Tài liệu Thiết kế bài giảng ngữ văn 9 -tập 1

  • Số trang: 507 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 62174 tài liệu

Mô tả:

TS. NguyÔn V¨n §−êng (Chñ biªn) ThS. Hoμng D©n ThiÕt kÕ Bμi gi¶ng Ng÷ v¨n Trung häc c¬ së v TËp MéT (T¸i b¶n cã söa ch÷a vµ bæ sung) Nhμ xuÊt b¶n Hμ Néi 1 Lêi nãi ®Çu §Ó thiÕt thùc gãp phÇn tham gia Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc Trung häc c¬ së (THCS) n¨m 2000 – 2006, triÓn khai d¹y häc ®¹i trµ ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa (SGK) Ng÷ v¨n líp 9, chóng t«i biªn so¹n bé s¸ch tham kh¶o: ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ng÷ v¨n 9 theo h−íng tÝch hîp, tÝch cùc, b¸m s¸t ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn (SGV), s¸ch Bµi tËp Ng÷ v¨n 9 do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh n¨m 2005. Bé s¸ch gåm 2 tËp: – TËp 1 gåm 17 bµi (18 tuÇn), 5 tiÕt/ tuÇn, 90 tiÕt. – TËp 2 gåm 17 bµi (17 tuÇn), 5 tiÕt/ tuÇn, 85 tiÕt. C¶ n¨m gåm 34 bµi (35 tuÇn), 175 tiÕt. VÒ c¬ b¶n, chóng t«i vÉn dùa vµo cuèn S¸ch gi¸o viªn Ng÷ v¨n 9 ®Ó thiÕt kÕ c¸c bµi häc. Tõ h−íng dÉn ho¹t ®éng cña c¸c t¸c gi¶, chóng t«i lùa chän, c©n nh¾c, cô thÓ ho¸ nh÷ng kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt trong tÊt c¶ c¸c b−íc tiÕn tr×nh d¹y − häc, h−íng dÉn t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm, ®äc – hiÓu chi tiÕt hoÆc tæng kÕt, luyÖn tËp… HÖ thèng c©u hái, bµi tËp vµ nh÷ng ®Þnh h−íng, kÕt luËn… ®Òu thÓ hiÖn tÝnh tÝch hîp vµ tÝch cùc, tr−íc hÕt lµ tÝch hîp ngang gi÷a 3 phÇn: V¨n häc, TiÕng ViÖt, TËp lµm v¨n trong mét ®¬n vÞ bµi häc, trong mçi tiÕt häc; cïng víi tÝch hîp däc ë ph¹m vi kiÕn thøc ®ang häc víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tiÕt tr−íc, bµi tr−íc, n¨m tr−íc… Chóng t«i biªn so¹n mét sè bµi tËp nhanh, bµi tËp bæ trî, bµi ®äc tham kh¶o, ®−îc s−u tÇm tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau víi môc ®Ých cung cÊp thªm tíi c¸c thÇy, c« gi¸o mét sè tµi liÖu, ®Ó trªn c¬ së ®ã, më réng vµ ®µo s©u bµi d¹y. H−íng tíi ng−êi häc, xuÊt ph¸t tõ ng−êi häc, ®Æt m×nh vµo t©m thÕ vµ hoµn c¶nh cña ng−êi häc (häc sinh líp 9) lµ môc tiªu cã tÝnh nguyªn t¾c cña chóng t«i. Tõ nhËn thøc ®ã, chóng t«i x¸c ®Þnh c¸c néi dung, biÖn ph¸p, h×nh thøc tÝch hîp phï hîp cho tõng kiÓu v¨n b¶n, tõng bµi häc, tiÕt häc; tÊt nhiªn kh«ng m¸y mãc mµ cè g¾ng linh ho¹t, lÊy kÕt qu¶ cÇn ®¹t víi yªu cÇu gi¶m t¶i vµ võa søc ®Ó lùa chän, tr¸nh cøng nh¾c vµ khiªn c−ìng. Chóng t«i xin ®−îc nhÊn m¹nh mét lÇn n÷a r»ng, cuèn s¸ch ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ng÷ v¨n 9 nµy còng nh− bé s¸ch ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n 6, 7, 8 ®· 2 xuÊt b¶n, hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ thiÕt kÕ mÉu, kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc mçi thiÕt kÕ riªng cña tõng gi¸o viªn ®ang h»ng ngµy ®øng líp. Chóng t«i hy väng s¸ch sÏ cã Ých gióp c¸c thÇy, c« gi¸o n©ng cao hiÖu qu¶ bµi d¹y cña m×nh. Dï ®· rÊt cè g¾ng vµ thËn träng trong khi biªn so¹n, cã khi cô thÓ ho¸ nh÷ng gîi ý trong s¸ch gi¸o khoa, trong s¸ch gi¸o viªn, còng cã khi m¹nh d¹n nªu ra nh÷ng kiÕn gi¶i riªng cña m×nh mong ®−îc ®æi trao, bµn luËn…, nh−ng do tr×nh ®é cã h¹n, bé s¸ch kh«ng tr¸nh khái h¹n chÕ, thiÕu sãt. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng lêi nhËn xÐt, phª b×nh. Nh©n dÞp n¨m häc míi 2007 − 2008 chóng t«i xin tr©n träng giíi thiÖu víi quÝ b¹n ®äc vµ ®ång nghiÖp bé s¸ch ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ng÷ v¨n THCS líp 9, t¸i b¶n lÇn thø nhÊt cã söa ch÷a vµ bæ sung. t¸c gi¶ TS. NGuyÔn v¨n ®−êng (Chñ biªn) ThS. Hoμng D©n 3 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ng÷ v¨n 9 - TËp mét TS. NguyÔn v¨n ®−êng (Chñ biªn) Nhμ xuÊt b¶n Hμ néi ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: NguyÔn kh¾c o¸nh Biªn tËp: Ph¹m quèc tuÊn VÏ b×a: Tr×nh bµy: Söa b¶n in: NguyÔn TuÊn th¸i s¬n - s¬n l©m ph¹m quèc tuÊn In 1000 cuèn, khæ 17 x 24 cm, t¹i C«ng ty in Th¸i Nguyªn. GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè: 115 − 2007/CXB/107−13 TK − 26/HN. In xong vµ nép l−u chiÓu quý IV/2007. 4 Bμi 1 TuÇn 1 TiÕt 1 - 2 V¨n häc Phong c¸ch Hå ChÝ Minh ( TrÝch) (V¨n b¶n nhËt dông) Lª Anh Trµ A. KÕt qu¶ cÇn ®¹t 1. KiÕn thøc: ThÊy râ vÎ ®Ñp v¨n ho¸ trong phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: §ã lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i. Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c Hå, häc sinh (HS) cã ý thøc tu d−ìng, häc tËp vµ rÌn luyÖn theo g−¬ng cña B¸c. 2. TÝch hîp víi TiÕng ViÖt ë bµi C¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i, víi TËp lµm v¨n ë bµi Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh, víi v¨n b¶n ®· häc ë líp 7 (§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå), vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña HS vÒ B¸c. 3. RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu, ph©n tÝch v¨n b¶n nhËt dông. 4. ChuÈn bÞ: − Gi¸o viªn (GV) h−íng dÉn HS s−u tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c trong khu«n viªn Chñ tÞch phñ; cã thÓ tæ chøc xem phim tµi liÖu vÒ B¸c hoÆc tèt nhÊt tæ chøc HS tham quan l¨ng vµ n¬i ë cña B¸c tr−íc hoÆc sau khi häc bµi. − S¸ch: B¸c Hå – Con ng−êi – Phong c¸ch - NhiÒu t¸c gi¶, NXB TrÎ, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 2005. B. ThiÕt kÕ bμi d¹y - häc Ho¹t ®éng 1 DÉn vµo bµi míi * Cã thÓ chän mét trong nh÷ng c¸ch giíi thiÖu sau: 5 1. Cho HS xem ¶nh, tranh B¸c Hå lµm viÖc ë nhµ sµn ViÖt B¾c hoÆc B¸c ®äc b¸o trong v−ên Chñ tÞch phñ, ng«i nhµ sµn cña B¸c ë Hµ Néi, c¶nh B¸c cuèc ®Êt trång rau, B¸c cho c¸ ¨n, B¸c ®¹p guång, t¸t n−íc víi n«ng d©n… Tõ ®ã kh¸i qu¸t phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc, phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. 2. Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi (Ng−êi ®−îc UNESCO phong tÆng danh hiÖu nµy n¨m 1990). Bëi vËy, phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå kh«ng chØ lµ phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ng−êi anh hïng d©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ cña mét nhµ v¨n ho¸ lín, mét con ng−êi cña nÒn v¨n ho¸ t−¬ng lai. 3. Sèng, chiÕn ®Êu, lao ®éng, häc tËp vµ rÌn luyÖn theo g−¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i ®· vµ ®ang lµ mét khÈu hiÖu kªu gäi, thóc giôc mçi ng−êi chóng ta trong cuéc sèng h»ng ngµy. Thùc chÊt néi dung khÈu hiÖu lµ ®éng viªn mçi chóng ta h·y noi theo tÊm g−¬ng s¸ng ngêi cña B¸c, häc theo phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c. VËy vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? §o¹n trÝch d−íi ®©y sÏ phÇn nµo tr¶ lêi cho c©u hái Êy. Ho¹t ®éng 2 H−íng dÉn ®äc − hiÓu kh¸c qu¸t 1. §äc: Giäng chËm r·i, b×nh tÜnh, khóc triÕt. GV ®äc ®o¹n 1, 2 HS ®äc tiÕp ®Õn hÕt bµi. GV nhËn xÐt c¸ch ®äc. 2. Gi¶i thÝch tõ khã: Chän kiÓm tra mét vµi tõ khã trong 12 tõ khã ®· ®−îc chó gi¶i trong môc Chó thÝch SGK, tr. 7. Gi¶i thÝch thªm tõ bÊt gi¸c: mét c¸ch tù nhiªn, ngÉu nhiªn, kh«ng dù ®Þnh tr−íc; ®¹m b¹c: s¬ sµi, gi¶n dÞ, kh«ng cÇu k×, bµy vÏ. 3. KiÓu lo¹i: v¨n b¶n nhËt dông: (nghÞ luËn x· héi) 4. Bè côc cña ®o¹n trÝch: – V¨n b¶n trÝch tõ bµi viÕt Phong c¸ch Hå ChÝ Minh, c¸i vÜ ®¹i g¾n víi c¸i gi¶n dÞ cña Lª Anh Trµ, in trong tËp Hå ChÝ Minh vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam, ViÖn V¨n ho¸ xuÊt b¶n, Hµ Néi, 1990). – V¨n b¶n trÝch cã thÓ chia lµm 3 ®o¹n: + §o¹n 1: Tõ ®Çu … rÊt hiÖn ®¹i: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®iÒu k× l¹ cña phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. + §o¹n 2: TiÕp theo … h¹ t¾m ao: VÎ ®Ñp cô thÓ cña phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå. + §o¹n 3: … cßn l¹i: B×nh luËn vµ kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. HS ph¸t biÓu vÒ thÓ lo¹i v¨n b¶n vµ c¸ch chia ®o¹n cña b¶n th©n. 6 Ho¹t ®éng 3 H−íng dÉn ®äc − hiÓu chi tiÕt 1. §o¹n 1: Con ®−êng h×nh thµnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. + HS ®äc l¹i ®o¹n 1. + GV hái: §o¹n v¨n ®· kh¸i qu¸t vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c Hå nh− thÕ nµo? B»ng nh÷ng con ®−êng nµo Ng−êi cã ®−îc vèn v¨n ho¸ Êy? §iÒu k× l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ g×? V× sao cã thÓ nãi nh− vËy? + HS lÇn l−ît t×m kiÕm, ph¸t hiÖn trong v¨n b¶n, hÖ thèng ho¸, ph©n tÝch vµ suy luËn, ph¸t biÓu. • §Þnh h−íng: − Vèn tri thøc v¨n ho¸ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh hÕt søc s©u réng: Ýt cã vÞ l·nh tô nµo am hiÓu nhiÒu vÒ c¸c d©n téc vµ nh©n d©n thÕ giíi, v¨n ho¸ thÕ giíi s©u s¾c nh− B¸c Hå. C¸ch viÕt so s¸nh bao qu¸t ®Ó kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ cña nhËn ®Þnh. − Nh−ng ®ã kh«ng chØ lµ trêi cho mét c¸ch tù nhiªn, nhê thiªn tµi mµ cßn nhê B¸c ®· dµy c«ng häc tËp, rÌn luyÖn kh«ng ngõng trong suèt bao nhiªu n¨m, suèt cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng. + §i nhiÒu, cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi v¨n ho¸ nhiÒu n−íc, nhiÒu d©n téc, nhiÒu vïng kh¸c nhau trªn thÕ giíi, tõ §«ng sang T©y, tõ B¾c chÝ Nam, kh¾p c¸c ch©u lôc ¸, ¢u, Phi, MÜ… GhÐ l¹i nhiÒu h¶i c¶ng, th¨m c¸c n−íc… + Nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng n−íc ngoµi: Ph¸p, Anh, Nga, Hoa… §ã lµ c«ng cô giao tiÕp quan träng bËc nhÊt ®Ó t×m hiÓu vµ giao l−u v¨n ho¸ víi c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. + Cã ý thøc häc hái toµn diÖn, s©u s¾c… ®Õn møc uyªn th©m, võa tiÕp thu tinh hoa võa phª ph¸n c¸i tiªu cùc cña chñ nghÜa t− b¶n. + Häc trong c«ng viÖc, trong lao ®éng, ë mäi n¬i, mäi lóc. − §iÒu quan träng vµ k× l¹ nhÊt cña phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ: Nh÷ng ¶nh h−ëng quèc tÕ s©u ®Ëm ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®−îc ë Ng−êi, ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam. − Mét lèi sèng rÊt b×nh dÞ, rÊt ph−¬ng §«ng, rÊt ViÖt Nam nh−ng còng ®ång thêi rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i. − Nãi c¸ch kh¸c, chç ®éc ®¸o, k× l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ nh÷ng phÈm chÊt rÊt kh¸c nhau, thèng nhÊt trong 7 mét con ng−êi Hå ChÝ Minh. §ã lµ: truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, ph−¬ng §«ng vµ ph−¬ng T©y, x−a vµ nay, d©n téc vµ quèc tÕ, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ. §ã lµ sù kÕt hîp vµ thèng nhÊt hµi hoµ bËc nhÊt trong lÞch sö d©n téc ViÖt Nam tõ x−a ®Õn nay. Mét mÆt, tinh hoa Hång L¹c ®óc nªn Ng−êi, nh−ng mÆt kh¸c, tinh hoa nh©n lo¹i còng gãp phÇn lµm nªn phong c¸ch Hå ChÝ Minh. (HÕt tiÕt 1, chuyÓn tiÕt 2) 2. §o¹n 2. VÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn trong phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña Ng−êi. + HS ®äc ®o¹n 2. + GV hái: − Phong c¸ch sèng cña B¸c Hå ®−îc t¸c gi¶ ph©n tÝch vµ b×nh luËn trªn nh÷ng mÆt nµo? Em cã thÓ ®äc nh÷ng c©u th¬, kÓ nh÷ng mÈu chuyÖn kh¸c còng nãi vÒ ®iÒu nµy? T¸c gi¶ bµi §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå ®· viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy nh− thÕ nµo? • §Þnh h−íng: − Phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña vÞ Chñ tÞch n−íc ®Çu tiªn cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®−îc t¸c gi¶ kÓ l¹i vµ b×nh luËn trªn mét sè b×nh diÖn sau: − ChuyÖn ë: ng«i nhµ sµn ®éc ®¸o cña B¸c ë Hµ Néi víi nh÷ng ®å ®¹c méc m¹c, ®¬n s¬ (cã thÓ cho HS xem l¹i h×nh ¶nh ng«i nhµ sµn.) − Trang phôc: ¸o bµ ba n©u, ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp, c¸i qu¹t cä, c¸i ®ång hå b¸o thøc, c¸i ra®i«… − ChuyÖn ¨n: ®¹m b¹c víi nh÷ng mãn ¨n d©n téc: c¸ kho, rau luéc, d−a ghÐm, cµ muèi, ch¸o hoa… − Cuéc sèng mét m×nh, kh«ng x©y dùng gia ®×nh, suèt cuéc ®êi hi sinh v× d©n v× n−íc. − Lêi b×nh luËn, so s¸nh: Ch−a cã vÞ nguyªn thñ quèc gia x−a nay nµo cã c¸ch sèng nh− vËy, gi¶n dÞ, l·o thùc ®Õn vËy. §ã lµ nÕp sèng cña c¸c vÞ hiÒn triÕt x−a nh− NguyÔn Tr·i, NguyÔn BØnh Khiªm – nÕp sèng thanh ®¹m, thanh cao. − §äc ®o¹n: T«i chØ cã mét ham muèn, ham muèn tét bËc… ®Õn khi ®ã t«i sÏ… 8 − §©y lµ ®o¹n v¨n rÊt mùc ch©n thµnh, c¶m ®éng lßng ng−êi xuÊt ph¸t tõ tr¸i tim ng−êi ViÖt Nam vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ nhÊt. 3. §o¹n 3: ý nghÜa phong c¸ch Hå ChÝ Minh: + HS ®äc ®o¹n cuèi cïng. + GV hái: ý nghÜa cao ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? • §Þnh h−íng: − Gièng c¸c vÞ danh nho: kh«ng ph¶i tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ®êi, lËp dÞ, mµ lµ c¸ch di d−ìng tinh thÇn, mét quan niÖm thÈm mÜ vÒ lÏ sèng. − Kh¸c c¸c vÞ danh nho: ®©y lµ lèi sèng cña mét ng−êi céng s¶n l·o thµnh, mét vÞ Chñ tÞch n−íc, linh hån cña d©n téc trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chèng MÜ vµ c«ng cuéc x©y dùng CNXH. Ho¹t ®éng 4 H−íng dÉn tæng kÕt vµ luyÖn tËp 1. §Ó lµm râ vµ næi bËt nh÷ng vÎ ®Ñp vµ phÈm chÊt cao quý cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh, ng−êi viÕt ®· dïng nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? − KÕt hîp gi÷a kÓ chuyÖn vµ ph©n tÝch, b×nh luËn. − Chän läc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu. − So s¸nh víi c¸c bËc danh nho x−a, ®èi lËp gi÷a c¸c phÈm chÊt, kh¸i niÖm… − DÉn chøng th¬ cæ, dïng tõ H¸n ViÖt. 2. Tãm l¹i, ta cã thÓ tãm t¾t nh÷ng vÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh nh− thÕ nµo? HS nãi l¹i néi dung môc Ghi nhí, tr.8: sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i, gi÷a vÜ ®¹i vµ gi¶n dÞ. 3. §äc thªm nh÷ng c©u, ®o¹n th¬ nãi vÒ phong c¸ch Hå ChÝ Minh: – B¸c Hå ®ã, chiÕc ¸o n©u gi¶n dÞ, Mµu quª h−¬ng bÒn bØ, ®Ëm ®µ… B¸c Hå ®ã, ung dung ch©m löa hót, Tr¸n mªnh m«ng, thanh th¶n mét vïng trêi, Kh«ng g× vui b»ng ®«i m¾t B¸c Hå c−êi, Quªn tuæi giµ, t−¬i m·i tuæi ®«i m−¬i… 9 Giäng cña Ng−êi kh«ng ph¶i sÊm trªn cao, ThÊm tõng tiÕng Êm vµo lßng mong −íc, Con nghe B¸c t−ëng nghe lêi non n−íc TiÕng ngµy x−a vµ c¶ tiÕng mai sau… – N¬i B¸c ë: sµn m©y, v¸ch giã, S¸ng nghe chim rõng hãt sau nhµ, §ªm tr¨ng mét ngän ®Ìn khªu nhá, "TiÕng suèi trong nh− tiÕng h¸t xa"… – Anh d¾t em vµo câi B¸c x−a, §−êng xoµi hoa tr¾ng, n¾ng ®u ®−a, Cã hå n−íc lÆng s«i t¨m c¸, Cã b−ëi, cam th¬m, m¸t bãng dõa… – Con c¸ r« ¬i chí cã buån, ChiÒu chiÒu B¸c vÉn gäi r« lu«n, Dõa ¬i cø në hoa, ®¬m tr¸i, B¸c vÉn ch¨m c©y t−íi m¸t bån… (Tè H÷u) – Ng−êi th−êng bá l¹i ®Üa thÞt gµ mµ ¨n hÕt mÊy qu¶ cµ xø NghÖ, Tr¸nh nãi to mµ ®i rÊt nhÑ trong v−ên (ViÖt Ph−¬ng) – ViÖc qu©n viÖc n−íc ®· bµn, X¸ch b−¬ng, d¾t trÎ ra v−ên t−íi rau. – Ng−êi ch−a n¨m chôc kªu giµ ®Êy, Mµ ta s¸u ba cßn khoÎ thay, ë ¨n thanh ®¹m, tinh thÇn nhÑ, Lµm viÖc ung dung víi th¸ng ngµy. – ¡n khoÎ, ngñ ngon, lµm viÖc khoÎ, TrÇn mµ nh− thÕ kÐm g× tiªn… 10 – C¶nh rõng ViÖt B¾c thËt lµ hay, V−în hãt chim kªu suèt c¶ ngµy, Kh¸ch ®Õn th× mêi ng« nÕp n−íng, S¨n vÒ th−êng chÐn thÞt rõng quay Non xanh n−íc biÕc tha hå d¹o, R−îu ngät chÌ t−¬i mÆc søc say… (Hå ChÝ Minh) − §äc mét sè mÈu chuyÖn trong s¸ch B¸c Hå – Con ng−êi – Phong c¸ch; ch¼ng h¹n: Kh«ng ph¶i lµ siªu nh©n, chuyÖn B¸c phª b×nh mét «ng t−íng ®Õn muén 10 phót theo giê hÑn, chuyÖn B¸c göi th− chia buån víi gia ®×nh b¸c sÜ Vò §×nh Tông… 4. Ng−êi cã v¨n ho¸ cã ph¶i lµ ng−êi khi nãi hay chen tiÕng n−íc ngoµi, dïng tõ H¸n ViÖt, thÝch ®ua ®ßi theo mèt ¨n mÆc thêi trang míi cho m×nh sµnh ®iÖu? V× sao? Ng−êi cã v¨n ho¸ cã ph¶i lµ ng−êi chØ thÝch ta vÒ ta t¾m ao ta, dï trong dï ®ôc ao nhµ vÉn h¬n! 5. Nh÷ng ng−êi chª bai chÌo cæ, d©n ca, chØ ham mª t«n sïng nh¹c T©y nh¹c Tµu cã ph¶i lµ ng−êi cã v¨n ho¸, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc? 6. Tæ chøc cho HS tham quan B¶o tµng Hå ChÝ Minh, l¨ng B¸c, nhµ sµn cña B¸c. 7. So¹n bµi §Êu tranh cho mét thÕ giíi v× hoµ b×nh. TiÕt 3 TiÕng ViÖt C¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i A. KÕt qu¶ cÇn ®¹t 1. KiÕn thøc: – Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ héi tho¹i ë líp 8. – N¾m ®−îc c¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i häc ë líp 9. 2. TÝch hîp víi V¨n qua v¨n b¶n Phong c¸ch Hå ChÝ Minh, víi TËp lµm v¨n ë bµi Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh. 11 3. KÜ n¨ng: BiÕt vËn dông c¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i trong giao tiÕp x· héi. B. ThiÕt kÕ bμi d¹y - häc Ho¹t ®éng 1 H×nh thµnh kh¸i niÖm Ph−¬ng ch©m vÒ l−îng + GV yªu cÇu HS t×m hiÓu hai vÝ dô 1, 2 ë môc I vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1. C©u tr¶ lêi cña Ba cã lµm cho An tho¶ m·n kh«ng? T¹i sao? 2. Muèn gióp cho ng−êi nghe hiÓu th× ng−êi nãi cÇn chó ý ®iÒu g×? 3. C©u hái cña anh "lîn c−íi" vµ c©u tr¶ lêi cña anh "¸o míi" cã g× tr¸i víi nh÷ng c©u hái – ®¸p b×nh th−êng? 4. Muèn hái – ®¸p cho chuÈn mùc, chóng ta cÇn ph¶i chó ý ®iÒu g×? + HS trao ®æi, th¶o luËn vµ tr¶ lêi: 1. C©u tr¶ lêi cña Ba kh«ng lµm cho An tho¶ m·n v× nã m¬ hå vÒ ý nghÜa. An muèn biÕt Ba häc b¬i ë ®©u (tøc lµ ®Þa ®iÓm häc b¬i), chø kh«ng ph¶i An hái Ba b¬i lµ g×? 2. Muèn gióp cho ng−êi nghe hiÓu th× ng−êi nãi cÇn chó ý xem ng−êi nghe hái vÒ c¸i g×? nh− thÕ nµo? ë ®©u?... 3. Tr¸i víi nh÷ng c©u hái – ®¸p b×nh th−êng v× nã thõa tõ ng÷: – C©u hái thõa tõ c−íi. – C©u ®¸p thõa ng÷ Tõ lóc t«i mÆc c¸i ¸o míi nµy. 4. Muèn hái – ®¸p cho chuÈn mùc, cÇn chó ý kh«ng hái thõa vµ tr¶ lêi thõa. + GV chèt: – Khi giao tiÕp, cÇn nhí nãi cho ®óng, ®ñ, kh«ng thõa, kh«ng thiÕu. + GV chØ ®Þnh 1 HS ®äc chËm, râ Ghi nhí trong SGK. Ho¹t ®éng 2 H×nh thµnh kh¸i niÖm Ph−¬ng ch©m vÒ chÊt + GV yªu cÇu HS ®äc, t×m hiÓu c©u chuyÖn trong SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1. TruyÖn c−êi nµy phª ph¸n thãi xÊu nµo? 2. Tõ sù phª ph¸n trªn, em rót ra ®−îc bµi häc g× trong giao tiÕp? + HS trao ®æi, th¶o luËn vµ tr¶ lêi: 1. TruyÖn c−êi phª ph¸n thãi xÊu kho¸c l¸c, nãi nh÷ng ®iÒu mµ chÝnh m×nh còng kh«ng tin lµ cã thËt. 12 2. Tõ sù phª ph¸n trªn, em rót ra ®−îc bµi häc lµ: kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu m×nh tin lµ kh«ng ®óng hoÆc kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc. + GV chØ ®Þnh 1 HS ®äc chËm, râ Ghi nhí trong SGK. Ho¹t ®éng 3 H−íng dÉn luyÖn tËp Bµi tËp 1: a. Tr©u lµ mét loµi gia sóc nu«i ë nhµ – Thõa côm tõ "nu«i ë nhµ" b. Ðn lµ mét loµi chim cã hai c¸nh – Thõa côm tõ "cã hai c¸nh" Bµi tËp 2: a. Nãi cã c¨n cø ch¾c ch¾n lµ nãi cã s¸ch, m¸ch cã chøng. b. Nãi sai sù thËt mét c¸ch cè ý, nh»m che giÊu ®iÒu g× ®ã lµ nãi dèi. c. Nãi mét c¸ch hó ho¹, kh«ng cã c¨n cø lµ nãi mß. d. Nãi nh¶m nhÝ, vu v¬ lµ nãi nh¨ng nãi cuéi. e. Nãi kho¸c l¸c, lµm ra vÎ tµi giái hoÆc nãi nh÷ng chuyÖn b«ng ®ïa, kho¸c l¸c cho vui lµ nãi tr¹ng. C¸c c©u ®· ®iÒn tõ ng÷ hoµn chØnh trªn liªn quan ®Õn ph−¬ng ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i. Bµi tËp 3: – TruyÖn thõa c©u "Råi cã nu«i ®−îc kh«ng?" – Vi ph¹m ph−¬ng ch©m vÒ l−îng. Bµi tËp 4: a. C¸c tõ ng÷: nh− t«i ®−îc biÕt; t«i tin r»ng; nÕu t«i kh«ng lÇm th×; t«i nghe nãi; theo t«i nghÜ; h×nh nh− lµ... sö dông trong tr−êng hîp ng−êi nãi cã ý thøc t«n träng ph−¬ng ch©m vÒ chÊt. Ng−êi nãi tin r»ng nh÷ng ®iÒu m×nh nãi lµ ®óng, muèn ®−a ra b»ng chøng x¸c thùc ®Ó thuyÕt phôc ng−êi nghe, nh−ng ch−a cã hoÆc ch−a kiÓm tra ®−îc nªn ph¶i dïng c¸c tõ ng÷ chªm xen nh− vËy. b. C¸c tõ ng÷: nh− t«i ®· tr×nh bµy, nh− mäi ng−êi ®Òu biÕt... sö dông trong tr−êng hîp ng−êi nãi cã ý thøc t«n träng ph−¬ng ch©m vÒ l−îng, nghÜa lµ kh«ng nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu ®· ®−îc tr×nh bµy. Bµi tËp 5: + ¡n ®¬m nãi ®Æt: vu khèng, bÞa ®Æt. + ¡n èc nãi mß: nãi vu v¬, kh«ng cã b»ng chøng. 13 + ¡n kh«ng nãi cã: vu c¸o, bÞa ®Æt. + C·i chµy c·i cèi: ngoan cè, kh«ng chÞu thõa nhËn sù thËt ®· cã b»ng chøng. + Khua m«i móa mÐp: ba hoa, kho¸c l¸c. + Nãi d¬i nãi chuét: nãi l¨ng nh¨ng, nh¶m nhÝ. + Høa h−¬u høa v−în: høa hÑn mét c¸ch v« tr¸ch nhiÖm, cã mµu s¾c cña sù lõa ®¶o. C¸c thµnh ng÷ trªn ®Òu chØ ra c¸c hiÖn t−îng vi ph¹m ph−¬ng ch©m vÒ chÊt trong héi tho¹i. TiÕt 4 TËp lμm v¨n Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh A. KÕt qu¶ cÇn ®¹t 1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh. 2. TÝch hîp víi V¨n qua v¨n b¶n Phong c¸ch Hå ChÝ Minh, víi TiÕng ViÖt ë bµi C¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i. 3. RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh. B. ThiÕt kÕ bμi d¹y - häc Ho¹t ®éng 1 ThuyÕt minh sù vËt mét c¸ch h×nh t−îng, sinh ®éng. • Thao t¸c 1: ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh vµ ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh + GV gîi dÉn ®Ó HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1. V¨n b¶n thuyÕt minh lµ g×? 2. V¨n b¶n thuyÕt minh ®−îc viÕt ra nh»m môc ®Ých g×? 3. H·y kÓ ra c¸c ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh th−êng dïng ®· häc. + HS tr¶ lêi: 1. V¨n b¶n thuyÕt minh lµ: KiÓu v¨n b¶n th«ng dông trong mäi lÜnh vùc ®êi sèng nh»m cung cÊp tri thøc (kiÕn thøc) kh¸ch quan vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, 14 nguyªn nh©n... cña c¸c hiÖn t−îng vµ sù vËt trong tù nhiªn, x· héi b»ng ph−¬ng thøc tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch. 2. Môc ®Ých cña v¨n b¶n thuyÕt minh lµ: Cung cÊp tri thøc (hiÓu biÕt) kh¸ch quan vÒ nh÷ng sù vËt, hiÖn t−îng, vÊn ®Ò... ®−îc chän lµm ®èi t−îng ®Ó thuyÕt minh. 3. C¸c ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh th−êng dïng ®· häc lµ: §Þnh nghÜa, vÝ dô, liÖt kª, dïng sè liÖu, ph©n lo¹i, so s¸nh... • Thao t¸c 2: + GV chØ ®Þnh tõ 1 ®Õn 3 HS ®äc diÔn c¶m v¨n b¶n H¹ Long – §¸ vµ N−íc trong SGK. + Sau khi HS ®äc diÔn c¶m, GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: 1. V¨n b¶n nµy thuyÕt minh vÊn ®Ò g×? VÊn ®Ò Êy cã khã kh«ng? T¹i sao? 2. §Ó cho sinh ®éng, ngoµi nh÷ng ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh ®· häc, t¸c gi¶ cßn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? + HS trao ®æi, th¶o luËn vµ tr¶ lêi: 1. V¨n b¶n nµy thuyÕt minh vÒ "sù k× l¹ cña H¹ Long". §©y lµ mét vÊn ®Ò khã thuyÕt minh, v×: – §èi t−îng thuyÕt minh rÊt trõu t−îng (gièng nh− trÝ tuÖ, t©m hån, t×nh c¶m, ®¹o ®øc...). – Ngoµi viÖc thuyÕt minh vÒ ®èi t−îng, cßn ph¶i truyÒn ®−îc c¶m xóc vµ sù thÝch thó tíi ng−êi ®äc. 2. Ngoµi c¸c ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh ®· häc, t¸c gi¶ cßn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh− miªu t¶, so s¸nh..., ch¼ng h¹n: + B¾t ®Çu b»ng sù miªu t¶ sinh ®éng: "ChÝnh N−íc lµm cho §¸ sèng dËy, lµm cho §¸ vèn bÊt ®éng vµ v« tri bçng trë nªn linh ho¹t, cã thÓ ®éng ®Õn v« tËn, vµ cã tri gi¸c, cã t©m hån". + TiÕp theo lµ thuyÕt minh (gi¶i thÝch) vai trß cña "n−íc": "N−íc t¹o nªn sù di chuyÓn. Vµ di chuyÓn theo mäi c¸ch". + TiÕp theo lµ ph©n tÝch nh÷ng nghÞch lÝ trong thiªn nhiªn: sù sèng cña ®¸ vµ n−íc, sù th«ng minh cña thiªn nhiªn... + Cuèi cïng lµ mét triÕt lÝ: "Trªn thÕ gian nµy, ch¼ng cã g× lµ v« tri c¶. Cho ®Õn c¶ §¸". + T¸c gi¶ cßn cã mét trÝ t−ëng t−îng rÊt phong phó, nhê ®ã mµ v¨n b¶n thuyÕt minh cã tÝnh thuyÕt phôc cao. Ho¹t ®éng 2 H−íng dÉn luyÖn tËp + GV yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n Ngäc Hoµng xö téi ruåi xanh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: 15 1. Bµi v¨n cã tÝnh chÊt thuyÕt minh kh«ng? TÝnh chÊt Êy thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm nµo? Nh÷ng ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh nµo ®· ®−îc sö dông? 2. Bµi thuyÕt minh nµy cã nÐt g× ®Æc biÖt? T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? 3. C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ë ®©y cã t¸c dông g×? Chóng cã g©y høng thó kh«ng? Cã lµm ¶nh h−ëng ®Õn néi dung cÇn thuyÕt minh kh«ng? + HS trao ®æi, th¶o luËn vµ tr¶ lêi: 1. * Bµi v¨n cã tÝnh chÊt thuyÕt minh v× ®· cung cÊp cho ng−êi ®äc nh÷ng tri thøc kh¸ch quan vÒ loµi ruåi. * TÝnh chÊt Êy thÓ hiÖn ë c¸c chi tiÕt sau: – "Con lµ Ruåi xanh, thuéc hä c«n trïng hai c¸nh, m¾t l−íi. Hä hµng con rÊt ®«ng, gåm Ruåi tr©u, Ruåi vµng, Ruåi giÊm..." – "Bªn ngoµi ruåi mang 6 triÖu vi khuÈn, trong ruét chøa ®Õn 28 triÖu vi khuÈn... Mét ®«i ruåi, trong mét mïa tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8, nÕu ®Òu mÑ trßn con vu«ng sÏ ®Î ra 19 triÖu tØ con ruåi...". – "... mét m¾t chøa hµng triÖu m¾t nhá; ch©n ruåi cã thÓ tiÕt ra chÊt dÝnh lµm cho nã ®Ëu ®−îc trªn mÆt kÝnh mµ kh«ng tr−ît ch©n...". * Nh÷ng ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh ®· ®−îc sö dông: gi¶i thÝch, nªu sè liÖu, so s¸nh... 2. * Bµi thuyÕt minh nµy cã mét sè nÐt ®Æc biÖt nh−: – VÒ h×nh thøc: gièng nh− v¨n b¶n t−êng thuËt mét phiªn toµ. – VÒ cÊu tróc: gièng nh− biªn b¶n mét cuéc tranh luËn vÒ mÆt ph¸p lÝ. – VÒ néi dung: gièng nh− mét c©u chuyÖn kÓ vÒ loµi ruåi. * T¸c gi¶ ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh−: kÓ chuyÖn, miªu t¶, Èn dô... 3. * C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®· lµm cho v¨n b¶n trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn, thó vÞ. * Nhê c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt mµ v¨n b¶n ®· g©y høng thó cho ng−êi ®äc. C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt kh«ng g©y ¶nh h−ëng g× ®Õn viÖc tiÕp nhËn néi dung v¨n b¶n thuyÕt minh. 16 TiÕt 5 TËp lμm v¨n LuyÖn tËp sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh A. KÕt qu¶ cÇn ®¹t – ¤n tËp, cñng cè, hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh; n©ng cao th«ng qua viÖc kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt. – RÌn luyÖn kÜ n¨ng tæng hîp vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh. B. ThiÕt kÕ bμi d¹y - häc • Thao t¸c 1: + ChuÈn bÞ ë nhµ. GV h−íng dÉn cho HS chuÈn bÞ mét trong nh÷ng ®Ò bµi sau: – ThuyÕt minh c¸i qu¹t. – ThuyÕt minh c¸i bót. – ThuyÕt minh c¸i kÐo. – ThuyÕt minh chiÕc nãn. + GV nhÊn m¹nh yªu cÇu cña v¨n b¶n thuyÕt minh: 1. VÒ néi dung, v¨n b¶n thuyÕt minh ph¶i nªu ®−îc c«ng dông, cÊu t¹o, chñng lo¹i, lÞch sö cña c¸c ®å dïng nãi trªn. 2. VÒ h×nh thøc, ph¶i biÕt vËn dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®Ó gióp cho v¨n b¶n thuyÕt minh sinh ®éng, hÊp dÉn. • Thao t¸c 2: LËp dµn ý VÝ dô: ThuyÕt minh chiÕc nãn 1. Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ chiÕc nãn 2. Th©n bµi: a. LÞch sö chiÕc nãn. b. CÊu t¹o cña chiÕc nãn. c. Qui tr×nh lµm ra chiÕc nãn. d. Gi¸ trÞ kinh tÕ, v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña chiÕc nãn. 3. KÕt thóc vÊn ®Ò: C¶m nghÜ chung vÒ chiÕc nãn trong ®êi sèng hiÖn t¹i. 17 (PhÇn nµy cã thÓ tham kh¶o ë s¸ch ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Ng÷ v¨n 8, tËp 1) • Thao t¸c 3: H−íng dÉn viÕt ®o¹n më bµi – Lµ ng−êi ViÖt Nam th× ai mµ ch¼ng biÕt chiÕc nãn tr¾ng quen thuéc, ph¶i kh«ng c¸c b¹n? MÑ ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng ra ®ång nhæ m¹, cÊy lóa, chë thãc... ChÞ ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng ®i chî, chÌo ®ß... Em ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng ®i häc... B¹n ta ®éi chiÕc nãn tr¾ng b−íc lªn s©n khÊu... ChiÕc nãn tr¾ng gÇn gòi th©n thiÕt lµ thÕ, nh−ng cã khi nµo ®ã b¹n tù hái chiÕc nãn tr¾ng ra ®êi tõ bao giê? Nã ®−îc lµm ra nh− thÕ nµo? Gi¸ trÞ vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña nã ra sao?... – ChiÕc nãn tr¾ng ViÖt Nam kh«ng ph¶i chØ dïng ®Ó che m−a che n¾ng, mµ d−êng nh− nã cßn lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®· gãp phÇn lµm nªn vÎ ®Ñp duyªn d¸ng cho ng−êi phô n÷ ViÖt Nam. ChiÕc nãn tr¾ng tõng ®i vµo ca dao: "Qua ®×nh ng¶ nãn tr«ng ®×nh/ §×nh bao nhiªu ngãi th−¬ng m×nh bÊy nhiªu!". V× sao chiÕc nãn tr¾ng l¹i ®−îc ng−êi ViÖt Nam nãi chung, phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng yªu quý vµ tr©n träng nh− vËy? Xin mêi c¸c b¹n h·y cïng t«i thö t×m hiÓu vÒ lÞch sö, cÊu t¹o vµ c«ng dông cña chiÕc nãn tr¾ng nhÐ! 18 Bμi 2 TuÇn 2 TiÕt 6 - 7 V¨n häc §Êu tranh cho mét thÕ giíi hoμ b×nh ( TrÝch) (V¨n b¶n nhËt dông) G¸c-xi-a M¸c-kÐt A. KÕt qu¶ cÇn ®¹t 1. KiÕn thøc: HiÓu ®−îc néi dung vÊn ®Ò ®Æt ra trong v¨n b¶n: nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹ toµn bé sù sèng trªn tr¸i ®Êt vµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ ng¨n chÆn nguy c¬ ®ã, lµ ®Êu tranh cho mét thÕ giíi hoµ b×nh. §Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n: nghÞ luËn chÝnh trÞ x· héi víi lÝ lÏ râ rµng, toµn diÖn, cô thÓ, ®Çy søc thuyÕt phôc. 2. TÝch hîp víi phÇn TiÕng ViÖt ë bµi C¸c ph−¬ng ch©m héi tho¹i (tiÕp theo), víi TËp lµm v¨n ë bµi Sö dông yÕu tè miªu t¶ trong v¨n b¶n thuyÕt minh; tÝch hîp víi thùc tiÔn t×nh h×nh hiÖn t¹i ë Ir¾c, Trung §«ng (Ixraen vµ Palextin), ®¹i n¹n hång thuû ®éng ®Êt vµ sãng thÇn ë Nam ¸, n¹n khñng bè lan trµn trªn thÕ giíi… 3. RÌn kÜ n¨ng ®äc, t×m hiÓu vµ ph©n tÝch luËn ®iÓm, luËn cø trong v¨n nghÞ luËn chÝnh trÞ, x· héi. 4. ChuÈn bÞ: − Theo dâi t×nh h×nh thêi sù h»ng ngµy qua ti vi, b¸o chÝ, l−u ý nh÷ng sù kiÖn quan träng, ghi chÐp tãm t¾t vµ liªn hÖ víi bµi häc. VÊn ®Ò h¹t nh©n cña Iran, TriÒu Tiªn... − S−u tÇm h×nh ¶nh bom h¹t nh©n (bom H, ph©n biÖt víi bom nguyªn tö – bom A), tªn löa mang ®Çu ®¹n h¹t nh©n hoÆc tµu ngÇm trang bÞ h¹t nh©n. B. ThiÕt kÕ bμi d¹y - häc Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc kiÓm tra bµi cò (H×nh thøc: tr¾c nghiÖm) * Chia líp thµnh 4 nhãm, mçi nhãm lµm 1 bµi tËp sau: 19 1. Vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c Hå cã ®−îc tõ ®©u? A. GhÐ l¹i nhiÒu h¶i c¶ng, th¨m nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi, trªn nh÷ng con tµu v−ît trïng d−¬ng. B. Nhê B¸c biÕt nhiÒu tiÕng n−íc ngoµi. C. Nhê ®Õn ®©u B¸c còng häc hái, t×m hiÓu v¨n ho¸, nghÖ thuËt ®Õn møc kh¸ uyªn th©m. D. ChÞu ¶nh h−ëng tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸, tiÕp thu c¸i hay, phª ph¸n c¸i dë cña chóng. 2. Phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? A. Nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam B. Lèi sèng rÊt ViÖt Nam C. Gèc v¨n ho¸ d©n téc v« cïng v÷ng ch¾c D. RÊt ph−¬ng §«ng ®ång thêi rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i. 3. VÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ g×? A. TruyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc B. Tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i C. VÜ ®¹i vµ gi¶n dÞ D. KÕt hîp hµi hoµ nh÷ng vÎ ®Ñp ®ã. 4. Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo phong c¸ch cña B¸c Hå, mçi chóng ta cÇn lµm g×? A. HiÓu s©u s¾c vÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh B. Lµm tèt 5 ®iÒu B¸c d¹y C. Sèng thËt trong s¹ch, gi¶n dÞ vµ cã Ých D. Lµm nhiÒu viÖc tèt, gióp ®ì mäi ng−êi. Ho¹t ®éng 2 DÉn vµo bµi míi 1. GV nãi chËm: Trong chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 2, nh÷ng ngµy ®Çu th¸ng 8 – 1945, chØ b»ng 2 qu¶ bom nguyªn tö ®Çu tiªn nÐm xuèng hai thµnh phè Hi-r«-si-ma vµ Na-ga-xa-ki, ®Õ quèc MÜ ®· lµm 2 triÖu ng−êi NhËt bÞ thiÖt m¹ng vµ cßn di ho¹ ®Õn b©y giê. ThÕ kØ XX, thÕ giíi ph¸t minh ra nguyªn tö, h¹t nh©n ®ång thêi 20
- Xem thêm -