Tài liệu Thiết kế cơ sở dữ liêu

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO Đ ÁN MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD: PHAN NGUYỄN THỤY AN SVTH: HUỲNH MINH LỘC-07520556 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN TP. HCM, NGÀY 2 THÁNG 1 NĂM 2010 Báo cáo đ án TKCSDL MỤC LỤC 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bao đóng của tập X trên F Khóa Phủ tối tiểu Xác định dạng chuần 2 Xác định dạng chuẩn 3 Xác định dạng chuẩn BC 07520556 Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 1. Tìm bao đóng c a X trên F (X+ là bao đóng c n tìm) a. Đ nh nghĩa: Closure(X, F) = {A| X->A thu c F+} b. Thu t toán: Closure(X, F) { //B c 1: X+=X //B c 2: l p cho đ n khi t p bao đóng c n tìm X+ không thay đ i gì khi duy t qua m i ph thu c hàm trong F do { Old=X+ foreach( VT->VP in F) { if (X+ ch a VT) thì X+ +=VP } }while(Old!=X+) //B c 3: Tr v t p bao đóng. K t thúc return X+ } Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 2. Tìm khóa a. Đ nh nghĩa: - Siêu khóa là t p thu c tính X sao cho Closure(X,F) = U - Khóa là siêu khóa nh nh t //G c là thu c tính ch có bên v trái c a m i pth trong F //Nhánh là thu c tính có c bên v trái và bên ph i c a m i pth trong F //Lá là thu c tính ch có bên v ph i c a m i pth trong F //Treo là thu c tính n m đ n đ c c a m i pth trong F b. Thu t toán FindKey() { //B c 1: Duy t qua m i ph thu c hàm trong F tìm Treo, G c, Nhánh và Lá foreach(VT->VP in F) { Tìm: 1. G c 2. Nhánh 3. Lá 4. Treo } Báo cáo đ án TKCSDL //B 07520556 c 2: Tính bao đóng c a Treo h i G c đ i v i F if Closure(Treo h i G c) = t p U { Khóa+= (Treo h i G c) //Đ n b c4 } //B c 3: Tìm t t c t p con c a c a t p Nhánh, h i t p con đó v i treo và g c tính bao đóng so sánh tìm khóa //Duy t qua t t c các thu c tính t c a t p trung gian if Closure(Treo h i G c h i t) = U { Key += (Treo h i G c h i t) Lo i thu c tính t ra kh i N } //Duy t qua t t c các t p con c a t p trung gian có 2 ph n t if Closure(Treo h i G c h i t pcon) = U { Key += (Treo h i G c h i t pcon) } Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 //Duy t qua t t c các t p con c a t p trung gian có 3 ph n t if Closure(Treo h i G c h i t pcon) = U { Key += (Treo h i G c h i t pcon) } ........................................ .......................................... //Duy t qua t t c các t p con c a t p trung gian có TG.Count ph n t if Closure(Treo h i G c h i t pcon) = U { Key += (Treo h i G c h i t pcon) } //B c 4: K t thúc } 3. Tìm ph t i ti u G a. Đ nh nghĩa: G là ptt c a F khi và ch khi Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 M i X->A in G, M i B in X (B là t p con th c s c a X) - A ch có 1 thu c tính - Không t n t i ( F- {X->A} ) t ng đ ng v i G - Không t n t i ( F- {X->A} ) h i {B}->A t ng đ ng v i G b. Thu t toán: //B c 1: Bi n t t c các ph thu c hàm thành nh ng ph thu c hàm có 1 thu c tính v trái foreach ( VT->VP in F) { foreach(t in VT.SubSet(1)) { G+=VT->t } } F=G //B c 2: Lo i b nh ng ph thu c hàm d th a foreach (VT->VP in F) { Tính Closure(VT, G b VT->VP) có ch a VP thì b VT->VP ra kh i G } Báo cáo đ án TKCSDL //B 07520556 c 3: Bi n đ i các ph thu c hàm ch a đ y đ thành đ y đ F=G foreach (VT->VP in F) { //Duy t qua m i t p con th c s c a VT có 1 ph n t if (G b VT->VP) h i (t pcon->VP) t ng đ thì thay VT->VP thành t pcon->VP và đ n b ng v i G c4 //Duy t qua m i t p con th c s c a VT có 2 ph n t if (G b VT->VP) h i (t pcon->VP) t ng đ thì thay VT->VP thành t pcon->VP và đ n b ng v i G c4 .................................... .................................... //Duy t qua m i t p con th c s c a VT có VT.Count - 1 ph n t if (G b VT->VP) h i (t pcon->VP) t ng đ thì thay VT->VP thành t pcon->VP và đ n b } //B c 4: K t thúc ng v i G c4 Báo cáo đ án TKCSDL 3. Xác đ nh d ng chu n 2: a. Đ nh nghĩa: R đ t 2NF khi và ch khi M i X->A in F Ho c X không là t p con th c s c a khóa Ho c A là thu c tính khóa b. Thu t toán foreach ( X->A in F) { if X là t p con th c s c a khóa và A là thu c tính khóa R ko đ t d ng chu n 2 } R đ t d ng chu n 2 4. Xác đ nh d ng chu n 3: a. Đ nh nghĩa: R đ t 3NF khi và ch khi M i X->A in F Ho c X siêu khóa Ho c A là thu c tính khóa b. Thu t toán foreach ( X->A in F) { if X không ch a khóa và A không là thu c tính khóa R ko đ t d ng chu n 3 } 07520556 Báo cáo đ án TKCSDL 07520556 R đ t d ng chu n 3 5. Xác đ nh d ng chu n BC: a. Đ nh nghĩa: R đ t BCNF khi và ch khi M i X->A in F Ho c X siêu khóa b. Thu t toán foreach ( X->A in F) { if X không ch a khóa R ko đ t d ng chu n BC } R đ t d ng chu n BC 6. References: 1. http://google.com 2. http://74.125.153.132/search?q=cache:OLXbPqLb0cJ:www.uit.edu.vn/forum/index.php%3Fshowtopic%3D256 %26st%3D20+thuat+toan+tim+phu+toi+thieu&cd=4&hl=vi&ct=cl nk&gl=vn 3. http://www.csee.umbc.edu/~pmundur/courses/CMSC66105/Minimal-cover-example.pdf 4. http://clem.mscd.edu/~tuckerp/CSI3310/C14.2.html 5. http://www.dcs.ed.ac.uk/home/opb/dbs/notes/03-4up.pdf 6. http://hauionline.com/showthread.php?t=8626 7. http://www.dis.uniroma1.it/~catarci/DBslides/Mod3L4/tsld024.ht m Báo cáo đ án TKCSDL 07520556
- Xem thêm -