ chi tiÕt gia c«ng. Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn, ta ®i t×m hiÓu tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó chän ®îc lo¹i vËt liÖu hîp lý nhÊt, phï hîp nhÊt víi víi dao chuèt lç then hoa. Trang sè :_ 56 _ 2.2. C¸c lo¹i vËt liÖu chÕ t¹o dao chuèt. VËt liÖu dông cô c¾t ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn theo nhu cÇu ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt. Víi dao chuèt, c¸c lo¹i vËt liÖu thêng ®îc chÕ t¹o lµ: ThÐp c¸c bon dông cô, thÐp hîp kim dông cô, thÐp giã, hîp kim cøng. a) ThÐp c¸c bon dông cô. §Ó ®¶m b¶o cho thÐp c¸c bon dông cô cã ®ñ ®é cøng vµ cã tÝnh chÞu mßn cao, hµm lîng c¸c bon chøa trong thÐp c¸c bon thêng vµo kho¶ng 0.651.35%. Sau khi nhiÖt luyÖn, ®é cøng bÒ mÆt ®¹t ®îc HRC 6065. * ¦u ®iÓm: - §é cøng sau khi ñ thÊp HB=107217, nªn dÔ gia c«ng c¾t gät vµ gia c«ng ¸p lùc. - DÔ mµi s¾c, dÔ ®¹t ®é nh½n bÒ mÆt. - Gi¸ thµnh rÎ. * Nhîc ®iÓm: - §é bÒn nhiÖt thÊp kho¶ng 200250 0C. - §é chÞu mßn thÊp, tÝnh n¨ng c¾t thÊp. Mét sè m¸c thÐp th¬ng dïng: CD70A, CD80A, CD100A (tương đương với c¸c m¸c thÐp của Nga: Y7A, Y8A, Y9A, Y10A). b) ThÐp hîp kim dông cô. ThÐp hîp kim dông cô lµ thÐp cã pha thªm mét sè nguyªn tè hîp kim nh: Vonfram, Crom, Vanadi víi hµm lîng kho¶ng 0,53%. * ¦u ®iÓm: - Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt cao h¬n so víi thÐp c¸c bon dông cô kho¶ng 350400 C. Do ®ã cho phÐp n©ng cao tèc ®é c¾t gÊp 1,21,4 lÇn so víi dao lµm b»ng thÐp c¸c bon . - Ph©n bè c¸cbit ®ång ®Òu nªn ®é bÒn nhiÖt cao cho phÐp nÊng cao tèc ®é c¾t. * Nhîc ®iÓm: 0 - §é cøng ë tr¹ng th¸i ñ cao HB=217235 khã gia c«ng. - Khi nhiÖt luyÖn dÔ sinh ra líp tho¸t c¸c bon do ®ã ¶nh hëng xÊu ®Õn ®é cøng t¹i nh÷ng chç máng trªn phÇn c¾t cña dao. Mét sè m¸c thÐp thêng dïng: 9XC(90CrSi), X121(130Cr12V1), 110Cr6WV(X6B). Trang sè :_ 56 _ XBГ(100CrWMn), c) ThÐp giã - ThÐp giã hay cßn ®îc gäi lµ thÐp cao tèc. §ã lµ lo¹i thÐp cã hµm lîng hîp kim cao, nhÊt lµ Vonfram(619%)vµ Crom(34,6%). - Mßn vµ ®é bÒn c¬ häc cao víi tèc ®é c¾t lín gÊp 34 lÇn dao thÐp c¸c bon dông cô. ThÐp giã ®îc chia lµm hai lo¹i: - ThÐp giã cã n¨ng suÊt thÊp gåm c¸c m¸c: P18, P12, P9, P6M5. - ThÐp giã cã n¨ng suÊt cao gåm c¸c m¸c: P182, P95, P144, P9K5. Tuy nhiªn, trong c«ng nghÖ chÕ t¹o dao chuèt, vËt liÖu chÕ t¹o nhiÒu nhÊt lµ P18, P9. Nãi chung, kh¶ n¨ng c¾t vµ tuæi bÒn khi lµm viÖc ë tèc ®é cao cña thÐp giã P9 vµ P18 lµ t¬ng ®¬ng nhau. Khi lµm viÖc ë tèc ®é thÊp, nh©n tè quyÕt ®Þnh ®é bÒn cña dao kh«ng ph¶i lµ ®é bÒn nhiÖt, mµ lµ kh¶ n¨ng mµi mßn ë tr¹ng th¸i nguéi. Trong trêng hîp nµy, tuæi bÒn cña dao P18 lín h¬n gÊp 2 lÇn tuæi bÒn cña dao P9. V× hµm lîng Vana®i trong P9 (90w9Cr4V2) cao h¬n nªn P9 cøng h¬n, khã mµi h¬n P18 (75w18Cr4V). Khi mµi s¾c, dao P9 dÔ g©y ra hiÖn tîng ch¸y bÒ mÆt, do ®ã mµ ®é cøng gi¶m. ThÐp P9 cã hµm lîng c¸c bÝt nhá, nªn dÔ gia c«ng ë tr¹ng th¸i nãng, cã thÓ thùc hiÖn biÕn d¹ng dÎo. Nhîc ®iÓm: Nhîc ®iÓm c¬ b¶n cña thÐp giã lµ dÉn nhiÖt kÐm, t«i vµ ram phøc t¹p. P9: Sai sè cho phÐp cña nhiÖt ®é t«i kh«ng qu¸ 200C. P18: Sai sè cho phÐp cña nhiÖt ®é t«i kh«ng qu¸ 100C. NÕu nhiÖt ®é t«i qu¸ thÊp th× ®é h¹t lín nªn lµm cho c¬ tÝnh gi¶m. NÕu qu¸ cao th× sÏ g©y ra ch¸y bÒ mÆt lµm gi¶m ®é cøng. Trong thÐp giã P9 vµ P18 th× hµm lîng (M0) nhá kh«ng qu¸ 0,3 %. §Ó ®¶m b¶o (W) trong thÐp, ta thay thÕ (M0) theo tû lÖ: 1% M0 thay thÕ cho 2% W  vµ lóc nµy nhËn ®îc thÐp giã W. Nãi chung tÝnh n¨ng cña 2 lo¹i thÐp giã P18 vµ P9 lµ nh nhau. d) Hîp kim cøng. Hîp kim cøng lµ vËt liÖu cã tÝnh n¨ng c¾t tèt, cã ®é cøng HRC < 70, ®é bÒn nhiÖt cao (8001000)0C. Ngoµi ra, trong thµnh phÇn cßn cã c¶ Titan (56%). Dao lµm b»ng hîp kim cøng, cho phÐp c¾t ë tèc ®é cao (100 200 m/ph). V× vËy mµ n¨ng suÊt cao gÊp 23 lÇn dao lµ b»ng thÐp giã. Trang sè :_ 56 _ Tuy vËy dao hîp kim cøng cã ®é bÒn uèn kÐm, ®é dÎo kÐm. Do vËy, nã cÇn lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn kh«ng cã va ®Ëp, lîng d gia c«ng ph©n bè ®ång ®Òu, ®é cøng v÷ng cña hÖ thèng c«ng nghÖ cao. Hîp kim chia lµm 3 nhãm: - Nhãm 1 c¸c bÝt WC (C¸c bÝt v«nfram). Tæ chøc gåm: W +C0, kÝ hiÖu BK. Thêng dïng gia c«ng gang vµ kim lo¹i mÇu. - Nhãm 2 c¸c bÝt WC + Tic. Tæ chøc gåm: WC + Tic+C0, kÝ hiÖu TK Lo¹i nµy cã ®é cøng cao, thêng dïng ®Ó gia c«ng thÐp giã. - Nhãm 3 c¸c bÝt WC + Tic + TaC. KÝ hiÖu TTK. Thêng ®îc dïng gia c«ng vËt liÖu cã ®é cøng vµ ®é bÒn cao. Ngoµi mét sè vËt liÖu kÓ trªn, ngµy nay ngêi ta cßn sö dông vËt liÖu gèm ®Ó lµm dông cô c¾t cho n¨ng suÊt cao. Qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn, víi vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng lµ thÐp: 20XM (thÐp thÊm c¸cbon thÊp ( hay thÐp biÕn cøng bÒ mÆt)- 20CrMo hay DIN 18CrMo4, [9], [13] cã phÇn tr¨m trung b×nh theo träng lîng: 0,15 0,21% C; 0,60 0,90% Mn; 0,90 1,20% Cr; ; 0,15 0,25% Mo; ≤ 0,40% Si; ≤ 0,035% P, S víi tnc0 = 8500 - 8800C, tt«i0 5950 - 7000C, b  485  660 N/mm2vµ ®é cøng HB 207, [9]). Ta chän vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P18 v× nã ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu kü thuËt còng nh kinh tÕ. 3. Chän s¬ ®å chuèt: Tïy theo h×nh d¹ng, ®é chÝnh x¸c vµ kÝch thíc cña chi tiÕt gia c«ng còng nh tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i mµ ngêi ta dïng c¸c s¬ ®å c¾t khi chuèt kh¸c nhau. S¬ ®å c¾t cã ¶nh hëng lín ®Õn sù ph©n bè t¶i träng trªn r¨ng c¾t, tuæi bÒn c¶u dao vµ kÕt cÊu dao. Víi yªu cÇu cÊp chÝnh x¸c cña chi tiÕt gia c«ng IT7, ta chän s¬ ®å chuèt ¨n dÇn (pr«fil cña lìi c¾t kh«ng gièng pr«fil cña bÒ mÆt gia c«ng), v× nã cã u ®iÓm: dÔ chÕ t¹o mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc ®é chÝnh x¸c yªu cÇu. 4. X¸c ®Þnh lîng d gia c«ng: Líp kim lo¹i ®îc hít ®i trong qu¸ tr×nh gia c«ng ®îc gäi lµ lîng d gia c«ng [8]. TrÞ sè cña lîng d gia c«ng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: [7] Trang sè :_ 56 _ - CÊu tróc cña quy tr×nh c«ng nghÖ - KÝch thíc vµ h×nh d¸ng cña bÒ mÆt gia c«ng (v× khi t¨ng kÝch thíc vµ møc ®é phøc t¹p cña h×nh d¹ng th× dung sai cña ph«i t¨ng lªn vµ ®é chÝnh x¸c chuÈn gi¶m xuèng) - ChÊt lîng bÒ mÆt gia c«ng - D¹ng gia c«ng bÒ mÆt ®ã tríc khi chuèt (nh÷ng ph¬ng ph¸p t¹o ph«i kh¸c nhau cho ta ®é chÝnh x¸c vÒ kÝch thíc h×nh häc vµ chÊt lîng bÒ mÆt kh¸c nhau). Lîng d gia c«ng mét phÝa ®îc tÝnh theo c«ng thøc: A Dmax Dmin Trong ®ã:  Dmax: §êng kÝnh lín nhÊt cña lç then hoa:  Domin: §êng kÝnh lç tríc khi chuèt. D0min = 36 (mm) . -  : Lîng co hÑp (do chuèt thÐp_vËt liÖu dÎo),  ≤ 0,01 (mm). Chän  = 0,009 (mm). VËy lîng d gia c«ng : 5. X¸c ®Þnh lîng n©ng cña r¨ng dao (Sz): Lîng n©ng cña r¨ng dao (hay cßn gäi lµ chiÒu dµy c¾t), lµ hiÖu chiÒu cao cña hai r¨ng dao liªn tiÕp (khi c¾t ®¬n) hoÆc cña hai nhãm liªn tiÕp (khi c¾t nhãm) [3]. ViÖc lùa chän lîng n©ng cña r¨ng dao phô thuéc chñ yÕu vµo vËt liÖu gia c«ng, lo¹i dao chuèt hoÆc s¬ ®å chuèt [3]. TrÞ sè lîng n©ng ¶nh hëng lín ®Õn ®é bãng bÒ mÆt gia c«ng, lùc chuèt vµ chiÒu dµi dao chuèt [1]. (Sz lín dÉn ®Õn gi¶m ®îc chiÒu dµi dao chuèt, t¨ng n¨ng suÊt nhng lùc chuèt lín, dao nhanh mßn, ¶nh hëng xÊu ®Õn ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bÒ mÆt gia c«ng; Sz qu¸ nhá th× líp c¾t chñ yÕu bÞ nÐn mµ kh«ng cã qu¸ tr×nh t¹o phoi. Sù biÕn d¹ng cña líp kim lo¹i bÞ c¾t cã chiÒu dµy qu¸ nhá lµm gi¶m ®é bãng vµ ®é nh½n cña bÒ mÆt gia c«ng ). V× vËy cÇn chän Sz mét c¸ch hîp lý. Trang sè :_ 56 _ - §èi víi r¨ng c¾t th«: Víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp 20XM cã b  458  660 (N/mm2) Tra b¶ng 3-5 [5], ta ®îc lîng n©ng Sz cña r¨ng c¾t th«: 0,005 ≤ Sz ≤ 0,08 (mm). V× vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P18, ta chän Sz = 0,08 (mm) §Ó kh«ng bÞ qu¸ t¶i ®ét ngét vµ söa ®óng biªn d¹ng lç ph«i, r¨ng c¾t th« ®Çu tiªn cã lîng n©ng b»ng kh«ng [3]. - §èi víi r¨ng c¾t tinh: §Ó tr¸nh lùc c¾t gi¶m ®ét ngét gi÷a r¨ng c¾t th« vµ r¨ng c¾t tinh ta bè trÝ 3 r¨ng c¾t tinh víi lîng n©ng s¬ bé nh sau: - R¨ng c¾t tinh thø nhÊt: Szt1 = 0,8Sz = 0,8.0,08 = 0,064 (mm) - R¨ng c¾t tinh thø nhÊt: Szt2 = 0,6Sz = 0,6.0,08 = 0,048 (mm) - R¨ng c¾t tinh thø nhÊt: Szt3 = 0,4Sz = 0,4.0,08 = 0,032 (mm) 6. X¸c ®Þnh sè r¨ng dao (Z): Víi s¬ ®å chuèt ¨n dÇn ta cã: - R¨ng c¾t th«: Trong ®ã: A: lîng d tÝnh theo mét phÝa (mm) Sè 1: r¨ng c¾t th« ®Çu tiªn víi lîng n©ng b»ng kh«ng At: lîng d cña c¸c r¨ng c¾t tinh tÝnh theo mét phÝa (mm) Sz: lîng n©ng cña r¨ng c¾t th« (mm) Suy ra: Lấy: Zth = 24 (r¨ng)  KiÓm tra l¹i lîng d thùc tÕ cña r¨ng c¾t tinh (At.th): Ta cã: V×:  ta tÝnh l¹i lîng n©ng cho c¸c r¨ng c¾t tinh (mm): Trang sè :_ 56 _ Gi÷ nguyªn Szt1 vµ Szt2: - R¨ng c¾t tinh: Víi Zt = 2 4 r¨ng, ta chän Zt = 3 (r¨ng) víi lîng n©ng gi¶m dÇn vµ bè trÝ nh trªn (mm): - R¨ng söa ®óng: Sè r¨ng söa ®óng Zs® ®îc chän theo cÊp chÝnh x¸c cña bÒ mÆt gia c«ng vµ kiÓu dao chuèt. Víi dao chuèt lç then hoa tra b¶ng 3.7[5] ta cã Zs® = 5 (r¨ng) 7. Gãc ®é cña r¨ng dao chuèt: - Gãc sau : Gãc sau cã ¶nh hëng lín ®Õn tuæi bÒn vµ kÝch thíc cña dao chuèt. V× chiÒu dµy khi chuèt rÊt nhá (0,02  0,2 mm) [1], do ®ã r¨ng dao bÞ mßn chñ yÕu theo mÆt sau. §¸ng lÏ ph¶i chän  lín (do chiÒu dµy c¾t rÊt nhá), nhng nh vËy ®êng kÝnh chuèt gi¶m rÊt nhanh sau mçi lÇn mµi l¹i. Cho nªn ë r¨ng dao chuèt lç, gãc sau thêng nhá. Tra b¶ng 3-8 [5], ta cã gi¸ trÞ gãc sau cña c¸c r¨ng c¾t th«, tinh vµ söa ®óng cho dao chuèt lç then hoa: - R¨ng c¾t th«: Sai lÖch: +30’  = 3 - R¨ng c¾t tinh: Sai lÖch: +15’  = 2 - R¨ng söa ®óng: Sai lÖch: +15’  = 1 §Ó t¨ng tuæi thä cña dao chuèt, trªn r¨ng söa ®óng ta lµm c¹nh viÒn f ≤ 0,2 (mm). Ta chän f = 0,1 (mm). PhÇn c¹nh viÒn ®îc mµi bãng dÕn Ra 0,16 ®Ó gi¶m ma s¸t víi bÒ mÆt gia c«ng vµ lµm nh½n bÒ mÆt ®ã [1]. - Gãc tríc : ë r¨ng c¾t vµ r¨ng söa ®óng gãc tríc ®îc ®o trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi h×nh chiÕu cña lìi c¾t chÝnh trªn mÆt ®¸y. TrÞ sè cña gãc tríc chän tïy thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng, chiÒu dµy líp chuèt, yªu cÇu ®é nh½n vµ chÝnh x¸c cña bÒ mÆt gia c«ng. Gãc tríc cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn lùc c¾t vµ ®é nh½n cña bÒ mÆt gia Trang sè :_ 56 _ c«ng, trong khi ®ã Ýt ¶nh hëng ®Õn ®é mßn vµ tuæi bÒn cña dao. T¨ng gãc tríc th× lùc c¾t gi¶m râ rÖt vµ ®é nh½n bÒ mÆt t¨ng lªn [1]. Víi vËt liÖu gia c«ng lµ thÐp 20XM cã ®é cøng HB 207, Tra b¶ng 3-9 [5], ta cã gi¸ trÞ gãc tríc cña c¸c r¨ng c¾t th«, tinh vµ söa f  ®óng cho dao chuèt lç then hoa: R¨ng c¾t th«:  = 15 R¨ng c¾t tinh:  = 5  R¨ng söa ®óng:  = 5 V× khi mßn, dao chuèt chØ ®îc mµi l¹i theo mÆt tríc, do ®ã ®èi víi nh÷ng r¨ng söa ®óng ngêi ta chän gãc tríc bÐ ®Ó ®êng kÝnh cña dao l©u bÞ gi¶m khi mµi l¹i. Cßn ë c¸c r¨ng c¾t th× gãc tríc ®îc chän lín h¬n [1]. 8. X¸c ®Þnh h×nh d¸ng r¨ng vµ kÝnh thíc r¨ng, r·nh chøa phoi : R·nh chøa phoi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:[3] - §ñ kh«ng gian chøa phoi. - Phoi ®îc h×nh thµnh vµ cuén chÆt chÏ, dÔ dµng. - Kh«ng lµm yÕu r¨ng dao vµ toµn bé dao. - Kh«ng tËp trung øng suÊt khi nhiÖt luyÖn. - Sè lÇn mµi l¹i r¨ng dao lín. V× gia c«ng thÐp - vËt liÖu dÎo, cã ®é cøng trung b×nh thêng t¹o phoi d©y, v× vËy ®Ó cuèn phoi chÆt chÏ, gi¶m nhá kÝch thíc r·nh chøa phoi ta chän r·nh d¹ng lng cong. Ta cã: K: HÖ sè ®iÒn ®Çy r·nh, tra b¶ng 3.10[5] víi Sz = 0,08 mm  k = 3 Bíc r¨ng dao chuèt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Víi d·y bíc r¨ng tiªu chuÈn, ta chän: t = 10 (mm) Tra b¶ng 3-12 [5], ta ®îc kÝch thíc r·nh vµ r¨ng dao chuèt: Bíc r¨ng ( mm ) 10 h 4 b 3 R¨ng d¹ng lng cong r R 2 7  KiÓm tra kh¶ n¨ng chøa phoi cña r·nh theo diÒu kiÖn: Trang sè :_ 56 _ F (mm2) 12,56 10 3 f  4 Trong ®ã: L: ChiÒu dµi bÒ mÆt ®îc chuèt, mm; Sz: lîng n©ng cña r¨ng c¾t th«, mm; b: ChiÒu s©u r·nh chøa phoi, mm; R2  VËy: §¶m b¶o kh¶ n¨ng chøa phoi cña r·nh. 9. X¸c ®Þnh sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t: Khi chuèt, sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t lu«n thay ®æi tõ gi¸ trÞ nhá nhÊt Zmin ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt Zmax: Trong ®ã: sè 1- lµ trêng hîp r¨ng dao chuèt vµo c¾t khi cha cã r¨ng nµo ra khái vïng c¾t ( do chiÒu dµi lç chuèt L kh«ng b»ng sè nguyªn lÇn bíc r¨ng t vµ cã sai sè bíc r¨ng trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o). Zmax: chØ lÊy phÇn nguyªn.  Tháa m·n: 3 ≤ Zmax ≤ 6. VËy ®¶m b¶o ®é bÒn kÐo vµ ®Þnh híng tèt cho dao chuèt; ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ chÊt lîng bÒ mÆt gia c«ng. 10. X¸c ®Þnh kÝch thíc c¸c r¨ng: §êng kÝnh r¨ng c¾t th« ®Çu tiªn lÊy b»ng ®êng kÝnh phÇn ®Þnh híng tríc. §êng kÝnh c¸c r¨ng sau lín h¬n r¨ng tríc nã mét lîng 2Sz. ... Trang sè :_ 56 _ - ChiÒu dµi phÇn r¨ng c¾t: - ChiÒu dµi phÇn r¨ng söa ®óng: Tæng kÕt: B¶ng th«ng sè r¨ng c¾t th«: SST D   r¨ng 1 3 15 36,00 2 3 15 36,16 3 3 15 36,32 4 3 15 36,48 5 3 15 36,64 6 3 15 36,80 7 3 15 36,96 8 3 15 37,12 9 3 15 37,28 10 3 15 37,44 11 3 15 37,60 12 3 15 37,76 B¶ng th«ng sè r¨ng c¾t tinh: SST  r¨ng 1 2 2 2 3 2 SST r¨ng 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   D 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 38,08 38,24 38,40 38,56 38,72 38,88 39,04 39,20 39,36 39,52 39,68 38,08  D 5 5 5 39,808 39,904 40,048 11. Chän kÕt cÊu r·nh chia phoi: Khi chuèt vËt liÖu dÎo, xuÊt hiÖn phoi d©y, cÇn bè trÝ r·nh chia phoi trªn nh÷ng r¨ng c¾t nh»m chia phoi thµnh nh÷ng ®o¹n nhá, do ®ã phoi dÔ cuèn vµ dÔ tho¸t, biÕn d¹ng phoi vµ lùc c¾t gi¶m (chia chiÒu réng c¾t thµnh nh÷ng ®o¹n nhá Trang sè :_ 56 _ víi chiÒu réng mçi ®o¹n kh«ng lín h¬n 6mm). §¸y r·nh chia phoi thêng nghiªng so víi trôc dao 1 gãc d = 3o  5o. Chó ý: [3] - H×nh d¸ng r·nh chia phoi ph¶i hîp lý ®Ó ®¶m b¶o tuæi bÒn vµ ®é bÒn cña r¨ng dao. - ChiÒu s©u cña r·nh chia phoi ph¶i lín h¬n lîng n©ng trªn r¨ng Sz. - C¸c r·nh chia phoi cña c¸c r¨ng liªn tiÕp ph¶i ®îc bè trÝ xen kÏ nhau ®Ó c¾t hÕt líp kim lo¹i do r·nh cña r¨ng tríc ®Ó l¹i. Theo b¶ng tra 3-14 [5] ta cã sè lîng vµ d·nh chia phoi nh sau: m = 0,6  1 chọn m = 1 (mm) h = 0,5  0,7 chọn h = 0,6 (mm); r = 0,2  0,4 chọn r = 0,3 (mm) 12. X¸c ®Þnh h×nh d¸ng ®Çu dao chuèt: PhÇn ®Çu dao chuèt dïng ®Ó kÑp dao chuèt trong ®å g¸ vµ chuyÒn lùc. H×nh d¸ng kÝch thíc ®Çu dao chuèt ®îc tiªu chuÈn hãa. Tra b¶ng 3-17 [5], ta ®îc kÝch thíc ®Çu dao kÑp. D1(f9) D’1 d a a1 25 6 20 32 e 8 c 14 b 11 l1 115 l8 20 D8 24 S(D’1)(mm2) 491 10° Ø31 1 32 115 13. X¸c ®Þnh kÝch thíc phÇn ®Þnh híng tríc: PhÇn ®Þnh híng tríc dïng ®Ó ®Þnh t©m chi tiÕt tríc khi chuèt vµ b¶o vÖ r¨ng dao chuèt khái bÞ g·y do qu¸ t¶i khi chuèt nh÷ng lç cã lîng d kh«ng ®Òu vµ lín. Trang sè :_ 56 _ 60°-90° m h 8 14 20 Ø32 Ø32 Ø25 Ø6 a b §êng kÝnh phÇn ®Þnh híng tríc lÊy b»ng ®êng kÝnh lç tríc khi chuèt víi dung sai theo kiÓu l¾p láng e8: ChiÒu dµi phÇn ®Þnh híng tríc: Víi: lc - chiÒu dµi cña lç chuèt. lc = 45 (mm). Suy ra: Chän: l4 = 40 (mm). 14. X¸c ®Þnh kÝch thíc cæ dao vµ c«n chuyÓn tiÕp: Cæ dao vµ c«n chuyÓn tiÕp dïng ®Ó nèi phÇn lµm viÖc víi phÇn dÇu cña dao chuèt. a) PhÇn cæ dao ((1) - ®Æc trng bëi kÝch thíc: D2(h12) ,l2) : Thêng dïng ®Ó ghi nh·n hiÖu dao. ChiÒu dµi cæ dao ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng nèi dao chuèt víi ®Çu kÑp cña m¸y. b) PhÇn c«n chuyÓn tiÕp ((2) - ®Æc trng bëi kÝch thíc: D4-D2 vµ l3): T¹o ®iÒu kiÖn cho phÇn ®Þnh híng tríc vµo lç chuèt ®îc dÔ dµng, ®ång thêi lµ chç hµn nèi phÇn ®Çu dao vµ phÇn th©n dao( nÕu chóng lµm tõ c¸c vËt liÖu kh¸c nhau). §êng kÝnh cæ dao: Chän: D2 = 31(mm). X¸c ®Þnh chiÒu dµi cæ dao: Víi: l1- chiÒu dµi ®Çu dao chuèt. l1 = 115 (mm) l2- chiÒu dµi cæ dao. l3- chiÒu dµi phÇn c«n chuyÓn tiÕp. l3 = 30  40 (mm). chän: l3 = 30 (mm). l4- chiÒu dµi phÇn ®Þnh híng tríc. l4 = 40 (mm) lh- khe hë gi÷a mÆt ®Çu m©m cÆp víi thµnh m¸y chuèt. lh = 15 (mm) lm- chiÒu dµy thµnh m¸y chuèt. lm = 30 (mm) lb- chiÒu dµy vµnh ngoµi cña b¹c tú. lb = 10 (mm) lc- chiÒu dµi cña chi tiÕt gia c«ng. lc = 45 (mm) , Trang sè :_ 56 _ 30 (1) 30 40 (2) 115 15 30 10 45 215 15. X¸c ®Þnh phÇn ®Þnh híng sau: PhÇn ®Þnh híng sau lµm nhiÖm vô ®Þnh híng chi tiÕt khi r¨ng cuèi cïng cña dao cha ra khái mÆt lç. Môc ®Ých lµ ®Ó tr¸nh h háng bÒ mÆt lç vµ g·y r¨ng dao do chi tiÕt bÞ lÖch. Chän phÇn ®Þnh híng sau cña dao chuèt cã d¹nh h×nh trô víi ®êng kÝnh b»ng ®êng kÝnh trong cña lç lôc gi¸c víi dung sai chÕ t¹o theo kiÓu l¾p láng f7. ChiÒu dµi phÇn ®Þnh híng sau: Chän: l7 = 30 (mm). 16. X¸c ®Þnh kÝch thíc phÇn cæ trôc ®ì: §èi víi dao chuèt cã chiÒu dµi lín vµ ®êng kÝnh lín, ®Ó tr¸nh bÞ vâng khi lµm viÖc thêng ph¶i ®ì b»ng luynet (gi¸ ®ì). B¹c gi¸ ®ì ph¶i ®îc l¾p vµo phÇn ®Þnh híng sau. §Ó gi¶m sè b¹c ®ì thêng chÕ t¹o thªm phÇn cæ trôc ®ì. Tra b¶ng 3-17 [5] ta ®îc ®êng kÝnh cæ trôc ®ì: ChiÒu dµi phÇn cæ trôc dì: L8 = (0,5  0,7)D8 = (0,5  0,7).24 = 12  16,8 (mm). Chän: l8 = 15 (mm). 17. X¸c ®Þnh chiÒu dµi dao chuèt: ChiÒu dµi dao chuèt ®îc tÝnh b»ng: Ld = L + l 5 + l 6 + l 7 + l 8 Trong ®ã: L – kho¶ng c¸ch tõ ®Çu dao ®Õn ®Ønh r¨ng c¾t th« ®Çu tiªn. L = 215 (mm) Trang sè :_ 56 _ l5 – chiÒu dµi phÇn r¨ng c¾t. l5 = 270 (mm) l6 – chiÒu dµi phÇn r¨ng phÇn r¨ng söa ®óng. l6 = 50 (mm) l7 – chiÒu dµi phÇn ®Þnh híng sau. l7 = 30 (mm) l8 – chiÒu dµi phÇn cæ trôc ®ì. l8 = 15 (mm) Suy ra: Ld = 215 + 270 + 50 + 30 + 15 = 580 (mm). VËy: chiÒu dµi tæng céng cña dao chuèt ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - Kh«ng vît qu¸ hµnh tr×nh cña m¸y chuèt - §¶m b¶o chiÒu dµi giíi h¹n: L ≤ 1300 (mm), øng víi ®êng kÝnh dao chuèt 30 < D ≤ 50 (mm) [5]. 18. TÝnh lùc chuèt: Lùc chuèt lín nhÊt khi chuèt lç then hoa: Trong ®ã: Cp: hÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu gia c«ng. Tra b¶ng 3-26, ta ®îc: Cp = 2300; x = 0,85. Sz - lîng n©ng cña r¨ng c¾t th«. Sz = 0,08 (mm). b - chiÒu réng r·nh then. b = 7 (mm). n: sè r·nh then: n = 8. Zmax – sè r¨ng ®ång thêi tham gia c¾t lín nhÊt. Zmax = 5 (r¨ng). Kp – hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh hëng c¸c yÕu tè kh¸c (, , ®é mßn vµ dung dÞch tr¬n nguéi) ®Õn lùc c¾t. Tra b¶ng 3-27 [5], ta ®îc: k = 0,93; k = 1; khs = 1; kn = 1. VËy: 19. KiÓm nghiÖm lùc chuèt vµ ®é bÒn dao chuèt: Muèn lµm viÖc ®îc th× lùc kÐo Q cña m¸y ph¶i lín h¬n lùc chuèt Pmax, tøc lµ: Pmax < Q Ta thÊy ®iÒu kiÖn trªn ®îc ®¶m b¶o. ¸p dông ®iÒu kiÖn bÒn ta cã: Víi: Pmax – lùc chuèt lín nhÊt. Trang sè :_ 56 _ F – diÖn tÝch tiÕt diÖn nguy hiÓm( t¹i ®Çu kÑp dao), mm2: Tra b¶ng 3-29 [5], ta cã øng suÊt cho phÐp víi vËt liÖu dao thÐp giã cho dao chuèt lç then hoa: [] = 350 N/mm2.   < [] VËy: ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn kÐo cho dao chuèt. 20. Chän h×nh d¹ng, kÝch thíc lç t©m: Trªn hai mÆt ®Çu cña dao chuèt ®îc chÕ t¹o hai lç t©m. Chóng dïng ®Ó lµm chuÈn ®Þnh vÞ ph«i khi chÕ t¹o dao chuèt hoÆc ®Þnh vÞ dao chuèt khi mµi l¹i r¨ng cña nã. Lç t©m cã thªm mÆt c«n 120 b¶o vÖ, ®Ó gi÷ cho mÆt c«n lµm viÖc 60 kh«ng bÞ x©y x¸t, biÕn d¹ng khi lµm viÖc hoÆc khi vËn chuyÓn dao.  40 6 d 2, 5 L l 6 3 a 0, 8 Trang sè :_ 56 _ 6 60° 120° D Ø2,5 D0 > 26 3 Ø24 Tra b¶ng 3-30 [5], ta ®îc c¸c th«ng sè, h×nh d¸ng lç t©m. 6 0,8 VËy ta cã b¶n vÏ chÕ t¹o dao: B¶ng th«ng sè Lo¹i r¨ng R¨ng c¾t th« R¨ng c¾t tinh R¨ng söa ®óng Sè thø tù 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 1 2 3 4 5 § êng kÝnh (mm) 36 36,16 36,32 36,48 36,64 36,80 36,96 37,12 37,28 37,44 37,60 37,76 37,92 38,08 38,24 38,40 38,56 38,72 38,88 39,04 39,20 39,36 39,52 39,68 39,808 39,904 40,048 40,048 40,048 40,048 40,048 40,048 L îng n©ng (mm) 0 0,08 Gãc tr íc (°) 15 Gãc sau (°) 3  ' Sai lÖch ® êng kÝnh (mm) -0,02 B íc r¨ng (mm) 1  ' -0,03 10±0,3 215 30 30° 5  2  ' 10° 1,25 C B 0,65 0,65 2,5 2,5 A 40 2.45° Ø6 60° 120° Ø2,5 -0,025 Ø36-0,050 -0,032 Ø24-0,010 Ø36-0,050 -0,089 Ø31-0,25 -0,032 3 1 0,8 14 20 A 32 6 115 B 310 C 20 580±3 S¬ ®å chuèt A-A B-B R¨ng c¾t th« sè 2 TØ lÖ 4 : 1 R¨ng c¾t tinh sè 1 TØ lÖ 4 : 1 C-C R·nh chia phoi TØ lÖ 10 : 1 R¨ng söa ®óng sè 1 TØ lÖ 4 : 1 +0,049 7 0,013 3,5 D 3,5 1  0,6 60° Ø40,048-0,030 Ø39,808-0,020 1,75 Ø36,16-0,020 2,5 8 Ø32-0,1 Ø32-0,1 -0,032 Ø25-0,21 Ø6 3,5 D D-D yªu c?u k? thu?t 10±0,3 1° 0,8 7 1 0,03±0,02 3 10±0,3 2,5 4+0,3   0,03±0,02 3 10±0,3 2,5     ' 4+0,3 0,1±0,05 3 2,5 4+0,3     ' 1 R2   R2         R2 1) V?t li?u: P18 2) Ð? c? ng: - Rang vµ d?nh hu?ng sau : HRC 62 - 65 - Ð?nh hu?ng tru?c : HRC 60 - 62 - Ph?n d?u dao (ph?n k?p): HRC 40 - 47 Ð? ÁN T? T NGHI? P NGUYÊN LÝ VÀ D? NG C? C? T THI? T K? QUY TRÌNH CÔNG NGH? CH? T? O DAO CHU? T L? THEN HOA T? l? 4:1 Ch? c nang H? và tên Thi?t k? Ng. V. Ðoàn Ch? ký Ngày DAO CHU? T L? THEN HOA Hu? ng d?n Luu Anh Tùng V?t ki?u: P18 Trang sè :_ 56 _ T? l? 2,5:1 Kh?i lu? ng: T? : S? t? : 1 TRU? NG Ð? I H? C K? THU? T CÔNG NGHI? P Khoa: Co khí L?p: K42KSCLC06M
- Xem thêm -