Tài liệu Thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy dệt nhuộm công suất 1000m3 ngày

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ LÔØ I GIÔÙ I THIEÄ U Ngaøy nay, coâng nghieäp ôû nöôùc ta ngaøy caøng phaùt trieån vaø ñaõ ñoùng goùp ñaùng keå vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. Beân caïnh nhöõng maët tích cöïc, söï phaùt trieån naøy cuõng gaây ra khoâng ít nhöõng maët traùi caàn quan taâm. Ñoù laø söï phaùt sinh caùc chaát thaûi ñoäc haïi khaùc nhau gaây ra caùc taùc ñoäng moâi tröôøng nhö bieán ñoåi khí haäu, laøm taêng nhieät ñoä khí quyeån, aûnh höôûng ñeán söùc khoeû con ngöôøi… Do ñoù caàn phaûi coù caùc bieän phaùp veà quaûn lí vaø kyõ thuaät ñeå ñaûm baûo cho caùc ngaønh coâng nghieäp phaùt trieån ñoàng thôøi cuõng ñaûm baûo vieäc veä sinh an toaøn moâi tröôøng. Ngaønh coâng nghieäp deät nhuoäm cuõng khoâng naèm ngoaøi xu höôùng chung naøy. Ngaønh ñaõ ñaàu tö nhieàu trang thieát bò maùy moùc, söû duïng nguyeân lieäu nhaäp töø caùc nöôùc … cho neân khoâng chæ taêng naêng suaát maø chaát löôïng saûn phaåm cuõng thay ñoåi ñaùng keå. Cho ñeán nay, ngaønh ñaõ trôû thaønh moät ngaønh coâng nghieäp coù vò trí quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân. Nhöng beân caïnh ñoù, deät nhuoäm cuõng laø ngaønh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhieàu nhaát do löu löôïng nöôùc thaûi lôùn, chöùa nhieàu chaát höõu cô khoù phaân huyû sinh hoïc, coù chöùa kim loaïi naëng, ñoä maøu cao,… Vôùi ñaëc tính nhö theá, vieäc xöû lí nöôùc thaûi deät nhuoäm laø vieäc laøm heát söùc caàn thieát . MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑOÀ AÙN: Ñoà aùn naøy seõ tieán haønh thieát keá heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi cuoái ñöôøng oáng cho 1 nhaø maùy deät nhuoäm A. __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 1 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Chöông I: TOÅNG QUAN VEÀ NHAØ MAÙY DEÄT NHUOÄM A I.QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT TOÅNG QUAÙT CUÛA NHAØ MAÙY: Qui trình coâng ngheä cuûa nhaø maùy coù moät soá coâng ñoaïn söû duïng hoaù chaát vaø taïo ra nöôùc thaûi, nhö sau: Chuaån bò nguyeân lieäu Hoà sôïi Chuaån bò nhuoäm ( ruõ hoà naáu taåy) Nhuoäm In Caàm maøu Giaët Hoà vaêng Kieåm gaáp Ñoùng kieän __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 2 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Nguyeân lieäu: Nguyeân lieäu cho nhaø maùy chuû yeáu laø caùc loaïi sôïi töï nhieân (sôïi Cotton), sôïi toång hôïp (sôïi Poly ester), vaø sôïi pha. Hoà sôïi : Hoà sôïi baèng hoà tinh boät vaø hoà bieán tính ñeå taïo maøng hoà bao quanh sôïi, taêng ñoä beàn ñoä trôn vaø ñoä boùng cuûa sôïi ñeå coù theå tieán haønh deät vaûi. Ngoaøi ra coøn coù duøng caùc loaïi hoà nhaân taïo nhö polyvinylalcol (PVA), polyacrylat,… Chuaån bò nhuoäm : Ñaây laø coâng ñoaïn tieàn xöû lí vaûi vaø quyeát ñònh caùc quaù trình nhuoäm veà sau. Vaûi moäc ñöôïc tieàn xöû lí toát môùi ñaûm baûo ñöôïc ñoä traéng caàn thieát, ñaûm baûo cho thuoác nhuoäm baùm ñeàu leân maët vaûi vaø giöõ ñöôïc ñoä beàn treân ñoù. Caùc coâng ñoaïn chuaån bò nhuoäm bao goàm : laät khaâu , ñoát loâng, ruõ hoà , naáu taåy. Coâng ñoaïn nhuoäm : Muïc ñích laø taïo ra nhöõng saéc maøu khaùc nhau cuûa vaûi. Ñeå nhuoäm vaûi ngöôøi ta söû duïng chuû yeáu caùc loaïi thuoác nhuoäm toång hôïp cuøng vôùi caùc chaát trôï nhuoäm ñeå taïo söï gaén maøu cuûa vaûi. Phaàn thuoác nhuoäm dö khoâng gaén vaøo vaûi maø theo doøng nöôùc thaûi ñi ra, phaàn thuoác thaûi naøy phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö coâng ngheä , loaïi vaûi, ñoä maøu yeâu caàu… Coâng ñoaïn in hoa: In hoa laø taïo ra caùc vaân hoa coù moät hoaëc nhieàu maøu treân neàn vaûi traéng hoaëc vaûi maøu baèng hoà in. Coâng ñoaïn sau in hoa : 1.Cao oân : sau khi in, vaûi ñöôïc cao oân ñeå caàm maøu : 2. Giaët : sau khi nhuoäm vaø in vaûi ñöôïc giaët noùngvaø laïnh nhieàu laàn ñeå loaïi boû taïp chaát hay thuoác nhuoäm, in dö treân vaûi. Coâng ñoaïn vaêng khoå hoaøn taát : Vaêng khoå hay hoaøn taát vaûi vôùi muïc ñích oån ñònh kích thöôùc vaûi, choáng nhaøu vaø oån ñònh nhieät, trong ñoù söû duïng moät soá hoaù chaát choáng maøu, chaát laøm meàm vaø hoaù chaát nhö meâtylit, axit axetic, formaldehyt… Ngoaøi coâng ngheä xöû lí cô hoïc , ngöôøi ta coøn keát hôïp vôùi vieäc xöû lí hoaù hoïc. II.KHAÛ NAÊNG GAÂY OÂ NHIEÃM CUÛA NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM : Nguoàn nöôùc thaûi phaùt sinh trong nhaø maùy laø töø caùc coâng ñoaïn hoà sôïi , ruõ hoà, naáu taåy, nhuoäm vaø hoaøn taát. Tuy nhieân do ñaëc ñieåm cuûa ngaønh deät nhuoäm laø coâng ngheä saûn xuaát goàm nhieàu coâng ñoaïn, thay ñoåi theo maët haøng neân vieäc xaùc ñònh thaønh phaàn tính chaát löu löôïng nöôùc thaûi gaëp nhieàu khoù khaên . __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 3 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ III.NÖÔÙC THAÛI TÖØ NHAØ MAÙY DEÄT NHUOÄM A: Nöôùc möa trong khuoân vieân nhaø maùy ñöôïc thu gom baèng heä thoáng rieâng. Nöôùc thaûi sinh hoaït töø nhaø maùy thì ñöôïc qua haàm töï hoaïi roài ñi vaøo heä thoáng coáng chung cuûa nhaø maùy. Nöôùc thaûi töø caùc coâng ñoaïn saûn xuaát ñöôïc thu gom vaøo heä thoáng ñöôøng oáng rieâng vaø ñöôïc ñöa ñeán traïm xöû lí; sau khi xöû lí nöôùc thaûi ñaõ ñaït ñöôïc tieâu chuaån loaïi B vaø ñi vaøo heä thoáng coáng chung. Nöôùc thaûi töø heä thoáng coáng chung cuûa nhaø maùy ñöôïc ñoå ra nguoàn tieáp nhaän laø con soâng B. 1.Löu löôïng nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa nhaø maùy: QTBngaøy = 1000 m3/ngñ. Q TB h 1000 m 3 / ngd = = 42 m3/h. 24 Qmaxh = 42 m3/h x 1,2 x 2,0 = 100 m3/h. Vôùi Kmaxngaøy = 1,2; Kmaxh = 2,0 Q max s 100m 3 / h x1000 = 27,8 l/s. = 3600 Traïm xöû lí laøm vieäc 3 ca/ ngaøy, 24/24. Qbôm = QTBh = 42 m3/h. 2.Thaønh phaàn, tính chaát nöôùc thaûi saûn xuaát cuûa nhaø maùy: Baûng : Keát quaû phaân tích maãu nöôùc cuoái ñöôøng oáng (nöôùc thaûi saûn xuaát) cuûa nhaø maùy: THOÂNG SOÁ ÑÔN VÒ KEÁT QUAÛ COD mg/l 850 BOD5 mg/l 400 SS mg/l 150 Ñoä maøu Pt- Co 1200 Toång N mg/l 2.5 Toång P mg/l 1,25 o Nhieät ñoä C 40 – 50oC pH 10 3.Yeâu caàu ñoái vôùi nöôùc thaûi ñaàu ra: Döïa vaøo: - löu löôïng thaûi cuûa nhaø maùy Q = 1000 m3/nñ - löu löôïng soâng cuûa nguoàn tieáp nhaän Qs = 150 m3/ s __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 4 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Ta coù yeâu caàu nöôùc thaûi ñaàu ra, theo TCVN 6984 : 2001 _ Chaát löôïng nöôùc _ Tieâu chuaån Nöôùc thaûi Coâng nghieäp thaûi vaøo vöïc nöôùc soâng duøng cho muïc ñích baûo veä thuyû sinh, nhö sau: THOÂNG SOÁ COD BOD5 (200C) TSS Ñoä maøu Toång N Toång P Nhieät ñoä pH ÑÔN VÒ mg/l mg/l mg/l Pt- Co mg/l mg/l o C Giôùi haïn cho pheùp 70 35 80 50 60 6 40oC 6 – 8,5 2 thoâng soá Toång N vaø Nhieät ñoä khoâng ñöôïc qui ñònh trong TCVN 6984 : 2001, neân ñöôïc laáy theo TCVN 5945 : 1995 _ Nöôùc thaûi Coâng nghieäp _ Tieâu chuaån thaûi. __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 5 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Chöông II: LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ CHO HEÄ THOÁNG XÖÛ LÍ NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT NHAØ MAÙY DEÄT NHUOÄM A Nöôùc thaûi töø cuoái ñöôøng oáng cuûa nhaø maùy coù caùc ñaëc tröng sau: Löu löôïng : QTBngaøy = 1000 m3/ngñ. Q TB h 1000 m 3 / ngd = = 42 m3/h. 24 Qmaxh = 42 m3/h x 1,2 x 2,0 = 100 m3/h. Vôùi Kmaxngaøy = 1,2; Kmaxh = 2,0 Qmaxs = 100 m 3 / h x1000 = 27,8 l/s. 3600 Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm: COD = BOD5 = Ñoä maøu = Toång N = Toång P = SS = pH = Nhieät ñoä = 850 mg/l 400 mg/l 1200 Pt – Co 2,5 mg/l 1,25 mg/l 150 mg/l 10 40 - 50oC Qua caùc chæ tieâu, thoâng soá nhö treân thì heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi saûn xuaát nhaø maùy deät nhuoäm A ñöôïc löïa choïn nhö sau: __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 6 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Nöôùc thaûi Song chaén raùc thoâ Baõi choân laáp Haàm bôm tieáp nhaän Maùy saøng raùc tinh Suïc khí Beå ñieàu hoaø Dd axit H2SO4 Beå trung hoaø Chaát dinh döôõng Suïc khí Beå Aeroten Beå laéng II Pheøn nhoâm Beå troän cô khí Beå neùn buøn Ngaên chöùa buøn Maùy eùp buøn daây ñai Beå taïo boâng PAC polime Beå laéng Baõi choân laáp Coáng chung SÔ ÑOÀ COÂNG NGHEÄ __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 7 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ I.THUYEÁT MINH QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ :  Nöôùc thaûi töø caùc coâng ñoaïn trong nhaø maùy ñöôïc thu gom vaøo heä thoáng coáng daãn vaø ñi vaøo traïm xöû lí.  Töø coáng, nöôùc thaûi qua song chaén raùc thoâ ñeå loaïi boû caùc raùc coù kích thöôùc lôùn, roài sau ñoù ñoå vaøo haàm bôm tieáp nhaän.  Töø haàm bôm tieáp nhaän, nöôùc ñöôïc bôm leân beå ñieàu hoaø, nhôø bôm ñaët chìm döôùi hoá thu. Tröôùc khi qua beå ñieàu hoaø nöôùc thaûi qua maùy saøng raùc tinh ñeå ñöôïc giöõ laïi nhöõng raùc kích thöôùc nhoû d> 0,25mm.  Taïi beå ñieàu hoaø doøng nöôùc thaûi ñöôïc oån ñònh löu löôïng vaø noàng ñoä caùc chaát baån, ñeå deã daøng cho caùc quaù trình xöû lí sau. Trong beå ñieàu hoaø coù tieán haønh suïc khí ñeå traùnh caùc quaù trình sa laéng.  Töø beå ñieàu hoaø nöôùc thaûi ñöôïc bôm qua beå trung hoaø, taïi ñaây chaâm theâm dung dòch axit H2SO4 98%vaø dinh döôõng nhaèm taïo ñieàu kieän thích hôïp cho söï phaùt trieån cuûa vi sinh.  Nöôùc thaûi seõ ñöôïc bôm qua beå aeroten, hoaø troän cuøng vôùi löôïng buøn tuaàn hoaøn töø beå laéng II, taïi beå coù tieán haønh suïc khí cung caáp oxy cho vi sinh hoaït ñoäng.  Sau thôøi gian löu trong beå aeroten nöôùc thaûi chaûy qua beå laéng ñôït II. Taïi ñaây caùc buøn hoaït tính ñöôïc loaïi boû khoûi nöôùc thaûi nhôø quaù trình laéng troïng löïc cuûa buøn.  Nöôùc trong ñi ra phía treân maët beå qua maùng thu nöôùc ñi vaøo beå troän ñöùng. Taïi beå troän ñöùng doøng nöôùc ñöôïc cho theâm vaøo pheøn nhoâm ñeå tieán haønh quaù trình keo tuï.  Sau ñoù nöôùc tieáp tuïc chaûy qua beå taïo boâng ñeå thöïc hieän quaù trình taïo boâng.  Nöôùc tieáp tuïc ñi qua beå laéng, ôû ñaây nöôùc ñöôïc loaïi boû caùc haït boâng caën coù trong nöôùc nhôø troïng löïc cuûa haït caën. Phaàn caën trong beå laéng naøy ñöôïc ñöa vaøo beå neùn buøn, phaàn nöôùc trong ñöôïc thu nhôø vaøo maùng raêng cöa ñaët ôû treân maët beå vaø ñi vaøo coáng chung.  Buøn laéng töø beå laéng II moät phaàn ñöôïc bôm tuaàn hoaøn laïi beå aeroten, phaàn buøn dö ñöôïc ñöa qua beå neùn buøn.  Buøn dö naøy cuøng vôùi buøn ôû beå laéng phía sau ñöôïc laøm giaûm theå tích ôû beå neùn buøn.  Phaàn buøn sau khi neùn ñöôïc ñöa vaøo beå chöùa buøn __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 8 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________  Töø beå chöùa buøn, buøn seõ ñöôïc bôm qua maùy eùp baêng taûi, ñeå tieáp tuïc ñöôïc laøm giaûm theå tích. Trong quaù trình eùp buøn coù cho theâm vaøo polyme ñeå taêng cöôøng quaù trình keát dính buøn.  Phaàn buøn sau khi eùp ñöôïc ñöa ñeán baõi choân laáp.  Phaàn nöôùc töø quaù trình neùn buøn vaø eùp buøn ôû phía sau ñöôïc ñöa laïi haàm bôm tieáp nhaän. II. LÖÏA CHOÏN COÂNG NGHEÄ: Xöû lí sinh hoïc ñaët tröôùc xöû lí hoaù lí ñeå:  Sau xöû lí sinh hoïc, ñoä maøu cuûa nöôùc thaûi deät nhuoäm seõ giaûm (do tính haáp phuï maøu cuûa buøn hoaït tính), löôïng hoaù chaát söû duïng cho keo tuï, taïo boâng seõ ít hôn.  Löôïng BOD5 seõ bò khöû hoaøn toaøn ôû beå Aeroten, hieäu quaû xöû lí sinh hoïc cao. Nöôùc thaûi sau khi xöû lí sinh hoïc : + BOD5 ñaàu ra = 35mg/l (hieäu quaû khöû BOD5 laø 90,98%) + COD ñaàu ra 331 mg/l (hieäu quaû khöû COD laø 61%) +Ñoä maøu = 600 Pt – Co (hieäu quaû khöû maøu laø 50%) + SS ñaàu ra = 30 mg/l (hieäu quaû khöû SS laø 72,2%) Nöôùc thaûi sau khi xöû lí hoaù hoïc ôû phía sau : Giaû söû ta coù keát quaû thí nghieäm Jartest cho xöû lí hoaù hoïc nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy deät nhuoäm A (sau xöû lí sinh hoïc) nhö sau: Caùc thí nghieäm tieán haønh vôùi pheøn nhoâm coù caùc chaát trôï keo tuï laø PAC thì ñieàu kieän toái öu ñöôïc xaùc ñònh laø: pH toái öu 5 - 5,5 , haøm löôïng pheøn toái öu 800mg/l, haøm löôïng PAC laø 40 mg/l. Sau xöû lí, caùc thoâng soá cuûa nöôùc thaûi ño döôïc laø:  pH = 6,5  COD = 69mg/l (hieäu quaû khöû COD laø 79%)  Ñoä maøu = 48 Pt- Co (hieäu quaû khöû maøu laø 92%) __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 9 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ CHÖÔNG III: TÍNH TOAÙN HEÄ THOÁNG XÖÛ LÍ NÖÔÙC THAÛI SAÛN XUAÁT NHAØ MAÙY DEÄT NHUOÄM A 1. SONG CHAÉN RAÙC THOÂ: 1.1 Nhieäm vuï: Song chaén raùc giöõ laïi caùc chaát raén coù kích thöôùc lôùn nhö : nhaùnh caây, laù caây, giaáy, vaûi vuïn, bao niloâng,…traùnh gaây ngheït bôm hay caûn trôû caùc coâng trình xöû lí phía sau. SCR cheá taïo töø theùp khoâng ræ. SCR laøm saïch baèng thuû coâng. 1.2 Tính toaùn: Soá khe hôû cuûa song chaén raùc: n= q smaõ K 0 V b h Trong ñoù :  qsmax: Löu löôïng lôùn nhaát giaây qsmax = 0,0278 m3/s  b : Khoaûng caùch giöõa caùc khe hôû b = 16mm = 0,016 m.  h : Chieàu saâu lôùp nöôùc qua song chaén laáy baèng ñoä ñaày möông daãn h = 0,2 m.  V : Vaän toác nöôùc chaûy qua song chaén V = 0,6 m/s  K0 : Heä soá tính ñeán möùc ñoä caûn trôû doøng chaûy do heä thoáng caûn raùc K0 = 1,05. n= 0,0278 1,05 0,6 0,016 0,2 = 14,48 Choïn n = 15 khe hôû. __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 10 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Chieàu roäng cuûa song chaén raùc: Bs = S  (n –1) + b  n Trong ñoù :  S: laø beà roäng thanh ñan hình chöõ nhaät, choïn S = 8mm = 0,008m  (n-1) : soá thanh ñan cuûa song chaén raùc Bs = 0,008  (15 –1) + 0,016  15 = 0,352(m) Choïn Bs = 0,35 m. Kieåm tra vaän toác doøng chaûy ôû phaàn môû roäng cuûa möông tröôùc song chaén, öùng vôùi löu löôïng nöôùc thaûi q = 0,0278 m3/s, vaän toác naøy khoâng nhoû hôn 0,4 m/s : q 0,0278 Vkt = B h = 0,35 0,2 = 0,4 (m/s) s Toån thaát aùp löïc qua song chaén : hs =   2 Vmax K 2 g Trong ñoù :  Vmax : Toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa nöôùc thaûi tröôùc song chaén öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát Vmax = 0,6 m/s.  K : Heä soá tính ñeán söï taêng toån thaát do vöôùng maéc raùc ôû song chaén. K = 2 – 3. Choïn K = 2.   : Heä soá söùc caûn cuïc boä cuûa song chaén = S    b 4 3 sin  =  0,008  2,42    0,016  4 3 sin 60 0 = 0,832 Trong ñoù : o  : Heä soá phuï thuoäc tieát dieän ngang cuûa thanh. Tieát dieän chöõ nhaät  = 2,42. o  : Goùc nghieâng ñaët song chaén so vôùi phöông ngang  = 600. hs = 0,832  0,6 2 2 = 2 9,81 0,0305 (m) Chieàu daøi ngaên môû roäng tröôùc song chaén : B s  Bk 0,35  0,25 L1 = 2 tg 20 0  2 tg 20 0  0,14 (m) Trong ñoù:  φ : goùc môû roäng cuûa buoàng ñaët song chaén raùc. Choïn φ =20o  Bk : chieàu roäng cuûa möông daãn nöôùc thaûi vaøo. Choïn Bk = 0,25 m Chieàu daøi ngaên ñoaïn thu heïp sau song chaén: L2 = L1 = 0,07 (m) 2 Chieàu daøi buoàng ñaët song chaén raùc: L3 = 1,09m __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 11 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Bs Bk h Chieàu daøi xaây döïng cuûa möông ñaët song chaén raùc : L = L1 + L2 + L3 = 0,14 + 0,07 + 1,09 = 1,3 (m) Chieàu cao xaây döïng ngaên ñaët song chaén raùc : H = h + hs + 0,27 = 0,2 + 0,03 + 0,27 = 0,5 (m) L1 L3 L2 Hình 4.5 : Sô ñoà laép ñaët song chaén raùc. Caùc thoâng soá xaây döïng möông ñaët song chaén raùc: STT STT 1 2 3 4 5 6 7 Teân thoâng soá Beà roäng khe Soá khe hôû Chieàu roäng möông daãn nöôùc vaøo Chieàu roäng song chaén Chieàu daøi ñoaïn keânh tröôùc song chaén Chieàu daøi ñoaïn thu heïp sau song chaén Chieàu daøi möông ñaët song chaén Ñôn vò Soá lieäu thieát keá mm khe m m m m 16 15 0,25 0,35 0,14 0,07 m 1,09 Haøm löôïng SS vaø BOD5 cuûa nöôùc thaûi sau khi qua song chaén raùc giaûm 4% vaø 3%. Löôïng raùc sinh ra : 4 R x150 x1000 x10  3 6kg / ngd . 100 Khoái löôïng rieâng cuûa raùc: G = 750 kg/m3. Theå tích raùc ñöôïc laáy: __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 12 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ W  R 6  0,008m 3 / ngd G 750 Haøm löôïng caën lô löûng (SS) coøn laïi: S' S (100  4) 150 96  144mg / l. 100 100 Haøm löôïng BOD5 coøn laïi: L'  L(100  3) 400 97  388mg / l. 100 100 Tính toaùn caùc oáng daãn nöôùc vaøo möông daãn ñaët song chaén raùc: Choïn vaän toác nöôùc vaøo laø 2m/s , ñöôøng kính oáng laø : D 4 * 0,0278 0,133m 2 * 3,14 = 133mm Choïn loaïi oáng daãn nöôùc thaûi laø oáng PVC , ñöôøng kính cuûa oáng Þ140. 2. HAÀM BÔM TIEÁP NHAÄN: 2.1Nhieäm vuï : Thu gom nöôùc thaûi töø caùc nôi trong nhaø maùy veà traïm xöû lí. Hoá thu ñöôïc thieát keá chìm trong ñaát ñeå ñaûm baûo taát caû caùc loaïi nöôùc thaûi töø caùc nôi trong nhaø maùy töï chaûy veà hoá thu. Nöôùc thaûi ñöôïc daãn ñeán qua möông daãn, qua song chaén raùc thoâ vaø ñoå vaøo hoá bôm, töø ñoù ñöôïc 2 bôm nhuùng chìm bôm ñeán caùc coâng trình xöû lí tieáp theo. 2.2 Tính toaùn : Theå tích höõu ích cuûa ngaên tieáp nhaän: 10 V hi Qhmax xt 100 x 16,7m 3 60 t: thôøi gian löu nöôùc t € (10 – 30) phuùt, choïn t = 10 phuùt. Choïn chieàu saâu höõu ích hhi = 2,5m. Chieàu cao an toaøn laáy baèng chieàu saâu möông daãn ñaët SCR h = 0,5m Vaäy chieàu saâu toång coäng: H = 2,5m + 0,5m = 3m. Choïn haàm bôm coù tieát dieän ngang laø hình troøn treân maët baèng. Ñöôøng kính haàm bôm tieáp nhaän laø: D 4 Vhi 4 16,7  2,92m  hhi 3,14 2,5 Choïn D = 3m __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 13 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Bôm töø haàm bôm tieáp nhaän leân beå ñieàu hoaø: Choïn 2 maùy bôm nhuùng chìm hoaït ñoäng luaân phieân Löu löôïng moãi maùy bôm, choïn Q = 100 m3/ h Coät aùp bôm laø 9m vaø toån thaát ñöôøng oáng laø 1m, H = 9 + 1 = 10m Coâng suaát bôm: N= QgH 1000 = 100 1000 9,81 10 3600 x1000 0,8 = 3,4 (kW)  : hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0,72-0,93 , choïn = 0,8 Choïn bôm coù coâng suaát 3,4(kW) 3. MAÙY SAØNG RAÙC: 3.1. Nhieäm vuï: Maùy saøng raùc hay coøn goïi laø troáng quay duøng ñeå khöû caùc chaát lô löûng coù kích thöôùc nhoû, troáng quay coù kích thöôùc khe (loã) töø 0,25 ÷ 1,5 mm. Khi tang troáng quay, nöôùc thaûi ñöôïc loïc qua beà maët trong hay ngoaøi, tuøy thuoäc vaøo söï boá trí ñöôøng daãn nöôùc thaûi vaøo. Maùy ñöôïc ñaët treân haønh lang cuûa beå ñieàu hoaø. Thoâng soá thieát keá cho löôùi chaén raùc (hình neâm) theå hieän trong baûng sau: Thoâng soá Löôùi coá ñònh Löôùi quay Hieäu quaû khöû caën lô löûng, % Taûi troïng, lit/m2.phuùt Kích thöôùc maét löôùi, mm Toån thaát aùp löïc, m Coâng suaát motor, HP Chieàu daøi troáng quay, m Ñöôøng kính troáng, m Choïn löôùi quay. 5 -25 400 – 1200 0,20 – 1,20 1,2 – 2,1 5 – 25 600 – 4600 0,25 – 1,50 0,8 – 1,4 0,5 – 3,0 1,2 – 3,7 0,9 – 1,5 3.2. Tính toaùn: Choïn kích thöôùc maét löôùi d = 0,25 mm; taûi troïng 600 l/m 2.phuùt; vaø hieäu quaû xöû lí SS seõ laø E = 25%. Dieän tích beà maët löôùi yeâu caàu: Qhmax 100m 3 / h 1h 1000L A  x x 2,78m 2 . 2 3 LA 600L / m . phut 60 phut 1m Choïn ñöôøng kính troáng 0,9m; chieàu daøi troáng 1,1m. Dieän tích thöïc teá: __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 14 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Att = 3,14 x 0,9m x 1,1m = 3,11 m2. Taûi troïng laøm vieäc thöïc teá: LttA  Q 100m 3 / h 1h 1000 L  x x 536 L / m 2 . phut. 2 3 Att 60 phut 3,11m 1m Haøm löôïng SS coøn laïi sau qua troáng: C = (1 – 0,25) x 144 mg/l = 108 mg/l. Choïn maùy thích hôïp coù: Kích thöôùc khe 0,25 mm Ñöôøng kính tang troáng 0,9 m Chieàu daøi troáng 1,1 m 4. BEÅ ÑIEÀU HOAØ : 4.1. Nhieäm vu:ï Löu löôïng nöôùc thaûi vaø noàng ñoä chaát baån trong nöôùc thaûi töø nhaø maùy thay ñoåi theo giôø neân beå ñieàu hoaø coù nhieäm vuï ñieàu hoaø löu löôïng vaø noàng ñoä chaát baån cho töông ñoái oån ñònh cho caùc quaù trình xöû lí sau naøy. Trong beå coù tieán haønh suïc khí ñeå xaùo troän ñeàu nöôùc thaûi vaø traùnh söï laéng cuûa caùc chaát baån xaûy ra trong beå. Beå ñöôïc xaây noåi treân maët ñaát vôùi chieàu cao möïc nöôùc treân maët ñaát laø 4m. 4.2 Tính toaùn: Choïn thôøi gian löu nöôùc trong beå laø t = HRT = 12 giôø Theå tích beå caàn thieát laø: Vct  tb Qngay xt 24 1000 x12  500m 3 . 24 Chia laøm 2 ñôn nguyeân, moãi ñôn nguyeân coù kích thöôùc: Daøi * roäng = 10m * 7m Chieàu saâu möïc nöôùc: H = 4m Chieàu cao baûo veä: Hbv = 0,5m Chieàu cao toång coäng cuûa beå: Ht = 4,5m Theå tích beå luùc naøy: Vthöïc = 2 x 10m x 7m x 4m = 560 m3 Tính toaùn löôïng khí caàn ñeå xaùo troän trong beå : Söû duïng khí neùn, toác ñoä R = 12 l/m3.phuùt Löôïng khí neùn caàn thieát cho xaùo troän: qkhí = R x Vct = 0,012m3/phuùt.m3 x 500m3 __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 15 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ = 6 m3/phuùt = 360 m3/h = 100l/s. Choïn thieát bò khueách taùn khí laø oáng PVC khoan loã, ñöôïc boá trí theo chieàu daøi, coù löu löôïng khí 100 l/phuùt. caùi Caùc loã boá trí ôû maët döôùi oáng. Caùc oáng ñöôïc ñaët treân caùc giaù ñôõ ôû ñoä cao 8 cm so vôùi ñaùy. Tính toaùn oáng daãn khí: Moät oáng chính daãn khí neùn ñi töø maùy neùn khí ñeán beå roài phaân thaønh 2 oáng nhaùnh ñi vaøo 2 ñôn nguyeân, töø moãi oáng nhaùnh naøy chia thaønh 5 oáng nhaùnh nhoû doïc theo chieàu daøi cuûa beå (moãi ñôn nguyeân). Moãi oáng nhaùnh nhoû caùch thaønh beå 0,5 meùt vaø caùch oáng keá beân 1,5 meùt. Löu löôïng khí trong moãi oáng nhaùnh nhoû: q khí 360m 3 / h  36m 3 / h = 0,01m3/s Qoáng = 5x2 5x2 Choïn vaän toác khí trong oáng laø 10m/s Ñöôøng kính oáng chính : D 4 * 0,1 4q khí = 0,113 m = 113mm  10 * 3,14 V qkhí : löu löôïng khí ñi trong oáng, 0,1 m3/s V : vaän toác khí ñi trong oáng, 10m/s Choïn oáng coù ñöôøng kính 110mm Ñöôøng kính oáng nhaùnh : D 4q khí 4 * 0,1 = 0,0798 m = 79,8mm  10 * 3,14 * 2 2V qkhí : löu löôïng khí ñi trong oáng, 0,1/2 m3/s V : vaän toác khí ñi trong oáng, 10m/s Choïn oáng coù ñöôøng kính 80mm Ñöôøng kính caùc oáng nhaùnh : d  4 * 0,01 0,0357 10 * 3,14 m = 35,7mm Choïn oáng coù ñöôøng kính 35mm Ñöôøng kính caùc loã: 2 – 5 mm, choïn dloã = 4 mm = 0,004m. Vaän toác khí qua loã: 5 – 20 m/s, choïn vloã = 15 m/s Löu löôïng khí qua moät loã: 2 3,14 xd lo2 3,14 x 0,004 qlo vlo x 15 x x3600 0,678m 3 / h 4 4 Soá loã treân moät oáng: __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 16 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ N q ong qlo  36 53 loã. 0,678 Soá loã treân 1 m daøi oáng: N 53 n   5,3 loã /m 10 10 Khoaûng caùch caùc loã treân oáng: 1000 l 189mm 5,3 Tính toaùn maùy neùn khí: Aùp löïc caàn thieát cuûa maùy neùn khí: Hm = hl + hd + H Trong ñoù:  hl : Toån thaát trong heä thoáng oáng vaän chuyeån hl = 0,4m ( goàm toån thaát aùp löïc do ma saùt doïc theo chieàu daøi treân ñöôøng oáng daãn vaø toån thaát cuïc boä qua maùy neùn khí, caùc phuï tuøng noái oáng nhö teâ, cuùt, van moät chieàu, thieát bò choáng oàn, loïc khí…)  hd : Toån thaát qua loã phaân phoái khí hd = 0,5m  H : Ñoä saâu ngaäm nöôùc cuûa oáng khueách taùn khí H = 4m Hm = 0,4 + 0,5 + 4 = 4,9 m = 0,49 at Naêng suaát yeâu caàu cuûa maùy: Q = 0,1 m3 /s Coâng suaát cuûa maùy neùn khí : Pmaùy  GRT  P2  29,7 ne  P1     0 , 283   1  Trong ñoù :  Pmaùy: Coâng suaát yeâu caàu cuûa maùy khí neùn, kW  G: troïng löôïng cuûa doøng khoâng khí, kg/s G = 0,1m3/s * 1,3 = 0,13 kg/s  R: Haèng soá khí R = 8,314 KJ/K.moloK  T: Nhieät ñoä tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo T= 298 oK  P1: Aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu vaøo P1 = 1 atm  P2: Aùp suaát tuyeät ñoái cuûa khoâng khí ñaàu ra P2 = 10,33  4,9 1,47 atm 10,33 K1 = 0,283 (K= 1,395 ñoái vôùi khoâng khí) K  N=   29,7: Heä soá chuyeån ñoåi e: Hieäu suaát cuûa maùy, choïn e = 0,7 __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 17 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ Vaäy Pmaùy  0 , 283  0,13 * 8,314 * 298  1,47   1 6,3kW   29,7 * 0,283 * 0,7  1   Söû duïng 2 maùy thoåi khí (1 maùy hoaït ñoäng, 1 maùy döï phoøng) , choïn aùp löïc H = 6m. Tính toaùn caùc oáng daãn nöôùc vaøo vaø ra khoûi beå ñieàu hoaø: Nöôùc thaûi ñöôïc bôm töø haàm bôm tieáp nhaän leân beå ñieàu hoaø. Choïn vaän toác nöôùc vaøo beå laø 2m/s , ñöôøng kính oáng laø : 4 * 0,0278 0,133m 2 * 3,14 D = 133mm Ñöôøng kính cuûa oáng Þ140 Ñöôøng kính cuûa 2 oáng daãn nöôùc ñöôïc taùch ra ñi vaøo 2 ñôn nguyeân: 4 * 0,014 0,094m 2 * 3,14 D = 94mm Ñöôøng kính cuûa oáng Þ100 Choïn vaän toác nöôùc ra khoûi beå ñieàu hoaø laø 1m/s Ñöôøng kính cuûa 2 oáng daãn nöôùc ñi ra khoûi 2 ñôn nguyeân: 4 * 0,0116 0,086m 1 * 3,14 * 2 D = 86mm Ñöôøng kính cuûa oáng Þ80 Ñöôøng kính oáng ra khi goäp chung laø : D  4 * 0,0116 0,122m 1 * 3,14 = 122mm Ñöôøng kính cuûa oáng Þ120 Bôm töø beå ñieàu hoaø sang beÅ trung hoaø: Choïn 2 maùy bôm nhuùng chìm hoaït ñoäng luaân phieân ôû moãi ñôn nguyeân. Q = 1000 m3/ ngaøy = 42 m3/h = 0,0116 m3/s Löu löôïng moãi maùy bôm Qb =21 m3/h Coät aùp bôm laø 5m vaø toån thaát ñöôøng oáng laø 1m, H = 5 + 1 = 6m Coâng suaát bôm: N= QgH 1000 = 0,0116 1000 9,81 6 = 2 1000 0,8 0,427 (kW)  : hieäu suaát cuûa bôm  = 0,8 Choïn bôm coù coâng suaát 0,427 (kW) __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 18 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ 5. NGAÊN TRUNG HOØA: 5.1.Nhieäm vuï: Duøng naêng löôïng caùnh khuaáy taïo ra doøng chaûy roái ñeå troän ñeàu nöôùc thaûi vôùi caùc hoaù chaát cho vaøo ñeå ñieàu chænh pH nöôùc thaûi naèm trong khoaûng thích hôïp (pH = 6,5 – 7,5) vaø cung caáp theâm dinh döôõng cho hoaït ñoäng cuûa vi sinh vaät. 5.2.Tính toaùn: OÁng daãn nöôùc thaûi vaøo ôû ñaùy beå, dung dòch axit vaø chaát dinh döôõng cho vaøo ngay cöûa oáng daãn vaøo beå, nöôùc ñi töø döôùi leân traøn qua oáng thu nöôùc ôû phía kia cuûa thaønh beå ñeå daãn sang aeroten. Thôøi gian khuaâyù troän: 60s Cöôøng ñoä khuaáy troän: G = 800 s-1 Nhieät ñoä nöôùc : 200C Theå tích beå troän caàn: V = 60s x 0,0116m3/s = 0,7 m3 Beå troän troøn: h = 1,5m, d = 0,8m Trong beå ñaët 4 taám chaén ñeå ngaên chuyeån ñoäng xoaùy cuûa nöôùc, chieàu cao taám chaén 1,4m, chieàu roäng 0,08m (= 1/10 ñöôøng kínhbeå) Duøng maùy khuaáy tuabin boán caùnh nghieâng goùc 45 0 höôùng leân treân ñeå ñöa nöôùc töø döôùi leân. Choïn ñöôøng kính maùy khuaáy: D = 0,35m (<= ½ chieàu roäng beå). Maùy khuaáy ñaët caùch ñaùy 0,35m Chieàu roäng caùnh khuaáy = 0,07m Chieàu daøi caùnh khuaáy = 0,09m Naêng löôïng caàn truyeàn vaøo nöôùc: P = G2Vµ = (800)2 x 0,7 x 0,001 = 448 J/s = 0,448 kW. Hieäu suaát ñoäng cô: 0,7 Coâng suaát ñoäng cô seõ laø: 0,448/0,7 = 0,64 kW Soá voøng quay:  P n  5  KD    1/ 3  448  1 , 08 x 1000 x0,35 5     1/ 3 4,29vg / s 258vg / phut Phaûi coù hoäp giaûm toác cho ñoäng cô. Ñöôøng kính oáng daãn nöôùc ra laáy baèng ñöôøng kính oáng daãn nöôùc vaøo vaø baèng 120mm. 6. BEÅ AEROTEN: __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 19 GVHD: TS. NGUYEÃN PHÖÔÙC DAÂN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI DEÄT NHUOÄM CS 1000 M3/NGÑ _________________________________________________________________________________________________ 6.1 Nhieäm vuï: Beå Aeroten hoaït ñoäng theo phöông phaùp xöû lí sinh hoïc hieáu khí, caùc vi sinh söû duïng oxy hoaø tan ñeå phaân huûy caùc chaát höõu cô coù trong nöôùc. Nöôùc thaûi coù moät löôïng lôùn caùc chaát höõu cô, do ñoù chuùng ñöôïc ñöa vaøo beå Aeroten ñeå caùc vi sinh vaät phaân huyû chuùng thaønh caùc chaát voâ cô nhö CO 2, H2O, … vaø taïo thaønh sinh khoái môùi, goùp phaàn laøm giaûm COD, BOD cuûa nöôùc thaûi. 6.2 Tính toaùn : Ñaëc tính cuûa doøng nöôùc thaûi tröôùc khi vaøo beå aeroten : COD = 850 mg/l BOD5 = 388 mg/l Ñoä maøu = 1200 Pt- Co SS = 108 mg/l Caùc thoâng soá thieát keá :  Löu löôïng nöôùc thaûi Q = 1000m3 / ngaøy ñeâm= 0,0116 m3/s  Nhieät ñoä nöôùc thaûi duy trì trong beå 20oC  Noàng ñoä chaát raén bay hôi hay buøn hoaït tính ( MLVSS) ñöôïc duy trì trong beå laø 3000mg/l  Nöôùc thaûi khi vaøo beå aeroten coù haøm löôïng chaát raùn lô löûng bay hôi( buøn hoaït tính ) ban ñaàu khoâng ñaùng keå: Xo = 0  Tyû soá chaát raén lô löûng bay hôi (MLVSS) vaø chaát raén lô löûng (MLSS) trong hoãn hôïp caën ra khoûi beå laéng laø 0,8  Noàng ñoä buøn hoaït tính tuaàn hoaøn laø 7500mg/l  Thôøi gian löu cuûa buøn hoaït tính ( tuoåi buøn ) trong beå laø 10 ngaøy  Heä soá chuyeån ñoåi giöõa BOD5 vaø BOD20 laø : 0,68  Heä soá phaân huyû noäi baøo Kd = 0,06 ngaøy-1  Heä soá naêng suaát söû duïng chaát neàn cöïc ñaïi : Y = 0,6 mgVSS/mgBOD5.  Nöôùc thaûi ñaõ ñöôïc ñieàu chænh sao cho BOD5 : N : P = 100 : 5 : 1  Nöôùc thaûi sau khi xöû lí : + BOD5 ñaàu ra = 35mg/l + COD ñaàu ra = 331mg/l + ñoä maøu = 600 Pt - Co + SS ñaàu ra = 30 mg/l, trong ñoù coù 65% caën coù theå phaân huyû sinh hoïc __________________________________________________________________ SVTH: TRAÀN THÒ TÖÔØNG VAÂN, MSSV: 90103226 20
- Xem thêm -