Tài liệu Thiết kế tòa nhà d5 văn phòng và siêu thị

  • Số trang: 202 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ Lêi nãi ®Çu - §å ¸n tèt nghiÖp kü s- x©y dùng lµ mét c«ng tr×nh ®Çu tiªn mµ ng-êi sinh viªn ®-îc tham gia thiÕt kÕ. MÆc dï chØ ë møc ®é s¬ bé thiÕt kÕ mét sè cÊu kiÖn, chi tiÕt ®iÓn h×nh. Nh-ng víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®-îc häc ë nh÷ng n¨m häc qua, ®å ¸n tèt nghiÖp nµy ®· gióp em tæng kÕt, hÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña m×nh. - - §Ó hoµn thµnh ®-îc ®å ¸n nµy, em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy h-íng dÉn chØ b¶o nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o phôc vô cho ®å ¸n còng nh- cho thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy h-íng dÉn : ThÇy ThS.KTS. TrÇn H¶i Anh, h-íng dÉn em phÇn kiÕn tróc. ThÇy TS. Cao Minh Khang, h-íng dÉn em phÇn kÕt cÊu. ThÇy ThS. TrÇn V¨n S¬n, h-íng dÉn em phÇn thi c«ng. - - Còng qua ®©y em xin ®-îc tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy ®Æc biÖt cña khoa X©y Dùng nãi riªng còng nh- tÊt c¶ c¸c c¸n bé nh©n viªn trong tr-êng §¹i häc D©n LËp H¶i Phßng nãi chung v× nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®-îc tiÕp thu d-íi m¸i tr-êng. - - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tuy ®· cè g¾ng häc hái, xong em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt do ch-a cã kinh nghiÖm thùc tÕ, em mong muèn nhËn ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khi chÊm ®å ¸n vµ b¶o vÖ ®å ¸n cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. H¶i Phßng, th¸ng 10 n¨m 2009 - Sinh viªn TrÞnh ThÞ Ngäc Mai TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 162 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ Môc lôc - PhÇn I : KiÕn tróc ................................................................................. 1 - 8 1 Ch-¬ng 1:Giíi thiÖu chung 1- 8 1.1.Giíi thiÖu c«ng tr×nh 2 1.2.C¸c gi¶i ph¸p 3 1.2.1 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc 3 1.2.2 Gi¶i ph¸p kÕt cÊu 4 1.2.3 Gi¶i ph¸p kü thuËt ..................................................................6 1.3 t-¬ng øng KÕt luËn chung............................................................................................7 - PhÇn iI : KÕt cÊu ................................................................................ 9 - 127 2 Ch-¬ng 1: Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu 9 - 40 1.1 Gi¶i ph¸p kÕt cÊu 10 1.1.1 S¬ bé ph-¬ng ¸n kÕt cÊu 10 1.1.2 Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu 11 1.1.3 Lùa chän ph-¬ng ¸n mãng 11 1.1.4 Chän vËt liÖu sö dông 13 1.1.5 S¬ bé chän kÝch diÖn..............................................................13 th-íc 1.2.X¸c ®Þnh t¶i träng 16 1.2.1.TÜnh t¶i 16 1.2.2 Quy ®æi t¶i ...................................................................................19 1.2.3 Dån t¶i träng tÇng......................................................................21 3 tiÕt lªn träng c¸c 1.2.4.Ho¹t t¶i ®øng 28 1.2.5.T¶i träng giã 32 1.2.6.LËp s¬ ®å chÊt t¶i c¸c tr-êng hîp t¶i träng 34 1.3.TÝnh to¸n néi lùc cho kÕt cÊu c«ng tr×nh 40 1.3.1.TÝnh to¸n néi lùc b»ng phÇn mÒn SAP 2000 40 1.3.2. Tæ hîp néi lùc 40 1.3.3.KiÕt xuÊt biÓu ®å néi lùc 40 Ch-¬ng 2: TÝnh to¸n sµn 41 - 55 2.1.TÝnh to¸n « sµn ®iÓn h×nh 41 2.1.1.Sè liÖu tÝnh to¸n 41 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 163 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ 2.1.2.X¸c ®Þnh t¶i träng 43 2.1.3.TÝnh to¸n néi lùc 43 2.1.4.TÝnh to¸n cèt thÐp 45 2.2 TÝnh to¸n c¸c « ..........................................................................47 sµn kh¸c 2.2.1 Néi lùc ............................................................................................47 sµn 2.2.2 TÝnh thÐp .........................................................................................48 sµn 2.2.3 Bè trÝ thÐp ........................................................................................49 sµn 2.3 TÝnh to¸n « sµn .............................................................................50 vÖ 2.3.1 TÝnh lùc.....................................................................................50 sinh to¸nnéi 2.3.2 TÝnh to¸n cèt ..................................................................................51 4 Ch-¬ng 3: TÝnh to¸n dÇm thÐp 56 - 64 3.1.TÝnh cèt thÐp däc dÇm 56 3.1.1 TÝnh cèt thÐp dÇm .........................................................56 nhÞp BC tÇng 1 3.1.2 TÝnh cèt thÐp dÇm .........................................................59 nhÞp CD tÇng 1 3.2 .TÝnh cèt thÐp ®ai dÇm 62 3.2.1 TÝnh cèt thÐp ®ai dÇm ...................................................62 nhÞp BC tÇng 1 3.2.2 TÝnh cèt thÐp ®ai dÇm ...................................................63 nhÞp CD tÇng 1 5 Ch-¬ng 4:TÝnh to¸n cét 65 - 76 6 4.1.TÝnh cèt thÐp däc cét 65 4.1.1 TÝnh cèt thÐp cét trôc E tÇng 1 65 4.1.2. TÝnh cèt thÐp cét trôc D tÇng 1 70 Ch-¬ng 5:TÝnh to¸n cÇu thang 77 - 84 5.1.Sè liÖu tÝnh to¸n 77 5.2.TÝnh to¸n b¶n thang 78 5.2.1.T¶i träng t¸c dông 78 5.2.2. TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp b¶n thang 79 5.3.TÝnh to¸n chiÕu nghØ 81 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 164 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ 5.3.1.T¶i träng t¸c dông 81 5.3.2.TÝnh to¸n cèt chÞu lùc 82 5.4.TÝnh to¸n dÇm thang 82 5.4.1.T¶i träng t¸c dông 82 5.4.2 Néi lùc cho dÇm ..........................................................................83 7 Ch-¬ng 6: TÝnh to¸n mãng ®iÓn h×nh thang 85 - 127 6.1.§Æc ®iÓm ®Þa chÊt 6.2 85 Lùa chän ph-¬ng .......................................................................86 ¸n mãng 6.2.1 Ph-¬ng ¸n n«ng............................................................................86 mãng 6.2.2 Ph-¬ng ¸n mãng .............................................................................86 6.2.3 Ph-¬ng ¸n cäc ....................................................................87 cäc khoan nhåi 6.2.4 KÕt luËn .................................................................................................87 6.3.TÝnh to¸n mãng 87 6.3.1.VËt liÖu thiÕt kÕ mãng 87 6.3.2 Chän lo¹i cäc, kÝch th-íc cäc vµ ph-¬ng ¸n thi c«ng ...........................87 6.3.3.X¸c ®Þnh kÝch th-íc cäc vµ gi»ng mãng 6.3.4 X¸c ®Þnh søc chÞu .........................................................88 t¶i 88 cña cäc ®¬n 6.3.5 TÝnh to¸n mãng trôc B -3 92 6.4.TÝnh to¸n mãng trôc C - 3 107 6.4.1.T¶i träng vµ vËt liÖu 107 6.4.2. Chän lo¹i cäc, kÝch th-íc cäc vµ ph-¬ng ¸n thi c«ng 108 6.4.3 X¸c ®Þnh kÝch th-íc cäc vµ gi»ng mãng 108 6.4.4 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc ®¬n 109 6.4.5 X¸c ®Þnh sè cäc vµ bè trÝ cäc 113 6.4.6 X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn cäc 113 6.4.7 KiÓm tra nÒn mãng theo TTGH 115 6.4.8 TÝnh to¸n kiÓm tra cäc 120 6.4.9 TÝnh to¸n vµ kiÓm tra ®µi cäc 123 6.4.10 TÝnh to¸n c-êng ®é trªn tiÐt diÖn th©öng ®øng – tÝnh CT ®µi 124 - PhÇn iII : thi c«ng ........................................................................128 - 235 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 165 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ 8 Ch-¬ng 1: Kh¸i qu¸t ®Æc ®iÓm CT vµ khèi l-îng thi c«ng...........129 - 137 1.1.§Æc ®iÓm vÒ kÕt cÊu c«ng tr×nh 129 1.1.1 VÒ nÒn mãng 129 1.1.2 VÒ khung cét, dÇm, sµn 129 1. 2 §Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn 130 1.2.1 §iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh 130 1.2.2 §iÒu kiÖn vÒ ®Þa chÊt 130 1.2.3 §iÒu kiÖn vÒ khÝ t-îng thuû v¨n 131 1.3 TÝnh to¸n khèi l-îng thi c«ng chÝnh 131 9 Ch-¬ng 2: C¸c biÖn ph¸p chÝnh........................138 - 213 kü thuËt thi c«ng 2.1 BiÖ ph¸p KTTC tr¶i l-íi ®o ®Æc ®Þnh vÞ CT 138 2.1.1 LËp vµ dùng hÖ to¹ ®é thi c«ng vµ mèc tim trôc 138 2.1.2 Dùng hÖ trôc to¹ ®é thi c«ng trªn thùc ®Þa 139 2.2 BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng Ðp cäc 140 2.2.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ 140 2.2.2 Kü thuËt Ðp cäc 147 2.3 BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®Êt 153 2.3.1 BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®µo ®Êt 153 2.4 Kü thuËt thi c«ng ®µo ®Êt hè mãng 159 2.4.1 Yªu cÇu kü thuËt víi c«ng t¸c lÊp mãng 159 2.4.2 TÝnh to¸n khèi l-îng ®Êt ®¾p 160 2.4.2 Thi c«ng ®Êt ®¾p 160 2.5 BiÖn ph¸p TC khung, sµn thang bé, mãng, gi»ng mãng BTCT ..............161 2.5.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ chung 161 2.5.2 BiÖn ph¸p thi c«ng cèt thÐp 179 2.5.3 C«ng t¸c v¸n khu«n 181 2.5.4 C«ng t¸c ®æ bªt«ng 187 2.6 C«ng t¸c hoµn thiÖn 194 2.6.1 C«ng t¸c x©y 194 2.6.2 C«ng t¸c tr¸t 195 2.6.3 Kü thuËt l¸t nÒn 202 2.6.4 C«ng t¸c s¬n b¶ 206 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 166 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ 10 Ch-¬ng 3: ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng 214 - 234 3.1.LËp tiÕn ®é thi c«ng theo s¬ ®å ngang 214 3.1.1.Ph©n tÝch CNTC 214 3.1.2 LËp danh môc thø tù x©y l¾p theo CNTC 214 3.1.3 LËp biÓu thøc tÝnh to¸n vÒ nhu cÇu nh©n lùc,ca m¸y 221 3.1.4 LËp tiÕn ®é thi c«ng theo s¬ ®å ngang 221 3.1.5 LËp biÓu ®å cung øng tµi nguyªn 221 3.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng thi c«ng 221 3.2.1 TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng giao th«ng 221 3.2.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ kho b¸i c«ng tr-êng 221 3.2.3 TÝnh to¸n thiÕt kÕ nhµ t¹m c«ng tr-êng 223 3.3 TÝnh to¸n thiÕt kÕ cÊp n-íc cho c«ng tr-êng 224 3.3.1 Lùa chän vµ bè trÝ m¹ng l-íi cÊp n-íc 224 3.3.2 TÝnh to¸n l-u l-îng n-íc dïng vµ x¸c ®Þnh ®-êng èng cÊp n-íc 224 3.4 TÝnh to¸n thiÕt kÕ cÊp ®iÖn c«ng tr-êng 225 3.4.1 TÝnh to¸n nhu cÇu sö dông ®iÖn trong c«ng tr-êng 225 3.4.2 TÝnh to¸n lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn 226 3.4.3 Bè trÝ m¹ng l-íi d©y dÉn vµ vÞ trÝ cÊp ®iÖn cña c«ng tr-êng 228 3.5 ThiÕt kÕ bè trÝ tæng mÆt b»ng thi c«ng 228 3.5.1 Bè trÝ cÇn trôc th¸p, m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ 228 3.5.2 Bè trÝ ®-êng vËn chuyÓn 234 3.5.3 Bè trÝ kho b¸i, nhµ t¹m c«ng tr-êng 234 11 Ch-¬ng 4: An toµn lao ®éng 235 - 239 4.1 An toµn lao ®éng khi thi c«ng cäc Ðp 235 4.2 An toµn lao ®éng khi thi c«ng ®µo ®Êt 231 4.2.1 §µo ®Êt b»ng m¸y ®µo gÇu nghÞch 235 4.2.2 §oµ ®Êt thñ c«ng 235 4.3 An toµn lao ®éng trong c«ng t¸c bªt«ng 236 4.3.1 L¾p dùng, th¸o dì dµn gi¸o 236 4.3.2 C«ng t¸c gia c«ng vµ l¾p dùng v¸n khu«n 236 4.3.3 C«ng t¸c gia c«ng l¾p dùng cèt thÐp 236 4.3.4 §æ vµ ®Çm bªt«ng 237 4.3.5 B¶o d-ìng bªt«ng 237 4.3.6 Th¸o dì v¸n khu«n 238 4.4 C«ng t¸c x©y vµ hoµn thiÖn 238 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 167 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ 4.4.1 X©y t-êng 238 4.4.2 C«ng t¸c hoµn thiÖn 239 Phô lôc TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 168 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ (10%) Gi¸o viªn h-íng dÉn : THS.KTS . TrÇn H¶i Anh Sinh viªn thùc hiÖn : TrÞnh ThÞ Ngäc Mai Líp : XD 901 NhiÖm vô : (05 b¶n vÏ) 1. 2. 3. 4. VÏ mÆt b»ng kiÕn tróc c¸c tÇng. VÏ 02 mÆt c¾t c«ng tr×nh. VÏ 02 mÆt ®øng c«ng tr×nh. VÏ chi tiÕt cÇu thang bé tÇng ®iÓn h×nh. TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 169 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ Ch-¬ng 1 Giíi thiÖu chung 1.1 Giíi thiÖu c«ng tr×nh. - Hµ Néi lµ trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ,v¨n ho¸,khoa häc kü thuËt cña c¶ n-íc. Trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y,trªn ®µ ph¸t triÓn chung cña c¶ n-íc,Hµ Néi liªn tôc ®-îc c¶i t¹o vµ x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng.Ngoµi viÖc x©y dùng c¸c trung t©m th-¬ng m¹i, V¨n phßng lµm viÖc cao tÇng, c¸c c«ng tr×nh v¨n phßng c«ng së cho viÖc cña mäi ngµnh nghÒ còng ®-îc liªn tôc ph¸t triÓn. - ‚ Toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ ‛ – l« A4, §-êng NguyÔn Phong S¾c, QuËn CÇu GiÊy, Thñ ®« Hµ Néi lµ mét c«ng tr×nh lín cao 12 tÇng. C«ng tr×nh v-¬n tíi chiÒu cao 38,85 m, c«ng tr×nh næi tréi lªn trong toµn bé tæng thÓ c¸c c«ng tr×nh xung quanh t¹o nªn mét d¸ng vÎ riªng cña m×nh. Víi tæng diÖn tÝch 7252 m2 ,trang thiÕt bÞ tiÖn nghi vµ hiÖn ®¹i toµ nhµ lµ träng t©m ®Çu t- cña thµnh phè Hµ Néi vµ QuËn CÇu GiÊy - C«ng tr×nh n»m ë quËn CÇu GiÊy, mét khu vùc ®ang ph¸t triÓn nhanh cña thñ ®« Hµ Néi, toµ nhµ lµm viÖc chiÕm mét vÞ trÝ rÊt thuËn lîi vÒ mÆt ®Þa lý. MÆt kh¸c víi d¸ng vÎ kiÕn tróc vµ kh¶ n¨ng phôc vô cña m×nh, toµ nhµ kh«ng nh÷ng gãp phÇn t¹o vÎ ®Ñp cho thµnh phè mµ cßn lµ n¬i thuËn tiÖn cho viÖc giao l-u v¨n ho¸ trong n-íc vµ quèc tÕ, phôc vô c¸c nhu cÇu sinh ho¹t cho con ng-êi. - Trong c«ng tr×nh ®-îc thiÕt kÕ víi mét kh«ng gian tho¸ng ®·ng, trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh ngoµi nh÷ng vÞ trÝ ®Æt biÖt cÇn thiÕt ph¶i x©y t-êng, cßn l¹i ®Ó ng¨n kh«ng gian phßng ta dïng khung nh«m kÝnh, ®Æc ®iÓm cña lo¹i kÝnh nµy c¬ ®éng cã thÓ th¸o l¾p dÔ dµng vµ vËn chuyÓn ®Õn nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nh- vËy ta cã thÓ lîi dông ®-îc triÖt ®Ó diÖn tÝch lµm viÖc cho tõng v¨n phßng.§©y chÝnh lµ ®iÒu míi mÎ cña c«ng tr×nh. - V¨n phßng kÕt hîp víi siªu thÞ lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng theo phong c¸ch hiÖn ®¹i, thuËn tiÖn cã c«ng n¨ng sö dông cao vµ ®Æc biÖt kh«ng lµm mÊt ®i vÎ ®Ñp tù nhiªn cña toµn bé c¶nh quan xung quanh. - ChØ trong mét thêi gian ng¾n, nhiÒu V¨n phßng lµm viÖc lín nhá ®· ®-îc x©y dùng, söa ch÷a, tu bæ vµ n©ng cÊp. §ã chÝnh lµ mét biÓu hiÖn cô thÓ vµ cã søc thuyÕt phôc nhÊt chøng tá nhu cÇu thiÕt yÕu nµy. Thu nhËp tõ nguån c«ng nghiÖp kh«ng khãi nµy chÝnh lµ nguån thu lín cho ®Êt n-íc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi d©n trong thêi kú më cöa. 1.2 C¸c gi¶i ph¸p 1.2.1 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ kiÕn tróc - Con ng-êi x©y dùng nªn nhµ cöa c«ng tr×nh ngoµi môc ®Ých sö dông nã cßn lµ mét t¸c phÈm nghÖ thuËt ®Ó th-ëng thøc. Nãi c¸ch kh¸c kiÕn tróc lµ tæng hîp cña khoa häc vµ nghÖ thuËt. - C«ng tr×nh ‚Toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ‚ ®· ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn tróc: TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 170 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ - KiÕn tróc cña c«ng tr×nh ®· ph¶n ¸nh ®-îc x· héi, nã mang tÝnh giai cÊp vµ tt-ëng. Qua kiÕn tróc c«ng tr×nh ta thÊy râ rÖt ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña x· héi hiÖn t¹i, ®ång thêi thÊy râ yÕu tè c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh. - KiÕn tróc c«ng tr×nh chÞu ¶nh h-ëng râ rÖt cña ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn vµ khÝ hËu n-íc ta. C«ng tr×nh cã h×nh khèi v÷ng ch¾c, næi bËt nªn kiÕn tróc c«ng tr×nh lµ nhÑ nhµng vµ tho¸ng m¸t. 1.2.1.1 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt b»ng: - ThiÕt kÕ mÆt b»ng lµ mét kh©u quan träng nh»m tho¶ m·n d©y chuyÒn c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh. D©y chuyÒn c«ng n¨ng chÝnh cña c«ng tr×nh lµ dÞch vô v¨n phßng cho thuª. Víi gi¶i ph¸p mÆt b»ng vu«ng v¾n, th«ng tho¸ng, linh ho¹t dÔ bè trÝ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt b»ng c«ng tr×nh bè trÝ b»ng c¸c v¸ch ng¨n khung nh«m do vËy rÊt linh ho¹t t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng thuª v¨n phßng. - MÆt b»ng c«ng tr×nh vËn dông theo kÝch th-íc h×nh khèi cña c«ng tr×nh. MÆt b»ng thÓ hiÖn tÝnh ch©n thùc trong tæ chøc d©y chuyÒn c«ng n¨ng. DiÖn tÝch mÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh (26,8 x 21,9) m, trªn c¬ së yÕu tè c«ng n¨ng cña d©y chuyÒn. V¨n phßng th-¬ng m¹i lµ yÕu tè c«ng n¨ng chÝnh cña c«ng tr×nh do ®ã tuú thuéc vµo c¸c c«ng ty thuª mµ cã c¸c gi¶i ph¸p mÆt b»ng kh¸c nhau - chÝnh hÖ thèng v¸ch kÝnh di ®éng ®· ®¸p øng ®-îc yªu cÇu ®ã. - KiÕn tróc mÆt b»ng th«ng tho¸ng, mÆt b»ng tuy ®¬n gi¶n nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc tÝnh linh ho¹t vµ trang nghiªm. MÆt b»ng t¹o ra nh÷ng kho¶ng kh«ng gian linh ho¹t, dÔ biÕn ®æi. 1.2.1.2 Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ mÆt ®øng: - C«ng tr×nh ®-îc bè trÝ d¹ng h×nh khèi, cã ng¨n tÇng, « cöa kÝnh, dÇm bo, m¸i dËt t¹o cho c«ng tr×nh cã d¸ng vÎ uy nghi, v÷ng vµng. - Tû lÖ chiÒu réng - chiÒu cao cña c«ng tr×nh hîp lý t¹o d¸ng vÎ hµi hoµ víi toµn bé tæng thÓ c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. Xen vµo ®ã lµ c¸c « cña kÝnh khung nh«m trang ®iÓm cho c«ng tr×nh. - C¸c chi tiÕt kh¸c nh-: G¹ch èp, mµu cöa kÝnh, g¹ch l¸t t-êng .. lµm cho c«ng tr×nh mang mét vÎ ®Ñp riªng. - TÊt c¶ hîp l¹i t¹o nªn cho mÆt ®øng c«ng tr×nh mét d¸ng vÎ hiÖn ®¹i, t¹o cho con ng-êi mét c¶m gi¸c tho¶i m¸i. - YÕu tè quy ho¹ch vµ giao th«ng néi bé: - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i gi÷a c¸c tÇng bè trÝ 2 lång thang m¸y vµ hai cÇu thang bé. 1.2.2 Gi¶i ph¸p vÒ kÕt cÊu 1.2.2.1 Gi¶i ph¸p kÕt cÊu khung : - Dùa vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh tõ ®ã ta cã c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu thi c«ng phÇn th©n mét c¸ch hîp lý . TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 171 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ - HÖ cÇu thang lµ sù kÕt hîp gi÷a thang m¸y vµ thang bé. Thang bé dù ®Þnh thiÕt kÕ theo kiÓu dÇm biªn (limon). - Sö dông kÕt cÊu khung, sµn bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi. KÕt cÊu sµn thuéc lo¹i sµn ph¼ng. - Víi hÖ kÕt cÊu khung nh- vËy lµm cho c«ng tr×nh v÷ng ch¾c,®¶m b¶o cho c«ng tr×nh chÞu ®-îc c¸c lùc phøc t¹p. - Dïng hÖ kÕt cÊu trªn t¹o ®iÒu kÞªn bè trÝ mÆt b»ng mét c¸ch linh ho¹t nh»m tho¶ m·n yªu cÇu c«ng n¨ng cña c«ng tr×nh. - HÖ l-íi cét ®-îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c dÇm däc vµ dÇm ngang thªm vµo ®ã lµ c¸c sµn. Sµn bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi cïng khung lµm t¨ng thªm ®é cøng cña sµn thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ còng nh- vÊn ®Ò chèng thÊm khu vÖ sinh. - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu ®¶m b¶o cho dÇm chÞu momen uèn nhiÒu ®óng víi tÝnh chÊt chÞu uèn cña nã. ThiÕt kÕ dÇm b¶o cho dÇm kh«ng bÞ nøt, kh«ng vâng qu¸ ®é vâng cho phÐp vµ cét kh«ng ®-îc qu¸ m¶nh ®¶m b¶o cho sù h×nh thµnh khíp dÎo xuÊt hiÖn ë dÇm tr-íc. - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp tá ra cã tÝnh -u viÖt h¬n c¶ tho¶ m·n mét sè yªu cÇu c¬ b¶n cña nhµ cao tÇng. - KÕt cÊu ph¶i cã ®é dÎo vµ kh¶ n¨ng ph©n t¸n n¨ng l-îng lín kÌm theo viÖc gi¶m ®é cøng Ýt nhÊt. - HÖ kÕt cÊu khung nh- trªn thÝch dông trong tr-êng hîp c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn ®Þa ®iÓm cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phøc t¹p, sö lý mãng trªn ph¹m vi hÑp. 1.2.2.2 Gi¶i ph¸p kÕt cÊu mãng - Do ®Þa chÊt d-íi ch©n c«ng tr×nh x©y dùng yÕu mµ líp ®Êt tèt l¹i n»m ë d-íi s©u, t¶i träng c«ng tr×nh lín do vËy gi¶i ph¸p mãng c«ng tr×nh lµ mãng cäc Ðp. Gi¶i ph¸p mãng cäc Ðp sÏ truyÒn t¶i träng c«ng tr×nh xuèng nÒn ®Êt tèt phÝa d-íi , ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña nhµ . - C«ng tr×nh ®-îc xö lý mãng cäc Ðp trªn ph¹m vi hÑp, xung quanh còng rÊt nhiÒu nhµ cao tÇng. C«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trong thµnh phè yªu cÇu vÒ tiÕng ån còng nh- vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr-êng nªn gi¶i ph¸p mãng cäc Ðp cã nhiÒu -u ®iÓm. - Dùa vµo thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh tõ ®ã ta cã c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu thi c«ng phÇn th©n mét c¸ch hîp lý . 1.2.3 C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt t-¬ng øng : 1.2.3.1 Gi¶i ph¸p th«ng giã vµ chiÕu s¸ng; - Gi¶i ph¸p th«ng giã bao gåm c¶ th«ng giã tù nhiªn vµ th«ng giã nh©n t¹o. + Th«ng giã tù nhiªn: - C«ng tr×nh ®ãn h-íng giã chñ ®¹o §«ng - Nam. HÖ thèng khung nh«m cöa kÝnh ®¶m b¶o cho viÖc c¸ch nhiÖt vµ th«ng giã cña mçi tÇng.Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng c¸c èng th«ng giã n»m trong mçi tÇng. TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 172 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ + Th«ng giã nh©n t¹o: - Víi khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm khÝ hËu Hà Néi nãi riªng vµ ViÖt Nam nãi chung rÊt nãng vµ Èm. Do vËy ®Ó ®iÒu hoµ kh«ng khÝ c«ng tr×nh cã bè trÝ thªm c¸c hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ, qu¹t th«ng giã t¹i mçi tÇng. C«ng tr×nh lµ n¬i tËp trung lµm viÖc cña nhiÒu ng-êi do vËy yÕu tè th«ng giã nh©n t¹o rÊt cÇn thiÕt. - Gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng còng bao gåm chiÕu s¸ng tù nhiªn vµ chiÕu s¸ng nh©n t¹o. ChiÕu s¸ng tù nhiªn lµ sù vËn dông c¸c ¸nh s¸ng thiªn nhiªn th«ng qua c¸c líp cöa kÝnh ®Ó ph©n phèi ¸nh s¸ng vµo trong phßng lµm viÖc. Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng ®Ìn ®iÖn nh»m ®¶m ®¶m b¶o tiÖn nghi ¸nh s¸ng vÒ ®ªm. - C¸ch bè trÝ c¸c phßng ban, s¶nh ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ th«ng tho¸ng kh«ng khÝ. C¸c cöa sæ, cöa ®i th«ng giã dïng chÊt liÖu kÝnh khung nh«m ®Ó ®iÒu chØnh, ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu mét c¸ch tèt nhÊt. Yªu cÇu vÒ th«ng tho¸ng ®ñ l-îng ¸nh s¸ng tù nhiªn lµ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu gióp con ng-êi lµm viÖc t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶. C«ng tr×nh ®· ®¸p øng ®-îc c¸c ®iÒu kiÖn tiÖn nghi Vi khÝ hËu. + Cung cÊp ®iÖn vµ n-íc sinh ho¹t: - C«ng tr×nh n»m ngay c¹nh hÖ thèng m¹ng l-íi ®iÖn vµ n-íc cña thµnh phè. §iÒu nµy rÊt thuËn tiÖn cho c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh sö dông. HÖ thèng èng n-íc ®-îc liªn kÕt víi nhau qua c¸c tÇng vµ th«ng víi bÓ n-íc trªn c«ng tr×nh, hÖ thèng èng dÉn n-íc ®-îc m¸y b¬m ®-a lªn, c¸c hÖ thèng nµy bè trÝ trong c«ng tr×nh võa ®¶m b¶o yÕu tè an toµn khi sö dông vµ ®iÒu kiÖn söa ch÷a ®-îc thuËn tiÖn. 1.2.3.2 C¸c gi¶i ph¸p ch¸y næ, chèng sÐt: - Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p trªn th× gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ vÊn ®Ò tho¸t ng-êi khi cã sù cè còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi c«ng tr×nh cao tÇng nµy. - §Ó nh»m ng¨n chÆn nh÷ng sù cè s¶y ra t¹i mçi tÇng ®Òu cã hÖ thèng biÓn b¸o phßng ch¸y, biÓn cÊm hót thuèc l¸ nhÊt lµ t¹i c¸c cöa cÇu thang. C«ng tr×nh cã bÓ chøa n-íc dù tr÷ ®Ó cøu ho¶ khi cã ho¶ ho¹n s¶y ra. ë c¸c tÇng ®Òu cã bè trÝ hÖ th«ng b×nh ch÷a ch¸y phßng khi cã sù cè. - ViÖc tæ chøc tho¸t ng-êi khi cã sù cè còng rÊt quan träng nã cã ¶nh h-ëng lín ®Õn chÊt l-îng c«ng tr×nh. Dßng ng-êi khi tho¸t th-êng chËm h¬n so víi khi b×nh tÜnh do vËy c¸c lèi tho¸t ph¶i lµ ng¾n nhÊt ®ång thêi t¸c dông cña c¸c lèi tho¸t nµy còng ph¶i h÷u dông khi c«ng tr×nh ®ang sö dông b×nh th-êng. - Gi¶i ph¸p 2 cÇu thang bé lµ gi¶i ph¸p hîp lý nhÊt võa tËn dông ®-îc kh¶ n¨ng l-u th«ng vµ tho¸t ng-êi khi cã sù cè. C¸c cÇu thang m¸y ®-îc bè trÝ ngay trôc chÝnh lµ n¬i mµ t¹i mäi ®iÓm trªn mÆt b»ng ®Õn ®ã ng¾n nhÊt, c¸c cöa tho¸t vµ hµnh lang bè trÝ rÊt l-u lo¸t. - Ngoµi ra cßn cã c¸c gi¶i ph¸p vÒ tho¸t n-íc, hÖ thèng cèng r·nh tho¸t n-íc m-a còng nh- n-íc sinh ho¹t, hÖ thèng c©y xanh vµ c©y c¶nh t¹o thªm d¸ng vÎ thÈm mü cho mÆt tiÒn. 1.3 KÕt luËn chung: TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 173 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ - Nãi chung c«ng tr×nh ®· tho¶ m·n yªu cÇu kiÕn tróc chung nh- sau: - Yªu cÇu thÝch dông: tho¶ m·n ®-îc yªu cÇu thiÕt kÕ do chøc n¨ng cña c«ng tr×nh ®Ò ra. C¸c phßng lµm viÖc tho¶i m¸i, bè trÝ linh ho¹t, tiÖn nghi vÒ sinh ho¹t còng nh- ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu. - Yªu cÇu bÒn v÷ng: Víi thiÕt kÕ hÖ khung chÞu lùc , biÖn ph¸p thi c«ng mãng cäc Ðp c«ng tr×nh ®· ®¶m b¶o chÞu ®-îc t¶i träng ngang còng nh- t¶i träng ®øng cïng c¸c t¶i träng kh¸c. - C¸c cÊu kiÖn thiÕt kÕ ngoµi ®¶m b¶o c¸c t¶i träng tÝnh to¸n cßn kh«ng lµm ph¸t sinh c¸c biÕn d¹ng v-ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. - Víi ph-¬ng ph¸p thi c«ng bª t«ng toµn khèi c¸c kÕt cÊu cã tuæi thä l©u dµi vµ lµm viÖc tèt. - Yªu cÇu kinh tÕ: - MÆt b»ng vµ h×nh khèi kiÕn tróc phï hîp víi yªu cÇu sö dông, h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu c¸c diÖn tÝch vµ kho¶ng kh«ng gian kh«ng cÇn thiÕt. - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu hîp lý, cÊu kiÖn lµm viÖc víi ®iÒu kiÖn s¸t víi thùc tÕ, ®¶m b¶o sö dông vµ b¶o qu¶n Ýt tèn kÐm. - Yªu cÇu mü quan: - Víi d¸ng vÎ h×nh khèi còng nh- tû lÖ chiÒu réng vµ chiÒu cao hîp lý t¹o cho c«ng tr×nh d¸ng vÎ uy nghi vµ v÷ng ch¾c. - C¸c « cöa kÝnh khung nh«m, mµu s¾c g¹ch l¸t , n-íc s¬n ... t¹o cho c«ng tr×nh d¸ng vÎ ®¬n gi¶n vµ thanh tho¸t. - C«ng tr×nh kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸ ho¹i c¶nh quan m«i tr-êng xung quanh mµ cßn gãp phÇn t¹o nªn mét kh«ng gian sinh ®éng. - KiÕn tróc bªn trongvµ ngoµi hµi hoµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt Nam. TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 174 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ (45%) Gi¸o viªn h-íng dÉn : TS . CAO MINH KHANG Sinh viªn thùc hiÖn : TrÞnh ThÞ Ngäc Mai Líp : XD 901 NhiÖm vô : (05 b¶n vÏ) 1. Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu vµ tæ hîp néi lùc khung trôc 3. 2. TÝnh to¸n cèt thÐp sµn tÇng ®iÓn h×nh. 3. TÝnh to¸n cèt thÐp dÇm khung trôc 3. 4. TÝnh to¸n cèt thÐp cét khung trôc 3. 5. TÝnh to¸n cèt thÐp cÇu thang bé tÇng ®iÓn h×nh. 6. TÝnh to¸n cèt thÐp mãng ®iÓn h×nh. TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 175 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ Ch-¬ng 1 Lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu 1.1 Gi¶i ph¸p kÕt cÊu 1.4 1.1.1 S¬ bé ph-¬ng ¸n kÕt cÊu : 1.1.1.1 Ph©n tÝch c¸c d¹ng kÕt cÊu : A- Sµn s-ên toµn khèi: - CÊu t¹o bao gåm hÖ dÇm vµ b¶n sµn. - TÝnh to¸n ®¬n gi¶n, ®-îc së dông phæ biÕn ë n-íc ta víi c«ng nghÖ thi c«ng phong phó nªn thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng. - ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v-ît khÈu ®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh khi chÞu t¶i träng ngang vµ kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ vËt liÖu.Kh«ng tiÕt kiÖm kh«ng gian sö dông. B- Sµn « cê: - CÊu t¹o gåm hÖ dÇm vu«ng gãc víi nhau theo hai ph-¬ng, chia b¶n sµn thµnh c¸c « b¶n kª bèn c¹nh cã nhÞp bÐ, theo yªu cÇu cÊu t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm kh«ng qu¸ 2 m. - Tr¸nh ®-îc cã qu¸ nhiÒu cét bªn trong nªn tiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông vµ cã kiÕn tróc ®Ñp , thÝch hîp víi c¸c c«ng tr×nh yªu cÇu thÈm mü cao vµ kh«ng gian sö dông lín nh- héi tr-êng, c©u l¹c bé. - Gi¶m ®-îc chiÒu dµy b¶n sµn - Trang trÝ mÆt trÇn dÔ dµng h¬n - Kh«ng tiÕt kiÖm, thi c«ng phøc t¹p. MÆt kh¸c, khi mÆt b»n sµn qu¸ réng cÇn ph¶i bè trÝ thªm c¸c dÇm chÝnh. V× vËy, nã còng kh«ng tr¸nh ®-îc nh÷ng h¹n chÕ do chiÒu cao dÇm chÝnh ph¶i cao ®Ó gi¶m ®é vâng. C- Sµn kh«ng dÇm (sµn nÊm): - CÊu t¹o gåm c¸c b¶n kª trùc tiÕp lªn cét. §Çu cét lµm mò cét ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt ch¾c ch¾n vµ tr¸nh hiÖn t-îng ®©m thñng b¶n sµn. - ChiÒu cao kÕt cÊu nhá nªn gi¶m ®-îc chiÒu cao c«ng tr×nh - TiÕt kiÖm ®-îc kh«ng gian sö dông - ThÝch hîp víi nh÷ng c«ng tr×nh cã khÈu ®é võa (6 8 m) vµ rÊt kinh tÕ víi nh÷ng lo¹i sµn chÞu t¶i träng >1000 kg/m2. - TÝnh to¸n phøc t¹p - Thi c«ng khã v× nã kh«ng ®-îc sö dông phæ biÕn ë n-íc ta hiÖn nay, nh-ng víi h-íng x©y dùng nhiÒu nhµ cao tÇng, trong t-¬ng lai lo¹i sµn nµy sÏ ®-îc sö dông rÊt phæ biÕn trong viÖc thiÕt kÕ nhµ cao tÇng. D- KÕt luËn TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 176 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ - Dùa vµo ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, c«ng n¨ng sö dông vµ ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c«ng tr×nh vµ c¬ së ph©n tÝch s¬ bé trªn vµ tham kh¶o ý kiÕn cña gi¸o viªn h-íng dÉn em ®· lùa chän gi¶i ph¸p sµn s-ên toµn khèi ®Ó thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 1.5 1.1.2 Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n hÖ kÕt cÊu: 1.1.2.1 S¬ ®å tÝnh: - S¬ ®å tÝnh lµ h×nh ¶nh ®¬n gi¶n ho¸ cña c«ng tr×nh, ®-îc lËp ra chñ yÕu nh»m hiÖn thùc ho¸ kh¶ n¨ng tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu phøc t¹p. - Nh- vËy víi c¸ch tÝnh thñ c«ng, ng-êi thiÕt kÕ buéc ph¶i dïng c¸c s¬ ®å tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, chÊp nhËn viÖc chia c¾t kÕt cÊu thµnh c¸c phÇn nhá h¬n b»ng c¸ch bá qua c¸c liªn kÕt kh«ng gian. §ång thêi sù lµm viÖc cña vËt liÖu còng ®-îc ®¬n gi¶n ho¸, cho r»ng nã lµm viÖc trong giai ®o¹n ®µn håi, tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. - Víi ®é chÝnh x¸c cho phÐp vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tÝnh to¸n hiÖn nay, ®å ¸n nµy sö dông s¬ ®å tÝnh to¸n ch-a biÕn d¹ng (s¬ ®å ®µn håi) hai chiÒu (ph¼ng). HÖ kÕt cÊu gåm hÖ sµn dÇm BTCT toµn khèi liªn kÕt víi c¸c cét. - T¶i träng ®øng : Gåm träng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu vµ c¸c ho¹t t¶i t¸c dông lªn sµn, m¸i. T¶i träng t¸c dông lªn sµn, thiÕt bÞ ... ®Òu quy vÒ t¶i ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch « sµn. - T¶i träng ngang: T¶i träng giã ®-îc tÝnh to¸n qui vÒ t¸c dông t¹i c¸c møc sµn. - §Ó x¸c ®Þnh néi lùc vµ chuyÓn vÞ, sö dông ch-¬ng tr×nh tÝnh kÕt cÊu SAP2000 lµ mét ch-¬ng tr×nh tÝnh to¸n kÕt cÊu rÊt m¹nh hiÖn nay. Ch-¬ng tr×nh nµy tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së cña ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n. 1.6 1.7 1.1.3 Lùa chän ph-¬ng ¸n mãng : 1.1.3.1 Ph-¬ng ¸n mãng n«ng - Víi t¶i träng truyÒn xuèng ch©n cét kh¸ lín, ®èi víi líp ®Êt lÊp cã chiÒu dµy trung b×nh 1,2m kh¶ n¨ng chÞu lùc vµ ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng kh«ng tho¶ m·n. Líp ®Êt thø hai ë tr¹ng th¸i dÎo nh·o, l¹i cã chiÒu dµy lín nªn kh«ng thÓ lµm nÒn, v× kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng.V× ®©y lµ c«ng tr×nh cao tÇng ®ßi hái cã líp nÒn cã ®é æn ®Þnh cao. - VËy víi ph-¬ng ¸n mãng n«ng kh«ng lµ gi¶i ph¸p tèi -u ®Ó lµm mãng cho c«ng tr×nh nµy. 1.1.3.2 Ph-¬ng ¸n mãng cäc.(cäc Ðp) - §©y lµ ph-¬ng ¸n phæ biÕn ë n-íc ta cho nªn thiÕt bÞ thi c«ng còng cã s½n. TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 177 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ - Thi c«ng ªm kh«ng g©y chÊn ®éng c¸c c«ng tr×nh xung quanh, thÝch hîp cho viÖc thi c«ng trong thµnh phè. - ChÞu t¶i träng kh¸ lín ,®¶m b¶o ®é æn ®Þnh c«ng tr×nh, cã thÓ h¹ s©u xuèng líp ®Êt thø t- lµ líp c¸t mÞn ë tr¹ng th¸i chÆt võa t-¬ng ®èi tèt ®Ó lµm nÒn cho c«ng tr×nh. - Gi¸ thµnh rÎ h¬n cäc nhåi. - An toµn trong thi c«ng - BÞ h¹n chÕ vÒ kÝch th-íc vµ søc chÞu t¶i cäc ( 2 th× « sµn lµm viÖc theo ph-¬ng c¹nh ng¾n vµ ®-îc tÝnh theo s¬ ®å b¶n dÇm - Chän chiÒu dµy b¶n theo c«ng thøc: hb D .Li m hmin Trong ®ã : + Víi : m = 40 45 ®èi víi b¶n kª 4 c¹nh chän m = 45. + Víi : D = 0,8 1,4 phô thuéc t¶i träng; c«ng tr×nh lµ trô së c¬ quan, t¶i träng trung b×nh, chän D = 1. + Víi : L = 4,8m : nhÞp c¹nh ng¾n cña « b¶n hb D .L m 1 .4,8 0,1066m 10,66cm 45 VËy ta chän hb = 12 cm víi c¸c sµn tÇng. 1.1.5.2 Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn dÇm: - S¬ bé chän chiÒu cao tiÕt diÖn theo c«ng thøc: hd 1 ld md bd Trong ®ã : (0,5 0,3) hd + ld : nhÞp cña dÇm ®ang xÐt + md : hÖ sè Víi dÇm chÝnh : mdc = 8 15 + Trôc BC vµ DE : hdc ( 1 1 )850 (106, 25 56,67)cm 8 15 bdc (0,5 0,3).70 (35 21)cm chän hdc = 70 (cm) chän bdc = 30 (cm) VËy kÝch th-íc dÇm chÝnh trôc BC vµ DE lµ : ( 70 x 30 ) cm + Trôc CD : hdc ( 1 1 )490 (61, 25 32, 67)cm 8 15 bdc (0,5 0,3).50 (25 15)cm chän hdc = 50 (cm) chän bdc = 30 (cm) VËy kÝch th-íc dÇm chÝnh trôc CD lµ : ( 50 x 30 ) cm - Víi dÇm phô : mdp = 12 hdp 1 1 ( )850 (70,83 42,5)cm 12 20 TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 20 chän hdc = 50 (cm) Trang : - 179 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ chän bdc = 25 (cm) bdp (0,5 0,3).50 (25 15)cm VËy kÝch th-íc dÇm phô lµ : ( 50 x 25 ) cm 1.1.5.3 Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét: - S¬ bé chän kÝch th-íc cét theo c«ng thøc : A K. N Rb Trong ®ã: + Rb : c-êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng lµm cét. + K: hÖ sè nÐn lÖch t©m (k = 1,2 1,5). Chän K=1,2 + N: lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn cét N = n.q.S Trong ®ã : + n lµ sè tÇng (tÝnh c¶ tÇng ®ang xÐt) + q lµ t¶i träng s¬ bé trªn 1 m2 sµn => q = qtt + qht = 0,5 + 0,48 = 0,98 T/m2 + S lµ diÖn tÝch truyÒn t¶i Víi cét gi÷a: N = S.n.q =[(3,3 + 2,4) * (2,45 + 4,25)] *12*0,98 = 449,114 T 449,114*103 4145,668cm2 130 A 4145, 668 => h 63, 78 cm b 65 => A=1,2 Chän b = 65 cm chän h = 65 (cm) Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét gi÷a tÇng 1 4 lµ 65 x 65 cm Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét gi÷a tÇng 5 9 lµ 55 x55 cm Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét gi÷a tÇng 10 12 lµ 50 x 50 cm - KiÓm tra ®iÒu kiÖn khi gi¶m tiÕt diÖn cét : tg - hcd hct 1 6 d c h + Gi¶m tiÕt diÖn cét tõ 65 cm xuèng 55 cm : tg 65 55 65 0,154 1 6 0,167 Tho¶ m·n + Gi¶m tiÕt diÖn cét tõ 55 cm xuèng 50 cm : tg Víi cét biªn: 55 50 55 0, 09 1 6 0,167 Tho¶ m·n N = S.n.q =[(3,3 + 3,4) * 4,25] *12*0,98 = 334,866 T 334,866*103 => A=1,2 2575,89cm2 130 A 2575,89 46,834 cm Chän b = 55 cm => h b 55 chän h = 55 (cm) Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét biªn tÇng 1 4 lµ 55 x 55 cm Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét gi÷a tÇng 5 9 lµ 50 x50 cm TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 Trang : - 180 - ThiÕt kÕ toµ nhµ D5 v¨n phßng vµ siªu thÞ Chän kÝch th-íc tiÕt diÖn cét gi÷a tÇng 10 12 lµ 45 x 45 cm hcd - KiÓm tra ®iÒu kiÖn khi gi¶m tiÕt diÖn cét : tg - hct 1 6 d c h + Gi¶m tiÕt diÖn cét tõ 65 cm xuèng 55 cm : - tg - 55 50 55 1 6 0, 09 Tho¶ m·n 0,167 + Gi¶m tiÕt diÖn cét tõ 55 cm xuèng 50 cm : - tg 50 45 50 0,1 1 6 0,167 Tho¶ m·n - 12 1.2 X¸c ®Þnh t¶i träng 1.9 1.2.1 TÜnh t¶i 1.2.1.1 TÜnh t¶i sµn B¶ng 2.1 : TÜnh t¶i sµn tÇng 1 ®Õn tÇng 11 : S Líp vËt liÖu TT k kg/m3 m 1 3cm 2 G Gtc g/m n 2 G¹ch Granite dµy 0.03 2000 60 1.1 0.02 2000 40 1.3 0.12 2500 300 1.1 0.015 2000 30 1.3 10 1.3 V÷a lãt dµy 2cm B¶n BTCT dµy 3 12cm 4 V÷a tr¸t dµy 1,5cm 5 TrÇn th¹ch cao Tæng tt kg/m2 6 6 5 2 3 30 3 9 1 3 500 B¶ng 2.2 : TÜnh t¶i sµn tÇng m¸i : S TT Líp vËt liÖu kg/m3 m 1 3cm 2 G Gtc n kg/m2 tt kg/m2 G¹ch l¸ nem dµy 6 0.03 2000 60 1.1 6 5 V÷a lãt dµy 2cm G¹ch rçng chèng 3 nãng 4 V÷a lãt dµy 2cm TrÞnh ThÞ Ngäc Mai – Líp XD 901 M· sinh viªn : 091240 0.02 2000 40 0.015 0.02 1200 2000 18 40 1.3 2 1 1.1 1.3 Trang : - 181 - 9,8 5
- Xem thêm -