Tài liệu Thị trường nguyên liệu bia ở việt nam với việc hoàn thiện chiến lược marketing của công ty sản xuất và dịch vụ vật tư kỹ thuật

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh do nhµ níc giao, nhµ níc thùc hiÖn cung øng ®Çu vµo, bao tiªu ®Çu ra, lç nhµ níc chÞu l·i th× chia. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp Ýt chó ý ®Õn ho¹t ®éng thÞ trêng vµ kh¸ch hµng, thËm chÝ kh«ng biÕt kh¸ch hµng cña m×nh lµ ai. Nhng tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× vÊn ®Ò trë nªn kh¸c h¼n, c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch tù chñ vµ c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng. Nhµ níc chØ thùc hiÖn qu¶n lý ë tÇm vÜ m« cßn c¸c doanh nghiÖp tù lo ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Nh vËy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc th× xÝ nghiÖp ph¶i b¸n ®îc s¶n phÈm, ph¶i cã kh¸ch hµng, b¹n hµng, tiÒm n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i øng dông Marketing vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mµ cô thÓ lµ ph¶i x©y dùng lªn mét chÝnh s¸ch Marketing - mix mét c¸ch phï hîp víi chiÕn lîc chung cña xÝ nghiÖp ®Ó ¸p dông vµo thùc tiÔn kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ X©y dùng ®iÖn t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi sau: "øng dông chÝnh s¸ch Marketing - mix nh»m më réng thÞ trêng cña XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn" Môc tiªu cña ®Ò tµi cña ®Ò tµi nh»m vµo ph©n tÝch thùc tr¹ng øng dông chÝnh s¸ch Marketing - mix trong XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn ®Ó t×m ra ®îc c¸c tån t¹i vµ c¸c nguyªn nh©n cña nã ®Ó tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing - mix. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: + Ph¬ng ph¸p tiÕp c¹n nghiªn cøu lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng - BiÖn chøng - L«gic. + Víi quan ®iÓm tiÕp cËn vµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn trªn ®©y, thÝch øng víi c¸c néi dung vµ vËn dông thÝch hîp c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ nh sau: Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu t¸c nghiÖp, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, m« h×nh, s¬ ®å. KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm c¸c phÇn sau: PhÇn 1: Lý luËn vµ thùc tiÔn øng dông Marketing - mix trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt nãi chung vµ XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn nãi riªng. PhÇn 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ¸p dông Marketing - mix ë XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn. PhÇn 3: Mét sè biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn chÝnh s¸ch Marketing - mix nh»m më réng thÞ trêng cña XÝ nghiÖp bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn 2 PhÇn 1 Lý luËn vµ thùc tiÔn øng dông Marketing - mix trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt t liÖu s¶n xuÊt nãi chung vµ XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn nãi riªng. I/ Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña lý thuyÕt vµ øng dông Marketing trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. §Æc ®iÓm cña kinh doanh t liÖu s¶n xuÊt. 1.1. Kh¸i niÖm thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt lµ d¹ng thø nhÊt cña thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp cã ®Þnh nghÜa nh sau: ThÞ trêng hµng t liÖu s¶n xuÊt lµ tËp hîp nh÷ng c¸ nh©n vµ tæ chøc mua hµng vµ dÞch vô ®Ó sö dông vµo viÖc s¶n xuÊt ra c¸c thø hµng kh¸c hay dÞch vô kh¸c ®Ó b¸n, cho thuª hay cung øng cho nh÷ng ngêi tiªu dïng kh¸c. C¸c kh¸ch hµng chñ yÕu cña thÞ trêng t liÖu s¶n suÊt: 1)C¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn n«ng, l©m, s¶n phÈm 2)C¸c doanh nghiÖp luyÖn kim, chÕ t¹c m¸y 3)Doanh nghiÖp chÕ biÕn 4) Cac tæ chøc, doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng 5)C¸c doanh nghiÖp x©y dùng ........ Nh÷ng ngµnh chñ yÕu t¹o nªn thÞ trêng hµng t liÖu s¶n xuÊt: 1) N«ng, l©m, ng nghiÖp 2) C«ng nghiÖp khai kho¸ng 3) C«ng nghiÖp gia c«ng chÕ biÕn 4) C«ng nghiÖp x©y l¾p, x©y dùng 5) Giao th«ng vËn t¶i 3 6) Th«ng tin liªn l¹c 7) C«ng tr×nh c«ng céng 8) Ng©n hµng, tµi chÝnh vµ b¶o hiÓm 9) DÞch vô. ................... ViÖc ph©n chia kh¸ch hµng vµ ngêi cung øng trªn thÞ trêng chØ mang tinh chÊt t¬ng ®èi. Bëi v×, mét doanh nghiÖp lµ ngêi cung øng t liÖu s¶n xuÊt cho kh¸ch hµng nµy nhng hä l¹i lµ kh¸ch hµng cña mét nhµ cung øng t liÖu s¶n xuÊt kh¸c 1.2. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt cã nh÷ng ®Æc trng nhÊt ®Þnh kh¸c h¼n víi thÞ trêng hµng tiªu dïng. §ã lµ c¸c ®Æc trng sau: *Quy m« thÞ trêng: ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt cã quy m«, danh môc hµng ho¸, khèi lîng tiÒn tÖ chu chuyÓn lín h¬n nhiÒu so víi thÞ trêng hang tiªu dïng. Bëi v×, ®Ó cã ®îc khèi lîng hµng ho¸ , s¶n phÈm tiªu dïng cèi cïng, x· héi ®· ph¶i thùc hiÖn c¶ mét chuçi cac giai ®o¹n s¶n xuÊt , ph©n phèi vµ thùc hiÖn mét khèi lîng giao dÞch khæng lå ®Ó mua - b¸n c¸c chñng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c nhau *KÕt cÊu thÞ trêng vµ ®Æc tÝnh mua ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt cã khèi lîng ngêi mua Ýt nhng lµ nh÷ng ngêi mua cã t©m cì. Khèi lîng hµng ho¸ ®îc mua ë thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt lín h¬n rÊt nhiÒu so víi thÞ trêng hµng tiªu dïng, cã thÓ thÞ trêng cã ®«ng ®¶o ngêi mua nhng chØ cã mét sè ngêi mua chi phèi toµn bé ho¹t ®éng mua trªn thÞ trêng Do hkèi lîng ng¬i mua Ýt nhng cã tÇm cì nªn mèi quan hÖ mua b¸n gi· ngêi cung øng vµ ngêi tiªu thô ë thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt gÇn gòi h¬n. Gi÷a hä h×nh thµnh nªn mèi quan hÖcã tÝnh chÊt h¬p t¸c l©u dµi, vµ nã trë thanh yªu cÇu lu«n ®îc c¸c nhµ cung c©p lu«n coi träng trong cac lêi chµo hµng thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt tËp chung theo vïng ®Þa lÝ. Cac khu c«ng nghiÖp lu«n ®îc coi lµ thÞ trêng täng ®iÓm cña c¸c nhµ cung øng t liÖu s¶n xuÊt 4 - CÇu cña thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt thêng lµ cÇu thø ph¸ihay thô ®éng. Bëi v× cÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt b¾t nguån tõ cÇu vÒ hµng riªu dïng -CÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt cã ®é co d·n vÒ gi¸ rÊt thÊp (thËm chÝ gÇn nh kh«ng co d·n). NghÜa lµ tæng cÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt Ýt bÞ thay ®ái khi gi¸ c¶ thay ®æi. Bëi vi gi¸ c¶ cña hµng t liÖu s¶n xuÊt lµm chi phÝ s¶n suÊt hµng tiªu dïng tõ t liÖu s¶n xuÊt ®ã thay ®æi , song khèi lîng s¶n xuÊt chØ thùc sù thay ®æi khi tæng cÇu vÒ hµng ho¸ t¹o ra tõ t liÖu s¶n xuÊt ®ã thay ®æi. Mét xu híng cã tÝnh chÊt phæ biÕn vÒ sù co d·n cña cÇu theo gi¸ cña hµng t liÖu s¶n xuÊt c¸c nhµ lµm marketing cÇn quan t©m 1- CÇu thêng kh«ng co dÉn tong ng¨n h¹n. V× thay ®æi c«nh nghÖ trong ng¾n h¹n kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc mét c¸ch nhanh chãng 2- CÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai trß thø yÕu hay chiÕm mét tØ lÖ nhá trong tæng chi phÝ s¶n xuÊtco d·n Ýt h¬n cÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt kh¸c 3- CÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng thay thÕ lín trong sö dông hoÆc cã nhiÒu nhµ cung øng , cã ®é co d·n vÒ gi¸ lín h¬n c¸c lo¹i t liÖu s¶n xuÊt kh¸c -CÇu vÒ hµng t liÖu s¶n xót biÕn ®äng m¹nh vãi mc ®é lín h¬n nhiÒu so víi hµng tiªu dïng. C¸c nhµ kinh tÕ häc cho biªt , chØ cÇn mét tØ lÖ thay ®æi nhá ë thÞ trêng hµng tiªu dïng sÏ dÉn tíi sù thay ®æi rÊt lín vÒ cÇu trong thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt. §Æc trng nay ®ßi hái ngêi s¶n xuÊt ph¶i cã c¶nh gi¸c cao víi sù xuÊt hiÖn c«ng nghÖ míi còng nh viÖc lùa chän mét lo¹i c«ng nghÖ nµo ®ã trong ®Çu t ban ®Çu. Bëi v× quyÕt ®Þnh cña hä cã thÓ g©y ra hËu qu¶ nghiªm trängvÒ tµi chÝnh. §Ó chèng ®ì víi c¸c rñi do biÕn ®éng cña cÇu s¶n phÈm hµng tiªu dïng keo theo sù biÕn ®éng cña caµu hµng t liÖu s¶n xuÊt, th«ng thêng c¸c nhµ s¶n xuÊt tiÕn hµnh ®a d¹ng danh môc hµng ho¸ nµ hä kinh doanh, cung øng *Nh÷ng ngêi mua t liÖu s¶n xuÊt Ho¹t 2.3. ChiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm. 5 ChiÕn lîc ph©n phèi lµ ph¬ng híng thÓ hiÖn c¸ch mµ doanh nghiÖp cung øng s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng lùa chän. ChiÕn lîc ph©n phèi hîp lý nã sÏ lµm cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®îc an toµn, t¨ng cêng kh¶ n¨ng liªn kÕt trong kinh doanh, gi¶m ®îc sù c¹nh tranh vµ lµm cho qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ cña xÝ nghiÖp nhanh chãng. Nã còng cã ¶nh hëng vµ liªn kÕt víi chiÕn lîc gi¸ vµ s¶n phÈm nãi trªn. XÝ nghiÖp cã thÓ lùa chän 2 lo¹i chiÕn lîc ph©n phèi ®ã lµ: - ChiÕn lîc ph©n ph©n trùc tiÕp: ChiÕn lîc ph©n phèi ph¬ng thøc ngêi s¶n xuÊt b¸n th¼ng s¶n phÈm cña m×nh cho kh¸ch hµng mµ kh«ng qua kh©u trung gian nµo. H×nh thøc ph©n phèi nµy cã u ®iÓm lµ lµm cho ngêi s¶n xuÊt kinh doanh biÕt râ nhu cÇu cña thÞ trêng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ngêi s¶n xuÊt n©ng cao uy tÝn vµ øng phã kÞp thêi víi nh÷ng thay ®æi trªn thÞ trêng. Nhng tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ chËm vµ nhiÒu rñi ro. - ChiÕn lîc ph©n phèi gi¸n tiÕp: chiÕn lîc ph©n phèi nµy ®îc h×nh thµh qua kh©u trung gian. S¶n phÈm chuyÓn ®Õn tay kh¸ch hµng qua nhiÒu kh©u trung gian. §ã lµ 2 chiÕn lîc ph©n phèi th«ng dông nhÊt, xÝ nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nªn lùa chän lo¹i kªnh ph©n phèi trùc tiÕp th× cã nhiÒu u ®iÓm h¬n. 2.4. ChiÕn lîc khuyÕn m·i: ChiÕn lîc khuyÕn m·i lµ kü thuËt vµ chiÕn lîc sö dông yÓm trî b¸n hµng nh»m môc ®Ých cung vµ cÇu vÒ s¶n phÈm, dÞch vô nµo ®ã gÆp nhau. ChiÕn lîc khuyÕn m·i cña xÝ nghiÖp tuy kh«ng ®îc coi träng nh chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nhng nã còng ®ãng vai trß quan träng trong hÖ thèng chÝnh s¸ch Marketing - mix. Bëi lÏ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngêi cung øng s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng trë vÒ ®óng vÞ trÝ cña nã. Ngêi b¸n cã bæn phËn mêi chµo, do vËy kh«ng thÓ thiÕu chiÕn lîc nµy. ChiÕn lîc khuyÕn m·i gióp xÝ nghiÖp kÝ ®îc nhiÒu hîp ®ång vµ b¸n s¶n phÈm dÔ dµng h¬n, chiÕn lîc nµy nÕu ®îc x©y dùng ®óng, chu ®¸o nã kh«ng chØ bæ 6 trî cho chiÕn lîc s¶n phÈm vµ gi¸ c¶, ph©n phèi mµ nã cßn lµm t¨ng cêng kÕt qu¶ ho¹t ®éng chiÕn lîc nµy. Néi dung c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch khuyÕn m·i bao gåm 4 bé phËn chñ yÕu sau: 1. Qu¶ng c¸o: Qu¶ng c¸o lµ h×nh thøc truyÒn th«ng kh«ng trùc tiÕp ®îc thùc hiÖn th«ng qua ph¬ng tiÖn truyÒn tin ph¶i tr¶ tiÒn vµ x¸c ®Þnh râ nguån kinh phÝ. Môc tiªu cña qu¶ng c¸o: - T¨ng cêng sù hiÓu biÕt s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp - T¨ng cêng sù a thÝch s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp - T¨ng cêng sù håi tëng vÒ s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. Vµ môc tiªu cuèi cïng cña qu¶ng c¸o lµ nh»m thay ®æi tr¹ng th¸i t©m lý cña c«ng chóng nhËn tin theo híng cã lîi ®èi víi s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. Tuú tõng thêi kú, s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lùa chän cho m×nh mét môc tiªu9 qu¶ng c¸o nhÊt ®Þnh, th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn tin mµ xÝ nghiÖp lùa chän sao cho phï hîp víi s¶n phÈm ®Ó ®a ®îc c¸c th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o ®Õn ®îc c«ng chóng nhËn tin. 2. KÝch thÝch tiªu thô: Lµ h×nh thøc sö dông nhiÒu ph¬ng tiÖn t¸c ®éng, kÝch thÝch nh»m ®Èy m¹nh vµ t¨ng cêng ph¶n øng ®¸p l¹i cña thÞ trêng. Trong h×nh thøc nµy c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp ph¶i lµm: - X¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô cña kÝch thÝch tiªu thô. - Lùa chän ph¬ng tiÖn kÝch thÝch tiªu thô - §¸nh gi¸ 3. Tuyªn truyÒn Tuyªn truyÒn bao hµm viÖc sö dông néi dung chø kh«ng ph¶i ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ph¶i tr¶ tiÒn cña tÊt c¶ ph¬ng tiÖn truyÒn tin mµ kh¸ch hµng hiÖn cã hoÆc tiÒm Èn cña xÝ nghiÖp cã thÓ ®¹t ®îc, xem hoÆc nghe ®îc ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô, môc tiªu ®Ò ra. 7 C«ng viÖc ë ®©y bao gåm: - Lùa chän th«ng tin tuyªn truyÒn vµ ph¬ng tiÖn tuyªn truyÒn - TriÓn khai kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tuyªn truyÒn. C¸c chiÕn lîc khuyÕn m·i nµy nã kÕt hîp víi c¸c chiÕn lîc ®Æc thï trªn... t¹o thµnh c¸c chiÕn lîc bé phËn ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh. Tuy nhiªn xÝ nghiÖp ph¶i lùa chän ®îc h×nh thøc khuyÕn m·i nµo hîp lý nhÊt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch khuyÕn m·i. Víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ thÞ trêng xÝ nghiÖp cã thÓ sö dông chiÕn lîc qu¶ng c¸o th«ng qua viÖc tin thµnh c¸c Catalog göi trùc tiÕp cho kh¸ch hµng hoÆc qu¶ng c¸o trªn c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh. Sö dông chiÕn lîc tuyªn truyÒn th«ng qua sö dông nh÷ng th«ng tin vµ nh÷ng lîi thÕ ë s¶n phÈm xÝ nghiÖp cung øng hoÆc b¸n hµng trùc tiÕp. 8 PhÇn 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing ë XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn - øng dông chÝnh s¸ch Marketing - mix vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng trëng doanh nghiÖp cho XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn. I/ §Æc ®iÓm chung vÒ XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn. 1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn. - XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn lµ mét thµnh viªn cña C«ng ty x©y l¾p ®iÖn IV - thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam. §©y lµ mét xÝ nghiÖp víi t c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, xÝ nghiÖp cã con dÊu riªng vµ ®îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh sau: * Giai ®o¹n 1: + XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 189NL/TCCB-L§ do Bé N¨ng lîng cÊp ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 1988 víi tªn gäi: XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m. + Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt cét ®iÖn li t©m vµ c¸c cÊu kiÖn phôc vô cho x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn trong c¶ níc. + Trô së: TiÒn Phong - Mª Linh - VÜnh Phó. * Giai ®o¹n 2: + XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 528NL/TCCB-L§ do Bé N¨ng Lîng cÊp ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1997 víi tªn gäi: XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn + Ngµnh nghÒ kinh doanh: 9 Theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 108788 do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 1997. - S¶n xuÊt cét ®iÖn c¸c lo¹i, cÊu kiÖn kh¸c phôc vô cho c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn trong c¶ níc. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh líi ®iÖn vµ tr¹m ®iÖn. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh vi la trong ngµnh. + Trô së chÝnh: X· TiÒn Phong - Mª Linh - VÜnh Phó. * Giai ®o¹n 3: + Tªn xÝ nghiÖp: XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn + GiÊy phÐp hµnh nghÒ sè 2429/Q§-TCCB do Bé C«ng nghiÖp cÊp ngµy 4/9/2000 víi néi dung. - X©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn. - S¶n xuÊt thi c«ng c¸c lo¹i cét bª t«ng li t©m, cèt thÐp - NhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y t¶i ®iÖn 500KV trë xuèng vµ tr¹m ®iÖn 220KV trë xuèng. - NhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ë níc ngoµi theo ph©n c«ng cña c«ng ty. - NhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh vi la vµ bu chÝnh viÔn th«ng trong ph¹m vi c¶ níc. + GiÊy phÐp kinh doanh sè 302273 do UB KÕ ho¹ch thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 23/6/1999 víi néi dung: - S¶n xuÊt cét ®iÖn c¸c lo¹i, cÊu kiÖn bª t«ng, thÐp phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh tr¹m ®iÖn vµ líi ®iÖn. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh vi la vµ bu chÝnh viÔn th«ng. + Ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp: trong c¶ níc + Trô së: Khèi 1 : ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i: 048.832837 Sè fax : 048.832041 10 2. Tæng quan vÒ n¨ng lùc kinh doanh cña xÝ nghiÖp: §Ó thÊy ®îc n¨ng lùc kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ta nghiªn cøu tæng quan n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, c«ng nghÖ, nh©n lùc, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, qu¶n lý, th«ng tin, tæ chøc... a) N¨ng lùc tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp: §Ó ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, tríc hÕt nghiªn cøu t×nh h×nh biÕn ®éng nguån vèn qua b¶ng sau: ChØ tiªu §Çu n¨m 2000 Sè tiÒn A. TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n Cuèi n¨m 2000 Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % 22.351.913.231 84,11 24.482.016.535 85,21 488.989.611 1,84 258.409.293 0,89 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 9.954.785.591 37,45 11.296.348.786 39,32 3. Hµng tån kho 9.893.197.521 37,22 10.458.460.175 36,4 4. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 2.014.940.508 7,58 2.468.798.281 8,59 4.222.594.21 15,88 4.248.510.145 14,78 3.401.458.477 12,8 4.162.303.863 14,48 821.135.739 30,08 86.206.282 0,3 26.574.507.447 100,00 28.730.526.680 100,00 1. Vèn b»ng tiÒn B. TSC§ vµ §Çu t dµi h¹n 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 2. Chi phÝ XDCB dë dang Tæng tµi s¶n Tõ sè liÖu trªn cho thÊy tæng tµi s¶n cuèi kú t¨ng lªn so víi ®Çu kú lµ 2.156.019.233 ®ång, víi sè t¬ng ®èi t¨ng lªn 7,5% ®iÒu nµy chøng tá qui m« vÒ vèn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña xÝ nghiÖp ®îc t¨ng cêng thÓ hiÖn râ vÒ t¨ng cêng thªm vÒ TSC§ lµ 760.845.368®ång, sè t¬ng ®èi lµ 18,27% chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang gi¶m ®i 734.947.457®ång, ®iÒu nµy chøng tá r»ng xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh mét sè c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n vµ ®· ®a vµo sö dông. T¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m 2000 tû suÊt ®Çu t cña xÝ nghiÖp lµ 15,88% nhng ®Õn cuèi n¨m 2000 gi¶m xuèng cßn 14,78% cho ta thÊy n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp bÞ gi¶m xuèng. Vèn b»ng tiÒn cña xÝ nghiÖp cuèi n¨m 2000 gi¶m so víi ®Çu n¨m 2000 lµ 230.570.318®ång (0,95%) do vËy kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n nguyªn nh©n lµ do hµng tån kho vµ kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng t¨ng lªn. 11 Ph©n tÝch biÕn ®éng nguån vèn th× ta cã tµi liÖu sau: ChØ tiªu §Çu n¨m 2000 Sè tiÒn Cuèi n¨m 2000 Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % A. Nî ph¶i tr¶ 23.074.910.464 86,83 25.674.696.773 89,36 I/ Nî ng¾n h¹n 23.074.910.464 86,83 25.674.696.773 89,36 1. Vay ng¾n h¹n 2.091.506.530 7,87 4.133.672.860 14,45 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 13.516.033.824 50,86 7.603.665.080 26,46 3. Ngêi mua tr¶ tríc 0 5.150.961.347 17,92 4. ThuÕ vµ nép NSNN 190.352.356 0,71 568.475.995 1,97 5. Ph¶i tr¶ CNV 1.778.553.858 6,69 1.266.142.202 4,4 6. Ph¶i tr¶ néi bé 5.335.468.732 20,07 6.715.637.580 23,37 162.995.164 0,61 216.141.709 0,75 B- Nguån vèn CSH 3.499.596.983 13,17 3.055.829.907 10,63 I/ Nguån vèn quü 1.895.111.464 7,13 3.055.829.907 10,63 1. Nguån vèn KD 1.580.138.848 5,94 1.730.138.848 6,02 126.483.272 0,47 26.483.272 0,09 3.814.183 0,014 151.832.626 0,52 4. Quü khen thëng phóc lîi 85.920.428 0,32 98.620.428 0,34 5. Nguån vèn §Çu t XDCB 148.754.733 0,56 1.048.754.733 3,65 1.604.485.519 6,03 26.574.507.447 100 28.730.526.680 100 7. Ph¶i tr¶ néi bé kh¸c II/ Nî dµi h¹n III/ Nî kh¸c 2. Quü ph¸t triÓn kinh doanh 3. L ·i cha ph©n phèi II/ Nguån kinh phÝ Tæng céng Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy r»ng nguån vèn CSH cña xÝ nghiÖp gi¶m ®i lµ 443.767.076®ång. C¸c kho¶n nî cña xÝ nghiÖp còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ (cô thÓ lµ ®Çu n¨m so víi cuèi n¨m 2000 t¨ng lªn 2.599.786.309®ång) lµm cho kh¶ n¨ng tù c©n ®èi cña doanh nghiÖp yÕu kÐm. Tû suÊt tù c©n ®èi cña xÝ nghiÖp ®Çu n¨m 2000 lµ 13,17% ®Õn cuèi n¨m 2000 cßn l¹i lµ 10,63% vµ con sè nµy cho thÊy kh¶ n¨ng tù ®¶m b¶o trang tr¶i nî b»ng tµi s¶n cña m×nh lµ 12 khã, doanh nghiÖp ®éc lËp vÒ mÆt tµi chÝnh lµ rÊt kÐm. Nguån vèn cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn lµ do t¨ng lªn cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ lµ chñ yÕu. Tuy nhiªn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc lµ tèt, chøng tá ®©y lµ mét xÝ nghiÖp cã thÊy kü thuËt cao. Xem xÐt t×nh h×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña xÝ nghiÖp B¶ng thu - chi §¬n vÞ: ®ång C¸c kho¶n ph¶i thu §Çu n¨m 2000 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 9.334.162.757 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n Cuèi n¨m 2000 8.012.614.418 1.633.500.210 3. Ph¶i thu néi bé 362.840.211 1.382.451.535 4. Ph¶i thu kh¸c 257.782.623 267.782.623 1.375.877.770 1.732.815.510 11.330.663.361 13.029.164.296 5. T¹m øng Tæng céng C¸c kho¶n ph¶i tr¶ §Çu n¨m 2000 1. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 13.516.033.824 2. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc Cuèi n¨m 2000 7.603.665.080 5.150.961.347 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 190.352.356 568.475.995 4. Ph¶i tr¶ CNV 1.778.553.858 1.266.142.202 5. Ph¶i tr¶ néi bé 5.335.468.732 6.715.637.580 162.995.164 216.141.672.860 2.091.506.530 4.153.672.860 23.074.910.464 25.674.696.773 6. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 7. Vay ng¾n h¹n Tæng céng Tæng c¸c kho¶n ph¶i thu cña xÝ nghiÖp cuèi n¨m 2000 t¨ng lªn so víi ®Çu n¨m 2000 lµ 1.698.500.935®ång do kho¶n tr¶ tríc cho ngêi b¸n vµ ph¶i thu néi bé cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn, ®iÒu ®ã ®· chøng tá kh¶ n¨ng ®«n ®èc c¸c kho¶n nî cña xÝ nghiÖp lµ yÕu, lµm cho sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶. Tæng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña xÝ nghiÖp còng t¨ng lªn lµ 2.572.786.305®åg, sè t¬ng ®èi 13 t¨ng lªn lµ 10,02%. Nguyªn nh©n lµ do ngêi ®øng mua øng tríc tiÒn vµ kho¶n nî ng¾n h¹n cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn. Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña xÝ nghiÖp ®îc biÓu hiÖn th«ng qua t×nh h×nh thanh to¸n hiÖn hµnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh... Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña xÝ nghiÖp ®Çu n¨m 2000 lµ 96,8% vµ cuèi n¨m 2000 lµ 95,3%, ta thÊy ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh trong n¨m lµ t¬ng ®èi b»ng nhau, nhng hai con sè nµy vÉn ph¶n ¸nh r»ng tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp vÉn cha ®ñ ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña xÝ nghiÖp. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh ®îc thÓ hiÖn qua tû lÖ thanh to¸n nhanh. §Çu n¨m 2000 tû lÖ nµy lµ 53,99% vµ ®Õn cuèi n¨m 2000 lµ 54,62%, con sè nµy cho thÊy r»ng kh¶ n¨ng trang tr¶i c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng tµi s¶n lu ®éng quay vßng nhanh lµ yÕu vµ chØ ®¶m b¶o ®îc trªn 50%, nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ dù tr÷ tån kho cña doanh nghiÖp cao. Ph©n tÝch t×nh h×nh thu nhËp cña xÝ nghiÖp lµ cã tµi liÖu sau ®©y: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 1. Doanh thu thuÇn 22.499.880.307 18.782.403.308 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 20.478.638.760 16.037.923.201 2.021.241.547 2.744.480.107 2.118.206 0 186.954.323 12.474.600 25.000.000 4.800.000 7. Chi phÝ tõ H§ bÊt thêng 205.000.000 4.520.000 8. Lîi tøc tõ H§ tµi chÝnh -184.836.117 -12.474.600 9. Lîi tøc tõ H§ bÊt thêng 0 280.000 426.194.242 663.453.673 1.346.296.321 1.920.811.391 63.914.867 148.018.443 3. L·i gép 4. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 5. Chi phÝ H§ tµi chÝnh 6. Thu nhËp tõ H§ bÊt thêng 10. Chi phÝ b¸n hµng 11. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 12. L·i (lç) tríc thuÕ Nh×n vµo ®©y ta biÕt ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nµy trong c¸c n¨m qua. 14 Trªn ®©y ®· kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp nµy. Qua ®©y ta thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp cha cã kh¶ quan do qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn kh«ng hiÖu qu¶, kh¶ n¨ng øng dông chÝnh s¸ch marketing vµo ho¹t ®éng thÞ trêng lµ yÕu. Cã lÏ ®©y lµ thùc tr¹ng chung cho c¸c xÝ nghiÖp nhµ níc trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ cÇn cã híng th¸o gì gi¶i quyÕt kÞp thêi cho t×nh tr¹ng lç thùc l·i gi¶. b. N¨ng lùc vÒ nh©n lùc: XÝ nghiÖp thùc hiÖn s¶n xuÊt dinh doanh c¸c s¶n phÈm x©y l¾p nªn ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp cÇn mét nguån nh©n lùc lín vµ ®éi ngò l·nh ®¹o cã tay nghÒ cao. XÝ nghiÖp cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 365 ngêi, vµ nguån nh©n lùc ®îc ph©n bæ nh sau: - Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 2 phã gi¸m ®èc: + Bé phËn phßng ban tham mu (6 phßng) : 45 ngêi. + Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt gåm 30 ngêi Trong ®ã chê gi¶m quyÕt tù do : 3 ngêi. Nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp cã 6,75% lµ tèt nghiÖp ®¹i häc, trung cÊp chiÕm 20,82%. Trong c¸c phßng ban tham mu cã 45 ngêi, trong ®ã cã 13 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp lµ 12 ngêi. Ta thÊy r»ng t¹i xÝ nghiÖp th× sè ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn lµ cßn Ýt vµ ®iÒu ®ã cÇn ph¶i thóc ®Èy viÖc thu hót nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é ®Ó ®a vµo khu vùc nhµ níc. Lý do chÝnh lµ do chÝnh s¸ch nhµ níc cha khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt, cô thÓ lµ møc lwong c¬ b¶n trung b×nh cña c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp chØ ®îc 308.472 ®ång/th¸ng. ChÕ ®é tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n th× cã thÓ theo 2 c¸ch, c«ng nh©n kü thuËt ®îc hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng, tr×nh ®é, kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng. VÒ nhu cÇu tuyÓn dông nguån nh©n lùc phô thuéc vµo c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp, nÕu xÝ nghiÖp cã c«ng viÖc th× thùc hiÖn tuyÓn thªm theo hîp ®ång theo thêi vô. §Ó cã thÓ h×nh dung ®îc vÒ t×nh h×nh tæ chøc nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp th× cã sè liÖu sau: (b¶ng trang bªn) 15 Nh×n l¹i mét c¸ch tæng qu¸t nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp nãi chung tr×nh ®é cßn thÊp ®iÒu nµy ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý xÝ nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ vÒ c«ng viÖc vµ chÊt lîng s¶n phÈm. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi xÝ nghiÖp nÕu muèn cã ®îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i c©n ®èi vµ bæ sung nguån nh©n lùc cña xÝ nghiÖp. c. N¨ng lùc c«ng nghÖ: Ta thÊy r»ng xÝ nghiÖp lµ mét doanh nghÖp thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, do vËy ®ßi hái ph¶i cã mét kÕt cÊu c«ng nghÖ t¬ng ®èi lín. Bao gåm toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ trong c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt vµ trong c¸c ®éi x©y l¾p. Cuèi n¨m 2000 th× tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp lµ 8.487.708.227 ®ång vµ hao mßn vÒ tµi s¶n cè ®Þnh lµ 4.325.404.364 ®ång, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh c«ng suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh rÊt lín.T×nh h×nh t¨ng vÒ tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph¶n ¸nh qua sè liÖu sau: 16 Tæng tµi s¶n cè ®Þnh STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 II DiÔn gi¶i QuÝ 2 n¨m 2000 Tµi s¶n t¨ng lµ Nåi h¬i HÖ thèng xö lý níc ngÇm M¸y khoan cÇn ng©ng M¸y c¾t s¾t M¸y ®o ®é vâng KÝch c¨ng d©y 15 tÊn KÝch c¨ng d©y 3 tÊn Typho T516 Typho T532 Khu«n cét G8m Khu«n cét N10m Khu«n cét G 6m Khu«n cét N 8m CÇn cÈu quay R¬ mooc Xe Uoat Quý 3 - 2000 Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1.446.448.648 1.378.225.392 87.000.000 87.000.000 35.000.000 35.000.000 47.000.000 47.000.000 45.000.000 45.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 16.000.000 16.000.000 82.000.000 82.000.000 72.000.000 72.000.000 48.000.000 48.000.000 30.000.000 30.000.000 12.000.000 12.000.000 47.000.000 47.000.000 70.000.000 70.000.000 60.000.000 60.000.000 15.000.000 15.000.000 M¸y ph¸t hµn - ý Giµn quay sè 3 Khu«n cét 10m CÇn cÈu trôc Q=15 HÖ thèng ®iÖn tho¹i tæng ®µi Quý 4 - 2000 M¸y hµn ®iÖn 15 KVA M¸y ph¸t ®iÖn 4,5KVA M¸y nghiÒn ®¸ M¸y ñi CÈu trôc quay (tr¶ l¹i) Tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m: 17 80.000.000 80.000.000 420.261.390 40.000.000 95.000.000 28.214.000 420.261.390 40.000.000 95.000.000 28.214.000 5.200.000 13.000.000 12.000.000 68.223.258 (95.000.000) 5.200.000 13.000.000 12.000.000 68.223.258 (95.000.000) d) N¨ng lùc nghiªn cøu - ph¸t triÓn: Bé phËn nghiªn cøu - ph¸t triÓn s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp kh«ng cã phßng ban riªng, nã chØ lµ mét chøc n¨ng cña phßng kü thuËt vµ an toµn, nh»m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm phôc vô cho x©y l¾p c«ng tr×nh vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cu¶ xÝ nghÖp. NhiÖm vô cña nã lµ ph¸c th¶o b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt cho c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p sao cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ, tiÕt kiÖm chi phÝ, hiÖu qu¶ nhÊt, h¹n chÕ c¸c ¶nh hëng ngo¹i lai tiªu cùc ®Õn s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, vµ thiÕt kÕ s¶n phÈm cho ;phï hîp víi ph¸p luËt, nhu cÇu... Còng do tÝnh ®Æc thï cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng gièng s¶n phÈm th«ng thêng kh¸ch hµng khi lùa chän ngêi cung øng sÏ ph¶i xem xÐt nh÷ng b¶n vÏ, dù ¸n cña xÝ nghiÖp ®a ra khi ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Do vËy, kh©u nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp rÊt quan träng, nhng thùc tÕ th× bé phËn nµy còng cha ®îc coi träng ®óng møc. c) N¨ng lùc l·nh ®¹o: Ban gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc lao ®éng §éi x©y l¾p ®êng d©y 1 Phßng Kü thuËt an toµn §éi x©y l¾p ®êng d©y 2 Phßng Kinh tÕ KÕ ho¹ch §éi x©y l¾p ®êng d©y 3 Phßng VËt t vËn t¶i §éi x©y l¾p ®êng d©y4 Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n §éi x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Xëng bª t«ng c¬ khÝ - m¹ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp lµ ngêi chØ ®¹o toµn bé xÝ nghiÖp, gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ hai phã gi¸m ®èc. Bé phËn tham mu s¶n xuÊt kinh doanh gåm 6 phßng ban. Phßng tæ chøc - lao ®éng cã nhiÖm vô bè trÝ vµ tuyÓn dông nguån nh©n lùc, ®iÒu ®éng vµ cßn ®èi víi nguån nh©n lùc vµ qu¶n lý, nguån nh©n lùc cho 18 tõng c«ng tr×nh, ®éi, vµ ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, thëng vµ phóc lîi cho ngêi lao ®éng. Phßng Kinh tÕ - kÕ ho¹ch lµ phßng tham mu chÝnh vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Phßng Kü thuËt - an toµn lµ phßng tham mu chÝnh vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Phßng Kü thuËt - an toµn, thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ sö dông s¶n phÈm. Phßng VËt t vËn t¶i thùc hiÖn cung cÊp vËt t ... ®óng thêi h¹n vµ c«ng tr×nh kÞp thêi. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n thùc hiÖn theo dâi viÖc thu chi, h¹ch to¸n vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ kªt qu¶ kinh doanh. g) N¨ng lùc th«ng tin: N¨ng lùc th«ng tin còng rÊt quan träng ®èi víi xÝ nghiÖp, gióp xÝ nghiÖp nhËn biÕt ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä. Vai trß cña th«ng tin lµ gióp cho viÖc sö lý c¸c ®¬n ®Æt hµng vµ ký kÕt hîp ®ång. §Þa bµn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp cã ph¹m vi rÊt réng, th«ng tin nã gióp cho viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch tËp trung. II/ Thùc tr¹ng øng dông chÝnh s¸ch Marketing - mix trong ph¸t triÓn kinh doanh cña XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn. Do sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ®îc tù do c¹nh tranh trong khu«n khæ ph¸p luËt ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc trªn thÞ trêng. XÝ nghiÖp Bª t«ng li t©m vµ x©y dùng ®iÖn ®· ¸p dông chÝnh s¸ch Marketing mix ®Ó ®¸p øng, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch tèi u vµ mong muèn ®¹t ®îc chiÕn lîc chung cña xÝ nghiÖp lµ th©m nhËp s©u vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. ChÝnh s¸ch Marketing - mix mµ xÝ nghiÖp øng dông bao gåm 4 chÝnh s¸ch bé phËn: - ChÝnh s¸ch s¶n phÈm - ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ 19 - ChÝnh s¸ch ph©n phèi - ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr¬ng Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm, do ®Æc ®iÓm cña ngêi mua vµ thÞ trêng... 4 chÝnh s¸ch nµy, ®îc xÝ nghiÖp ¸p dông víi møc ®é quan träng kh¸c nhau. ë ®©y chiÕn lîc s¶n phÈm vµ chiÕn lîc gi¸ c¶ s¶n phÈm ®îc xÝ nghiÖp chó träng h¬n c¶. Nhng còng do nhiÒu nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn m«i trêng nªn xÝ nghiÖp ¸p dông Marketing - mix trong giai ®o¹n ®Çu vµ còng cha hiÖu qu¶ vµ cßn nhiÒu vÊn ®Ò víng m¾c. 1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: ChÝnh s¸ch s¶n phÈm ®îc xÝ nghiÖp rÊt coi träng, bëi v× ®©y lµ x¬ng sèng cña chiÕn lîc kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña bé phËn kh¸c vµ b¶o ®¶m kinh doanh ®óng híng, g¾n bã chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. §Ó thùc hiÖn chÝnh s¶n phÈm, xÝ nghiÖp thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n phÈm. - QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt lîng hµng ho¸ - QuyÕt ®Þnh vÒ chñng lo¹i vµ danh môc hµng ho¸ - QuyÕt ®Þnh vÒ vÒ thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh - QuyÕt ®Þnh vÒ dÞch vô kh¸ch hµng 1.1. QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm: ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc coi lµ quyÕt ®Þnh hµng ®Çu trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm. C¸c thuéc tÝnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm ®îc xÝ nghiÖp quan t©m ®ã lµ ®é bÒn, hÖ sè an toµn, tuæi thä cña s¶n phÈm, dÔ dµng trong sö dông vµ söa ch÷a, ®¶m b¶o ®óng thiÕt kÕ kü thuËt vµ phï hîp ®iÒu kiÖn tõng vïng ®Ó s¶n phÈm ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶. C¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp trong thêi gian qua cho dï vÉn cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nhng ®· ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng s¶n phÈm, giao hµng cho kh¸ch hµng ®¶m b¶o chÊt lîng kh«ng cã thùc phÈm. B¶ng s¶n phÈm ®· nghiÖm thu 20
- Xem thêm -