Tài liệu Thiết kế ô tô chở xăng dầu

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 105 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

Baùo caùo Luaän vaên toát nghieäp GVHD: Ths.VÖÔNG NHÖ LONG THIEÁT KEÁ OÂ TOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU Sinh Viên Thực Hiện: NGUYỄN VĂN HIỂN G0500919 PHẠM NGỌC QUANG G0502244 NỘI DUNG BÁO CÁO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TOÅNG QUAN VEÀ OÂTOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU CAÙC YEÂU CAÀU VAØ QUY ÑÒNH THIEÁT KEÁ OÂ TOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU THIEÁT KEÁ BOÁ TRÍ CHUNG TÍNH TOAÙN ÑOÄNG HOÏC, ÑOÄNG LÖÏC HOÏC THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT THIEÁT KEÁ COÂNG NGHEÄ BAÛO TRÌ BAÛO DÖÔÕNG TÍNH KINH TEÁ KYÕ THUAÄT CUÛA ÑEÀ TAØI Phần 1: TOÅNG QUAN VEÀ OÂ TOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU Lòch söû ngaønh vaän taûi xaêng daàu: Ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy daàu mỏ haøng ngaøn naêm tröôùc coâng nguyeân nhöng maõi ñeán giöõa theá kyû 19 ngöôøi ta môùi khai thaùc daàu theo moâ hình coâng nghieäp, töø ñoù naûy sinh nhu caàu raát lôùn trong vieäc vaän chuyeån xaêng daàu. Tröôùc sau Haøng loaït caùc haõng xe nhö Mack, Kelly, White, GMC, Ford, Wilcox, Sulivan,… ra ñôøi Mack 1910 Kenworth 1937 GMC 1940 White 1944 Freightliner Tình hình ngaønh vaän taûi xaêng daàu:    Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ coù toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khaù cao treân theá giôùi,ñoøi hoûi caàn nhieàu vaø nhieàu nhieân lieäu hôn nöõa ñeå phuïc vuï saûn xuaát kinh doanh. Vieät Nam laø moät nöôùc ñang phaùt trieån nhu caàu veà naêng löôïng ñaëc bieät laø xaêng daàu ñeå phuïc vuï cho vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc ngaøy caøng cao. Ngoaøi ra ñeå ñaûm baûo nhu caàu veà an ninh naêng löôïng neân Nhaø nöôùc ñaõ coù nhieàu chuû tröông thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ngaønh xaêng daàu trong ñoù coù vaän taûi xaêng daàu. Phần 2: CAÙC YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ OÂTOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU -Xe thieát keá phaûi ñaûm baûo caùc TCVN,TCN vaø phaûi tuaân thuû theo caùc quy ñònh trong taøi lieäu “Xiteùc oâtoâ- Quy trình kieåm ñònh” ÑLVN 05:1998 do Boä Giao Thoâng Vaän Taûi, Cuïc ñaêng kieåm qui ñònh -Dung tích boàn vaø taûi troïng xe phaûi phuø hôïp ñeå ñaûm baûo tính kinh teá vaø thuaän lôïi khi di chuyeån. -Xe phaûi hoaït ñoäng toát trong ñieàu kieän khí haäu, moâi tröôøng Vieät Nam. YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ OÂTOÂ CHÔÛ XAÊNG DAÀU -Tính naêng ñoäng hoïc vaø ñoäng löïc hoïc toát, an toaøn khi söû duïng -Xe cheá taïo phaûi coù giaù thaønh reû, mang tính hieäu quaû kinh teá cao, laøm vieäc oån ñònh. -Keát caáu ñôn giaûn, mang tính coâng ngheä cao, phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát vaø cheá taïo trong nöôùc. -Phuï tuøng thay theá cuõng nhö sửa chöõa deã daøng, chi phí thaáp QUY ÑÒNH ÑOÁI VÔÙI BOÀN: -Boàn phaûi coù daïng hình truï khoâng ñöôïc meùo, beïp, roø ræ. Keát caáu cuûa boàn phaûi cöùng, beàn chaéc, ñaûm baûo khoâng thay ñoåi dung tích khi ñong chöùa vaø vaän chuyeån, chòu ñöôïc aùp suaát dö khoâng nhoû hôn 0,8 at. -Xe boàn phaûi coù caàu thang thuaän tieän cho vieäc leân xuoáng, trang bò caùc bình cöùu hoaû, oáng xaû cuûa ñoäng cô oâtoâ phaûi boá trí ôû ñaàu xe. QUY ÑÒNH ÑOÁI VÔÙI BOÀN: -Xích tieáp ñaát cuûa xe bồn phaûi ñuû daøi vaø coù theå ñieàu chænh ñöôïc sao cho luoân luoân coù ít nhaát 2 maét chaïm ñaát. -Khoâng ñöôïc haøn theâm treân thaân boàn caùc giaù ñôõ ñeå chöùa nhöõng haøng hoaù khoâng thuoäc quy ñònh vaän chuyeån cuûa xe boàn. YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CUÛA BOÀN -Cöûa nhaäp xaêng daàu ñöôïc boá trí treân naép boàn coù ñöôøng kính loã khoâng nhoû hôn 200 mm. Keát caáu naép ñaäy cöûa nhaäp phaûi baûo ñaûm kín, ñoùng môû deã daøng. -Van hoâ haáp ñöôïc laép chaët treân naép boàn baûo ñaûm thôû ra khi aùp suaát dö beân trong boàn ≥0,5 at vaø thôû vaøo khi aùp suaát chaân khoâng trong boàn ≤0,015 at. YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CUÛA BOÀN -Boàn coù dung tích lôùn hôn 3000 lít phaûi coù caùc taám chaén soùng gaén chaët beân trong boàn. -Boàn phaûi coù cô caáu thoaùt khí ñaûm baûo loaïi tröø caùc tuùi khí khi chöùa ñaày chaát loûng. Cô caáu thoaùt khí goàm 2 ñoaïn oáng daãn khí baèng kim loaïi ñöôøng kính trong khoâng nhoû hôn 10 mm. -Ñoaïn oáng xaû boá trí thuaän tieän, ñaûm baûo xaû nhanh, xaû heát löôïng xaêng daàu trong boàn. -Treân hai beân söôøn vaø ñaùy sau boàn oâ toâ phaûi ghi chöõ "Caám löûa" to vaø roõ. Chieàu cao chöõ ≥ 200 mm. Phần 3: THIẾT KẾ BỐ TRÍ CHUNG YEÂU CAÀU VAØ CHOÏN XE CÔ SÔÛ: -Coù khaû naêng chôû ñöôïc 4000 – 5000L do yeâu caàu cuûa khaùch haøng. -Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa xe phuø hôïp vôùi TCVN, TCN -Suaát tieâu hao nhieân lieäu ñoäng cô thaáp. -Chieàu daøi saétxi phaûi ñuû daøi ñeå laép ñaët boàn. -Giaù thaønh xe reû, phuï tuøng thay theá deã daøng…  Hieän nay moät soá coâng ty ñoùng xe boàn vôùi taûi troïng nhoû thöôøng söû duïng xe HINO vôùi maãu maõ ñeïp ñoä beàn cao, laøm vieäc oån ñònh Do ñoù choïn xe cô sôû : HINO WU422L Hình oval Hình troøn Related Documents Bieân daïng boàn Hình chöõ nhaät Hình elip HÌNH OVAL *Öu ñieåm: -Chòu ñöôïc löïc lôùn, aùp suaát lôùn. -Toïa ñoä troïng taâm thaáp laøm taêng tính oån ñònh *Nhöôïc ñieåm: -Hao toán vaät lieäu hôn so vôùi thuøng troøn cuøng theå tích taêng töï troïng xe. -Khoù gia coâng ngheä cheá taïo, ñoøi hoûi tay ngheà thôï cao vaø maùy moùc chuyeân duøng  taêng giaù thaønh ñoùng boàn. HÌNH TROØN *Öu ñieåm: -Chòu ñöôïc löïc lôùn, aùp suaát lôùn. -Ít hao toán vaät lieäu hôn caùc boàn daïng khaùc vôùi cuøng theå tích chöùa *Nhöôïc ñieåm: -Toïa ñoä troïng taâm cao hôn caùc boàn daïng khaùc vôùi cuøng 1 theå tích  giaûm tính oån ñònh cuûa xe. -Khoâng taän duïng heát khoaûng troáng ôû hai beân hoâng.
- Xem thêm -