Tài liệu Thiết kế thiết bị xát nghiền năng suất 0,5 (tấngiờ) phục vụ cho trại chăn nuôi

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

-1- NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN. Họ và tên sv: Nguyễn Mạnh Thắng Ngành: Cơ khí chế tạo máy. Lớp: 43CT. Mã ngành: Tên Đề tài: “Thiết kế thiết bị xát nghiền năng suất 0,5 (tấn/giờ) phục vụ cho trại chăn nuôi”. Số trang: 95 Số chương: 6 Số tài liệu kham khảo: 11 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kết luận: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nha trang, ngày … tháng … năm 2006 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) PGS.TS: Nguyễn Văn Ba PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -2- PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ và tên sv: Nguyễn Mạnh Thắng Lớp: 43CT Ngành: Cơ khí chế tạo máy. Mã đề tài: Tên Đề tài: “Thiết kế thiết bị xát nghiền năng suất 0,5 (tấn/giờ) phục vụ cho trại chăn nuôi”. Số trang: 95 Số chương: 6 Số tài liệu kham khảo: 11 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đánh giá chung: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nha trang, ngày … tháng … năm 2006 CÁN BỘ PHẢN BIỆN ĐIỂM CHUNG Bằng chữ Bằng số PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com (Ký và ghi rõ họ tên) -3- LÔØI CAÛM ÔN Ñaàu tieân con xin göûi ñeán ba meï loøng bieát ôn saâu saéc vôùi taát caû nhöõng gì maø ba meï ñaõ laøm cho con ñeå ngaøy hoâm nay con coù ñuû kieán thöùc vaø loøng töï tin böôùc vaøo cuoäc soáng. Em xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ giaùo tröôøng Ñaïi hoïc Thuûy saûn, nhöõng ngöôøi ñaõ dìu daét, truyeàn ñaït kieán thöùc cho em trong suoát thôøi gian em hoïc taäp taïi tröôøng, caûm ôn caùc baïn ñaõ giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian qua. Em cuõng göûi lôøi caûm ôn ñeán thaày PGS.TS Nguyễn Văn Ba ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn cuûa mình. Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn! PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -4- MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 7 Chương 1.............................................................................................................. 8 Tổng quan về tình trạng sản xuất và thiết bị cơ giới trong các trang trại chăn nuôi 8 1.Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam .................................................................... 8 1.1. Mục đích của việc chế biến lương thực, thực phẩm .................................... 8 1.2. Phân loại thức ăn gia súc ............................................................................ 8 2. Nhu cầu trang thiết bị xát nghiền phục vụ cho chăn nuôi............................... 9 2.1. Tình hình trang thiết bị xát nghiền ở nước ta .............................................10 2.2. Sự cần thiết của trang thiết bị xát nghiền ...................................................10 Chương 2.............................................................................................................11 Cơ sở của quá trình nghiền, các phương án thiết kế và lựa chọn phương án thiết kế ............................................................................................................................11 1. Tính chất công nghệ của hạt lương thực .......................................................11 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền ............................................................11 3. Cơ sở thiết kế ...............................................................................................12 4. Các phương án thiết kế, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng ............................................................................................13 4.1. Phương án 1 ..............................................................................................13 4.2. Phương án 2 ..............................................................................................14 3.1. Phương án 3 ..............................................................................................16 4.4. Phương án 4 ..............................................................................................18 4.5. Phương án 5 ..............................................................................................20 5. Lựa chọn phương án thiết kế ........................................................................21 3.1. Xác định vận tốc nghiền, đập cần thiết để phá vỡ vật liệu..........................23 3.2. Xác định kích thước rôto ...........................................................................23 3.3. Tính năng suất máy ...................................................................................24 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -5- 3.4. Tính công suất động cơ điện......................................................................25 3.5. Tính các thông số của búa .........................................................................26 3.6. Tính cơ cấu truyền động............................................................................26 3.7. Chọn loại đai.............................................................................................27 3.7.1. Xác định đường kính bánh đai................................................................27 3.7.2. Số vòng quay thực tế của bánh dẫn :.......................................................28 3.8. Chọn sơ bộ khoảng cách trục Asb ...............................................................28 3.9. Xác định chính xác chiều dài L và khoảng cách trục A:.............................28 3.10. Kiểm nghiệm góc ôm trên bánh đai: ........................................................29 3.11. Xác định số đai cần thiết .........................................................................29 3.12. Xác định kích thước bánh đai ..................................................................30 3.13. Xác định lực tác dụng lên ổ .....................................................................30 Chương 4.............................................................................................................31 Thiết kế các bộ phận của thiết bị..........................................................................31 4.1. Thiết kế trục ..............................................................................................31 4.2.1. Chọn vật liệu chế tạo trục .......................................................................31 4.2.2. Tính toán sơ bộ trục................................................................................31 4.2.3. Tính gần đúng ........................................................................................31 4.2.4. Phác thảo kết cấu bộ phận làm việc ........................................................32 4.2.5. Xây dựng sơ đồ tính toán trục.................................................................33 4.2.6. Tính kiểm nghiệm trục ...........................................................................36 4.2.6. Tính toán búa .........................................................................................41 4.2.7. Tính toán đĩa treo búa.............................................................................43 CHƯƠNG 5. .......................................................................................................46 LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH.....46 5.1. Lập Quy Trình Công Nghệ Gia Công Cho Chi Tiết Trục...........................46 5.1.1. Xác định dạng sản xuất...........................................................................46 5.1.2. Phân tích chi tiết gia công.......................................................................46 5.1.3. Chọn vật liệu chế tạo trục .......................................................................47 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -6- 5.1.4. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi.................................................47 5.1.5. Chọn tiến trình gia công các bề mặt của phôi..........................................47 5.1.5. Thiết kế các nguyên công công nghệ. .....................................................50 5.1.6. Xác định lượng dư và kích thước trung gian. ..........................................56 5.1.7. Xác định chế độ cắt. ...............................................................................62 5.2. Lập Quy Trình Công Nghệ Gia Công Cho Chi Tiết Đĩa Treo Búa.............69 5.2.1. Xác định dạng sản xuất...........................................................................69 5.2.2. Phân tích chi tiết gia công.......................................................................69 5.2.3 Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi..................................................70 5.2.4 Chọn tiến trình gia công các bề mặt của phôi...........................................70 5.2.5 Thiết kế các nguyên công công nghệ. ......................................................72 5.2.6 Xác định lượng dư và kích thước trung gian. ...........................................78 5.2.7 Xác định chế độ cắt. ................................................................................82 5.3. Lập quy trình gia công búa ........................................................................86 CHƯƠNG 6. .......................................................................................................90 HƯỚNG DẪN LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG ...........................................................90 6.2. Hướng Dẫn Tháo Lắp...............................................................................90 6.3. Hướng Dẫn Sử Dụng. ...............................................................................91 6.4. Mốt Số Quy Tắc An Toàn Khi Dùng Máy. ...............................................91 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN...................................................................92 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................93 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -7- LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi, ngành chế biến thức ăn phục vụ cho chăn nuôi cũng theo đó mà phát triển rất nhanh chóng. Các nhà máy chế biến thức ăn phục vụ cho chăn nuôi liên tiếp ra đời để đáp ứng sự phát triển đó. Các loại thức ăn chăn nuôi ở dạng thô các loài vật nuôi không thể hoặc rất khó hấp thụ được. Chính vì vậy để vật nuôi có thể hấp thụ tốt thì phải làm cho nguyên liệu có kích thước nhỏ phù hợp với từng loại vật nuôi. Có nhiều phương pháp để làm nhỏ nguyên liệu như: thái, mài , nghiền…Trong đó nghiền là một phương pháp được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Là một kỹ sư chế tạo máy trong tuơng lai tôi được Ban Chủ Nhiệm khoa Cơ khí Trường Đại học Thủy Sản giao cho đề tài “ Thiết kế thiết bị xát nghiền năng suất 0,5 tấn/giờ phục vụ cho trại chăn nuôi”. Nội dung gồm có 6 chương: Chương 1. Tổng quan về tình trạng sản xuất và thiết bị cơ giới tại các trang trại chăn nuôi ở việt nam và nhu cầu sử dụng thiết bị. Chương 2. Chọn phương án thiết kế. Chương 3. Tính toán động lực học thiết bị. Chương 4. Thiết kế các bộ phận của thiết bị. Chương 5. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết. Chương 6. Hướng dẫn láp ráp và sử dụng. Trong quá trình thực hiện mặc dù đã rất cố gắng song do thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong quý thầy cô trong bộ môn đóng góp ý kiến để cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Ba và các thầy cô trong bộ môn đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Nha Trang, tháng 6 năm 2006 Sinh viên thực hiện Nguyễn Mạnh Thắng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -8- Chương 1 Tổng quan về tình trạng sản xuất và thiết bị cơ giới trong các trang trại chăn nuôi 1.Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam Nghề chăn nuôi ở nước ta đã có từ rất lâu nhưng thực sự chỉ phát triển từ đầu thế kỷ thứ 20 đến nay. Quy trình chăn nuôi ngày càng được cải tiến, số lượng đàn gia cầm, gia súc đã tăng lên đáng kể. Ngoài cách nuôi truyền thống tại gia, hiện nay đã có hàng loạt các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn xuất hiện. Thu nhập từ chăn nuôi cũng tăng lên đáng kể góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước. Các loại vật nuôi chủ yếu hiện nay là: lợn, gà, vịt, trâu, bò, dê, các loại cá, tôm…Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi, ngành trồng trọt theo đó cũng phát triển không ngừng để đáp ứng được nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho chăn nuôi. 1.1. Mục đích của việc chế biến lương thực, thực phẩm Các loại hạt, củ, quả…chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên các loài vật nuôi không thể hoặc rất khó có thể hấp thụ hết được các chất dinh dưỡng đó nếu như chưa được nghiền nhỏ. Khả năng hấp thụ của vật nuôi phụ thuộc rất nhiều vào độ nhỏ của thức ăn. Thức ăn được nghiền càng nhỏ thì vật nuôi hấp thụ các chất dinh dưỡng càng tốt, làm vật nuôi nhanh lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy việc chế biến thức ăn cho phù hợp với vật nuôi rất quan trọng. 1.2. Phân loại thức ăn gia súc Thức ăn gia súc được chia làm 3 loại chính: - Loại có nguồn gốc thực vật: cỏ, củ, quả, ngô, cao lương… - Loại có nguồn gốc động vật: bột cá, bột thịt, bột sữa… - Loại có nguồn gốc khoáng: bột xương, bột sò muối ăn.. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com -9- - Hầu hết các loại thức ăn đều chứa 2 phần: phần nước, phần chất khô. Phần chất khô là một chỉ tiêu quan trọng liên quan trực tiếp đến năng suất vật nuôi. - Lượng thức ăn được vật nuôi hấp thụ nhiều hay ít phụ thuộc vào loại thức ăn, khẩu phần ăn, kỹ thuật chế biến và cách thức cho ăn. 2. Nhu cầu trang thiết bị xát nghiền phục vụ cho chăn nuôi Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi như hiện nay, để đáp ứng đủ nhu cầu về thức ăn phục vụ chăn nuôi thì nhu cầu về trang thiết bị xát nghiền là rất lớn. Cả nước mỗi ngày vật nuôi cần một lượng thức ăn rất lớn. Nếu chế biến theo kiểu thủ công sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác chế biến theo kiểu thủ công vừa tốn công sức của con người, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Dùng các loại máy chế biến sẽ nâng cao năng suất, giảm sức lao động của con người, hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể các máy nghiền được dùng trong công nghiệp thực phẩm như sau: - Trong công nghiệp xay bột để nghiền hạt ngũ cốc thành bột - Trong công nghiệp thức ăn gia súc tổng hợp để nghiền hạt và cỏ khô thành bột và chất bổ sung khác (muối, phấn, vi nguyên tố vitamin, kháng sinh) thành bột, cũng như để nghiền thô khô dầu, lõi ngô và thân ngô - Trong sản xuất thực phẩm tinh để cán mỏng hạt kê, hạt ngô, nghiền rau khô, quả khô và các chất bổ sung khác(đường, muối) thành bột - Trong sản xuất cà phê đắng để nghiền những hạt tấm nhỏ(hạt cà phê, hạt dẻ, hạt đại mạch, hạt rau cải đắng…) - Trong công nghiệp bánh kẹo để nghiền bán thành phẩm có chứa chất béo(cacao vụn, hạt nhân hồ đào và hạnh nhân, bột nhão sôcôla và hồ đào, nghiền đường cát thành bột, nghiền các phế phẩm trong sản xuất sôcôla). - Trong công nghiệp chế biến thịt để nghiền xương - Trong công nghiệp sản xuất chất béo để nghiền hạt có độ dầu trong sản xuất dầu và để cán mỏng chúng ra trong sản xuất trích ly dầu, cũng như là để nghiền dầu khô PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 10 - - Trong công nghiệp men để nghiền đại mạch, mầm hạt tươi, mầm hạt khô nấu bia và để chà khoai tây - Trong công nghiệp cá để nghiền bột cá - Trong công nghiệp muối để nghiền muối 2.1. Tình hình trang thiết bị xát nghiền ở nước ta Hiện nay trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng có rất nhiều máy và thiết bị xát nghiền phục vụ cho việc chế biến thức ăn chăn nuôi. Vài chục năm trước đây hầu hết các loại máy này đều được mua từ nước ngoài. Tuy vậy các máy của nước ngoài giá thành đắt, nhiều gia đình hoặc cở sở sản xuất không đủ điều kiện để mua.Trong vài năm trở lại đây nước ta đã bắt đầu sản xuất được các loại máy này. Các máy do nước ta sản xuất có giá thành rẻ hơn nhiều so với các máy được mua từ nước ngoài. Phổ biến hiện nay là các máy có công suất vừa và nhỏ, năng suất từ vài chục kg/h đến vài tấn/h, có thể dùng trong gia đình hoặc trong các nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm. 2.2. Sự cần thiết của trang thiết bị xát nghiền Với nhu cầu về thức ăn cho chăn nuôi ngày càng cao như hiện nay thì việc trang bị các trang thiết bị xát nghiền là vô cùng quan trọng. Nó là điều kiện để nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu qủa kinh tế, làm giảm sức lao động của con người PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 11 - Chương 2 Cơ sở của quá trình nghiền, các phương án thiết kế và lựa chọn phương án thiết kế 1. Tính chất công nghệ của hạt lương thực Tính chất công nghệ của hạt lương thực được đặc trưng bởi: cấu tạo, thành phần hóa học, tính chất cơ-lý và tính chất hóa sinh của hạt. Tính chất công nghệ của hạt có ảnh hưởng quyết định tới quy trình sản xuất. Ví dụ đối với các loại hạt có vỏ trấu thì quy trình chế biến phải có giai đọan bóc vỏ trấu, với các loại hạt mì có rãnh bụng sâu để tách được vỏ triệt để đòi hỏi quy trình chế biến phức tạp hơn, hoặc do sự phân bố không đều các chất dinh dưỡng trong từng thành phần của hạt chẳng hạn vitamin chủ yếu tập trung ở phần ngoại vi nội nhũ, để tách hết vỏ nhưng mất ít vitamin thì quy trình chế biến cần có giai đoạn chế biến nước nhiệt. Như vậy để thiết lập quy trình chế biến thích hợp cần phải nghiên cứu chi tiết tính chất công nghệ của hạt. Hạt lương thực đều cấu tạo từ ba phần chính: vỏ, nội nhũ và phôi. Vỏ gồm: vỏ trấu, vỏ quả và vỏ hạt. Loại hạt trần như ngô, mì…không có vỏ trấu chỉ có vỏ quả và vỏ hạt. Loại hạt có vỏ trấu như thóc, cao lương, đại mạch…thì ngoài vỏ quả và vỏ hạt còn có vỏ trấu. Thành phần hóa học của vỏ chủ yếu là xenluloza và chất khoáng; do cơ thể không tiêu hóa được nên chế biến vỏ được tách càng triệt để càng tốt. 2. Cơ sở lý thuyết của quá trình nghiền Quá trình đập, nghiền làm nhỏ vật liệu trong máy đập nghiền là nhờ các lực cơ học nhằm phá vỡ vật liệu đem nghiền như ở hình 2: Tùy theo kết cấu của từng loại máy đập mà lực phá vỡ vật liệu có thể là lực ép, nén, cắt, xẻ, ép trượt, va đập hoặc do một vài dạng lực trên cùng tác dụng đồng thời. Thường dùng nhất là các phương pháp sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 12 - Ép(hình 2a): Cơ cấu tạo lực của máy đập dịch lại gần nhau gây ra lực ép lên cục khoáng sản làm nó vỡ ra. Đặc điểm của các phương pháp này là lực tác dụng tăng lên đều đặn và tạo được lực mạnh. Vì vậy thường dùng để đập loại vật liệu tương đối cứng. a) b) Cắt, chẻ, bẻ(hình 2b,2c,2d): Cơ cấu tạo lực có dạng răng nhọn, tác dụng tập trung, gây ra c) d) đ) rạn nứt cục bộ do đó phương pháp này thường được dùng để đập loại vật liệu giòn. Xiết(hình 2e): Bề mặt cơ cấu tạo lực của máy xiết lên bề mặt của cục vật liệu làm cho lớp bên e) g) Hình 2: Các lực nghiền a) nén, ép; b) Chẻ; c) bẻ; d) cắt; đ) xẻ; e) ép trượt; g) đập trong của nó bị biến dạng trượt. Khi ứng suất tiếp tuyến vượt quá giới hạn bền thì cục vật liệu bị vỡ ra. Đập(hình 2g): Ở phương pháp này lực tác dụng là lực va đập. Khác với 3 phương pháp kể trên, lực va đập mang tính chất tải trọng động và tác dụng định kỳ. Lực làm vỡ cục vật liệu cũng không ngoài lực ép, cắt và xiết, chỉ khác là ở chỗ lực mang tính chất tải trọng động nên thường gọi là lực cắt động, ép động hay xiết động. 3. Cơ sở thiết kế Để có thể nghiền nhỏ được các loại hạt, củ, quả….ta dựa trên một số nguyên lý đã nêu ra ở trên. Chuyển động chính là chuyển động tương đối giữa vật liệu và dụng cụ. Dụng cụ ở đây có thể là búa đập, răng cưa, bề mặt có nhám…được lắp lên tang quay hoặc gắn lên các đĩa. Chuyển động quay của tang và đĩa được truyền từ động cơ qua bộ truyền động đai. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 13 - 4. Các phương án thiết kế, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 4.1. Phương án 1: Máy nghiền con lăn trụ loại chậu quay 4.1.1. Cấu tạo 1. Con lăn 2. Chậu nghiền 3. Bộ truyền động 1 2 n 3 Hình 4-1 : Máy nghiền con lăn loại chậu quay 4.1.2. Nguyên lý hoạt động Các con lăn trụ 1 quay tại chỗ (nhờ lực ma sát với chậu khi quay) quanh trục của nó là hai ổ đỡ trục này được gắn với giá máy. Chậu 2 quay với số vòng n nhờ hộp truyền động 3. Động cơ truyền chuyển động qua cặp bánh răng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 14 - nón và cặp bánh răng thẳng, trong đó bánh răng thẳng lớn được gắn chặt với chậu làm chậu quay. Nguyên liệu được đổ vào chậu, dưới tác dụng của các loại lực nén, ép và chà xát làm cho vật liệu được nghiền nhỏ. 4.1.3. Ưu, nhược điểm · Ưu điểm: - Nghiền bột mịn và rất mịn. - Kết cấu máy khá đơn giản. - Có thể nghiền các loại vật liệu ướt, ẩm, khô, dính quánh hoặc ở trạng thái nóng. - Vật liệu trong chậu không chịu lực ly tâm nên quá trình nghiền tốt hơn. · Nhược điểm: - Kết cấu cồng kềnh. - Quá trình làm việc gián đoạn nên làm giảm năng suất. - Tháo liệu khó khăn - Tải trọng tác dụng lên ổ chặn của trục lớn - Truyền động khá phức tạp 4.2. Phương án 2: Máy nghiền con lăn trụ loại chậu đứng yên. 4.2.1. Cấu tạo 1. Con lăn 2. Trục con lăn 3. Ổ đỡ đầu trục 4. Trục máy nghiền 5. Chậu nghiền 6. Cặp bánh răng nón 7. Ổ đỡ chặn 4.2.2. Nguyên lý hoạt động Sự chuyển động từ mô tơ được truyền qua cặp bánh răng nón 6 tới trục thẳng đứng 4. Gắn với ổ đỡ đầu trục 3 của trục máy 4 là cặp trục 2 của quả lăn PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 15 - trụ 1, còn chậu 5 được lắp vào giá máy. Bột sản phẩm đạt kích thước trung bình là 0,040 mm. 1 2 3 4 5 n 6 7 8 Hình 4-2: Máy nghiền con lăn loại chậu đứng yên 4.2.3. Ưu, nhược điểm: · Ưu điểm: - Kết cấu máy khá đơn giản. - Nghiền bột mịn và rất mịn - Có thể nghiền các loại vật liệu ướt, khô, dính quánh hoặc ở trạng thái nóng. · Nhược điểm: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 16 - - Kết cấu cồng kềnh - Quá trình làm việc gián đoạn nên làm giảm năng suất - Động cơ cần có công suất cao - Tháo liệu khó khăn - Truyền động khá phức tạp - Vật liệu chứa trong chậu chịu lực ly tâm nên ảnh hưởng đến điều kiện nghiền - Trục dễ chịu uốn khi hai quả lăn mòn không đều và có khối lượng khác nhau 3.1. Phương án 3: Máy nghiền búa. 4.3.1.Cấu tạo 1. Phễu nạp liệu 2. Ghi 3. Trục 4. Búa 5. Nắp máy 6. Lưới sàng 7,13. Má nghiền phụ 8. Đĩa treo búa 9. Chốt treo búa 10. Bộ phận điều chỉnh tải 11. Ổ bi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 17 - 12. Puly 1 2 10 13 4 5 8 11 3 7 9 6 4.3.2.Nguyên lý hoạt động Vật liệu được đổ vào phễu nạp liệu 1, nhờ các thanh ghi 2 phân phối liệu đều theo chiều rộng máy, hạn chế bớt khả năng văng vật liệu lên khi búa đập. Trên trục quay 3 có lắp đĩa treo búa 8 cách đều và lệch đều một góc. Trên đĩa 8 có treo các búa 4, các hàng búa này đập trên các mặt phẳng qua các khe ghi 2 theo suốt bề rộng máy. Vật liệu sau khi được nghiền đủ nhỏ sẽ lọt qua lưới 6 ra khỏi máy, còn các cục to chưa lọt được sẽ bị đập tiếp cho đến khi đủ nhỏ chui qua lưới 6 mới thôi. Nắp máy 5 tháo mở được để thay búa hoặc thay lưới. Như vậy quá trình nghiền nhỏ vật liệu trong máy nghiền búa là do sự va đập của các búa vào vật liệu, sự chà xát của vật liệu với búa và với thành trong của vỏ máy. 4.3.3.Ưu điểm, nhược điểm · Ưu điểm: - Nghiền nhỏ được nguyên liệu thành bột - Năng suất cao nhờ quá trình làm việc liên tục - Có tính đa dụng nghiền được các loại hạt, củ, quả, xương… PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 12 - 18 - - Có thể đưa năng suất lên cao. Trong thực tế máy này có nhiều cỡ khác nhau từ 0,1 tấn/h đến 20 tấn/h - Truyền động đơn giản · Nhược điểm: - Do bộ phận quay của máy có tốc độ cao nên chế tạo và sử dụng khá phức tạp - Chi phí năng lượng riêng cao khá cao - Chỉ thích hợp để nghiền thô và trung bình 4.4. Phương án 4: Máy nghiền mịn loại búa đúc nạp liệu chiều trục 4.4.1. Cấu tạo 1. Phễu nạp liệu 5. Puly 2. Búa nghiền 6. Lưới tháo sản phẩm 3. Tấm đập 4. Vách nghiền 3 2 4 5 1 4 . 6 Hình 4-4: Máy nghiền búa đúc nạp liệu chiều trục PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 19 - 4.2. Nguyên lý hoạt động Vật liệu đem nghiền được đổ qua phễu 1 và chảy vào khoang nghiền, búa nghiền 2 được được đúc thành dạng 6 hoặc 8 cánh, trên hai đầu cánh đối xứng được uốn cong về hai vách trong của khoang nghiền vừa để thực hiện quá trình đập của đầu cánh vừa thực hiện quá trình chà xát vật liệu nằm giữa đầu cánh với vách 4 trong khoang nghiền. Các vách này được tạo gân để tăng khả năng chà xát. Trong khoang nghiền còn lắp thêm tấm đập 3 và lưới tháo sản phẩm 6. Trục lắp búa nghiền được truyền chuyển động quay từ mô tơ qua puly 5. 4.4.3. Ưu, nhược điểm: · Ưu điểm: - Sản phẩm có độ mịn cao - Năng suất cao nhờ quá trình làm việc liên tục - Kết cấu máy khá đơn giản - Thao tác đơn giản - Truyền động đơn giản, số chi tiết tham gia vào bộ truyền động ít - Thích hợp để nghiền các loại hạt, củ, dễ, các loại xương… · Nhược điểm: - Vì lưới sàng chịu ma sát lớn nên mòn nhanh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - 20 - 4.5. Phương án 5: Máy nghiền răng 4 5 n 1 2 3 6 Hình 4-5: Máy nghiền răng 4.5.1.Cấu tạo 1. Vỏ máy 2. Đĩa răng cố định 3. Lưới 4. Rôto 5. Trục quay 6. Răng nghiền 4.5.2.Nguyên lý hoạt động Quá trình nghiền trong máy nghiền răng cũng là do tác dụng va đập của các răng với vật liệu đem nghiền như ở máy nghiền búa. Trên trục quay 5 của rôto 4 mà trên rôto này có lắp các dãy răng nghiền 6 thành các vòng tròn đồng tâm. Các răng này càng xa tâm quay thì bước răng càng giảm. Đối diện với rôto 4 là đĩa răng cố định 2 lắp với vỏ máy 3. Trên đĩa răng cố định cũng lắp các răng 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- Xem thêm -