Tài liệu Thiết kế thiết bị thực tập

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 229 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

TÖÏA ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LÍ 8085 Giaùo vieân höôùng daãn : NGUYEÃN VIEÄT HUØNG NGUYEÃN THANH BÌNH Sinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN THEÁ KYØ SÖÔNG Lôùp : 95KDD TP. HCM , 2/2000 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 2 Boä Giaùo Duïc Ñaøo Taïo Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP.HCM Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Khoa Ñieän – Ñieän Töû Boä Moân Ñieän Tö û Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân : NGUYEÃN THEÁ KYØ SÖÔNG Khoaù : 1995 – 2000 1. Ñeà taøi : Lôùp : 95KDD Ngaønh : Ñieän töû THIEÁT KEÁ THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LÍ 8085 2. Phaàn thuyeát minh : Thieát keá chöông trình monitor 3. Baûn veõ , baûng bieåu : Caùc baûn veõ baûng bieåu caàn thieát . 4. Giaùo vieân höôùng daãn : Thaày NGUYEÃN VIEÄT HUØNG Thaày NGUYEÃN THANH BÌNH 5. Ngaøy nhaän ñeà taøi : 6. Ngaøy noäp ñeà taøi : 28/2/2000 Caùn boä höôùng daãn Ngaøy Thoâng qua boä moân thaùng naêm 2000 Chuû nhieâm boä moân Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 3 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 4 NHAÄN XEÙT GIAÙO VIEÂN DUYEÄT ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 5 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Ngaøy nay, kyõ thuaät vi xöû lí ñaõ trôû neân quen thuoäc vôùi haàu heát moïi ngöôøi, ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong nhieàu lónh vöïc, ñaëc bieät trong lónh vöïc ñieàu khieån töï ñoäng. Do ñoù nhu caàu nghieân cöùu ñeå söû duïng vi xöû lí laø heát söùc caàn thieát ñoái vôùi haàu heát caùc sinh vieân ngaønh ñieän töû . Ñeà taøi :” Thieát Keá Thieát Bò Thöïc Taäp Vi Xöû Lí” nhaèm giaûi quyeát phaàn naøo nhu caàu nghieân cöùu cuûa baûn thaân, cuõng nhö nhu caàu thöïc taäp, nghieân cöùu cuûa sinh vieân vaø nhöõng ai yeâu thích vi xöû lí. Thôøi gian, khaû naêng vaø coâng taùc in aán laø nhöõng yeáu toá chính gaây ra nhöõng sai soùt vaø khieám khuyeát trong ñoà aùn naøy. Toâi raát mong vaø ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp cuûa quùi thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân. Thuû Ñöùc , 21/2/2000 Sinh vieân thöïc hieän NGUYEÃN THEÁ KYØ SÖÔNG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 6 LÔØI CAÛM TAÏ Sau baûy tuaàn laøm vieâc, taäp ñoà aùn ñaõ ñöôïc hoaøn taát, ñoù laø daáu hieäu cuoái cuøng ñeå baùo hieäu söï keát thuùc cuûa 5 naêm ñaïi hoïc. Toâi caûm ôn cha meï toâi raât nhieàu. Chaéc chaén, toâi seõ khoâng ñaït ñöôïc gì neáu khoâng coù söï hy sinh giaùo döôõng cuûa cha meï. Chính söï hy sinh ñoù ñaõ laø nguoàn ñoäng vieân vaø thuùc ñaåy toâi treân con ñöôøng hoïc taäp, nghieân cöùu. Toâi chaân thaønh caûm ôn thaày NGUYEÃN VIEÄT HUØNG vaø thaày NGUYEÃN THANH BÌNH, laø nhöõng ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn toâi thöïc hieän ñeà taøi naøy . Toâi chaân thaønh caûm ôn caùc THAÀY COÂ khoa Ñieän vaø khoa sö phaïm ñaõ cung caáp nhöõng kieán thöùc quùy baùu trong suoát thôøi gian hoïc taäp. Toâi chaân thaønh caûm ôn caùc BAÏN ñaõ giuùp ñôõ toâi trong hoïc taäp cuõng nhö luùc laøm ñeà taøi. Thuû Ñöùc , 21/2/2000 Sinh vieân thöïc hieän NGUYEÃN THEÁ KYØ SÖÔNG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 7 MUÏC LUÏC Trang A – GIÔÙI THIEÄU ................................................................................... Trang töïa ......................................................................................... Nhieäm vuï ñoà aùn ............................................................................... Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn .................................................. Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân duyeät ......................................................... Lôøi môû ñaàu ...................................................................................... Lôøi caûm taï ....................................................................................... Lieär keâ caùc baûng .................................................................................... Lieät keâ caùc hình............................................................................... B – NOÄI DUNG...................................................................................... Chöông 1 :DAÃN NHAÄP ......................................................................... 1.1 Ñaët vaán ñeà ................................................................................. 1.2 Taàm quan trong vaán ñeà .............................................................. 1.3 Giôùi haïn vaán ñeà ......................................................................... 1.4 Muïc ñích nghieân cöùu ................................................................. Chöông 2 :CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN ................................................................ 2.1 Daøn yù nghieân cöùu ...................................................................... 2.2 Ñoái töôïng nghieân cöùu ................................................................ 2.3 Phöông phaùp vaø phöông tieän nghieân cöùu ................................... 2.4 Thôøi gian nghieân cöùu ................................................................. Chöông 3 : GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP Chöông 4 : XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR ................... 4.1 Giôùi thieäu .................................................................................. 4.2 Moät vaøi yeâu caàu ñoái vôùi chöông trình Monitor .......................... 4.3 Caáp phaùt vuøng nhôù .................................................................... 4.4 Xaây döïng chöông trình Monitor................................................. Chöông 5 : THI COÂNG ........................................................................ Chöông 6 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG THIEÁT BÒ .............................. Chöông 7 : TOÙM TAÉT – KEÁT LUAÄN – ÑEÀ NGHÒ ............................. 7.1 Toùm taét ñeà taøi ............................................................................ 7.2 Keát luaän .................................................................................... 7.3 Moät vaøi ñeà nghò ........................................................................ C – TAØI LIEÄU THAM KHAÛO  PHUÏ LUÏC ..................................... Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 I II III IV V VI VII VIII IX 1 1 1 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 64 71 75 75 76 77 Trang 8 LIEÄT KEÂ BAÛNG Trang Baûng 5.1 : BAÛNG TRA CÖÙU CHÖÔNG TRÌNH PHUÏC VUÏ MONITOR 70 Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 9 LIEÄT KEÂ HÌNH Hình 4.2 : LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH CHÍNH MNT Hình 5.1 : LÖU ÑOÀ CAÙC BÖÔÙC THI COÂNG PHAÀN MEÀM Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 9-10 65-69 Trang 10 PHAÀN B NOÄI DUNG Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 11 Chöông 1 : DAÃN NHAÄP Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 12 CHÖÔNG 1 : DAÃN NHAÄP 1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Coâng ngheä ñieän töû vaø tin hoïc ngaøy nay phaùt trieån raát maïnh meõ. Ñaëc bieät, söï ra ñôøi cuûa caùc boä vi xöû lí, vi ñieàu khieån coù toác ñoä ngaøy caøng cao nhö: Vi xöû lí 4040 (4 bit) laø moät vi xöû lí thuoäc theá heä ñaàu tieân do Intel saûn xuaát. 8080 vaø 8085 cuûa Intel, Z80 cuûa Zilog, 6800 vaø 6809 cuûa Motorola. Ñaây laø caùc vi xöû lí 8 bit tieâu bieåu cho theá heä thöù hai. 8086/80186/80286 cuûa Intel, 68000/68010 cuûa Motorola. Ñaây laø caùc vi xöû lí 16 bit thuoäc theá heä thöù ba. Ngaøy nay coù caùc vi xöû lí coù toác ñoä raát cao nhö 80386/80486 (32 bit) vaø Pentium (64 bit) cuûa Intel… Caùc boä vi xöû lí, vi ñieàu khieån khoâng nhöõng ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong heä ñieàu khieån cuûa caùc nhaø maùy, maø coøn ñöôïc söû duïng trong daân duïng nhö: Tivi, ñaàu maùy vaø caùc loaïi ñoà chôi… Tröôùc nhu caàu tìm hieåu veà vi xöû lí, cuûa chính baûn thaân vaø cuûa nhöõng ngöôøi yeâu thích vi xöû lí, nhoùm ñaõ baét tay vaøo thöïc hieän hieän ñeà taøi “Thieát keá thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085” 1.2 TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA VAÁN ÑEÀ: Nhu caàu tìm hieåu veà vi xöû lí raát lôùn. Nhöng nhaø tröôøng vaãn chöa coù thieát bò thöïc taäp veà vi xöû lí coù theå ñaùp öùng ñaày ñuû nhöõng yeâu caàu thöïc taäp nghieân cöùu cuûa sinh vieân. Ñeà taøi “Thieát keá thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085“ vôùi mong muoán thieát keá ñöôïc moät thieát bò thöïc taäp coù theå ñaùp öùng haàu heát caùc nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. Ngoaøi ra cuõng laø taøi lieäu höõu ích cho nhöõng ai muoán thieát keá rieâng cho mình moät heä thoáng öu vieät hôn. 1.3 GIÔÙI HAÏN VAÁN ÑEÀ: Caùc thieát bò thöïc taäp vi xöû lí do caùc haõng nöôùc ngoaøi cheá taïo cuõng raát ña daïng, tieän lôïi, nhöng chuùng coù chung nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa moät boä vi xöû lí. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 13 Ñaây laø laàn ñaàu tieân tìm hieåu veà vi xöû lí trong ñieàu kieän: + ÔÛ tröôøng ñaïi hoïc, nhoùm thöïc hieän ñeà taøi chæ ñöôïc hoïc 15 tieát chuyeân ñeà vi xöû lí. + Thôøi gian thöïc hieän chính thöùc chæ coù 49 ngaøy. + Kinh nghieäm thöïc teá khoâng nhieàu. + Ñeà taøi ñöôïc chia laøm hai phaàn: phaàn cöùng vaø phaàn meàm, ñöôïc baùo caùo trong hai cuoán khaùc nhau. Phaàn baùo caùo naøy chæ trình baøy veà phaàn meàm. Vì vaäy ngöôøi thöïc hieän chæ thieát keá phaàn meàm coù nhöõng ñaëc ñieåm chính nhö sau: - 36 phím: goàm caùc phím soá vaø phím chöùc naêng. + Caùc phím soá töø 0 tôùi F + Caùc phím chöùc naêng goàm:  ADD : Phím nhaän ñòa chæ boä nhôù. Caùc led hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu taïi ñòa chæ ñoù.  BREAK: Chaïy chöông trình töøng ñoaïn, caùc ñieåm döøng ñöôïc ñaët baèng phím set. (Khoâng coù trong phaïm vi ñeà taøi naøy)  COPY : Cheùp ñoaïn döõ lieäu töø nôi naøy sang nôi khaùc trong vuøng ñòa chæ cuûa Ram, cho pheùp vuøng ñích vaø vuøng goác truøng nhau.  CTRL, SHIFT : Phaàn cöùng 8279.  DEL : Xoùa moät ñoaïn döõ lieäu hay moät oâ döõ lieäu.  DOWN : Giaûm ñòa chæ hieän haønh.  INS : Cho pheùp cheøn moät oâ döõ lieäu hay moät ñoïan döõ lieäu, coù söûa ñòa chæ.  INTR : Ngaét cöùng.  PAUSE : Döøng chöông trình ñang thöïc hieän (Khoâng coù trong phaïm vi ñeà taøi naøy)  PC vaø GO: Duøng ñeå ñaët ñòa chæ vaø chaïy chöông trình taïi ñòa chæ ñoù.  REG: Xem vaø naïp noäi dung thanh ghi.  RESET : Reset laïi heä thoáng. (phaàn cöùng)  SET : Ñaët ñieåm döøng. (Khoâng coù trong phaïm vi ñeà taøi naøy)  SRCH : Tìm kieám döõ lieäu trong vuøng nhôù.  STEP : Chaïy töøng leänh.  UP : Taêng ñòa chæ hieän haønh vaø xaùc ñònh döõ lieäu vaøo ñòa chæ hieän haønh.  USER1 vaø USER2 : Daønh cho ngöôøi söû duïng. 1.4 MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU: Qua vieäc thöïc hieän ñeà taøi “Thieát keá thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085” laø moät caùch ñeå ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi nghieân cöùu kó taäp leänh, caáu truùc cuûa vi xöû lí. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 14 Saûn phaåm coù theå öùng duïng trong giaûng daïy, thöïc taäp vaø thí nghieäm veà phaàn meàm cuõng nhö phaàn cöùng cuûa vi xöû lí. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 15 Chöông 2 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 16 Chöông 3 : GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ THIEÁT BÒ Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 17 CHÖÔNG 3 : GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ THIEÁT BÒ THÖÏC TAÄP Thieát bò söû duïng vi xöû lí 8085 do Intel cheá taïo, coù voû hai haøng chaân goàm 40 chaân. Ñöôïc caém treân Socket 40 chaân. Toác ñoä ñöôïc quyeát ñònh baèng thaïch anh cung caáp xung clock cho vi xöû lí. Boä nhôù goàm : 2EPROM 8K 3 RAM 8K Trong 3 RAM treân coù moät socket coù theå caém caû EPROM. 3 RAM coù ñòa chæ töø 4000  9FFFH. EPROM thöù nhaát duøng ñeå löu tröõ chöông trình Monitor ñieàu khieån toaøn boä hoaït ñoäng cuûa thieát bò, coù ñòa chæ töø 000H  1FFFH. EPROM thöù hai duøng ñeå löu tröõ nhöõng chöông trình tieän ích, nhöõng chöông trình naøy phuïc vuï baøi thí nghieäm, coù ñòa chæ töø 2000  3FFFH. Caùc IC ngoaïi vi bao goàm :  8279 duøng ñeå queùt baøn phím vaø hieån thò, ñöôïc giaûi maõ theo ñòa chæ, coù ñòa chæ töø ñieàu khieån laø A001H vaø ñòa chæ töø döõ lieäu laø A00H.  Goàm hai con 8255 vaøo ra song song coù maõ I/O töø 00H  07H vaø töø 08H  0FH.  Goàm hai con 8253, trong ñoù moät con duøng ñeå taïo xung clock cho 8251 coù maõ I/O töø 10H  17H, con coøn laïi coù maõ töø 18H  1FH  8251 duøng ñeå giao tieáp noái tieáp coù maõ I/O töø 28  2FH  8259 duøng ñeå ñieàu khieån ngaét öu tieân coù maõ I/O töø 20H  27H  ADC 0809 coù maõ I/O töø 30H  37H  DAC 0808 coù maõ I/O töø 38H  3FH Baøn phím goàm 36 phím, ngoaøi caùc phím soá, phím chöùc naêng, phím ngaét cöùng coøn coù phím Shift vaø phím Control duøng ñeå môû roäng baøn phím. Coù 8 led hieån thò, 4 led beân traùi duøng ñeå hieån thò ñòa chæ, caùc thoâng baùo. Boán led beân phaûi duøng ñeå hieån thò döõ lieäu, hieån thò soá khi aán caùc phím soá. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 18 Chöông 4 : XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 19 CHÖÔNG 4 : XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR 4.1 GIÔÙI THEÄU Trong baùo caùo veà phaàn cöùng, phaàn cöùng ñaõ ñöôïc ñeà caäp chi tieát. Trong phaàn naøy, chæ lieät keâ caùc IC chính cuûa heä thoáng : + Vi xöû lí : 8085A + Boä nhôù : hai ROM 2764, hai RAM 6264 vaø moät ñeá caém coù theå duøng RAM hoaëc ROM. + Giao tieáp 8255, 8251. + Ñònh thôøi 8253. + Queùt phím vaø hieån thò 8279 + Caùc boä chuyeån ñoåi ADC 0809, DAC… Caùc IC treân ñöôïc keát noái tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp qua caùc IC phuï (choát, ñeäm, giaûi maõ…) sao cho ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà ñieän vaø chöùc naêng cuûa moãi thieát bò. Ñoái vôùi caùc heä thoáng vi xöû lí, ñeå heä thoáng hoaït ñoäng ñöôïc thì ñieàu kieän caàn laø phaûi coù moät phaàn cöùng ñuùng vaø ñieàu kieän ñuû laø phaûi coù moät phaàn meàm chính xaùc, phaàn cöùng vaø phaàn meàm chuùng coù moái quan heä höõu cô vôùi nhau, coù theå thay theá nhau ôû moät vaøi chöùc naêng naøo ñoù. vì vaäy tuøy theo phaàn cöùng cuï theå ta coù caùch laäp trình khaùc nhau. 4.2 MOÄT VAØI YEÂU CAÀU CHÍNH ÑOÁI VÔÙI CHÖÔNG TRÌNH MONITOR Xuaát phaùt töø vieäc giôùi haïn ñeà taøi ta ñaët ra nhöõng yeâu caàu cuï theå nhö sau: + Chöông trình phaûi thöïc hieän chöùc naêng cuûa caùc phím sao cho ngöôøi söû duïng coù theå naïp chöông trình vaø chaïy ñöôïc chöông trình ñoù. Caùc chöông trình con phuïc vuï cho chöông trình Monitor ñöôïc trình baøy theo qui öôùc: + Chöông trình con naøo xuaát hieän ñaàu tieân seõ ñöôïc trình baøy tröôùc. + Caùc nhaõn ñöôïc söû duïng cho ñòa chæ oâ nhôù. + Chæ trình baøy giaûi thuaät vaø caùc chöông trình quan troïng. + Chuù thích ñöôïc söû duïng khi caàn thieát. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 20 4.3 CAÁP PHAÙT VUØNG NHÔÙ + ROM 1 : 8 Kbyte löu tröõ taát caû nhöõng chöông trình coù lieân quan ñeán chöông trình Monitor. + ROM 2 : löu tröõ chöông trình phuïc vuï caùc baøi thí nghieäm (sau naøy). + RAM : Daønh cho ngöôøi söû duïng vaø 1 Kbyte choùt cuûa vuøng nhôù ñeå duøng khôûi taïo ngaên xeáp vaø caùc oâ nhôù phuïc vuï chöông trình Monitor. Hình 4.1 Baûn ñoà caáp phaùt vuøng nhôù 0000H 1FFFH ROM 1 Chöông trình Monitor Vuøng nhôù ngaên xeáp 9000 MNTSTACKPOITER phuïc vuï phím STEP AddSET 9DFF 9E00 9E13 9FD2 9FD9 9FDA 9FF1 9FF2 9FF3 9FF6 9FFB ROM 2 9 BFF 9BFF Vuøng chöông trình Monitor söû duïng 9 FFF 9FFF AddREG AddSTEP AddTT Caùc oâ maõ phím aán Caùc oâ AddHT AddSERWKY 4.4 XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH MONITOR Chöông trình Monitor laø chöông trình Monitor chính, leänh ñaàu tieân cuûa chöông trình naøy phaûi ñöôïc baét ñaàu taïi oâ nhôù coù ñòa chæ 000H.  Khôûi taïo ngaên xeáp Ngaên xeáp laø moät taäp caùc oâ nhôù trong boä nhôù RAM. Caùc oâ nhôù naøy ñöôïc söû duïng ñeå löu tröõ caùc thoâng tin nhò phaân moät caùch taïm thôøi trong suoát quaù trình thi haønh moät chöông trình. Thoâng tin trao ñoåi vôùi ngaên xeáp coù tính LIFO (Last in first Out). Khôûi taïo ngaên xeáp laø moät hoaït ñoäng ñònh nghóa ñòa chæ ñaùy cuûa vuøng ngaên xeáp, phuï thuoäc vaøo ngöôøi laäp trình. Caên cöù vaøo baûn ñoà caáp phaùt vuøng nhôù RAM treân hình 4.1, coù theå khôûi taïo ngaên xeáp baét ñaàu taïi ñòa chæ 9CFFH. Thieát keá Thieát bò thöïc taäp vi xöû lí 8085 Trang 21
- Xem thêm -