Tài liệu Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Đồ án tốt nghiệp Thiết kế bảo vệ rơ le cho trạm biến áp án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp CH MÔ T 1.1. IT C B O V - THÔNG S CHÍNH MÔ T I T NG i t ng b o v là tr m bi n áp 220/110/35kV có hai máy bi n áp t ng u B1 và B2 p t NG NG 1: c m c song song v i nhau. Hai máy bi n áp này m t ngu n c a HT . H th ng n(HT ) cung c p c cung n thanh góp 220kV c a tr m bi n áp qua ng dây kép D. Phía trung và h áp c a tr m có n áp 110kV và 35kV a n các ph t i. BI1 N1 / BI4 N2/ BI2 D N2 N1 HT§ 220kV 110kV N3 / BI3 N3 35kV Hình 1.1. S 1.2. 1.2.1. 1.2.2. nguyên lý và các v trí t b o v c a tr m bi n áp THÔNG S CHÍNH th ng n HT : có trung tính n i t Công su t ng n m ch ch c c i: SNmax = 1500MVA Công su t ng n m ch XOH = 1,2 X1H ch c c ti u: SNmax = 0,75.1500 = 1125MVA ng dây D: Chi u dài ng dây: L = 75km; n kháng th t thu n: X1 = 0,309 n kháng th t không: X0 = 2.X1 /km 1.2.3. Máy bi n áp: Lo i t ng u 3 pha 3 cu n dây SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 1 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Có 3 c p n áp: 230/121/38,5kV Công su t 125/125/62,5MVA u dây: YN – Auto – d11(Y 0 Gi i h n u ch nh - 11) n áp: U c = ±10% n áp ng n m ch ph n tr m c a các cu n dây UN C-T = 11% UN C-H = 31% UN % UN T-H = 19% 1.3. CH N MÁY C T, MÁY BI N DÒNG 1.3.1. Máy c t n: - Máy c t n - n áp: U - Dòng c ch n theo u ki n sau: m MC Ilvcb - n nh nhi t: I2nh .t nh ≥ BN (ch ki m tra v i máy c t có I - n nh l c - ng u ki n c t: I N ÁP Umg m MC n: I N, MÁY BI N n: i t MC m 1000A) ixk I’’. Trong ó: Ilvcb – dòng làm vi c c ng b c l n nh t qua máy c t ng v i dòng công su t l n nh t i qua khi quá t i s c . I lvcb = k qtsc .Idm B = 1, 4. Sdm B 3.U dm B i xk = 2.1,8.I'' I'' = I''Nmax .I cb I’’ – dòng ng n m ch hi u d ng toàn ph n l n nh t khi ng n m ch p n áp 220 110 35 Thông s tính toán Um (kA) 230 121 38,5 S m (MVA) 125 125 62,5 Ilvcb (kA) 0,439 0,835 1,312 I''Nmax Icb 9,013 5,262 1,866 0,328 0,656 2,062 I'' (kA) 2,956 3,452 3,848 Ixk (kA) 7,525 8,787 9,795 ng 1.1. Thông s tính toán l a ch n thi t b p n áp Thông s máy c t Ki u máy c t Um (kV) Im (kA) SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 ch t Kích th c I n áp I t xung (kV) (kA) (kA) d (mm) h (mm) Trang 2 án t t nghi p 220 110 35 Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 3AQ1 3AQ1 8BK20 245 123 36 4 4 2,5 1 1 2 1050 550 175 40 40 31,5 100 1410 100 1410 80 1500 5135 3715 2200 ng 1.2. Thông s máy c t 1.3.2. Máy bi n dòng n: Máy bi n dòng n c ch n theo u ki n sau: n áp: U m BI Umg - Dòng n: I m BI Ilvcb - Ph t i: Z Z2 =r2 m BI - n nh nhi t: (k nh I1dm ) 2 .t nh ≥ BN (ch ki m tra v i máy c t có I m 1000A) - n nh 2.k ldd .I1dm ≥ i xk . ng: Lo i BI Um (kV) H-220-5T K-110M HP-35 220 110 35 Dòng n m 600 1000 2000 5 5 5 p Ph t i chính ) c p Th c p xác 0,5 p p 1,2 0,8 2 ng 1.3. Thông s máy bi n dòng 1.3.3. Máy bi n Máy bi n 54 75 145 n n áp: n áp c ch n theo u ki n sau: n áp: U m BU Umg p chính xác: phù h p v i yêu c u c a các d ng c - Công su t nh m c: S m BU S2. p n áp I (kA) Thông s BU U m (V) Lo i BU 220 KH -220-58 110 KH -110-57 35 3HOM-35 Cu n s c p Cu n th Cu n th p p ph 220000/ 3 100/ 3 110000/ 3 100/ 3 35000/ 3 100/ 3 ng 1.4. Thông s máy bi n SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 100 100 100/3 o Công su t c i (VA) 2000 2000 1200 n áp Trang 3 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp CH NG 2: TÍNH NG N M CH PH C V B O V R LE Ng n m ch là hi n t ng n i t t hai m có n th khác nhau c a m ch n b ng m t v t d n có t ng tr không áng k . Tr m bi n áp ch làm vi c an toàn, tin c y v i h th ng b o v r le tác ng nhanh, nh y và m b o tính ch n l c l a ch n và ch nh nh các thi t này, ph i d a trên k t qu tính toán ng n m ch, c th là dòng ng n m ch i qua các BI khi x y ra các d ng ng n m ch. Yêu c u c a vi c tính toán ng n m ch là ph i xác nh c dòng ng n ch l n nh t (Imax) ph c v cho vi c ch nh nh r le và dòng ng n m ch nh nh t (Imin) ki m tra nh y cho r le ã c ch nh nh. Trong h th ng n (HT ) ng i ta th ng xét các d ng ng n m ch sau: - Ng n m ch 3 pha N (3); - Ng n m ch 2 pha N (2); - Ng n m ch 2 pha ch m t N(1,1); - Ng n m ch 1 pha N (1). 2.1. CÁC GI THI T C B N - Các máy phát TÍNH NG N M CH. n không có hi n t ch pha gi a các véct s c n ng dao ng công su t ngh a là góc ng c a máy phát là không thay i và x p x ng không. - Tính toán th c t cho th y ph t i h u nh không tham gia vào dòng ng n m ch quá quá ban - ban u, do v y ta b qua ph t i khi tính toán ng n m ch u. th ng t không bão hoà: gi thi t này làm cho phép tính t nhi u b i vì ta xem m ch là tuy n tính nên có th dùng ph ch ng - n gi n i ng pháp x p tính toán. qua i i n tr n áp > 1000V thì b qua n tr vì R << X. n áp < 1000V thì không th b qua R vì R > 1/3 X. - qua n dung. - qua dòng n t hoá c a máy bi n áp. th ng n 3 pha là i x ng. - Các tính toán c th c hi n trong h SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 nv t ng i. Trang 4 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2.2 CH N CÁC IL Ta ch n NG C B N. Scb = S B = 125 MVA; Ucb = Utb ( n áp trung bình c a các c p t ng ng): - Ucb1 = 220 kV; - Ucb2 = 110 kV; - Ucb3 = 35 kV. Do ó dòng nc b nt ng ng v i các c p n áp là: I cb1 = Scb 125 = = 0,328 kA; 3.220 3.U cb1 I cb2 = 125 Scb = = 0,656 kA; 3.110 3.U cb2 I cb3 = 125 Scb = = 2,062 kA. 3.35 3.U cb3 2.2.1. Tính toán thông s các ph n t . 1) a) th ng ch n: c c i (SN = SN max): n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: X1H max = X 2H max = Scb 125 = = 0,083. SN max 1500 n kháng th t không: X0H max = 1,2 X1H max = 1,2.0,083 = 0,100 b) ch c c ti u (SN = SN min): n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: X1H min = X 2H min = Scb 125 = = 0,111. SN min 0,75.1500 n kháng th t không: X0H min = 1,2 X1H min = 1,2.0,111 = 0,133 2) ng dây: n kháng th t thu n và n kháng th t ngh ch: X1D = X 2D = X1.L. Scb 125 = 0,309.75. = 0,060 2 Ucb 2202 n kháng th t không: X0D = 2X1D = 2.0,060 = 0,120 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 5 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 3) Máy bi n áp t ng u. a) n áp ng n m ch ph n tr m c a cu n dây MBA t ng u công th c sau: 1 U NC % = [ U N C-T % + U N C-H % - U N T-H %] 2 1 = [11% + 31% - 19%] = 11,5% 2 1 U NT % = [ U N C-T % + U N T-H % - U N C-H %] 2 1 = [11% + 19% - 31%] = - 0,5% = 0 2 1 U NH % = [ U N C-H % + U N T-H % - U N C-H %] 2 1 = [31% + 19% - 11%] = 19,5% 2 b) Tính n kháng c a các cu n dây Cu n cao: U % S 11,5 125 X C = NC . cb = . = 0,115 100 Sdm 100 125 Cu n trung: U % S X T = NT . cb = 0 100 Sdm Cu n h : U % S 19,5 125 X H = NH . cb = . = 0,195 100 Sdm 100 125 2.2.2. c tính theo thay th : 1) Th t thu n: SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 6 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2) Th t ngh ch: 3) Th t không: 2.2.3. Tính toán ng n m ch c a tr m. BI4 N1 BI1 N2/ / BI2 D N2 N1 HT§ 220kV 110kV N3 / BI3 N3 35kV Hình 2.4. S n i các n chính c a tr m và m c n tính ng n m ch SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 7 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp 2.3. CÁC S TÍNH TOÁN: Tính toán dòng ng n n ng n m ch và ch c c ti u bao g m 4 s 1: khi h th ng ch c th c hi n trong ch c c i : c c i và tr m v n hành 1 máy bi n áp cl p (SN max, 1MBA); 2: khi h th ng song (SN max, 2MBA); 3: khi h th ng ch ch c c i và tr m v n hành 2 máy bi n áp song c c ti u và tr m v n hành 1 máy bi n áp cl p (SN min, 1MBA); 4: khi h th ng song (SN min, 2MBA); ch c c ti u và tr m v n hành 2 máy bi n áp song s 1 và s 2 d ng ng n m ch tính toán: N(3), N(1,1), N(1); s 3 và s 4 d ng ng n m ch tính toán: N(2), N (1,1), N(1). m ng n m ch tính toán. Phía 220 kV: N1 và N1’; Phía 110 kV: N2 và N2’; Phía 35 kV: N 3 và N3’. 2.3.1. 1(SNmax, 1MBA). 1) Ng n m ch phía 220kV. thay th th t thu n, th t ngh ch và th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 8 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X = X = X1H max + X1D 0,060 = 0,083 + = 0,113 2 2 X 0D ) // (X C + X H ) 2 X (X 0H max + 0D ) . (X C + X H ) 2 = X 0D X0H max + + XC + XH 2 0,120 (0,100 + ) . (0,115 + 0,195) 2 = 0,120 0,100 + + 0,115 + 0,195 2 = 0,106 X = (X0H max + a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng I (3) N = I1 = n m ng n m ch N1 E 1 = = 8,850 X 0,113 Phân b dòng qua các BI m N1: không có dòng qua các BI m N’1: IBI1 = I = 8,850 Dòng qua các BI khác b ng không. b) Ng n m ch hai pha ch m t N(1,1). n kháng ph X (1,1) = ∆ X .X X +X Các thành ph n dòng I1Σ = n và = 0,113.0,106 = 0,055 0,113 + 0,106 n áp. E 1 = = 5,952 X + X ∆ 0,113 + 0,055 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 9 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp I 2 Σ = - I1Σ . X 0Σ 0,106 = −2,881 = - 5,952. X 2 + X 0Σ 0,113 + 0,106 I 0Σ = - I1Σ . X2Σ 0,113 = - 3,071 = - 5,952. X 2 + X0Σ 0,113 + 0,106 U1N = U 2N = U 0N = - I0Σ . X 0Σ = - (-3,071).0,106 = 0,325 Phân b dòng n th t không. - U0 Σ - 0,325 = −2,031 = X 0D 0,120 X 0H + 0,100 + 2 2 - U0Σ - U 0Σ - 0,325 = I 0B = = = - 1,048 X 0B X C + X H 0,115 + 0,195 I 0HT = Phân b dòng qua các BI: m N 1: IBI1 = I0B = 1,048 IBI4 = 3I0B = 3.I0B.Icb1 = 3.1,048.0,328 = 1,031kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1 I1BI1 = I = 5,952 I2BI1 = I = -2,881 I0BI1 = I0HT = -2,031 g g g I BI1 = a 2 I1Σ + a I 2Σ + I 0HT  1  1 3 3 = − − j  5,952 +  − + j  (-2,881) - 2,031 2  2   2  2 = -3,567 - j7,650 = 8,440 IBI4 = 3.I0B = 1,031kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (1) = 0,113 + 0,106 = 0, 219 ∆ = X2 + X Các thành ph n dòng n và SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 n áp t i ch ng n m ch Trang 10 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp I1Σ = I 2Σ = I 0 Σ = E 1 = 3,012 = X + X ∆ 0,113 + 0, 219 U 0N = - I0 Σ .X 0Σ = - 3,012.0,106 = - 0,319 Phân b dòng th t không. - U 0N - U 0N -(-0,319) = 1,994 = = X 0D 0,120 X 0HT X 0,100 + 0H max + 2 2 I 0B = I0 Σ - I0HT = 3,012 -1,994 = 1,018 I 0HT = Trong h n v có tên. I0B = 1,018.I cb1 = 1,018.0,328 = 0,334kA Phân b dòng qua các BI. m N1: IBI1 = I0B = 1,018 IBI4 = 3.I0B = 3.0,334 = 1,002kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1. I1BI1 = I = 3,012 I2BI1 = I = 3,012 I0BI1 = I0HT = 1,994 IBI1 = I + I2 + I0HT = 3,012 + 3,012 + 1,994 = 8,018. IBI4 = 3.I0B = 3.0,334 = 1,002kA Dòng qua các BI khác b ng không. 2) Ng n m ch phía 110kV. thay th th t thu n, th t ngh ch và th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 11 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp X 2H max 0,083 XC BI1 0,115 X2D 0,060 XT 0 N'2 BI2 X2 0,228 220 kV N2 N2 I2 U2N Hình 2.9. S thay th TTN Trong ó: X = X = X1H max + X1D + XC + XT 2 0,060 + 0,115 = 0,228 2 X   X =  (X 0H max + 0D + X C ) // X H  + X T 2   X 0,120 (X 0H max + 0D + X C ) . X H (0,100 + + 0,115) .0,195) 2 2 = = X 0D 0,120 X 0H max + + XC + X H 0,100 + + 0,115 + 0,195 2 2 = 0,114 = 0,083 + a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng I (3) N = I1 = n m ng n m ch N2 E 1 = = 4,386 X 0, 228 Phân b dòng qua các BI SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 12 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp m N2: IBI1 = I = 4,386 IBI2 = I = 4,386 không có dòng qua các BI m N’2: IBI1 = I = 4,386 Dòng qua các BI khác b ng không. t N(1,1). b) Ng n m ch hai pha ch m n kháng ph X ∆(1,1) = X .X X +X Các thành ph n dòng = 0, 228.0,114 = 0,076 0, 228 + 0,114 n và n áp. E 1 = 3,289 I1Σ = = X + X ∆ 0, 228 + 0,076 I 2 Σ = - I1Σ . X 0Σ 0,114 = −1,096 = - 3,289. X + X 0Σ 0,228 + 0,114 I 0Σ = - I1Σ . X2Σ 0,228 = - 2,193 = - 3,289. X + X0Σ 0, 228 + 0,114 U1N = U 2N = U 0N = - I 0Σ . X 0Σ = - (-2,193).0,114 = 0,250 Phân b dòng n th t không. Dòng th t không ch y qua phía 110kV c a máy bi n áp I0T = I = -2,193 Dòng th t không t h th ng v m ng n m ch. - U 0N - 0,250 = = −0,910 X 0D 0,120 X 0H max + + X C 0,100 + + 0,115 2 2 Dòng th t không qua cu n chung c a máy bi n áp(h n v có tên) I 0HT = I 0C = I0ch = I0T. Icb2 – I0C. Icb1 = 2,193.0,565 – 0,190.0,328 = 1,14kA Dòng qua dây trung tính c a máy bi n áp. ITT = 3. I0ch = 3. 1,140 = 3,420kA Phân b dòng qua các BI: m N 2: Dòng qua BI1 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 13 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp I1BI1 = I = 3,289 I2BI1 = I2 = -1,096 I0BI1 = I0HT = -0,910 g g g I BI1 = a 2 I1Σ + a I 2Σ + I 0HT  1  1 3 3 = − − j  3,289 +  − + j  (-1,096) - 0,910 2 2 2 2     = -2,007 - j3,798 = 4,295 Dòng qua BI2 I1BI2 = I = 3,289 I2BI2 = I2 = -1,096 I0BI2 = I0T = -2,193 g g g I BI2 = a 2 I1Σ + a I 2 Σ + I0T  1  1 3 3 = − − j 3,289 + j − +    (-1,096) - 2,193 2 2 2 2     = -3,290 - j3,800 = 5,024 IBI4 = ITT = 3,420kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’2: IBI1 = 4,295 IBI4 = ITT = 3,420kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (1) + X = 0,228 + 0,114 = 0,342 ∆ =X Các thành ph n dòng n và I1Σ = I 2Σ = I 0 Σ = n áp t i ch ng n m ch E 1 = 1,754 = X + X ∆ 0, 228 + 0,342 U 0N = - I0 Σ .X 0Σ = -1,754.0,114 = - 0,200 Phân b dòng th t không. Dòng th t không ch y qua cu n trung v m ng n m ch N2. I0T = I = 1,754 SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 14 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Dòng th t không t h th ng v m ng n m ch - U 0N - U 0N = X 0D X 0HT X + XC 0H max + 2 -(-0,200) = 0,727 = 0,120 0,100 + + 0,115 2 Dòng th t không ch y qua cu n cao v m ng n m ch N 2. I0C = I0HT = 0,727. Dòng th t không ch y qua cu n dây chung c a máy bi n áp I0ch = I0T. Icb2 – I0C. Icb1 = 1,754.0,656 – 0,727.0,328 = 0,912kA Dòng qua dây trung tính c a máy bi n áp I 0HT = ITT = 3.I0ch = 3. 0,912 = 2,736kA Phân b dòng qua các BI. m N 2: Dòng qua BI1. I1BI1 = I = 1,754 I2BI1 = I = 1,754 I0BI1 = I0HT = 0,727 IBI1 = I + I2 + I0HT = 1,754 + 1,754 + 0,727 = 4,235 IBI2 = 3. I = 3.1,754 = 5,262 IBI4 = ITT = 2,736kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’2: IBI1 = 4,235 IBI4 = ITT = 2,736kA Dòng qua các BI khác b ng không. 3) Ng n m ch phía 35kV. Cu n dây 35kV c a máy bi n áp n i do v y ch tính ng n m ch 3 pha N(3). thay th . SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 15 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X1D + XC + XH 2 0,060 = 0,083 + + 0,115 + 0,195 = 0,413 2 Dòng ng n m ch t h th ng n m ng n m ch N2 X = X1H max + I (3) N = I1 = E 1 = = 2,421 X 0, 413 Phân b dòng qua các BI m N3: IBI1 = IBI3 = I = 2,421 Dòng qua các BI khác b ng không. m N’3: IBI1 = I = 2,421 Dòng qua các BI khác b ng không. T k t qu tính toán trên ta có b ng t ng k t tính ng n m ch cho s 1 (SN max, 1 MBA). Phía NM m NM ng NM (3) N1 220kV N'1 110kV N2 N N(1,1) N(1) N(3) N(1,1) N(1) N(3) N(1,1) N(1) SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 BI1 0 1,048 1,018 8,850 8,440 8,018 4,386 4,295 4,235 Dòng qua các BI BI2 BI3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,386 0 5,024 0 5,262 0 BI4(kA) 0 1,031 1,002 0 1,031 1,002 0 3,420 2,736 Trang 16 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp N'2 35kV N3 N'3 N(3) N(1,1) N(1) N(3) N(3) 4,386 4,295 4,235 2,421 2,421 0 0 0 2,421 0 0 0 0 0 0 ng 2.1. B ng t ng k t tính ng n m ch cho s 2.3.2. 0 3,420 2,736 0 0 1 2(SN max, 2 MBA). 1) Ng n m ch phía 220kV. X 2H max 0,083 X2D 0,060 BI1 N'1 N1 X2 0,113 N1 I2 U2N 220 kV Hình 2.13. S SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 thay th TTN. Trang 17 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp Trong ó: X1D 0,060 = 0, 083 + = 0,113 2 2 X 0,120 = 0,160 X 0HT = X 0H max + 0D = 0,100 + 2 2 X + XH X 0B = (X C + X H ) //(X C + X H ) = C 2 0,115 + 0,195 = = 0,155 2 X .X 0,160 .0,155 X = X0HT // X 0B = 0HT 0B = = 0,079 X 0HT + X 0B 0,160 + 0,155 X = X = X1H max + a) Ng n m ch 3 pha N(3). Dòng ng n m ch t h th ng I (3) N = I1 = n m ng n m ch N1 E 1 = = 8,850 X 0,113 Phân b dòng qua các BI m N1: không có dòng qua các BI m N’1: IBI1 = I = 8,850 Dòng qua các BI khác b ng không. b) Ng n m ch hai pha ch m n kháng ph X ∆(1,1) = X .X X +X Các thành ph n dòng I1Σ = t N(1,1). = n và 0,113.0,079 = 0,047 0,113 + 0,079 n áp. E 1 = = 6,250 X + X ∆ 0,113 + 0,047 I 2 Σ = - I1Σ . X 0Σ 0,079 = - 6,250. = −2,572 X + X 0Σ 0,113 + 0,079 I 0Σ = - I1Σ . X2Σ 0,113 = - 6,250. = - 3,678 X + X 0Σ 0,113 + 0,079 U1N = U 2N = U 0N = - I 0Σ . X 0Σ = - (-3,678).0,079 = 0, 291 Phân b dòng n th t không. SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 Trang 18 án t t nghi p Thi t k b o v r le cho tr m bi n áp I 0HT = I 0B = - U 0N - 0,291 = −1,819 = X 0HT 0,160 - U 0N - 0,291 = = - 1,877 X 0B 0,155 Dòng ng n m ch t h th ng v g m ng n m ch. g g I HT = a 2 I1Σ + a I 2 Σ + I0HT  1  1 3 3 = − − j  6,250 +  − + j  (-2,572) -1,819 2 2 2 2     = -3,658 - j7,640 = 8,471 Dòng ng n m ch qua cu n dây phía cao c a m i máy bi n áp I 0B −1,877 = = −0,939 2 2 Trong h n v có tên. I0C = 0,939. Icb1 = 0,939. 0,328 = 0,308kA Dòng n th t không qua dây trung tính MBA. I 0C = ITT = 3.I0ch = 3.I0C = 3. 0,308 = 0,924kA Phân b dòng qua các BI: m N 1: IBI1 = I0C = 0,939 IBI4 = ITT = 0,924kA Dòng qua các BI khác b ng không. m N’1: Dòng qua BI1 I BI1 = I HT + I 0C = - 3,658 - j7,640 - 0,939 = - 4,579 - j7,640 = 8,916 IBI4 = ITT = 0,924kA Dòng qua các BI khác b ng không. c) Ng n m ch 1 pha N(1). n kháng ph X (1) + X = 0,113 + 0,079 = 0,192 ∆ =X Các thành ph n dòng n và SVTH: Tr n V n Phúc – KT – K26 n áp t i ch ng n m ch Trang 19
- Xem thêm -