Tài liệu Thiết kế hệ thống sấy thóc

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 286 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thiết kế hệ thống sấy thóc
Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Khäúi haût bao gäöm nhiãöu haût taûo thaình. Do âoï, ngoaìi tênh cháút riãng leí cuía tæìng haût thoïc, and khäúi thoïc coìn nhæîng tênh cháút âàûc thuì maì tæìng haût riãng leí khäng coï. Cuû thãø laì tênh khäng âäöng âãöu vãö âäü áøm nhiãût âäü, cháút læåüng thoïc nhæ thoïc chæa chên âãöu, thoïc leïp vaì taûp cháút láùn vaìo khi thu hoaûch, caïc tênh cháút naìy khäng êt khoï khàn trong quaï trçnh sáúy do tênh khäng âäöng âãöu khäúi haût (nháút laì sæû khäng âäöng âãöu vãö âäü chên). Vç váûy âãø quaï trçnh sáúy thoïc âæåüc hiãûu quaí cao phaíi coï biãûn phaïp hæîu hiãûu laìm tàng sæû âäöng âãöu cuía khäúi haût træåïc khi sáúy, giaím täúi âa læåüng taûp cháút láùn trong thoïc. 1/ Tênh tan råìi cuía khäúi thoïc. Khi âäø thoïc tæì trãn cao xuäúng, ta tháúy thoïc tæû dëch chuyãøn âãø cuäúi cuìng thaình mäüt khäúi thoïc hçnh choïp noïn phêa âaïy räüng âënh nhoün vaì khäng coï haût naìo dênh liãön haût naìo âoï laì âàûc tênh tan råìi cuía thoïc. Âäü tan råìi phuû thuäüc vaìo 3 yãúu täú chênh sau: + Kêch thæåïc, hçnh daûng vaì traûng thaïi bãö ngoaìi cuía haût thoïc cuû thãø thoïc daìi coï tênh tan råìi nhoí hån thoïc ngàõn. Thoïc coï voí tráúu nhàôn coï âäü tan råìi hån thoïc coï voí tráúu xuì xç. + Âäü áøm cuía thoïc: thoïc coï âäü áøm tháúp thç âäü tan råìi caìng låïn vaì ngæåüc laûi + Thoïc coï nhiãöu taûp cháút âäü tan råìi seî nhoí hån thoïc coï êt taûp cháút Dæûa vaìo âäü tan råìi (goïc nghiãng α) ta biãút âæåüc pháøm cháút cuía thoïc, ta âaïnh giaï qua goïc nghiãng cuía thoïc. α: Goïc nghiãng tæû do cuía thoïc α Goïc nghiãng tuy nhiãn α vaì âäü ta råìi coï mäúi quan hãû chàût cheî, goïc nghiãng naìy caìng låïn thç âäü tan råìi caìng nhoí. 2/ Tênh tæû chia loaûi cuía khäúi thoïc. Khäúi haût âäi khi chãú taûo båíi nhiãöu thaình pháön khäng âäöng cháút, chuïng khaïc nhau vãö hçnh daûng, kêch thæåïc, tyí troüng...trong quaï trçnh âäø âoïng do âàûc tênh tan råìi âaî taûo nãn nhæîng khu væûc coï chè säú cháút læåüng khaïc nhau. Ngæåìi ta goüi tênh cháút naìy laì tênh tæû phán loaûi cuía thoïc. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 3 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Nhæîng haût thoïc chàõc, haût nhoí coï tyí troüng låïn vaì taûp cháút nàûng nhæ âáút âaï, caït saûn thæåìng nàòm åí giæîa vaì åí dæåïi, nhæîng haût leïp coï hçnh daûng låïn hån, tyí troüng nhoí vaì caïc taûp cháút giäúng nhæ tráúu, bäøi, haût coí daûi thæåìng nàòm phêa trãn vaì rça âäúng. Ngæåìi ta tiãún haình thê nghiãûm âäø mäüt khäúi thoïc hçnh choïp noïn vaì tiãún haình phán têch åí nhæîng khu væûc khaïc nhau thç thu âæåüc kãút quaí sau: Noïi chung tênh tæ phán loaûi cuía thoïc gáy màût haûi nhiãöu hån màût låüi. Cuû thãø trong quaï trçnh baío quaín, cháút læåüng cháút læåüng thoïc khäng âäöng âãöu trong kho, gáy aính hæåíng xáúu khi baío quaín láu daìi. Trong quaï trçnh sáúy thoïc cuîng váûy, cháút læåüng thoïc sau khi sáúy khäng âäöng âãöu nguyãn nhán do âäü áøm thoïc khi thu hoaûch khäng âäöng âãöu dáùn âãún sæû chãnh lãûch tyí troüng thuáûn tiãûn cho viãûc phán loaûi cuía khäúi thoïc. Vç váûy trong thiãút bë sáúy phaíi coï biãûn phaïp haûn chãú täúi âa tênh tæû phán loaûi cuía khäúi thoïc âãø cháút læåüng thoïc sau khi sáúy âæåüc náng cao. 3/ Âäü häøng cuía khäúi thoïc. Trong khäúi thoïc bao giåì cuîng coï khe håí giæîa caïc haût chæïa âáöy khäng khê âoï laì âäü häøng cuía thoïc. Ngæåüc laûi nãúu âäü häøng laì pháön thãø têch haût chiãúm chäø trong khäng gian âoï laì âäü chàût cuía khäúi thoïc. Âäü häøng âæåüc tênh bàòng % thãø têch khoaíng khäng gian giæîa khe håí caïc haût våïi thãø têch toaìn bäü khäúi haût chiãúm chäù. Trong quaï trçnh baío quaín phaíi âaím baío cho khäúi thoïc coï âäü häøng cáön thiãút vaì luän luän thäng thoaïng âãø taûo âiãöu kiãûn cho khäúi thoïc truyãön vaì trao âäøi nhiãût áøm våïi mäi træåìng âæåüc dãø daìng trong nhæîng træåìng håüp cáön thiãút 4/ Tênh dáùn nhiãût vaì truyãön nhiãût. Quaï trçnh dáùn nhiãût cuía khäúi thoïc thæûc hiãûn theo hai phæång thæïc chuí yãúu âoï laì dáùn nhiãût vaì âäúi læu nhiãût âäü, caí hai phæång thæïc naìy âãöu tiãún haình song song vaì coï liãn quan chàût cheî våïi nhau. Âaûi læåüng âàûc træng cho khaí nang dáùn nhiãût cuía thoïc laì hãû säú dáùn nhiãût, âoï laì læåüng nhiãût truyãön qua diãûn têch 1 m2 bãö màût khäúi thoïc coï âäü daìy 1m trong voìng 1 giåì vaì gáy ra âäü chãnh lãûch giæîa låïp bãö màût vaì låïp dæåïi 1 âäü C Theo kãút quaí nghiãn cæïu cuía nhiãöu taïc giaí hãû säú dáùn nhiãût cuía thoïc vaìo khoaíng 0,12 ÷0,2 Kcal/m giåì 0C. Nhæ váûy thoïc coï âäü dáùn nhiãût keïm. Do sæû chãnh lãûch nhiãût âäü giæîa caïc vuìng. Trong khäúi thoïc taûo thaình nhæîng vuìng âäúi læu khäng khê âãø dáùn nhiãût, truyãön nhiãût vaì quaï trçnh naìy xaíy ra khäng âäöng âãöu giæîa caïc vuìng caïc âiãøm trong khäúi thoïc. Âàûc tênh dáùn, truyãön nhiãût keïm vaì khäng âäöng âãöu cuía khäúi thoïc cáön âæåüc khàõc phuûc vaì táûn duûng täúi âa trong cäng taïc baío quaín âãø haûn chãú hiãûn tæåüng bäúc håi áøm cuûc bä. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 4 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông 5/ Tênh háúp thuû vaì nhaí caïc cháút khê, håi áøm. Trong âiãöu kiãûn nháút âënh vãö nhiãût âäü vaì aïp suáút cuía khäng khê thoïc coï thãø háúp phuû vaì nhaí caïc cháút khê cuîng nhæ håi áøm maì noï âaî háúp phuû tæì mäi træåìng vaìo. Quaï trçnh naìy thæåìng laì hiãûn tæåüng háúp phuû bãö màût. Ngoaìi ra caïc khê coï hoaût tênh hoïa hoüc cao coï thãø phaín æïng våïi cáúu truïc cuía thoïc gaûo laìm giaím giaï trë thæång pháøm cuía gaûo. Thuíy pháön cuía thoïc gaûo phuû thuäüc chàût cheî vaìo nhiãût âäü vaì âäü áøm cuía mäi træåìng. Khi âäü áøm cuía mäi træåìng tàng thç noï huït thãm áøm laìm tàng thuíy pháön lãn vaì ngæåüc laûi. ÅÍ mäùi mäüt âiãöu kiãûn cuía mäi træåìng thoïc gaûo coï mäüt thuíy pháön xaïc âënh. + ÅÍ cuìng nhiãût âäü 300C âäü áøm cuía khäng khê tàng thç thuíy pháön cán bàòng låïn vaì ngæåüc laûi(xem baíng 1.5). + ÅÍ cuìng áøm âäü tæång âäúi cuía khäng khê nãúu nhiãût âäü tàng thuíy pháön cán bàòng giaím vaì ngæåüc laûi.Baíng 1.6 cho biãút sæû thay âäøi thuíy pháön cuía thoïc åí caïc nhiãût âäü khaïc nhau åí cuìng âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê laì 80% Baíng 1.5 [I] Âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê (%) Loaûi thoïc 33 42 Näng nghiãûp 5 7,6 9,00 Chiãm näng nghiãûp 8 7,84 Nãúp lai 6,82 Muìa näng nghiãûp 8 Thoïc láøn 0 16,69 7,40 7,60 49 60 70 80 90 10,02 10,93 12,40 14,96 16,10 8,54 10,80 11,80 13,64 15,08 8,04 9,13 10,01 12,20 12,99 8,90 8,70 Âäü áøm cán bàòng cuía thoïc (%) 10,30 9,90 11,60 10,30 Baíng 1.6 [I] Nhiãût âäü kiãøm soaït (0C) 13,30 12,60 14,90 16,82 14,50 16,73 20 30 15,23 14,66 Âäü cán bàòng cuía thoïc 17,50 12,88 Toïm laûi: våïi nhæîng tênh cháút váût lyï cuía thoïc nhæ trãn, coï aính hæåíng træûc tiãúp âãún nhæîng pháøm cháút cuía thoïc trong quaï trçnh sáúy vaì baío quaín. Mäùi tênh cháút âãöu coï màût haûi, âäöng thåìi coï màût låüi. Trong cäng nghiãûp sáúy cáön phaíi låüi duûng triãût âãø SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 5 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông màût låüi âäöng thåìi ngàn chàûn vaì haûn chãú màût haûi âãø náng cao cháút læåüng thoïc sau khi sáúy. 6/ Hä háúp thoïc. Màûc duì âaî taïch khoíi cáy luïa, song noï laì mäüt váût thãø säúng vaì thæåìng xuyãn trao âäøi cháút våïi mäi træåìng säúng xung quanh. Hä háúp laì quaï trçnh trao âäøi cháút quan troüng cuía thoïc trong viãûc baío quaín. Trong quaï trçnh hä háúp caïc cháút dinh dæåîng ( hä háúp yãúm khê). Noïi chung trong quaï trçnh hä háúp âãöu bë tiãu hao chuí yãúu laì gluxit âãø sinh ra nàng læåüng dæåïi daûng nhiãût vaì taûo thaình caïc saín pháøm khaïc nhau tuìy theo âiãöu kiãûn hä háúp. Trong quaï trçnh hä háúp hiãúu khê haût sæí duûng oxy trong khäng khê âãø oxy hoïa gluxit qua nhiãöu giai âoaûn truìng nhau vaì saín pháøm taûo thaình cuäúi cuìng laì khê cacbonnic vaì håi næåïc, âäöng thåìi sinh ra nhiãût vaì phán taïn caïc saín pháøm naìy vaìo khäng gian xung quanh khäúi thoïc. Quaï trçnh hä háúp coï thãø biãøu diãùn bàòng phæång trçnh täøng quaït nhæ sau: C6H12O6 + 6O2 = H2O+ 6CO2 + Q (Kcal) nhiãût læåüng sinh ra trong quaï trçnh hä háúp laì 674(Kcal) cho mäüt phán tæí gam gluco vaì mäüt phán tæí gam gluco bë phán huíy khäúi thoïc seî thu âæåüc khäng khê 134,4 lêt CO2 vaì 108 gH2O. Quaï trçnh hä háúp yãúm khê, caïc men trong cháút seî tham gia oxy hoïa cháút dinh dæåîng gluxit âãø sinh ra nàng læåüng. Quaï trçnh naìy phæïc taûp vaì traíi qua nhiãöu giai âoaûn trung gian, song phæång trçnh täøng quaït cuía noï coï thãø biãøu diãùn: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH + Q (Kcal) Saín pháøm taûo thaình laì CO2 vaì ræåüu etylic. Læåüng niãût sinh ra trong quaï trçnh hä háúp yãúm khi nhoí hån nhiãöu so våïi læåüng nhiãût sinh ra trong quaï trçnh hiãúu khê. Phán huíy 1 phán tæí gam gluco toía ra 28 Kcal, âäöng thåìi sinh ra 44,8 lêt cacbonnic vaì 92 gam ræåüu etylic. Laìm tàng âäü áøm cuía thoïc vaì tàng âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê xung quanh, do trong quaï trçnh hä háúp hiãúu khê thoïc seî nhaí ra håi næåïc vaì khê cacbonnic, næåïc seî têch tuû trong thoïc laìm cho âäü áøm cuía tæång âäúi khäng khê xung quanh tàng lãn. Laìm tàng nhiãût âäü trong haût, nàng læåüng nhiãût sinh ra trong quaï trçnh hä háúp cuía thoïc chè sæí duûng mäüt pháön âãø duy trç sæû säúng cuía haût, pháön nhiãût nàng coìn laûi thoaït ra ngoaìi vaì do tênh truyãön dáùn nhiãût cuía thoïc keïm nãn nhiãût læåüng thoaït ra bë têch tuû laûi vaì dáön dáön laìm cho toaìn bäü khäúi thoïc bë noïng lãn. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 6 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Ngoaìi hai kãút quaí cuía quaï trçnh hä háúp trãn coìn coï nhæîng kãút quaí : Laìm hao huût váût cháút vaì laìm thay âäøi khaï låïn thaình pháön khäúi khê trong khäúi thoïc. Quaï trçnh hä háúp cuía thoïc xaíy ra ráút maînh liãût våïi thoïc tæåi, chæa phåi thoïc cod âäü áøm cao. 7/ Nhæîng yãúu täú aính hæåíng âãún cæåìng âäü hä háúp: − Âäü áøm cuía thoïc aính hæåíng ráút låïn vaì træûc tiãúp tåïi cæåìng âäü hä háúp. Âäü áøm cuía thoïc caìng låïn thç cæåìng âäü hä háúp caìng tàng, nháút laì thoïc måïi thu hoaûch chæa këp phåi sáúy, âäü áøm cuía thoïc luïc naìy thæåìng ráút cao. thæûc nghiãm cho tháúy khi âäü áøm cuía thoïc væåüt quaï giåïi haûn âäü áøm cán bàòng åí mäüt nhiãût âäü xaïc âënh thç cæåìng âäü hä háúp tàng ráút maûnh cuû thãø khi âoï chè cáön tàng 1% âäü áøm thç cæåìng âäü hä háúp tàng tåïi 10 láön. − Nhiãût âäü cuía khäng khê xung quanh khäúi thoïc cuîng aính hæåíng låïn âãún cæåìng âäü hä háúp cuía thoïc, khi nhiãût âäü cuía khäng khê vaì thoïc tàng lãn thç cæåìng âäü hä háúp cuîng tàng theo. Song sæû tàng naìy khäng phaíi cuìng chiãöu vä haûn. − Âäü áøm tæång âäúi coï liãn quan chàût cheî våïi âäü áøm cuía thoïc, do tênh huït vaì nhaí áøm cuía thoïc. Khi âäü áøm cuía khäng khê cao laìm cho âäü áøm cuía thoïc tàng, do âoï cæåìng âäü hä háúp cuía thoïc tàng. − Mæïc âäü thäng thoaïng cuía khäúi thoïc coï aính hæåíng khaï roî rãût âãún cæåìng âäü hä háúp cuía thoïc (nháút laì thoïc coï âäü áøm cao). Nãúu khäúi thoïc khäng âæåüc thäng thoaïng do sæû têch tuû CO2 laìm cho khäúi thoïc noïng lãn buäüc thoïc phaíi hä háúp yãúm khê nãn ráút coï haûi. Trong viãûc baío quaín thoïc tæåi træåïc khi phåi sáúy, haûn chãú täúi âa sæû hä háúp cuía thoïc bàòng caïch thäng thoaïng, cáön âaîo âãø giaím nhiãût âäü têch tuû cuía thoïc. 8/ Quaï trçnh chên sau khi thu hoaûch thoïc: Thoïc måïi thu hoaûch ngoaìi âäöng do cáúu taûo khäng âäöng âãöu nãn coï haût âaî chên træåïc nãn khäng coï sæû âäöng âãöu vãö cháút læåüng, cho nãn mäüt thåìi gian nháút âënh sau khi thu hoaûch, dæåïi taïc duûng cuía caïc loaûi men haût thoïc tæû tiãún haình hoaìn thiãûn cháút læåüng. Âoï laì quaï trçnh chên sau cuía haût thoïc. Thæûc cháút quaï trçnh laì laìm giaím cháút hæîu cå hoìa tan trong næåïc cuía haût thoïc laìm tàng caïc cháút dinh dæåîng phæïc taûp (læåüng axit amin giaím âi âãø tàng læåüng prätit, læåüng âæåìng giaím âi âãø tàng tinh bäüt...).Thåìi gian chên sau khi thu hoaûch cuía thoïc phuû thuäüc vaìo loaûi thoïc, mæïc âäü chên sau thu hoaûch vaì âiãöu kiãûn nhiãût âäü, âäü áøm cuía khäng khê. Xeït vãö màût cháút læåüng thç quaï trçnh chên sau thu hoaûch cuía thoïc laì mäüt quaï trçnh toaìn coï låüi. Vç váûy âãø tàng hiãûu quaí sáúy thoïc (thoïc sau khi sáúy coï cháút læåüng cao khäng saûn næït voî trong quaï trçnh xay xaït tiãúp theo...) âiãöu cáön thiãút laì phaíi coï thåìi gian nháút âënh cho quaï trçnh chên sau træåïc luïc phåi sáúy. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 7 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Tuy nhiãn khi thæûc hiãûn quaï trçnh chên sau cuía thoïc phaíi coï biãûn phaïp caìo, âaîo, thäng thoaïng. Vç trong quaï trçnh naìy thæåìng giaíi phoïng håi næåïc caì nhiãût læåüng. 9/ Thoïc bë moüc máöm. Haût thoïc moüc máöm cáön phaíi âáöy âuí ba âiãöu kiãûn: Âäü áøm thêch håüp, âuí oxy vaì mäüt læåüng nhiãût cáön thiãút. Do naíy máöm taïc duûng cuía caïc men trong haût âæåüc tàng cæåìng ráút maûnh, quaï trçnh tan cuía caïc cháút dinh dæåîng phæïc taûp trong näüi nhuí thaình caïc cháút âån giaín âæåüc tiãún haình. Khi âoï tin bäüt chuyãøn thaình dextrin, manto, proti, chuyãøn thaình axit amin, cháút beïo chuyãøn thaình gluxerin vaì caïc axits beïo. Trong quaï trçnh naíy máöm, læåüng cháút khä giaím âi ráút nhiãöu sæû hao huût naìy laì kãút quaí moüc máöm. Nhæ váûy quaï trçnh naíy máöm laì quaï trçnh hoaìn toaìn traïi ngæåüc våïi quaï trçnh chên sau khi thu hoaûch. Xeït vãö màût cháút læåüng thoïc vaì trong viãûc baío quaín thoïc tæåi thç quaï trçnh moüc máöm hoaìn toaìn báút låüi ta phaíi tçm caïch ngàn chàûn. Viãûc ngàn chàûn thoïc tæåi sau khi sáúy bë moüc máöm coï nhiãöu phæång phaïp song hæîu hiãûu nháút laì thäng gioï cho thoïc, caìo, âaîo luän cho thoïc coï âäü áøm khä hån 30% vaì nhiãût âäü âäúng haût tháúp 400C. 1/ Hiãûn tæåüng hæ haûi thoïc tæåi træåïc khi sáúy. ! − Thæåìng xaíy ra khi thoïc thu hoaûch ngáûp næåïc, thu hoaûch vãö âãø quaï láu khäng âæåüc phåi sáúy hoàûc thoïc tæåi âãø uí âoïng, âäúng haût bë âäút noïng nghiãm troüng, xaíy ra hiãûn tæåüng däön áøm laìm cho thoïc åí mäüt vaìi khu væûc âäúng haût âäü áøm lãn tåïi28÷30%. Thoïc coï âäü áøm cao, cäüng våïi taïc âäüng cuía nhiãût âäü cao (do baín thán âäúng haût sinh ra laìm cho haût naíy máöm ráút nhanh). Trong thæûc tãú thu hoaûch thoïc cho tháúy khi thu hoaûch thoïc bë mæa thoïc æåït vaì âäø âäúng cao 50cm tråí lãn thç sau thåìi gian 2÷3 ngaìy tyí lãû haût bë mäüng lãn tåïi 5÷30 säú haût. − Haût naíy máöm laìm tàng ráút nhanh hoaût âäüng hä háúp cuía haût. Haût âaî naîy máöm sau khi phåi sáúy seî giaím tyí troüng âaïng kãø vaì khi xay xaït thæåìng bë naït, tyí lãû thaình gaûo nguyãn ráút tháúp. ! − Thoïc tæåi træåïc khi sáúy thæåìng coï âäü áøm ráút cao, nãn ráút thuáûn tiãûn cho náúm mäúc phaït triãøn. Bàòng thê nghiãûm trong baío quaín thoïc cho tháúy khi âäü áøm cuía khäng khê bãö màût haût âaût 90÷100% laì mäüt mäi træåìng thuáûn låüi cho viãûc náúm mäúc phaït triãøn. Âiãöu quan troüng nháút laì taûo caïc âäüc täú cuía náúm mäúc trong khäúi thoïc tæåi. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 8 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông − Khi baío quaín thoïc tæåi mäüt säú chuíng loaûi Aspflavas coï khaí nàng sinh âäüc täú afalatoxin (âäüc täú naìy khi cå thãø nhiãùm mäüt haìm læåüng låïn coï thãø gáy tæí vong). Âiãöu kiãûn täúi thiãøu âãø cho náúm mäúc taûo afalatoxin laì nhiãût âäü âäúng haût låïn hån 300C vaì âäü áøm 18÷20%. Vç váûy nãúu chæa këp phåi sáúy phaíi coï biãûn phaïp âãø giaíi phoïng læåüng nhiãût têch tuû trong âäúng âãø âaím baío nhiãût âäü âäúng haût an toaìn. " # ! Âäúi våïi thoïc tæåi chæa phåi sáúy, hiãûn tæåüng näüi nhuí bë biãún vaìng xaíy ra maînh liãût vaì âäü áøm cuía thoïc ráút låïn hoaût âäüng sinh lyï trong haût maûnh dáùn âãún khaí nàng bäúc noïng nhanh vaì nghiãm troüng, nhiãût âäü âäúng haût coï thãø lãn tåïi 500C thuïc âáøy hiãûn tæåüng taûo thaình melanoit. Màût khaïc do náúm mäúc phaït triãøn vaì do haût coï âäü áøm cao nãn enzim cuía haût vaì cuía mäúc thuïc âáøy maûnh quaï trçnh phán huíy protit vaì gluxit thaình caïc axitamin tæû do vaì âæåìng âãø chuïng phaín æïng våïi nhau taûo thaình melanoit. Nguyãn nhán do âäü áøm quaï cao, song quaï trçnh sáúy nãúu choün chãú âäü sáúy khäng thêch håüp, luïc naìy tyí lãû thoïc biãún vaìng cuîng ráút låïn. Viãûc âaïnh giaï vaì phán loaûi gaûo chuí yãúu dæûa vaìo tyí lãû biãún vaìng vç cháút læåüng gaûo biãún vaìng ráút tháúp so våïi gaûo tràõng. 2/ Caïch khàõc phuûc hæ haûi thoïc tæåi. Nhçn chung caïc hæ haûi thoïc tæåi laì do âäü áøm cuía thoïc quaï cao, nhiãût âäü âäúng haût bë têch tuû khäng thoaït ra âæåüc gáy bäúc noïng. Sau âáy laì caïc biãûn phaïp khàõc phuûc vaì haûn chãú hæ haûi. $ %& ! Thoïc tæåi sau khi thu hoaûch traíi moíng trãn saìn nhaì, chiãöu daìy låïp haût khäng qua 25cm. Laìm nhæ váûy haût âæåüc hong gioï tæû nhiãn, nãúu nhiãût âäü khäng khê mäi træåìng xung quang laì 270C, trong thæûc tãú âo âaûc cho tháúy våïi âäü daìy låïp thoïc naìy thç nhiãût âäü âäúng haût khäng væåüt quaï 300C. ' # ( ) ! Haût tæåi âæåüc phun axit propionic våïi haìm læåüng tæì 0,5÷5% coï thãø baío quaín thoïc tæåi âæåüc láu ngaìy hån maì khäng bë mäúc, bäúc noïng, giaï trë dinh dæåîng khi sæí duûng phæång phaïp naìy êt thay âäøi. Song baío quaín bàòng propionic coï nhæåüc âiãøm låïn hån laì coï muìi vë chua vaì täún keïm khaï låïn nãn êt âæåüc sæí duûng. $ %& ! Thäng gioï laì mäüt biãûn phaïp kyî thuáût âæåüc nghiãn cæïu vaì sæí duûng räüng raîi âãø baío quaín haût tæåi khi phåi sáúy, giæî haût an toaìn tæì 5 ÷ 20 ngaìy, gçn giæî täút nháút cháút læåüng cuía haût âãø sau âoï âæa haût vaìo sáúy khä. Thäng gioï coï taïc duûng giaíi phoïng nhanh chäúng nhiãût âäü âäúng haût sinh ra, chäúng viãûc têch tuû nhiãût trong âäúng haût, giæî nhiãût âäü âäúng haût xáúp xé gáön bàòng nhiãût âäü mäi træåìng. Do váûy thäng gioï coìn coï taïc SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 9 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông duûng chäúng mäúc vç coï thãø laìm haût khä haût trong phaûm vi nháút âënh, chuí yãúu laì se voí haût. Evanhide khi nghiãn cæïu aính hæåíng cuía thäng gioï âäúi våïi hiãûn tæåüng mäúc cuía thoïc âaî nháûn tháúy ràòng: Sæû coï màût cuía doìng khäng khê laìm giaím roî rãût sæû phaït triãøn cuía náúm mäúc trãn thoïc ngay caí khi âäü áøm cuía khäng khê laì100%. Thäng gioï coìn laìm khä mäüt pháön thoïc bë nhiãùm nàûng (thu hoaûch gàûp mæa). Thåìi gian baío quaín thoïc tæåi an toaìn khäng laìm giaím pháøm cáúp cuía thoïc phuû thuäüc vaìo 3 yãúu täú chênh: Âäü áøm ban âáöu cuía thoïc, nhiãût âäü khäng khê khi thäng gioï vaì læåüng cung cáúp cho 1 táún thoïc. Davit candout khi nghiãn cæïu baío quaín thoïc tæåi bàòng thäng gioï våïi læåüng cung cáúp 19m3/TH cho thoïc coï âäü áøm 24%, 22% 20% khi nhiãût âäü khäng khê trung bçnh laì 22,80C. Thoïc baío quaín âæåüc giæî cháút læåüng täút, pháøm cáúp loaûi 1 trong thåìi gain tæång æïng 4,5 vaì 7 ngaìy. Khi nhiãût âäü khäng khê trung bçnh laì 200C thoïc coï âäü áøm 24% duy trç âæåüc pháøm cáúp loaûi I trong 21 ngaìy. Toïm laûi: Khi tiãún haình thäng gioï cho thoïc tæåi thç læåüng gioï cung cáúp caìng låïn thç thåìi gian baío quaín an toaìn caìng låïn, säú læåüng haût nhiãùm âäü caìng nhoí. Baíng säú liãûu bæåïi âáy âæåüc thiãút láûp khi âo âaûc trong thæûc tãú thäng gioï baío quaín thoïc thoïc tæåi: SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 10 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Muäún baío quaín læång thæûc hoàûc chãú biãún saín pháøm coï cháút læåüng cao, caïc loaûi haût cáön âæåüc sáúy khä âãún âäü áøm baío quaín hoàûc chãú biãún. Âäúi våïi caïc loaûi haût khi choün chãú âäü sáúy âàûc biãût phaíi chuï yï tåïi nhiãût âäü TNS , nhiãût âäü âun noïng haût. Nhiãût âäü âun noïng haût cho pheïp phuû thuäüc vaìo tæìng loaûi haût muûc âêch sæí duûng. âäü áøm træåïc khi sáúy. A. CÄNG NGHÃÛ SÁÚY HAÛT. 1/ Âàûc âiãøm sáúy caïc loaûi haût vaì aính hæåíng cuía noï âãún mæïc âäü vaì âäü taïc duûng cuía quaï trçnh sáúy: % " # ! Haût coï cáúu truïc váût thãø keo mao quaín xäúp do âoï noï coï tênh cháút thu nháûn håi vaì khê. Hiãûn tæåüng naìy âæåüc goüi laì háúp thuû. Háúp thuû laì quy luáût phæïc taûp cuía nhiãöu quaï trçnh riãng leî: háúp thuû, háúp thuû, ngæng tuû mao quaín vaì háúp thuû hoïa hoüc. Háúp thuû laì sæû tiãúp nháûn khê vaì håi åí bãö màût váût theí ràõn. Nãúu sæû háúp thuû xaíy ra åí nhiãût âäü tháúp hån nhiãût âäü ngæng tuû thç hiãûn tæåüng ngæng thaình næåïc cuía khê hoàûc håi trãn bãö màût váût thãø, åí váût thãø coï bãö màût phàóng naìy khäng coï läø nhoí thç quaï trçnh xaíy ra ráút ngàõn. Nãúu váût thãø xäúp thç quaï trçnh xaíy ra ráút cháûm qua sæû khuãúch taïn cuía khê vaì håi. Khi sáúy caïc loaûi haût bàòng häøn håüp khê vaì khäng khê åí nhæîng váût thãø xäúp naìy. Vç cháút læåüng cuía haût coï thãø bë giaím do noï háúp thuû muìi cuía khoïi, khoïi naìy do sæû âäút chaïy khäng hoaìn toaìn cuía nhiãn liãûu trong loì. Hiãûn tæåüng naìy coï thãø xaíy ra kkhi ngæåìi ta sæí duûng nhiãn liãûu chæïa nhiãöu læu huyình ⇒ haût seî coï muìi læu huyình .ngán ngæìa quaï trçnh naìy ⇒ cáön kiãøm tra chàût cheî. Ngæåìi ta goüi háúp thuû laì hiãûn tæåüng tháúm sáu cuía khê hoàûc håi vaìo váût thãø bàòng khuyãúch taïn vaìo trong läù nhoí cuía váût thãø. Sæû khuyãúch taïn cuía khê hoàûc håi xaíy ra dæåïi taïc duûng chãnh lãûch cuía aïp suáút hoàûc cuía håi trong khäng khê vaì khäng khê trãn bãö màût cuía haût theo hæåïng tæì pha coï aïp suáút cao âãún pha coï aïp suáút tháúp hån. Håi hoàûc khê ngæng tuû vaì tháúm sáu vaìo nhæîng thaình pháön cå baín cuía haût nhæ: Protein, tinh bäüt,... Ngæng tuû mao quaín laì sæû háúp thuû håi hoàûc khê do sæû liãn kãút ngæng tuû trong nhæîng äúng mao quaín cuía váût thãø. Sæû ngæng tuû håi trong caïc mao quaín cuía váût thãø do sæû giaím aïp suáút håi baío hoìa dæåïi aính hæåíng cuía læûc mao quaín trong caïc mao quaín. Háúp thuû hoïa hoüc laì sæû tiãúp nháûn håi hoàûc khê cuía váût thãø do thæûc hiãûn caïc phaín æïng hoàûc biãún âäøi hoïa hoüc cuía caïc thaình pháön hoïa hoüc trong váût thãø. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 11 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Haût vaì khäúi haût dãù daìng háúp thuû håi hoàûc khê, do khaí nàng xám nháûp vaìo caïc läù nhoí cuía haût. Haût coï cáúu taûo tãú baìo vaì xen keî båîi nhæîng läù mao quaín taûo thaình mäüt hãû thäúng mao quaín beï. Håi vaì khê háúp thuû åí bãö màût hoaût âäüng cuía caïc haût vaì khäúi haût ráút låïn. nãúu haût thoïc coï chiãöu daìy 7mm vaì âæåìng kênh 3mm thç bãö màût haût thoïc bàòng 0,8 mm2 . Bãö màût hoaût âäüng cuía haût thoïc coï cáúu taûo xäúp åí voí cuía noï, do âoï håi vaì khê bë háúp thuû khäng chè åí bãö màût cuía haût khi tiãúp xuïc maì coìn trong låïp sáu cuía voí haût. * + , - ! Nhæîng pháön tæí cháút loíng âæåüc sàõp xãúp linh âäüng nãn táút caí caïc pháön tæí coï taïc duûng tæång häø. Nghéa laì læûc kãúo cuía mäüt pháön tæí naìy taïc duûng lãn mäüt pháön tæí khaïc vaì ngæåüc laûi åí traûng thaïi cán bàòng caïc læûc naìy triãût tiãu láùn nhau. Nhæîng pháön tæí åí bãö màût cháút loíng khäng cán bàòng âæåüc keïo laûi båíi nhæîng læûc cuía phán tæí bãn trong nhæîng phán tæí bãn trong cuía næåïc coï âäü låïn khoaíng 14.800kg/ cm2 . Læûc keïo bãn trong coï xu hæåïng keïo vaìo âäúi våïi bãö màût cháút loíng nhoí, læûc naìy giaím âi våïi khäúi læåüng cháút loíng låïn do troüng læûc cuía noï. Våïi khäúi læåüng nhoí, cháút loíng nháûn mäüt hçnh daûng váût thãø våïi bãö màût nhoí nháút nghéa laì daûng hçnh cáöu. Ngæåìi ta goüi sæïc càng bãö màût nhæ laì mäüt læûc: T = P/L Trong âoï: P - Læûc taïc duûng lãn âån vë diãûn têch dyn L - Chiãöu daìi cuía âæåìng thàóng tênh bàòng cm . /0 " # ! Khäúi haût âæåüc bao quanh båíi khäng khê áøm bãn ngoaìi, khäng khê naìy seî xám nháûp vaìo khoaíng khäng giæîa caïc haût. Hiãûn tæåüng naìy âæåüc biãøu thë nhæ laì sæû khuyãúch taïn bãn ngoaìi, sæû xám nháûm cuía håi næåïc tæì caïc khoaíng khäng vaìo caïc haût ta goüi laì khuyãúch taïn bãn trong, sæû khuyãúch taïn bãn trong xaíy ra do sæû háúp thuû vaì háúp thuû áøm cuía haût. Håi næåïc daìy âàûc trãn bãö màût haût do aïp suáút cao cuía khê quyãøn seî dáùn âãún traûng thaïi baío hoìa nhiãût âäü cuía haût bàòng nhiãût âäü ngæng tuû cuía håi thç noï seî ngæng tuû trong nhæîng mao quaín cuía haût. Áøm xuáút hiãûn do háúp thuû vaì háúp thuû trong haût noï váûn chuyãøn dæåïi taïc duûng cuía læûc khuyãúch taïn qua tæìng tãú baïo nàòm bãn trong haût vaì taûo thaình cháút liãn kãút våïi cháút keo trong haût. Váûn täúc khuyãúch taïn bãn ngoaìi phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía håi, aïp suáút håi vaì täúc âäü cuía håi xung quanh haût. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 12 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Váûn täúc khuyãúch taïn bãn trong phuû thuäüc vaìo nhiãût âäü cuía håi, aïp suáút håi, thaình pháön hoïa hoüc vaì cáúu truïc cuía haût. + 1 ) / ! Coï hai loaûi âäü áøm: Âäü áøm tåïi haûn vaì âäü áøm thàng bàòng liãn quan âãún traûng thaïi vaì quaï trçnh sáúy. Âäü áøm tåïi haûn cuía haût åí traûng thaïi cán bàòng våïi âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê bàòng 100%. Åí âäü áøm tåïi haûn, thç aïp suáút håi trãn bãö màût haût åí nhiãût âäü âaî cho cuía håi baío hoìa tæång æïng våïi aïp suáút håi næåïc trãn bãö màût tæû do. Nãúu âäü áøm cuía haût nhoí hån âäü áøm tåïi haûn thç aïp suáút håi trãn bãö màût haût åí nhiãût âäü âaî cho seî nhoí hån aïp suáút håi trãn bãö màût tæû do. Giaï trë âäü áøm cuía haût phuû thuäüc vaìo tênh cháút cuía haût vaì daûng liãn kãút áøm. Haût âæåüc sáúy khä chè âãún âäü áøm cán bàòng hoàûc âäü áøm cuäúi tæång æïng våïi âäü áøm tæång âäúi vaì nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy. Do âoï maì áøm åí trong haût âæåüc chia laìm hai loaûi: ÁØm coï thãø taïch âæåüc vaì áøm khäng thãø taïch âæåüc trong quaï trçnh sáúy. ÁØm khäng taïch âæåüc Hçnh1.1 ÁØm taïch âæåüc Tåïi haûn Wcb Tæû do Wth Haût coï khaí nàng háúp thuû nhanh choïng häùn håüp håi næåïc khäng khê cho âãn khi haût âaût âæåüc âäü áøm cán bàòng våïi âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê áøm bàòng 100%. Sæû háúp thuû tiãúp tuûc áøm coìn coï thãø do træûc tiãúp tiãúp xuïc voí haût våïi næåïc. Âäü áøm cuía haût væåüt khoíi âäü áøm tåïi haûn âæåüc coi nhæ laì áøm tæû do hay laì “áøm træång nåí” trong haût laì kãút quaí do sæû khuyãúch taïn áøm, do tháúm qua thaình tãú baìo (Hiãûn tæåüng tháøm tháúu) vaì do háúp phuû mao quaín. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 13 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Nhæîng haût måïi thu hoaûch åí nhæîng vuìng coï khê háûu áøm æåït (Âäü áøm cuía khäng khê gáön nhæ baío hoìa) thç haût coï âäü áøm tæì 30 ÷35%. Âäü áøm cuía haût coï thãø væåüt quaï âäü áøm tåïi haûn chè trong træåìng håüp haût thu hoaûch hoàûc váûn chuyãøn dæåïi tråìi mæa. 2 . /0 ) # ! Áøm táûp trung åí bãö màût haût thæåìng laì áøm dênh æåït vaì áøm mao quaín, boï boïc håi tæång tæû nhæ sæû bay håi cuía næåïc åí bãö màût thoaïng. Sæû bay håi cuía áøm liãn kãút lyï hoïa hoüc (ÁØm tåïi haûn cuía haût) ráút khoï khàn vç áøm naìy âæåüc taûo thaình åí nhæîng låïp bãn trong cuía haût vaì ngæåìi ta cáön phaíi cæåîng bæïc váûn chuyãøn âãún bãö màût cuía haût trong quaï trçnh sáúy. Sæû váûn chuyãøn áøm hay sæû thay âäøi áøm xaíy ra tæì nåi coï âäü áøm cao âãún nåi coï âäü áøm tháúp hån. Váûn täúc chuyãøn áøm phuû thuäüc vaìo âäü chãnh lãûch áøm vaì khaí nàng dáùn áøm cuía haût. Áøm coï thãø váûn chuyãøn åí daûng loíng hoàûc daûng håi. Âäúi våïi våïi haût coï âäü áøm låïn thç áøm chuí yãúu váûn chuyãøn åí daûng loíng, våïi âäü áøm nhoí chuí yãúu åí daûng håi. Bãö màût bäúc håi áøm cuía haût khäng giäúng nhæ bãö màût hçnh hoüc cuía haût. Bãö màût bay håi bao gäöm áøm váûn chuyãøn tæì caïc mao quaín bãn trong haût vaì taûo nãn nhæîng “vuìng” bäúc håi khi âäü áøm caìng tàng thç vuìng bäúc håi cuîng tàng. Âãø tàng täúc âäü bäúp håi thç khäúi haût âæåüc âun noïng trong maïy sáúy âãún mäüt nhiãût âäü nháút âënh. Viãûc âun noïng haût âoïng vai troì quan troüng trong quaï trçnh váûn chuyãøn áøm. ÁØm chuyãøn âäüng dæåïi aính hæåíng cuía nhiãût âäü theo hæåïng cuía doìng nhiãût nghéa laì tæì nåi coï nhiãût âäü cao âãún nåi coï nhiãût âäü tháúp. Hiãûn tæåüng váûn chuyãøn áøm do taïc duûng nhiãût âæåüc goüi laì khuyãúch taïn nhiãût. Mäüt trong nhæîng nguyãn nhán cuía chuyãøn âäüng áøm laì sæû chuyãøn âäüng phán tæí cháút loíng nhæ sæû khuyãúch taïn nhiãût trong dung dëch. Nguyãn nhán thæï hai cuía chuyãøn âäüng áøm trong haût laì sæû giaím båït læûc huït giæîa mao quaín khi tàng nhiãût âäü åí vuìng coï nhiãût âäü cao ⇒ læûc huït mao quaín nhoí. Do âoï âäü áøm âæåüc váûn chuyãøn âãún nåi coï nhiãût âäü tháúp. Nguyãn nhán thæï ba: Laì chuyãøn âäüng áøm trong haût laì do sæû täön taûi båíi khäng khê bë nhäút trong nhæîng äúng mao quaín. Trãn cå såí phán têch trãn ngæåìi ta coï quaï trçnh sáúy haût nhæ sau: Dæåïi taïc duûng âun noïng haût, áøm tæû do (liãn kãút cå hoüc) bäúc håi, trong nhæîng mao quaín låïn áøm bäúc håi maînh liãût tæång tæû nhæ sæû bay håi åí bãö màût thoaïng cuía næåïc xung quanh haût taûo thaình maìng bäúc håi tæång æïng våïi giai âoaûn váû täúc sáúy khäng âäøi. Sau khi âun noïng båíi håi bao quanh haût bë “raïch” thç maìng håi måïi xuáút hiãûn åí bãn trong caïc mao quaín nhoí vaì bàõt âáöu váûn täúc sáúy giaím. Læåüng áøm âæåüc SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 14 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông chuyãøn dåìi tæì bãn trong haût ra âãún bãö màût haût thæåìng åí thãø håi, maì håi naìy âæåüc taûo ra åí låïp bay håi hay coìn goüi laì “maìng sáúy” åí sáu bãn trong haût vaì keìm theo sæû khuyãúch taïn åí thãø loíng. Sæû bay håi cuía áøm cå hoüc åí bãö màût haût ngæåìi ta goüi laì khuyãúch taïn ngoaìi, coìn viãûc váûn chuyãøn vaì bäúc håi cuía áøm trong haût goüi laì khuyãúch taïn bãn trong. Váûn täúc bäúc áøm liãn kãút cå hoüc låïn hån váûn täúc bäúc áøm liãn kãút lyï hoïa hoüc. B. CÄNG NGHÃÛ SÁÚY THOÏC ! Låüi duûng nàng læåüng màût tråìi âãø phåi thoïc laì kinh nghiãûm láu âåìi cuía nhán dán ta. Phåi thoïc khäng chè laì âån thuáön laì laìm cho læåüng næåïc tæû do trong thoïc bäúc âi âãø âaût thuíy pháön cuía thoïc âaïp æïng cäng taïc dæû træî. Maì quaï trçnh phåi thoïc phaíi âaïp æïng 2 yãu cáöu sau: + Laìm cho næåïc tæû do trong thoïc bäúc âi âãø âaím baío yãu cáöu dæû træî mäüt caïch an toaìn. + Giæî âæåüc cháút læåüng väún coï cuía thoïc, haûn chãú sæû täøn tháút hæ hoíng trong quaï trçnh phåi, nhàòm phuûc vuû täút cho cäng viãûc chãú biãún sau naìy (traïnh hiãûn tæåüng thoïc bë biãún daûng, haûn chãú thoïc bë gaîy hay troïc voî...). Ngoaìi viãûc âaïp æïng 2 yãu cáöu trãn, quaï trçnh phåi cáön phaíi âaût hiãûu suáút cao, vãö màût thåìi gian phaíi pháön håüp våïi tiãún âäü gàût âáûp vaì quaï trçnh thu hoaûch. 1/ Nhæîng thuáûn låüi vaì æu âiãøm cuía phæång phaïp phåi thoïc. Næåïc ta hoaìn toaìn nàòm trong vuìng näüi chê tuyãún vuìng nhiãût âåïi baïn cáöu bàõc. Do âoï âäü cao màût tråìi vaì âäü daìi ban ngaìy khäng biãún âäøi låïn trong nàm. Khiãún trãn khàõp vé âäü tæì Bàõc xuäúng Nam âãöu coï khaí nàng tiãúp nháûn mäüt nhiãût læåüng màût tråìi ráút låïn. •Vãö màût nhiãût âäü : + Coï sæû tàng dáön nhiãût âäü theo phæång kinh tuyãún tæì nhæîng vë âäü cao âãún vë âäü tháúp + Nhiãût âäü trong ngaìy coï biãún thiãn tàng dáön (biãn âäü) theo khoaíng caïch våïi båì biãøn. Caìng caïch xa båì biãøn thç biãún thiãn cuía nhiãût âäü trong ngaìy caìng låïn + Nhiãût âäü giaím dáön theo âäü cao cuía màût næåïc biãøn. Song nhçn chung nhiãût âäü trong khäng khê trong caí vuû heì cuîng nhæng vuû âäng âãöu tæång âäúi cao nãn coï thãø tiãún haình phåi thoïc khaï täút. •Vãö màût âäü áøm: + Tæång âäúi cao tuy nhiãn trong ngaìy coï sæû biãún âäøi roî rãût vaìo saïng såïm âäü áøm khoaíng 80÷90% nhæng giæîa træa giaím xuäúng trung bçnh khoaíng 50÷60% coï khi xuäúng 40%. Nhçn chung âäü áøm tæång âäúi khäng thuáûn låüi nhæng cuû thãø tæång æïng SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 15 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông thåìi âiãøm coï nhiãût âäü cao, bæïc xaû låïn thç âäü áøm tæång âäúi tháúp âoï laì màût khaï thuáûn låüi. •Phåi thoïc bàòng nàng læåüng màût tråìi kinh tãú hån phæång phaïp sáúy: Trãn thæûc tãú 1 m2 sán coï thãø laìm khä 3÷10Kg thoïc, 1 lao âäüng coï thãø phåi tæì 5÷10 T/ngaìy. •Coï nhiãöu taïc duûng khaïc Ngoaìi taïc duûng laìm khä, nhåì bæïc xaû cuía caïc tia, coìn coï diãût cän truìng vaì loaûi træì máöm moïng náúm moïc. 2/ Nhæîng khoï khàn vaì nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp phåi thoïc. Mäüt khoï khàn vaì cuîng laì nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp phåi thoïc laìm khä thoïc bàòng nàng læåüng màût tråìi laì phuû thuäüc vaìo thiãn nhiãn. Maì thåìi tiãút trong thu hoaûch vuû chiãm coï nàõng to nhæng cuîng mæa nhiãöu vaì âäüt xuáút coìn thu hoaûch vuû muìa trong luïc âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê tháúp laûi gàûp phaíi gioï muìa Âäng Bàõc. Hiãûn nay viãûc phåi thoïc chuí yãúu tiãún haình bàòng thuí cäng nãn cháút læåüng hiãûu suáút cong tháúp chæa âaïp æïng vãö màût kinh tãú vaì kyî thuáût. 3/ Cå såí khoa hoüc liãn quan âãún quaï trçnh phåi thoïc. •Bæïc xaû: Laì yãúu täú âàûc træng cho nguäön nàng læåüng màût tråìi cuîng laì yãúu täú træûc tiãúp cuía quaï trçnh phåi. Nguäön nhiãût cå baín laìm cho næåïc tæû do trong thoïc bäúc ra laì do bæïc xaû træûc tiãúp chiãúu tæì màût tråìi vaìo âoïng thoïc. Nhiãût âäü :Trong quaï trçnh phåi nhiãût âäü laì quan troüng vaì trong thæûc tãú sæû tàng giaím cuía nhiãût âäü tyí lãû thuáûn våïi bæïc xaû. Nhiãût âäü caìng tàng thç quaï trçnh bäúc håi næåïc caìng nhanh, nhæng nãúu nhiãût âäü trãn 450C maì thoïc phåi khäng âæåüc caïo âaîo thæåìng xuyãn thç gáy nhiãöu raûn næït. Âäü áøm khäng khê:Laì yãúu täú coï aính hæåíng træûc tiãúp âãún quaï trçnh laìm khä thoïc trong khi phåi. Nãúu âäü áøm cuía khäng khê caìng tháúp thç quaï trçnh bäúc håi næåïc caìng nhanh, noïi chung âäü áøm cuía khäng khê caìng tháúp caìng thuáûn låüi cho quaï trçnh phåi khäng laìm tàng âäü raûn gaîy vaì cháút læåüng cuía thoïc khi phåi. Gioï:Laì yãúu täú aính hæåíng træûc tiãúp âãún viãûc laìm khä. Trãn thæûc tãú nãúu gioï caìng maûnh thç læu læåüng khê caìng låïn âoï laì khaí nàng mang áøm låïn. nãúu phåi thoïc trong âiãöu kiãûn coï nhiãöu gioï thç thuíy pháön haû nhanh vaì háöu nhæ khäng aính hæåíng âãún cháút læåüng cuía thoïc. Sán phåi : Âäü bay håi næåïc cuía thoïc vaì âäü raûn gaîy cuía thoïc phuû thuäüc khaï chàût cheî vaìo sán phåi. Coï 2 yãúu täú cuía sán phåi aính hæåíng âãún phåi thoïc. − Váût liãûu duìng laìm sán, tuìy theo vàn kiãûn duìng laìm sán maì khaí nàng truyãön dáùn nhiãût vaì truyãön dáùn áøm khaïc nhau. SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 16 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông − Maìu sàõc sán phåi: do âäü háúp thuû cuía caïc maìu khaïc nhau nãn khaí nàng laìm khä vaì âäü raûn gaîy cuía thoïc khaïc nhau. •Kyî thuáût phåi: Laì yãúu täú ráút roî rãût âãún quaï trçnh phåi thoïc phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú sau: + Caïo luäúng phåi. + Âäü daìy låïp phåi. + Säú láön âaîo xåïi. "#$ $ "#$ Trong âiãöu kiãûn gieo träöng åí Viãût Nam, thoïc khi thu hoaûch coï thuíy pháön tæì 20÷24%. Muäún baío quaín an toaìn cáön laìm khä tåïi thuíy pháön dæåïi 12,5%. Viãûc laìm khä thoïc tåïi thuíy pháön an toaìn khi baío quaín laì váún âãö quan troüng nháút quyãút âënh tåïi khaí nàng baío quaín vaì cháút læåüng baío quaín thoïc.Do âoï cäng nghãû sáúy âang âæåüc hçnh thaình vaì phaït triãøn thay thãú phæång phaïp phåi thuí cäng. " 34 Quaï trçnh taïch áøm tæì váût liãûu do sæí duûng nhiãût nàng âãø bäúc håi áøm vaì dáùn håi áøm âæåüc taûo thaình goüi laì sáúy. 5 3 " 4 Khaïc våïi caïc váût liãûu vaì caïc haût cáy träöng khaïc sáúy thoïc âoìi hoíi caïc yãu cáöu chênh sau: − Haût sáúy khä êt bë raûn gaîy nháút, thoïc khi xay xaït coï tyí lãû haût nguyãn cao. − Täúc âäü sáúy nhanh vaì náng cao nàng suáút cuía maïy . − Tiãu hao nhiãût liãûu êt nháút trãn 1 âån vë váût liãûu sáúy khä. 5 ( 6 4 Trong sáúy thoïc chãú âäü kyî thuáût seî quyãút âënh cháút læåüng cuía thoïc âaî sáúy, quyãút âënh nàng suáút thåìi gian sáúy vaì giaï thaình trãn 1 âån vë saín pháøm. •Chãú âäü kyî thuáût sáúy gäöm caïc yãúu täú sau: − Nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy: Nhiãût âäü âäút noïng cuía haût. − Thåìi gian váût liãûu sáúy læu laûi trong maïy sáúy, säú láön váût liãûu qua maïy sáúy, sáúy liãn tuûc hay giaïn âoaûn, coï uí hay khäng coï uí. − Thuíy pháön cuía thoïc khi âæa vaìo sáúy: Trong caïc thiãút bë sáúy haût phäø biãún hiãûn nay, taïc nhán sáúy laì mäi træåìng âãø chuyãøn nhiãût tæì nguäön nhiãût âãún saín pháøm sáúy, laìm cho næåïc bäúc håi tæì bãö màût saín pháøm sáúy, âäöng thåìi laìm nhiãûm vuû chuyãøn håi áøm bäúc tæì váût liãûu ra mäi træåìng bãn ngoaìi khi nhiãût âäü cuía khäng khê caìng cao, âäü áøm cuía khäng khê caìng tháúp. Hiãûu säú giæîa aïp suáút håi riãng pháön trãn bãö màût cuía haût vaì aïp suáút håi riãng pháön cuía khäng SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 17 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông khê caìng låïn thç täúc âäü bay håi tæì bãö màût váût liãûu caìng låïn. Do váûy nhiãût âäü cuía khäng khê caìng låïn thç täúc âäü sáúy khä caìng nhanh nàng suáút cuía thiãút bë sáúy caìng tàng. Màût khaïc nhiãût âäü cuía khäng khê caìng cao laìm cho nhiãût âäü cuía haût caìng cao, chãnh lãûch nhiãût âäü giæîa låïp bãn ngoaìi voî haût vaì loîi haût caìng låïn seî laìm cho haût bë raû gaîy. Do váûy sáúy thoïc åí nhiãût âäü cuía khäng khê noïng vaì nhiãût âäü cuía thoïc caìng tháúp thç haût caìng êt bë raûn gaîy, khi xay xaït âaût tyí lãû gaûo nguyãn vaì tyí lãû thaình pháøm cao. Âavit Canâåut (Myî) âaî nghiãn cæïu aính hæåíng cuía chãú âäü sáúy tåïi tè lãû haût nguyãn khi xay xaït thoïc vaì âãún thåìi gian sáúy. Taïc giaî âaî nghiãn cæïu trãn 3 loaûi thoïc Banla Patma, Nato vaì TP49 åí nhæîng nhiãût âäü khäng khê noïng vaì nhiãût âäü âäút noïng cuía haût khaïc nhau, säú láön sáúy khaïc nhau mäùi láön sáúy 15 phuït giæîa 2 láön sáúy coï uí vaì thäng gioï noïi chung thuyí pháön giaím tæì 20 xuäúng 12,5 % säú liãûu thu âæåüc ghi trong baíng sau Aính hæåíng cuía nhiãût âäü sáúy âãún toaìn bäü thåìi gian vaì cháút læåüng cuía haût Giäúng Nhiãût âäü TNS Banla 43 Patma 54 62 64 73 TP49 78 43 54 62 64 73 78 Nhiãût âäü haût Láön sáúy âáöu Láön sáúy cuäúi Täøng TG sáúy Säú láön qua sáúy Tè lãû haût nguyãn Máùu âäúi chæïng (%) Máùu thoïc sáúy (% ) Chãnh lãûch (%) 36 41 84 5 46.5 46.4 -1 40.5 46.1 55 3.5 44.8 45 +0.2 39.5 41.6 44 45 29 33.5 34.5 37 39 41.5 SVTH: Dæång Minh Tiãún 46.6 47 50 48 39.4 39 41 43.3 43.3 44 68 65 52 50 84 64 60 64 49 45 Låïp 99N2 4 4 3.5 3 5 4 4 4 3 3 45.2 49.5 50.6 55.7 56.5 55.7 56.8 55.8 56.8 55.1 45.9 45 47.4 49.8 55.7 55.7 55.7 55.7 52.9 53.5 +0.7 -0.7 -2.1 -0.8 0 -0.8 -1 -4.9 -3.9 -1.6 Trang 18 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông Qua säú liãûu trãn âáy nháûn tháúy, nãúu nhiãût âäü sáúy cuía haût tàng tæì 360C ÷450C thç thåìi gian sáúy giaím 40 % hiãûu suáút sáúy cuía thoïc giaím 0,6÷0,7% tè lãû haût nguyãn giaím 1,6% Khi sáúy thoïc bàòng khäng khê noïng âãø sáúy khäng bë gaîy cong phuû thuäüc vaìo thåìi gian læu laûi trong maïy. Nãúu haût sáúy caìng láu thç nhiãût âäü cho pheïp cuía TNS vaì nhiãût âäü âäút noïng cuía haût caìng phaíi tháúp. Ngæåüc laûi, nãúu thåìi gian læu laûi trong maïy sáúy êt thç tàng nhiãût âäü sáúy lãn. Pedåsen nàm 1962 âaî xaïc âënh mäúi liãn quan giæîa nhiãût âäü cuía khäng khê noïng våïi thåìi gian sáúy vaì thuíy pháön cuía haût thãø hiãûn säú liãûu trãn baíng sau: [ I]. Thuíy pháön cuía haût Thåìi gian âoïng maïy 15% 20% 15 59 55 60 53 49 30 126 480 1140 56 50 44 39 Nhiãût âäü 0C 52 46 40 - 25% 30% 52 50 46 44 49 43 - - 47 - - - Trong quaï trçnh sáúy, næåïc åí låïp voî tráúu vaì låïp ngoaìi cuía haût bäúc håi nhanh hån læåüng næåïc chuyãøn tæì näüi nhuí cuía haût ra bãn ngoaìi. Giai âoaûn âáöu khi næåïc åí låïp bãn ngoaìi cuía haût coìn nhiãöu täúc âäü sáúy nhanh vaì täúc âäü sáúy khäng âäøi. Tiãúp theo laì læåüng næåïc bãn ngoaìi khä dáön âi täúc âäü sáúy giaím dáön vç læåüng næåïc chuyãøn tæì näüi nhuí ra låïp ngoaìi ráút cháûm. Do váûy nãúu sáúy thoïc 1 láön tæì æåït âãún khä thç thåìi gian sau täúc âäü sáúy ráút nhoí, thåìi gian sáúy seî ráút láu. Âäöng thåìi säú læåüng haût bë gaîy tàng lãn ráút nhiãöu. Ngæåìi ta âaî nghiãn cæïu vaì âi âãún kãút luáûn: Taûi cuìng mäüt nhiãût âäü âäút noïng cuía haût, tàng säú láön sáúy cuía haût vaì giæîa hai láön sáúy coï giai âoaûn uí âãø næåïc tæì näüi nhuí chuyãøn ra låïp ngoaìi, thç seî tàng tyí lãû haût nguyãn khi xay xaït, giaím âæåüc thåìi gian sáúy vaì nàng suáút sáúy cuía maïy sáúy. − Khi säú láön sáúy khäng thay âäøi nhiãût âäü sáúy tàng lãn thç thåìi gian sáúy seî giaím nhæng tyí lãû haût nguyãn giaím. − Khi nhiãût âäü sáúy khäng thay âäøi , säú láön sáúy tàng lãn thç thåìi gian sáúy tàng vaì tè lãû haût nguyãn cao SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 19 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông − Kãút håüp mäüt caïch håüp lyï nhiãût âäü sáúy cao vaì säú láön sáúy thêch håüp seí cho kãút quaí thåìi gian sáúy ngàõn vaì tè lãû haût nguyãn cao. Nhæng thæûc tãú khäng thãø âæa ra mäüt chãú âäü sáúy thêch håüp cho táút caí caïc loaûi maïy sáúy , vç thiãút kãú khaïc nhau thç loaûi hçnh sáúy khaïc. Do váûy âäúi våïi tæìng loaûi maïy sáúy, ta phaíi xaïc âënh âæåüc âiãöu kiãûn täút nháút, chãú âäü sáúy thêch håüp vaì phaíi xaïc âënh âæåüc caïc thäng säú sau: nhiãût âäü âäút noïng cuía khäng khê, nhiãût âäü khäng khê ra khoíi maïy sáúy, thåìi gian thoïc læu laûi trong maïy sáúy, säú láön thoïc di qua maïy sáúy, nhiãût âäü cuía thoïc âi ra khoíi maïy sáúy, læåüng thuíy pháön cuía thoïc giaím sau mäùi láön sáúy. âáy: Chãú âäü cäng nghãû sáúy thoïc trãn mäüt säú maïy sáúy phäø biãún theo trçnh tæû sau − Thoïc coï thuíy pháön 20÷24% sáúy taûi nhiãût âäü dæåïi 400C sáúy 3 láön mäùi láön giaím tæì 2÷3% thuíy pháön giæîa hai láön sáúy thoïc âæåüc uí 4÷24 h thåìi gian sáúy mäùi láön tæì 15÷30 phuït. Trong quaï trçnh uí kãút håüp våïi thäng gioï nhau coï thãø laìm khä thãm thoïc thuíy pháön cuía thoïc giaím 1 % − Âãø giaím thåìi gian læu laûi trong maïy sáúy tæì 25 phuït xuäúng 15 phuït vaì giæî nguyãn nhiãût âäü haût thç tè lãû haût nguyãn cao hån − Khi tàng täúc âäü gioï vaì giæî nguyãn nhiãût âäü vaì säú láön sáúy thç täúc âäü sáúy tàng 50% vaì khäng aính hæåíng gç âãún cháút læåüng haût. " $ "#$ 1/ Phán têch tçnh hçnh sæí duûng maïy sáúy thoïc åí næåïc ta hiãûn nay . Tênh âãún thåìi âiãøm naìy viãûc sæí duûng maïy sáúy thoïc åí næåïc ta âaî coï nhiãöu tiãún bäü. Song nhçn chung täúc âäü trang bë coìn tháúp mæïc âäü cå giåïi hoïa chæa cao. chæa âaïp æïng âáöy âuí nhu cáöu laìm khä thoïc. Cäng taïc sáúy thoïc âaî hçnh thaình 3 khu væûc khaï roî raìng: sáúy trong dán, sáúy taûi caïc âiãøm thu mua vaì sáúy taûi caïc phán xæåíng saín xuáút vaì xuáút kháøu gaûo. − Âäúi våïi sáúy trong dán. Do âàûc âiãøm saín xuáút phán taïn nhu cáöu laìm khä thoc trong muìa thæåìng khoaíng tæì 2÷10 táún. ngæåìi dán thæåìng sæí duûng caïc loì sáúy thuí cäng hoàûc caïc maïy sáúy coï cäng suáút sáúy nhoí 200÷300 kg/ meí âãún 2÷4 táún/meí hoàûc vaìi táún/h. Nhiãn liãûu duìng cáúp nhiãût cho caïc loì sáúy thæång laì tráúu hoàûc than cuíi. Caïc loüa maïy sáúy naìy sáúy giaïn âoaûn, coï cáúu taûo âån giaín nhæng hiãûu suáút sáúy tháúp vaì âäút noïng khäng âäöng âãöu. Tuy nhiãn våïi saín xuáút caï thãø thç ngæåìi dán cháúp nháûn âæåüc vç giaï thaình xáy dæûng khäng cao laûi âäü bãön tæång âäúi láu daìi. − Âäúi våïi caïc âiãøm thu mua hoàûc dëch vuû sáúy trong taûi caïc thän xaî ngæåìi ta thæång sæí duûng caïc loaûi maïy sáúy di âäüng quy mä vaì nàng suáút væìa khoaíng 6÷8 táún/meí hoàûc 2÷8 táún/h. Loaûi maïy sáúy naìy gäöm loì sáúy vaì caïc thiãút bë chuyãøn taíivaì loï âäút dáöu âæåüc âàût trãn råmoc. Maïy sáúy di âäüng coï kãút cáúu khaï phæïc taûp, giaï thaình SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 20 Âäö aïn täút nghiãûp Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông saín xuáút cao. Tuy nhiãn do laìm viãûc theo thåìi vuû vaì dãø dang luán chuyãøn tæì âiãøm naìy sang âiãøm khaïc nãn cuîng âæåüc sæí duûng. − Âäúi våïi caïc nhaì maïy chãú biãún gaûo xuáút kháøu. Dæûa trãn quy mä, nàng suáút vaì cháút læåüng saín pháøm ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc loaûi maïy sáúy coï cäng suáút væìa vaì låïn khoaíng 8÷vaìi chuûc táún/meí hoàûc trãn 10 táún/h. Trang bë cho caïc nhaì maïy sáúy thæåìng laì caïc maïy sáúy thaïp hoàûc maïy sáúy thuìng quay. Ngoaìi ra hiãûn nay coìn âæa vaìo caïc maïy sáúy táöng säi sáúy khê âäüng 2/ Chè tiãu vãö kinh tãú kyî thuáût cuía maïy sáúy. Våïi mäùi mäüt loaûi saín pháøm sáúy ngoaìi caïc chè tiãu vãö cäng nghãû ra coìn phaíi tênh âãún caïc chè tiãu khaïc nhæ: chi phê cho quaï trçnh sáúy, âiãöu kiãûn váûn haình vaì baío dæåîng thiãút bë, khaí nàng thaïo làõp tênh âa nàng, âäü bãön vaì khaí nàng taïc âäüng âãún mäi træåìng cuía hãû thäúng. Mäüt hãû thäúng sáúy phuì håüp laì hãû thäúng coï chi phê váûn haình håüp lyï (thæåìng khoaíng 5÷6 % læåüng thoïc âem sáúy), quy trçnh thao taïc âån giaín phuì håüp våïi trçnh âäü ngæåìi sæí duûng, dãø daìng thaïo làõp baío dæåîng vaì sæía chæîa, coï tuäøi thoü tæì 5÷7 nàm, coï khaí nàng sáúy âæåüc åí caïc âiãöu kiãûn khaïc nhau vãö âäü áøm khäng ä nhiãùm âãún mäi træåìng Âãø trang bë maïy sáúy, sáúy haût trong thåìi vuû thu hoaûch âoìi hoíi phaíi âáöu tæ säú väún ráút låïn. vç váûy åí caïc næåïc, ngæåìi ta tçm caïch náng cao nàng læûc sáúy cuía maïy âãø giaím båït säú læåüng maïy sáúy phaíi âáöu tæ bàòng caïch: + Duìng thäng gioï âãø keïo daìi thåìi gian baío quaín thoïc tæåi tæì 7÷20 ngaìy sau âoï âæa vaìo sáúy dáön. + Xáy dæûng chãú âäü sáúy thêch håüp nháút tàng täúc âäü sáúy giaím thåìi gian sáúy ( sáúy nhiãöu láön giæîa caïc láön sáúy coï uí. Kãút håüp thong gioï âãø táûn duûng nhiãût cuía haût laìm bäúc håi áøm thãm, sáúy åí nhiãût âäü cao giaím thåìi gian læu laûi trong maïy âãø tàng täúc âäü sáúy maì khäng laìm giaím cháút læåüng haût. Sáúy haût âãún 14÷16% sau âoï thäng gioï âãø tiãúp tuûc laìm khä thuyí pháön âãún 12%. Thæûc hiãûn cå giåïi hoaï âäöng bäü 3 kháu naûp liãûu, sáúy âæa saín pháøm ra ngoaìi 3/ Giåïi thiãûu mäüt säú mä hçnh maïy sáúy haût åí næåïc ta Do haût âa daûng vãö kêch thæåïc, tênh cháút bãö màût, âäü áøm vaì nháút laì yãu cáöu quy trçnh chãú âäü sáúy vaì muûc âêch sæí duûng ráút khaïc nhau nãn cáön coï nhiãöu loaûi maïy sáúy haût khaïc nhau. Ngoaìi ra do sæû phaït triãøn kyî thuáût cuía tæìng næåïc trãn cå såí nhæîng kinh nghiãûm riãng vãö tæìng loaûi nhiãn liãûu cuû thãø cuìng våïi khaí nàng âáöu tæ kinh tãú vaì trang thiãút bë maì caïc hãû thäúng sáúy thä så hoàûc hiãûn âaûi coï mæïc cå giåïi cao vaì âæåüc tæû âäüng hoïa hoaìn toaìn. Trong lénh væûc sáúy thoïc dæûa vaìo khaí nàng chuyãøn âäüng cuía haût thoïc maì ta chia thaình hai loaûi maïy chuí yãúu sau : SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 21 Âäö aïn täút nghiãûp 7 4 Khoa CN Nhiãût Âiãûn Laûnh -Træåìng ÂH Baïch Khoa Âaì Nàông - 8 ! Caïc loaûi maïy sáúy naìy thæåìng coï cäng suáút nhoí hoaût âäüng giaïn âoaûn, kãút cáúu khaï âån giaín. TNS tæì bäü pháûn phán phäúi gioï âi qua låïp váût liãûu âæïng yãn vaì âæåüc thaíi ra ngoaìi, thæåìng laì caïc loaûi maïy sáúy vè hoàûc maïy sáúy saìn nghiãng, nhæåüc âiãøm cuía loaûi maïy sáúy naìy laì sáúy khäng âäöng âãöu, hiãûu suáút nhiãût tháúp, chi phê sæí duûng lao âäüng cao. Tuy nhiãn våïi kinh tãú caï thãø thç loaûi maïy naìy cháúp nháûn âæåüc vç âáöu tæ xáy dæûng tháúp vaì khaï bãön. (a) (b) (c) + Maïy sáúy vè ngang: (hçnh a) âæåüc chãú taûo bàòng kim loaûi màût saìng bàòng tän âuûc läø, cuîng coï loaûi âån giaín hån laìm bàòng gaûch, saìn bàng læåïi sàõt âæång kênh khoaíng 4 mm. cäng suáút tæì 200÷300kg/meí. Coï loaûi tæì 2÷6T/meí + Maïy sáúy saìn nghiãng. (hçnh c)Cáúu taûo gäöm nhiãöu hay mäüt maïng läù laìm bàng kim loaûi âàût trong buäöng sáúy, keìm theo maïy laì loì âäút vaì quaût gioï toaìn bäü maïy naìy coï thãø dàût trãn mäüt råmooc âãø sáúy læu âäüng + Maïy sáúy kiãøu Silä (hçnh b) thæûc cháút laì loaûi maïy sáúy buäöng cáúu taûo gäöm 1 buäöng sáúy bãn trong coï âàût mäüt äúng phán phäúi gioï TNS âæåüc thäøi qua låïp váût liãûu âæïng yãn vaì thoaït ra åí miãûng thaíi maïy sáúy loaûi naìy thæåìng æïng duûng trong viãûc thäng gioï vaì uí haût 7 4 - ( ! Âàûc træng cuía loaûi maïy sáúy naìy låïp haût chuyãøn âäüng våïi váûn täúc Vh > 0 coìn TNS chuyãøn âäüng våïi váûn täúc nhoí hån váûn täúc tåïi haûn cuía haût. TNS qua häüp phán phäúi gioï âi qua låïp váût liãûu chuyãøn âäüng vaìo kãnh dáùn âi ra ngoaìi. Âaûi diãûn cho maïy sáúy låïp âäüng gäöm caïc loaûi maïy sáúy sau: maïy sáúy thaïp, maïy sáúy thuìng quay, vaì maïy sáúy táöng säi, maïy sáúy khê âäüng SVTH: Dæång Minh Tiãún Låïp 99N2 Trang 22
- Xem thêm -