Tài liệu Thẻ thanh toán tín dụng

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc LêI Më §ÇU...................................................................................................2 I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, t¸c dông cña thÎ thanh to¸n:......3 1. Kh¸i niÖm:................................................................................................3 2. Ph©n lo¹i thÎ thanh to¸n:........................................................................3 3. T¸c dông cña thÎ thanh to¸n:.................................................................3 II. ThÎ tÝn dông quèc tÕ:.......................................................................5 1. Giíi thiÖu chung vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ:..............................................5 2. Thùc tr¹ng ¸p dông thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hiÖn nay:.......6 3. Gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i viÖt nam trong t¬ng lai..............................................................8 kÕt luËn.....................................................................................................13 tµi liÖu tham kh¶o...............................................................................14 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LêI Më §ÇU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù héi nhËp kinh tÕ cña ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi (®Æc biÖt lµ viÖc gia nhËp WTO) ®· thóc ®Èy c¸c giao dÞch th¬ng m¹i ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng, dÉn ®Õn viÖc lu chuyÓn tiÒn mÆt t¨ng ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn trong qu¶n lÝ nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. ViÖc ra ®êi thÎ tÝn dông quèc tÕ còng lµ mét trong nh÷ng chñ tr¬ng lín cña ng©n hµng nhµ níc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thanh to¸n c¸c giao dÞch th¬ng m¹i, gi¶m bít chi phÝ ®i l¹i, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian cho kh¸ch hµng. §øng vÒ phÝa c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, chñ tr¬ng nµy t¹o ra mét h×nh thøc huy ®éng vèn míi, tËp trung c¸c nguån vèn tiÒm tµng trong d©n c vµo c¸c tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn. Song thùc tÕ cho thÊy, thÎ tÝn dông quèc tÕ hiÖn nay chØ phôc vô chñ yÕu cho ®èi tîng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam tiªu dïng vµ mét sè Ýt d©n c cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, do ®ã nã cha thËt sù cã ý nghÜa ®èi víi ngêi ViÖt Nam. Bëi vËy, em lùa chän ®Ò tµi vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ nh»m nªu lªn thùc tr¹ng cña dÞch vô thanh to¸n thÎ quèc tÕ t¹i ViÖt Nam vµ kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong t¬ng lai ë ViÖt Nam. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò tµi, em vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt, rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. ThÎ tÝn dông quèc tÕ, øng dông t¹i ViÖt Nam, hiÖn thùc, triÓn väng vµ th¸ch thøc I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, t¸c dông cña thÎ thanh to¸n: 1. Kh¸i niÖm: ThÎ thanh to¸n lµ mét ph¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i ra ®êi tõ ®Çu thÕ kØ XX. Nã lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n mµ ngêi chñ thÎ cã thÓ rót tiÒn mÆt, hoÆc thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c ®iÓm chÊp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ. ViÖc thanh to¸n thùc hiÖn b»ng c¸c lo¹i m¸y ®Æc biÖt l¾p ®Æt t¹i 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¸c cöa hµng nh: m¸y chµ ho¸ ®¬n, m¸y xö lÝ cÊp ghÐp tù ®éng ®îc nèi m¹ng trùc tiÕp víi trung t©m xö lÝ thÎ. C¬ së chÊp nhËn thÎ lµ c¸c ®¬n vÞ cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô mµ ë ®ã cã l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n b»ng thÎ. 2. Ph©n lo¹i thÎ thanh to¸n: 2.1. Ph©n lo¹i theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt: ThÎ kh¾c ch÷ næi ThÎ b¨ng tõ ThÎ th«ng minh 2.2. Ph©n lo¹i theo chñ thÓ ph¸t hµnh: ThÎ do ng©n hµng ph¸t hµnh ThÎ do c¸c tæ chøc phi ng©n hµng ph¸t hµnh 2.3. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt thanh to¸n cña thÎ: ThÎ tÝn dông (Credit card) ThÎ ghi nî (Debit card): thÎ Pink card ThÎ rót tiÒn mÆt (Cash card): Bao gåm thÎ Master card vµ Visa card. Lo¹i thÎ nµy dïng cho c¸c ®èi tîng ®i du lÞch vµ du häc... 2.4. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ: ThÎ trong níc ThÎ quèc tÕ 3. T¸c dông cña thÎ thanh to¸n: 3.1. §èi víi ngêi sö dông: ThÎ thanh to¸n lµ mét ph¬ng tiÖn chi tr¶ hiÖn ®¹i cã thÓ sö dông ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô rót tiÒn mÆt t¹i c¸c quÇy thanh to¸n cña ng©n hµng hay t¹i c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng rÊt tiÖn lîi. Sö dông thÎ thanh to¸n an toµn h¬n nhiÒu so víi c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh tiÒn mÆt, sec... Khi thÎ bÞ mÊt ngêi nhÆt ®îc thÎ còng khã sö dông. MÆt kh¸c thÎ thanh to¸n quèc tÕ cã thÓ sö dông trªn toµn cÇu, do ®ã rÊt tiÖn lîi cho ngêi sö dông ®i c«ng t¸c hay ®i du lÞch quèc tÕ. §ång thêi thanh to¸n b»ng thÎ cã thÓ gióp cho ngêi chñ thÎ cã thÓ sö dông ®îc nguån tÝn dông do ng©n hµng cung cÊp, còng nh t¹o nªn vÎ v¨n minh lÞch sù cho kh¸ch hµng khi thanh to¸n. 3.2. §èi víi c¬ së chÊp nhËn thÎ: ViÖc ¸p dông thÎ cho phÐp c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh ®a ra c¸c dÞch vô míi cho kh¸ch hµng, lµ ph¬ng tiÖn tèi u ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng míi vµ t¨ng thªm thu nhËp cho ng©n hµng tõ c¸c phÝ ph¸t hµnh thÎ. MÆt kh¸c ®©y 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµ mét lo¹i tÝn dông tiªu dïng hiÖn ®¹i, gãp phÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc kinh doanh cña ng©n hµng, më réng ho¹t ®éng cña ng©n hµng trªn toµn cÇu. 3.3. §èi víi ng©n hµng ph¸t hµnh: §îc hëng hoa hång phÝ khi lµm ®¹i lÝ thanh to¸n cho ng©n hµng ph¸t hµnh. Mét mÆt nhê lµm trung gian thanh to¸n thÎ nªn ng©n hµng thanh to¸n gi÷ ®îc kh¸ch hµng lµ nh÷ng nhµ bu«n b¸n lÎ. NÕu hä kh«ng lµm ®iÒu nµy th× nh÷ng ngêi bu«n b¸n lÎ sÏ chuyÓn tµi kho¶n cña hä sang ng©n hµng ph¸t hµnh hay ng©n hµng kh¸c. 3.4. §èi víi x· héi: ViÖc thanh to¸n b»ng thÎ lµm gi¶m nhu cÇu gi÷ tiÒn mÆt, gi¶m lîng tiÒn mÆt lu th«ng, dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ ph¸t hµnh tiÒn. Sö dông thÎ gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng bÊt tiÖn nÕu dïng tiÒn mÆt nh mÊt vÖ sinh, kh«ng an toµn, kh«ng tiÖn lîi... Nh×n chung thÎ thanh to¸n cßn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn víi nhÞp ®é nhanh h¬n nhê khuyÕn khÝch tiªu dïng c¸ nh©n cña c¸c tÇng líp d©n c cã thu nhËp æn ®Þnh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. ThÎ tÝn dông quèc tÕ: 1. Giíi thiÖu chung vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ: ThÎ tÝn dông quèc tÕ (Visa & Master card) lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n hµng ho¸ dÞch vô t¹i c¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ vµ rót tiÒn mÆt t¹i c¸c ®iÓm øng tiÒn mÆt (cã trng bµy biÓu tîng Visa & Master card) trªn toµn thÕ giíi. 1.1.H¹n møc tÝn dông phong phó nhÊt - Visa xanh vµ thÎ Master card xanh: H¹n møc díi 10 triÖu VN§ - Visa classic vµ classic Master card: 10 - 60 triÖu VN§ - Visa Gold vµ Gold Master card: 60 – 100 triÖu VN§ L·i xuÊt 12 th¸ng trªn sæ kÝ quü. 1.2.§èi tîng kh¸ch hµng sö dông thÎ tÝn dông quèc tÕ: - L·nh ®¹o c¸c bé, ban nghµnh, chñ doanh nghiÖp, th¬ng nh©n. - C¸n bé nh©n viªn cã thu nhËp cao. - Häc sinh, sinh viªn ®i häc xa nhµ vµ du häc ë níc ngoµi. - Kh¸ch hµng thêng xuyªn ®i du lÞch vµ c«ng t¸c ë níc ngoµi. - Kh¸ch hµng c«ng ty, doanh nghiÖp... 1.3.Ph¹m vi sö dông thÎ: - H¬n 9000 ®¹i lÝ chÊp nhËn thÎ t¹i ViÖt Nam. - H¬n 25 triÖu ®¹i lÝ chÊp nhËn thÎ trªn toµn thÕ giíi. - Rót tiÒn mÆt t¹i 1 triÖu ®iÓm rót tiÒn mÆt vµ h¬n 500000 m¸y giao dÞch tù ®éng trªn toµn thÕ giíi. - Thùc hiÖn giao dÞch b»ng bÊt k× lo¹i tiÒn tÖ nµo trªn toµn thÕ giíi.. 1.4.TiÖn Ých cña thÎ tÝn dông quèc tÕ: - Gi¶m rñi ro mang theo tiÒn mÆt. - Qu¶n lÝ kÕ ho¹ch chi tiªu c¸ nh©n qua c¸c sao kª giao dÞch hµng th¸ng. - §îc vay hç trî tµi chÝnh khi ®i c«ng t¸c du häc. - DÔ dµng ®Æt tua du lÞch, kh¸ch s¹n, nhµ hµng. - Thay thÕ c¸c kho¶n t¹m øng, c«ng t¸c phÝ b»ng tiÒn mÆt cña c¸n bé khi ®i c«ng t¸c. 2. Thùc tr¹ng ¸p dông thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hiÖn nay: 1.1. Nh÷ng yÕu tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng thÎ tÝn dông quèc tÕ. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MÆc dï víi nhiÒu tiÖn Ých nhng thùc tr¹ng ë níc ta hiÖn nay cho thÊy viÖc ¸p dông ch¬ng tr×nh thÎ thanh to¸n ph¶i ®¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng yÕu tè chÝnh t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng thÎ hiÖn nay lµ thu nhËp thãi quen vµ sù tù gi¸c (trong ®ã c¶ tr×nh ®é d©n trÝ) m«i trêng thanh to¸n, m«i trêng ph¸p lÝ vµ c¶ chÊt lîng c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng. a. VÒ thu nhËp Râ rµng lµ cã sù ph©n ho¸ m¹nh trong thu nhËp gi÷a c¸c tÇng líp d©n c. Mét bé phËn nhá nh÷ng ngêi rÊt giµu vµ mét bé phËn lín nh÷ng ngêi rÊt nghÌo, trong khi ë níc ngoµi møc sèng chung lµ t¬ng ®èi cao vµ kh¸ b×nh qu©n nªn hä sÏ tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, nhu cÇu ®i du lÞch, gi¶i trÝ sÏ cao h¬n so víi ViÖt Nam. V× vËy thÎ tÝn dông quèc tÕ lµ mét c«ng cô rÊt h÷u Ých vµ thuËn tiÖn trong viÖc thanh to¸n thay cho tiÒn mÆt trong c¸c giao dÞch th¬ng m¹i. b. VÒ tr×nh ®é d©n trÝ Nãi chung lµ kh¸ thÊp, ngêi d©n kh«ng quen tiÕp cËn víi nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i ë ng©n hµng, khã thÝch nghi ngay vµ ng¹i t×m hiÓu. §Æc biÖt lµ mét bé phËn ngêi Hoa, hä cã thu nhËp cao vµ ho¹t ®éng kinh doanh rÊt s«i næi, tuy nhiªn tr×nh ®é d©n trÝ thÊp nªn hä chØ ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt víi nhau. c. VÒ m«i trêng thanh to¸n Còng ®îc xem lµ mét yÕu tè quan träng. Chóng ta thêng vÊp ph¶i m«i trêng khã kh¨n lµ ®iÒu kiÖn m«i trêng kh«ng hoµn chØnh, thiÕu ®ång bé. Ch¼ng h¹n cã nhiÒu ng©n hµng lµm ®¹i lÝ thanh to¸n, nhng qu¸ Ýt n¬i chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô b»ng thÎ. Mét khi kh¸ch hµng ®· nua thÎ nhng ch¼ng thÓ sö dông ë nh÷ng n¬i hä cÇn th× hä kh«ng thÝch sö dông thÎ n÷a v× khi ®ã thÎ thanh to¸n ch¼ng mang l¹i sù tiÖn lîi nµo c¶. d. VÒ m«i trêng ph¸p lÝ Còng cha ®îc hoµn thiÖn, cha ®îc bæ sung ®Çy ®ñ vµ cha ®ñ hiÖu lùc ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi cã tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. e. VÒ phÝa ng©n hµng §«i khi thñ tôc cha ®Õn møc tiÖn lîi cao còng lµm h¹n chÕ ngêi sö dông thÎ. MÆt kh¸c, ng©n hµng cña chóng ta l¹i gÆp khã kh¨n vÒ vèn khi triÓn khai l¾p ®Æt m¸y mãc phôc vô thanh to¸n thÎ, vÒ viÖc b¶o dìng hÖ thèng thiÕt bÞ phôc vô thanh to¸n. Khi m¸y mãc cã sù cè, nÕu ta cha söa ch÷a ®ù¬c ph¶i thuª chuyªn gia níc ngoµi th× chi phÝ l¹i ®¾t. Nh vËy, viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ còng ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt khi ph¸t triÓn dÞch vô nµy. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2. Nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc Trong xu thÕ ph¸t triÓn ng©n hµng c«ng nghÖ hiÖn nay, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®ang ch¹y ®ua ph¸t minh vµ sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i nhÊt v× nh÷ng nguån lîi thu tõ nh÷ng dÞch vô thanh to¸n ®ang chiÕm u thÕ h¬n so víi nh÷ng bé phËn kh¸c. ë ViÖt Nam ®©y ®îc xem lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña céng ®ång c¸c ng©n hµng trong thêi gian tíi. §èi víi dÞch vô thÎ thanh to¸n, t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh chØ trong n¨m 1996 ®· cã 4 ng©n hµng lµ thµnh viªn chÝnh thøc cña hiÖp héi Master card. §ã lµ ng©n hµng ¸ Ch©u, Vietcombank, Eximbank vµ First Vinabank. Bªn c¹nh ®ã cßn nhiÒu ng©n hµng kh¸c lµm ®¹i lÝ thanh to¸n thÎ nh: ng©n hµng §Çu t ph¸t triÓn, ng©n hµng C«ng th¬ng Sµi Gßn... §©y lµ ®iÓm rÊt thuËn lîi cho viÖc triÓn khai ch¬ng tr×nh thÎ: viÖc ph¸t hµnh, qu¶ng c¸o, thanh to¸n... sÏ kh«ng cßn do mét vµi ng©n hµng ®¬n ®éc thùc hiÖn n÷a mµ sÏ cã nhiÒu ng©n hµng cïng tham gia, cïng c¹nh tranh. §iÒu ®ã t¹o c¬ héi cho dÞch vô thÎ lan réng ®Õn céng ®ång d©n c vµ ngµy cµng trë nªn th«ng dông trong thanh to¸n. 3. Gi¶I ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ tÝn dông quèc tÕ t¹i viÖt nam trong t¬ng lai. Víi nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trong viÖc øng dông ®¹i trµ thÎ thanh to¸n, viÖc thay ®æi vµ kh¾c phôc chóng ®ßi hái c¶ mét qu¸ tr×nh, tèn nhiÒu thêi gian vµ nç lùc. Do ®ã, viÖc më réng thanh to¸n thÎ trong d©n c lµ c«ng viÖc l©u dµi ph¶i thiÖn hiÖn tõng bíc, ph¶i cã thêi gian ®Ó thö nghiÖm, ®Ó t¹o thãi quen vµ hoµn thiÖn c¸c m«i trêng thÝch hîp. Sau ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ trong t¬ng lai. 3.1. T¨ng cêng chÝnh s¸ch tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o. ThÎ thanh to¸n lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n rÊt míi mÎ ®èi víi ngêi d©n ViÖt Nam. HiÖn nay nã chØ ®îc biÕt ®Õn trong mét bé phËn rÊt nhá trong céng ®ång d©n c, chñ yÕu lµ c¸c c¸n bé ng©n hµng, mét sè quan chøc ChÝnh phñ, vµ sè Ýt trong giíi tri thøc. V× vËy, muèn cho thÎ thanh to¸n thËt sù lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n phæ biÕn, th«ng dông th× c¸c ng©n hµng kh«ng thÓ bá qua chÝnh s¸ch tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh réng r·i ®Õn mäi tÇng líp. V× vËy, chóng ta cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: - §Èy manh qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng (b¸o chÝ, truyÒn thanh, truyÒn h×nh) cïng víi c¸c pan« qu¶ng c¸o trªn ®êng phè. - Nªn cã nh÷ng ch¬ng tr×nh t×m hiÓu vÒ thÎ thanh to¸n trªn truyÒn h×nh díi d¹ng phim khoa häc kü thuËt ng¾n hay c¸c buæi hái ®¸p vÒ kinh tÕ-x· héi. C¸c ch¬ng tr×nh nµy cã thÓ do ng©n hµng tµi trî nh»m gióp cho ®a sè c«ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chóng – nh÷ng kh¸ch hµng t¬ng lai – cã sù hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ. - CÇn thiÕt ph¶i cã sù phèi hîp gi÷a ngµnh ng©n hµng vµ ngµnh gi¸o dôc. C¸c ng©n hµng cã thÓ cö nh©n viªn cña m×nh ®Õn c¸c trêng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp ®Ó tæ chøc nãi chuyÖn chuyªn ®Ò: “T×m hiÓu vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ”. Bªn c¹nh ®ã c¸n bé ng©n hµng cã thÓ khÐo lÐo gi¸o dôc c¸c ®èi tîng nµy trong viÖc b¶o vÖ c¸c m¸y ATM khi nã ®îc bè trÝ trªn ®êng phè. - Nªn cã chiÕn lîc tiÕp thÞ cho nh÷ng c«ng ty lín nh ng©n hµng phèi hîp víi c¸c c«ng ty nµy ®Ó qu¶ng c¸o thÎ cho nh©n viªn cña hä. - C¸c c¬ së chÊp nhËn thÎ trong giai ®o¹n nµy nªn cã b¶ng qu¶ng c¸o vÒ viÖc chÊp nhËn thÎ thanh to¸n. §iÒu nµy gi¶i thÝch sù tß mß cña kh¸ch hµng, mÆt kh¸c l¹i gióp cho ngêi cã thÎ dÔ dµng trong viÖc mua s¾m. - Ng©n hµng Nhµ níc nªn cã sù hç trî cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng ph¸t miÔn phÝ cho kh¸ch hµng cña m×nh nh÷ng tµi liÖu mang tÝnh híng dÉn vÒ thÎ tÝn dông quèc tÕ. §©y còng lµ mét c¸ch qu¶ng c¸o rÊt hiÖu qu¶. 3.2. Më réng hÖ thèng c¬ së chÊp nhËn. Cã thÓ nãi sè lîng c¬ së chÊp nhËn thÎ hiÖn nay cßn qu¸ Ýt. Bªn c¹nh lÜnh vùc chÝnh nh: nhµ hµng, kh¸ch s¹n lín, c¸c quÇy b¸n vÐ m¸y bay, siªu thÞ lín… cßn mét lÜnh vùc rÊt réng lín mµ thÎ thanh to¸n cha thùc sù ph¸t huy t¸c dông, ®ã lµ c¸c ®iÓm b¸n hµng ho¸, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c kh¸ch s¹n nhá… V× vËy c¸c ng©n hµng ®ang lµm ®¹i lý thanh to¸n thÎ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Ó më réng m¹ng líi c¬ së chÊp nhËn, cã nh vËy th× gi¶i ph¸p thø nhÊt míi ph¸t huy hiÖu qu¶. Nh vËy ®Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, c¸c ng©n hµng ph¶i: - Dµnh mét phÇn vèn ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ l¾p ®Æt t¹i c¬ së chÊp nhËn. - T¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Õn nhiÒu cöa hµng cã doanh sè tiªu thô cao, c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ lín ®Ó thuyÕt phôc c¸c n¬i nµy lµm c¬ së chÊp nhËn thÎ. - Chó träng ®Çu t vèn ®Ó trang bÞ m¸y rót tiÒn tù ®éng l¾p ®Æt trªn nh÷ng n¬i c«ng céng ë trung t©m thµnh phè lín. NÕu cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ l¾p ®Æt m¸y nµy ë mçi chî träng ®iÓm, sÏ rÊt tiÖn lîi cho ngêi b×nh d©n trong viÖc chi tiªu hµng ngµy. - Trong t¬ng lai ph¶i chó ý më réng m¹ng líi c¬ së chÊp nhËn ®Õn c¶ nh÷ng ®iÓm kinh doanh nhá, nhµ hµng nhá, khu nhµ trä cã nhiÒu kh¸ch níc ngoµi… 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ngoµi c¬ së chÊp nhËn ë c¸c s©n bay th× n¬i b¸n vÐ tµu ho¶, tµu thuû cÇn ®îc chó ý khai th¸c. Thùc tÕ cho thÊy lÜnh vùc nµy còng rÊt thu hót kh¸ch hµng dïng thÎ ®Ó thanh to¸n. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn míi më réng ®îc c¬ së chÊp nhËn hay thiÕt lËp c¸c m¸y ATM. NÕu tù m×nh kh«ng ®ñ lµm ®iÒu ®ã th× c¸c ng©n hµng cã thÓ liªn kÕt l¹i víi nhau hoÆc vay vèn ng©n hµng nhµ níc hay ng©n hµng níc ngoµi. Gi¶i ph¸p nµy g¾n chÆt víi gi¶i ph¸p thø nhÊt, v× nÕu ®· thiÕt lËp nhiÒu n¬i chÊp nhËn thÎ mµ kh«ng cã hay cã qu¸ Ýt ngêi dïng thÎ th× sÏ dÉn ®Õn ®ång vèn bá ra kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. Cã thÓ ng©n hµng chÊp nhËn hoµ vèn hay lç rÊt Ýt trong hiÖn t¹i ®Ó thu lîi nhuËn trong t¬ng lai. §iÒu nµy phô thuéc vµo chiÕn lîc kinh doanh cña ng©n hµng, kh¶ n¨ng nguån vèn vµ kÓ c¶ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn ng©n hµng vÒ lÜnh vùc øng dông thÎ thanh to¸n. Hä ph¶i thùc sù cã tr×nh ®é ®Ó vËn hµnh c«ng viÖc t¹i ng©n hµng m×nh vµ híng dÉn c¸c c¬ së chÊp nhËn tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng ®iÒu kiÖn trong thanh to¸n thÎ. 3.3. §Èy m¹nh ph¸t hµnh thÎ ng©n hµng. §Ó ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn thÎ ng©n hµng th× ngay tõ b©y giê, c¸c ng©n hµng cÇn cã kÕ ho¹ch ®Çu t thËt sù vÒ lÜnh vùc nµy cho t¬ng lai. - C¸c ng©n hµng lín, cã nhiÒu ho¹t ®éng nghiÖp vô, cã uy tÝn trªn th¬ng trêng cÇn tÝch luü mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ. HoÆc c¸c ng©n hµng dù ®Þnh sÏ ph¸t hµnh thÎ trong t¬ng lai mµ kh¶ n¨ng tÝch luü cßn h¹n chÕ th× cã thÓ liªn kÕt víi mét vµi ng©n hµng kh¸c ®Ó v¹ch kÕ ho¹ch ®Çu t vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt thÎ. - CÇn t¹o ®éi ngò chuyªn viªn n¾m thËt v÷ng vÒ ho¹t ®éng thÎ ®Ó hä cã thÓ b¾t tay ngay vµo lµm viÖc mµ kh«ng gÆp khã kh¨n mét khi ng©n hµng ®îc Nhµ níc cho phÐp ph¸t hµnh thÎ. - Tríc m¾t, c¸c ng©n hµng ®ang ph¸t hµng thÎ nh: ¸ Ch©u, Vietcombank… cÇn tæ chøc héi th¶o rót kinh nghiÖm t×m cho ® îc nh÷ng h¹n chÕ mµ c«ng t¸c ph¸t hµnh ®ang gÆp ph¶i, lµm thÕ nµo ®Èy m¹nh doanh sè b¸n hµng cao h¬n n÷a… C¸c ng©n hµng kh¸c ®ang lµ héi viªn cña Master Card nh: Eximbank, First Vinabank ph¶i nhanh chãng triÓn khai viÖc ph¸t hµnh thÎ Master Card, thËm chÝ cã thÓ ®Èy m¹nh ph¸t hµnh thÎ Master Card b»ng ®ång ViÖt Nam. 3.4. N©ng cao chÊt lîng c¸c dÞch vô. Trong qu¸ tr×nh thanh to¸n c¸c giao dÞch b»ng thÎ tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn, t¹o ra niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng th× ph¶i h¹n chÕ c¸c rñi ro 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÒ tÝn dông, gi¶m tèi thiÓu c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh giao dÞch. Do vËy c¸c ng©n hµng cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: -§æi míi c¨n b¶n ho¹t ®éng tÝn dông theo nguyªn t¾c th¬ng m¹i vµ thÞ trêng, nhÊt lµ chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ kh¸ch hµng. §a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô - kÓ c¶ huy ®éng vèn, sö dông vèn ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c b»ng c¸c c¬ chÕ, ®ßn bÈy linh ho¹t theo cung cÇu cña thÞ trêng vµ ®¶m b¶o tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m thÊp rñi ro. - T¨ng cêng ®Çu t vµo viÖc nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó qu¶n lý tÝn dông, qu¶n lý rñi ro tÝn dông phï hîp víi tiÕn tr×nh ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ th«ng lÖ quèc tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ ®¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng Ng©n hµng. - Cñng cè s¾p xÕp l¹i hÖ thèng mµng líi theo híng tinh gän, hiÖu qña, phï hîp víi m« h×nh ho¹t ®éng cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i; ph¸t triÓn c¸c tæ chøc mµng líi míi mang tÝnh chÊt träng ®iÓm, tËp trung vµo c¸c khu vùc kinh tÕ s«i ®éng, nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn. - §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé v× con ngêi lµ nh©n tè chÝnh quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh; ®µo t¹o theo híng c¸n bé cã ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ t duy vÒ kinh tÕ thÞ trêng hiÖn ®¹i, tho¸t ly khái c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña c¬ chÕ quan liªu bao cÊp. - C¶i c¸ch thñ tôc nghiÖp vô trong mäi ng©n hµng, thùc hiÖn giao dÞch mét cöa, ¸p dông nh÷ng qui tr×nh c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh doanh, dÞch vô ng©n hµng. 3.4. Hoµn chØnh m«I trêng ph¸p lý. Hoµn c¶nh m«i trêng ph¸p lý còng lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ®Ó thÎ thanh to¸n thËt sù trë thµnh phæ biÕn trong x· héi. C¸c lo¹i thÎ quèc tÕ ®ang lu hµnh ë ViÖt Nam hiÖn nay mµ chñ yÕu lµ c¸c ng©n hµng th¬ng lµm ®¹i lý thanh to¸n chÞu sù quy ®Þnh chÆt chÏ cña c¸c hiÖp héi thÎ quèc tÕ. §ã lµ c¸c lo¹i thÎ do ng©n hµng níc ngoµi ph¸t hµnh cßn c¸c lo¹i thÎ do ng©n hµng ViÖt Nam ph¸t hµng th× sÏ vËn hµng nh thÕ nµo? Cã thÓ nãi, ngoµi thÓ lÖ quy chÕ t¹m thêi vÒ rµng buéc ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng bªn cã liªn quan. MÆt kh¸c thÓ lÖ cña ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh mang tÝnh chÊt chung, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i dùa vµo ®ã mµ ®Ò ra quy ®Þnh riªng cho ng©n hµng m×nh vÒ ph¸t hµnh, sö dông vµ thanh to¸n thÎ. §«i khi v× nguån lîi riªng cña ng©n hµng m×nh mµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµm cho ngêi sö dông r¾c rèi trong viÖc lùa chän thÎ ®Ó sö dông. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét khi thÎ ®· ®îc sö dông phæ biÕn vµ trë thµnh ph¬ng tiÖn thanh to¸n h÷u hiÖu th× mét “ph¸p lÖnh vÒ thÎ thanh to¸n” còng rÊt cÇn. Nã rµng buéc chÆt chÏ c¸c bªn cã liªn quan vµ ai vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo ph¸p luËt. Chóng ta ®ang kú väng mét luËt vÒ sÐc, t¹i sao kh«ng kú väng mét luËt vÒ thÎ thanh to¸n nÕu møc ®é phæ biÕn cña nã kh«ng kÐm ph¬ng tiÖn thanh to¸n b»ng sÐc. 3.5. Më réng thÎ thanh to¸n do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh. VÊn ®Ò thÎ thanh to¸n do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh ®· trë thµnh ®· trë nªn phæ biÕn ë níc ngoµi. Nh Anh, Mü, Ph¸p… ®· ¸p dông tõ l©u c¸c lo¹i thÎ cña c«ng ty ®iÖn tho¹i, c«ng ty x¨ng dÇu, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín… ph¸t hµnh. ë ViÖt Nam ta thÊy ®iÒu nµy cßn qu¸ míi ®èi víi d©n chóng. HiÖn nay cã lo¹i thÎ ®iÖn tho¹i lµ t¬ng ®èi phæ biÕn, cßn mét sè lÜnh vùc kh¸c mµ doanh sè thanh to¸n rÊt lín nhng thÎ cha thùc sù th©m nhËp. Nh vËy, c¸c c«ng ty nªn m¹nh d¹n h¬n trong viÖc ®Çu t hoÆc liªn kÕt víi ng©n hµng ph¸t hµnh lo¹i thÎ c«ng ty ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, ®ång thêi ®©y còng lµ mét thÞ trêng høa hÑn nhiÒu triÓn väng. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kÕt luËn ViÖc øng dông thÎ thanh to¸n t¹i ViÖt Nam ®ßi hái nhiÒu nç lùc kh«ng chØ tõ phÝa Nhµ níc, c¸c tæ chøc tµi chÝnh mµ quan träng lµ tõ phÝa ngêi d©n. Ngêi d©n cÇn tù m×nh n©ng cao nhËn thøc ®Ó theo kÞp víi c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tÊt yÕu ®i kÌm víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. Ch¾c ch¾n trong t¬ng lai, thÎ tÝn dôngquèc tÕ sÏ trë nªn phæ biÕn h¬n ë ViÖt Nam bëi hiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ph¸t triÓn kh¸ æn ®Þnh, søc mua cña tiÒn ®ång ViÖt Nam ®· kh«ng cßn thay ®æi thÊt thêng. C«ng nghÖ ng©n hµng cã nhiÒu tiÕn bé, lßng tin cña ngêi d©n ®èi víi c¸c dÞch vô ng©n hµng ngµy cµng ®îc cñng cè, ®©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi d©n më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô thanh to¸n. MÆt kh¸c, c«ng nghÖ tin häc viÔn th«ng ë ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh, ®©y lµ nh©n tè hç trî ®¾c lùc cho viÖc øng dông c«ng nghÖ thanh to¸n ®iÖn tö trong ng©n hµng trong ®ã cã thanh to¸n quèc tÕ. Chóng ta hoµn toµn cã thÓ tin tëng mét t¬ng lai t¬i s¸ng ®ang chê ë phÝa tríc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tµi liÖu tham kh¶o 1. ThÎ thanh to¸n quèc tÕ vµ viÖc øng dông thÎ thanh to¸n t¹i ViÖt Nam – nxb tµi chÝnh. 2. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh – trêng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh. 13
- Xem thêm -