Tài liệu Thiết kế móng cọc khoan nhồi

  • Số trang: 145 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế móng cọc khoan nhồi : Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN MỤC LỤC CHƯƠNG I:KẾT CẤU SÀN TẦNG 2. I.TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN.   1.Tĩnh tải 2.Hoạt tải II.VẬT LIỆU. III.TÍNH TOÁN CỐT THÉP.    1.Bản kê 4 cạnh làm việc theo 2 phương. 2.Bản sàn làm việc 1 phương 3.Bản sàn Console CHƯƠNG II:TÍNH TOÁN DẦM TRỤC C A.TÍNH DẦM TRỰC GIAO I.SƠ ĐỒ TÍNH    1.Sơ đồ truyền tải lên dầm 2.Tải trọng 3.Dùng Sap2000 để tính nội lực cho dầm II.SƠ ĐỒ TÍNH   1.Tính cốt dọc 2.Tính cốt đai B.TÍNH DẦM DỌC TRỤC C I.SƠ ĐỒ TÍNH    1.Sơ đồ truyền tải lên dầm 2.Tải trọng 3.Dùng Sap2000 để tính nội lực cho dầm II.TÍNH CỐT THÉP  1.Tính cốt dọc SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005  GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 2.Tính cốt đai CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH A.BẢNG THANG I.SƠ ĐỒ TÍNH.   1.Sơ bộ chọn kích thước bản thang 2.Liên kết. II.TẢI TRỌNG   1.Cấu tạo thang 2.Trọng lượng bản thân III.XÁC ĐỊNH NỘI LỰC   1.Tính nội lực cho vế 1 2.Tính nội lực co vế 2 IV.TÍNH CỐT THÉP B.DẦM CHIẾU NGHĨ I.SƠ ĐỒ TÍNH   1.Tải trọng 2.Tính nội lực II.TÍNH NỘI LỰC   1.Tính cốt dọc 2.Tính cốt đai CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI I.KIẾN TRÚC II.SƠ ĐỒ CẤU TẠO,KÍCH THƯỚC CẤU KIỆN   1.Sơ đồ cấu tạo 2.Kích thước các cấu kiện III.TÍNH TOÁN BẢN SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005     GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 1.Tính toán bản nắp 2.Tính toán bản đáy 3.Tính toán bản thành 4.Kiểm tra nứt IV.TÍNH TOÁN DẦM   1.Tính toán dầm nắp bể 2.Tính toán dầm đáy bể CHƯƠNG V:TÍNH TOÁN KHUNG PHẲNG TRỤC 3 I.TÍNH KHUNG PHẲNG TRỤC 4         1.Sơ đồ truyền tải 2.Tính sơ bộ tiết diện cột biên và cột giữa 3.Tính toán tải trọng 4.Tải trọng nút khung 5.Tải trọng gió(wind) 6.Tổ hợp nội lực 7.Tính thép cho dầm 8.Tình thép cho cột CHƯƠNG VI:THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN I.TÓM TẮT ĐỊA CHẤT   1.Mô tả,phân loại các lớp đất 2.Sơ đồ vị trí các hố khoan II.XỬ LÝ VÀ THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT     1.Nguyên tắc chung 2.Quy tắc loại trừ những sai số thô 3.Thống kê số liệu 4.Kết quả thống kê CHƯƠNG VII:THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG A.THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI ĐÀI ĐƠN I.TÍNH TOÁN MÓNG M1 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005         GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 1.Tải trọng tác dụng lên móng 2.Cấu tạo cọc 3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước 4.Tính toán sức chịu tải của khoan nhồi 5.Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 6.Kiểm tra tải trọng tác dụng lên từng cọc trong nhóm 7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 8.Tính toán đài cọc II.TÍNH TOÁN MÓNG M2         1.Tải trọng tác dụng lên móng 2.Cấu tạo cọc 3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước 4.Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi 5.Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 6.Kiểm tra tải trọng cọc tác dụng lên từng cọc trong nhóm 7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 8.Tính toán đài cọc B.THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN MÓNG CỌC ÉP I.THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP ĐÀI ĐƠN(MÓNG M1)          1.Tải trọng tác dụng lên móng 2.Cấu tạo cọc 3.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước 4.Tính toán sức chịu tải của cọc ép 5.Xác định số lượng cọc 6.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 7.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 8.Tính toán đài cọc 9.Tính toán và bố trí cốt thép cho cọc II.THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP ĐÀI ĐƠN(MÓNG M2)    1.Tải trọng tác dụng lên móng 2.Sơ bộ chiều sâu đáy đài và các kích thước 3.Xác định số lượng cọc SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005    GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 4.Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 5.Kiểm tra theo điều kiện biến dạng 6.Tính toán đài cọc C.SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG I.CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CỐT THÉP II.CHỈ TIÊU ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT   1.Chỉ tiêu điều kiện thi công 2.Chỉ tiêu điều kiện kinh tế III.LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN CHÖÔNG V: TÍNH TOAÙN KHUNG PHAÚNG TRUÏC 3 PHAÂN TÍCH HEÄ CHÒU LÖÏC CUÛA NHAØ + Khung laø keát caáu chòu löïc quan troïng nhaát cuûa coâng trình, khung nhaän toaøn boä taûi troïng ngang (gioù ), coän g vôùi taûi troïng ñöùng ...Heä chòu löïc chính cuûa coâng trình laø khung chòu löïc goàm caùc daàm doïc vaø caùc daàm ngang keát hôïp vôùi coät taïo thaønh heä chòu löïc chính cuûa coâng trình + Lyù do choïn khung phaúng ñeå tính:  Soá nhòp cuûa khung doïc nhieàu hôn khung ngang , cho neân khaû naêng chòu löïc cuûa khung doïc loùn hôn khung ngang, do ñoù ta khoâng caàn tính khung khoâng gian.  Coâng trình coù chieàu cao nhoû hôn 40m neân ta khoâng caàn phaûi tính gioù ñoäng . I. TÍNH KHUNG PHAÚNG TRUÏC 3 : 1. Sô Ñoà Truyeàn Taûi : 9000 4 8500 3 2 9000 A 9000 27000 B 9000 C D 2.Tính Sô Boä Tieát Dieän Coät Bieân Vaø Coät Giöõa : a/ Xaùc ñònh kích thöôùc coät Theo chöông I phaàn saøn ta coù tónh taûi saøn lôùn nhaát: saøn S2 -Tænh taûi: g = 411.26 (kG/m2) -Hoaït taûi: p =186.48 (kG/m2). => qs = g+p = 597.74 (kG/m2). SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 41 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Choïn tieát dieän coät theo coâng thöùc treân vôùi kích thöôùc thay ñoåi 3 taàng moät laàn Coâng thöùc sô boä xaùc ñònh tieát dieän coät : Ab  k N Rb Trong ñoù: Ab: dieän tích tieát dieän coät N=qsanxSx n -löïc neùn lôùn nhaát trong coät  l1  l 2    B -dieän tích truyeàn taûi cuûa saøn leân coät  2  S=  n –soá taàng cuûa coâng trình Rb=14.5 MPa cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa beâ toâng B25 k: heä soá keå ñeán momen uoán do taûi trong gioù k=1.2 ñoái vôùi coät bieân k=1.4 ñoái vôùi coät giöõa BAÛNG TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN SÔ BOÄ TIEÁT DIEÄN COÄT Coät Taàng Truïc A D Taàng 5_6_7 Taàng 2_3_4 Taàng 1 Taàng Treät_Haàm Truïc B C Taàng 5_6_7 Taàng 2_3_4 Taàng 1 Taàng Treät_Haàm 1.2 1.2 Fcoät (cm2) 584.3 1168.7 bh (cm) 35x50 40x50 Fchoïn (cm2) 1750 2000 211824 1.2 1753 45x60 2700 156785.0 313571.2 1.4 1.4 1189 2379 35x55 45x60 1925 2700 470356.8 1.4 3568 55x70 3850 Ni max (daN) 70608 141216 K  Ñaây laø tieát dieän choïn sô boä ,sau khi nhaäp vaøo sap2000 chaïy noäi löïc nhieàu laàn vaø tìm kích thöôùc hôïp lyù cho khung neân coù theå thay ñoåi tieát dieän so vôùi tieát dieän choïn sô boä ban ñaàu SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 42 TAÀNG 1 TAÀNG TREÄT TAÀNG HAÀM D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 9000 A D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 9000 B D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 D350X700 C400X500 C400X500 C400X500 C350X500 C350X500 C350X500 TAÀNG 2 D350X700 D350X700 C450X600 C450X600 C450X600 C350X550 C350X550 C350X550 TAÀNG 3 D350X700 D350X700 +30.6 D350X700 C550X700 C550X700 C550X700 TAÀNG 4 D350X700 C450X600 C450X600 C450X600 C350X550 C350X550 C350X550 TAÀNG 5 D350X700 D350X700 C550X700 C550X700 C550X700 TAÀNG 6 C450X600 C450X600 C450X600 TAÀNG 7 C400X500 C400X500 C400X500 C350X500 C350X500 C350X500 D350X700 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN C450X600 C450X600 C450X600 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 +26.7 +23.1 +19.5 +15.90 +12.30 +8.70 +4.50 +0.00 -3.00 9000 C D MAËT CAÉT KHUNG TRUÏC 3 3.TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG a)Nhòp AB a/Tónh taûi: -Tĩnh tải bao goàm troïng löôïng baûn thaân daàm gd ,troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn g s (KG/ m2 ),troïng löôïng töôøng xaây treân daàm neáu coù -Trong löôïng baûn thaân daàm: khi tính sap töï tính -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: gs = 443.1 (kg/m2) -Taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo daàm truïc 3 ñöôïc xaùc ñònh theo dieän truyeàn taûi nhö treân maët baèng saøn. Ñeå ñôn giaûn vaø an toaøn ta xem daàm truyeàn taûi baèng 2 laàn dieän truyeàn taûi giöûa truïc 3,4 -Taûi troïng do saøn truyeàn vaøo: taûi troïng coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: gtt = 2x gs x 4.5 L = 2x x 443.1 =1994(Kg/m) 2 2 -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 43 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN/m). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình tam giaùc giaù trò lôùn nhaát gtt=gs L 4.5 = 443.1x  997 daN/m 2 2 -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=4x997x4.5x0.5+216.25x9 =10919.25 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: pht = 2x ps x L 4.5 x 240 =1080 (Kg/m) = 2x 2 2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: pht = ps x L 4.5 x 240 =540 (Kg/m) = 2 2 - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung P1 = 4xphtx L =4x540x4.5x0.5=4860 (Kg/m) 2 b)Nhòp BC a/Tónh taûi: -Tĩnh tải bao goàm troïng löôïng baûn thaân daàm gd ,troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn gs (KG/ m2 ),troïng löôïng töôøng xaây treân daàm neáu coù -Trong löôïng baûn thaân daàm: khi tính sap töï tính -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: gs = 443.1 (kg/m2) -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN/m). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình chöû nhaät : gtt=443.1 daN/m -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=3x9x443.1+261.25x9 =14315 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï pht = psxL =240x3 = 720 (Kg/m) SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 44 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung P1 = 720x9=6480 Kg c)Nhòp CD -Taûi troïng truyeàn vaøo daàm nhòp CD töông töï nhö truyeàn taûi troïng vaøo daàm nhòp AB -Troïng löôïng töôøng xaây treân daàm( tính ñôn giaûn thieân veà an toaøn ) g t = bthtnt =0.1*(3.6-0.7) *1.1*1800=574.2 daN/m -Troïng löôïng caùc lôùp caáu taïo saøn vaø hoaït taûi saøn: -Taûi troïng do saøn truyeàn vaøo: taûi troïng coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: gtt = 2x gs x 4.5 L = 2x x 443.1 =1994(Kg/m) 2 2 -Troïng löôïng baûn thaân daàm phuï gd= b(h-hs)n = 0.25  (0.5-0.12)  1.1  2500=261.25 (daN). -Taûi troïng taùc duïng leân daàm phuï hình tam giaùc giaù trò lôùn nhaát gtt=gs L 4.5  997 daN/m = 443.1x 2 2 -Toång taûi troïng daàm phuï taùc duïng leân daàm truïc AB g1=4x997x4.5x0.5+216.25x9 =10919.25 daN b/Hoaït taûi: - Theo TCVN 2737 – 1995 : Hoaït taûi cuûa saøn : Ptc = 200 daN/m2 Ptt = 1.2 x 200= 240 daN/m2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: pht = 4x ps x L 4.5 = 4x x 240 =2160 (Kg/m) 2 2 - Hoaït taûi do saøn truyeàn vaøo daàm phuï coù daïng hình tam giaùc, giaù trò lôùn nhaát: pht = ps x L 4.5 x 240 =540 (Kg/m) = 2 2 - Toång hoaït taûi daàm phuï truyeàn vaøo daàm chính daïng löïc taäp trung P1 = 4xphtx L x4.5 =4x540x4.5x0.5=4860 (Kg/m) 2 4.Taûi troïng nuùt khung a) Tænh taûi - Nuùt A,D : Taûi troïng töø saøn truyeàn vaøo daàm doïc l 2 q1 =2x gs 1 xL = 2 x443.1x 4.5 x 4.5  8972.8 daN 2 - Troïng löôïng baûn thaân daàm doïc taùc duïng leân nuùt gd= b(h-hs)n = 0.4  (0.7-0.12)  1.1  2500=638 daN - Toång taûi troïng taùc duïng taïi nuùt SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 45 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Q1 = q1 + gd =8972.8 +638 =9610.8 da N - Nuùt B,C : Töø dieän truyeàn taûi ta coù taûi troïng truyeàn vaøo nuùt C,D Q2 = Q1 + qsx1.5x9 = 9610.8 +5981.85 = 15592.65 daN b)Hoaït taûi - Nuùt A,D l 2 p1 =2x ps 1 xLx 1 4.5 1 = 2 x240 x x4.5 x  2430 daN 2 2 2 - Nuùt A,D p2 = p1+ psx1.5x9 =2430+240x1.5x9=5670 daN 5.TAÛI TROÏNG GIOÙ ( WIND ): Thaønh phaàn tónh cuûa gioù: Chieàu cao nhaø H = 30.3 m < 40 m, neân theo TCVN 2737-1995 khoâng xeùt ñeán thaønh phaàn gioù ñoäng maø chæ xeùt ñeán thaønh phaàn gioù tónh. AÙp löïc gioù tónh phaân boá theo beà roäng maët ñoùn gioù cuûa coâng trình ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wtt = n.Wo.k.c.B (kG/m) Trong ñoù :  n = 1,2 heä soá vöôït taûi cuûa taûi troïng gioù.  Wo : Giaù trò aùp löïc gioù laáy theo bieåu ñoà phaân vuøng. Coâng trình xaây döïng ôû Q1 thuoäc khu vöïc IIA => Wo = 83 kg/m2  c : laø heä soá khí ñoäng phuï thuoäc vaøo maët ñoùn gioù. Gioù ñaåy c = 0,8 gioù huùt c = 0,6  k : laø heä soá keå ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao so vôùi moác chuaån vaø hình daïng ñòa hình(Tra baûng 5-TCVN 2737-1995,theo daïng ñòa hình A).  B : beà roäng ñoùn gioù cuûa khung ñang xeùt ( B = 9 ) - Giaù trò tính gioù ñaåy : Wttñ = 1,2x83x0,8x9xk = 717.12*k kg/m - Giaù trò tính gioù huùt : Wtth = 1,2x83x0,6x9xk = 537.84*k kg/m Keát quaû tính toaùn heä soá k ôû baûng sau : Taàng treät 1 2 3 4 5 6 Ñoä cao z (m) 4.5 8.7 12.3 15.9 19.5 23.1 26.7 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH kz 1.05 1.15 1.21 1.25 1.285 1.3 1.34 Wttñ (kg/m) 753 824.7 867.7 896.4 921.5 932.3 960.9 Wtth (kg/m) 564.7 618.5 650.8 672.3 691.1 699.2 720.7 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 46 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 7 30.3 1.37 982.45 736.8 6.TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC. a)Caùc tröôøng hôïp taûi: Tónh taûi chaát ñaày(TT) - Goàm tónh taûi phaân boá treân saøn, taûi töôøng,vaø daàm. - Ñeå deã quaûn lí, trong quaù trình khai baùo trong SAP 2000,tónh taûi ñöôïc taùch ra thaønh tónh taûi ( goàm taûi phaân boá treân oâ saøn + taûi caàu thang ) vaø taûi töôøng ( taûi töôøng bao che vaø töôøng ngaên beân trong); hai tröôøng hôïp taûi ñoù khi toå hôïp ñöôïc goäp chung laø TÓNH TAÛI. b)Toå hôïp noäi löïc: Muïc ñích cuûa vieäc toå hôïp noäi löïc : Xaùc ñònh noäi löïc nguy hieåm nhaát do taûi troïng ngoaøi gaây ra taïi tieát dieän khaûo saùt vôùi tieát dieän ñaõ choïn. Töø noäi löïc ñoù tính vaø boá trí coát theùp. *Caáu truùc toå hôïp: + Toå hôïp chính (toå hôïp cô baûn) : Goàm tónh taûi(TT+TUONG) vaø moät hoaït taûi; heä soá toå hôïp chung cho tónh taûi vaø hoaït taûi laø 1. COMBO 1.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch taàng leû. COMBO 2.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch taàng chaün. COMBO 3.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch nhòp leû. COMBO 4.Tónh taûi + Hoaït taûi caùch nhòp chaün. COMBO 5.Tónh taûi + Hoaït taûi lieàn nhòp. COMBO 6.Tónh taûi + Gioù traùi. COMBO 7.Tónh taûi + Gioù phaûi. COMBO 8.Tónh taûi + HTCTL + HTCTC +Toå hôïp phuï: Goàm tónh taûi vaø nhieàu hoaït taûi heä soá laø 0,9 COMBO 9. TT + HTCTL + GT. COMBO 10. TT + HTCTC + GT. COMBO 11. TT + HTCNL + GT. COMBO 12. TT + HTCNC + GT. COMBO 13. TT + HTLN + GT. COMBO 14. TT + HTCTC + HTCTL + GT. COMBO 15. TT + HTCTL + GP. COMBO 16. TT + HTCTC + GP. COMBO 17. TT + HTCNL + GP. COMBO 18. TT + HTCNC + GP. COMBO 19. TT + HTLN + GP. COMBO 20. TT + HTCTC + HTCTL + GP. SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 47 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 7.TÍNH THEÙP CHO DAÀM. BAÛNG PHAÀN TÖÛ KHUNG SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 48 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN a) Toång hôïp noäi löïc daàm BẢNG TỔ HỢP MOMENT DẦM KHUNG Nhòp Phần tử D37 D38 AB D39 D40 D41 D42 D43 CD D44 D45 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH Tổ hợp Tiết diện Mmin Mmax GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP -48.79 19.757 -59.61 -54.47 19.303 -63.83 -50.36 19.292 -60.21 -44.88 19.214 -55.99 -42.34 19.147 -52.03 -38.39 18.98 -49.87 -33.57 18.728 -47.4 -31.4 18.46 -43.72 -18.97 20.264 -45.45 -0.159 28.56 -8.486 4.0106 28.86 -2.285 0.5227 29.278 -6.575 -3.396 29.878 -12.2 -7.97 29.91 -15.21 -9.812 30.442 -19.12 -11.76 31.22 -23.62 -17.12 30.987 -26.08 -13.6 33.919 -32.18 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) Mttoaùn -48.79 28.56 -59.61 -54.61 28.86 -63.83 -50.36 29.28 -60.21 -44.88 29.88 -55.99 -42.34 29.91 -52.03 -38.39 30.44 -49.87 -33.57 31.22 -47.40 -31.40 30.99 -43.72 -18.97 33.92 -45.45 TRANG : 49 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 Nhòp Phần tử D46 D47 D48 D49 BC D50 D51 D52 D53 D54 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Tiết diện GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP GT GN GP Tổ hợp Mmin Mmax Mttoaùn -68.23 17.814 -67.53 -72.8 17.442 -73.92 -70 17.318 -68.75 -63.48 17.156 -64.95 -62 17.053 -60.51 -56.93 16.971 -58.63 -14.38 26.133 -14.38 -8.485 26.546 -8.485 -12.72 26.921 -12.72 -18.22 27.44 -18.22 -21.47 27.592 -21.47 -25 28.139 -25 -54.5 16.707 -52.84 -28.94 29.019 -28.94 -50.01 16.774 -52.05 -50.04 15.91 -48.25 -31.72 29.367 -31.72 -34.17 29.73 -34.17 -68.23 26.13 -67.53 -72.80 26.55 -73.92 -70.00 26.92 -68.75 -63.48 27.44 -64.95 -62.00 27.59 -60.51 -56.93 28.14 -58.63 -54.50 29.02 -52.84 -50.01 29.37 -52.05 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) -50.04 29.73 -48.25 TRANG : 50 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 b)Tính coát doïc: BEÂ B25 TOÂNG THEÙP AIII GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN Rb 14.5 Mpa 1450000 daN/m2 Rs 365 Mpa 36500000 daN/m2 h a 700 25 mm mm 0.7 0.025 m m h0 675 mm 0.675 m b 350 mm 0.3 m TÍNH THEÙP CHO TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT PHAÀN TÖÛ 37 Max 37 Max 37 Max 37 Min 37 Min 37 Min 38 Max 38 Max 38 Max 38 Min 38 Min 38 Min Mi daN.m αm -159.41 0.001 28560. 0.108 5 -8486.2 0.032 -48787 0.185 19756. 0.075 8 -59611 0.226 4010.6 0.015 4 28859. 0.109 5 -2285.3 0.009 -54473 0.206 19302. 0.073 6 -63826 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH ξ  As chọn As tt cm2  As 0.001 -0.065 220 6.284 0.23 0.115 12.297 420 12.568 0.46 -3.391 220 6.284 0.23 -18.250 320+225 19.244 0.71 0.078 8.343 225 9.818 0.36 0.205 -21.949 325+222 22.329 0.71 0.015 1.640 220 6.284 0.23 0.116 12.434 420 12.568 0.46 -0.924 220 6.284 0.23 -20.207 225+322 21.221 0.78 0.076 8.144 225 9.818 0.36 - -23.362 225+230 23.956 0.89 0.032 0.170 0.009 0.188 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 51 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 39 Max 39 Max 39 Max 39 Min 39 Min 39 Min PHAÀN TÖÛ 40 Max 40 Max 40 Max 40 Min 40 Min 40 Min 41 Max 41 Max 41 Max GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 0.242 0.218 522.74 0.002 29278. 0.111 1 -6575.2 0.025 -50364 0.191 19292. 0.073 5 -60207 0.228 0.002 0.212 220 6.284 0.23 0.118 12.627 420 12.568 0.46 -2.636 220 6.284 0.23 -18.795 320+225 19.244 0.71 0.076 8.139 225 9.818 0.36 0.207 -22.150 325+222 22.329 0.71 Mi daN.m αm -3395.7 0.013 29878. 0.113 4 -12196 0.046 -44883 0.170 19213. 0.073 7 -55988 0.212 -7969.8 0.030 29910. 0.113 5 -15209 0.058 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH 0.025 0.175 ξ  As chọn As tt cm2  As 0.013 -1.370 220 6.284 0.23 0.120 12.903 420 12.56 8 0.46 -4.841 220 6.284 0.23 -16.888 225+222 17.42 0.64 8.105 225 9.818 0.36 -20.723 225+322 21.22 1 0.78 -3.187 220 6.284 0.23 0.120 12.918 420 12.56 8 0.46 0.056 -6.005 220 6.284 0.23 0.045 0.157 0.076 0.193 0.030 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) TRANG : 52 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 41 Min 41 Min 41 Min 42 Max 42 Max 42 Max 42 Min 42 Min 42 Min 43 Max 43 Max 43 Max 43 Min 43 Min 43 Min 44 Max 44 Max 44 Max 44 Min 44 Min -42341 0.160 19147. 0.072 2 -52029 0.197 -9812.4 0.037 30442. 0.115 3 -19121 0.072 -38388 0.145 18979. 0.072 8 -49870 0.189 -11763 0.045 31220. 0.118 5 -23619 0.089 -33574 0.127 18728. 0.071 4 -47395 0.179 -17124 0.065 30987. 0.117 4 -26084 0.099 -31401 0.119 18460. 0.070 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 0.149 -15.993 225+220 16.10 2 0.6 0.075 8.076 225 9.818 0.36 -19.369 425 19.63 0.72 -3.911 220 6.284 0.36 13.164 220+222 13.88 6 0.51 -7.499 220 6.284 0.32 -14.589 220+225 16.10 2 0.6 8.002 225 9.818 0.36 -18.624 320+225 19.24 4 0.71 -4.673 220 6.284 0.23 13.525 220+222 13.88 6 0.51 -9.193 220 6.284 0.23 -12.857 122+225 13.61 9 0.5 7.892 225 9.818 0.36 -17.766 222+225 17.42 0.65 -6.739 220 6.284 0.32 13.416 220+222 13.88 6 0.5 -10.110 220 6.284 0.32 -12.067 122+225 7.775 225 0.181 0.036 0.123 0.070 0.136 0.075 0.174 0.044 0.126 0.086 0.120 0.074 0.166 0.063 0.125 0.094 0.112 0.072 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) 13.61 9 9.818 0.5 0.36 TRANG : 53 Luaän vaên toát nghieäp KSXD khoaù 2005 GVHD : ThS. TRAÀN THANH LOAN 4 44 Min PHAÀN TÖÛ 45 Max 45 Max 45 Max 45 Min 45 Min 45 Min 46 Max 46 Max 46 Max 46 Min 46 Min 46 Min 47 Max 47 Max 47 Max 47 Min -43717 0.165 Mi daN.m αm -13603 0.051 33918. 0.128 7 -32180 0.122 -18970 0.072 20263. 0.077 8 -45449 0.172 -14383 0.054 26133. 0.099 4 -14383 0.054 -68234 0.258 17813. 0.067 7 -67528 0.256 -8485.5 0.032 26545. 0.100 8 -8485.5 0.032 -72797 0.275 SVTH : HUYØNH HÖÕU THAØNH 0.154 ξ -16.478 222+225 17.42  As chọn As tt 0.65 cm2  As 0.050 -5.386 220 6.284 0.23 0.138 14.786 220+225 16.10 2 0.596 -12.350 220 6.284 0.233 -7.442 225 9.818 0.364 8.567 225 9.818 0.364 -17.086 222+225 17.42 0.645 -5.687 220 6.284 0.233 11.191 420 12.56 8 -5.687 220 6.284 -24.823 425+128 25.78 8 7.492 225 9.818 -24.590 425+128 25.78 8 -3.391 220 6.284 11.378 420 12.56 8 -3.391 220 6.284 -26.318 325+228 27.04 3 0.115 0.069 0.080 0.159 0.053 0.104 0.053 0.231 0.070 0.229 0.032 0.106 0.032 0.245 PHAÀN KEÁT CAÁU ( KHUNG ) 0.465 0.233 0.955 0.364 0.955 0.233 0.465 0.233 1.002 TRANG : 54
- Xem thêm -