Tài liệu Thấu kính mỏng

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13715 tài liệu

Mô tả:

Baøi 29 GV: Traàn Thò Bích Phöôïng-THPT chuyeân Nguyeãn Du I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1) Ñònh nghóa ¾ Thaáu kính laø moät khoái chaát trong suoát (thuûy tinh, nhöïa, …), giôùi haïn bôûi hai maët caàu hoaëc moät maët caàu vaø moät maët phaúng . ¾ Thaáu kính moûng coù beà daøy chính giöõa raát nhoû so vôùi baùn kính maët caàu. O O I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 2) Phaân Loaïi Thaáu kính loài – thaáu kính rìa moûng . O Trong khoâng khí: O F’ Khi chuøm tia tôùi song song, thaáu kính loài taïo ra chuøm tia loù hoäi tu.ï Neân thaáu kính loài coøn ñöôïc goïi laø thaáu kính hoäi tuï I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 2) Phaân Loaïi Thaáu kính loõm-thaáu kính rìa daøy O Trong khoâng khí: F’ O Khi chuøm tia tôùi song song, thaáu kính loõm taïo ra chuøm tia loù phaân kì. Neân thaáu kính loõm coøn ñöôïc goïi laø thaáu kính phaân kì. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 2. Phaân loaïi II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 1. Quang taâm Quang taâm : ñieåm O chính giöõa thaáu kính, moïi tia saùng ñi qua O ñeàu truyeàn thaúng. Truïc chính: ñöôøng thaúng ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi maët thaáu kính Δ : Truïc phuï : Ñöôøng thaúng baát kì ñi qua quang taâm O Δ truïc chính O tru ïc ph uï Moïi tia saùng baát kì qua quang taâm cuûa thaáu kính thì truyeàn thaúng. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 2. Phaân loaïi II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 2. Tieâu ñieåm.Tieâ m.Tieâu dieän. Tieâu cöï 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính Laø giao ñieåm cuûa caùc tia loù (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia loù ) khi chuøm tia tôùi song song vôùi truïc chính. Kí hieäu : F’ O ) Naèm phía tia loù. F’ F’ O ) Naèm phía tia tôùi. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 2. Phaân loaïi II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 2. Tieâu ñieåm.Tieâ m.Tieâu dieän. Tieâu cöï 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh a1) Tieâu ñieåm aûnh chính a2) Tieâu ñieåm aûnh phuï a2) Tieâu ñieåm aûnh phuï Laø giao ñieåm cuûa caùc tia loù (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia loù ) khi chuøm tia tôùi song song vôùi truïc phuï. Kí hieäu : Fn’ Δ F’1 O Δ ) Naèm phía tia loù. F’ F’ O F’1 ) Naèm phía tia tôùi. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 2. Tieâu ñieåm.Tieâ m.Tieâu dieän. Tieâu cöï 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính Laø giao ñieåm cuûa caùc tia tôùi (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia tôùi) khi chuøm tia loù song song vôùi truïc chính • Kí hieäu : F S F F O ) Naèm phía tia tôùi. O ) Naèm phía tia loù. I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 2. Tieâu ñieåm.Tieâ m.Tieâu dieän. Tieâu cöï 2.1 Tieâu ñieåm a) Tieâu ñieåm aûnh b) Tieâu ñieåm vaät b1) Tieâu ñieåm vaät chính b2) Tieâu ñieåm vaät phuï b2) Tieâu ñieåm vaät phuï Laø giao ñieåm cuûa caùc tia tôùi (hay ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia tôùi ) khi chuøm tia loù song song vôùi truïc phuï. Kí hieäu : Fn Δ F1 F O O F1 ) Naèm phía tia tôùi. Δ ) Naèm phía tia loù. F D Chuù yù : •Tieâu ñieåm F vaø F’ ñoái xöùng vôùi nhau qua quang taâm F F’ O F’ F O I. THAÁU KÍNH-PHAÂN LOAÏI THAÁU KÍNH 1. Ñònh nghóa 2. Phaân loaïi II.KHAÛO SAÙT THAÁU KÍNH 1. Quang taâm 2. Tieâu ñieåm.Tieâ m.Tieâu dieän. Tieâu cöï 2.1 Tieâu ñieåm 2.2 Tieâu dieän 2.2 Tieâu dieän Taäp hôïp taát caû caùc tieâu ñieåm taïo thaønh tieâu dieän.Moãi thaáu kính coù 2 tieâu dieän: tieâu dieän vaät vaø tieâu dieän aûnh. Hai tieâu dieän naøy laø hai maët phaúng vuoâng goùc vôùi truïc chính taïi tieâu ñieåm F vaø F’. Tiêu diện vật Tiêu diện vật F F’ F’ O F O Tiêu diện ảnh Tiêu diện ảnh
- Xem thêm -