Tài liệu Thiết kế mạng truyền hình cáp khu vực huyện an dƣơng - tp hải phòng

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Ths. Phạm Đức Thuận Sinh viên : Đồng Văn Tuyển HẢI PHÒNG – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ---------------------------------- ISO 9001:2008 THIẾT KẾ MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP KHU VỰC HUYỆN AN DƢƠNG - TP HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Ths. Phạm Đức Thuận Sinh viên : Đồng Văn Tuyển HẢI PHÒNG – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đồng Văn Tuyển. Mã SV : 1351030003. Lớp : ĐT 1301. Ngành : Điện Tử Viễn Thông. Tên đề tài : Thiết kế mạng truyền hình cáp khu vực huyện An Dƣơng – Thành Phố Hải Phòng. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Học hàm, học vị: Thạc sỹ. Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. Nội dung hƣớng dẫn: ..................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: ....................................................................................................... Học hàm, học vị: ............................................................................................ Cơ quan công tác:........................................................................................... Nội dung hƣớng dẫn: ..................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày…….tháng…….năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày…….tháng…….năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ........ tháng........năm 2013 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Hải Phòng, ngày……tháng……năm 2013 Cán bộ hƣớng dẫn PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu ban đầu, cơ sở lý luận chọn phƣơng án tối ƣu, cách tính toán chất lƣợng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Cho điểm của cán bộ phản biện (Điểm ghi cả số và chữ). ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Hải Phòng, ngày……tháng……năm 2013 Ngƣời chấm phản biện MỤC LỤC Lời mở đầu ................................................................................................. 1 Chƣơng I - Khái Quát Công Nghệ Truyền Hình Cáp .................................. 3 1.1 - Lịch sử phát triển. ..................................................................................... 3 1.2 - Tổng quan kỹ thuật truyền hình cáp. ........................................................ 4 1.2.1 - Truyền hình tƣơng tự ............................................................................. 6 1.2.2 - Truyền hình truyền dẫn bằng sóng siêu cao tần (MMDS) .................... 6 1.2.3 - Truyền hình cáp CATV ......................................................................... 8 1.2.4 - Truyền hình qua vệ tinh (DTH) ........................................................... 10 1.3 - Mô hình tổng quát hệ thống mạng truyền hình cáp. ............................... 10 1.3.1 - Hệ thống thiết bị truyền hình cáp ........................................................ 10 1.3.2 - Mạng có cấu trúc hoàn toàn cáp đồng trục .......................................... 12 1.3.3 - Mạng kết hợp cáp quang và cáp đồng trục .......................................... 15 1.3.4 - Mạng quang hóa hoàn toàn .................................................................. 18 1.3.5 - Băng tần dùng trong hệ thống truyền hình cáp.................................... 19 1.4 - Xử lý tín hiệu truyền hình cáp. ............................................................... 20 1.4.1 - Xử lý tín hiệu truyền hình cáp kỹ thuật số .......................................... 20 1.4.2 - Mã hóa và điều chế tín hiệu truyền hình cáp kỹ thuật sô .................... 23 Chƣơng II – Thiết Bị Truyền Hình Cáp và Thông Số Kỹ Thuật .................... 24 2.1 - Cáp đồng trục .......................................................................................... 24 2.1.1 - Cấu trúc cáp đồng trục ......................................................................... 24 2.1.2 - Phân loại cáp đồng trục........................................................................ 25 2.1.3 - Các thông số của cáp đồng trục ........................................................... 25 2.1.4 - Một số cáp đồng trục ........................................................................... 26 2.2 - Cáp quang ............................................................................................... 28 2.2.1 - Cấu trúc sợi quang ............................................................................... 28 2.2.2 - Các thông số đặc trƣng của sợi quang ................................................. 31 2.2.3 - Độ nhạy thu và quỹ công xuất ............................................................. 33 2.2.4 - Truyền lan ánh sang trong sợi quang ................................................... 35 2.2.5 - Các mối hàn và các bộ kết nối (Conector) trong mạng quang ............ 35 2.2.6 - Phƣơng pháp hàn cáp ........................................................................... 37 2.2.7 - Các Conector........................................................................................ 39 2.3 - Thiết bị trung tâm (HEAD – END) ........................................................ 39 2.3.1 - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động head-end ........................................... 40 2.3.2 - Đầu thu vệ tinh ..................................................................................... 45 2.3.3 - Các thiết bị điều chế và ghép tín hiệu .................................................. 45 2.3.4 - Máy phát quang ................................................................................... 47 2.3.5 - CMTS................................................................................................... 48 2.4 - Thiết bị mạng .......................................................................................... 49 2.4.1 - Node quang .......................................................................................... 49 2.4.2 - Bộ khuếch đại điện .............................................................................. 52 2.4.3 - Thiết bị phân nhánh và thiết bị cấp tín hiệu thuê bao .......................... 52 Chƣơng III – Thiết Kế Mạng Truyền Hình Cáp Cho Huyện An Dƣơng........ 59 3.1 - Giới thiệu công trình ............................................................................... 59 3.2 - Nội dung thiết kế kỹ thuật ...................................................................... 60 3.2.1 - Băng tần hoặt động của hệ thống truyền hình cáp............................... 60 3.2.2 - Mô tả mạng cáp.................................................................................... 61 3.2.3 - Yêu cầu thông số kỹ thuật khuếch đại. ................................................ 61 3.2.4 - Yêu cầu thông số kỹ thuật tại hộp thuê bao......................................... 61 3.2.5 - Yêu cầu nguồn cung cấp. ..................................................................... 62 3.2.6 - Sơ đồ nguyên lý của hệ thống truyền hình cáp.................................... 62 3.3 - Cơ sở thiết kế và tính toán mạng truyền hình cáp .................................. 63 3.3.1 - Lựa chọn thiết bị mạng quang ............................................................. 63 3.3.2 - Nguyên tắc thiết kế mạng quang ......................................................... 66 3.3.3 - Nguyên tắc thiết kế mạng đồng trục .................................................... 78 3.4 - Tính toán kích thƣớc node quang ........................................................... 83 3.5 - Tính toán suy hao hệ thống ..................................................................... 84 3.5.1 - Cách tính mức tín hiệu trong mạng cáp .............................................. 85 3.6 - Bản vẽ kỹ thuật mạng cáp huyện An Dƣơng .......................................... 88 3.7 - Một số sự cố thƣờng gặp ....................................................................... 90 3.7.1 - Hình bị nhiễu ....................................................................................... 90 3.7.2 - Hình bị nhấp nháy ................................................................................ 91 3.7.3 - Mất tín hiệu .......................................................................................... 91 3.7.4 - Bị vằn màu ........................................................................................... 92 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây truyền hình quảng bá không đáp ứng kịp do tăng nhu cầu thƣởng thức các chƣơng trình truyền hình chất lƣợng cao, nội dung phong phú cũng nhƣ sự tiến bộ trong công nghệ, truyền hình cáp đã tạo những bƣớc phát triển mạnh mẽ. Lợi ích của truyền hình cáp đối với xã hội nhƣ: Làm giảm số hộ gia đình thu sóng truyền hình bằng anten trời, bảo đảm mỹ quan thành phố và khu dân cƣ, nâng cao chất lƣợng hình ảnh, âm thanh; Tăng số kênh phục vụ để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhân dân. Kết hợp với mạng internet và cung cấp những dịch vụ gia tăng khác. Bƣớc sang thế kỷ 21, đòi hỏi của ngƣời xem không những các chƣơng trình truyền hình quảng bá mà còn có nhu cầu nhận đƣợc thông tin tức thời các diễn biến, biến cố xảy ra mọi lúc mọi nơi trên thế giới, kể cả những đòi hỏi về học tập giải trí, giao dịch mua sắm ngay trên thiết bị truyền hình của mình. Ngoài ra trong từng khán giả còn có nhu cầu khác nhau, thời gian khác nhau và yêu cầu đáp ứng các nhu cầu riêng lẻ. Hiện nay Truyền hình cáp có thể đáp ứng các yêu cầu trên. Hiện nay truyền hình cáp đã và đang phát triển rất mạnh mẽ tại các thành phố lớn. Tuy nhiên việc phát triển mới chỉ nằm ở khu vực nội thành còn các khu vực ngoại thành truyền hình cáp vẫn chƣa đƣợc thực hiện. Với những kiến thức đã đƣợc học và tự nghiên cứu em đã mạnh dạn kết hợp với các cán bộ kỹ thuật truyền hình cáp Hải Phòng em đã nghiên cứu, thiết kế hệ thống mạng truyền hình cáp cho xã Nam Sơn huyện An Dƣơng – TP Hải Phòng. Đƣợc trình bày trong đề tài: ―Thiết Kế Mạng Truyền Hình Cáp Khu Vực Huyện An Dƣơng‖. Nội dung đồ án gồm: Chƣơng 1 : Khái quát công nghệ truyền hình cáp. Chƣơng 2 : Thiết bị truyền hình cáp và thông số kỹ thuật. 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chƣơng 3 : Thiết kế mạng truyền hình cáp khu vực huyện An Dƣơng. Em xin trân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Điện đã chỉ dậy em trong suốt thời gian em học tại trƣờng, để em có đƣợc những kiến thức nhƣ ngày hôm nay. Em cũng gửi lời cảm ơn đến Thạc Sỹ - Phạm Đức Thuận đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian em thực hiện đồ án này. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị kỹ thuật viên ở đài truyền hình cáp Hải Phòng đã cung cấp tài liệu cũng nhƣ những kiến thức thực tế để em có thể hoàn thành đồ án một cách tốt nhất! Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện Đồng Văn Tuyển 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chƣơng 1.1 - Lịch sử phát triển truyền hình cáp. (CATV (Cable Television (CATV – community Antenna Television . . ễ đảm bảo . . 550 MHz). Theo thời gian cùng với sự phát triển của công nghệ điện tử - viễn thông, truyền hình cáp đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới với hàng trăm 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP triệu thuê bao : Phát triển nhất là Mỹ, Châu Âu và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ tại Châu Á từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, và ngay cả Băngladesh, Campuchia cũng phát triển mạnh mẽ loại Truyền hình Cáp. Tại Việt Nam chúng ta đã có Công ty Truyền hình cáp Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Từ hơn 5 năm nay cũng đã có số thuê bao lớn và phát triển mạnh mẽ. Trong những năm 2002 đã có thêm các công ty Truyền hình cáp Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Nghệ An do liên doanh giữa các đài Truyền hình và các công ty đầu tƣ Truyền hình cáp đang phát triển tốt. Nhƣ vậy, Truyền hình cáp đƣợc hiểu một cách đơn giản là hệ thống truyền hình mà tín hiệu đƣợc truyền đến từng điểm bằng cáp có thể là cáp đồng trục, cáp quang. Nội dung chƣơng trình hết sức phong phú vì phát triển nhiều kênh : Tin tức, thể thao, giải trí, phim ảnh, giáo dục, và phát triển các kênh đài truyền hình địa phƣơng, trung ƣơng… Đồng thời khắc phục các nhƣợc điểm của truyền hình bằng sóng vô tuyến nhƣ : không thu đƣợc sóng tại các điểm khuất, chất lƣợng thu sóng không đều, tại các điểm thu không còn các trụ anten tua tủa lên trời nữa. 1.2 - Tổng quan kỹ thuật truyền hình cáp. Mạng truyền hình cáp bao gồm 3 thành phần chính : hệ thống thiết bị tại trung tâm, hệ thống mạng phân phối tín hiệu và thiết bị thuê bao. Hệ thống thiết bị trung tâm. Hệ thống trung tâm (headend system) là nơi cung cấp quản lý chƣơng trình, hệ thống mạng truyền hình cáp. Đây cũng chính là nơi thu thập các thông tin quan sát trạng thái, kiểm tra hoạt động mạng và cung cấp các tín hiệu điều khiển.. Với các hệ thống mạng hiện đại có khả năng cung cấp các dịch vụ truyền tƣơng tác, truyền số liệu, hệ thống thiết bị trung tâm còn có thêm các nhiệm 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP vụ nhƣ sau : mã hóa tín hiệu quản lý truy nhập, tính cƣớc truy nhập, giao tiếp với các mạng viễn thông nhƣ internet… Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp. Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp là môi trƣờng truyền dẫn tín hiệu từ trung tâm mạng đến các thuê bao. Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp hữu tuyến có nhiệm vụ phân tín hiệu phát ra từ các thiết bị trung tâm, điều chế khuếch đại và truyền vào mạng cáp. Các thiết bị khác trong mạng có nhiệm vụ khuếch đại, cấp nguồn và phân phối tín hiệu hình đến tận thiết bị của thuê bao. Hệ thống mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp là bộ phận quyết định đến đối tƣợng dịch vụ, khoảng cách phục vụ, số lƣợng thuê bao và khả năng mở rộng cung cấp mạng. Thiết bị tại nhà thuê bao Với một mạng truyền hình cáp sử dụng công nghệ tƣơng tự, thiết bị tại thuê bao có thể chỉ là một máy thu hình, thu tín hiệu từ mạng phân phối tín hiệu. Với mạng truyền hình cáp sử dụng công nghệ hiện đại hơn, thiết bị thuê bao gồm các bộ chia tín hiệu, các đầu thu tín hiệu truyền hình (set-top-box) và các cáp dẫn… Các thiết bị này có nhiệm vụ thu tín hiệu và đƣa đến TV để thuê bao sử dụng các dịch vụ của mạng Hình 1.2: Cấu hình mạng truyền dẫn và phân phối tín hiệu. 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.2.1- Truyền hình tƣơng tự. Là công nghệ truyền hình phổ biến nhất và hiện đang sử dụng rộng rãi trƣớc đây. Gọi là Truyền hình tƣơng tự vì các trạm thu phát đều là thiết bị tƣơng tự, tín hiệu thu phát cũng là tín hiệu tƣơng tự. Tín hiệu đƣợc truyền dẫn trong không gian thông qua trạm anten phát, vệ tinh mặt đất hoặc phát lên vệ tinh địa tĩnh rồi phát trở lại. Thiết bị đầu cuối để thu đƣợc có thể là anten.  Đặc điểm : Chất lƣợng hình ảnh và âm thanh không cao, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: chất lƣợng thiết bị đầu cuối, yếu tố thời tiết và đặc biệt là chi phí rất dẻ do chỉ cần có anten thu và tivi là có thể xem chƣơng trình. 1.2.2- Truyền hình truyền dẫn bằng sóng siêu cao tần MMDS. Những năm đầu do nhu cầu của ngƣời dân tham gia dịch vụ này chƣa cao, điều kiện để cung cấp các chƣơng trình quốc tế chƣa thuận lợi nên ít nhà đầu tƣ tham gia vào các dịch vụ này do đó chƣa có sự cạnh tranh về truyền hình trả tiền. Dịch vụ MMDS sử dụng hệ thống truyền dẫn vô tuyến siêu cao tần (2,5 GHz – 2,7 GHz), kỹ thuật tƣơng tự, đƣợc phát từ 9 đến 12 kênh chƣơng trình chủ yếu là phát chuyển trực tiếp các kênh chƣơng trình quốc tế. Công nghệ truy nhập MMDS là công nghệ không dây (wireless) khác đƣợc dựa trên các kênh Video tƣơng tự và số quảng bá mặt đất. Kiến trúc cơ bản MMDS gồm các khối phát vô tuyến MMDS đặt tại các tháp radio cùng với anten, một anten của một thuê bao, một bộ hạ tần và một bộ STB. Mỗi vùng phục vụ đƣợc chia thành các cell có phần giao nhau, mỗi cell có bán kính 40km. Đối với truyền dẫn yêu cầu mức tín hiệu cao, tầm nhìn giữa anten phát và thu đƣợc yêu cầu bình thƣờng. Dịch vụ MMDS tại Hà Nội và Thành Phố HCM đã thu hút đƣợc khoảng 30 000 thuê bao, trong đó chủ yếu thuê bao ngƣời nƣớc ngoài sống tại 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Việt Nam, các cơ quan xí nghiệp, các cán bộ, sinh viên nghiên cứu… mạng lại hiệu quá rất cao về kinh tế, chính trị và khoa học kỹ thuật. Tuy vậy những năm gần đây hệ thống này đã xuống cấp nhiều, chất lƣợng chƣơng trình bị kém đi do vấn đề nhà cao tầng tăng nhanh cản trở đến việc phát và thu. Dịch vụ truyền hình trả tiền bằng hệ thống MMDS đã đến thời kỳ chuyển sang các hệ thống truyền hình cáp và DTH có nhiều ƣu điểm và chất lƣợng cao hơn. Sử dụng công nghệ MMDS có những thuận lợi khó khăn sau:  Thuận lợi: Triển khai mạng đơn giản, chi phí thấp: do môi trƣờng truyền dẫn tín hiệu MMDS là sóng viba (sóng vô tuyến) cho nên khi triển khai mạng thuê bao không cần phải kéo cáp tới tận hộ thuê bao, mà chỉ cần 1 anten thu tại thuê bao sao có thể nhìn thấy cột anten phát (tại cột anten của THVN) là có thể thu đƣợc tín hiệu để xem. Đặc điểm này sẽ giúp nhà cung cấp dịch vụ MMDS không mất thời gian, công sức và chi phí đào đƣờng giải cáp, đảm bảo mỹ quan đô thị.  Khó khăn: Hạn chế vùng phủ sóng : do sử dụng sóng viba tại dải tần 900MHz để truyền tải tín hiệu video, MMDS đòi hỏi anten phát và anten thu phải nhìn thấy nhau thì mới thu đƣợc tín hiệu tốt Chịu tác động của nhiễu công nghiệp: do sử dụng phƣơng thức điều chế tín hiệu truyền hình tƣơng tự (analog) không có khả năng chống lỗi, lại truyền bằng sóng vô tuyến, tín hiệu MMDS sẽ bị ảnh hƣởng mạnh đến các nguồn nhiễu công nghiệp, nhiễu từ mạng điện lƣới, nhiễu từ các thiết bị điện. Chịu ảnh hƣởng của thời tiết : khi thời tiết xấu nhƣ mua to sấm set… tín hiệu MMDS vô tuyến bị suy hao rất lớn trong không gian dẫn đến giảm 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP mạnh chất lƣợng tín hiệu hình ảnh. Yêu cầu tần số vô tuyến quá lớn, và bị ảnh hƣởng can nhiều của các đài vô tuyến khác. Hình 1.2.2: Cấu hình mạng phân phối đa kênh đa điểm MMDS. 1.2.3 - Truyền hình cáp CATV. Từ năm 2000 đến nay số lƣợng các đơn vị muốn tham gia vào cung cấp dịch vụ truyền hình cáp đã tăng vọt ở hầu hết các địa phƣơng trên cả nƣớc, nhiều công ty nƣớc ngoài cũng đã và đang kết hợp với một số công ty trong nƣớc để đầu tƣ truyền hình cáp trên các thành phố, thị xã Việt Nam. Nhìn chung do nhu cầu xem truyền hình cáp ở các khu vực này tăng nhiều, tạo hiệu quả cho việc đầu tƣ rất lớn nên thị trƣờng truyền hình cáp trở lên sôi động trên phạm vi toàn quốc, tính đến nay có khá nhiều nơi đã có hệ thống truyền hình cáp nhƣ Hải Phòng, Hải Dƣơng, Hà Nội, Nam Định …. Trong khi có những nơi đầu tƣ truyền hình cáp đạt hiệu quả cao thì cũng có một số nơi gặp nhiều khó khăn do tính toán chƣa hết về nhu cầu, về công nghệ, quy mô đầu tƣ nhƣ : Kinh phí đầu tƣ quá lớn mà số hộ thuê bao lại rất ít, chất lƣợng tín hiệu thấp, đặc biệt vấn đề cung cấp chƣơng trình rất nghèo nàn, không có khả năng thu hút đƣợc ngƣời xem. Thậm chí có những nơi đang có nguy cơ không thể tiếp tục duy trì đƣợc nữa. 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CATV là dịch vụ phân phối kênh truyền hình của các nhà khai thác cáp tới các thuê bao qua hệ thống cáp quang hay cáp đồng trục. Các nhà cung cấp dịch vụ CATV ở Việt Nam đang dùng công nghệ tƣơng tự để cung cấp các chƣơng trình truyền hình trả tiền chủ yếu là qua đƣờng cáp đồng trục. Là công nghệ truyền dẫn vô tuyến thông qua cáp, cáp đƣợc sử dụng ở đây là cáp quang hay cáp đồng trục. Đồng thời tín hiệu truyền dẫn là tín hiệu kỹ thuật số, do đó ở đầu cuối cần có bộ thu và giải mã. Thƣờng tín hiệu thu tại đầu thuê bao lớn hơn tín hiệu truyền hình vệ tinh và tƣơng đối ổn định, nhƣng do truyền trong môi trƣờng đồng nhất (trong lõi cáp) nên chịu những sóng phản xạ tƣơng đối mạnh do hiện tƣợng không phối hợp trở kháng hoàn toàn. Hệ thống thiết bị trung tâm (Headend System) Mạng phân phối tín hiệu (Distribution Network) Thiết bị thuê bao (Customer System) Hình 1.2.3: Sơ đồi khối tổng quát hệ thống truyền hình cáp Đặc điểm: băng thông lớn, chất lƣợng tín hiệu rất tốt, chất lƣợng còn tùy thuộc vào từng loại cáp để truyền tín hiệu (trên đƣờng truyền bị suy hao). Ngoài ra có thể tận dụng đƣờng truyền cho các mục đích truyền dữ liệu, internet…. Hiện nay truyền hình cáp có 2 loại: Truyền tín hiệu bằng dây dẫn (Truyền hình cáp hữu tuyến) và loại truyền vô tuyến. Nhƣợc điểm: lại phụ thuộc rất lớn vào mạng truyền dẫn, nên mạng truyền dẫn không tốt thì chất lƣợng các chƣơng trình cũng bị xấu đi. Hiện nay tại Hà Nội có 4 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp cùng đồng thời khai thác cạnh tranh nhau về cả nội dung lẫn chất lƣợng tín hiệu truyền hình và các dịch vụ gia tăng khác. 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.2.4 - Truyền hình qua vệ tinh DTH. Dịch vụ trả tiền thu trực tiếp từ vệ tinh (DTH) đƣợc đài THVN gấp rút triển khai và đƣa vào khai thác đầu năm 2005. Đây là dịch vụ chiếm ƣu thế nhất, nó vừa trực tiếp cung cấp tới từng khách hàng xem truyền hình trên cả nƣớc một cách rất nhanh chóng, ngay cả đến các vùng sâu, vùng xa, cả biên giới hay hải đảo xa xôi. Hệ thống DTH đồng thời còn là nguồn cung cấp các chƣơng trình truyền hình cho các hệ thồng truyền hình cáp tại các tỉnh, các trạm phát lại truyền hình khác… Đài THVN đang đầu tƣ mạnh vào khâu SX chƣơng trình truyền hình trong nƣớc, tăng cƣờng các chƣơng trình có nội dung hấp dẫn và thu hút ngƣời xem, còn đối với các chƣơng trình truyền hình quốc tế đã mua bản quyền sẽ đƣợc dịch, thuyết minh và phát phụ đề vào một số kênh chƣơng trình cho phù hợp với yêu cầu của nhân dân, một số khác sẽ thực hiện phát chậm để kiểm duyệt. 1.3 - Mô hình tổng quát hệ thống mạng truyền hình cáp. 1.3.1 - Hệ thống thiết bị truyền hình cáp.  Hệ thống thiết bị trung tâm (Master Headend) Hệ thống thiết bị trung tâm bao gồm các thiết bị nhƣ: máy thu vệ tinh, máy phát quang, các bộ điều chế tín hiệu, CMTS, các Hub và một số thiết bị khác.Hệ thống thiết bị trung tâm có nhiệm vụ: 10
- Xem thêm -