Tài liệu Thiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liền

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN MUÏC LUÏC  Chöông I: Môû Ñaàu ............................................................... 3 I. Giôùi thieäu chung veà saûn phaåm vaø vaán ñeà saûn xuaát mì aên lieàn ................. 3 II. Laäp luaän kinh teá kyõ thuaät .......................................................................... 6 Chöông II: Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy ......................... 9 I. Caùc nguyeân taéc löïa choïn ñòa ñieåm ñeå xaây döïng nhaø maùy ....................... 9 II. Phöông phaùp vaø ñòa ñieåm ñöôïc löïa choïn ñeå xaây döïng nhaø maùy ............ 11 Chöông III: Coâng ngheä saûn xuaát mì aên lieàn................................ 20 I. Nguyeân lieäu saûn xuaát .............................................................................. 20 I.1. Nguyeân lieäu chính .................................................................... 20 I.2. Nguyeân lieäu phuï ....................................................................... 24 I.3. Caùc chaát phuï gia söû duïng ....................................................... 26 II. Saûn phaåm mì aên lieàn .............................................................................. 29 III. Löïa choïn naêng suaát cho nhaø maùy .......................................................... 32 IV. Löïa choïn vaø moâ taû quy trình coâng ngheä ................................................ 32 V. Thuyeát minh quy trình coâng ngheä ........................................................... 34 VI. Tính toaùn caân baèng vaät chaát nguyeân lieäu – saûn phaåm ........................... 38 VII. Tính toaùn vaø löïa choïn thieát bò maùy moùc ................................................. 45 Chöông IV : Thieát keá maët baèng nhaø maùy ................................. 66 I. Laäp baûng dieän tích vaø kích thöôùc caùc coâng trình ................................... 66 II. Thieát keá boá trí maët baèng nhaø maùy ......................................................... 67 III. Thuyeát minh maët baèng nhaø maùy ............................................................ 67 IV. Boá trí vaø thieát keá maët baèng caùc phaân xöôûng saûn xuaát chính ................. 67 V. Heä thoáng caáp – thoaùt nöôùc ..................................................................... 67 V.1. Heä thoáng caáp nöôùc ................................................................. 67 V.2. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi ......................................................... 68 Chöông V : Tính toaùn cung caáp naêng löôïng .............................. 72 TRANG 1 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN PHAÀN I : TÍNH NHIEÄT – HÔI ÑOÁT – DAÀU FO ................................................... 72 PHAÀN II : VAÁN ÑEÀ CUNG CAÁP ÑIEÄN ............................................................... 76 Chöông VI : Tính toaùn caáp nöôùc ............................................. 84 Chöông VII: Tính kinh teá vaø nhaân söï cho döï aùn ......................... 89 A. Vaán ñeà toå chöùc nhaân söï ......................................................... 89 I. Sô ñoà toå chöùc ......................................................................................... 89 II. Döï kieán nhaân söï ..................................................................................... 89 III. Nguoàn nhaân söï ....................................................................................... 90 B. Vaán ñeà kinh teá ..................................................................... 92 I. Voán quyeát toaùn döï aùn ............................................................................. 92 II. Tính toång tieàn löông ................................................................................ 97 III. Tính toång chi phí .................................................................................... 97 IV. Döï tính giaù thaønh – tính toång thu ........................................................... 99 V. Tính hieäu quaû kinh teá ............................................................................ 100 Chöông VIII : Vaán ñeà an toaøn veä sinh coâng nghieäp .................. 101 I. An toaøn lao ñoäng .................................................................................. 101 II. Veä sinh coâng nghieäp ............................................................................ 103 III. Phoøng choáng chaùy noå ........................................................................... 104 Keát luaän ........................................................................ 106 Phuï luïc ......................................................................... 108 Taøi lieäu tham khaûo ........................................................... 127 TRANG 2 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Chöông I: Môû Ñaàu  I. Giôùi thieäu chung veà saûn phaåm vaø vaán ñeà saûn xuaát mì aên lieàn  Giôùi thieäu chung veà mì aên lieàn Mì aên lieàn xuaát hieän ñaàu tieân ôû Nhaät Baûn vaøo naêm 1950 vaø ngaøy nay noù ñaõ trôû thaønh moät saûn phaåm phoå bieán ñöôïc saûn xuaát treân hôn 80 quoác gia treân khaép theá giôùi. Trong naêm 2001, hôn 1 trieäu taán mì goùi ñöôïc saûn xuaát ôû Trung Quoác, khoaûng 700.000 taán ôû hai quoác gia Nhaät Baûn vaø Indonesia, 270.000 taán ôû Nam Trieàu Tieân, 80.000 taán ôû Thaùi Lan, 50.000 taán ôû Ñaøi Loan, 40.000 taán ôû Philippines vaø ôû Vieät Nam ta laø khoaûng 200.000 taán. Söï tieän duïng vaø vieäc cung caáp ñuû caùc chaát dinh döôõng caàn thieát laø caùc yeáu toá quan troïng laøm cho saûn phaåm naøy ngaøy caøng trôû neân phoå bieán. Möùc tieâu thuï cho saûn phaåm naøy ñaõ gia taêng moät caùch vöõng vaøng keå töø naêm 1995 treân moät soá quoác gia Chaâu AÙ. Veà vaán ñeà tieâu thuï saûn phaåm, Nhaät Baûn luoân laø quoác gia coù möùc tieâu thuï cao nhaát vaø ñöôïc duy trì oån ñònh (theo baûng 1). Trong naêm 2001,treân ñaàu ngöôøi moãi naêm tieâu thuï mì aên lieàn khoaûng töø 5,5kg ôû Haøn Quoác vaø Nhaät Baûn cho tôùi 0,57kg ôû Philippines. Baûng 1: Tình hình tieâu thuï mì aên lieàn ôû moät soá quoác gia tính theo ñaàu ngöôøi trong moät naêm (kg/ ngöôøi.naêm) Country South Korea Japan Indonesia Vietnam Taiwan Thailand China Philippines 1995 4,016 5,649 2,543 0,956 1,880 0,758 0,512 0,278 1996 4,137 5,681 2,823 1,043 1,942 0,849 0,534 0,316 1997 4,266 5,610 3,078 1,187 2,004 0,994 0,577 0,358 1998 4,965 5,507 2,901 1,394 2,004 1,042 0,692 0,403 1999 5,213 5,496 3,095 1,690 2,040 1,138 0,822 0,452 2000 5,385 5,507 3,219 2,074 2,004 1,244 0,898 0,506 2001 5,537 5,586 3,363 2,550 2,058 1,362 0,988 0,570 Source: EuroMonitor Report, May 2002. Vieäc gia taêng söï tieâu thuï mì aên lieàn ñaõ daãn höôùng cho söï noå löïc khaûo saùt, nghieân cöùu vieäc söû duïng mì aên lieàn nhö nguoàn cung caáp caùc chaát dinh döôõng vi löôïng caàn thieát. Trong luùc caùc thaùch thöùc veà maët kyõ thuaät vaø thieát bò ñang coøn ñoù, thöïc phaåm naøy xuaát hieän ñeå ñöa ra moät höôùng ñi môùi nhö moät tieàm löïc ñeå phaùt trieån moät loaïi thöïc phaåm chöùc naêng. TRANG 3 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN  Caùc vaán ñeà chung veà saûn xuaát mì aên lieàn. Mì aên lieàn ñöôïc laøm töø luùa mì, tinh boät, nöôùc, muoái hoaëc Kan Sui(moät hoån hôïp muoái coù tính kieàm bao goàm: Natri cacbonat, kali cacbonat vaø natri phosphat) vaø nhöõng thaønh phaàn khaùc, chuùng caûi thieän caáu truùc vaø muøi vò cho mì aên lieàn (baûng 2). Caùc loaïi boät khaùc coù theå ñöôïc troän vôùi boät mì ñeå taïo thaønh tính chaát ñaëc tröng cho moãi kieåu mì aên lieàn. Ví duï: boät buckwheat ñöôïc theâm vaøo vôùi löôïng 10 – 40% cuûa boät mì trong saûn xuaát mì sôïi coù chöùa Buckwheat hay soba. Mì aên lieàn laø moät saûn phaåm thöïc phaåm phoå bieán bao goàm nhieàu loaïi nhö: mì aên lieàn kieåu Trung Quoác, mì aên lieàn Nhaät Baûn, mì aên lieàn Chaâ u AÂu. Caùc kieåu naøy döïa treân söï thay ñoåi caùc thaønh phaàn cô baûn trong cheá bieán sôïi mì. Mì goùi Trung Quoác söû duïng Kan Sui, trong khi ñoù mì goùi Nhaät Baûn thì khoâng söû duïng vaø mì goùi theo kieåu Chaâu AÂu thöôøng ñöôïc laøm töø boät hoøn(loaïi boät thoâ cuûa luùa mì cöùng chuyeân duøng ñeå saûn xuaát baùnh puùt-ñinh) Baûng 2: Thaønh phaàn söû duïng trong saûn xuaát mì aên lieàn Thaønh phaàn Haøm löôïng söû duïng Thaønh phaàn chính Boät mì 85 – 94% Nöôùc Ñuû ñeå taïo khoái boät nhaøo Muoái (hoaëc Kan Sui) 1 – 3% Thaønh phaàn phuï gia Tinh boät 1 – 2% Daàu aên 1 – 3% Chaát choáng oxi hoùa Haøm löôïng thaáp nhaát theo yeâu caàu kyõ thuaät Chaát oån ñònh 0,1 – 0,5% Chaát chuyeån theå 0,1 – 0,5% Tröùng / boät tröùng 1 – 3% Gluten Khoaûng 2% Polyphosphat 0,1 – 0,2% Chaát baûo quaûn Haøm löôïng thaáp nhaát theo yeâu caàu kyõ thuaät Chaát maøu Haøm löôïng thaáp nhaát theo yeâu caàu kyõ thuaät Adapted from: Hou G. 2001. Oriental noodles. Adv Food Nutr Res 43:140-93. TRANG 4 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Böôùc ñaàu tieân trong coâng ngheä saûn xuaát mì goùi lieân quan ñeán söï hoaø tan cuûa caùc muoái hay Kan Sui, tinh boät, höông lieäu, vaø caù c thaønh phaàn khaùc (ngoaïi tröø boät) trong nöôùc. Hoån hôïp naøy ñöôïc troän theâm vôùi boät. Khoái boät nhaøo ñöôïc ñeå oån ñònh sau ñoù ñem nhaøo ñeå taïo söï ñoàng nhaát veà thaønh phaàn vaø ñoä aåm trong toaøn khoái boät. Khoái boät nhaøo sau ñoù ñöôïc ñöa qua truïc caùn ñeå phaùt trieån caáu truùc gluten deå daøng hôn, laøm cho taám boät coù khaû naêng taïo sôïi vaø taêng ñoä dai. Khe hôû giöõa caùc truïc caùn ñöôïc ñieàu khieån ñeå taïo ra ñoä daày theo thieát keá cho taám boät nhaøo, vaø sau ñoù taám boät ngay laäp töùc ñöôïc caét sôïi. Vieäc taïo soùng cho sôïi mì ñöôïc thöïc hieän bôûi vieäc caøi ñaët toác ñoä cho daâ y truyeàn baêng taûi chaäm hôn so vôùi truïc caét ôû tröôùc noù. Sôïi mì ra khoûi baêng taûi ñuøn taïo hình ñöôïc chia ra bôûi caùc raõnh coù kích sao cho vöøa vôùi beà roäng vaét mì. Nöôùc leøo(gia vò hoaø tan vaøo nöôùc) thænh thoaûng ñöôïc theâm vaøo sôïi mì tröôùc khi caét vaø taïo hình. Sôïi mì ñöôïc haáp ôû 100 0C trong 1- 5 phuùt , noù gaây hoà hoaù tinh boät vaø phaùt trieån caáu truùc cho sôïi mì. Böôùc tieáp theo laøm khoâ sôïi mì baèng caùch chieân trong daàu (mì aên lieàn qua chieân), hoaëc saáy trong khoâng khí noùng (mì aên lieàn khoâng qua chieân). Chieân sôïi mì trong daàu ôû 140 – 1600C trong 1 – 2 phuùt nhaèm giaûm bôùt haøm aåm töø 30 – 50% sau khi haáp xuoáng khoaûng 2 – 5%. Daàu aên söû duïng phaûi thích hôïp cho vieäc chieân. Daàu coï hoaëc olein coï thì thöôøng ñöôïc söû duïng ôû Chaâu AÙ vaø hoån hôïp goàm canola, daàu haït boâng, vaø daàu coï thì thoâng duïng ôû Baéc Mó. Saáy khoâ baèng khoâng khí noùng: mì ñöôïc giöõ ôû 70 – 900C trong 30 – 40 phuùt ñeå daït ñöôïc haøm aåm töø 8 – 12%. Nhieät ñoä trong suoát quaù trình chieân vaø saáy baèng khoâng khí noùng thì ñeàu lôùn hôn nhieät ñoä hoà hoaù cuûa tinh boät vaø vaét mì luùc naøy ñaõ ñaït ñöôïc caáu truùc xoáp. Chieân laø phöông thöùc ñöôïc söû duïng nhieàu hôn saáy baèng khoâng khí noùng. Hôn 80% mì aên lieàn ñöôïc chieân bôûi vì saáy baèng khoâng khí noùng coù theå cho keát quaû khoâng ñoàng ñeàu, noù aûnh höôûng xaáu ñeán caáu truùc cuûa mì thaønh phaåm. Mì khoâng qua chieân cuõng ñoøi hoûi thôøi gian xöû lyù laâu hôn. Tuy nhieân phöông phaùp chieân cuõng coù moät soá baát lôïi, mì chieân chöùa khoaûng 15 – 20% daàu aên(löôïng chaát beùo toái ña trong mì khoâng chieân laø 3%) neân thöôøng deå bò taùc ñoäng bôûi quaù trình oxi hoaù; do ñoù, ngöôùi ta thöôøng söû duïng chaát choáng oxi hoaù ñeå keùo daøi thôøi gian soáng cuûa mì qua chieân. Mì sau khi chieân ñöôïc laøm nguoäi nhanh, kieåm tra haøm aåm, maøu saéc, hình daùng, vaø caùc tính chaát khaùc. Loaïi maøng bao ñöôïc söû duïng cho caùc goùi gia vò laø loaïi maøng choáng thaám nöôùc vaø khí. Mì aên lieàn coù maët treân thò tröôøng söû duïng hai loaïi bao bì chính: bao goùi trong ly vôùi gia vò ñöôïc raûi ñeáu treân mì hoaëc trong moät goùi vôùi gia vò ñöôïc cung caáp trong moät tuùi nhoû phía trong goùi. Söï ña daïng veà chuûng loaïi, muøi vò cuûa mì aên lieàn döïa treân söï khaùc nhau cuûa thaønh phaàn gia vò ñöôïc theâm vaøo: muøi boø, gaø, heo, toâm, höông vò AÙ Ñoâng, muøi gaø coù cream, muøi gaø naáu naám, vaø moät soá höông vò khaùc. TRANG 5 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Trong kieåu mì ly, rau vaø thòt ñöôïc khöû nöôùc(saáy chaân khoâng hoaëc thaêng hoa), ngoaøi ra protein ñaäu naønh vaø caùc loaïi boät taïo caáu truùc thöôøng ñöôïc theâm vaøo. Vì haøm aåm thaáp vaø chuùng chöùa löôïng khaù cao Na (khoaûng 2,1g trong 100g saûn phaåm) daãn ñeán keát quaû hoaït tính nöôùc thaáp. Mì aên lieàn thì khaù oån ñònh vaø coù thôøi gian soáng khoaûng 4 – 6 thaùng ôû khí haäu nhieät ñôùi, vaø 6 – 12 thaùng ôû khí haäu oân ñôùi. Mì aên lieàn ñöôïc aên ngay sau khi naáu soâi töø 1 – 2 phuùt hoaëc ngaâm nöôùc soâi töø 3 – 4 phuùt. II. Laäp luaän kinh teá kyõ thuaät. II.1. Vaán ñeà thò tröôøng tieâu thuï.  Mì aên lieàn laø moät saûn phaåm thöïc phaåm coù tieàm naêng to lôùn . Hieän nay treân thò tröôøng, maët haøng mì aên lieàn ñang phaùt trieån raát maïnh vaø caïnh tranh heát söùc gay gaét. Thò tröôøng thöùc aên nhanh naøy leân tôùi 6 tyû USD moãi naêm vaø ngaøy caøng gia taêng vôùi möùc taêng tröôûng bình quaân 8% moãi naêm vaø döï kieán tôùi naêm 2010 seõ laø 12 tyû . ÔÛ Indosnesia, Trung Quoác, Vieät Nam, vaø Ñaøi Loan, nhöõng coâng ty môùi môû ñöôøng vaøo thò tröôøng ñang bò kheùp chaët. Bao bì ñöôïc ñoåi môùi lieân tuïc, caùc höông vò luoân ñöôïc caûi thieän ñaõ laøm cho thò tröôøng mì aên lieàn ngaøy caøng soâi ñoäng. ÔÛ Vieät Nam, ngöôøi tieâu duøng ñang bò haáp daãn bôûi kieåu mì aên lieàn Haøn Quoác, nay vaãn phaùt trieån theo höôùng naøy nhöng höông vò ngaøy caøng ñoåi môùi. Söï caïnh tranh gay gaét do nhieàu loaïi mì ngoaïi xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam, nhieàu coâng ty mì goùi trong nöôùc nay ñaõ tieán haønh coå phaàn hoaù hoaëc lieân doanh vôùi caùc taäp ñoaøn thöïc phaåm nöôùc ngoaøi. Lôïi theá cuûa mì ngoaïi laø voán lôùn, heä thoáng phaân phoái toát. Trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét nhö theá , vaãn coù thöông hieäu mì aên lieàn giöõ ñöôïc choå ñöùng treân thò tröôøng, vôùi chìa khoaù cuûa söï thaønh coâng laø söï keát hôïp giöõa vieäc toå chöù c kinh doanh – saûn xuaát – phaân phoái theo loái hieän ñaïi, vôùi caùc hình thöùc chieâu thò baøi baûn. Chaát löôïng saûn phaåm laø maá u choát ñoàng thôùi laø con dao hai löôõi : neáu ngon vaø hôïp khaåu vò, laïi ñöôïc tieáp söùc bôûi quaûng baù thöông hieäu thì seõ hoaø nhaäp ñöôïc vaøo ñôøi soáng tieâu duøng cuû a ngöôøi daân raát nhanh choùng; ngöôïc laïi chæ moät sô xuaát nhoû seõ gieát cheát thöông hieäu ngay laäp töùc.  Mì aên lieàn laø maët haøng coù trieån voïng xuaát khaåu cao: Theo oâng Namie Soichi, Toång Giaùm ñoác Coâng ty Saûn xuaát mì, phôû aên lieàn Vifon – Acecook (VA – lieân doanh giöõa Vifon cuûa Vieät Nam vôùi Acecook cuûa Nhaät), theo thoáng keâ, naêm 2002, nhu caàu mì aên lieàn treân toaøn caàu khoaûng 50 tyû goùi/naêm, vaø trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhu caàu ñoù ngaøy caøng gia taêng. OÂng noùi:”Ñaây chính laø moät thò tröôøng roäng lôùn ñeå ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát mì aên lieàn Vieät Nam ñaåy maïnh xuaát khaåu”. TRANG 6 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Ngaøy nay mì aên lieàn ñaõ trôû thaønh moät thöïc phaåm khaù phoå bieán taïi Mó, Chaâu AÂu vaø caû Chaâu Phi vôùi möùc taêng tröôûng haøng naêm khoaûng 2 tyû goùi/naêm. Naêm nöôùc ñang daãn ñaàu veà xuaát khaåu mì goùi goàm Nhaät(5,3 tyû goùi/naêm), keá ñoù laø caùc nöôùc Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Thaùi Lan, Indonesia. Vieät nam hieän coù hôn 40 ñôn vò saûn xuaát mì aên lieàn vôùi saûn löôïng khoaûûng 2,5 tyû goùi/naêm, trong ñoù xuaát khaåu 900 trieäu goùi ñaït kim ngaïch khoaûng 50 trieäu USD. Nhöng thò tröôøng xuaát khaåu môùi chæ taäp trung ôû moät soá thò tröôøng nhö Mó, Ñoâng AÂu, Campuchia. Vieät Nam hoaøn toaøn coù cô hoäi loït vaøo “top 5” xuaát khaåu Mì aên lieàn treân theá giôùi neáu coù nhöõng caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm vaø ñoåi môùi coâng ngheä kòp thôøi. Tuy nhieân, laâu nay caùc nhaø saûn xuaát mì aên lieàn ôû Vieät Nam haàu nhö chæ taäp chung caïnh tranh vaøo thò tröôøng noäi ñòa vôùi möùc tieâu thuï khoaûng 1,6 tyû goùi/naêm, trong ñoù 11 doanh nghieäp haøng ñaàu chieám heát 80% thò phaàn. Ví duï : Vifon – Acecook chieám 49% thò phaàn trong nöôùc nhöng xuaát khaåu haøng naêm cuõng chæ ñaït 5% doanh soá. Hieän nay, coù moät soá phaùt hieän nhaõn hieäu mì aên lieàn cuûa Vieät Nam bò nhaùi ôû thò tröôøng Ñoâng AÂu vaø Nga. Ñieàu ñoù cho thaáy moät soá doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ taïo ñöôïc chaát löôïng, uy tín, coù theå caïnh tranh vôùi thò tröôøng mì aên lieàn treân theá giôùi. Song cuõng coù tình traïng laøm aên choäp giöït, caïnh tranh thieáu laønh maïnh daãn ñeán tình traïng “töï ta gieát ta”, nhö vieäc baùn phaù giaù taïi thò tröôøng Ñoâng AÂu. Theo oâng Namie:” nhu caàu tieâu thuï mì aên lieàn treân theá giôùi coøn taêng. Neáu caùc nhaø saûn xuaát Vieät Nam naâng cao chaát löôïng saûn phaåm , hôïp lyù hoaù saûn xuaát, coù moät soá ñieàu kieän öu ñaõi thì taïo ñöôïc öu theá caïnh tranh vaø seõ trôû thaønh ngaønh xuaát khaåu lôùn sau daàu khí, haûi saûn, deät may – giaày da, gaïo vaø caø pheâ”. II.2. Thò tröôøng cung caáp nguyeân lieäu. Nhaø maùy saûn xuaát mì aên lieàn muoán coù moät choå ñöùng vöõng vaøng treân thò tröôøng thì tröôùc tieân phaûi coù moät nguoàn nguyeân lieäu doài daøo vaø oån ñònh. Vieäc tieâu thuï nguyeân lieäu oån ñònh seõ giuùp phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc coù lieân quan: Ngaønh cô khí cheá taïo maùy, saûn xuaát daàu aên, boät ngoït, vaø cheá bieán cung caáp nhieân lieäu(daàu FO), coâng nghieäp saûn xuaát caùc loaïi phuï gia… Vì nguyeân lieäu chính trong saûn xuaát mì aên lieàn laø : Boät mì, daàu shortening, vaø caùc nguyeân lieäu phuï khaùc nhö: boät ngoït, muoái, ñöôøng, caùc loaïi rau cuû saáy, caùc loaïi gia vò phuï gia khaùc…Tröôùc kia nöôùc ta phaûi nhaäp moät löôïng lôùn nguyeân lieäu töø ngoaøi nöôùc do trong nöôùc ta chöa saûn xuaát ñöôïc hoaëc khoâng ñuû khaû naêng cung caáp. Ngaøy nay nöôùc ta ñang daàn phaùt trieån nhieàu nhaø maùy saûn xuaát vaø cheá bieán trong nöôùc ñeå cung caáp nguyeân lieäu chính vaø phuï cho saûn xuaát mì aên lieàn , neân vaán ñeà cung caáp nguyeân lieäu khoâng coøn laø moät vaán ñeà nan giaûi nöõa. Tuy nhieân, moät soá loaïi phuï gia saûn xuaát cuûa caùc cô sôû trong nöôùc chöa ñaùp öùng ñuû caùc yeâu caàu chaát löôïng caàn thieát neân vaãn phaûi nhaäp töø nöôùc ngoaøi. TRANG 7 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Nhö vaäy, ta khaùù thuaän lôùn veà nguoàn nguyeân lieäu chính cuõng nhö nguyeân lieäu phuï vôùi giaù reû do ñöôïc cung caáp töø trong nöôùc. Caùc nguyeân lieäu phuï khaùc nhö rau quaû saáy thì ñöôïc cung caáp töø caùc chôï ñaàu moái vôùi soá löôïng lôùn. II.3. Coâng ngheä – thieát bò môùi. Daây chuyeàn thieát bò trong saûn suaát mì aên lieàn ngaøy cang ñöôïc caûi tieán: naêng suaát ngaøy caøng cao, kích thöôùc ngaøy caøng giaûm, hieäu suaát söû duïng nhieân lieäu ngaøy caøng taêng. Chuùng ta coù theå nhaäp nguyeân daây chuyeàn thieát bò ôû nöôùc ngoaøi theo naêng xuaát yeâu caàu. Tuy nhieân, do ñaëc tính cuûa caùc thieát bò trong saûn xuaát mì aên lieàn laø töông ñoái ñôn giaûn, neân caùc boä phaän coù theå thay theá baèng caùc thieát bò thieát keá trong nöôùc vôùi naêng suaát vaø söï oån ñònh vaãn ñöôïc baûo ñaûm. Nhö vaäy, nhôø coù theå thieát keá trong nöôùc moät soá boä phaän, neân chi phí thay theá vaø baûo trì laø chaáp nhaän ñöôïc. Ngaønh cô khí cheá taïo maùy cuûa nöôùc ta ñang phaùt trieån vaø hieän nay ñaõ coù khaû naêng taïo ra phuï tuøng ñeå cung caáp vaø thay theá moät soá thieâùt bò trong daây truyeàn saûn xuaát (baêng taûi, maùy troän…), neân chi phí laép ñaët daây chuyeàn mi aên lieàn seõ giaûm do thay theá bôùt moät soá thieát bò nhaäp ngoaïi. Qua thöïc teá töø caùc xí nghieäp mì aên lieàn thì caùc thieát bò ñöôïc cung caáp trong nöôùc ñaùp öùng ñöôïc moïi yeâu caàu ñaët ra, vaø ñaõ taïo ñöôïc söï tín nhieäm cuûa ngöôøi söû duïng. II.4. Giaûi quyeát caùc vaán ñeà xaõ hoäi. Vaán ñeà thaát nghieäp laø moät vaán ñeà kinh teá xaõ hoäi luoân ñöôïc quan taâm ôû taá t caû caùc quoác gia treân theá giôùi. Vaø ôû Vieät Nam, laø moät nöôùc ñang phaùt trieån, neân vaán ñeà naøy caøng trôû neân caáp thieát. Theâm moät cô hoäi taïo vieäc laøm laø giuùp xaõ hoäi giaûm bôùt moät phaàn naïn thaát nghieäp. Vì theá, vieäc xaây döïng moät nhaø maùy mì aên lieàn laø phuø hôïp vôùi tình hình ñoù. Nhö vaäy vieäc xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát mì aên lieàn laø cung öùng caáp baùch cho nhu caàu xaõ hoäi hieän nay. Trong kinh teá, noù coøn giuùp ña daïng hoaù caùc nguoàn thöïc phaåm cheá bieán. Ngoaøi ra noù coøn goùp phaàn coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc thoâng qua huaán luyeän yù thöùc, taùc phong coâng nghieäp cho ngöôøi coâng nhaân. II.5. Voán ñaàu tö. Nhaø maùy mì aên lieàn ñöôïc xaây döïng vôùi voán ñaàu tö töông ñoái nhoû, thieát bò coù theå thieát keá trong nöôùc moät phaàn neân giaû m khaù nhieàu ngoaïi teä ñeå nhaäp thieát bò töø beân ngoaøi. Do ñaëc tính saûn phaåm neân vieäc thu hoài voán ñaàu tö mau leï, taïo hieäu quaû kinh teá cao vaø oån ñònh. TRANG 8 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Chöông II: Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy I.  Caùc nguyeân taéc löïa choïn ñòa ñieåm ñeå xaây döïng nhaø maùy. Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy laø moät khaâu ñaëc bieät quan troïng trong quaù trình ñaàu tö cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp noùi chung vaø nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm noùi rieâng, vì treân thöïc teá sau khi xaây döïng nhaø maùy thì quyeát ñònh naùy khoù coù khaû naêng thay ñoåi nöõa. Do chính saùch öu tieân phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp nheï. Hieän nay ôû Vieät Nam, caùc nhaø ñaàu tö raát coù nhieàu cô hoäi löïa choïn ñòa ñieåm ñaàu tö xaây döïng caùc cô sôû saûn xuaát vaø ñeà taøi ôû ñaây chuùng ta quan taâm tôùi xí nghieäp saûn xuaát mì aên lieàn. Quaù trình tìm kieám ñòa ñieåm xaây döïng xí nghieäp saûn xuaát mì aên lieàn traûi qua hai giai ñoaïn chuû yeáu sau :  Thu thaäp caùc thoâng tin veà ñòa ñieåm coù khaû naêng thueâ ñaát xaây döïng nhaø maùy töø caùc coâng ty kinh doanh haï taàng kyõ thuaät khu coâng nghieäp. Caùc giôùi thieäu ñòa ñieåm naøy coù theå ñöôïc thu thaäp qua heä thoáng thoâng tin coâng coäng, maïng internet hoaëc qua caùc ñaïi dieän cuûa caùc coâng ty kinh doanh haï taàng kyõ thuaät. Ñeå coù theå löïa choïn hôïp lyù ngöôøi ta phaûi thu thaäp raát nhieàu caùc giôùi thieäu ñòa ñieåm nhö vaäy.  Ñaùnh giaù, löïa choïn ñòa ñieåm hôïp lyù nhaát töø caùc giôùi thieäu ñòa ñieåm ñaõ bieát. Trình töï caùc böôùc löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng xí nghieäp ñöôïc giôùi thieäu theo quy trình sau : TRANG 9 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN I.1. Trình töï caùc böôùc caàn thöïc hieän ñeå löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy. Xaùc ñònh muïc ñích Thoáng keâ caùc nhaân toá aûnh höôûng A A: THOÁNG KE CAÙC NHAÂN TOÁ ÑÒA ÑIEÅM ÑAÕ BIEÁT B B: THAØNH LAÄP CAÙC ÑOØI HOÛI COÙ TÍNH ÑAËC THUØ CUÛA NHAØ MAÙY MÌ AÊN LIEÀN Xaùc ñònh caùc ñoøi hoûi cuûa nhaân toá aûnh höôûng khoâng Tìm kieám ñòa ñieåm C C: KIEÅM TRA ÑÒA ÑIEÅM TÌM THAÁY THEO CAÙC ÑOØI HOÛI TREÂN Kieåm tra löïa choïn sô boä Coù ñaït khoâng? Ñöôïc D: LÖÏA CHOÏN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ D Xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù Ñaùnh giaù ñòa ñieåm ñaõ löïa choïn sô boä Coù phöông phaùp ñòa ñieåm toái öu khoâng? Xaùc ñònh phöông phaùp ñaùnh giaù Khoâng Coù nhöõng ñòa ñieåm phuø hôïp khoâng? coù coù Ñòa ñieåm ñaõ tìm ñöôïc Xeùt caùc ñieåm öu tieân E E: NGÖÔØI ÑAÁU TÖ Quyeát ñònh cuûa nhaø ñaàu tö QUYEÁT ÑÒNH Khi löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng xí nghieäp ta phaûi taäp trung giaûi quyeát 2 vaán ñeà cô baûn :  Xaùc ñình vaø phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñòa ñieåm.  Löïa choïn phöông phaùp phuø hôïp ñeå löïa choïn ñòa ñieåm toái öu. TRANG 10 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN I.2. Caùc nhaân toà aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy. Coù nhieàu nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy. Tuy nhieân ta döïa vaø tính ñaëc thuø cuûa nhaø maùy thöïc phaåm maø ta muoán thieùt keá vaø ñaët treân laõnh thoå Vieät Nam maø coù moät soá aûnh höôûng thieát yeáu nhaát. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy. GIAO THOÂNG TAÙC ÑOÄNG CUÛA KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG GIAÙ KHU ÑAÁT THÒ TRÖÔØNG TIEÂU THUÏ CUNG CAÁP NGUYEÂN LIEÄU CUNG CAÁP NAÊNG LÖÔÏNG ÑAËC ÑIEÅM KHU ÑAÁT ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG LÖÏC LÖÔÏNG LAO ÑOÄNG TÌNH TRAÏNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA KHU VÖÏC ÑAËC ÑIEÅM CUÛA NGAØNH COÂNG NGHIEÄP NGUOÀN NÖÔÙC QUY MO CUÛA NHAØ MAÙY CHÍNH QUYEÀN KHÍ HAÄU CAÙC ÑOØI HOÛI KHAÙC XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI Trong ñieàu kieän cuûa Vieät Nam, nhöõng nhaân toá sau ñoùng vai troø quan troïng nhaát khi löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy :  Vò trí ñoái vôùi thò tröôøng cung caáp nguyeân lieäu vaø tieâu thuï saûn phaåm.  Vò trí ñoái vôùi maïng löôùi giao thoâng ñoâ thò.  Khaû naêng caáp nöôùc, ñieän, thoâng tin böu ñieän.  Ñaëc ñieåm cuûa khu ñaát (ñoä lôùn, hình daùng, caáu truùc neàn ñaát, cô sôû haï taàng…) Ñaây laø nhöõng yeáu toá giuùp cho vieäc löïa choïn sô boä ban ñaàu II. Phöông phaùp vaø ñòa ñieåm ñöôïc löïa choïn xaây döïng nhaø maùy. Coù nhieàu phöông phaùp ñaùnh giaù ñeå löïa choïn vaø ôû ñaây coù 2 phöông phaùp thoâng duïng nhaát hieän nay laø : II.1. Phöông phaùp toïa ñoä vaän chuyeån : Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng ñeå tìm kieám ñòa ñieåm xaây döïng cho loaï i nhaø maùy coù nhu caàu vaän chuyeån lôùn. II.2. Phöông phaùp phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng : Phöông phaùp phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng coøn ñöôïc goïi laø phöông phaùp ñaùnh giaù theo ñieåm. Ñaây laø phöông phaùp hay ñöôïc söû duïng hôn caû bôûi caùc öu ñieåm : TRANG 11 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN  Phöông phaùp naøy xeùt ñeán moät caùch toång hôïp caùc nhaân toá aûnh höôûng neân noù mang tính thöïc teá hôn so vôùi caùc phöông phaùp chæ döïa vaøo moät hay moät soá ít nhaân toá ñeå ñaùnh giaù.  Chuù yù ñeán yù nghóa hay giaù trò so saùnh cuûa töøng nhaân toá trong quaù trình ñaùnh giaù.  Söû duïng ñôn giaûn do duøng moät ñôn vò thoáng nhaát trong ñaùnh giaù (Ñieåm) vaø coù theå ñaùnh giaù ñöôïc nhieàu phöông aùn moät luùc. Phöông phaùp naøy ñöôïc tieán haønh theo 5 böôùc sau  Böôùc 1 : xaùc ñònh caùc nhaân toá ñaùnh giaù. Chuùng ta coù theå chia caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán vieäc löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy ra laøm 5 nhoùm sau :  Nhoùm nhaân toá lieân quan ñeán ñaëc ñieåm khu ñaát.  Nhoùm nhaân toá lieân quan ñeán haï taàng kyõ thuaät.  Nhoùm nhaân toá lieân quan ñeán thò tröôøng.  Nhoùm nhaân toá lieân quan ñeán thò tröôøng lao ñoäng.  Nhoùm nhaân toá veà quan heä ñoâ thò.  Böôùc 2 : xaùc ñònh giaù trò so saùnh (theo %) cuûa caùc nhoùm vaø töøng nhaân toá trong moãi nhoùm. Vieäc töông quan giöõa caùc naân toá aûnh höôûng ñöôïc theå hieän qua tyû leä % laø mang tính chaát aùp ñaët vaø chuû quan cuûa ngöôøi laäp. Vì theá ñeå haïn cheá tính chuû quan trong quaù trình laäp heä thoáng giaù trò ngöôøi duøng phöông phaùp thoáng keâ treân caùc yù kieán cuûa nhieàu chuyeân gia. Ngöôøi laäp heä thoáng ñaùnh giaù thu thaäp yù kieán cuûa caùc chuyeân gia trong ngaønh lieân quan ñeán saûn xuaát mì aên lieàn baèng phieáu ñaùnh giaù. Sau ñoù toång keát, chænh lyù ñöa ra moät heä thoáng giaù trò caùc nhaân toá aûnh höôûng phuø hôïp nhaát. Tham khaûo taøi lieäu ta coù baûng giaù trò sau : Baûng 3: Giaù trò so saùnh töøng nhaân toá aûnh höôûng ñeán caùc nhaø maùy thöïc phaåm ôû Vieät Nam. Caùc nhaân toá aûnh höôûng : Ñaëc ñieåm khu ñaát : Caáu truùc neàn ñaát : 5% Ñaëc ñieåm ñòa hình khu ñaát : 16% Möïc nöôùc ngaàm : 2,5% Ngaäp luït :1,5% Ñoä baèng phaúng : 3% TRANG 12 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP toång giaù trò 100% GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN 31% Khí haäu : 1% Hình daùng vaø ñònh höôùng khu ñaát : 3% Giaù khu ñaát : 9% Ñoä lôùn khu ñaát : 6% Caáp töø maïng coâng coäng : 5% Caáp nöôùc : 12% Caáp töø gieáng khoan rieâng : 7,5% Vò trí maïng löôùi ñöôøng : 4% Haï taàng kyõ thuaät : 34% Tieáp noái vôùi ñöôøng boä : 3,5% Giao thoâng : 10% Tieáp noái vôùi ñöôøng saét : 1% Noái ñeán caûng soâng bieån : 1,5% Caáp ñieän qua maïng chung : 5,3% Naêng löôïng : 7% Caáp ñieän qua traïm phaùt rieâng :1,5% Caáp daàu (FO) : 1,7% Xöû lyù nöôùc thaûi : 3% Xöû lyù raùc thaûi : 2% Caáp nguyeân vaät lieäu : 14% Thò tröôøng : Tieâu thuï saûn 20% phaåm : 6% Löïc löôïng lao ñoäng : 10% Quan heä ñoâ thò : 5% Nguoàn nguyeân vaät lieäu : 10% Giaù nguyeân vaät lieäu : 4% Vò trí trong thò tröôøng : 3% Ñaëc ñieåm thò tröôøng : 3% Vò trí trong thò tröôøng söùc lao ñoäng : 6% Nhaø ôû : 2% Coâng trình dòch vuï coâng coäng : 2% Vò trí so vôùi khu daân cö : 2% Nhaø maùy laân caän : 3%  Böôùc 3 : xaùc ñònh möùc ñaùnh giaù cho töøng nhaân toá aûnh höôûng. Phöông phaùp thoâng thöôøng ñeå xaây döïng möùc ñaùn h giaù laø phöông phaùp phaân tích SWOT. Caùc chöõ naøy laø chöõ ñaàu cuûa tieáng Anh : maët maïnh(strengths), maët yeáu(weaknesses), cô hoäi(opportunities), ñe doaï(threats). Phöông phaùp naøy giuùp xaùc ñònh caùc maët maïnh yeáu, nhöõng cô hoäi phaùt trieån aûnh höôûng ñeán nhaân toá vaø nhöõng gì coù theå trôû thaønh nguy cô ñe doïa trong nhaân toá ñoù. Töø phaân tích TRANG 13 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN SWOT ta ñöa ra nhöõng nhaän xeùt theo 4 möùc : raát thuaän lôïi, thuaän lôïi, ít thuaän lôïi vaø khoâng thuaän lôïi töông ñöông vôùi 4 möùc cho ñieåm trong thang ñaùnh giaù.  Böôùc 4 : xaùc ñònh heä soá cuûa caùc nhaân toá aûnh höôûng. Thöïc chaát cuûa böôùc naøy laø chuyeån giaù trò cuûa töøng nhaân toá töø daïng % sang daïng ñieåm. Ñieåm giaù trò cuûa moãi nhaân toá ñöôïc xaùc ñònh baèng bieåu thöùc sau : H  GT (%)  Dth Dmax H : ñieåm gía trò cuûa moãi nhaân toá, % GT(%) : giaù trò cuûa nhaân toá theo, % Dth : ñieåm ñöôïc ñaùnh giaù cuûa nhaân toá aûnh höôûng, Ñieåm Dmax : möùc ñieåm cao nhaát trong thang ñaùnh giaù cuûa moãi nhaân toá, Ñieåm (Töùc 1% töông ñöông vôùi 1 ñieåm giaù trò)  Böôùc 5 : thaønh laäp heä thoáng ñaùnh giaù theo ñieåm. Caùc khu coâng nghieäp laø nôi coù theå ñöôïc choïn laøm nôi xaây döïng nhaø maùy. Chuùng taäp trung chuû yeáu taïi 3 khu vöïc kinh teá troïng yeáu cuûa ñaát nöôùc : khu vöïc phía baéc : Haø Noäi – Haûi Phoøng – Quaûng Ninh ; Khu vöïc mieàn Trung : Hueá – Ñaø Naüng – Quaûng Ngaõi ; vaø Khu vöïc mieàn Nam : Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – Bieân Hoaø – Vuõng Taøu vaø hieän nay Bình Döông cuõng xuaát hieän caùc khu coâng nghieäp môùi. Trong phaïm baûn thieát keá ta chuù troïng ñeán khu vöïc phía Nam ñeå choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy. Baûng 4:Caùc khu coâng nghieäp ñöôïc choïn ñeå phaân tích ta laáy tieâu bieåu nhö sau : STT I II III IV Teân KCN, KCX Phuù Myõ I Taân Bình Hoá Nai Soùng Thaàn II Ñòa phöông Vuõng Taøu TP. HCM Ñoàng Nai B. Döông 1998 1997 1998 1996 Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam Vieät Nam 954,4 178,63 230 388 651 105,8 135 248 267,7 2,5 91,83 183,19 104,65 1 26,39 102 Ngaøy caáp giaáy pheùp Chuû ñaàu tö xaây döïng CSHT Dieän tích(ha) Dieän tích coù theå cho thueâ(ha) Toång voán ñaàu Ñaàu tö nöôùc tö(Tr.USD) ngoaøi(tr.USD) Voán thöïc TRANG 14 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN hieän(Tr.USD) Toång voán ñaàu tö(Tr.USD) 10954 39 14,95 175,44 3049,7 16 - 20 Ñaõ cho thueâ (ha) 259,5 8 29 50 Tyû leä % 39,86 7,56 21,48 20,16 Ñaàu tö trong nöôùc(Tr.USD) Voán thöïc hieän(Tr.USD) Dieän tích Baûng 5: Phaân tích caùc nhaân toá vaø löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng nhaø maùy theo ñieåm. Caùc nhaân toá ñòa ñieåm 1. Ñaëc ñieåm khu ñaát 1.1. Ñaëc ñieåm ñòa hình 1.1.1. Caáu truùc neàn ñaát Möùc ñaùnh giaù Ñieåm Ñòa ñieåm soá I II III IV 3,3 3,3 3,3 3,3 Raát thuaän lôïi Thuaän lôïi Ít thuaän lôïi Khoâng thuaän lôïi 3 2 1 0 1.1.2. Hình daùng vaø ñònh höôùng khu ñaát  Raát thuaän lôïi  Thuaän lôïi  Khoâng thuaän lôïi 3 2 1 3 1.1.3. Ñoä baèng phaüng cuûa khu ñaát  Baèng phaúng  Maáp moâ  Raát maáp moâ 3 2 1 3 1.1.4. Möïc nöôùc ngaàm döôùi cao ñoä maët ñaát  ≥ 5m  1 – 5m  ≤ 1m 3 2 1 2,5 1.1.5. Khaû naêng ngaäp luït  Khoâng  Ít  Coù khaû naêng 2 1 0 1.1.6. Ñieàu kieän khí haäu  Raát thuaän lôïi 4     TRANG 15 3 2 2 3 3 3 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP (baõo, möa…) 1.2. Giaù khu ñaát 1.3. Ñoä lôùn khu ñaát 2. Haï taàng kyõ thuaät 2.1. Caáp nöôùc 2.1.1. Töø gieáng khoan 2.1.1.1. Khaû naêng khoan GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN  Thuaän lôïi  Ít thuaän lôïi  Khoâng thuaän lôïi 3 2 1 Raát phuø hôïp Phuø hôïp Chaáp nhaän ñöôïc Hôi cao Quaù cao Ñaït ñöôïc Xaáp xæ yeâu caàu 5 4 3 2 1 2 1  Khoan ñöôïc, reû  Khoan ñöôïc, ñaét  Coù khaû naêng 3 2 1 2,5 3 2 1 2,5        2.1.1.2. Khaû naêng huùt(m3/giôø)  Lôùn  Ñaït yeâu caàu  Vöøa ñaït yeâu caàu 2.1.1.3. Ñaëc ñieåm cuûa nöôùc(ñoä cöùng, nhieät ñoä trung bình)     2.1.2. Caáp nöôùc töø maïng cuûa ñoâ thò 2.2. Giao thoâng 2.2.1. Vò trí trong maïng löôùi ñöôøng boä 2.2.2. Giao thoâng ñeán maïng löôùi ñöôøng boä 9 6 6 7,2 1.8 6 3 1,7 1,7 0,83 Raát phuø hôïp Phuø hôïp Coøn phuø hôïp Maïng caáp ñaõ coù, tieáp noái reû 4 3 2 1  Maïng coù, chi phí tieáp noái vöøa  Maïng coù, chi phí tieáp noái ñaét  Maøng saép coù 3  Raát thuaän tieän  Thuaän tieän  Chaáp nhaän ñöôïc 3 2 1 4  Ñaõ coù  Phaûi xaây döïng nhöng thuaän lôïi  Xd phöùc taïp 3 2 3,5 TRANG 16 9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 3,3 3,3 3,3 1,3 1,3 1,3 2,3 2,3 5 2 1 1 3,5 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN 3 2 1 1,5 2.2.3. Giao thoâng ñeán caûng soâng  Raát thuaän lôïi  Thuaän lôïi  Khoâng thuaän lôïi 3 1 2.2.4. giao thoâng ñeán maïng löôùi ñöôøng saét.  Ñaõ coù  Phaûi xaây döïng, nhöng thuaän lôïi  Xd phöùc taïp. 2.3. Naêng löôïng 2.3.1 Ñieän 2.3.1.1. Qua maïng löôùi chung (tieáp noái, chi phí xaây döïng)     Raát thuaän lôïi Thuaän lôïi Ít thuaän lôïi Khoâng thuaän lôïi 4 3 2 1 5,3 1,5  Thaáp Qua traïm phaùt rieâng(chi  Trung bình phí xaây, döïng  Cao vaän haønh) 3 2 1 2.3.1.3. Hôi nöôùc(chi phí xaây döïng, vaän haønh)  Thaáp  Trung bình  Cao 3 2 1 Xöû lyù nöôùc thaûi (chi phí cho heä thoáng xöû lyù rieâng)  Thaáp  Trung bình  Cao 3 2 1 Xöû lyù raùc thaûi (tình traïng caùc côû sôû xöû lyù, khaû naêng taän duïng pheá thaûi)     2.5. 3. Nhaân toá thò tröôøng 3.1. Cung caáp nguyeân lieäu 3.1.1. Khaû naêng cung caáp Raát thuaän lôïi Thuaän lôïi Ít thuaän lôïi Khoâng thuaän lôïi  Raát thuaän lôïi  Thuaän lôïi  Ít thuaän lôïi TRANG 17 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 1 2.3.1.2. 2.4. 1,5 0.33 4 1,1 2,7 2,7 1 1 1 1,1 1,1 1,1 3 3 1,5 1,5 5 5 3 1 1,5 0,5 10 7,5 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP 3.1.2. Giaù nguyeân vaät lieäu Tieâu thuï saûn phaåm 3.2.1. Vò trí treân thò tröôøng tieâu thuï GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN  Khoâng thuaän lôïi 1 Raát thaáp Thaáp Chaáp nhaän ñöôïc Hôi cao 4 3 2 1  Raát thuaän lôïi  Thuaän lôïi  Phuø hôïp yeâu caàu 3 2 1     3 3 3 1 1 2 3.2. 3.2.2. Quan heä thò tröôøng trong khu vöïc( söùc mua, söï caïnh tranh…) 4. Löïc löôïng lao ñoäng 4.1. Vò trí treân thò tröôøng söùc lao ñoäng 4.2. 4.3. Raát thuaän lôïi Thuaän lôïi Ít thuaän lôïi Khoâng thuaän lôïi 4 3 2 1 2 3 2,3 3 2 1 Nhaø ôû (khaû naêng  Raát thuaän lôïi  Thuaän lôïi thueâ, mua, giaù  Khan hieám nhaø caû) ôû  Raát nhieàâu nhaø ôû 4 3 2 Coâng trình dòch vuï coâng coäng( khaû naêng söû duïng chung vôùi khu daân duïng) 4 3 2 1 2 3 2 1 3 Vò trí ñeán khu daân cö (thôøi gian ñi laøm)     Raát thuaän lôïi Thuaän lôïi Ít thuaän lôïi Khoâng thuaän lôïi  Coù lôïi  Khoâng coù lôïi  Coù haïi do buïi, tieáng oàn, khí thaûi…  10 – 20 phuùt  20 – 30 phuùt  30 – 40 phuùt TRANG 18 2,3 1,5  Lao ñoäng nhieàu  Lao ñoäng saün coù  Lao ñoäng vöøa ñuû 5. Quan heä ñoâ thò 5.1. Nhaø maùy laân caän 5.2.     3 6 6 6 6 2 1,5 1,5 1 1 4 3 2 1,5 1 1 2 2 2 1,5 1,5 1,5 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN  ≥ 40 phuùt Toång soá ñieåm Xeáp haïng theo ñieåm Vò trí ñöôïc choïn 1 0,5 88,6 1 71,3 4 74,8 2 73,5 3  Ghi chuù : Do phaïm vi luaän vaên coù haïn neân vieäc phaân tích ñaùnh giaù ñòa ñieåm treân chæ döøng laïi ôû möùc toång keát yù kieán cuûa moät soá ngöôøi coù kinh nghieäm. Vì theá keát quaû treân chöa thaät söï chính xaùc. Neáu muoán thu ñöôïc keát quaû toát hôn chuùng ta phaûi tham gia thöïc ñòa vaø tìm kieám caùc soá lieäu töø nhieàu nguoàn thoâng tin khaùc nhau nöõa. Ñòa ñieåm ñöôïc choïn ñeå xaây döïng nhaø maùy ôû ñaây laø Khu Coâng Nghieäp Phuù Myõ I. Ñaây laø khu coâng nghieäp môùi vaø ñöôïc nhaø nöôùc ta laãn caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi heát söùc quan taâm, voán ñaàu tö vaøo laø raát lôùn (lôùn nhaát Vieät Nam) neân cô sôû haï taàng khaù hoaøn chænh. Ngoaøi ra ôû khu coâng nghieäp naøy coøn coù nhaø maùy nhieät ñieän coâng suaát raát lôùn (cung caáp ñieän ñi khaép Ñaát Nöôùc) neân vaán ñeà caáp ñieän laø baûo ñaûm. ÔÛ ñaây coøn coù caûng neân vieäc giao thoâng ñöôøng thuyû cuõng ñöôïc baûo ñaûm. Maïng löôùi ñöôøng xaù khaù toát vaø ngaøy caøng ñöôïc môû roäng neân raát thuaän tieän cho giao thoâng ñöôøng boä. Ngoaøi ra, vôùi Chính saùch di dôøi caùc trung taâm coâng nghieäp taùch xa so vôøi khu daân cö cuûa nhaø nöôùc neân vieäc löïa choïn khu coâng nghieäp ôû Phuù Mó laø thích hôïp vôùi ñoøi hoûi naøy. TRANG 19 LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP GVHD: TS TRAÀN ÑÌNH YEÁN Chöông III: Coâng ngheä saûn xuaát mì aên lieàn  I. Nguyeân lieäu saûn xuaát: I.1. Nguyeân lieäu chính: I.1.1. Boät mì: Laø nguyeân lieäu cô baûn ñeå saûn xuaát mì aên lieàn. Boät mì ñöôïc cheá bieán töø haït luùa mì, tuøy töøng chuûng loaïi maø ta coù boät mì traéng hay boät mì ñen. Trong saûn xuaát mì aên lieàn luoân söû duïng boät mì traéng. Boät mì ñöôïc mua töø Nhaø maùy boät mì Bình An (boät Hoa Sen, boät Chuøm Nho) vaø Nhaø maùy boät mì Bình Ñoâng (boät Thuyeàn Buoàm, boät Chuù Luøn).  Vai troø cuûa boät mì:  Laø nguoàn gluten vaø tinh boät chính cuûa mì aên lieàn.  Laø chaát taïo hình, taïo boä khung, hình daùng.  Goùp phaàn xaùc ñònh traïng thaùi: ñoä cöùng, ñoä ñaëc, ñoä dai vaø ñoä ñaøn hoài cho sôïi mì.  Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa boät mì:  Caùc chaát voâ cô: chieám 15 – 17%, chuû yeáu laø nöôùc, muoái khoaùng.  Caùc chaát höõu cô: chieám 83 – 85%, goàm glucid, protein, lipid, enzyme, vitamine,... Baûng 6 : Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa moät soá loaïi boät mì. Thaønh phaàn Haït Thöôïng haïng Loaïi I Loaïi II Boät thoâ Tyû leä(%) 100 10,50 22,40 47,50 - Ñoä tro(%) 1,74 0,47 0,53 1,20 1,50 Cellulose(%) 1,51 0,13 0,22 0,48 1,60 Pentozan(%) 6,42 1,59 1,84 3,44 - Tinh boät(%) 69,00 80,16 77,84 75,52 69,60 Protein(%) 15,51 10,28 11,15 14,80 11,80 Lipid(%) 2,06 0,25 1,20 2,02 1,50 - Traéng ngaø Traéng ngaø Traéng saãm Maøu TRANG 20 Traéng saãm coù voû
- Xem thêm -