Tài liệu Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

1 ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT TỔ CHỨC QUỐC TẾ Giảng viên: TS Cao Minh Trí Trình bày: Nhóm 4 Lớp MBA12C Tp. HCM, 2013 NHÓM THỰC HIỆN • Nguyễn Phi Hùng • Nguyễn Anh Việt • Hoàng Phương Thảo • Trần Thanh Phong • Võ Trí Dũng Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 2 MỤC TIÊU  Nắm được các vấn đề về thiết kế và kiểm soát TCQT như:   Bản chất, loại hình, các vấn đề liên quan đến “Thiết kế TCQT”.  Chức năng “Kiểm soát” và quản trị chức năng “Kiểm soát” trong KDQT Mô tả một công ty quốc tế quản trị chức năng “Kiểm soát” ra sao. Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 3 NỘI DUNG I. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế II. Các thiết kế tổ chức toàn cầu III. Các vấn đề liên quan đến TK TCTC IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT V. Quản trị chức năng KS trong KDQT Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 4 I. BẢN CHẤT CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC QUỐC TẾ Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 5 Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế Thiết kế tổ chức là gì? Những việc của thiết kế tổ chức? Tác động của kinh doanh quốc tế đến thiết kế tổ chức như thế nào? Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C I. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế 6 II. CÁC DẠNGTHIẾT KẾ TỔ CHỨC TOÀN CẦU Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 7 1. Theo sản phẩm Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu 8 2. Theo khu vực Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu 9 3. Theo chức năng Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu10 4. Theo khách hàng Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu 11 5. Theo ma trận Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu12 6. Theo dạng ghép Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu13 III. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC TOÀN CẦU Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 14 1. Tập quyền và phân quyền Tập quyền Tập trung quyền ra quyết định tại các trụ sở chính của công ty/tập đoàn Tích cực: quyết định tập trung vào của toàn bộ công ty nhu cầu Hạn chế: cản trở khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả của các nhà quản trị của công ty con Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 15 1. Tập quyền và phân quyền Phân quyền Cho phép các công ty con tự do quyết định chiến lược, tài chính, sản xuất và marketing.  Tích cực: cho phép các quyết định gần nhất với thị trường  Hạn chế: quyết định chỉ cần tập trung vào nhu cầu của công ty con hơn là nhu cầu của toàn bộ công ty Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 16 2. Vai trò của BGĐ công ty con • BGĐ công ty con chịu trách nhiệm với các cổ đông bầu ra mình trong việc quản trị hiệu quả công ty con, và giám sát các hoạt động của các nhà quản trị cấp cao nhất. • Các MNC có thể lựa chọn việc trao cho BGĐ công ty con quyền ra quyết định đáng kể (đẩy mạnh sự phân quyền) hoặc trao cho BGĐ công ty con rất ít quyền lực thực sự (quyền quyết định tập trung tại văn phòng chính) Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 17 3. Sự phối hợp trong tổ chức toàn cầu Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 18 3. Sự phối hợp trong tổ chức toàn cầu • Nếu một thiết kế tổ chức định rõ tất cả các mối quan hệ báo cáo và các chiều hướng tác động sẽ giúp cho sự phối hợp dễ dàng hơn. • Các MNC cũng có thể thực hiện một số kỹ thuật phối hợp tạm thời và đặc biệt hơn • Tính bắt buộc của công việc có thể được sử dụng để tăng sự phối hợp khi công việc có tính quan trọng cao. • Mạng lưới quản trị phi chính thức có thể đặc biệt hiệu quả. Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 19 IV. CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh Lớp MBA12C 20
- Xem thêm -