Tài liệu Thế giới những chuyện lạ

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

thế giới những chuyện lạ
1 THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ MUÅC LUÅC Cêu laåc böå daânh cho nhûäng ngûúâi beáo phò.......................................................6 Möåt hacker cho caác nghõ sô Thuyå Àiïín ài nghó maát ..........................................7 Cûúáp bùçng öëng tiïm.......................................................................................8 Kyã luåc vïì nhiïìu vúå .........................................................................................9 Àöíi giöëng vò con ..........................................................................................10 Ly dõ baâ vúå lùæm lúâi àïí lêëy möåt ngûúâi cêm àiïëc ..............................................11 Möåt kiïíu lûâa vúå cuä .......................................................................................12 Mang thai 40 nùm........................................................................................13 Nhaåc cuå bùçng rau quaã ...................................................................................14 Ngöi nhaâ cuãa nhûäng höìn ma .........................................................................15 Nhûäng tin àöìn vïì sûå kiïån ngaây 11/9..............................................................16 Sinh con ngay taåi àaám cûúái...........................................................................17 Tuyïín thêìy phuâ thuyã ....................................................................................18 http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 2 Bõ nghi laâ khuãng böë vò... ngöìi trong nhaâ vïå sinh lêu .......................................19 Ruâa hai àêìu.................................................................................................. 20 18 lêìn nhêìm vúå chûa cûúái .............................................................................21 Baáo daânh cho luác ài vïå sinh..........................................................................22 Búi tûâ New York àïën Washington àïí tûúãng niïåm caác naån nhên ngaây 11-9 ..... 23 Viagra khöng coá taác duång vúái gêëu truác ..........................................................24 Voã öëc xaâ cûâ chûáa ngoåc luåc baão ..................................................................... 25 Möåt phuå nûä bõ diïìu hêu keåp chùåt vaâo caánh tay ...............................................26 Cún söët sûã duång söë 911 úã Singapore .............................................................27 Quaá àùæt........................................................................................................28 Ngûúâi coá nhiïìu cêy xûúng röìng nhêët thïë giúái ................................................29 Keã cûúáp khúâ khaåo ........................................................................................30 Quan taâi cuãa caãnh saát trûúãng cuäng bõ àaánh cùæp ..............................................31 Ngûúâi xui xeão ..............................................................................................32 24 àoaá hoa thay lúâi xin löîi ............................................................................33 Àûúåc böìi thûúâng 270 USD vò... khöng àûúåc ài vïå sinh...................................34 Chó taåi chiïëc haâm giaã....................................................................................35 Chuöåt cuäng àua xe .......................................................................................36 Xuyát giïët chöìng vò àöëng baát bêín ...................................................................37 Chia gia taâi cho nhên viïn ............................................................................38 Laâm meå khi múái 5 tuöíi .................................................................................39 Bó:Tòm ngûúâi giöëng hïåt Bin Laden àïí àoáng phim..........................................41 Phaát hiïån múái vïì biïíu hiïån cuãa viïåc noái döëi ...................................................42 Chaåy marathon bùçng àêìu göëi vaâ tay ..............................................................43 http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 3 Hoaâng tûã Àan Maåch ài nhaâ treã bònh dên........................................................44 Thûúãng cho baác sô vò àaä söëng àïën 100 tuöíi ....................................................45 Ngöi möå tûúng lai trúã thaânh núi yïn nghó......................................................46 Choá ùn xe Mercedes..................................................................................... 47 Kïu goåi àoåc saách bùçng... xúi saách .................................................................48 Möëi tònh chat cuãa naâng 60 vaâ chaâng 22 .........................................................49 Lùæp Microchip cho voi.................................................................................50 Kiïím soaát giao thöng bùçng caãnh saát giêëy.......................................................52 Tham quan Helsinki qua àïm trong phoâng giam............................................53 Cêy kim bõ boã quïn suöët 21 nùm trong cú thïí ................................................54 Quaán ùn trong boáng töëi .................................................................................55 Möåt kiïíu quaãng caáo àöåc chiïu ......................................................................56 Trûng baây bûác tranh lúán nhêët thïë giúái............................................................57 Töíng thöëng Nga Putin tûâng coá yá àõnh laâm taâi xïë ............................................58 Söëng 104 ngaây trïn xe trûúåt döëc ...................................................................59 Söëng soát nhúâ maâu sùæc cuãa chiïëc xe ...............................................................61 Bõ keåt tay khi àõnh ùn tröåm söcöla.................................................................62 Quan taâi tröi theo doâng luä .............................................................................63 Nghõ sô ài queát doån nhaâ chûáa ........................................................................64 Kiïån vúå ra toaâ vò töåi àoåc tröåm thû .................................................................65 Ngûúâi coá khaã nùng viïët bùçng toác, muäi vaâ tai.................................................. 66 Nuöi boâ trïn lêìu ba.......................................................................................67 Nuöi caá sêëu trong nhaâ................................................................................... 68 Taác phêím kyâ laå nhêët cuãa nïìn myä thuêåt hiïån àaåi Bó.........................................69 http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 4 Tûå laâm muâ àïí àûúåc yïu................................................................................70 8 lêìn cûúái vúå vò muöën coá con trai.................................................................. 71 120 têën caâ chua daânh cho lïî höåi Têy Ban Nha ...............................................72 Cùåp vúå chöìng söëng chung lêu nhêët thïë giúái ...................................................73 Con meâo trõ giaá 5 triïåu USD.........................................................................74 Chïët trong bïí söcöla loãng.............................................................................75 Bõ thiïn thaåch rúi truáng chên ........................................................................76 Tûå ngêm mònh dûúái nûúác suöët 24 giúâ ............................................................77 Theo doäi ngöîng trúâi tûâ vïå tinh àïën tuã ûúáp laånh ..............................................78 Möåt ngûúâi Myä muöën phaá kyã luåc trong troâ chúi tuåt döëc ...................................79 Quyïín kinh Koran lúán nhêët thïë giúái ..............................................................80 Phaát hiïån 27 tûúång Phêåt bùçng vaâng khöëi úã Campuchia...................................81 Naáo loaån vò vaáy mini....................................................................................82 Duâng hònh nöåm àïí canh giûä tuâ nhên..............................................................83 Mêët 1 tyã lñt nûúác vò möåt töí coâ àen .................................................................84 Àôa mò súåi nùång gêìn 1,5 têën ..........................................................................85 Chuöåt cuäng phaãi traã tiïìn veá ài xe buyát ...........................................................86 Ai laâ thuã phaåm? ...........................................................................................87 Nhêån biïët ngûúâi yïu qua àöi tai ....................................................................88 Thaái Lan: Cêëm voi ài trïn àûúâng phöë............................................................89 Bõ cho nghó hoåc vò maái toác Mohican maâu xanh dûúng....................................90 Nhaâ tuâ trúã thaânh núi buön baán xa xó ..............................................................91 Thõ trûúãng cêëm dên àõa phûúng chïët .............................................................92 Bûu phêím gûãi tûâ nùm 1945 àïën nay múái nhêån àûúåc.......................................93 http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 5 Vêåt hiïën tùång laå luâng....................................................................................94 Töí chûác sinh nhêåt cho chuá ruâa 260 tuöíi .........................................................95 Vêåt bñ êín têën cöng caã trùm ngûúâi .................................................................. 96 Haå caánh khêín cêëp vò möåt haânh khaách cúãi truöìng gêy röëi ................................97 Àiïån thoaåi di àöång daânh cho choá...................................................................98 Thaái Lan: Cêëm baán vaâ nuöi giaán ...................................................................99 Coäng meå ài tham quan thuã àö..................................................................... 100 Ào vaán vò cûúáp xe cuãa CLB Judo................................................................ 101 Bõa chuyïån àïí khoãi phaãi laâm baâi têåp............................................................ 102 Chiïëc nhêîn vaâng trong quaã taáo....................................................................103 Bõ bùæt vò lêëy quaá nhiïìu vúå ...........................................................................104 http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 6 Cêu laåc böå daânh cho nhûäng ngûúâi beáo phò Möåt cêu laåc böå khaác thûúâng daânh cho nhûäng ngûúâi beáo vûâa khai trûúng úã Bangkok (Thaái Lan). Möåt sûå kiïån àùåc biïåt àûúåc töí chûác haâng tuêìn úã cêu laåc böå: Nïëu töíng troång lûúång cuãa 3 ngûúâi baån vûúåt quaá 360kg, hoå seä àûúåc thûúãng möåt chai rûúåu uyátki. Ngûúâi chuã cuãa cêu laåc böå, Ken Chang noái: “Luác àêìu, chuáng töi coá nhûäng caái ghïë göî bònh thûúâng. Tuy nhiïn sau khi tiïëp nhûäng ngûúâi khaách mêåp maåp, chuáng töi àaä phaãi boã khaá nhiïìu tiïìn àïí sûãa chuáng, vò vêåy chuáng töi àaä quyïët àõnh àöíi sang nhûäng chiïëc ghïë bùçng kim loaåi.” Cêu laåc böå àûúåc thiïët kïë àùåc biïåt àïí nhûäng ngûúâi mêåp caãm thêëy thoaãi maái. Nöåi thêët àûúåc thiïët kïë sao cho àuã röång cho khaách ài laåi dïî daâng, saân nhaâ thò laâm bùçng xi mùng chûá khöng phaãi saân göî nhùçm traánh bõ hoãng dûúái nhûäng bûúác chên nùång nïì! Bïn caånh àoá nhûäng ngûúâi gêìy cuäng àûúåc chaâo àoán trong cêu laåc böå. Chang cho biïët ngûúâi khaách nheå cên nhêët maâ hoå tûâng àoán tiïëp nùång 50kg, coân ngûúâi nùång nhêët laâ 160kg. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 7 Möåt hacker cho caác nghõ sô Thuyå Àiïín ài nghó maát Úà Thuåy Àiïín, hún 70 nghõ sô quöëc höåi àaä trúã thaânh naån nhên cuãa troâ àuâa hai ngaây trûúác khi cuöåc bêìu cûã diïîn ra. Möåt hacker vö danh àaä “ra lïånh” cho nhûäng nhaâ chñnh trõ Thuåy Àiïín ài nghó maát hoùåc di cû vaâo luác cao àiïím cuãa chiïën dõch bêìu cûã. Theo nhû lúâi cuåc an ninh cuãa baão hiïím xaä höåi Thuåy Àiïín, keã naâo àoá àaä xêm nhêåp vaâo chiïëc maáy tñnh coá chûáa nhûäng thöng tin caá nhên cuãa caác nghõ sô. Sau àoá möåt hacker hoùåc laâ goåi cho dõch vuå baão hiïím hoùåc chó cêìn duâng Internet. Vaâ kïët quaã laâ khoaãng 70 nghõ sô cuãa àaãng xaä höåi vaâ àaãng dên chuã, cuâng vúái nhiïìu thaânh viïn caánh taã àûúåc “xin” ài nghó maát, ly dõ hoùåc thay àöíi chöî úã. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 8 Cûúáp bùçng öëng tiïm Mùåc duâ bõ caãnh saát truy naä tûâ 12 ngaây nay, höm qua 16-9, möåt thanh niïn ngûúâi Rumani nghiïån ma tuáy 26 tuöíi àaä tiïëp tuåc sûã duång öëng tiïm maâ anh ta cho laâ dñnh maáu nhiïîm virus bïånh Aids àïí têën cöng möåt myä viïån vaâ möåt cûãa haâng baán nïåm taåi Berlin, Àûác. Möåt ngûúâi phaát ngön cuãa caãnh saát Berlin cho biïët keã cûúáp noái trïn àaä thûåc hiïån 13 vuå têën cöng trong voâng 12 ngaây. Caãnh saát àaä ra lïånh truy naä anh ta vò töåi tiïu thuå ma tuáy vaâ tröåm cûúáp. Khöng coá naån nhên naâo bõ àêm vaâ têët caã àïìu diïîn taã keã cûúáp laâ möåt ngûúâi àaân öng coá veã bïånh hoaån http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 9 Kyã luåc vïì nhiïìu vúå Cöng dên Ai Cêåp, 78 tuöíi, Mustaf Semeda söëng taåi thuã àö Cairo àûúåc coi laâ möåt trong nhûäng "kyâ quan" cuãa thïë giúái chùèng keám gò nhûäng chiïëc kim tûå thaáp coá niïn àaåi haâng mêëy ngaân nùm. Söë laâ khöng hiïíu bùçng caách naâo maâ trong voâng 55 nùm, ngûúâi àaân öng naây àaä kõp cûúái 203 cö vúå. Nhûäng ngûúâi theo àaåo Höìi àûúåc pheáp cûúái töëi àa 4 vúå, vêåy maâ öng laäo àaä coá haånh phuác àûúác bûúác lïn xe hoa nhûäng hún 200 lêìn quaã laâ möåt kyã luåc àaáng kñnh nïí. http://www.ebooks.vdcmedia.com 10 THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ Àöíi giöëng vò con Vò cêåu con trai 12 tuöíi maâ nûä cöng dên Myä ngûúâi Philadelphia àaä quyïët àõnh lïn baân möí àïí àöëi giúái thaânh àaân öng. 7 nùm trûúác, chöìng cuãa Lesly Larikrua bõ chïët nïn cö quyïët àõnh úã vêåy nuöi con. Caách àêy khöng lêu, ngûúâi phuå nûä caãm thêëy àûáa con coá veã buöìn vò thiïëu cha. Lesly hiïíu rùçng, luác naây cêåu con trai cuãa mònh cêìn möåt ngûúâi àaân öng thûåc sûå hún laâ möåt baâ meå trong khi baãn thên laåi khöng muöën coá ngûúâi àaân öng laå xuêët hiïån trong nhaâ mònh. Vò thïë maâ Lesly quyïët àõnh phêîu thuêåt àöíi giúái. Trûúác khi lïn baân möí, Lesly àaä baân kyä vúái cêåu con trai. Sau ca möí, Lesly àaä trúã thaânh ngûúâi àaân öng thûåc thuå vaâ coá thïí àoáng vai troâ ngûúâi böë àöëi vúái cêåu con trai cuãa mònh http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 11 Ly dõ baâ vúå lùæm lúâi àïí lêëy möåt ngûúâi cêm àiïëc Möåt ngûúâi àaân öng Yemen àaä ly dõ vúå àêìu cuãa mònh vò cö ta quaá öìn aâo vaâ hay tranh caäi vaâ cûúái möåt ngûúâi phuå nûä cêm àiïëc laâm vúå. Höm thûá hai, túâ nhêåt baáo Al-Thawra cuãa Yemen àûa tin ngûúâi àaân öng 40 tuöíi tïn Yahya, söëng taåi tónh Dhamar, miïìn nam nûúác naây, quaá mïåt moãi vúái cö vúå "hay la heát vaâ tranh caäi suöët ngaây" nïn àaä quyïët àõnh chia tay sau 15 nùm chung söëng. "Anh ta àaä choån möåt cö vúå khaác bõ mêët khaã nùng nghe, noái vaâ tñnh tònh hiïìn laânh àïí thay thïë", túâ baáo viïët. Úà quöëc gia Höìi giaáo naây, àaân öng àûúåc quyïìn lêëy túái 4 vúå vaâ coá thïí ly dõ maâ khöng cêìn àûa ra lyá do. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 12 Möåt kiïíu lûâa vúå cuä Cöng dên thuã àö Kishinhev (Moldova) Mikhai sau khi bõ vúå töëng khûá ra khoãi nhaâ vò thûúâng xuyïn say khûúát àaä tòm caách moác tiïìn trong tuái ngûúâi baån àúâi möåt caách hïët sûác "ngoåan muåc". Anh naây àaä giaã vúâ chïët vúái hy voång cö vúå cuä seä phaãi chi cho ngûúâi tònh cuãa mònh tiïìn töí chûác àaám ma. Anh chaâng nùçm goån trong quan taâi trûúác khi cö tònh nhên goåi àiïån múâi vúå cuä cuãa "ngûúâi chïët" àïën chûáng kiïën. Trong luác quan taâi chûa àoáng nùæp, con choá cuãa Mikhai cûá saán àïën liïëm lêëy liïëm àïí mùåt "ngûúâi chïët". Do khöng nñn chõu àûúåc, anh chaâng Mikhai àaä bêët ngúâ cuúâi phaá lïn laâm kïë hoåach töëng tiïìn bõ vúä lúã. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 13 Mang thai 40 nùm Chó luác cuöëi àúâi, nûä cöng dên Cuba múái phaát hiïån ra trong buång mònh coá möåt thai nhi 40 tuöíi. Söë laâ, baâ Hoan Himenhes, 84 tuöíi, àïën bïånh viïån nhúâ baác sô phêîu thuêåt cùæt phêìn thoaát võ. Khöng ngúâ, caác chuyïn gia àaä phaát hiïån thêëy coá thai nhi nùçm trong buång ngûúâi bïånh. Ca möí àaä thaânh cöng, caác nhaâ phêîu thuêåt àaä löi trong buång ngûúâi bïånh ra möåt thai nhi àaä chïët. Baâ Himenhes cho biïët, caách àêy 40 nùm coá möåt lêìn thêëy àau buång dûä döåi. Thïë nhûng, cún àau mau choáng ài qua nïn baác sô khöng hïì khaám phaá maâ chó cho mêëy viïn thuöëc trûúác khi bïånh nhên ra vïì. Àêy laâ trûúâng húåp àêìu tiïn möåt bïånh nhên mang thai nhi chïët trong buång suöët 40 nùm maâ khöng hïì àau öëm. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 14 Nhaåc cuå bùçng rau quaã Nûúác AÁo, quï hûúng cuãa thiïn taâi êm nhaåc Mozart seä cho ra mùæt saãn phêím vùn hoaá múái nhêët vaâo tuêìn túái khi daân nhaåc rau quaã àêìu tiïn cuãa Vienne trònh diïîn voâng quanh Chêu Êu. Daân nhaåc göìm coá taám nhaåc sô, möåt kyä thuêåt viïn êm thanh vaâ möåt àêìu bïëp seä chúi nhûäng nhaåc cuå do chñnh tay hoå laâm ra tûâ rau quaã. “Chuáng töi tin rùçng chuáng töi coá thïí àem àïën nhûäng êm thanh maâ nhûäng nhaåc cuå khaác khöng dïî daâng gò coá àûúåc. Caác baån coá thïí nhêån thêëy àûúåc sûå khaác biïåt, àöi khi noá nhû tiïëng cuãa loaâi vêåt, àöi khi chó laâ nhûäng êm thanh trûâu tûúång” – Möåt nhaåc sô noái. Daân nhaåc phaãi mêët nûãa tiïëng àïí laâm möåt öëng saáo bùçng cuã caâ röët, vaâ gêìn 15 phuát àïí laâm möåt caái micro bùçng quaã dûa chuöåt. Nhûäng nhaåc cuå khaác bao göìm nhûäng caái tröëng bñ ngö... Khi buöíi biïíu diïîn kïët thuác, ngûúâi àêìu bïëp seä duâng nhûäng nhaåc cuå trïn àïí nêëu moán suáp daânh cho caã nhaåc sô vaâ khaán giaã http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 15 Ngöi nhaâ cuãa nhûäng höìn ma Rêët nhiïìu ngûúâi àang phaãi xïëp haâng àïí àùåt mua möåt cùn nhaâ trõ giaá 500.00 baãng Anh coá 4 phêìn möå úã dûúái têìng hêìm. Nhaâ thiïët kïë Peter Robinson àaä boã ra 200.000 baãng Anh àïí biïën möåt nhaâ thúâ nhoã khöng coân sûã duång thaânh möåt ngöi nhaâ. Öng Robinson cho biïët öng vaâ vúå Llynwen Wilson khöng quan têm àïën viïåc söëng chung vúái nhûäng höìn ma. Öng noái: “Chuáng töi tin rùçng hoå caãm thêëy vui veã vúái nhûäng gò chuáng töi àaä laâm.” Nhûäng thi thïí laâ cuãa àõa chuã Philip Brocklehurst, baâ vúå cuãa öng ta, cö con gaái vaâ möåt ngûúâi hêìu. Nhaâ thúâ àûúåc xêy trïn maãnh àêët cuãa gia àònh Brocklehurst úã Cheshire (Anh) vaâo nùm 1904 àïí tûúãng nhúá caái chïët cuãa öng Brocklehurst http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 16 Nhûäng tin àöìn vïì sûå kiïån ngaây 11/9 Möåt söë ngûúâi Myä söëng úã trung têm Berkeley (California) tin rùçng Nhaâ Trùæng àang che giêëu sûå thêåt vïì vuå têën cöng ngaây 11 thaáng 9. Hoå nghô rùçng Trung têm Thûúng Maåi Thïë giúái khöng phaãi do khuãng böë phaá huãy maâ laâ do nhûäng ngûúâi ngoaâi haânh tinh àaä laâm. Sau khi chiïëc maáy bay thuöåc chuyïën bay 93 rúát úã Pennsylvania, nhûäng ngûúâi dên àõa phûúng àaä nghe thêëy nhûäng êm thanh cuãa möåt vaâi vêåt thïí bay. Àoá laâ caái gò? Luác àoá bêët cûá chuyïën bay naâo cuäng bõ cêëm cú maâ? Vaâ coân thi thïí cuãa nhûäng ngûúâi chïët trong toaâ thaáp àöi? Hoå àaä àûúåc àûa ài kiïím tra vaâ thñ nghiïåm. Ngûúâi ngoaâi haânh tinh chùæc chùæn laâ coá dñnh lñu túái sûå kiïån 11 thaáng 9. Àoá laâ suy nghô chung cuãa möåt söë ngûúâi dên úã Berkeley. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 17 Sinh con ngay taåi àaám cûúái Cùåp uyïn ûúng ngûúâi Myä Annemary vaâ Jeft Micheal khöng hiïíu nghô thïë naâo maâ maäi àïën khi cö vúå tûúng lai mang bêìu úã thaáng thûá 9 múái quyïët àõnh töí chûác hön lïî. Sau khi cö dêu, chuá rïí àùng kyá kïët hön xong, chuêín bõ múã rûúåu sêm banh mûâng ngaây vui thò Annemary chuyïín daå. Vaâ thïë laâ cuöåc vui taåm hoaän àïí goåi baác sô àïën àúä àeã cho cö dêu. Mùåc duâ trong tònh huöëng rêët bêët ngúâ nhû vêåy nhûng cö dêu àaä sinh àûúåc chaâng hoaâng tûã khoãe maånh. Àaám cûúái àaä biïën thaânh ngaây ra àúâi cuãa àûáa con cuãa hoå. Caác nhên viïn laâm viïåc taåi phoâng hön lïî cho biïët àêy laâ trûúâng húåp àêìu tiïn sinh con ngay taåi àaám cûúái. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 18 Tuyïín thêìy phuâ thuyã Chñnh phuã New Zealand àang khuyïët möåt chên chñnh thûác trong böå maáy haânh phaáp. Chiïëc ghïë thêìy phuâ thuãy cuãa chñnh phuã hiïån vêîn àang thiïëu maâ chûa coá ai thay thïë. Ian Chennen, ngûúâi àaä giûä chûác thêìy phuâ thuãy trong böå maáy haânh phaáp cuãa New Zealand trong suöët 22 nΕm qua, àaä quyïët àõnh nghó viïåc vò quaá mïåt moãi. Phaáp sû múái seä laâ möåt taác phêím söëng trong Viïån baão taâng nghïå thuêåt mang tïn Nûä hoaâng Victoria. Àiïìu kiïån àïí tuyïín phaáp sû laâ coá taâi diïîn thuyïët, coá khaã nùng biïën hoáa, hoaá trang baãn thên, coá con mùæt haâi hûúác. Chûác vuå thêìy phuâ thuãy nhaâ nûúác laâ möåt chên rêët "ngon •Î n" vò mûác lûúng cao laåi àûúåc miïîn moåi khoaãn thuïë. http://www.ebooks.vdcmedia.com THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 19 Bõ nghi laâ khuãng böë vò... ngöìi trong nhaâ vïå sinh lêu Ngaây 11.9, chiïëc maáy bay cuãa Haäng Lufthansa (Àûác) tûâ Frankfurt àaä haå caánh xuöëng sên bay Tigel úã thuã àö Berlin tûâ lêu, maâ möåt haânh khaách nhêët àõnh ngöìi trong nhaâ vïå sinh trïn maáy bay khöng chõu ra. Àiïìu naây àaä khiïën caác nhên viïn an ninh sên bay Tigel ra lïånh baáo àöång, vò lo ngaåi nguy cú khuãng böë. Ngûúâi àaân öng bõ taåm giûä àïí thêím vêën ngay sau khi ra khoãi nhaâ vïå sinh. Caác nhên viïn an ninh àaä luåc soaát toaân böå chiïëc maáy bay, song khöng phaát hiïån ra àiïìu gò àùåc biïåt. Thomas Jachnow, phaát ngön viïn cuãa Lufthansa noái: "Nhúâ trúâi, àaä khöng coá chuyïån gò töìi tïå xaãy ra". http://www.ebooks.vdcmedia.com 20 THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ Ruâa hai àêìu Cö Mary Toro, möåt chuyïn viïn giaám saát loaâi ruâa biïín àaä phaát hiïån vaâo saáng 12-9 möåt con ruâa con coá hai àêìu gêìn baäi biïín Naples, Florida, Myä. Quaãn lyá cuãa Toro, baâ Maura Kraus ngûúâi coá 20 nùm kinh nghiïåm vïì loaâi ruâa biïín cho biïët baâ àaä tûâng thêëy rêët nhiïìu phöi thai cuãa ruâa coá hai àêìu nhûng chûa thêëy möåt caái naâo söëng soát. “Àêy laâ lêìn àêìu tiïn töi thêëy möåt con nhû vêåy coân söëng vaâ phaát triïín bònh thûúâng” – Baâ Kraus noái. Cö Toro àaä tòm thêëy con ruâa trïn khi àang àaâo möåt caái öí maâ ruâa meå àaä àeã trûáng ba ngaây trûúác àoá. Thöng thûúâng nhûäng chuyïn viïn giaám saát àaâo öí àeã cuãa ruâa àïí àïëm söë lûúång trûáng àaä núã vaâ chûa núã vaâ giuáp àúä nhûäng chuá ruâa con. Anne Meylan, möåt chuyïn gia cuãa viïån nghiïn cûáu biïín Florida úã St. Petersburg cho biïët con ruâa hai àêìu trïn coá veã laâ möåt sinh vêåt bònh thûúâng, khöng phaãi bõ nhiïîm chêët hoaá hoåc hay chõu aãnh hûúãng cuãa nhûäng yïëu töë àùåc biïåt naâo http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -