Tài liệu thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết cang lưu lượng c13 hưng yên

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoaichu1425322

Tham gia: 02/11/2018

Mô tả:

thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết cang lưu lượng c13 hưng yên
Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Lêi nãi ®Çu C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét ngµnh then chèt, nã ®ãng vai trß quyÕt dÞnh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n íc. NhiÖm vô cña c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ chÕ t¹o ra c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ cho mäi lÜnh vùc cña nghµnh kinh tÕ quèc d©n, viÖc ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ®ang lµ mèi quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ nhµ níc ta. Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ ®Çu t c¸c trang bÞ hiÖn ®¹i. ViÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ nhiÖm vô träng t©m cña c¸c tr êng ®¹i häc. HiÖn nay trong c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng ®ßi hái kÜ s c¬ khÝ vµ c¸n bé kÜ thuËt c¬ khÝ ®îc ®µo t¹o ra ph¶i cã kiÕn thøc c¬ b¶n t¬ng ®èi réng, ®ång thêi ph¶i biÕt vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ thêng gÆp trong s¶n xuÊt. M«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vÞ trÝ quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kÜ s vµ c¸n bé kÜ thuËt vÒ thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ phôc vô c¸c ngµnh kinh tÕ nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, ®iÖn lùc ...vv §Ó gióp cho sinh viªn n¾m v÷ng ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña m«n häc vµ gióp cho hä lµm quen víi nhiÖm vô thiÕt kÕ, trong ch ¬ng tr×nh ®µo t¹o , ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ m«n häc kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña sinh viªn chuyªn ngµnh chÕ t¹o m¸y khi kÕt thóc m«n häc. Sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn NguyÔn V¨n Hµ ®Õn nay em ®· hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y.Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n tÊt nhiªn sÏ cã nh÷ng sai sãt do thiÕu thùc tÕ vµ kinh nghiÖm thiÕt kÕ, em rÊt mong ® îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy, c« gi¸o trong bé m«n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®Ó lÇn thiÕt kÕ sau vµ trong thùc tÕ sau nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hng Yªn,ngµy18 th¸ng 04 n¨m 2011 SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 1 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn Quang Chøc NhËn xÐt cña gi¸o viªn ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 2 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................... Hng Yªn,ngµy th¸ng 04 n¨m 2011 Gi¸o viªn híng dÉn NguyÔn V¨n Hµ MôC LôC PhÇn I. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt PhÇn II. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt PhÇn III. X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt PhÇn IV. Chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i PhÇn V. LËp thø tù nguyªn c«ng PhÇn VI. TÝnh lîng d cho mét bÒ mÆt vµ tra lîng d cho c¸c bÒ mÆt cßn l¹i PhÇn VII. TÝnh chÕ ®é c¾t cho mét nguyªn c«ng vµ tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng cßn l¹i PhÇn VIII. X¸c ®Þnh thêi gian nguyªn c«ng PhÇn IX. ThiÕt kÕ ®å g¸ cho nguyªn c«ng gia c«ng 2 lç 3 mm PhÇn X. KÕt luËn PhÇn XI. Tµi liÖu tham kh¶o trang 5 trang 6 trang 7 trang 9 trang 13 SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 3 trang 20 trang 28 trang 45 trang 51 trang 57 trang 58 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM thuyÕt minh ®å ¸n m«n häc C«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y 1. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT 1.1. Chi tiÕt cµng lu lîng. H×nh 1: B¶n vÏ 3D cña chi tiÕt cµng lu lîng 1.2. Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt Cµng lu lîng (®iÒu tèc ) ®îc chÕ t¹o tõ gang dÎo ,c¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña cµng lµ c¸c mÆt lç vµ mÆt ®Çu, cã chÝnh x¸c ®¹t ®Õn cÊp 8, ®é nh½n bãng SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 4 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM ®¹t ®Õn R Z10. Nã lµ bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng trung gian cña mét sè c¬ cÊu nh van tiÕt lu, c¬ cÊu trong ®éng c¬ §iezen, trong bé phËn ®iÒu tèc. §Çu r·nh kÝn cña cµng nhËn chuyÓn ®éng tõ c¸c bé phËn kh¸c sau ®ã truyÒn sang ®Çu cã r·nh hë ®îc l¾p víi trôc. Trôc ®îc l¾p vµo r·nh vµ ®îc cè ®Þnh nhê chèt ®ù¬c l¾p vµo lç 3. C¸c bÒ mÆt lµm viÖc cña cµng lµ c¸c mÆt lç nªn ®é chÝnh x¸c cña c¸c bÒ mÆt nµy ph¶i cao ,vµ ph¶i ®¹t ®îc ®é nh½n bãng ®Ó ®¶m b¶o ®îc sù ho¹t ®éng chÝnh x¸c ,vµ l¾p ghÐp víi c¬ cÊu kh¸c . Thµnh phÇn cña thÐp C45 C Si Mn 0,40,5 0,170,3 0,50,8 7 S 0,045 P 0,045 Ni 0,30 Cr 0,30 2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu . Cµng lu lîng (®iÒu tèc) thuéc hä chi tiÕt d¹ng cµng, c¸c bÒ mÆt lµm viÖc lµ c¸c bÒ mÆt lç nªn yªu cÇu vÒ ®é song song gi÷a hai ® êng t©m ®¹t 0,05/100 mm chiÒu dµi ®é vu«ng gãc gi÷a c¸c ®êng t©m chi tiÕt vµ mÆt ®Çu ,®é song song gi÷a c¸c bÒ mÆt cña chi tiÕt ,®é nh¸m bÒ mÆt R Z10 . Chi tiÕt khi lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®îc ®é cøng v÷ng ,chÞu lùc vµ chÞu c¸c øng suÊt .Chi tiÕt ph¶i cã kh¶ n¨ng gia c«ng ®îc trªn c¸c m¸y v¹n n¨ng th«ng thêng vµ b»ng c¸c ph¬ng ph¸p gia c«ng th«ng dông .khi lµm viÖc chi tiÕt ph¶i kh«ng bÞ biÕn d¹ng. Hai ®Çu cña cµng cã thÓ tÝch vµ khèi lîng gÇn b»ng nhau, th©n cña cµng nghiªng mét gãc lín nªn khi g¸ ®Æt ®Ó phay r·nh kÝn vµ r·nh hë lµ rÊt khã kh¨n v× vËy cÇn ph¶i thiÕt kÕ ®å g¸ ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cao ®Ó gia c«ng ®îc theo yªu cÇu. R·nh kÝn vµ r·nh hë cã thÓ gia c«ng b»ng ph¬ng ph¸p phay. Gia c«ng c¸c mÆt ®Çu b»ng ph¬ng ph¸p phay. Lç 3 ®îc dïng ®Ó l¾p chèt gi÷ trôc nªn kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao. SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 5 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM 3. XÁC ĐỊNH DẠNG XẢN XUẤT D¹ng s¶n xuÊt phô thuéc vµo s¶n lîng chi tiÕt trong mét n¨m vµ träng lîng chi tiÕt 1/ S¶n lîng chi tiÕt: N = 15.000 chi tiÕt/n¨m. 2/ Träng lîng chi tiÕt: Träng lîng chi tiÕt ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Q = V. (kg) Trong ®ã: Q – träng lîng chi tiÕt (kg) V – thÓ tÝch chi tiÕt (dm 3)  - träng lîng riªng cña vËt liÖu a. Träng lîng riªng cña vËt liÖu  = 7,852 kg/dm 3 b. X¸c ®Þnh thÓ tÝch cña chi tiÕt chia vËt thÓ ra thµnh 3 phÇn víi thÓ tÝch t¬ng øng lµ : V 1, V2,V3 SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 6 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM V1=7 . 15 . 12 = 1260 (mm 3) V2 = (21 .10 .4) /COS 50 0 =1306 (mm3) V3 = 20 .6 .13 =1560 (mm 3) V= V1+ V2 +V3 =4126 (mm 3) = 0,04126 (dm 3 ) Träng lîng cña chi tiÕt lµ :Q = V .  =0,04126 . 7,852 =0,324 ( kg) Sau khi x¸c ®Þnh ®îc N vµ Q ta dùa vµo b¶ng sau ®Ó chän d¹ng s¶n xuÊt (b¶ng 2 – TK§ACNCTM) Q – träng lîng chi tiÕt D¹ng s¶n xuÊt >200kG 4 – 200kG <4kG S¶n lîng hµng n¨m cña chi tiÕt (chiÕc) §¬n chiÕc <5 <10 <100 Hµng lo¹t nhá 55-100 10-200 100-500 Hµng lo¹t võa 100-300 200-500 500-5000 Hµng lo¹t lín 300-1000 500-1000 5000-50.000 Hµng khèi >1000 >5000 >50.000 Ta thÊy d¹ng s¶n suÊt lµ hµng lo¹t lín . SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 7 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM 4. XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI. - X¸c ®Þnh lo¹i ph«i Lo¹i ph«i ®îc x¸c ®Þnh theo kÕt cÊu cña chi tiÕt, lo¹i vËt liÖu, ®iÒu kiÖn kü thuËt, d¹ng s¶n xuÊt. Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p t¹o ph«i kh¸c nhau: - Ph«i thÐp thanh: dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c lo¹i chi tiÕt nh con l¨n, chi tiÕt kÑp chÆt, c¸c lo¹i trôc, xilanh, pitton, b¹c, b¸nh r¨ng cã ® êng kÝnh nhá dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t võa, lo¹t lín, hµng khèi. - Ph«i dËp: thêng dïng cho c¸c lo¹i chi tiÕt nh: trôc r¨ng c«n, trôc r¨ng th¼ng, c¸c lo¹i b¸nh r¨ng kh¸c, c¸c chi tiÕt d¹ng cµng, trôc ch÷ thËp, trôc khuûu. C¸c lo¹i chi tiÕt nµy ®îc dËp trªn m¸y bóa n»m ngang hoÆc m¸y dËp ®øng. §èi víi chi tiÕt ®¬n gi¶n th× dËp kh«ng cã ba via, cßn chi tiÕt phøc t¹p dËp sÏ cã ba via. - Ph«i rÌn tù do: trong s¶n xuÊt ®¬n chiÕc vµ hµng lo¹t nhá, ng êi ta thay ph«i b»ng ph«i rÌn tù do. - Ph«i ®óc: ®îc dïng cho c¸c chi tiÕt nh: c¸c gèi ®ì, c¸c chi tiÕt d¹ng hép, c¸c lo¹i cµng phøc t¹p, c¸c lo¹i trôc ch÷ thËp …VËt liÖu dïng cho ph«i ®óc lµ gang, thÐp, ®ång, nh«m vµ c¸c lo¹i hîp kim kh¸c. §óc ®îc thùc hiÖn trong khu«n c¸t, khu«n kim lo¹i, trong khu«n vá máng vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®óc ly t©m, ®óc ¸p lùc, ®óc theo khu«n mÉu ch¶y. =>Do yªu cÇu kÜ thuËt cña chi tiÕt “cµng lu lîng” nªn ta chän ph¬ng ph¸p ®óc. 2. Ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i: SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 8 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Trong ngµnh chÕ t¹o m¸y th× tïy theo d¹ng s¶n xuÊt mµ chi phÝ vÒ ph«i liÖu chiÕm tõ 3060% tæng chi phÝ chÕ t¹o. Ph«i ®îc x¸c lËp hîp lý sÏ ®a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ khi chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o lîng d gia c«ng. - Lîng d qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu tiªu hao lao ®éng ®Ó gia c«ng nhiÒu, tèn n¨ng lîng, dông cô c¾t vËn chuyÓn nÆng dÉn tíi gi¸ thµnh t¨ng. - Lîng d qu¸ nhá sÏ kh«ng ®ñ ®Ó hít ®i c¸c sai lÖch cña ph«i ®Ó biÕn ph«i thµnh chi tiÕt hoµn thiÖn, lµm ¶nh hëng tíi c¸c bíc nguyªn c«ng vµ c¸c bíc gia c«ng. Nh vËy viÖc x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p t¹o ph«i dùa trªn c¸c c¬ së sau ®©y : - KÕt cÊu h×nh d¸ng, kÝch thíc cña chi tiÕt . - VËt liÖu vµ ®Æc tÝnh vËt liÖu cña chi tiÕt mµ thiÕt kÕ ®ßi hái. - S¶n lîng cña chi tiÕt hoÆc d¹ng s¶n xuÊt. - Hoµn c¶nh vµ kh¶ n¨ng cô thÓ cña xÝ nghiÖp. - Kh¶ n¨ng ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c vµ yªu cÇu kÜ thuËt cña ph¬ng ph¸p t¹o ph«i. - V× vËy chän ph¬ng ¸n t¹o ph«i hîp lý sÏ n©ng cao tÝnh sö dông cña chi tiÕt. §Ó x©y dùng ph¬ng ¸n t¹o ph«i hîp lý ta so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n t¹o ph«i sau: - Ph¬ng ph¸p ®óc ¸p lùc: §óc ®îc c¸c chi tiÕt cã kÕt cÊu phøc t¹p, vËt liÖu phøc t¹p, cã thµnh máng, ®óc ®îc c¸c lç nhá cã kÝch thíc kh¸c nhau, cã ®é nh½n bãng cao, c¬ tÝnh vËt liÖu tèt, n¨ng suÊt cao. Nh ng khu«n l¹i chãng bÞ mßn do kim lo¹i nãng bµo mßn khi ®îc dÉn díi ¸p lùc lín. - Ph¬ng ph¸p ®óc ly t©m: ®óc ®îc c¸cvËt trßn rçng mµ kh«ng cÇn dïng lâi do ®ã tiÕt kiÖm ®îc vËt liÖu vµ c«ng lµm lâi. VËt ®óc cã tæ chøc kim lo¹i nhá mÞn, chÆt kh«ng tån t¹i rç xØ khi co ngãt. Nhng khu«n ®óc cÇn cã ®é bÒn cao do ph¶i lµm viÖc ë nhiÖt ®é vµ lùc Ðp cña kim lo¹i lín. §é chÝnh x¸c cña lç thÊp, chÊt lîng bÒ mÆt lç kÐm. - §óc trong khu«n kim lo¹i: §óc ®îc c¸c vËt ®óc phøc t¸p, vËt ®óc cã chÊt lîng tèt, tuæi bÒn cao, ®é chÝnh x¸c vµ ®é nh½n bãng bÒ mËtco. Tæ chøc kim lo¹i nhá mÞn, n¨ng suÊt cao, h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm - §óc trong khu«n mÉu ch¶y: VËt ®óc cã ®é chÝnh x¸c, ®é bãng cao, ®óc ®îc ¸c vËt ®óc cã h×nh d¹ng phøc t¹p. Nhng n¨ng suÊt thÊp, dïng ®Ó ®óc c¸c kim lo¹i quý, cÇn tiÕt kiÖm vËt liÖu. SVTH: Nguyễn Quang Chức GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang 9 Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM - §óc liªn tôc: ThÝch hîp víi c¸c vËt ®óc dµi, ®óc c¸c tÊm kim lo¹i cho c¸n. VËt ®óc kh«ng cã rç co, rç khÝ, rç xØ, Ýt bÞ thiªn tÝch . - Ph«i dËp: Ph«i dËp thêng dïng cho c¸c chi tiÕt sau ®©y: Trôc r¨ng c«n, trôc r¨ng th¼ng, c¸c lo¹i b¸nh r¨ng kh¸c, c¸c chi tiÕt d¹ng cµng, trôc ch÷ thËp, trôc khuûu… ¦u ®iÓm :  Sö dông mét bé khu«n cã khÝch th¬c gÇn gièng vËt gia c«ng.  §é chÝnh x¸c cña vËt dËp cao  Kim lo¹i cã tÝnh dÎo tèt h¬n, dÔ biÕn d¹ng, c¬ tÝnh s¶n phÈm cao h¬n vµ cã thÓ gia c«ng vËt phøc t¹p.  DÔ c¬ khÝ hãa nªn n¨ng suÊt cao.  HÖ sè sö dông vËt liÖu cao. Nhîc ®iÓm :  Yªu cÇu thiÕt bÞ sö dông cã c«ng suÊt lín, chuyÓn ®éng chÝnh x¸c, kh«ng chÕ t¹o ®îc ph«i lín.  Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn nªn ph«i dËp chØ dïng trong s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ hµng khèi. Tãm l¹i, tõ yªu cÇu kü thuËt vµ kinh tÕ cña s¶n phÈm ta chän ph¬ng ph¸p dËp. Do cã ®Æc ®iÓm sau:  Chi tiÕt dËp cã ®é chÝnh x¸c t¬ng ®èi cao  DÔ tù ®éng hãa  H¹n chÕ ba via, gê mÐp. 3. Gia c«ng chuÈn bÞ ph«i: 1. Do d¹ng s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt hµng khèi lªn viÖc gia c«ng chuÈn bÞ ph«i lµ viÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh gia c«ng c¬, cÇn chuÈn bÞ ph«i v× : - Ph«i ®îc chÕ t¹o ra cã ch©t lîng bÒ mÆt xÊu so víi yªu cÇu nh xï x×, ba via. T×nh tr¹ng ®ã lµm cho dông cô c¾t nhanh bÞ mßn, nhanh háng, chÕ ®é c¾t khi gia c«ng bÞ h¹n chÕ nhiÒu, ®ång thêi dÔ sinh ra va ®Ëp, rung ®éng lµm gi¶m nhanh ®é chÝnh x¸c cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc. Sai lÖch h×nh d¸ng h×nh häc cña ph«i lín do tÝnh in dËp khi gia c«ng ®Ó ®¹t yªu cÇu cña chi tiÕt cÇn ph¶i c¾t b»ng nhiÒu lÇn vµ b»ng nhiÒu dao lµm cho thêi gian gia c«ng kÐo dµi, chi phÝ lín. Do ®ã ®Ó kh¾c phôc khi ®ã ta ph¶i dïng bÒ mÆt th« cña chi tiÕt cÇn ph¶i gia c«ng chuÈn l¹i ph«i. Gia c«ng chuÈn bÞ ph«i thêng lµ: lµm s¹ch ph«i, n¾n th¼ng ph«i, gia c«ng bãc vá. SVTH: Nguyễn Quang Chức 10 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Tuú thuéc vµo d¹ng ph«i yªu cÇu cÇn ®¹t cña chi tiÕt gia c«ng mµ dïng nguyªn c«ng gia c«ng chuÈn bÞ ph«i thÝch hîp nhÊt, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i qua c¸c c«ng viÖc nãi trªn. 2. C¨n cø vµo yªu cÇu nãi trªn kÕt hîp víi viÖc xem xÐt ®iÒu kiÖn trang bÞ, h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cho chi tiÕt, ta cã ph¬ng ¸n gia c«ng chuÈn bÞ ph«i nh sau: - Lµm s¹ch bÒ mÆt b»ng chæi s¾t. - Lµm s¹ch ba via b»ng dòa. - §èi víi mÆt trªn cña chi tiÕt ta chän lµm chuÈn th« ta cã thÓ gia c«ng s¬ bé líp vá ®Ó ®ñ lîng d gia c«ng cho chi tiÕt. Sau giai ®o¹n nµy ph«i ®¹t cÊp chÝnh x¸c lµ 14 ®èi víi chi tiÕt ®óc trong khu«n kim lo¹i (b¶ng 3-66 STCNCTM1). 3. ThiÕt kÕ b¶n vÏ lång ph«i: 5. LẬP THỨ TỰ NGUYÊN CÔNG. 1. X¸c ®Þnh ®êng lèi c«ng nghÖ SVTH: Nguyễn Quang Chức 11 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Do d¹ng s¶n xuÊt lµ hµng lo¹t lín nªn viÖc x¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ hîp lý cho chi tiÕt “cµng ®iÒu tèc” cã ý nghÝa quan träng ,nã ¶nh h ëng tíi n¨ng suÊt vµ chÊt lîng cña s¶n phÈm Trong quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó gia c«ng c¸c s¶n phÈm hµng lo¹t lín vµ hµng khèi ngêi ta thêng chän ph¬ng ¸n gia c«ng lµ ph©n t¸n nguyªn c«ng . Theo ph¬ng ¸n nµy th× quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc chia ra thµnh c¸c nguyªn c«ng ®¬n gi¶n cã thêi gian nh nhau hoÆc béi sè cña nhÞp,ë ®©y mçi m¸y ®îc thùc hiÖn mét nguyªn c«ng nhÊt ®Þnh ,®å g¸ ®îc sö dông lµ ®å g¸ chuyªn dïng 2. Chän ph¬ng ph¸p gia c«ng §èi víi chi tiÕt “cµng ®iÒu tèc” vµ d¹ng s¶n suÊt hµng lo¹t lín ta chän ph¬ng ¸n ph©n t¸n nguyªn c«ng ( gia c«ng nhiÒu vÞ chÝ ). ë ®©y ta dïng c¸c lo¹i m¸y v¹n n¨ng kÕt hîp víi c¸c ®å g¸ chuyªn dïng vµ c¸c m¸y chuyªn dïng dÔ chÕ t¹o. 2. LËp tiÕn tr×nh c«ng nghÖ NhiÖm vô trong giai ®o¹n nµy lµ x¸c ®Þnh thø tù gia c«ng c¸c bÒ mÆt chi tiÕt. Sau khi nghiªn cøu chi tiÕt ®· cho, dùa vµo quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt ®iÓn chi tiÕt d¹ng cµng ®Ó lËp tiÕn tr×nh gia c«ng. C¸c ph¬ng ¸n gia c«ng cã thÓ lµ : Ph¬ng ¸n I Nguyªn c«ng I : Gia c«ng 2 mÆt ®Çu B,C Nguyªn c«ng II : Gia c«ng 2 mÆt ®Çu A ,D Nguyªn c«ng III : Gia c«ng 2 mÆt bªn E, H Nguyªn c«ng IV : Gia c«ng hai mÆt bªn F ,G Nguyªn c«ng V : Gia c«ng r·nh hë R3 Nguyªn c«ng VI : Gia c«ng r·nh kÝn Nguyªn c«ng VII : Khoan lç 3 Nguyªn c«ng VIII : KiÓm tra Ph¬ng ¸n II Nguyªn c«ng I : gia c«ng 2 mÆt ®Çu B ,C Nguyªn c«ng II : gia c«ng 2 mÆt ®Çu A ,D Nguyªn c«ng III : gia c«ng r·nh hë Nguyªn c«ng IV : gia c«ng r·nh kÝn Nguyªn c«ng V : gia c«ng 2 mÆt bªn E ,H SVTH: Nguyễn Quang Chức 12 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Nguyªn c«ng VI : gia c«ng 2 mÆt bªn F , G Nguyªn c«ng VII : khoan lç 3 Ta thÊy ph¬ng ¸n I lµ ph¬ng ¸n phï hîp nhÊt 4. Thø tù nguyªn c«ng: Nguyªn c«ng I : gia c«ng 2 mÆt ®Çu B ,C S¬ ®å ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt nh h×nh vÏ :  §Þnh vÞ : dïng 2 phiÕn tú ®Çu khÝa nh¸m ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng bªn 2 ®Çu cña cµng kh«ng chÕ 3 bËc tù do :quay theo ph¬ng 0x ,oy vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oz .2 chèt tú ®Çu khÝa nh¸m khèng chÕ 2 bËc tù do :quay theo oz ,vµ tÞnh tiÕn theo oy .  KÑp chÆt : C¬ cÊu kÑp chÆt lµ c¬ cÊu kÑp ren vÝt .  Chon m¸y: M¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt cña m¸y N m = 7(kw), n p = 1440 vg/ph. 18 cÊp tèc ®é n tc = 30 -> 1500vg/ph.  Chän dao : Dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng g¾n m¶nh thÐp giã .C¸c th«ng sè cña dao lµ :D = 80 (mm) , B = 12 (mm) ,d = 27 (mm) , z=12  Bíc gia c«ng : Phay th« - Phay tinh  Dông cô kiÓm tra : Thíc cÆp , thíc kiÓm ph¼ng. Nguyªn c«ng II : Gia c«ng 2 mÆt ®Çu A ,D SVTH: Nguyễn Quang Chức 13 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM S¬ ®å ®Þnh vÞ :  §Þnh vÞ : dïng 2 phiÕn tú nh¸m ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng díi khèng chÕ 3 bËc tù do : quay theo ph¬ng ox ,oy vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oz ,dung 2 chèt tú nh¸m khèng chÕ 2 bËc tù do ë mÆt bªn :quay theo ph¬ng oz ,vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oy .  KÑp chÆt : c¬ cÊu kÑp chÆt lµ c¬ cÊu kÑp ren vÝt .  Chon m¸y : M¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt cña m¸y N m = 7(kw), n p = 1440 vg/ph. 18 cÊp tèc ®é n tc = 30 -> 1500vg/ph.  Chän dao : Dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng g¾n m¶nh thÐp giã .C¸c th«ng sè cña dao lµ :D = 80 (mm) , B = 12 (mm) ,d = 27 (mm) , z=12  Bíc gia c«ng : Phay th« - Phay tinh  Dông cô kiÓm tra : Thíc cÆp , thíc kiÓm ph¼ng. Nguyªn c«ng III : Gia c«ng 2 mÆt bªn E ,H S¬ ®å ®Þnh vÞ : SVTH: Nguyễn Quang Chức 14 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM  §Þnh vÞ : dïng phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng díi khèng chÕ 3 bËc tù do : quay theo ph¬ng ox ,oy vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oz, hai chèt tú nh¸m ®Þnh vÞ ë mÆt bªn khèng chÕ 2 bËc tù do : quay theo oz ,vµ tÞnh tiÕn theo oy ,cã chèt tú phô ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng .  KÑp chÆt : Dïng c¬ cÊu kÑp bul«ng - ®ai èc .  Chon m¸y : M¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt cña m¸y N m = 7(kw), n p = 1440 vg/ph. 18 cÊp tèc ®é n tc = 30 -> 1500vg/ph.  Chän dao : Dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng g¾n m¶nh thÐp giã .C¸c th«ng sè cña dao lµ :D = 80 (mm) , B = 12 (mm) ,d = 27 (mm) , z=12  Bíc gia c«ng : Phay th« - Phay tinh  Dông cô kiÓm tra : Thíc cÆp , thíc kiÓm ph¼ng. Nguyªn c«ng IV : Gia c«ng 2 mÆt bªn F ,G S¬ ®å ®Þnh vÞ : SVTH: Nguyễn Quang Chức 15 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM  §Þnh vÞ : dïng phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng díi khèng chÕ 3 bËc tù do : quay theo ph¬ng ox ,oy vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oz, hai chèt tú nh¸m ®Þnh vÞ ë mÆt bªn khèng chÕ 2 bËc tù do : quay theo oz ,vµ tÞnh tiÕn theo oy ,cã chèt tú phô ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng.  KÑp chÆt : Dïng c¬ cÊu kÑp bul«ng - ®ai èc.  Chon m¸y : M¸y phay n»m ngang 6H82. C«ng suÊt cña m¸y N m = 7(kw), n p = 1440 vg/ph. 18 cÊp tèc ®é n tc = 30 -> 1500vg/ph.  Chän dao : Dao phay ®Üa 3 mÆt r¨ng g¾n m¶nh thÐp giã .C¸c th«ng sè cña dao lµ :D = 80 (mm) , B = 12 (mm) ,d = 27 (mm) , z=12  Bíc gia c«ng : Phay th« - Phay tinh  Dông cô kiÓm tra : Thíc cÆp , thíc kiÓm ph¼ng. Nguyªn c«ng V : Gia c«ng r·nh hë R3 S¬ ®å ®Þnh vÞ : SVTH: Nguyễn Quang Chức 16 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM  §Þnh vÞ : dïng phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng díi khèng chÕ 3 bËc tù do : quay theo ph¬ng ox ,oy vµ tÞnh tiÕn theo ph¬ng oz, hai chèt tú nh¸m ®Þnh vÞ ë mÆt bªn khèng chÕ 2 bËc tù do : quay theo oz ,vµ tÞnh tiÕn theo oy ,cã chèt tú phô ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng .  KÑp chÆt : Dïng c¬ cÊu kÑp bul«ng - ®ai èc .  Chän m¸y : M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 (tra trong bảng 9.38/ trang72– STCNCTM – T3) MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 320  1250mm. C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao : N = 1,7kw, hiÖu suÊt m¸y  = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 18 cÊp: 30 ; 37,5 ; 47,5 ; 60; 75 ; 95 ; 118 ; 150; 190; 235 ; 300 ; 375; 475 ; 600 ; 750 ; 950 ; 1180 ; 1500. Lùc c¾t chiÒu trôc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn bµn m¸y: Pmax=19,650N(2000kg).  Chän dao :dao phay ngãn ®u«i trô : D= 6 (mm) , L=57 (mm) ,l=13 ,sè r¨ng = 3.  Bíc gia c«ng : phay ®¹t ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu SVTH: Nguyễn Quang Chức 17 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Nguyªn c«ng VI : Gia c«ng r·nh kÝn R3 S¬ ®å ®Þnh vÞ :  §Þnh vÞ : mÆt ph¼ng phiÕn tú ®Þnh vÞ mÆt ph¼ng d íi khèng chÕ 3 bËc tù do : quay theo ox , oy vµ tÞnh tiÕn theo oz ,1 chèt trô ng¾n ®Þnh vÞ vµo r·nh khèng chÕ 2 bËc tù do : tÞnh tiÕn theo ox ,oy . 1 chèt tú nh¸m ®Þnh vÞ mÆt bªn khèng chÕ 1 bËc tù do lµ quay theo oz,cã chèt tú phô ®Ó t¨ng ®é cøng v÷ng .  KÑp chÆt : Dïng c¬ cÊu trôc vÝt - ®ai èc . Chän m¸y : M¸y phay ®øng v¹n n¨ng 6H12 (tra trong bảng 9.38/ trang72– STCNCTM – T3) MÆt lµm viÖc cña bµn m¸y: 320  1250mm. C«ng suÊt ®éng c¬ ch¹y dao : N = 1,7kw, hiÖu suÊt m¸y  = 0,75. Tèc ®é trôc chÝnh: 18 cÊp: 30 ; 37,5 ; 47,5 ; 60; 75 ; 95 ; 118 ; 150; 190; 235 ; 300 ; 375; 475 ; 600 ; 750 ; 950 ; 1180 ; 1500. SVTH: Nguyễn Quang Chức 18 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM Lùc c¾t chiÒu trôc lín nhÊt cho phÐp t¸c dông lªn bµn m¸y: Pmax=19,650N(2000kg).  Chän dao :dao phay r·nh ®u«i trô : D= 6 (mm) , L=52 (mm) ,l=8 ,sè r¨ng = 2.  Bíc gia c«ng : phay ®¹t ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu Nguyªn c«ng VII : Khoan lç 3±0.06 S¬ ®å ®Þnh vÞ :  §Þnh vÞ : phiÕn tú khèng chÕ 3 bËc tù do ë mÆt bªn mét chèt trô ®îc l¾p vµo r·nh hë khèng chÕ 2 bËc tù do , vµ 1 chèt tú khèng chÕ 1 bËc tù do . chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ 6 bËc tù do.  KÑp chÆt : Dïng c¬ cÊu trôc vÝt - ®ai èc  Chän m¸y : M¸y khoan ®øng 2H125. C«ng suÊt cña m¸y N m = 2,2(kw)  Chän mòi khoan : mòi khoan ruét giµ ®u«i trô cã d =3 (mm) ,L =100 (mm), l =66(mm) SVTH: Nguyễn Quang Chức 19 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang Trường Đại học SPKT Hưng Yên Khoa: Cơ khí ĐỒ ÁN MÔN HỌC CNCTM  Bíc gia c«ng : khoan , doa.  Dông cô kiÓm tra : Thíc cÆp Nguyªn c«ng VIII: KiÓm tra - KiÓm tra ®é song song gi÷a c¸c mÆt ®Çu cña cµng . Dông cô kiÓm tra lµ ®ång hå kiÓm tra ®é song song Chi tiÕt ®îc ®Þnh vÞ trªn bµn MAP kim ®ång hå tiÕp xóc vµo c¸c mÆt ®Çu cña chi tiÕt t¹i vÞ chÝ 2 ®iÓm xa nhÊt cña mÆt ®Çu , ta ®o ®îc ®é kh«ng song song g÷a c¸c mÆt ®Çu : SS = (x2 – x1 ) /2 6. TÍNH LƯỢNG DƯ CHO MỘT BỀ MẶT VÀ TRA LƯỢNG DƯ CHO CÁC BỀ MẶT CÒN LẠI. Víi viÖc tÝnh to¸n lîng d gia c«ng cho chi tiÕt lµ c«ng viÖc quan träng vµ cÇn thiÕt lµm c¬ së sau nµy cho c«ng viÖc chÕ t¹o ph«i. NÕu x¸c ®Þnh lîng d gia c«ng kh«ng hîp lý sÏ g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc sau nµy ,cã ¶nh hëng lín tíi tÝnh kinh tÕ vµ nhiÒu mÆt. NÕu lîng d gia c«ng qu¸ lín sÏ tèn nguyªn vËt liÖu tiªu, ph¶i qua nhiÒu lÇn c¾t gät ¶nh hëng tíi dông cô c¾t vµ ®é réng trong qu¸ tr×nh gia c«ng, ®å g¸ kh«ng ®îc bÒn ¶nh hëng tíi chi tiÕt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ kh«ng cao. SVTH: Nguyễn Quang Chức 20 GVHD: Nguyễn Văn Hà Trang
- Xem thêm -