Tài liệu Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết thân dưới hộp giảm tốc

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Số: 70 Lưu Đình Tú Họ và tên sinh viên : Lớp : CK4 Khoá: 4 Khoa: Cơ Khí Giáo viên hướng dẫn: Đào Ngọc Hoành Nội dung Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Tên chi tiết : Thân Dưới hộp giảm tốc Điều kiện: - Sản lượng trong một năm: 6.000 chi tiết. - Thiết bị: Các loại máy gia công truyền thống. Yêu cầu thực hiện: I. Phần thuyết minh: - Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. - Phân tích sản phẩm, xác định dạng sản xuất và thiết kế bản vẽ lồng phôi (lượng dư các mặt gia công được phép tra bảng, chỉ tính lượng dư cho một bề mặt do giáo viên hướng dẫn chỉ định) - Xác định đường lối gia công, thứ tự gia công và lập QTCN gia công chi tiết theo phương án đã chọn, phân tích các điều kiện đảm bảo cho từng nguyên công (Trong mỗi nguyên công vẽ đầy đủ chi tiết định vị, kẹp chặt, so dao, dẫn hướng, dụng cụ cắt, chọn máy, chọn chế độ cắt và tính thời gian gia công). Lập sơ đồ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật quan trọng của chi tiết. - Tính toán thiết kế đồ gá cho một nguyên công( Do giáo viên hướng dẫn chỉ định). II. Phần bản vẽ: TT Tên bản vẽ Khổ giấy Số lượng 1 Bản vẽ chi tiết và lồng phôi A0 1 2 2 Bản vẽ sơ đồ nguyên công A0 1 2 3 Bản vẽ lắp ghép đồ gá 2D, 3D A0 1 2 4 Bản vẽ phân rã đồ gá 3D A0 1 2 Ngày giao đề:10 /09 /2012 Ngày hoàn thành:22 /12/20 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM 1 ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM 2 ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........ ........................................................................................................................... ................................................................................................................... Lời nói đầu Ngày nay, khi nền khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bão. Bất kỳ một ý đồ thiết kế, thử nghiệm cũng nh thực tế sản xuất đều có thể áp dụng công nghệ tin học máy tính nhằm cho ra những sản phẩm theo nh ý muốn. Song những cơ sở cốt yếu nhất của nó vẫn nguyên bản, mà loài người chỉ hoàn thiện dần cho đến mức tối ưu. Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng về thiết kế, chế tạo các loại máy và trang bị cơ khí phục vụ cho các ngành kinh tế. Môn học tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng có hiệu quả các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao nhất có thể. Qua quá trình được đào tạo tại trường, với vốn kiến thức rộng mà nhà trường đã trang bị cho, em đã được giao Đồ án công nghệ chế tạo máy với đề tài: “Thiết kế qui trình công nghệ gia công thân hộp giảm tốc trục vít- bánh vít ”. Với sự cố gắng của bản thân, sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn và các thầy cô giáo, cùng sự giúp đỡ của bạn bè và mọi người cho nên đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt nghiệp được giao. Song do kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế hầu nh không có cho nên bản đồ án của em chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong sự góp ý của các thầy, các bạn để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn! Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 Sinh viên: Lưu Đình Tú TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt - Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1,2,3, - NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội 2001. II. Nguyễn Đắc Lộc – Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội 2004. III. Lê Văn Tiến, Trần Văn Địch, Trần Xuân Việt - Đồ gá cơ khí hoá và tự động hoá - NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội 1999. IV. Trần Văn Địch – Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - Nhà xuất bản Khoa học và kĩ thuật Hà Nội 1999 . V  Trường đại học bách khoa Hà Nội – Công nghệ chế tạo máy tập 1,2,3,4– NXB Khoa học và kĩ thuật Hà Nội 1995. VI. Trần Văn Địch, Lê Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai – Sè tay gia công cơ - NXB khoa học và kĩ thuật Hà Nội 1999. I,nhiÖm vô PhÇn mét Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó gia c«ngchi tiÕt “th©n díi hép gi¶m tèc” ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu kÜ thuËt cña b¶n vÏ còng nhng ph©n chia nguyªn c«ng mét c¸c hîp lý nhÊt ®Ó gi¶m tèi ®a gi¸ thµnh s¶n phÈm II,ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng Th©n hép ®¶o chiÒu lµ chi tiÕt d¹ng hép rçng , cã g©n gê ®Ó t¨ng cøng v÷ng .Nã lµm nhiÖm vô ®ì toµn bé khèi l¬ng cña hép gi¶m tèc (2 trôc b¸nh r¨ng,n¾p hép gi¶m tèc) vµ chÞu mäi t¶i träng cña hép gi¶m tèc khi hép ho¹t ®éng. §Æc ®iÓm cña nã lµ cã nhiÒu g©n ,cã nhiÒu phÇn låi lâm .Trªn hép cã nhiÒu bÒ mÆt ph¶i gia c«ng víi ®é chÝnh x¸c kh¸c nhau nh mÆt l¾p víi æ l¨n,mÆt l¾p bÝch , mÆt l¾p víi ®Õ ...vµ mét sè bÒ mÆt kh«ng ph¶i gia c«ng sau khi t¹o ph«i. MÆt trªn ®îc gia c«ng ph¼ng,trªn ®ã cã 6 lç M6 ®Ó b¾t vÝt l¾p víi n¾p hép gi¶m tèc vµ 2 lç M5 ®Ó lµm chèt ®Þnh vÞ . Hai mÆt bªn ®îc gia c«ng ph¼ng trªn ®ã cã c¸c lç M6(12 lç ,6 lç mâi bªn ). Ngoµi ra trªn ®ã cßn cã 2 lç trô ® îc gia c«ng víi ®é chÝnh x¸c cao c¶ vÒ kÝch thíc lÉn kho¶ng c¸ch trôc,®é song song gi÷a hai trôc ... MÆt ®Õ ®îc gia c«ng ph¼ng,trªn ®ã cã 4 lç Ø11 ®Ó b¾t bu n«ng víi nÒn. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu kÜ thuËt nh b¶n vÏ th× ph¬ng ph¸p gia c«ng lÇn cuèi c¸c bÒ mÆt cã thÓ chän c¸c ph¬ng ph¸p sau: MÆt trªn,mÆt ®Õ vµ mÆt bªn:phay,bµo,chuèt,tiÖn,mµi ë ®©y ta chän : Phay MÆt lç chÝnh : TiÖn,doa ë ®©y ta chän : TiÖn III. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt Dùa vµo b¶n vÏ , c¸c kÝch thíc , yªu cÇu kÜ thuËt ,vËt liÖu chi tiÕt GX vµ s¶n lîng hµng n¨m 6000 chiÕc ta thÊy. + Hép cã ®ñ cøng v÷ng ®Ó gia c«ng,kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ cho phÐp gia c«ng ë chÕ ®é c¾t cao,®¹t n¨ng suÊt cao + C¸c bÒ mÆt cã thÓ chän chuÈn cã ®ñ diÖn tÝch cho phÐp thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng ,cho phÐp g¸ ®Æt nhanh. + C¸c bÒ mÆt thuËn lîi cho viÖc ¨n dao,tho¸t dao cho phÐp gia c«ng ®ång thêi nhiÒu mÆt + KÕt cÊu tuy phøc t¹p nhng vËt liÖu lµ GX cho phÐp ®óc ®¬n gi¶n. PhÇn 2 PH¢N TÝCH D¹NG S¶N XUÊT D¹ng s¶n xuÊt lµ mét kh¸i niÖm ®Æc trng cho tÝnh chÊt tæng hîp,gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®êng nèi,biÖn ph¸p c«ng nghÖ vµ tæ chøc c¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý ®Óv t¹o ra s¶n phÈm ®¹t chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt. D¹ng s¶n xuÊt ®îc x¸c ®Þnh bëi: + S¶n lîng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng (chiÕc/n¨m) + Khèi lîng chi tiÕt gia c«ng. I. S¶n lîng hµng n¨m cña chi tiÕt gia c«ng. TÝnh theo c«ng thøc: αi βi Ni = N.mi.(1+ 100 )(1+ 100 ) Trong ®ã : Ni – S¶n lîng cÇn chÕ t¹o cña chi tiÕt thø i N – S¶n lîng s¶n phÈm mang chi tiÕt thø i ( chiÕc/n¨m) N = 6000 mi - Sè lîng chi tiÕt cïng tªn trong mét s¶n phÈm mi = 1 i - Sè % dù phßng do h háng do chÕ t¹o cña chi tiÕt thø i i – Sè % dù phßng do mÊt m¸t h háng , b¶o qu¶n , vËn chuyÓn i=3% ; i=3%. Thay c¸c hÖ sè vµo c«ng thøc ta ®îc: 3 3 Ni=6000.1.(1+ 100 ).(1+ 100 ) = 6365 (chiÕc/n¨m) II. Khèi lîng cña chi tiÕt. Khèi lîng chi tiÕt : G = V. (kg) (1) Trong ®ã : - Khèi lîng riªng vËt liÖu chi tiÕt Gang x¸m ( 6,8-7,4 kg/dm 3)  = 7,2 kg/dm 3 V – ThÓ tÝch chi tiÕt ( dm 3). X¸c ®Þnh V. V 1 = (229.7.78 – ((.172)/2-(.282)/2).7).10 -3 = 112,719 Cm 3 + ThÓ tÝch v¸ch 2 V 2 = 69.78.7.10 -3 = 37,674 cm 3 + ThÓ tÝch v¸ch 1 ch©n ®Õ V 3 = (33,5.43+33,5.33,5:2).20.10 3 = 30,150 Cm 3 + ThÓ tÝch h×nh vµnh kh¨n 4 vµ 5 V 4 = /2(362- 282).20.10-3 = 16,132 Cm 3 V 5 = /2(242- 172).20.10-3 = 9,016 Cm 3 + ThÓ tÝch ®Õ 6 V 6 = 69.215.7.10 -3 = 103,845 Cm 3 +ThÓ tÝch bÒ dµy bÝch th©n hép 7 V7 = (89.249-68.215).7,5. 10 -3 =56.557 +ThÓ tÝch gèi ®ì trô 8 V8 =(80.77,5-(/2.232)29-8.64.36)10 -3=137,27  Vtæng = V1.2+ V2.2+ V3+ V4+ V5+ V6+ V7+ V8=  = 503,376 Cm 3=0,503376 Dm 3 Thay V vµo 91). G = 0,503376.7,2 = 3,624 kg C©n trªn solidwork = 3,6 kg Tra b¶ng 2 [1] KÕt luËn ®©y lµ d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi . PhÇn ba Ph©n tÝch ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i I. X¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: VËt liÖu th©n hép lµ GX 15-32 cã c¬ tÝnh : k = 15kg/mm 2 u = 32kg/mm 2 HB = 150-221 Dùa vµ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng kÕt cÊu cña chi tiÕt , kÕt hîp víi vËt liÖu chÕ t¹o ph«i vµ d¹ng s¶n xuÊt nªn chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ph¬ng ph¸p ®óc HiÖn nay cã nh÷ng ph¬ng ph¸p ®óc sau: 1. §óc trong khu«n c¸t, lµm khu«n b»ng tay, mÉu gç : + ¦u ®iÓm : - Gi¸ thµnh rÎ - §óc ®îc c¸c chi tiÕt cã h×nh d¸ng tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p víi khèi lîng tõ nhá ®Õn lín . + Nhîc ®iÓm : - Lîng d cña ph«i ®óc lín - §é chÝnh x¸c cña ph«i ®óc thÊp - §é chÝnh x¸c cña ph«i ®óc phô thuéc vµo tay nghÒ cña ngêi lµm khu«n . + Ph¹m vi øng dông : Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn thÊy r»ng ph¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt ®¬n chiÕc , lo¹t nhá . 2. §óc trong khu«n c¸t, mÉu kim lo¹i, lµm khu«n b»ng m¸y : + ¦u ®iÓm : - §é chÝnh x¸c cña ph«i cao - N¨ng suÊt ®óc cao do khu«n ®îc lµm b»ng m¸y - §óc ®îc c¸c chi tiÕt cã träng lîng tõ bÐ ®Õn lín - Lîng d ®Ó l¹i cho gia c«ng nhá - VËt liÖu chÕ t¹o khu«n lµ c¸t, ®Êt sÐt cã s½n nªn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . + Nhîc ®iÓm : - Gi¸ thµnh chÕ t¹o mÉu kh¸ cao . + Ph¹m vi øng dông : Ph¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi lo¹t lín . 3. §óc ¸p lùc : + ¦u ®iÓm : - N¨ng suÊt, chÊt lîng cña ph«i ®óc cao - N¨ng suÊt, chÊt lîng cña ph«i ®óc cao cã thµnh máng, kÕt cÊu phøc t¹p +Nhîc ®iÓm : - Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c lùc ®Ì khu«n - Khu«n ph¶i ®îc chÕ t¹o chÝnh x¸c nªn gi¸ thµnh cao. + Ph¹m vi øng dông : - Ph¬ng ph¸p ®óc nµy nªn ¸p dông cho d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi, lo¹t lín víi nh÷ng chi tiÕt cã thµnh máng, nhá nhÑ . 4. §óc trong khu«n kim lo¹i : + ¦u ®iÓm : - N¨ng suÊt, chÊt lîng cña ph«i ®óc cao - §óc ®îc c¸c chi tiÕt phøc t¹p vµ cã khèi lîng nhá - Khu«n cã thÓ dïng ®îc nhiÒu lÇn - TiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu ®óc do tÝnh to¸n chÝnh x¸c ph«i liÖu . + Nhîc ®iÓm : - Gi¸ thµnh chÕ t¹o mÉu cao . - Ph¶i tÝnh chÝnh x¸c träng lîng cña ph«i liÖu. + Ph¹m vi øng dông : Ph¬ng ph¸p ®óc nµy phï hîp víi d¹ng s¶n xuÊt hµng khèi lo¹t lín . 5. §óc trong khu«n vá máng : + ¦u ®iÓm : - Ph«i ®óc cã ®é chÝnh x¸c cao, c¬ tÝnh tèt - §¬n gi¶n qu¸ tr×nh rì khu«n vµ lµm s¹ch vËt ®óc - DÔ c¬ tÝnh ho¸ vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh lµm khu«n . + Nhîc ®iÓm : - ChØ ®óc ®îc c¸c chi tiÕt cã ®é phøc t¹p võa vµ khèi lîng nhá . +Ph¹m vi øng dông : Ph¬ng ph¸p ®óc nµy nªn ¸p dông khi cÇn n©ng cao chÊt lîng vËt ®óc. 6. §óc trong khu«n mÉu chÈy : + ¦u ®iÓm : - §óc ®îc vËt ®óc cã h×nh d¸ng phøc t¹p, cã ®é bãng cao - §óc ®îc c¸c lo¹i kim lo¹i vµ hîp kim - Kh«ng cÇn mÆt ph©n khu«n, kh«ng cÇn rót mÉu nªn t¨ng ®é chÝnh x¸c cho ph«i ®óc . + Nhîc ®iÓm : Quy tr×nh chÕ t¹o khu«n phøc t¹p, gi¸ thµnh cao. +Ph¹m vi øng dông : Ph¬ng ph¸p ®óc nµy chØ nªn ¸p dông ë d¹ng s¶n xuÊt lo¹t lín hµng khèi víi nh÷ng ph«i cã chÊt lîng cao . KÕt luËn : Qua c¸c ph¬ng ph¸p ®óc trªn, ph¬ng ph¸p ®óc trong khu«n mÉu ch¶y, mÉu kim lo¹i vµ lµm khu«n b»ng m¸y lµ hîp lý nhÊt . V× ph¬ng ph¸p ®óc nµy vµ ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng vËt ®óc, ®ång thêi gi¸ thµnh chÕ t¹o phï hîp vµ ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt d¹ng hµng khèi lo¹t lín . VËy chän ph¬ng ph¸p ®óc trong khu«n mÉu ch¶y, mÉu kim lo¹i vµ lµm khu«n b»ng m¸y ®Ó chÕ t¹o ph«i . PhÇn bèn ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt A. chän chuÈn ®Ó gia c«ng chi tiÕt Chän chuÈn rÊt quan träng trtomg viÖc thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ . Chän chuÈn hîp lý nh»m tho¶ m·n 2 yªu cÇu : - §¶m b¶o chÊt lîng chi tiÕt trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng - §¶m b¶o n¨ng xuÊt cao , gi¸ thµnh h¹ =>tõ 2 yªu cÇu trªn ngêi ta ®Ò ra c¸c nguyªn t¾c chung khi chän chuÈn Nguyªn t¾c chän chuÈn 1. Khi chän chuÈn ph¶i xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c 6 ®iÓm ®Þnh vÞ ®Ó khèng chÕ hÕt sè sè bËc tù do cÇn thiÕt mét c¸c hîp lý nhÊt .TuyÖt ®èi tr¸nh thiÕu vµ siªu ®Þnh vÞ 2. Chän chuÈn sao cho kh«ng bÞ lùc c¾t , lùc kÑp lµm biÕn d¹ng chi tiÕt gia c«ng qu¸ nhiÒu , ®ång thêi lùc kÑp ph¶i nháv®Ó gi¶m søc lao ®éng cho c«ng nh©n 3. Chän chuÈn sao cho kÕt cÊu ®å g¸ ph¶i ®¬n gi¶n ,sö dông thuËn lîi nhÊt . I. Chän chuÈn tinh 1. Yªu cÇu khi chän chuÈn tinh . - §¶m b¶o chÝnh x¸c vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt gia c«ng víi nhau. - §¶m b¶o ph©n bè ®ñ lù¬ng d cho c¸c bÒ mÆt gia c«ng . 2. Nguyªn t¾c - Cè g¾ng chän chuÈn tinh lµ chuÈn tinh lµ chuÈn tinh chÝnh - Cè g¾ng chän chuÈn tinh sao cho tÝnh trïng chuÈn cµng cao cµng tèt.§Æc biÖt khi chuÈn c¬ së trïng víi chuÈn khëi xuÊt : c = 0 - Chän chuÈn sao cho khi gia c«ng chi tiÕt kh«ng bÞ biÕn d¹ng do lùc, c¾t , lùc kÑp .MÆt chuÈn ph¶i ®ñ diÖn tÝch ®Þnh vÞ - Chän chuÈn sao cho kÕt cÊu ®å g¸ sao cho ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn khi sö dông - Cè g¾ng chän chuÈn tinh thèng nhÊt cho nhiÒu lÇn g¸ . 3.C¸c ph¬ng ¸n chän chuÈn timh: Th«ng thêng víi c¸c chi tiÕt d¹ng hép ngêi ta thêng sö dông 2 ph¬ng ¸n sau. Ph¬ng ¸n 1: MÆt ®¸y A khèng chÕ 3 bËc tù do.Lç bu l«ng nÌn khèng chÕ 3 bËc tù do *u ®iÓm . Cã thÓ gia c«ng hÇu hÕt c¸c bÒ mÆt cña hép ( chuÈn tinh thèng nhÊt) KÕt cÊu ®å g¸ ®¬n gi¶n * Nhù¬c ®iÓm - Chèt ®Þnh vÞ chèng mßn - Sai sè gãc quay lín do khe hë gi÷a chèt vµ lç - Víi c¸c hép cì lín viÖc g¸ ®Æt gÆp nhiÒu khã kh¨n - §êng t©m lç yªu cÇu ph¶i vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®Þnh vÞ vµ ph¶i gia c«ng chÝnh x¸c qua c¸c bíc khoan-khoÐt-doa hoÆc khoan-doa *Ph¹m vi ¸p dông. Thêng sö dông víi c¸c hép cì nhá. Ph¬ng ¸n 2 -MÆt ®¸y A khèng chÕ 3 bËc tù do m¨t bªn F khèng chÕ 2 bËc tù do ,mÆt bªn E khèng chÕ 1 bËc t do *¦u ®iÓm . - Kh«ng gian gia c«ng réng cã thÓ gia c«ng hÇu hÕt c¸c bÒ mÆt cña hép - §é cøng v÷ng cao - §é chÝnh x¸c g¸ ®Æt cao h¬n ph¬ng ¸n 1 - ThÝch hîp víi tÊt c¶ c¸c kÝch cì cña hép *Nhîc ®iÓm . - §å g¸ thiÕt kÕ cång kÒnh h¬n ph¬ng ¸n 1 - Trong nhiÒu trêng hîp .NhÊt lµ víi c¸c hép cì lín cÇn cã c¬ cÊu ®Ó Ðp s¸t mÆt ®Þnh vÞ vµo ®å ®Þnh vÞ cña ®å g¸ *Ph¹m vi ¸p dông Dïng cho tÊt c¶ c¸c kÝch cì cña hép KÕt luËn Tõ hai ph¬ng ¸n chän chuÈn tinh trªn , qua ph©n tÝch u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông cña mçi ph¬ng ¸n .C¨n cø vµo yªu cÇu kü thôt vµ kÕt cÊu còng nh kÝch thíc cña chi tiÕt ta chän ph¬ng ¸n 1 lµm chuÈn tinh II. Chän chuÈn th« 1 Yªu cÇu khi chän chuÈn th«. Khi chän chuÈn th« ph¶i tho¶ m·n 2 yªu cÇu sau: - §¶m b¶o ph©n bè ®ñ lîng d cho c¸c bÒ mÆt - §¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt 2 . Nguªn t¾c: - Theo mét ph¬ng kÝch thíc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã 1 bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× nªn chän bÒ mÆt kh«ng gia c«ng ®ã lµm chuÈn th« - Theo mét ph¬ng kÝch thíc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã hai hay nhiÒu bÒ mÆt kh«ng gia c«ng th× ta nªn chän bÒ mÆt kh«ng gia c«ng cã yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ t¬ng quan víi bÒ mÆt gia c«ng lµ cao nhÊt lµm chuÈn th« - Theo mét ph¬ng kÝch thíc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt ®Òu ph¶i gia c«ng th× ta nªn chän bÒ mÆt nµo øng víi bÒ mÆt cña ph«i cã yªu cÇu cÇn ph¶i ph©n bè lîng d nhá vµ ®Òu nhÊt lµm chuÈn th« - Theo mét ph¬ng kÝch thíc nhÊt ®Þnh nÕu trªn chi tiÕt gia c«ng cã rÊt nhiÒu bÒ mÆt ®ñ tiªu chuÈn lµm chuÈn th« th× ta nªn chän bÒ mÆt nµo tr¬n chu nhÊt lµm chuÈn th« - øng víi mét bËc tù do cÇn thiÕt c¶u chi tiÕt gia c«ng chØ ®îc phÐp chän vµ sö dông chuÈn th« kh«ng qu¸ mét lÇn .NÕu vi ph¹m líi khuyªn nµy ngêi ta - gäi lµ ph¹n chuÈn th« vµ sÔ cho sai lÖch vÒ vÞ trÝ t¬ng quan gi÷a c¸c bÒ mÆt lµ rÊt lín 3. C¸c ph¬ng ¸n chän chuÈn th« §èi víi c¸c chi tiÕt hép chuÈn th« thêng ®¬c chän nh sau(h×nh bªn ). Ph¬ng ¸n 1:MÆt chuÈn th« gåm mÆt ®¸y A khèng chÕ 3 bËc tù do kÕt hîp mÆt bªn F thªm 2 bËc tù do vµ mÆt bªn E khèng chÕ 1 b©c tù do - ¦u ®iÓm: + §é cøng v÷ng cao + Kh«ng gian gia c«ng réng + §¶m b¶o ®é song song gi÷a ®êng t©m lç vµ mÆt ®¸y + §¶m b¶o ®é vu«ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ ®êng t©m lç - Nhîc ®iÓm: + §å g¸ cång kÒnh + Thêi gian g¸ ®Æt l©u Ph¬ng ¸n 2:MÆt bªn F khèng chÕ 3 bËc tù do mÆt bªn E khèng chÕ 1 bËc tù do.MÆt ch©n ®Õ G khèng chÕ 2 bËc tù do - ¦u ®iÓm: + kh«ng gian gia c«ng réng + G¸ ®Æt thuËn lîi,®¬n gi¶n + Cho phÐp ®¹t ®é vu«ng gãc gi÷a c¸c bÒ mÆt vu«ng gãc víi nhau - Nhîc ®iÓm: + Khã ®¶m b¶o ph©n bè lîng d ®Òu + khã ®¶m b¶o ®é song song gi÷a t©m lç vµ mÆt ®¸y KÕt luËn : Tõ c¸c ph¬ng ¸n chän chuÈn th« nh trªn ta chän ph¬ng ¸n 1 lµm chuÈn th« ®Ó thËn tiÖn cho viÖc gia c«ng chi tiÕt th«. PhÇn n¨m II,TÝNH TO¸N L¦îng d gia c«ng A . Môc ®Ých vµ ý nghÜa : TÝnh lîng d gia c«ng cho mét bÒ mÆt nµo ®ã lµ x¸c ®Þnh lîng kim lo¹i ®îc c¾t ®i trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng bÒ mÆt ®ã . ViÖc x¸c ®Þnh l îng d cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ . Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt. NÕu lîng d qu¸ lín sÏ dÉn ®Õn tèn nguyªn vËt liÖu , tèn thêi gia c«ng , hao mßn m¸y , dông cô , n¨ng lîng ®iÖn vµ d·n ®Õn gi¸ thµnh cao. NÕu lîng d qu¸ bÐ sÏ kh«ng ®ñ c¾t ®i sai lÖch cña ph«i , trong nhiÒu tr êng hîp do ¶nh hëng cña sai sè in dËp sÏ lµm cho ®é chÝnh x¸c gia c«ng kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu .V× vËy viÖc x¸c ®Þnh lîng d hîp lý lµ viÖc lµm cã ý nghÜa quan träng ¶nh hëng tíi c¶ hai yÕu tè kinh tÕ vµ kü thuËt. B . C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh lîng d gia c«ng . Lîng d gia c«ng thêng x¸c ®Þnh theo hai ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. - Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch . 1. Ph¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× lîng d gia c«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng gi¸ trÞ lîng d c¸c bíc gia c«ng theo kinh nghiÖm . Gi¸ trÞ lîng ®îc tæng hîp thµnh b¶ng trong c¸c sæ tay thiÕt kÕ kimh nghiÖm . Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ nã kh«ng tÝnh ®Õn ®iÒu kiÖn gia c«ng cô thÓ nªn gi¸ trÞ lîng d thêng lín h¬n gi¸ trÞ cÇn thiÕt . 2 . Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n ph©n tÝch . Ph¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¹o ra líp lim lo¹i cÇn ph¶i hít ®i ®Ó cã mét chi tiÕt m¸y hoµn chØnh . ë ®©y nghiªn cøu ph ¬ng ph¸p do gi¸o s KOVAN ®Ò xuÊt cho hai trêng hîp : - Trêng hîp chØnh s½n dao . - Trêng hîp ®o dß c¾t thö . Nãi chung ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh kÝch thíc ph«i hîp lý gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vËt liÖu vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ . Do ph¶i tÝnh to¸n ph©n tÝch phøc t¹p nªn ph¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông trong s¶n xuÊt lo¹t lín , hµng khèi . C . Tra lîng d gia c«ng : Lîng d gia c«ng vËt ®óc cÊp chÝnh x¸c I . Theo b¶ng 3-94 [ III ] (trang 252 ) vµ( VII) – 33 (trang 538 ) : + MÆt A : 3,0 mm + MÆt B , C :3,0 mm + MÆt D : 2% = 4,0 mm . + C¸c lç :3,0mm Lîng d gia cho c¸c bíc gia c«ng cña c¸c mÆt . Theo b¶ng VII –58 [ II ] (trang 568 ) : + MÆt A : Phay th« : 3,0 + MÆt B : Phay tinh : 0,14 . Phay th« : 4- 0,14 =3,86 . + MÆt C : Phay tinh : 0,14 . Phay th« : 3- 0,14 = 2,86 . + MÆt D : TiÖn tinh : 0,17 . TiÖn th« : 3 - 0,17 = 2,83 . III, thø tù c¸c nguyªn c«ng 1- Nguyªn c«ng I: T¹o Ph«i 2- Nguyªn c«ng II: Gia c«ng th« mÆt ®¸y A. 3- Nguyªn c«ng III: gia c«ng phay th« ,tinh mÆt trªn D. 4 – Nguyªn c«ng IV: Gia c«ng 4 lç bu l«ng nÒn 11. 5 – Nguyªn c«ng V: Phay 2 mÆt bªn B,C 6 – Nguyªn c«ng VI: Gia c«ng khoan ,khoÐt 6 lç mÆt trªn  6. 7- Nguyªn c«ng VII: Gia c«ng tiÖn th« ,tinh c¸c lç: 52,62, chuçi B = 2 lç 66. 8- Nguyªn c«ng VIII: Gia c«ng th«,tinh lç 20,vao chuçi lç B = 2,44. 9- Nguyªn c«ng IX: Gia c«ng khoan ,taro 3 lç mÆt trªn  3 mÆt bªn B 10- Nguyªn c«ng X: Gia c«ng khoan ,taro 3 lç mÆt trªn  3 mÆt bªn C 11- Nguyªn c«ng XI: Gia c«ng khoan ,taro lç th¨m dÇu 12 12- Nguyªn c«ng XII: Tæng kiÓm tra IV. Thø tù tiÕn tr×nh c«ng nghÖ : Nguyªn c«ng I: §óc ph«i. -Chi tiÕt ®óc ph¶i c©n ®èi vÒ h×nh d¸ng, kh«ng bÞ nøt rç cong vªnh. - VËt liÖu ®ång ®Òu kh«ng chøa nhiÒu t¹p chÊt. -Sau khi ®óc song ph¶i ñ ®Ó gi¶m ®é cøng vá ngoµi. -Lµm s¹ch ph«i tøc lµm s¹ch c¸t, ba via, ®Ó cho ph«i ®¹t ®ñ ®é ngãt tr íc khi ®a vµo gia c«ng c¬. -Ph¬ng ph¸p t¹o ph«i ®óc lµ khu«n c¸t kim lo¹i lµm khu«n b»ng m¸y 1 : Chèt ®Þnh vÞ 2 : Thµnh khu©n 3 : Lç khÝ 4 : §Ëu ngãt 5: Chi tiÕt S¬ ®å khu©n ®óc 6 : èng rãt 7 : PhÔ rãt 8 : §Ëu rãt 9 : Bulong ®ai èc 10: Tai hßm Nguyªn c«ng II: Phay mÆt A . A.Ph©n tÝch nguyªn c«ng. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Phay mÆt ®¸y A lµm chuÈn th« chÝnh cho c¸c nguyªn c«ng sau 2. §Þnh vÞ: Dïng mÆt trªn B lµm ®Þnh vÞ chÝnh ( chuÈn th« ) h¹n chÕ 3 bËc. MÆt bªn h¹n chÕ 2 bËc, mét chèt ®Þnh vÞ chÆn h¹n chÕ 1 bËc. Nh vËy chi tiÕt h¹n chÕ ®îc 6 bËc tù do. 3. KÑp chÆt: Dïng c¬ cÊu kÑp liªn ®éng 2 ®ßn kÑp ®èi xøng nhau. 4. Chän m¸y & dông cô c¾t: V× gia c«ng chi tiÕt trung b×nh ta chän m¸y phay 6h13 cã c«ng suÊt ®éng c¬ N=2,8KW, hiÖu suÊt cña m¸y lµ 0,8. D B h d Z  160 60 12 600 50 10 5. §å g¸: chuyªn dïng. 6. BËc thî: 3/7. 7. Dông cô ®o: thíc cÆp. B TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t Bíc 1 : Phay th« : - ChiÒu s©u c¾t : t = 3 mm - Lîng ch¹y dao : Theo b¶ng V – 39 [II ] : S z = 0,2  0,29 mm / r¨ng . Chän : Sz =0,2  Sv =Sz.Z = 0,2 . 10 =2 . - Tuæi thä trung b×nh cña dao : theo b¶ng V – 45 [ II ] tr 32 : T = 240 - tèc ®é c¾t : qv Cv . D . K v m Xv Yv Uv Pv V = T .t . S z . B . Z Trong ®ã : Cv , m , Xv , Yv , Uv , Pv - C¸c hÖ sè theo b¶ng X- 44 ; S z = 0,25> 0,18 Cv = 577 ; Xv = 0,17; Yv = 0,32 ; U v = 0,22 ; P v = 0 ; m =0,33 ; q v = 0,22 Kv = Kmv.Knv.Kuv Kmv – hÖ sè xÐt ®Õn chÊt lîng vËt liÖu gia c«ng , theo b¶ng X : 190 = ( HB 190 = ( 190 Kmv )1,25 )1,25 = 1 K nv – hÖ sè xÐt ®Õn tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña ph«i , theo b¶ng X-15 [II ] : Knv = 0,7 K uv – hÖ sè xÐt ®Õn vËt liÖu dông cô b¶ng X – 16 [II ] : Kuv = 0,83  Kv = 1 . 0,7 . 0,83 = 0,664 . Thay c¸c hÖ sè vµo c«ng thøc ta ®îc : 0,22 - 577.160 . 0,664 0,33 0,17 0,32 0,22 0 V = 240 .1 .86 . 0, 24 .106 . 10 Sè vßng quay trôc chÝnh : = 98 m / ph . 1000.98 = 3,14.160 = 195 vßng / ph . tra b¶ng tèc ®é m¸y thÊy : 160 < n < 200 vßng / ph  Chän nm¸y = 160 vßnh / ph . - Lîng ch¹y dao cña m¸y : S = Sz . Z .n = 0,24 .10 .160 = 384 mm / ph Theo lîng ch¹y dao m¸y thÊy : 315 < S < 400  Chän Sm¸y = 315 mm / ph . - TÝnh thêi gian m¸y : 1000.V n = Π .D L+ L1 + L 2 Sv . n .i C«ng thøc : T0 = . Trong ®ã : L – chiÒu dµi bÒ mÆt gia c«ng , L = 229 mm . L1 – lîng ¨n tíi , L 1 = √ t( D−t ) + ( 0,3 + 0,5 ) = √ 1,86(160−1,86) + 0,8 = 18 L2 – lîng vît qu¸ , L2 = 3  5 mm . Lêy L 2 = 4 . i=1 246+18+4 .1 2. 160 T0 = = 0,8375 phót . nguyªn c«ng iiI: phay mÆt D A. Ph©n tÝch nguyªn c«ng. 1. Môc ®Ých yªu cÇu : T¹o mÆt D song song víi mÆt A, cã kho¶ng c¸ch lµ 80. Gia c«ng ®¹t ®é nh¸m Rz = 25 2. §Þnh vÞ. MÆt A lµm chuÈn tinh (chuÈn ®Þnh vÞ chÝnh ) h¹n chÕ 3 bËc tù do : tÞnh tiÕn oz, xoay quanh ox vµ xoay oy. MÆt bªn h¹n chÕ 2 bËc : tÞnh tiÕn oy , xoay quanh oz. Mét chèt ®Þnh vÞ ch¨n h¹n chÕ 1 bËc :tÞnh tiÕn ox. 3. KÑp chÆt: Dïng c¬ cÊu kÑp liªn ®éng 4. Chän m¸y & dông cô c¾t: V× gia c«ng chi tiÕt hép cì Trung b×nh nªn ta chän m¸y phay 6H13 cã c«ng suÊt ®éng c¬ N=2,8KW, hiÖu suÊt cña m¸y lµ 0,8. Dao: dïng dao phay mÆt ®Çu g¾n m¶nh hîp kim cøng BK6; cã D 160 B 60 h 12  600 d 50 Z 10 5. §å g¸: chuyªn dïng. 6. BËc thî: 3/7. 7. Dông cô ®o: thíc cÆp. B TÝnh to¸n chÕ ®é c¾t Bíc 1 : Phay th« - ChiÒu s©u c¾t : t = 3,86 . - ChiÒu réng phay ®èi xøng : B = 150 . - Lîng ch¹y dao theo b¶ng V – 35 [II ] : S z = 0,2  0,29 ,chän S z = 0,22 . - Tuæi thä trung b×nh cña dao theo b¶ng X – 45 : T = 240 phót . C v . Dqv . K v - m xv yv uv pv Tèc ®é c¾t : V = T .t . S z . B . Z . Trong ®ã : C v = 445 ; X v = 0,06; Yv = 0,3 ; U v = 0,2 ; P v = 0 ; qv = 0,2 ; m = 0,32 ; K = 0,664 ; T = 240 ; t = 2,36 ; Sz = 0,22 ; Z = 10 ; B = 150 . Thay c¸c hÖ sè ta ®îc : 445.1600,2.0, 664 0,3 0,06 0,3 0,2 0 V = 240 .2,86 .0, 22 .68 .10 = 134,4 m / phót . - Sè vßng quay trôc chÝnh : 1000.V n = Π .D 1000.134, 4 = 3,14.160 = 267,5 vßng / phót . theo b¶ng vßng quay cña m¸y thÊy : 250 < n < 300  chän n = n m¸y = 250 vßng / phót . - Lîng ch¹y dao phót : S = Sz .z .n = 0,22 .10 .250 = 550 mm / phót . Theo lîng ch¹y dao cña m¸y thÊy : 550 < S < 600  chän : n = 550 mm / phót . - TÝnh thêi gian m¸y : L+ L1 + L 2 To = n. S v ; L = 267,5 L1 = +0,8 √ t( D−t ) = 21 mm . L2 = 5 267,5  21  5 2, 2.160  To = = 0,83 phót . Bíc 2 : Phay tinh . - ChiÒu s©u c¾t : t= 0,14 . + 0,3 +0,5 = 2,86(160  2,86) - - ChiÒu réng phay ®èi xøng : B = 150 . Lîng ch¹y dao theo b¶ng V – 35 [II ] : S v = 1,1  2,1 mm / vßng . 1,5 Chän Sv = 1,5 mm / vg  Sz = 10 = 0,15 mm / r¨ng . Tuæi thä trung b×nh cña dao : T = 240 phót . C v . Dqv . K v m - yv uv pv 455.1600,35.0, 664 0,32 0,15 0,1 0,2 0 thay sè ®îc : V = 240 .0,16 0,15 .150 .10 = 180 m / phót . Sè vßng quay trôc chÝnh : 1000.V n = Π .D - xv Tèc ®é c¾t : V = T .t . S z . B . Z . Trong ®ã : C v = 455 ; q v = 0,2 ; X v = 0,15 ; Yv = 0,35 ; p v = 0 ; Uv = 0,2 ; m = 0,32 ; K v = 0,664 . 1000.180 = 3,14.160 =346 vßng / phót . theo b¶ng vßng quay m¸y thÊy : 315 < n < 400  chän n = 315 vßng / phót . Lîng ch¹y dao phót : S = Sv .n = 1,5 . 315 = 472,5 mm / phót . Theo b¶ng lîng ch¹y dao m¸y thÊy : 450 < S < 500  chän S = 450 mm / phót . Thêi gian m¸y : T0 = 0,54 phót .
- Xem thêm -