Tài liệu Thiết kế cẩu xuồng thủy lực kiểu minhevit phục vụ cho xuồng cứu sinh sức chứa 20 người

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 1 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THUÛY SAÛN KHOA CÔ KHÍ BOÄ MOÂN TAØU THUYEÀN PHAN HOÀNG TAÂM LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÅU XUOÀNG THUÛY LÖÏC KIEÅU MINHEVIT PHUÏC VUÏ CHO XUOÀNG CÖÙU SINH SÖÙC CHÖÙA 20 NGÖÔØI NGAØNH : CÔ KHÍ TAØU THUYEÀN MAÕ NGHAØNH : 18.06.10 MAÕ CTTN : 01 / ÑTTN / 42CKTT Thaày giaùo höôùng daãn: Th.s Nguyeãn Thaùi Vuõ Nha Trang, thaùng 6 naêm 2005 SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 2 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ LÔØI NOÙI ÑAÀU Taøu thuyû laø coâng trình noåi coù keát caáu phöùc taïp, laøm vieäc treân moâi tröôøng heát söùc khaéc nghieät. Chính vì vaäy vieäc trang bò caùc thieát bò cöùu sinh noùi chung vaø caåu xuoàng cöùu sinh noùi rieâng treân taøu laø yeâu caàu baét buoäc. Hieän nay, coù raát nhieàu caåu xuoàng nhö: Caåu xuoàng troïng löïc, Caåu xuoàng laéc, Caåu xuoàng quay... Moãi loaïi caåu xuoàng ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm rieâng chung quy laïi chuùng coù nhieäm vuï naâng haï xuoàng cöùu sinh. Cuoái khoaù em nhaän ñöôïc ñeà taøi “Thieát keá caåu xuoàng thuyû löïc kieåu MINHEVIT”. Ñaây khoâng phaûi laø caåu xuoàng troïng löïc maø laø caåu xuoàng ñaëc bieät ñöôïc bieát ñeán bôûi chuyeån ñoäng phöùc taïp cuûa caàn. Noäi dung cuûa ñeà taøi lieân quan ñeán vaán ñeà thieát keá sô boä caåu xuoàng döïa treân sô ñoà nguyeân lyù cho tröôùc. Cuï theå goàm caùc chöông sau: Chöông 1: Ñaët vaán ñeà Chöông 2: Tính toaùn ñoäng löïc hoïc caåu xuoàng Chöông 3: Tính toaùn caùc cô caáu chính cuûa caåu xuoàng Chöông 4: Tính choïn caùc thieát bò phuï Chöông 5: Tính toaùn giaù thaønh vaø keát luaän Vôùi söï höôùng daãn nhieät tình cuûa thaày Nguyeãn Thaùi Vuõ em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi ñöôïc giao. Trong thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi em gaëp raát nhieàu khoù khaên vì caåu xuoàng MINHEVIT khoâng ñöôïc phoå bieán neân khoâng ñöôïc tieáp xuùc thöïc teá. Töø ñoù khoâng tham khaûo ñöôïc keát caáu, boá trí cuûa caåu xuoàng maãu. Hôn nöõa do thôøi gian coù haïn vaø kieán thöùc coøn haïn cheá raát mong quyù thaày vaø caùc baïn ñoùng goùp yù kieán Nhaân ñaây em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Nguyeãn Thaùi Vuõ vaø caùc thaày trong khoa ñaõ trang bò em kieán thöùc, xin caûm ôn caùc baïn trong lôùp luoân luoân giuùp ñôõ toâi trong caû khoaù hoïc. Xin caûm ôn meï ngöôøi ñaõ nuoâi toâi aên hoïc hôn boán naêm qua vaø luoân ñoäng vieân toâi hoïc taäp vaø hoaøn thaønh ñoà aùn toát nghieäp naøy. Ngöôøi vieát kyù teân Phan Hoàng Taâm SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 3 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ CHÖÔNG 1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 4 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ I.TOÅNG QUAN VEÀ THIEÁT BÒ CÖÙU SINH I.1. Khaùi nieäm veà thieát bò cöùu sinh Thieát bò cöùu sinh laø toå hôïp caùc trang thieát bò vaø cô caáu duøng ñeå cöùu soáng haønh khaùch, thuyû thuû khi taøu gaëp naïn. Thieát bò cöùu sinh goàm caùc phöông tieän cöùu sinh vaø caùc trang thieát bò phuïc vuï caùc phöông tieän cöùu sinh. Yeâu caàu cô baûn cuûa caùc phöông tieän cöùu sinh laø ñuû beàn vaø döï tröõ tính noåi ñeå coù theå cöùu soáng ngöôøi gaëp naïn ngoaøi bieån. I.2. Phaân loaïi thieát bò cöùu sinh Thieát bò cöùu sinh ñöôïc phaân loaïi theo sô ñoà sau Thieát bò ñöa ngöôøi leân caùc phöông tieän cöùu sinh Thieát bò lieân keát caùc phöông tieän cöùu sinh vaøo taøu THIEÁT BÒ CÖÙU SINH Phöông tieän cöùu sinh Taäp theå Xuoàng Caù nhaân Phao Phao caù nhaân SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Thieát bò ñeå naâng haï caùc phöông tieän Caåu xuoàng Caåu phao Duïng cuï noåi Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 5 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ Nhö vaäy caåu xuoàng cöùu sinh laø moät thieát bò ñeå naâng haï caùc phöông tieän cöùu sinh. I.3. Caåu xuoàng cöùu sinh 1. Khaùi nieäm veà caåu xuoàng cöùu sinh Caåu xuoàng cöùu sinh laø trang thieát bò phuïc vuï xuoàng cöùu sinh. Caåu xuoàng cöùu sinh coù nhieäm vuï haï xuoàng cöùu sinh coù ñaày ñuû caùc trang thieát bò vaø ngöôøi gaëp naïn xuoáng nöôùc vaø naâng xuoàng leân boong. 2. Phaân loaïi caåu xuoàng cöùu sinh Caåu xuoàng cöùu sinh thöôøng coù 3 loaïi cô baûn laø: Caåu xuoàng troïng löïc, Caåu xuoàng quay, Caåu xuoàng laéc. Ngoaøi ra coøn coù caùc loaïi ñaëc bieät khaùc. Caåu xuoàng cöùu sinh ñöôïc phaân loaïi theo sô ñoà sau: SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 6 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ CAÅU XUOÀNG CÖÙU SINH Caåu xuoàng quay Coù ñeá Khoâng ñeá Caåu xuoàng laéc Caàn thaúng Di chuyeån treân moät thanh ray Devon Sec tô (venlin) Iolko Caåu xuoàng troïng löïc Caàn cong Coù voøi Di chuyeån treân hai thanh ray Kieåu ROS Coù con laên Caùc loaïi caåu xuoàng ñaëc bieät Coù baûn leà Moät baûn leà Coù con laên & baûn leà Hai baûn leà Minhevit Trong phaàn naøy giôùi thieäu moät soá loaïi caåu xuoàng sau: SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 7 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 2.1. Caåu xuoàng quay: Caåu xuoàng quay coù keát caáu nhö moät caàn truïc coâng xon quay, ñöôïc duøng nhieàu treân caùc loaïi taøu noäi thuyû vaø caùc loaïi taøu nhoû coù xuoàng cöùu sinh ñaët ôû phaàn ñuoâi taøu. Moãi xuoàng moät coù hai caåu xuoàng phuïc vuï. Caåu xuoàng quay coù keát caáu ñôn giaûn, deã cheá taïo, nhöng coù taàm vôùi nhoû, quay caàn truïc tieán haønh baèng tay neân raát chaäm vaø khoù khaên khi goùc nghieâng cuûa taøu lôùn. Vì vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho caùc caåu xuoàng nhoû coù khoái löôïng khoâng lôùn hôn 500 kg bao goàm caùc loaïi sau: * Coù ñeá (loaïi coù ñeá caùc oå ñôõ ñaët trong ñeá, ñeá ñöôïc lieân keát chaët vôùi boong taøu). * Khoâng coù ñeá (loaïi khoâng coù ñeá caùc oå ñôõ ñöôïc lieân keát ngay vaøo thaân taøu). 2 3 1 4 Hình 1.1. Keát caáu caåu xuoàng quay 1. Caàn; 3. Heä palaêng; 2. Xuoàng; 4. Ñeá. 2.2. Caåu xuoàng laéc: Xuoàng ñöôïc ñöa töø nôi ñaët treân boong ra maïn hoaëc ngöôïc laïi nhôø chuyeån ñoäng laéc cuûa caàn caåu xuoàng, Caåu xuoàng laéc goàm nhieàu loaïi, nhieàu kieåu keát caáu vaø ñöôïc söû duïng nhieàu treân taøu. Öu ñieåm cô baûn cuûa SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 8 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ caåu xuoàng laéc laø keát caáu ñôn giaûn, ñaûm baûo ñuû taàm vôùi haï xuoàng khi taøu nghieâng ngang lôùn. Caåu xuoàng laéc thöôøng ñöôïc duøng cho nhöõng xuoàng coù khoái löôïng khoâng quaù 2300(kg) treân caùc Taøu khaùch, Taøu haøng khoâ vaø taøu daàu coù troïng taûi nhoû hôn 1600 (taán). Treân caùc Taøu noäi thuyû cuõng duøng loaïi caåu xuoàng naøy . Bao goàm : 2.2.1. Caåu xuoàng laéc caàn thaúng: Caåu xuoàng laéc caàn thaúng coù keát caáu nhö hình veõ. Hình 1.2. Caåu xuoàng laéc caàn thaúng 1. 2. 3. 4. 5. Caàn; Thanh giaèng; Ñai oác; Truïc vít; Cô caáu quay; 6. Giaù; 7. Coät choáng cheùo; 8. OÅ chaân caàn; 9. Moùc caâu; 10. Tay quay. 2.2.2. Caåu xuoàng laéc kieåu Iolko: Caåu xuoàng laéc kieåu Iolko gioáng nhö keát caáu cuûa Caåu xuoàng laéc caàn thaúng nhöng cô caáu laéc caàn hoaøn thieän hôn. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 9 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ Hình 1.3. Caåu xuoàng laéc kieåu Iolko. 1. 2. 3. 4. Caàn; Thanh giaèng; Roøng roïc daãn höôùng; Giaù; 5. Coät choáng cheùo; 6. Chaân caàn; 7. Moùc caâu. 2.2.3. Caåu xuoàng laéc caàn cong: Coù keát caáu gioáng nhö caàn thaúng nhöng caàn ñöôïc laøm cong ñeå laáy vò trí ñaët xuoàng. Hình daùng cuûa caàn ñöôïc thieát keá tuyø 6 thuoäc vaøo tuyeán hình cuûa xuoàng. 1. Caàn; 2. Cô caáu laùi caàn; 3. Giaù; 4. Coät choáng cheùo; 5. OÅ chaân caàn; 6. Heä palaêng. 1 2 3 7- tay quay; 5 4 . Hình 1.4. Caåu xuoàng laéc caàn cong. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 10 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 2.2.4. Caåu xuoàng laéc coù voøi: 6 5 7 8 4 2 3 1 Hình 1.5. Caåu xuoàng laéc coù voøi. 1. Giaù; 2. Caàn; 3. Tôøi caåu xuoàng ; 4. Cô caáu laéc; 5. Daây giaèng giôùi haïn quay voøi; 6. Voøi; 7. Caùp naâng; 8. Moùc khuyeân. 2.3. Caåu xuoàng troïng löïc: Hieän nay treân caùc ñoäi taøu bieån duøng nhieàu caåu xuoàng troïng löïc. Öu ñieåm cô baûn cuûa caåu xuoàng naøy laø quaù trình haï xuoàng, ñöa xuoàng töø boong ra maïn ñöôïc tieán haønh nhôø töï troïng cuûa xuoàng maø khoâng caàn taùc ñoäng vaøo. Quaù trình haï xuoàng coù theå ñöôïc tieán haønh khi xuoàng coù ñaày ngöôøi trong moät thôøi gian ngaén. Bao goàm caùc loaïi cô baûn sau: SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 11 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 2.3.1. Caåu xuoàng coù con laên: Caåu xuoàng coù con laên di chuyeån treân nhöõng ñöôøng ray daãn höôùng treân boong taøu. Ray daãn höôùng naøy coù theå laø moät hoaëc hai ñöôøng khaùc nhau. Hình 1.6. Caåu xuoàng coù con laên. 2.3.2. Caåu xuoàng baûn leà : Goàm hai loaïi, loaïi moät vaø hai baûn leà. - Loaïi moät baûn leà, quaù trình ñöa xuoàng töø boong ra maïn ñöôïc tieán haønh bôûi caàn quay quanh baûn leà ôû oå chaân caàn. Hình 1.7. Caåu xuoàng troïng löïc moät baûn leà. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 12 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ - Loaïi hai baûn leà quaù trình ñöa xuoàng töø boong ra maïn phöùc taïp hôn. Ñaàu tieân tay ñoøn quay quanh baûn leà sau ñeán vò trí tôùi haïn (tay ñoøn naèm ngang treân maët boong) caàn quay quanh baûn leà tröôùc vôùi tay ñoøn. Vò trí tôùi haïn cuûa caàn giôùi haïn baèng daây giaèng noái töø caàn ñeán baûn leà sau cuûa tay ñoøn. Hình 1.8. Caåu xuoàng troïng löïc hai baûn leà. 2.3.3.Caåu xuoàng coù con laên vaø baûn leà: Caåu xuoàng coù con laên vaø baûn leà ñöa xuoàng ra maïn hoaëc vaøo boong nhôø chuyeån ñoäng phöùc taïp cuûa caàn – vöøa chuyeån ñoäng treân nhöõng con laên, vöøa quay quanh caùc baûn leà. Ngoaøi ba loaïi caåu xuoàng chính treân coøn coù caùc loaïi khaùc sau: 2.4. Caåu xuoàng Devon: Cho pheùp ñöa ngöôøi leân xuoáng xuoàng ôû baát kyø vò trí naøo. Caùc thao taùc naâng haï xuoàng do moät thuyû thuû ôû trong xuoàng ñieàu khieån. Caåu xuoàng khoâng cao nhöng dieän tích lôùn. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 13 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ Öu ñieåm cô baûn cuûa caåu xuoàng naøy laø heä thoáng lieân keát xuoàng, nhôø coù heä thoáng naøy maø xuoàng khoâng bò laéc khi taøu choøng chaønh. Hình 1.9. Caåu xuoàng Devon. 1.Caùp naâng; 2. AÙo phuû; 3.Caàn; 4. Thanh ñieàu chænh toác ñoä haï; 5. Xe con; 6. Tay ñoøn nhaû daây chaèng; 7. Ray daãn höôùng; 8. Daây ñieàu chænh toác ñoä haï. 2.5. Caåu xuoàng Vrenqdenhil: Cho pheùp haï xuoàng khi taøu nghieâng ôû baát cöù goùc ñoä naøo. Xe con mang xuoàng coù caùc baùnh xe laên theo maïn taøu xuoàng nöôùc. Xuoàng ñöôïc giaûi phoùng khoûi xe khi noù hoaøn toaøn rôi xuoáng nöôùc. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 14 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ Hình 1.10. Caåu xuoàng Vrenqdenhil. 2.6. Caåu xuoàng Sectô Velin: Coù caáu taïo Sectô ôû phaàn döôùi caàn aên khôùp vôùi thanh raêng lieân keát vôùi boong. Chuyeån ñoäng cuûa caàn ñöôïc giôùi haïn bôûi con laên, laên theo ray daãn höôùng. Caåu xuoàng naøy coù chieàu cao nhoû nhöng taàm vôùi lôùn. 1.Sectô; 2.Ray daãn höôùng; 3. Baùnh xe. Hình 1.11. Caåu xuoàng Velin. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 15 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 2.7. Caåu xuoàng kieåu Ros: Laøm vieäc coù ñoä tin caäy cao hôn caåu xuoàng coù laên thoâng thöôøng, vì moät trong hai con laên ñöôïc thay theá baèng baûn leà. Do coøn coù con laên neân loaïi naøy khoâng duøng treân nhöõng taøu ñi bieån xa. 1. Con laên; 2. Ray daãn höôùng; 3. Tay ñoøn. Hình 1.12. Caåu xuoàng kieåu ROS. 2.8. Caåu xuoàng Boizenburg: Ñeå taêng taàm vôùi ñoái vôùi caåu xuoàng hai baûn leà, caåu xuoàng cuûa haõng Boizenburg coù baûn leà chaân caàn ñöa ra ngoaøi ñöôøng soáng xuoàng. 1. Baûn leà; 2. Thanh giôùi haïn taàm vôùi. Hình 1.13. Caåu xuoàng Boizenburg. 2.9. Caåu xuoàng Minhevit: Treân moät vaøi taøu khoâng theå boá trí caåu xuoàng troïng löïc do haïn cheá veà chieàu cao. Caåu xuoàng Minhevit coù chieàu cao khoâng lôùn hôn nhieàu so vôùi chieàu cao xuoàng. Tæ soá giöõa taàm vôùi vaø chieàu cao caåu xuoàng thöôøng ñaït tôùi 1,5 laàn. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 16 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ Hình 1.14. Caåu xuoàng kieåu Minhevit. 1. Caàn 1 ; 2. Caàn 2 3. Caàn 3 4. Xuoàng; 5. Xi lanh thuyû löïc; 6. Gía keâ xuoàng; 7. Gía caàn 3. Sô ñoà ñoäng cuûa caåu xuoàng laø Hình 1.15. Sô ñoà ñoäng cuûa caåu xuoàng MINHEVIT. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 17 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ II. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA CAÅU XUOÀNG CÖÙU SINH Caåu xuoàng cöùu sinh laø moät thieát bò raát quan troïng vì coù nhieäm vuï haï xuoàng cöùu sinh coù ñaày ñuû caùc trang thieát bò vaø ngöôøi gaëp naïn xuoáng nöôùc vaø naâng xuoàng leân boong trong quaù trình saûn xuaát hay khi taøu gaëp naïn ñaûm baûo cöùu soáng haønh khaùch vaø taøi saûn cuûa ngöôøi ñi bieån. Chính vì vaäy vieäc tính toaùn thieát keá caåu xuoàng cöùu sinh phaûi ñaûm baûo ñuû ñoä beàn, laøm vieäc tin caäy, hieäu quaû ñeå cöùu soáng ngöôøi gaëp naïn trong moïi tröôøng hôïp xaûy ra treân taøu. III. NHIEÄM VUÏ, YEÂU CAÀU III.1. Nhieäm vuï Thieát keá laø moät quaù trình laøm vieäc saùng taïo cuûa ngöôøi Kyõ sö döïa treân nhöõng cô sôû lyù thuyeát ñaõ coù theo yeâu caàu ñaõ ñaët ra cuûa nhieäm vuï thö. Vieäc thieát keá phaûi ñaûm baûo khaû naêng thöïc hieän ñöôïc caùc giaûi phaùp kyõ thuaät nghóa laø phaûi coù söï phuø hôïp giöõa caùc ñaëc tính kyõ thuaät nhö maùy thieát keá phaûi coù naêng suaát cao, hieäu suaát cao, ít toán naêng löôïng, ñoä chính xaùc cao vaø giaù thaønh cuûa caùc saûn phaåm haï…Ñoàng thôøi kích thöôùc, troïng löôïng caàn coá gaéng thaät nhoû, goïn. Vôùi giôùi haïn cuûa ñeà taøi em ñöôïc giao nhieäm vuï “Thieát keá keát caáu caåu xuoàng thuyû löïc kieåu Minhevit phuïc vuï cho xuoàng cöùu sinh söùc chöùa 20 ngöôøi”. Bao goàm caùc böôùc: - Choïn xuoàng theo tieâu chuaån coù söùc chöùa 20 ngöôøi. - Tính toaùn taûi troïng taùc duïng leân caåu xuoàng. - Tính choïn kích thöôùc cuûa caåu xuoàng. - Tính toaùn ñoäng löïc hoïc caåu xuoàng döïa treân taûi troïng taùc duïng leân caåu xuoàng vaø kích thöôùc caåu xuoàng ñaõ tính ôû treân. - Töø keát quaû veà löïc hoïc ta ñi tính toaùn keát caáu caåu xuoàng ôû maët caét nguy hieåm ñaûm baûo ñuû beàn trong moïi tröôøng hôïp chuyeån ñoäng vaø boá trí laép ñaët treân taøu sao cho phuø hôïp chuyeån ñoäng cuûa caåu xuoàng vaø thieát bò khaùc treân taøu. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 18 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ - Tính choïn thieát bò phuï cho caåu xuoàng. - Tính choïn giaù thaønh vaø keát luaän. III.2. Yeâu caàu 1. Nhöõng yeâu caàu chung 1.1. Ñaùnh giaù, thöû nghieäm vaø duyeät caùc thieát bò cöùu sinh: a). Thieát bò cöùu sinh phaûi ñöôïc chính quyeàn haønh chính xeùt duyeät. b). Tröôùc khi chaáp nhaän thieát bò cöùu sinh môùi, chính quyeàn haønh chính phaûi ñaûm baûo raèng caùc phöông tieän cöùu sinh: -Ñaõ thöû nghieäm ñeå xaùc ñònh raèng chuùng thoaû maõn caùc yeâu caàu ñaõ ñöôïc quy ñònh, phuø hôïp vôùi caùc khuyeán nghò cuûa caùc toå chöùc. - Ñaõ qua thöû nghieäm thaønh coâng thoaû maõn caùc yeâu caàu cuûa chính quyeàn haønh chính vaø caùc thöû nghieäm ñoù veà cô baûn laø töông ñöông vôùi nhöõng thöû nghieäm quy ñònh trong caùc khuyeán nghò. - Coù tieåu chuaån an toaøn ít nhaát laø töông ñöông vôùi caùc yeâu caàu ñaõ ñöôïc quy ñònh vaø ñaùnh giaù thöû nghieäm phuø hôïp vôùi caùc kieán nghò cuûa caùc toå chöùc. - Ñaõ ñöôïc ñaùnh giaù thöû nghieäm thaønh coâng thoaû maõn caùc tieâu chuaån cuûa chính quyeàn haønh chính vaø vieäc ñaùnh giaù thöû nghieäm ñoù veà cô baûn laø töông ñöông vôùi caùc khuyeán nghò noùi treân. c). Tröôùc khi chaáp nhaän caùc trang thieát bò cöùu sinh chöa qua chính quyeàn haønh chính xeùt duyeät, chính quyeàn haønh chính phaûi ñaûm baûo raèng trang thieát bò cöùu sinh ñoù thoaû maõn caùc yeâu caàu ñaõ ñöôïc quy ñònh. d). Caùc trang thieát bò cöùu sinh khoâng coù caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuï theå cho chuùng thì phaûi thoaû maõn caùc yeâu caàu cuûa chính quyeàn haønh chính. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 19 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 1.2 Thöû nghieäm khi cheá taïo: Chính quyeàn haønh chính phaûi yeâu caàu caùc trang thieát bò cöùu sinh ñöôïc thöû nghieäm vaø cheá taïo theo ñuùng tieâu chuaån maãu ñaõ xeùt duyeät. 1.3. Vaät lieäu cheá taïo - Ñöôïc cheá taïo vôùi chaát löôïng vaø vaät lieäu thích hôïp. - Khoâng bò hö hoûng khi caát giöõ trong khoaûng thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí töø 300C ñeán 650C. - Laøm vieäc toát trong khoaûng thay ñoåi nhieät ñoä nöôùc bieån töø -10C ñeán 300C neáu chuùng phaûi tieáp xuùc vôùi nöôùc bieån. - Chính quyeàn haønh chính phaûi xaùc ñònh thôøi gian söû duïng cuûa caùc trang thieát bò cöùu sinh coù xu höôùng bò hö hoûng theo thôøi gian. 1.4. Vò trí laép ñaët: Vò trí laép ñaët caåu xuoàng phaûi ñöôïc boá trí sao cho ñaûm baûo haï phöông tieän cöùu sinh xuoáng nöôùc ñöôïc an toaøn, sau khi ñaõ löu yù ñeán khoaûng caùch chaân vòt cuûa taøu vaø caùc phaàn nhoâ ra cuûa thaân taøu, ñoàng thôøi phaûi löu yù ñeán caùc caåu xuoàng cöùu sinh ñöôïc thieát keá ñaëc bieät ñeå haï xuoàng theo phöông phaùp rôi töï do. Phöông tieän cöùu sinh coù theå haï xuoáng nöôùc ôû vuøng maïn phaúng cuûa taøu. Neáu ñöôïc boá trí ôû phía tröôùc taøu thì phaûi ñöôïc boá trí sau vaùch choáng va hoaëc trong khu vöïc ñöôïc baûo veä. Chính quyeàn haønh chính ñaëc bieät quan taâm ñeán ñoä beàn cuûa thieát bò haï. 1.5 Caùc chæ daãn khi söû duïng: Phaûi coù caùc baûn höôùng daãn hoaëc caùc kyù hieäu ôû treân hay gaàn caùc trang thieát bò cöùu sinh vaø vò trí caùc thieát bò ñieàu khieån haï phöông tieän cöùu sinh. - Minh hoaï coâng duïng cuûa caùc thieát bò ñieàu khieån vaø trình töï söû duïng caùc thieát bò ñoù, vaø neâu ñöôïc caùc höôùng daãn hoaëc löu yù coù lieân quan. - Deã nhìn thaáy ñöôïc trong ñieàu kieän chieáu saùng söï coá. - Duøng caùc kyù hieäu phuø hôïp vôùi caùc khuyeán nghò cuûa caùc toå chöùc. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2 Luaän Vaên Toát Nghieäp Trang 20 TGHD: Th.S Nguyeãn Thaùi Vuõ 1.6. Haï vaø keùo xuoàng cöùu sinh leân taøu a). Phaûi trang bò thieát bò haï thoaû maõn caùc yeâu caàu cuûa quy ñònh cho taát caû caùc phöông tieän cöùu sinh. b). Moãi phöông tieän cöùu sinh phaûi ñöôïc trang bò moät thieát bò naâng haï vaø ôû trong traïng thaùi saün saøng laøm vieäc hieäu quaû. c). Caùc thieát bò ñeå haï vaø chuyeån xuoàng cöùu sinh ñoù veà choã cuõ phaûi sao cho ngöôøi söû duïng thieát bò ñoù ôû treân taøu coù khaû naêng quan saùt ñöôïc phöông tieän cöùu sinh trong suoát thôøi gian haïvaø chuyeån xuoàng cöùu sinh ñoù veà choã cuõ treân taøu. d). Ñoái vôùi moïi phöông tieän cöùu sinh gioáng nhau ñöôïc trang bò treân taøu, chæ ñöôïc duøng moät kieåu cô caáu ñeå giaûi phoùng phöông tieän. e). Vieäc chuaån bò vaø thao taùc phöông tieän cöùu sinh taïi traïm haï baát kyø khoâng laøm caûn trôû vieäc chuaån bò vaø thao taùc nhanh choùng phöông tieän cöùu sinh hoaëc xuoàng cöùu sinh. f). Caùc caùp haï, neáu duøng phaûi coù ñoä daøi ñeå phöông tieän cöùu sinh ñaït tôùi maët nöôùc khi taøu ôû traïng thaùi khoâng taûi nhoû nhaát, trong ñieàu kieän chuùi baát lôïi vaø nghieâng ngang 200 veà phía maïn baát kyø. g). Trong quaù trình chuaån bò vaø haï phöông tieän cöùu sinh, thieát bò haï ñoù vaø khu vöïc maët nöôùc haï phaûi ñöôïc chieáu saùng ñaày ñuû baèng caùc ñeøn laáy töø nguoàn ñieän söï coá. h). Phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa nöôùc trong taøu xaû vaøo phöông tieän cöùu sinh trong thôøi gian rôøi taøu(luùc naâng haï). i). Neáu coù nguy cô vaây giaûm laéc cuûa taøu laøm hö hoûng phöông tieän cöùu sinh ñaõ ñöôïc haï, thì phaûi coù thieát bò döøng töø nguoàn naêng löôïng söï coá, ñeå thu caùc vaây giaûm laéc vaøo trong taøu, treân laàu laùi phaûi coù caùc duïng cuï chæ baùo vieäc duøng nguoàn naêng löôïng söï coá ñeå bieát tö theá caùc vaây giaûm laéc. SVTH:Phan Hoàng Taâm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Lôùp 42TT-2
- Xem thêm -