Tài liệu Thiết kế công trình trung thương mại và dịch vụ ninh thuận

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công trình Trung thương mại và dịch vụ Ninh Thuận : GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN MUÏC LUÏC PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC A.NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ: ................................................................................. 8 B.SÔ LUÔÏC VEÀ COÂNG TRÌNH: ....................................................................... 8 I.ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG: .................................................................................. 8 II.ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU – ÑÒA CHAÁT – THUÛY VAÊN: ................................. 8 III.NOÄI DUNG VAØ QUI MOÂ COÂNG TRÌNH: ................................................... 9 1.Yeâu caàu veà thích duïng : ............................................................................. 9 2.Yeâu caàu veà beàn vöõng : ............................................................................... 9 3.Yeâu caàu veà myõ quan : ................................................................................ 9 4.Yeâu caàu veà kinh teá : ................................................................................... 9 IV.GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC VAØ XAÂY DÖÏNG: ............................................... 9 1.Giaûi phaùp kieán truùc..................................................................................... 9 2.Giaûi phaùp keát caáu : ................................................................................... 10 3.Giaûi phaùp giao thoâng : .............................................................................. 10 V.CHÆ TIEÂU KYÕ THUAÄT: ................................................................................ 10 1.Heä thoáng ñieän : ......................................................................................... 10 2.Heä thoáng caáp nöôùc: .................................................................................. 11 3.Heä thoáng thoaùt nöôùc: ................................................................................ 11 4.Thang maùy :.............................................................................................. 11 5.Heä thoáng phoøng choáng chaùy vaø choáng seùt: .............................................. 11 6.Heä thoáng moâi tröôøng : .............................................................................. 11 VI.YEÂU CAÀU NAÊNG LÖÏC CUÛA ÑÔN VÒ THI COÂNG : ............................... 11 PHAÀN II: KEÁT CAÁU .......................................................................................... 12 A. CAÙC QUI PHAÏM VAØ TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ- CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO..................................................................................................... 13 B. CAÙC SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN ........................................................................ 13 C.THIEÁT LAÄP CAÙC MAËT BAÈNG KEÁT CAÁU:............................................... 13 CHÖÔNG I: TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN TAÀNG 3(SAØN TRÖÏC GIAO)……………… 14 1.Maët baèng keát caáu saøn: ............................................................................... 14 2.Sô boä choïn kích thöôùc caùc boä phaän cuûa saøn: ........................................... 14 3.Tính toaùn taûi troïng: ................................................................................... 14 4.Tính noäi löïc: .............................................................................................. 15 5.Tính theùp: .................................................................................................. 17 CHÖÔNG II: - TÍNH DAÀM DOÏC D3 TRUÏC B .............................................. 19 1.Sô ñoà tính hình theå hieän treân caùc hình veõ döôùi ñaây : ................................ 19 2. Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän: ............................................................... 19 3.Tính toaùn taûi troïng :................................................................................... 19 a.Maët baèng truyeàn taûi : ............................................................................ 19 b.Taûi troïng: .............................................................................................. 20 c.Hoaït taûi : ................................................................................................ 22 d.Tónh taûi taäp trung: ................................................................................. 23 e. Hoaït taûi taäp trung: ................................................................................ 24 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:1 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN f. Noäi löïc: ................................................................................................ 25 4. Tính toaùn coát theùp cho daàm:.................................................................... 26 a.Tính toaùn coát theùp doïc : ........................................................................ 26 b.Tính coát ñai : ......................................................................................... 28 c.Tính toaùn coát treo: ................................................................................. 29 CHÖÔNG III: TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BOÄ TRUÏC 4-5: ........................... 30 I. CAÁU TAÏO: ....................................................................................................... 30 II. TÍNH TOAÙN BAÛN THANG: ....................................................................... 30 1.Tính baûn thang ñôït 2: .............................................................................. 30 a. Sô ñoà keát caáu vaø taûi troïng: .................................................................. 30 b. Xaùc ñònh taûi troïng : .............................................................................. 31 c. Tính toaùn noäi löïc vaø coát theùp: .............................................................. 32 2.Tính baûn thang ñôït 1 ................................................................................ 32 III. TÍNH TOAÙN COÁN THANG. ...................................................................... 32 1. Sô ñoà keát caáu: ......................................................................................... 32 2. Xaùc ñònh taûi troïng:................................................................................... 33 3.Xaùc ñònh noäi löïc: ...................................................................................... 33 4.Tính toaùn coát theùp: ................................................................................... 33 a.Tính coát doïc: ......................................................................................... 33 b.Tính coát ñai: .......................................................................................... 34 IV. TÍNH TOAÙN SAØN CHIEÁU NGHÆ .............................................................. 34 1.Sô ñoà tính: ................................................................................................ 34 2.Taûi troïng taùc duïng: ................................................................................... 34 3.Xaùc ñònh noäi löïc: ...................................................................................... 35 4.Tính coát theùp: ........................................................................................... 35 V. TÍNH TOAÙN DAÀM CHIEÁU NGHÆ DT1. .................................................... 35 1. Sô ñoà keát caáu. ........................................................................................... 35 2.Xaùc ñònh taûi troïng: .................................................................................... 36 3.Xaùc ñònh noäi löïc: ....................................................................................... 36 4.Tính toaùn coát theùp: .................................................................................... 36 VI. Tính daàm chieáu nghæ (DT2):........................................................................ 38 1. Sô ñoà keát caáu. ........................................................................................... 38 2.Xaùc ñònh taûi troïng: .................................................................................... 38 3.Xaùc ñònh noäi löïc: ....................................................................................... 39 4.Tính toaùn coát theùp: .................................................................................... 39 VII. TÍNH TOAÙN DAÀM THANG BIEÂN DTB1. .............................................. 41 1.Sô ñoà keát caáu. ............................................................................................ 41 2.Xaùc ñònh taûi troïng: .................................................................................... 42 3.Xaùc ñònh noäi löïc: ....................................................................................... 43 4.Tính toaùn coát theùp: .................................................................................... 43 a.Tính coát doïc: ......................................................................................... 43 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:2 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN b.Tính coát ñai: .......................................................................................... 44 CHÖÔNG IV: TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI ................................................. 46 I. NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN: ........................................................................ 46 II.MAËT BAÈNG HEÄ DAÀM SAØN: .................................................................. 46 III. VAÄT LIEÄU: ............................................................................................. 46 IV. Tính baûn naép: ......................................................................................... 46 1. Sô ñoà tính: ................................................................................................ 46 2. Taûi taùc duïng leân naép beå: .......................................................................... 47 3. Noäi löïc: ..................................................................................................... 47 4. Coát theùp: ................................................................................................... 48 V. Tính baûn ñaùy: ........................................................................................... 49 1. Sô ñoà tính: ................................................................................................ 49 2. Taûi taùc duïng leân ñaùy beå: .......................................................................... 49 3. Noäi löïc: ..................................................................................................... 49 4. Coát theùp: ................................................................................................... 50 5. Kieåm tra ñoä voõng cuûa baûn ñaùy: ................................................................ 51 VI. Tính baûn thaønh: ...................................................................................... 51 1. Taûi troïng taùc duïng: ................................................................................... 51 a. Taûi troïng ngang cuûa nöôùc: ................................................................... 51 b. Taûi troïng gioù: ....................................................................................... 52 2. Sô ñoà tính: ............................................................................................... 52 3. Tính noäi löïc: ............................................................................................ 52 4. Tính coát theùp: ........................................................................................... 53 VII. Tính heä daàm: ......................................................................................... 54 1. Taûi troïng taùc duïng: ................................................................................... 54 a. Daàm naép 1: ........................................................................................... 55 b.Daàm naép 2: ............................................................................................ 55 c.Daàm naép 3: ............................................................................................ 55 d. Daàm ñaùy 1: ........................................................................................... 55 e. Daàm ñaùy 2: ........................................................................................... 55 g. Daàm ñaùy 3: ........................................................................................... 55 2. Xaùc ñònh noäi löïc: ...................................................................................... 55 3. Tính coát theùp: ........................................................................................... 58 a. Choïn noäi löïc ñeå tính toaùn theùp: ........................................................... 58 b. Tính coát theùp chòu löïc: ......................................................................... 59 c. Tính coát ñai: ......................................................................................... 59 VIII. Tính coät hoà nöôùc: ...................................................................................... 61 CHÖÔNG V -TÍNH KHUNG K2 – TRUÏC 2 .................................................. 62 1. CHOÏN SÔ ÑOÀ KEÁT CAÁU KHUNG NGANG : ....................................... 62 2. CHOÏN KÍCH THÖÔÙC KHUNG NGANG : ............................................ 62 a. Choïn tieát dieän daàm khung :.................................................................. 62 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:3 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN b. Choïn tieát dieän coät khung :.................................................................... 63 3. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG ..................................................................... 64 a.Tónh taûi: ................................................................................................. 64 *TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TÓNH TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNG K2.............. 67 1.TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TÓNH SAØN TAÀNG MAÙI: ............................. 68 a.Taûi troïng phaân boá:................................................................................. 68 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 69 2.TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TÓNH SAØN TAÀNG 3-9: ................................ 70 a.Taûi troïng phaân boá:................................................................................. 71 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 71 3.TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TÓNH SAØN TAÀNG 2: ................................... 72 a.Taûi troïng phaân boá:................................................................................. 72 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 74 **TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNG K2 ........................ 78 1.TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI SAØN TAÀNG MAÙI: .......................................... 78 a.Taûi troïng phaân boá:................................................................................. 79 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 80 2.TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI SAØN TAÀNG 3-9 (Ñieån hình): ......................... 81 a.Taûi troïng phaân boá .................................................................................. 82 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 82 3.TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI SAØN TAÀNG 2: ................................................ 83 a.Taûi troïng phaân boá .................................................................................. 85 b.Taûi troïng taäp trung: ............................................................................... 85 **TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI GIOÙ TAÙC DUÏNG LEÂN KHUNG K2 : .............. 93 4. TÍNH KHUNG. ....................................................................................... 96 5. TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC.................................................................................. 96 6.TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO DAÀM .................................................... 96 a.Tính toaùn coát theùp doïc : ........................................................................ 97 b.Tính coát ñai : ......................................................................................... 98 c.Tính toaùn coát treo: ................................................................................. 99 7.TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP CHO COÄT: ..................................................... 99 a.Tính coát doïc: ......................................................................................... 99 b. Tính coát ñai: ....................................................................................... 101 8. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN: ...................................................................... 101 CHÖÔNG VI: TÍNH MOÙNG .......................................................................... 102 I. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG VAØ ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH ...................... 102 1.Ñòa ñieåm xaây döïng. ................................................................................ 102 2.Ñaëc ñieåm coâng trình. .............................................................................. 102 II. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH, ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT THUYÛ VAÊN. ................................................................................. 102 1.Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình. ................................................................ 104 2. Ñaùnh giaù ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình: ................................................ 104 3.Nhieäm vuï thieát keá. ................................................................................. 104 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:4 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN III. CHOÏN GIAÛI PHAÙP NEÀN VAØ MOÙNG. .................................................... 104 A.PHÖÔNG AÙN 1: MOÙNG COÏC EÙP TREÂN NEÀN ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN .......... 105 I.CHOÏN COÏC VAØ PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG. ......................................... 105 Kieåm tra ñoä saâu ñaët ñaùy ñaøi vaø chieàu cao ñaøi coïc:.................................... 105 Chieàu cao ñaøi coïc: ..................................................................................... 105 II.THIEÁT KEÁ MOÙNG ..................................................................................... 105 1.MOÙNG M1. ............................................................................................ 105 a.Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng. ............................................................ 105 b.Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc : ........................................................... 106 b1.Theo vaät lieäu laøm coïc: ................................................................ 106 b2.Theo cöôøng ñoä ñaát neàn:................................................................ 107 c.Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc : .................................................. 109 d.Kieåm tra coïc ma saùt theo ñieàu kieän vaø cöôøng ñoä (TTGH1): .............. 110 e.Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng theo TTGH2: ............................................ 110 g. Xaùc ñònh troïng löông tieâu chuaån cuûa khoái moùng quy öôùc: ................ 111 h.Tính toaùn ñoä beàn vaø caáu taïo ñaøi coïc................................................... 115 k.Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån, laép döïng: ............................................. 116 2.MOÙNG M2. ............................................................................................ 118 a.Taûi troïng truyeàn xuoáng moùng. ............................................................ 118 b.Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc : ........................................................... 119 b1.Theo vaät lieäu laøm coïc: ..................................................................... 119 b2.Theo cöôøng ñoä ñaát neàn: .................................................................... 119 c.Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc : .................................................. 121 d.Kieåm tra coïc ma saùt theo ñieàu kieän vaø cöôøng ñoä (TTGH1): .............. 122 e.Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng theo TTGH2: ............................................ 122 g. Xaùc ñònh troïng löông tieâu chuaån cuûa khoái moùng quy öôùc: ................ 123 h.Tính toaùn ñaøi coïc. ............................................................................... 127 k.Kieåm tra coïc khi vaän chuyeån, laép döïng: ............................................. 129 B.PHÖÔNG AÙN 2: COÏC KHOAN NHOÀI BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP .............. 131 I.CAÁU TAÏO,XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI.... 131 1.Caáu taïo coïc............................................................................................. 131 2.Kieåm tra chieàu saâu choân ñaøi .................................................................. 131 II.XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC .................................................... 131 1.Theo vaät lieäu laøm coïc ............................................................................ 131 2.Theo keát quaû thí ngheäm maãu ñaát trong phoøng ñoái vôùi coïc ma saùt ........ 132 III.TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC M1 COÄT TRUÏC A VAØ D . 134 1.Baûng noäi löïc taïi chaân coät ....................................................................... 134 2.Dieän tích ñaøi vaø soá coïc ........................................................................... 134 3.Kieåm tra neàn moùng coïc theo ñieàu kieän bieán daïng................................. 135 a.Xaùc ñònh khoái moùng qui öôùc .............................................................. 135 b.Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích ñaåy noåi cuûa caùc lôùp naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm ................................................................................................... 136 4.Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng ..................................................................... 137 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:5 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN 5.Tính toaùn ñoä beàn vaø boá trí coát theùp cho ñaøi coïc .................................... 140 a.Kieåm tra ñieàu kieän choïc thuûng ........................................................... 140 b.Tính toaùn ñaøi coïc theo ñieàu kieän chòu uoán ......................................... 141 III.TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC M1 COÄT TRUÏC B VAØ C . 142 1.Baûng noäi löïc taïi chaân coät ....................................................................... 142 2.Dieän tích ñaøi vaø soá coïc ........................................................................... 142 3.Kieåm tra neàn moùng coïc theo ñieàu kieän bieán daïng................................. 143 a.Xaùc ñònh khoái moùng qui öôùc .............................................................. 143 b.Xaùc ñònh troïng löôïng theå tích ñaåy noåi cuûa caùc lôùp naèm döôùi möïc nöôùc ngaàm ................................................................................................... 144 4.Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng ..................................................................... 145 5.Tính toaùn ñoä beàn vaø boá trí coát theùp cho ñaøi coïc .................................... 148 a.Kieåm tra ñieàu kieän choïc thuûng ........................................................... 148 b.Tính toaùn ñaøi coïc theo ñieàu kieän chòu uoán ......................................... 149 C.SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG ................................... 150 BOÄ XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HOÀ CHÍ MINH SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:6 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN PHAÀN I KIEÁN TRUÙC 5% GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: TH.S NGUYEÃN VAÊN GIANG SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : PHAÏM VAÊN NHAN LÔÙP : 09HXD1 TP Hoà Chí Minh 2011 A.NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ: Trong nhöõng naêm qua vôùi söï taêng tröôûng kinh teá chung cuûa caû nöôùc, ñaëc bieät laø lónh vöïc Thöông Maïi, du lòch vaø dòch vuï. Ninh thuaän laø moät tænh coù vò trí ñòa lyù khaù thuaän lôïi, naèm treân truïc giao thoâng tam giaùc cuûa ba tænh coù ngaønh kinh teá du lòch, SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:7 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN Thöông maïi khaù phaùt trieån laø : Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Khaùnh Hoaø, Ñaø Laït. Ñaây laø ñieàu kieän toát ñeå Ninh Thuaän phaùt trieån Nghaønh thöông maïi vaø dòch vuï. Ñeå goùp phaàn thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá chung cuûa tænh, Sôû Du Lòch vaø Thöông Maïi Ninh Thuaän xin pheùp Uyû ban nhaân daân tænh Ninh Thuaän ñaàu tö xaây döïng Trung Taâm Thöông Maïi vaø Dòch Vuï Ninh Thuaän vaø ñöôïc Uyû ban nhaân daân tænh Ninh Thuaän xeùt duyeät vaø caáp quyeát ñònh ñaàu tö xaây döïng coâng trình: “TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ NINH THUAÄN”. Giao cho Sôû Du Lòch vaø Thöông maïi Ninh Thuaän laøm chuû ñaàu tö. B.SÔ LUÔÏC VEÀ COÂNG TRÌNH: I.ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG: Trung taâm Thöông Maïi Vaø Dòch Vuï Ninh Thuaän naèm treân ñöôøng 16-4 thuoäc trung taâm thò xaõ Phan Rang Thaùp Chaøm. Ranh giôùi : -Ñoâng giaùp : Ñöôøng qui hoaïch. -Taây giaùp : Ñöôøng qui hoaïch. -Nam giaùp : Ñöôøng 16-4. -Baéc giaùp : Khu daân cö. Vò trí ñaët coâng trình maët baèng roâng raõi, coù khoâng gian roäng lôùn vaø thoaùng coù ba maët giaùp vôùi ñöôøng giao thoâng. Heä thoáng giao thoâng thuaän tieän, taàm nhìn coâng trình thoaùng vaø bao quaùt ñöôïc khoâng gian kieán truùc noåi baät trong khu vöïc. II.ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU – ÑÒA CHAÁT – THUÛY VAÊN Theo ñaøi khí töôïng thuûy vaên khu vöïc phía nam: Khí haäu Ninh Thuaän chia laøm boán muøa roõ reät . +Muøa Xuaân: Baét ñaàu töø thaùng 1 ñeán thaùng 3 coù: -Nhieät ñoä trung bình :26,5 0C -Nhieät ñoä thaáp nhaát : 220C -Nhieät ñoä cao nhaát : 28,50C +Muøa Haï: -Töø thaùng 3 ñeán thaùng 6,thôøi tieát naéng noùng -Nhieät ñoä trung bình :28.5 0C -Nhieät ñoä thaáp nhaát : 250C -Nhieät ñoä cao nhaát : 320C +Muøa Thu: -Töø thaùng 6 ñeán thaùng 9,thôøi tieát maùt dòu -Nhieät ñoä trung bình :25,5 0C -Nhieät ñoä thaáp nhaát : 230C -Nhieät ñoä cao nhaát : 290C +Muøa Ñoâng: -Töø thaùng 9 ñeán thaùng 12, thôøi tieát khoâ laïnh -Nhieät ñoä trung bình :22 0C SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:8 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN -Nhieät ñoä thaáp nhaát : 200C -Nhieät ñoä cao nhaát : 24C -Gioù chuû ñaïo theo höôùng Taây Nam vaø Ñoâng Baéc +Baõo, luõ, luït : ít khi xaûy ra, chæ chòu aûnh höôûng cuûa nôi khaùc. +Ñòa chaát coâng trình : Khu vöïc coâng trình thuoäc loaïi ñaát ñöôïc ghi trong phaàn baùo caùo chi tieát ôû phaàn moùng. III.NOÄI DUNG VAØ QUI MOÂ COÂNG TRÌNH: Nguyeân taéc xaây döïng: Coâng trình phaûi söû duïng dieän tích ñaát vaø soá taàng cao phuø hôïp vôùi qui hoïach. Giaûi phaùp kieán truùc khoâng phaù vôõ caûnh quang chung cuûa qui hoaïch ñoâ thò . Toå chöùc maët baèng vaø khoâng gian kieán truùc hôïp lyù ,ñaït hieäu quaû cao trong söû duïng, thuaän tieän cho coâng taùc quaûn lyù, duy trì baûo döôõng vaø phoøng chaùy chöõa chaùy. Kyõ thuaät xaây döïng vaø vaät lieäu xaây döïng söû duïng ñaûm baûo cho coâng trình beàn vöõng vaø khoâng bò laïc haäu theo thôøi gian. Coâng trình Trung Taâm Thöông Maïi vaø Dòch Vuï Ninh Thuaän coù keát kieán truùc khoái hình hoäp, Ñaây laø coâng trình naèm trong trung taâm thò xaõ phuïc vuï cho nhu caàu giao dòch, thöông maïi vaø dòch vuï do ñoù coâng trình phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: 1.Yeâu caàu veà thích duïng : Coâng trình thieát keá phaûi ñaûm baûo veà yeâu caàu söû duïng coâng naêng caùc phoøng phaûi hôïp lyù, boá trí saép xeáp caùc gian haøng, phoøng ñaïi dieän, phoøng nghæ phaûi chaët cheû, hôïp lyù, phuø hôïp vôùi coâng naêng maø döï aùn khaû thi ñaõ ñeà ra. 2.Yeâu caàu veà beàn vöõng : Coâng trình ñöôïc thieát keá laø coâng trình vónh cöû, do vaäy khi thieát keá, keát caáu chòu löïc chính phaûi ñöôïc tính toaùn theo tieâu chuaån qui phaïm hieän haønh sao cho phuø hôïp vôùi tuoåi thoï cuûa coâng trình. 3.Yeâu caàu veà myõ quan : Coâng trình phaûi ñeïp, haøi hoaø, hôïp lyù vaø sinh ñoäng. Coâng trình phaûi coù söùc truyeàn caûm vaø ngheä thuaät nhöng vaãn theå hieän ñöôïc tính chaát söû duïng cuûa coâng trình phaûi phuø hôïp vôùi caûnh quan xung quanh. 4.Yeâu caàu veà kinh teá : Caùc giaûi phaùp thieát keá phaûi döïa theo döï aùn khaû thi ñöôïc duyeät. Vieäc thieát keá vaø löïa choïn caùc phöông aùn, giaûi phaùp kieán truùc, keát caáu, kyõ thuaät vaø bieän phaùp thi coâng phaûi ñaûm baûo ñeå toång döï toaùn cuûa coâng trình khoâng vöôït toång möùc ñaàu tö ñaõ ñöôïc qui ñònh trong döï aùn. IV.GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC VAØ XAÂY DÖÏNG: 1.Giaûi phaùp kieán truùc : Khu ñaát ñaûm baûo ñöôïc dieän tích xaây döïng vaø ñaõm baûo nhu caàu veà moâi tröôøng thoâng thoaùng. Giaûi phaùp hình khoái toång theå coâng trình: +Taàng 1: Chieàu cao taàng 3,8m laøm nôi ñoùn tieáp, giao dòch vaø tröng baøy caùc gian haøng, heä thoáng kyõ thuaät, haàm töï hoaïi, thang maùy, thang boä, ….laø nôi taäp trung ñoâng ngöôøi neân boá trí hai haønh lang beân roäng 1,9m. vaø moät haønh lang giöõa roäng 3m, Saûnh cao 3,15m roäng 1,9m che naéng, möa cho haønh lang beân vaø laøm taêng theâm uy nghi vaø vöõng chaéc cho coâng trình. +Taàng 2 : Chieàu cao taàng 3,8m duøng laøm caùc vaên phoøng ñaïi dieän. SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:9 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN +Taàng 3 – 9 : Chieàu cao taàng 3,4m duøng laøm caùc phoøng nghæ. Toaøn nhaø coù moät caàu thang boä, moät caàu thang maùy, vaø moät caàu thang thoaùt hieåm. Toaøn nhaø söû duïng löôùi coät, heä thoáng daàm saøn baèng beâ toâng coát theùp . Töôøng cheøn, töôøng bao xaây baèng gaïch oáng D=200mm. Töôøng ngaên xaây baèng gaïch oáng D=100mm. Töôøng ngoaøi ñöôïc xaây baèng gaïch ñaëc nhaø ñöôïc phun sôn maøu vaøng nhaït, töôøng trong sôn traéng keát hôïp vôùi oáp gaïch, Khu veä sinh oáp gaïch men traéng cao 1,5m. Maùi baèng coù taàng tum ñoå beâ toâng toaøn khoái coù lôùp choáng noùng, choáng thaám vaø lôùp taïo doác ñöôïc ghi chuù ñaày ñuû trong baûn veõ minh hoïa. Neàn, saøn nhaø, haønh lang laùt gaïch Ceramic 400x400 saøn khu veä sinh laùt nhaùm choáng trôn 200x200. Baûn caàu thang BTCT baäc xaây gaïch ñaëc, maët baäc maøi Granitoâ. 2.Giaûi phaùp keát caáu : Söû duïng khung daàm saøn beâ toâng coát theùp ñoå toaøn khoái, caùc khung ñöôïc noái vôùi nhau baèng heä daàm doïc, vuoâng goùc vôùi maët phaúng khung. Löôùi khung phuø hôïp vôùi löôùi kieán truùc. Khu vöïc caàu thang maùy ñoå BTCT toaøn khoái taïo loõi cöùng cho toaøn boä coâng trình. Caên cöù vaøo taøi lieäu khaûo saùt ñòa chaát, döï kieán söû duïng moùng coïc beâ toâng coát theùp cho coâng trình ñeå xöû lyù neàn. 3.Giaûi phaùp giao thoâng : Giao thoâng ñöùng duøng thang boä vaø thang maùy. Giao thoâng ngang duøng haønh lang roäng 3m. Trong töøng taàng nhaø toaøn boä giao thoâng ñaõ ñöôïc boá trí hôïp lyù ñaûm baûo coâng naêng söû duïng vaø ñaõ xeùt ñeán khaû naêng phoøng chaùy cho coâng trình. 3-Giaûi phaùp giao thoâng : Taän duïng trieät ñeå gioù vaø aùnh saùng töï nhieân : caùc taàng, caùc phoøng ñuû saùng( coù cöûa ñi, cöûa soå ñeàu roäng vaø cao ñeå laáy saùng töï nhieân vaø thoâng gioù) phoøng veä sinh thoâng thoaùng toát. Vieäc thoâng gioù, chieáu saùng ñöôïc keát hôïp chaëc cheû giöõa thoâng gioù, chieáu saùng töï nhieân vôùi thoâng gioù chieáu saùng nhaân taïo moät caùch hôïp lyù, hieän ñaïi. V.CHÆ TIEÂU KYÕ THUAÄT: 1.Heä thoáng ñieän : Chuû yeáu laáy töø nguoàn ñieän Quoác gia coù bieán theá rieâng,coâng suaát döï truø 500KVA phuïc vuï chon thi coâng coâng tröôøng cuõng nhö sinh hoaït sau naøy, maùy phaùt ñieän döï phoøng ñeå söû duïng trong tröôøng hôïp coù söï coá maát ñieän vaø vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy. Ñöôïc ñaët ôû taàng treät ñaûm baûo caùch aâm,thoâng thoaùng thuaän tieän vieäc baûo trì,söûa chöõa. Heä thoáng caùp ñieän ñöôïc ñaët trong hoäp gaine vaø trong phoøng kyõ thuaät .Moãi taàng coù baûng ñieàu khieån rieâng can thieäp vôùi nguoàn ñieän caáp cho töøng phoøng hay töøng khu vöïc. Caùc phoøng coù CB ñoùng ngaét töï ñoäng neáu coù söï coá. 2.Heä thoáng caáp nöôùc: Nguoàn nöôùc sinh hoaït ñöôïc cung caáp töø nguoàn nöôùc maùy cuûa thò xaõ ñöôïc ñöa veà beå ngaàm. Nöôùc töø beå naøy ñöôïc maùy bôm töï ñoäng ñöa leân caùc taàng. Ñöôøng oáng caáp nöôùc söû duïng oáng saét traùng keõm, 3.Heä thoáng thoaùt nöôùc: Goàm thoaùt nöôùc möa, nöôùc maët vaø nöôùc sinh hoaït Thoaùt nöôùc möa: Nöôùc möa töø maùi vaø saân thöôïng theo heä thoáng thoaùt ñöùng xuoáng raûnh xaây chung quanh coâng trình roài vaøo heä thoáng hoá ga thu nöôùc SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:10 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN Thoaùt nöôùc maët: Chuû yeáu laø nöôùc möa. Nöôùc möa töï chaûy theo ñoä doác san neàn vaø töï chaûy vaøo hoá ga thu nöôùc Thoaùt nöôùc thaûi: Nöôùc beä xí thu vaøo haàm töï hoaïi vaø nöôùc thaûi thu vaøo haàm baùn töï hoaïi ñöôïc xöû lyù sau ñoù thu vaøo hoá ga Ñöôøng oáng thoaùt söû duïng oáng nhöïa PVC,ñöôøng thoùat nöôùc ngaàm söû duïng oáng nhöïa PVC cöùng chòu aùp löïc cao. Taát caû heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc ñi ngaàm trong hoäp gaine kyõ thuaät coù cöûa môû ñeå söõa chöõa vaø kieåm tra. 4.Thang maùy : Söû duïng thang maùy ôû giöõa nhaø.Thang maùy coù taûi troïng 600daN (7 ngöôøi) toác ñoä 1,5 m/s. 5.Heä thoáng phoøng choáng chaùy vaø choáng seùt: Ñöôïc thieát keá vaø laép ñaët döôùi söï giaùm saùt vaø hoå trôï kyõ thuaät cuûa phoøng Caûnh saùt PCCC Ninh Thuaän (ñeå baûo veä toøa nhaø vaø caùc keát caáu). Thieát keá : Caàu thang, haønh lang ñuû roäng ñeå thoaùt ngöôøi, khi coù chaùy vôùi baäc löûa cao söû duïng thang maùy ôû giöõa nhaø vaø thang boä thoaùt hieåm. 6.Heä thoáng moâi tröôøng : Taän duïng toái ña dieän tích ñaát troàng caây xanh vaø thaûm coû… VI.YEÂU CAÀU NAÊNG LÖÏC CUÛA ÑÔN VÒ THI COÂNG : Ñaây laø coâng trình qui moâ, chieàu cao taàng töông ñoái lôùn yeâu caàu kyõ thuaät cao, xaây döïng trong ñieàu kieän phaûi ñaûm baûo söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa chuû ñaàu tö trong suoát thôøi gian xaây döïng. Ñeå coù theå thoûa maõn ñaày ñuû caùc yeâu caàu neâu treân, ñôn vò thi coâng phaûi laø ñôn vò coù beà daày kinh nghieäm ñaõ töøng xaây döïng nhieàu coâng trình cao taàng töông töï.Trong suoát quaù trình thi coâng, ñôn vò thi coâng phaûi heát söùc chuù yù ñeán bieän phaùp toå chöùc thi coâng vaø an toaøn lao ñoäng do ñoù coâng ty ñôn vò thi coâng phaûi coù ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà baäc cao vaø coù kyõ thuaät toát. PHAÀN II SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:11 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN KEÁT CAÁU 70% NHIEÄM VUÏ ÑÖÔÏC GIAO: - THIEÁT LAÄP MAËT BAÈNG KEÁT CAÁU TAÀNG 3 - TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN TAÀNG 3 (SAØN TRÖÏC GIAO). - TÍNH DAÀM DOÏC TRUÏC B. - TÍNH CAÀU THANG BOÄ TÖØ LAÀU 1 LEÂN LAÀU 2 CUÛA TRUÏC 4-5. - TÍNH TOAÙN HOÀ NÖÔÙC MAÙI. - TÍNH KHUNG TRUÏC 2. - TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC EÙP BTCT. - TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC NHOÀI BTCT. GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : TH.S.NGUYEÃN VAÊN GIANG SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : PHAÏM VAÊN NHAN LÔÙP : 09HXD1 A.CAÙC QUI PHAÏM VAØ TIEÂU CHUAÅN THIEÁT KEÁ- CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. -TCVN 2737-1995: Taûi troïng vaø taùc ñoäng. SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:12 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN -TCVN 356-2005: Keát caáu beâ toâng coát theùp, tieâu chuaån thieát keá. -TCXD 45-78: tieâu chuaån thieát keá neàn nhaø vaø coâng trình. -TCXD 205-1998: Moùng coïc tieâu chuaån thieát keá. -Keát caáu BTCT (caùc taùc giaû Nguyeãn Ñình Coáng-Ngoâ Theá Phong-Huyønh Chaùnh Thieân). B.CAÙC SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN I. VAÄT LIEÄU: Beâ toâng B20 ñaù 1x2 , coù: - R b =11,5 MPa - R bt =0,9 MPa Coát theùp ñöôøng kính d<10 söû duïng nhoùm AI, coù: - R s = R sc = 225 MPa - R sw = 175 MPa Coát theùp ñöôøng kính d≥10 söû duïng nhoùm AII, coù: - R s = R sc = 280MPa - R sw = 225 MPa II.VUØNG GIOÙ VAØ DAÏNG ÑIAÏ HÌNH Tænh Ninh Thuaän thuoäc vuøng gioù II.A coù : W o = 83 daN/m2 C.THIEÁT LAÄP CAÙC MAËT BAÈNG KEÁT CAÁU: Caên cöù maët baèng kieán truùc, caên cöù kích thöôùc hình hoïc vaø söï laøm vieäc chung cuûa coâng trình. Ta thieát laäp ñöôïc caùc maët baèng keát caáu taàng 3. Theå hieän treân hình veõ döôùi ñaây. CHÖÔNG I: TÍNH TOAÙN BAÛN SAØN TAÀNG 3: 1.Maët baèng keát caáu saøn: SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:13 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN D OÂ1 1900 OÂ3 OÂ3 OÂ3 3000 OÂ4 OÂ4 OÂ4 OÂ4 1900 OÂ3 OÂ3 OÂ3 OÂ3 5100 OÂ1 OÂ1 OÂ1 4600 OÂ1 B B' A OÂ1 OÂ1 OÂ1 OÂ3 OÂ3 OÂ4 OÂ4 OÂ4 OÂ3 OÂ3 OÂ3 OÂ1 OÂ1 OÂ1 OÂ1 4000 4000 4500 4000 OÂ5 OÂ7 OÂ1 1000 16500 C' C C.T HA NG OÂ1 OÂ3 OÂ6 DCT OÂ3 OÂ2 4000 4500 4000 4000 33000 1 2 3 4 5 6 7 8 2.Sô boä choïn kích thöôùc caùc boä phaän cuûa saøn: -Choïn cho oâ baûn coù kích thöôùc lôùn, ñeå thuaän tieän cho coâng taùc thi coâng laáy luoân cho caùc oâ baûn coøn laïi. - Chieàu daøy oâ baûn ñöôïc choïn theo coâng thöùc: - hb = D × l1 m D: 0,8÷1,4 : (Laáy D=1) m: heä soá phuï loaïi baûn saøn, baûn keâ m = 40÷45 (Laáy m= 40). 1x 400 = 10cm. 40 = 6cm ( Saøn nhaø daân duïng) ⇒ Choïn hb = 10cm cho taát caû caùc oâ baûn. - hb ≥ - hCT - Kích thöôùc daàm doïc nhaø: 1 1 1 1 ÷ ) L = ( ÷ )400 = (33 ÷ 20)cm ⇒ Choïn hd = 35cm. 12 20 12 20 - bd = (0,3 ÷ 0.5)hd = (0,3 ÷ 0,5) x35 = (10,5 ÷ 17,5)cm ⇒ Choïn bd = 20cm. - hd = ( ⇒ bxh = (20x35)cm. - Kích thöôùc daàm khung: 1 1 1 1 ) L = ( ÷ )650 = (81.25 ÷ 54.16)cm ⇒ Choïn hd = 60cm. 8 12 8 12 - bd = (0,3 ÷ 0.5)hd = (0,3 ÷ 0,5) x60 = (18 ÷ 30)cm ⇒ Choïn bd = 20cm. - hd = ( ÷ ⇒ bxh = (20x60)cm. 3.Tính toaùn taûi troïng: a.Tónh taûi treân 1m2 saøn: Caùc lôùp caáu taïo saøn: + Saøn khu vöïc haønh lang, vaø caùc phoøng : 1) Lôùp gaïch loùt ceâramic daøy 0,8(cm) 2) Lôùp vöõa xi maêng loùt gaïch daøy 2(cm) 3) Baûn Beâ toâng coát theùp chòu löïc daøy 10(cm) 4) Lôùp vöõa xi maêng traùt traàn daøy 1,5(cm) SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:14 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN + Saøn khu vöïc veä sinh: 1) Lôùp gaïch men choáng tröôït loaïi 20x20x1(cm) 2) Lôùp vöõa xi maêng loùt gaïch daøy 2(cm) 3) Baûn beâ toâng coát theùp chòu löïc daøy 10(cm) 4) Lôùp vöõa xi maêng traùt traàn daøy 1,5(cm) Vieäc tính toaùn tónh taûi treân 1m2 saøn ñöôïc theå hieän ôû baûng döôùi ñaây: BAÛNG TÍNH TOAÙN TÓNH TAÛI TEÂN OÂ BAÛN CAÙC LÔÙP TAÏO THAØNH δ (m) HEÄ SOÁ n γ (daN/m3) TÓNH TAÕI (daN/m2) 22,0 46,8 275,0 35,1 378,9 27,5 46,8 SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 M2 MII M1 MII MI Moâmen ôû nhòp oâ baûn: - Theo phöông caïnh ngaén l 1 : l1 MI Lôùp ceramic 400X400 0,008 2500 1,10 Lôùp vöõa xi maêng loùt gaïch 0,02 1800 1,30 1,2,4, Baûn beâtoâng coát theùp chòu löïc 0,1 2500 1,10 5,6,7 Lôùp vöõa xi maêng traùt traàn 0,015 1800 1,30 COÄNG Lôùp gaïch choáng trôn 200X200 0,01 2500 1,10 Lôùp vöõa xi maêng loùt gaïch 0,02 1800 1,30 Baûn beâ toâng coát theùp chòu 0,1 2500 1,10 275,0 löïc 3 Lôùp vöõa xi maêng traùt traàn 0,015 1800 1,30 35,1 Thieát bò veä sinh 30,0 Töôøng ngaên khu veä sinh qui 185,0 ñoåi COÄNG 599,4 2 b.Hoaït taûi treân 1m saøn: Quaù trình tính hoaït taûi treân 1m2 saøn ñöôïc theå hieän qua baûng sau: BAÛNG TÍNH TOAÙN HOAÏT TAÛI HEÄ SOÁ Ptt(daN/m2) OÂ BAÛN CHÖÙC NAÊNG SÖÛ DUÏNG Ptc (daN/m2) n 1,2 Phoøng ôû 150 1,20 240 4,5,6,7 Haønh lang 300 1,20 360 3 Phoøng veä sinh 150 1,20 240 4.Tính noäi löïc:(KIEÅM TRA LAÏI SOÁ LIEÄU) Theo phöông phaùp sô ñoà ñaøn hoài : Goïi l 1 vaø l 2 laø caïnh ngaén vaø caïnh daøi oâ baûn. Noäi löïc trong oâ baûn ñöôïc xaùc ñònh theo sô ñoà ñaøn hoài, coù keå neân coù xeùt ñeán tính lieân tuïc cuûa caùc oâ baûn. Noäi löïc trong caùc oâ baûn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: l2 Trang:15 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN M 1 = m 11 P’ + m i1 P’’ - Theo phöông caïnh daøi l 2 : M 2 =m 12 P’ + m i 2 P’’ Moâmen ôû goái oâ baûn: - Theo phöông caïnh ngaén l 1 : M I = k i1 P - Theo phöông caïnh daøi l 2 : M II =k i2 P Trong ñoù: +m 11 & m í1 laø heä soá xaùc ñònh moâmen döông cuûa nhòp theo phöông l 1 ñöôïc tra baûng ôû sô ñoà 1 vaø sô ñoà i ( saùch BTCT) +m 12 & m í2 laø heä soá xaùc ñònh moâmen aâm cuûa nhòp theo phöông l 2 ñöôïc tra baûng ôû sô ñoà 1 vaø sô ñoà i ( saùch BTCT) +k i1 & k í2 laø heä soá xaùc ñònh moâmen ôû goái theo phöông l 1 & l 2 ñöôïc tra baûng ôû sô ñoà i ( saùch BTCT) *Baûn chòu löïc 2 phöông: l2 ≤2 l1 +m 11 & m 12 ñöôïc tra theo sô ñoà 1 +m i2 , m í2, k i1, k í2 ñöôïc tra theo sô ñoà i P’;P’’ vaø P ñöôïc tính theo coâng thöùc: P, = ps l1l 2 2 , P ,, = ( g s + ps )l1l 2 , P =(g s +p s )l 1 l 2 2 Vôùi g s vaø p s laø tónh taõi vaø hoaït taûi tính toaùn treân 1m2 saøn. * Baûn chòu löïc 1 phöông: l2 >2 l1 Caùc heä soá m,k vaø caùc ñaïi löôïng P’,P’’,P ñöôïc tính nhö sau: P, = p 2 l1 , 2 1 8  p P ,, =  + g l12 ,  2 P = ( p + g )l12 (b) *Tröôøng hôïp 2: - Vôùi nhöõng oâ baûn hình ( b) SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 l2 l1 1 ( p +g) l2 M=12 1 2 l2 l1 (a) 2 p M= 1 ( +g)l1 8 2 1 ; 24 1 K i1 = 12 mí 1 = 1 ( p +g ) l 2 M=24 1 2 Coù 2 tröôøng hôïp xaûy ra: * Tröôøng hôïp 1: - Vôùi nhöõng oâ baûn hình ( a) M= 9 ( p +g)l2 1 128 2 m 12 = m i2 = 0, k i2 = 0 , m11 = Trang:16 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN 9 ; 128 1 K i1 = ; 8 mí 1 = ⇒ Keát quaû tính toaùn noäi löïc trong caùc oâ baûn ñöôïc theå hieän trong phuï luïc 1. 5.Tính theùp: Töø keát quaû tính toaùn noäi löïc ta tính coát theùp cho baûn saøn caét moät daûi baûn coù beà roäng 1m theo phöông tính toaùn tính daûi baûn nhö caáu kieän chòu uoán tieát dieän chöõ nhaät ñaët coát ñôn bxh = 100 xhb = 100 x10 * Chieàu cao laøm vieäc h0 = h − a phuï thuoäc vaøo phöông caïnh daøi hay phöông caïnh ngaén. Theo phöông caïnh ngaén coát theùp ñaët döôùi choïn a = 1,5cm ⇒ h 0 = 10 – 1,5 = 8,5cm Theo caïnh daøi coát theùp ñaët treân ⇒ h0, = h0 − d * Trình töï tính toaùn : -Caét moät daûi baûn roäng 1m(b=100cm) -Theo coâng thöùc αm = M < αR Rb .b.h02 ζ = 0,5(1 + 1 − 2α m ) ⇒ Dieän tích coát theùp caàn thieát. As = M ζ .RS .h0 - Kieåm tra haøm löôïng theùp. µ= As 100% ≥ µ min = 0,1% b.h0 * Tính theùp cho oâ baûn 1: Theùp chòu moâ men döông theo phöông caïnh ngaén: αm = 33691 M = = 0.0405 < α R 2 Rb .b.h0 115 x100 x8.5 2 ζ = 0,5(1 + 1 − 2α m ) = 0.5(1 + 1 − 2 x0.0405 )=0.979 ⇒ Dieän tích coát theùp caàn thieát. As = 33691 M = = 1.799cm 2 . ζ .Rs .h0 0.979 x 2250 x8.5 ⇒ Choïn φ 6a150 coù As=1.89 cm 2 . SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:17 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN - Kieåm tra haøm löôïng theùp. µ= As 1.799 100% = x100% = 0.21% ≥ µ min = 0,1% . b.h0 100 x8.5 Töông töï caùc caïnh vaø caùc oâ baûn coøn laïi tính toaùn coát theùp theå hieän trong baûng phuï luïc 2. CHÖÔNG II: TÍNH DAÀM DOÏC D3 TRUÏC B 1.Sô ñoà tính toaùn theå hieän treân caùc hình veõ döôùi ñaây : SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:18 GVHD: Th.S.Nguyeãn Vaên Giang Ñeà Taøi: TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI & DÒCH VUÏ NINH THUAÄN SÔ ÑOÀ TÍNH DAÀM DOÏC D3 2. Sô boä choïn kích thöôùc tieát dieän: 1 1 1 1 (33 ÷ 20)cm ⇒ choïn hd = 35cm ÷ ).l = ( ÷ )400 = 12 20 12 20 hd = ( bd = (0,3 ÷ 0,5)hd = (0,3 ÷ 0,5)35 = (10.5 ÷ 17.5)cm ⇒ choïn bd = 20cm Choïn bd xhb = (20 x35)cm *Ñoaïn 4-5 daàm vöôït nhòp L=8,0m ta choïn. 1 1 1 1 ÷ ).l = ( ÷ )800 = (40 ÷ 67)cm ⇒ choïn hd = 60cm , bd = 20cm. 12 20 12 20 Choïn bd xhb = (20 x60)cm hd = ( 3.Tính toaùn taûi troïng : a. Maët baèng truyeàn taûi : MAËT BAÈNG TRUYEÀN TAÛI TROÏNG SAØN VAØO DAÀM D3 (TRUÏC B) b.Taûi troïng: Goàm coù tónh taûi baûn thaân daàm(g d ), tónh taûi baûn(g b ) vaø hoaït taûi (p b ) truyeàn vaøo daàm, döïa treân sô ñoà nuùt neân taûi troïng töø baûn truyeàn veà seõ theo quy luaät SVTH: Phaïm Vaên Nhan – Lôùp 09HXD1 Trang:19
- Xem thêm -