Tài liệu Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch atm

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch ATM
§å ¸n tèt nghiÖp Thiết kế chức năng và môi trường phần cứng cho chuyển mạch ATM Ch¬ng I M¹ng sè b¨ng réng B - ISDN vµ kü thuËt ATM 1.1- Sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng 1.1.1. C¸c ®Æc ®iÓm cña m¹ng viÔn th«ng ngµy nay HiÖn nay, c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i cã ®Æc ®iÓm chung lµ tån t¹i mét c¸ch riªng rÏ, øng víi mçi lo¹i dÞch vô th«ng tin l¹i cã Ýt nhÊt mét lo¹i m¹ng viÔn th«ng riªng biÖt ®Ó phôc vô dÞch vô ®ã. ThÝ dô: M¹ng Telex: dïng ®Ó göi c¸c bøc ®iÖn díi d¹ng c¸c ký tù ®· ®îc m· ho¸ b»ng m· 5 bit (m· Baudot). Tèc ®é truyÒn rÊt thÊp (tõ 75 tíi 300 bit/s). M¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng, cßn gäi lµ m¹ng POST (Plain Old Telephone Service): ë ®©y th«ng tin tiÕng nãi ®îc sè ho¸ vµ chuyÓn m¹ch ë hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i c«ng céng PSTN (Public Swiched Telephone Network). M¹ng truyÒn sè liÖu: bao gåm c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi ®Ó trao ®æi sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh dùa trªn c¸c giao thøc cña X.25 vµ hÖ thèng truyÒn sè liÖu chuyÓn m¹ch kªnh dùa trªn c¸c giao thøc X.21. C¸c tÝn hiÖu truyÒn h×nh cã thÓ ®îc truyÒn theo ba c¸ch: truyÒn b»ng sãng v« tuyÕn, truyÒn qua hÖ thèng m¹ng truyÒn h×nh CATV (Community Antenna TV) b»ng c¸p ®ång trôc hoÆc truyÒn qua hÖ thèng vÖ tinh, cßn gäi hÖ thèng truyÒn qua hÖ thèng vÖ tinh, cßn gäi hÖ thèng truyÒn h×nh trùc tiÕp DBS (Direct Broadcast System). Trong ph¹m vi c¬ quan, sè liÖu gi÷a c¸c m¸y tÝnh ®îc trao ®æi th«ng qua m¹ng côc bé LAN (Local Area Network) mµ næi tiÕng nhÊt lµ m¹ng Ethernet, Token Bus vµ Token Ring. Page 1 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Mçi m¹ng trªn ®îc thiÕt kÕ cho c¸c dÞch vô riªng biÖt vµ kh«ng thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c. ThÝ dô, ta kh«ng thÓ truyÒn tiÕng nãi qua m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 v× trÔ qua m¹ng nµy qu¸ lín. HËu qu¶ lµ hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i m¹ng kh¸c nhau cïng song song tån t¹i. Mçi m¹ng l¹i yªu cÇu ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, vËn hµnh, b¶o dìng kh¸c nhau. Nh vËy hÖ thèng m¹ng viÔn th«ng hiÖn t¹i cã rÊt nhiÒu nhîc ®iÓm mµ quan träng nhÊt lµ: - ChØ truyÒn ®îc c¸c dÞch vô ®éc lËp t¬ng øng víi tõng m¹ng. - ThiÕu mÒm dÎo: Sù ra ®êi cña c¸c thuËt to¸n nÐn tiÕng nãi, nÐn ¶nh vµ tiÕn bé trong c«ng nghÖ VLSI ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi tèc ®é truyÒn tÝn hiÖu. Ngoµi ra cßn cã nhiÒu dÞch vô truyÒn th«ng trong t¬ng lai mµ hiÖn nay cha dù ®o¸n tríc ®îc, mçi lo¹i dÞch vô sÏ cã tèc ®é truyÒn kh¸c nhau. Ta dÔ dµng nhËn thÊy r»ng hÖ thèng hiÖn nay rÊt khã thÝch nghi víi yªu cÇu cña c¸c dÞch vô kh¸c nhau trong t¬ng lai. - KÐm hiÖu qu¶ trong viÖc b¶o dìng, vËn hµnh còng nh viÖc sö dông tµi nguyªn. Tµi nguyªn s½n cã trong mét m¹ng kh«ng thÓ chia sÎ cho c¸c m¹ng cïng sö dông. 1.1.2. Sù ra ®êi cña hÖ thèng viÔn th«ng míi - B-ISDN Nh ®· nªu ë trªn, yªu cÇu cã mét m¹ng viÔn th«ng duy nhÊt ngµy cµng trë nªn bøc thiÕt, chñ yÕu lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: - C¸c yªu cÇu dÞch vô b¨ng réng ®ang t¨ng lªn. - C¸c kü thuËt xö lý tÝn hiÖu, chuyÓn m¹ch, truyÒn dÉn ë tèc ®é cao (cì kho¶ng vµi tr¨m Mbit/s tíi vµi Gbit/s) ®· trë thµnh hiÖn thùc. - TiÕn bé vÒ kh¶ n¨ng xö lý ¶nh vµ sè liÖu. - Sù ph¸t triÓn cña c¸c øng dông phÇn mÒm trong lÜnh vùc tin häc vµ viÔn th«ng. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ hîp c¸c dÞch vô phô thuéc lÉn nhau ë chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi vµo mét m¹ng b¨ng réng duy nhÊt. So víi c¸c m¹ng kh¸c, dÞch vô tæ hîp vµ m¹ng tæ hîp cã nhiÒu u ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ, ph¸t triÓn, thùc hiÖn, vËn hµnh vµ b¶o dìng. 2 §å ¸n tèt nghiÖp - Sù cÇn thiÕt ph¶i tho¶ m·n tÝnh mÒm dÎo cho c¸c yªu cÇu vÒ phÝa ngêi sö dông còng nh ngêi qu¶n trÞ m¹ng (vÒ mÆt tèc ®é truyÒn, chÊt lîng dÞch vô .v.v.). - KhuyÕn nghÞ ITU-T I.121 ®a ra tæng quan vÒ kh¶ n¨ng cña B-ISDN nh sau: M¹ng tæ hîp dÞch vô sè b¨ng réng (Broadband Integrated Services Digital Network - B-ISDN) cung cÊp c¸c cuéc nèi th«ng qua chuyÓn m¹ch, c¸c cuéc nèi cè ®Þnh (Permanent) hoÆc b¸n cè ®Þnh (Semi-Permanent), c¸c cuéc nèi tõ ®iÓm tíi ®iÓm hoÆc tõ ®iÓm tíi nhiÒu ®iÓm vµ cung cÊp c¸c dÞch vô yªu cÇu, c¸c dÞch vô dµnh tríc hoÆc c¸c dÞch vô yªu cÇu cè ®Þnh. Cuéc nèi trong B-ISDN phôc vô cho c¶ c¸c dÞch vô chuyÓn m¹ch kªnh, chuyÓn m¹ch gãi theo kiÓu ®a ph¬ng tiÖn (Multimedia), ®¬n ph¬ng tiÖn (Monomedia), theo kiÓu híng liªn kÕt (Connection-Oriented) hoÆc kh«ng liªn kÕt (Connectionless) vµ theo cÊu h×nh ®¬n híng hoÆc ®a híng. B-ISDN lµ mét m¹ng th«ng minh cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô c¶i tiÕn, cung cÊp c¸c c«ng cô b¶o dìng vµ vËn hµnh (OAM), ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý m¹ng rÊt hiÖu qu¶. 1.2- Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ATM 1.2.1. §Þnh nghÜa vµ c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña ATM B-ISDN theo ITU-T dùa trªn c¬ së kiÓu truyÒn kh«ng ®ång bé ATM (Asynchronous Transfer Mode). Nh vËy ATM sÏ lµ nÒn t¶ng cña B-ISDN trong t¬ng lai. Trong kiÓu truyÒn kh«ng ®ång bé, thuËt ng÷ "truyÒn" bao gåm c¶ lÜnh vùc truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch, do ®ã "d¹ng truyÒn" ¸m chØ c¶ chÕ ®é truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch th«ng tin trong m¹ng. ThuËt ng÷ "kh«ng ®ång bé" gi¶i thÝch cho mét kiÓu truyÒn trong ®ã c¸c gãi trong cïng mét cuéc nèi cã thÓ lÆp l¹i mét c¸ch bÊt b×nh thêng nh lóc chóng ®îc t¹o ra theo yªu cÇu cô thÓ mµ kh«ng theo chu kú. §Ó minh häa, h×nh 1.1 vµ 1.2 biÓu diÔn sù kh¸c nhau gi÷a d¹ng truyÒn ®ång bé vµ d¹ng truyÒn kh«ng ®ång bé. Trong d¹ng truyÒn ®ång bé STM (Synchronous Transfer Mode), c¸c phÇn tö sè liÖu t¬ng øng víi kªnh ®· cho ®îc nhËn biÕt bëi vÞ trÝ cña nã trong khung truyÒn (h×nh 1.1) trong khi ë ATM, c¸c gãi thuéc vÒ mét cuéc nèi l¹i t¬ng øng víi c¸c kªnh ¶o cô thÓ vµ cã thÓ xuÊt hiÖn t¹i bÊt kú vÞ trÝ nµo (h×nh 1.2). Page 3 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Kª Kª Kª Kª Kª Kª nh nh nh nh nh nh 1 2 n 1 2 n Khung thêi gian 125µs Khung thêi gian 125µs Khe thêi gian TÝn hiÖu khung H×nh1.1: CÊu tróc khung thêi gian trong STM1 Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh Kªnh 1 5 1 7 5 1 Kªnh kh«ng sö dông PhÇn th«ng tin ngêi sö dông PhÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo ATM H×nh 1.2: CÊu tróc luång th«ng tin trong ATM 4 §å ¸n tèt nghiÖp ATM cßn cã hai ®Æc ®iÓm quan träng: Thø nhÊt: ATM sö dông c¸c gãi cã kÝch thíc nhá vµ cè ®Þnh gäi lµ c¸c tÕ bµo ATM (ATM Cell), c¸c tÕ bµo nhá cïng víi tèc ®é truyÒn lín sÏ lµm cho trÔ truyÒn vµ biÕn ®éng trÔ (Delay Jitter) gi¶m ®ñ nhá ®èi víi c¸c dÞch vô thêi gian thùc, ngoµi ra kÝch thíc nhá còng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc hîp kªnh ë tèc ®é cao ®îc dÔ dµng h¬n. Thø hai: ATM cßn cã mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng lµ kh¶ n¨ng nhãm mét vµi kªnh ¶o (Virtual Channel) thµnh mét ®êng ¶o (Virtual Path), nh»m gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn ®îc dÔ dµng. 1.2.2. C¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ míi quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ATM Cã hai yÕu tè ¶nh hëng tíi ATM, ®ã lµ: Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ b¸n dÉn còng nh c«ng nghÖ quang ®iÖn tö. Sù ph¸t triÓn c¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng. 1.2.2.1. C¸c tiÕn bé vÒ mÆt c«ng nghÖ C«ng nghÖ b¸n dÉn: C«ng nghÖ CMOS lµ c«ng nghÖ rÊt cã triÓn väng bëi ®é tÝch hîp lín, tèc ®é cao (cì vµi tr¨m Mbit/s tíi vµi Gbit/s), ®é réng b¨ng truyÒn lín, kÝch thíc nhá, ®é mÒm dÎo c¬ häc cao, tr¸nh ®îc nhiÔu cña trêng ®iÖn tö, x¸c suÊt truyÒn lçi thÊp vµ kh«ng cã nhiÔu xuyªn ©m. 1.2.2.2. C¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng C¸c quan ®iÓm míi vÒ hÖ thèng ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®ã lµ hÖ thèng ph¶i cã ®é mÒm dÎo thÝch hîp, ®é réng b¨ng cña hÖ thèng ph¶i tuú thuéc vµo yªu cÇu cña tõng dÞch vô cô thÓ, c¸c dÞch vô thêi gian thùc ®îc truyÒn theo ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch gãi. C¸c ý tëng nµy ph¶i tho¶ m·n hai chøc n¨ng chÝnh cña m¹ng lµ: TÝnh trong suèt vÒ mÆt néi dung:(Semantic Transparency): TÝnh trong suèt vÒ mÆt néi dung lµ chøc n¨ng ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®óng c¸c bit tõ ®Çu ph¸t tíi ®Çu thu (tøc lµ sù chÝnh x¸c vÒ mÆt néi dung). Page 5 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp Khi míi ra ®êi, trong c¸c m¹ng chuyÓn m¹ch gãi, chÊt lîng truyÒn sè liÖu cßn kÐm, do ®ã ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng truyÒn chÊp nhËn ®îc, ngêi ta ph¶i thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn lçi trªn mäi liªn kÕt (Link).ViÖc ®iÒu khiÓn lçi nµy ®îc thùc hiÖn bëi c¸c giao thøc HDLC (High-Level Data Link Control) bao gåm c¸c chøc n¨ng: giíi h¹n khung (Frame Delimiting), ®¶m b¶o truyÒn bit chÝnh x¸c, kiÓm tra lçi (kiÓm tra m· d vßng CRC-Cyclic Redundancy Check), söa lçi b»ng c¸c thñ tôc truyÒn l¹i. H×nh 1.3. tr×nh bµy thñ tôc ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi th«ng qua m« h×nh liªn kÕt c¸c hÖ thèng më OSI. Ta thÊy qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn lçi ®îc thùc hiÖn trªn mäi liªn kÕt (Link-by-Link) th«ng qua nót chuyÓn m¹ch, do ®ã nót chuyÓn m¹ch ph¶i xö lý mét lo¹t c¸c thñ tôc phøc t¹p kh¸c nhau lµm ¶nh hëng ®Õn tèc ®é xö lý chung cña hÖ thèng. Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi 3 3 3 2 2 2 ®Çy ®ñ 3 2 H×nh 1.3. §iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ trªn mäi liªn kÕt cña m¹ng chuyÓn m¹ch gãi Sau nµy do chÊt lîng cña hÖ thèng truyÒn dÉn vµ chuyÓn m¹ch t¨ng lªn nªn tû lÖ lçi trªn m¹ng gi¶m. Víi mét m¹ng chÊt lîng cao nh vËy, ngêi ta chØ cÇn thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng cña thñ tôc HDLC nh chøc n¨ng giíi h¹n khung, chøc n¨ng truyÒn bit chÝnh x¸c, kiÓm tra lçi trªn c¬ së tõ liªn kÕt tíi liªn kÕt (Link-by-Link). Nh vËy chØ 6 §å ¸n tèt nghiÖp cã nh÷ng chøc n¨ng nµy ®îc cung cÊp bëi c¸c nót chuyÓn m¹ch trong m¹ng cßn c¸c chøc n¨ng kh¸c nh söa lçi sÏ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi (Endto-End). B»ng c¸ch nµy ngêi ta ®· gi¶m ®îc khèi lîng th«ng tin mµ nót chuyÓn m¹ch cÇn sö lý, nhê ®ã mµ tèc ®é xö lý cña nót t¨ng lªn. Nh vËy líp 2 trªn m« h×nh OSI ®îc chia thµnh hai líp con, líp 2a chuyªn cung cÊp c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña líp 2, líp 2b cung cÊp c¸c chøc n¨ng bæ sung. C¸c hÖ thèng øng dông nguyªn lý nµy ®îc gäi lµ chuyÓn tiÕp khung (frame relay). C¸c nguyªn lý nµy ®îc tr×nh bµy trªn h×nh 1.4. §èi víi B-ISDN ý tëng nµy cßn ®îc më réng h¬n n÷a, c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn lçi kh«ng cßn ®îc cung cÊp ë c¸c nót chuyÓn m¹ch trong m¹ng n÷a mµ trong trêng hîp cÇn thiÕt, sÏ ®îc cung cÊp bëi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Nh vËy c¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn trong m¹ng ®îc gi¶m tõ ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ (Full error Control) ë m¹ng chuyÓn m¹ch gãi X.25 xuèng cßn cùc kú tèi thiÓu ë m¹ng ATM, do ®ã c¸c nót cña ATM cã ®é phøc t¹p tèi thiÓu vµ v× thÕ cã tèc ®é truyÒn rÊt cao, cã thÓ lªn tíi 600 Mbit/s (h×nh 1.5). B¶ng 1.1 tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn ë nót m¹ng ATM so víi m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ chuyÓn tiÕp khung. §Çu cuèi 3 Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ(tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi) 3 2b ®iÒu khiÓn lçi cã giíi 2a ®iÒu khiÓn lçi h¹n 2a 2a 2a cã giíi h¹n 2b H×nh 1.4. §iÒu khiÓn lçi cã giíi h¹n cña m¹ng chuyÓn tiÕp khung H×nh 1.5. ChuyÓn m¹ch tÕ bµo trong m¹ng ATM víi c¸c chøc n¨ng tèi thiÓu Page 7 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp 3 2 1b 1a 1b 1b 1a 1a 3 2 1b 8 §å ¸n tèt nghiÖp 1a ®iÒu khiÓn lçi ®Çy ®ñ (tõ ®Çu cuèi ®Õn ®Çu cuèi) §Çu cuèi Nót chuyÓn m¹ch §Çu cuèi B¶ng 1.1: C¸c chøc n¨ng ®îc thùc hiÖn ë nót m¹ng cña X.25, chuyÓn tiÕp khung, ATM Chøc n¨ng TruyÒn l¹i gãi Giíi h¹n khung KiÓm tra lçi ChuyÓn m¹ch gãi x x x ChuyÓn tiÕp khung ATM X X Râ rµng nót m¹ng ATM hÇu nh kh«ng ph¶i xö lý mét th«ng tin ®iÒu khiÓn nµo trong khi nót chuyÓn m¹ch X.25 vµ chuyÓn tiÕp khung ph¶i thùc hiÖn mét lo¹t c¸c thñ tôc phøc t¹p kh¸c nhau. TÝnh trong suèt vÒ mÆt thêi gian: (Time Transparency) Page 9 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp C¸c dÞch vô thêi gian thùc yªu cÇu dßng bit cã trÔ rÊt ng¾n khi ®îc truyÒn tõ ®Çu ph¸t tíi ®Çu thu, tøc lµ chóng yªu cÇu tÝnh chÝnh x¸c vÒ mÆt thêi gian. Cã thÓ ph©n biÖt hai lo¹i trÔ: trÔ do chuyÓn m¹ch vµ trÔ tõ ®iÓm ®Çu tíi ®iÓm cuèi. HÖ thèng chuyÓn m¹ch gãi vµ chuyÓn tiÕp khung rÊt khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c dÞch vô thêi gian thùc v× ®é trÔ cao. Do ®é phøc t¹p cña c¸c nót chuyÓn m¹ch, chóng chØ cã thÓ ho¹t ®éng ë tèc ®é võa vµ thÊp. M¹ng ATM, mÆt kh¸c, chØ cÇn nh÷ng chøc n¨ng tèi thiÓu ë nót chuyÓn m¹ch, do ®ã nã cho phÐp truyÒn sè liÖu tèc ®é rÊt cao, trÔ trªn m¹ng vµ c¸c biÕn ®éng trÔ gi¶m xuèng cßn vµi tr¨m micro gi©y, do ®ã quan hÖ thêi gian ®îc ®¶m b¶o nh trong trêng hîp chuyÓn m¹ch kªnh. 1.3- C¸c dÞch vô t¬ng lai cña B-ISDN trªn c¬ së ATM 1.3.1. C¸c dÞch vô phôc vô cho c¸c thuª bao gia ®×nh C¸c dÞch vô quan träng cho c¸c thuª bao gia ®×nh lµ nh÷ng dÞch vô truyÒn h×nh (TV) bao gåm dÞch vô truyÒn h×nh c¸p CATV, truyÒn h×nh sè chuÈn SDTV(Standard Digital TV) hay trong t¬ng lai lµ dÞch vô truyÒn h×nh ®é ph©n gi¶i cao HDTV (High Definition TV). Tuy vËy ngêi ta cßn ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tÝnh t¬ng thÝch gi÷a c¸c tÝn hiÖu video nãi trªn sao cho mét ch¬ng tr×nh SDTV cã thÓ xem ®îc trªn mµn h×nh HDTV vµ ngîc l¹i. TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu video nãi trªn cã thÓ ®îc cung cÊp b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. DÔ thùc hiÖn nhÊt lµ ph¬ng ph¸p m« pháng CATV trong ®ã mét lo¹t c¸c ch¬ng tr×nh TV ®îc ®a tíi thuª bao theo c¸c ®êng nèi b¸n cè ®Þnh. Mét ph¬ng ph¸p kh¸c lµ c¸c kªnh TV ®îc truy nhËp theo kiÓu chuyÓn m¹ch, nghÜa lµ kh¸ch hµng cã thÓ chän mét ch¬ng tr×nh mong muèn theo mét kªnh th«ng tin x¸c ®Þnh. Xa h¬n n÷a, ngêi sö dông cã thÓ gäi tíi mét th viÖn video sau ®ã chän lÊy mét kªnh tõ rÊt nhiÒu c¸c kªnh truyÒn h×nh s½n cã. Mét øng dông quan träng n÷a lµ dÞch vô ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh trong ®ã c¸c h×nh ¶nh chÊt lîng cao ®îc truyÒn ®i ë tèc ®é tõ 2 tíi 5 Mbit/s víi gi¸ thµnh ph¶i ch¨ng. Ngoµi ra cßn mét lo¹t c¸c øng dông thó vÞ kh¸c nh mua hµng t¹i nhµ (VideoShopping), d¹y häc t¹i nhµ (Home-Education), c¸c dÞch vô th«ng tin qu¶ng c¸o .v.v. 10 §å ¸n tèt nghiÖp 1.3.2. C¸c dÞch vô phôc vô trong lÜnh vùc kinh doanh, giao dÞch C¸c thuª bao trong ph¹m vi c«ng së, v¨n phßng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm hoµn toµn kh¸c so víi c¸c thuª bao gia ®×nh. §iÓm chung duy nhÊt gi÷a hai lÜnh vùc nµy lµ ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh. Tuy vËy dÞch vô nµy còng ph¶i ®îc më réng ®Ó tiÕn tíi ®iÖn tho¹i héi nghÞ truyÒn h×nh, sao cho ngêi sö dông cã thÓ dïng dÞch vô ®iÖn tho¹i truyÒn h×nh ®Ó liªn l¹c gi÷a vµi ®iÓm cïng mét lóc. Cã thÓ dù ®o¸n nhiÒu dÞch vô cña B-ISDN cho m¹ng LAN sÏ ®îc ®a vµo øng dông trong t¬ng lai. C¸c hÖ thèng ATM-LAN ®îc nèi víi nhau sÏ t¹o kh¶ n¨ng truy nhËp hÖ c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n víi tèc ®é rÊt cao, ®iÒu nµy rÊt quan träng do kh¶ n¨ng cña PC ®ang t¨ng lªn kh«ng ngõng vÒ mÆt tèc ®é xö lý còng nh kh¶ n¨ng lu tr÷ th«ng tin, do ®ã sÏ cã ngµy cµng nhiÒu c¸c phÇn mÒm øng dông ch¹y trªn c¸c m¸y kh¸c nhau trong m«i trêng d÷ liÖu ph©n t¸n. Ngoµi ra cßn ph¶i kÓ ®Õn c¸c dÞch vô kh¸c nh: truyÒn ¶nh y tÕ chÊt lîng cao ®Ó phôc vô cho viÖc ch÷a bÖnh tõ xa, gi¸o dôc ph©n t¸n, truyÒn th«ng ®a ph¬ng tiÖn, th tÝn ®iÖn tö. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, c¸c øng dông sÏ lµ ®iÒu khiÓn/gi¸m s¸t tõ xa, ph©n phèi c¸c th«ng tin h×nh ¶nh vÒ s¶n xuÊt/xö lý tíi c«ng nh©n trong nhµ m¸y. B¶ng 1.2. tãm t¾t c¸c dÞch vô b¨ng réng c¬ b¶n vµ tèc ®é t¬ng øng cña chóng. B¶ng 1.2: §Æc ®iÓm c¸c dÞch vô b¨ng réng c¬ b¶n DÞch vô TruyÒn sè liÖu(híng liªn kÕt) TruyÒn sè liÖu (kh«ng liªn kÕt) TruyÒn v¨n b¶n, tµi liÖu §iÖn tho¹i truyÒn h×nh / Héi nghÞ truyÒn h×nh TV TruyÒn h×nh ph©n gi¶i cao Tèc ®é bit 1,5 - 130 1,5 – 130 1,5 – 45 1,5 – 130 30 – 130 130 1.4- Tãm t¾t Ch¬ng nµy ®· tr×nh bµy c¸c ®Æc ®iÓm cña c¸c m¹ng viÔn th«ng hiÖn h÷u còng nh c¸c mÆt h¹n chÕ cu¶ chóng vµ c¸c nhu cÇu dÞch vô b¨ng réng ®ang t¨ng lªn. Tõ ®ã ®Æt ra vÊn ®Ò ph¶i cã mét m¹ng tæ hîp b¨ng réng duy nhÊt ( B-ISDN) thay thÕ tÊt c¶ Page 11 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp c¸c m¹ng viÔn th«ng nãi trªn, chÝnh trªn c¬ së nµy mµ ATM h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn cña kü thuËt ATM lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña c¸c ý tëng míi vÒ kh¸i niÖm hÖ thèng ®îc hç trî bëi c¸c thµnh tùu to lín trong c«ng nghÖ b¸n dÉn vµ c«ng nghÖ quang ®iÖn tö. ATM cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc mét lo¹t c¸c dÞch vô b¨ng réng kh¸c nhau, kÓ c¶ trong lÜnh vùc gia ®×nh còng nh trong th¬ng m¹i. Ch¬ng II Tæng quan vÒ c«ng nghÖ truyÒn kh«ng ®ång bé ATM. 2.1- C¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña ATM Theo khuyÕn nghÞ cña ITU-T, ATM ®îc chän lµm ph¬ng thøc truyÒn t¶i trong BISDN. ATM cung cÊp dung lîng truyÒn dÉn linh ho¹t vµ chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nhau do c¸c ®Æc tÝnh ®éc lËp víi tèc ®é truyÒn dÉn vµ cÊu tróc d÷ liÖu cña øng dông. ATM lµ ph¬ng thøc truyÒn t¶i mang ®Æc tÝnh chuyÓn m¹ch gãi, sö dông kü thuËt ghÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian kh«ng ®ång bé b»ng viÖc ®ãng gãi d÷ liÖu vµo c¸c tÕ bµo. TÕ bµo gåm cã trêng th«ng tin ®Ó mang th«ng tin cña kh¸ch hµng vµ tiªu ®Ò mang c¸c th«ng tin vÒ m¹ng vÝ dô nh th«ng tin ®Þnh tuyÕn. V× th«ng tin tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®îc ghÐp thèng kª trªn cïng mét ®êng truyÒn nªn th«ng tin trong tiªu ®Ò ph¶i cã nhiÖm vô ph©n biÖt ®îc c¸c tÕ bµo cña c¸c nguån kh¸c nhau. Trêng th«ng tin ®îc truyÒn trong suèt qua m¹ng, kh«ng bÞ xö lý. C¸c tÕ bµo ®îc ®¶m b¶o vÒ trËt tù truyÒn qua m¹ng. ATM còng lµ mét kü thuËt híng liªn kÕt, kÕt nèi ph¶i ®îc thiÕt lËp tríc khi truyÒn d÷ liÖu. Mét cuéc gäi b¨ng réng cã thÓ lµ ®a thµnh phÇn vÝ dô tho¹i, video, sè liÖu,... Mçi thµnh phÇn lµ mét kÕt nèi riªng rÏ. 12 §å ¸n tèt nghiÖp Mçi mét kÕt nèi ®îc cÊp mét b¨ng th«ng theo yªu cÇu trong ®iÒu kiÖn cã thÓ. QuyÕt ®Þnh vÒ kÕt nèi ®îc thùc hiÖn th«ng qua thñ tôc ®iÒu khiÓn chÊp nhËn kÕt nèi (CAC). Bªn c¹nh CAC cßn nhiÒu qu¸ tr×nh xö lý kh¸c nh ®iÒu khiÓn tham sè sö dông ®Ó gi¸m s¸t vµ xö lý kÕt nèi. 2.2- ATM víi m« h×nh tham chiÕu B-ISDN M« h×nh tham chiÕu B-ISDN ®îc x©y dùng ra dùa trªn m« h×nh tham chiÕu OSI vµ c¸c chuÈn ISDN. Tuy nhiªn trong m« h×nh ATM ngêi ta sö dông kh¸i niÖm c¸c líp (Layer) vµ c¸c mÆt ph¼ng (Plane) riªng rÏ cho tõng chøc n¨ng riªng biÖt nh chøc n¨ng dµnh cho ngêi sö dông, chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, qu¶n lý m¹ng. MÆt ph¼ng qu¶n lý C¸c líp bËc cao Líp t­¬ng thÝch ATM Qu¶n lý mÆt ph¼ng MÆt ph¼ng ng­êi sö dông Qu¶n lý líp MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn Líp ATM Líp vËt lý H×nh 2.1 M« h×nh giao thøc B-ISDN M« h×nh B-ISDN gåm cã ba mÆt ph¼ng: MÆt ph¼ng ngêi sö dông U-plane (User-plane): Cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c c¬ chÕ truyÒn c¸c th«ng tin cña ngêi sö dông, ®iÒu khiÓn luång vµ ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn, chèng lçi, phôc håi th«ng tin. Nã cã cÊu tróc ph©n líp, mçi líp thùc hiÖn mét chøc n¨ng riªng biÖt liªn quan tíi viÖc cung cÊp dÞch vô cho ngêi sö dông. MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn C-plane (Control-plane): MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn còng cã cÊu tróc ph©n líp. MÆt ph¼ng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn kÕt nèi (connection control) vµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi (call control). Chóng thùc hiÖn c¸c chøc Page 13 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp n¨ng b¸o hiÖu cã liªn quan tíi viÖc thiÕt lËp, gi¸m s¸t, vµ gi¶i phãng kÕt nèi hoÆc cuéc gäi. MÆt ph¼ng qu¶n lý M-plane (Management-plane): cã hai chøc n¨ng lµ qu¶n lý mÆt ph¼ng (Plane Management) vµ qu¶n lý líp (Layer Management). TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng liªn quan tíi toµn bé hÖ thèng (tõ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi) ®Òu n»m ë qu¶n lý mÆt ph¼ng. NhiÖm vô cña qu¶n lý mÆt ph¼ng lµ t¹o ra sù phèi hîp lµm viÖc gi÷a nh÷ng mÆt ph¼ng kh¸c nhau. Trong khi chøc n¨ng qu¶n lý mÆt ph¼ng kh«ng cã cÊu tróc ph©n líp th× chøc n¨ng qu¶n lý líp l¹i ®îc chia thµnh c¸c líp kh¸c nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý cã liªn quan tíi c¸c tµi nguyªn vµ th«ng sè n»m ë c¸c thùc thÓ cã giao thøc (nh b¸o hiÖu ch¼ng h¹n). §èi víi mçi líp, qu¶n lý líp xö lý dßng th«ng tin OAM t¬ng øng. Nh nãi trªn, c¸c mÆt ph¼ng U-plane vµ C-plane cã cÊu tróc ph©n líp. Chóng gåm cã ba líp bËc thÊp lµ líp vËt lý (PL - Phisical Layer), líp ATM, líp t¬ng thÝch ATM (AAL - ATM Adaption Layer) vµ c¸c líp bËc cao. Trong ph¹m vi b¶n b¸o c¸o nµy, chóng ta chØ xÐt 3 líp díi PL, ATM, AAL. C¸c líp nµy l¹i tiÕp tôc ®îc ph©n nhá thµnh c¸c ph©n líp nh cho thÊy trªn b¶ng 2.1 cïng víi c¸c chøc n¨ng t¬ng øng cña chóng. 14 §å ¸n tèt nghiÖp B¶ng 2.1 Chøc n¨ng c¸c líp cña B-ISDN C¸c líp cao h¬n. Layer Management • • • CS • • • AAL • • SAR • • ATM • • • • NhËn/göi c¸c PDU tõ/tíi c¸c líp cao h¬n vµ t¹o d¹ng CS-PDU. KiÓm tra sù kh«i phôc chÝnh x¸c c¸c CS-PDU. Ph¸t hiÖn sù mÊt c¸c tÕ bµo cña CS-PDU. Cung cÊp mét vµi chøc n¨ng AAL trong phÇn tiªu ®Ò CS-PDU. ChÌn c¸c tÕ bµo bæ sung vµo CS-PDU. §iÒu khiÓn luång, göi c¸c th«ng ®iÖp tr¶ lêi hoÆc yªu cÇu truyÒn l¹i c¸c tÕ bµo lçi. T¹o c¸c tÕ bµo tõ CS-PDU, kh«i phôc c¸c CS-PDU tõ tÕ bµo. T¹o ra tr­êng ®iÒu khiÓn ®o¹n nh­ BOM, COM, EOM, SSM. KiÓm tra m· d­ vßng CRC cña tr­êng d÷ liÖu cña tÕ bµo. T¹o ra hai bytes tiªu ®Ò vµ hai bytes cuèi cña SAR-PDU. §iÒu khiÓn luång chung. T¹o ra hoÆc t¸ch phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo. §äc vµ thay ®æi phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo. Thùc hiÖn ph©n kªnh / hîp kªnh c¸c tÕ bµo. • Thªm vµo hoÆc lÊy ra c¸c tÕ bµo trèng (idle cell). • T¹o vµ kiÓm tra m· HEC. • NhËn biÕt giíi h¹n tÕ bµo. TC • BiÕn ®æi dßng tÕ bµo thµnh c¸c khung phï hîp víi hÖ thèng truyÒn dÉn. • Ph¸t / kh«i phôc c¸c khung truyÒn dÉn. PL PM • §ång bé bit. • Thu, ph¸t sè liÖu. Page 15 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp 2.3- C¸c cÊu h×nh giao thøc chuÈn PC hoÆc thiÕt bÞ m¹ng B-TE2 hoÆc TE2 Bé ®Þnh tuyÕn R B-TA Líp AAL Líp ATM SB B-NT2 Líp vËt lý TB B-NT1 UB Bé ®Þnh tuyÕn B-TE1 SB Bé ®Þnh tuyÕn LAN hoÆc MAN riªng Líp AAL Líp ATM Líp vËt lý B-NT2 B-NT1 TB UB IWU SB B-TA: Bé chuyÓn ®æi ®Çu cuèi b¨ng réng. B-TE: ThiÕt bÞ ®Çu cuèi b¨ng réng. B-NT: ThiÕt bÞ m¹ng b¨ng réng. IWU: Khèi phèi hîp. H×nh 2.2 CÊu h×nh chuÈn B-ISDN M¹ng ATM/B-ISDN bao gåm c¸c thiÕt bÞ kh¸ch hµng, c¸c nót chuyÓn m¹ch vµ c¸c chÆng truyÒn dÉn nèi thiÕt bÞ kh¸ch hµng vµ nót chuyÓn m¹ch. KhuyÕn nghÞ CCITT I.413 ®· ®Þnh nghÜa c¸c nhãm chøc n¨ng B-TE1, B-TE2, B-TA, B-NT1, B-NT2 vµ c¸c ®iÓm tham chiÕu TB, SB, UB, vµ R cña m¹ng B-ISDN nh ®îc miªu t¶ trªn h×nh 2.2 díi ®©y. CÊu h×nh giao thøc chuÈn (protocol reference configuration) B-ISDN (cã cÊu tróc t¬ng tù nh cÊu h×nh ISDN) x¸c ®Þnh c¸c giao diÖn vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau gi÷a c¸c thùc thÓ cña m¹ng. B-NT1 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña líp bªn díi nh kÕt cuèi ®êng truyÒn, xö lý giao diÖn truyÒn dÉn, liªn quan ®Õn c¸c kÕt cuèi quang vµ ®iÖn t¹i ®Þa ®iÓm thiÕt bÞ kh¸ch hµng. B-NT1 ®îc ®iÒu khiÓn bëi nhµ cung cÊp m¹ng vµ lµ ranh giíi gi÷a c¸c m¹ng. B-NT2 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng líp cao h¬n bao gåm ghÐp / ph©n t¸ch lu lîng, xö lý b¨ng tÇn, chuyÓn m¹ch c¸c kÕt cuèi néi bé, xö lý giao thøc b¸o hiÖu, xö lý dung lîng bé ®Öm vµ x¸c ®Þnh tµi nguyªn. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ thiÕt bÞ kh¸ch hµng sö dông B-ISDN. 16 §å ¸n tèt nghiÖp B-TE1 kÕt cuèi víi giao diÖn chuÈn B-ISDN vµ thùc hiÖn kÕt cuèi ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i giao thøc cña c¸c líp bËc thÊp còng nh bËc cao. C¸c giao diÖn kh¸c hiÖn vÉn cha ®îc ITU chuÈn ho¸ ®Çy ®ñ. B-TE2 ®îc dïng cho c¸c giao diÖn kÕt nèi víi thiÕt bÞ chuÈn B-ISDN hiÖn cã. C¸c thiÕt bÞ nµy cÇn cã c¸c thiÕt bÞ chuyÓn ®æi TA (Terminal Adaptor) ®Ó kÕt nèi víi giao diÖn. TA thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn giao tiÕp B-ISDN, kÓ c¶ viÖc chuyÓn ®æi tèc ®é. §iÓm chuÈn R cung cÊp giao diÖn kh«ng ph¶i B-ISDN gi÷a c¸c thiÕt bÞ kh¸ch hµng kh«ng ph¶i B-ISDN víi thiÕt bÞ chuyÓn ®æi. §iÓm chuÈn T B ph©n t¸ch thiÕt bÞ nhµ cung cÊp m¹ng víi thiÕt bÞ kh¸ch hµng. T¬ng tù nh vËy, ®iÓm chuÈn SB t¬ng øng víi giao diÖn cña c¸c thiÕt bÞ B-ISDN riªng rÏ vµ t¸ch biÖt thiÕt bÞ kh¸ch hµng víi c¸c chøc n¨ng truyÒn th«ng liªn quan tíi m¹ng. 2.4- Líp ATM Líp ®îc xem xÐt ®Çu tiªn lµ líp ATM v× ®©y lµ líp ®ãng vai trß quan träng nhÊt liªn quan ®Õn viÖc truyÒn t¶i th«ng tin qua m¹ng ATM. ATM sö dông c¸c kÕt nèi ¶o trong viÖc truyÒn t¶i c¸c th«ng tin vµ c¸c kÕt nèi nµy ®îc chia thµnh hai møc: møc ®êng ¶o (Virtual Path Level) vµ møc kªnh ¶o (Virtual Channel Level). ViÖc ph©n chia hai møc ®Ó truyÒn t¶i tÝn hiÖu lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm m¹nh cña ATM. - Møc kªnh ¶o: Lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo ATM t¬ng øng víi mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng duy nhÊt VCI (Virtual Channel Identifier). - Møc ®êng ¶o: Lµ møc cã chøc n¨ng truyÒn ®¬n híng c¸c tÕ bµo thuéc vÒ nhiÒu kªnh ¶o kh¸c nhau nhng l¹i cã chung mét gi¸ trÞ gi¸ trÞ nhËn d¹ng ®êng ¶o VPI (Virtual Path Identifier). C¸c kh¸i niÖm vÒ nhËn d¹ng ®êng ¶o vµ nhËn d¹ng kªnh ¶o sÏ ®îc tr×nh bµy chi tiÕt ë phÇn cÊu tróc tÕ bµo. Trong mét ®êng truyÒn dÉn cã thÓ bao gåm vµi ®êng ¶o VP (Virtual Path), trong mçi ®êng ¶o VP l¹i cã thÓ cã mét vµi kªnh ¶o VC (Virtual Channel). Mçi VP vµ VC trong ®êng truyÒn dÉn ®Òu cã mét gi¸ trÞ VPI vµ VCI riªng, sè c¸c VP vµ VC phô thuéc vµo ®é dµi cña VPI vµ VCI trong tiªu ®Ò tÕ bµo ATM. Page 17 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp VC VP VP VC §­êng truyÒn dÉn H×nh 2.3 Mèi quan hÖ gi÷a ®­êng ¶o, kªnh ¶o vµ ®­êng truyÒn dÉn §êng ¶o vµ kªnh ¶o sÏ ®îc xem xÐt kü h¬n ë phÇn 5. Sau ®©y, chóng ta sÏ xem xÐt c¸c chøc n¨ng thùc hiÖn ë líp ATM. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nµy ®Òu do phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo cung cÊp. GhÐp kªnh vµ t¸ch kªnh c¸c tÕ bµo. Theo híng ph¸t, chøc n¨ng ghÐp tÕ bµo ®îc thùc hiÖn viÖc tæ hîp c¸c tÕ bµo tõ c¸c ®êng ¶o (VP) vµ c¸c kªnh ¶o (VC) riªng rÏ thµnh mét luång tÕ bµo. Theo híng thu, chøc n¨ng t¸ch tÕ bµo thùc hiÖn viÖc ph©n t¸ch c¸c tÕ bµo vÒ c¸c ®êng ¶o vµ kªnh ¶o thÝch øng. Phiªn dÞch c¸c gi¸ trÞ nhËn d¹ng ®êng ¶o VPI vµ nhËn d¹ng kªnh ¶o VCI. Mçi mét ®êng ¶o vµ mét kªnh ¶o cã mét gi¸ trÞ nhËn d¹ng kh¸c nhau dïng ®Ó ph©n biÖt víi c¸c ®êng ¶o vµ kªnh ¶o kh¸c. C¸c nót chuyÓn m¹ch sö dông nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕt nèi, ®ång thêi ®Ó sö dông c¸c th«ng tin ®Þnh tuyÕn ®îc lu gi÷ ë c¸c nót chuyÓn m¹ch (chuyÓn m¹ch ATM vµ Cross-connect) t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp kÕt nèi ®Ó ®Þnh híng c¸c tÕ bµo ®Õn c¸c cæng ra thÝch hîp. §ång thêi, c¸c nót chuyÓn m¹ch thay ®æi c¸c gi¸ trÞ VPI, VCI b»ng c¸c gi¸ trÞ míi phï hîp víi kÕt nèi ®Çu ra (H×nh 2.4). Tuú thuéc vµo lo¹i chuyÓn m¹ch ®ã lµ chuyÓn m¹ch ATM hay Cross-connect mµ viÖc ®Þnh tuyÕn thùc hiÖn dùa trªn c¶ VPI, VCI hay chØ dùa trªn VPI vµ viÖc thay ®æi gi¸ trÞ nhËn d¹ng lµ thùc hiÖn ®èi víi c¶ VPI, VCI hay lµ chØ cã VPI. 18 §å ¸n tèt nghiÖp §Çu vµo §Çu ra Cæng VPI VCI Cæng VPI VCI ..... ..... ..... ..... ..... ..... P a b Q x y ..... ..... ..... ..... ..... ..... VPIa,VCIb Cæng vµo P VPIx,VCIy Cæng ra Q H×nh 2.4 S¬ ®å m« t¶ phiªn dÞch VPI/VCI T¹o / t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo. C¸c chøc n¨ng nµy ®îc thùc hiÖn t¹i nh÷ng ®iÓm cã kÕt cuèi cña líp ATM. PhÝa ph¸t, chøc n¨ng t¹o tiªu ®Ò tÕ bµo sau khi nhËn trêng th«ng tin tÕ bµo tõ líp cao h¬n (líp AAL) sÏ t¹o tiªu ®Ò tÕ bµo t¬ng øng, trõ gi¸ trÞ trêng ®iÒu khiÓn lçi tiªu ®Ò HEC (Header Error Control) sÏ ®îc tÝnh to¸n vµ chÌn vµo ë líp vËt lý. Tiªu ®Ò kÕt hîp víi trêng th«ng tin t¹o thµnh tÕ bµo ATM. PhÝa thu, chøc n¨ng t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo sÏ thùc hiÖn t¸ch tiªu ®Ò tÕ bµo ra khái tÕ bµo ATM vµ göi trêng th«ng tin tÕ bµo cho líp AAL. §iÒu khiÓn luång chung. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn luång chung GFC (Generic Flow Control) chØ cã t¹i giao diÖn kh¸ch hµng-m¹ng UNI (User-Network Interface), phôc vô viÖc ®iÒu khiÓn luång tÝn hiÖu theo híng tõ kh¸ch hµng vµo m¹ng. Chøc n¨ng nµy gióp kh¸ch hµng cã thÓ tham gia vµo viÖc ®iÒu khiÓn lu lîng phô thuéc vµo c¸c lo¹i chÊt lîng dÞch vô QoS (Quality of Service) kh¸c nhau theo híng kh¸ch hµng vÒ phÝa m¹ng nhng kh«ng tham gia ®îc theo híng m¹ng vÒ phÝa kh¸ch hµng. Th«ng tin giao thøc GFC kh«ng ®îc t¶i qua tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn cña m¹ng (kh«ng ®îc truyÒn xuyªn suèt qua m¹ng). Page 19 of 131 §å ¸n tèt nghiÖp §èi víi c¸c m¹ng riªng cña kh¸ch hµng, GFC cã thÓ ®îc dïng nh»m ph©n chia dung lîng gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ ®· ®îc ¸p dông trong c¸c m¹ng LAN khi sö dông c«ng nghÖ ATM. 2.4.1. Giao diÖn kh¸ch hµng-m¹ng (UNI) vµ giao diÖn gi÷a c¸c nót m¹ng (NNI) Giao diÖn UNI lµ giao diÖn n»m gi÷a thiÕt bÞ kh¸ch hµng vµ tæng ®µi ATM ®Çu tiªn; giao diÖn NNI n»m gi÷a c¸c tæng ®µi ATM trong cïng mét m¹ng hoÆc gi÷a m¹ng víi m¹ng. §èi víi c¸c m¹ng riªng, giao diÖn ATM UNI cã thÓ n»m t¹i c¸c ®iÓm chuÈn R vµ S; ®èi víi c¸c m¹ng c«ng céng, giao diÖn ATM UNI cã thÓ n»m t¹i c¸c ®iÓm chuÈn T vµ U. 2.4.2. CÊu tróc tÕ bµo ATM TÕ bµo ATM cã cÊu tróc nhá, chiÒu dµi cè ®Þnh 53 octets bao gåm 5 octets cho phÇn tiªu ®Ò tÕ bµo vµ 48 octets cßn l¹i cho trêng th«ng tin tÕ bµo. KÝch thíc tÕ bµo nhá cã t¸c dông lµm gi¶m thêi gian trÔ t¹i c¸c bé ®Öm vµ chiÒu dµi cè ®Þnh lµm t¨ng hiÖu qu¶ chuyÓn m¹ch c¸c tÕ bµo. §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín v× ATM lµ m¹ng tèc ®é cao. Tiªu ®Ò tÕ bµo ®îc dïng ®Ó ®Þnh tuyÕn tÕ bµo vµ nã ®îc cËp nhËt víi c¸c gi¸ trÞ nhËn d¹ng míi t¹i c¸c nót chuyÓn m¹ch. Trêng th«ng tin ®îc truyÒn th«ng suèt qua m¹ng, kh«ng hÒ ®îc xö lý hay thay ®æi trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i. Cã hai cÊu tróc tÕ bµo ®îc x¸c ®Þnh kh¸c biÖt, mét cho UNI vµ mét cho NNI. 20
- Xem thêm -