Tài liệu Thiết kế mô hình máy cnc phục vụ giảng dạy (2)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN -------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY CNC PHỤC VỤ GIẢNG DẠY GVHD: Ks. NGUYỄN TẤN Ý SVTH: PHẠM THANH DANH VÕ NGỌC HỘI BIÊN HÒA, THÁNG 12/2012
- Xem thêm -