Tài liệu Thanh toán qt tại chi nhánh nh công thương hoàn kiếm

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸, quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi diÔn ra ngµy cµng m¹nh mÏ, mçi quèc gia cÇn ph¶i tÝch cùc vµ chñ ®éng tham gia ®Ó ®¹t ®ù¬c vÞ trÝ thuËn lîi trong sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ trao ®æi th¬ng m¹i quèc tÕ. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ mçi quèc gia cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹nh mÏ lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i. §èi víi níc ta ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, x©y dùng ®Êt níc theo ®Þnh híng XHCN. §Æc biÖt, trong giai ®o¹n hiÖn nay, chóng ta vÉn ®ang trong qóa tr×nh tiÕn hµnh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. ChØ cã th«ng qua ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i chóng ta míi t¹o ®ù¬c nguån ngo¹i tÖ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô nhËp khÈu kü thuËt hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ thiÕt bÞ, ®ång thêi ph¸t huy tiÒm n¨ng cña ®Êt níc, tËn dông nguån vèn vµ c«ng nghÖ níc ngoµi ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu vµ ®a nÒn kinh tÕ ®Êt níc tõng bíc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Nh mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c Ng©n hµng ngµy cµng cã vÞ trÝ vµ vai trß quan trong, nã ®îc xem lµ c«ng cô, lµ cÇu nèi trong quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng mÆt ho¹t ®éng quan träng cña Ng©n hµng, nã cã liªn quan ®Õn nhiÒu mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng. Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm míi tham gia ho¹t ®éng thanh to¸n nhng ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm víi quy m« nhá vµ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch, nã kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn cho phôc vô ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc mµ cßn lµ mét tÊt yÕu quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng, gióp cho Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm sím héi nhËp víi hÖ thång Ng©n hµng trong níc vµ thÕ giíi. Thanh to¸n quèc tÕ thùc sù lµ phøc tËp vµ cßn nhiÒu tån t¹i trong c¬ chÕ nghiÖp vô còng nh trong c«ng t¸c tæ chøc vµ thùc hiÖn. ChÝnh v× vËy, chóng ta cÇn ph¶i quan t©m nghiªn cøu, t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm”. Bè côc cña chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. Do cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ thêi gian thùc tËp nªn ®Ò tµi kh«ng thÓ kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gióp ®ì cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi th¸ng 9 n¨m 2003 Sinh viªn Hoµng §øc Vinh. 2 Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. I- Sù cÇn thiÕt cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng. 1. Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ. “ Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc chi tr¶ c¸c nghiÖp vô vµ yªu cÇu vÒ tiÒn tÖ, ph¸t sinh tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ, th¬ng m¹i, tµi chÝnh, tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, gi÷a c¸c h·ng, c¸c c¸ nh©n cña c¸c quèc gia kh¸c nhau ®Ó kÕt thóc mét chu tr×nh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i b»ng c¸c h×nh thøc chuyÓn tiÒn hay bï trõ trªn c¸c tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng”. 2. Sù cÇn thiÕt cña thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng th¬ng m¹i. Khi ®Ò cËp ®Õn ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng lµ ®Ò cËp ®Õn quan hÖ bu«n b¸n trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c níc. VÒ c¬ b¶n thanh to¸n quèc tÕ ph¸t sinh dùa trªn c¬ së ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u cuèi cïng cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. V× vËy, nÕu c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®îc tæ chøc tèt th× gi¸ trÞ cña hµng ho¸ xuÊt khÈu míi ®îc thùc hiÖn, gãp phÇn thóc ®Èy ngo¹i th¬ng ph¸t triÓn. Thanh to¸n quèc tÕ trë thµnh mét yÕu tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Nhng trong ho¹t ®éng mua b¸n lu«n g¾n liÒn víi lîi Ých cña c¸c bªn tham gia. C«ng t¸c thanh to¸n trong néi ®Þa tõng níc ®· khã kh¨n phøc t¹p nhng thanh to¸n quèc tÕ cµng khã kh¨n phøc t¹p h¬n nhiÒu (c¸c bªn tham gia hîp ®ång kh¸c nhau ë nhiÒu lÜnh vùc: ChÕ ®é chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, …). Trong mèi quan hÖ nµy mçi bªn tham gia ngoµi viÖc chÊp hµnh luËt ph¸p trong níc cßn ph¶i tu©n thñ c¸c hiÖp ®Þnh, hiÖp íc còng nh c¸c tËp qu¸n th¬ng m¹i kh¸c. Trong mua b¸n quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia thêng m©u thuÉn víi nhau, bªn nµo còng muèn dµnh vÒ m×nh phÇn thuËn lîi h¬n. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy cÇn cã sù tham gia cña Ng©n hµng, lóc nµy Ng©n hµng ®ãng vai trß trung gian, t¹o sù tin tëng, thuËn lîi cho c¶ hai bªn. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn ®¹i ®· gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gi÷a c¸c níc diÔn ra nhanh chãng, thuËn lîi chÝnh x¸c vµ ®¶m b¶o ®îc quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia thanh to¸n 3 quèc tÕ. Ng©n hµng lµ mét tæ chóc trung gian tµi chÝnh, cã bÒ dµy kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ, ®ång thêi Ng©n hµng cã m¹ng líi vµ quan hÖ ®¹i lý víi c¸c Ng©n hµng kh¸c rÊt réng. Ngoµi ra, Ng©n hµng lµ tæ chøc tiÕp cËn vµ øng dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn bËc nhÊt nªn cã thÓ sö dông vµo c¸c ho¹t déng thanh to¸n mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. ChÝnh nh÷ng ®iÒu trªn mµ hÇu hÕt mäi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®Òu diÔn ra cÇn cã sù tham gia cña c¸c Ng©n hµng. 3.Vai trß cña ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng. - §èi víi nÒn kinh tÕ mµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i: Thanh to¸n quèc tÕ cã vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, ®Æc biÖt trong bèi c¶nh hiÖn nay khi mçi quèc gia ®Òu ®Æt kinh tÕ ®èi ngo¹i lªn vÞ trÝ hµng ®Çu, coi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ con ®êng tÊt yÕu trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. Thanh to¸n quèc tÕ lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau. NÕu kh«ng cã ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ th× kh«ng cã ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. Thanh to¸n quèc tÕ lµ chiÕc cÇu nèi liÒn gi÷a c¸c quèc gia quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Khi thiÕt lËp mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸c níc th× ®iÒu kiÖn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®ù¬c lµ ph¶i thiÕt lËp quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ. Thanh toan quèc tÕ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn, nÕu viÖc tæ chøc thanh to¸n quèc tÕ ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, an toµn chÝnh x¸c sÏ lµm cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ yªn t©m vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña m×nh, nhê ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Thanh to¸n quèc tÕ h¹n chÕ rñi ro trong qóa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i: Trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, do vÞ trÝ ®Þa lý cña b¹n hµng c¸ch xa nhau lµm h¹n chÕ viÖc t×m hiÓu kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi mua, cña con nî, ®ång thêi trong ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ thêng xuyªn biÕn ®éng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña con nî lµ rÊt bÊp bªnh, h¬n n÷a trong c¬ chÕ thÞ trêng t×nh tr¹ng lõa ®¶o ngµy cµng nhiÒu v× vËy rñi trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ®èi ngo¹i ngµy cµng lín. NÕu tæ chøc tèt ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ sÏ gióp cho c¸c nhµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu h¹n chÕ ®4 îc rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nhê ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn. - §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng: ViÖc hoµn thiÖn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã mét ý nghÜa hÕt søc thiÕt thùc, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ mét dÞch vô thuÇn tuý lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng, nã bæ sung vµ hç trî cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho Ng©n hµng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã Ng©n hµng t¨ng ®îc quy m« ho¹t ®éng cña m×nh, gióp cho Ng©n hµng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, trªn c¬ së ®ã t¹o ® îc niÒn tin cho kh¸ch hµng vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh. Tõ ®ã mµ cã thÓ khai th¸c ®îc nguån vèn tµi trî cña Ng©n hµng níc ngoµi vÒ nguån vèn trªn thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho Ng©n hµng ph¸t triÓn ®îc nghiÖp vô b¶o l·nh, kinh doanh ngo¹i tÖ vµ c¸c dÞch vô kh¸c. NÕu ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®îc ®Èy m¹nh th× sÏ ®Èy m¹nh ®îc ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu còng nh t¨ng cêng ®îc nguån vèn huy ®éng do t¹m thêi qu¶n lý ®îc nguån vèn nhµn rçi cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho Ng©n hµng t¨ng thu nhËp vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®ång thêi nã gióp cho ho¹t ®éng Ng©n hµng vît ra khái ph¹m vi quèc gia vµ hoµ nhËp víi hÖ thèng Ng©n hµng thÕ giíi. II- C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ. Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn. “ Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ ph¬ng thøc mµ trong ®ã kh¸ch hµng (ngêi tr¶ tiÒn) yªu cÇu Ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi kh¸c (ngêi hëng lîi) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn do kh¸ch hµng yªu cÇu”. Ph¬ng thøc nµy cã thÓ m« t¶ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Ngêi nhËn chuyÓn tiÒn Ngêi chuyÓn tiÒn (1) Ng©n hµng níc ng êi chuyÓn tiÒn (3) 5 Ng©n hµng níc nhËn chuyÓn tiÒn (2) (1). Ngêi chuyÓn tiÒn yªu cÇu Ng©n hµng níc m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi ®îc hëng ë níc ngoµi. (2). Ng©n hµng phôc vô ngêi chuyÓn tiÒn nhËn thùc hiÖn yªu cÇu cña ngêi chuyÓn tiÒn, lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn ra nø¬c ngoµi. (3). Ng©n hµng níc ngoµi nhËn ®ù¬c chuyÓn tiÒn sau khi ®· nhËn tiÒn chuyÓn ®Õn, thùc hiÖn tr¶ tiÒn cho ngêi nhËn. Thanh to¸n chuyÓn tiÒn bao gåm c¸c lo¹i: - ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn (Telegraphic Transfer – T/T). ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn tèc ®é nhanh, nhng chi phÝ cao. Ngµy nay khi tham gia m¹ng SWITF th× hÇu hÕt chuyÓn tiÒn ®îc thùc hiÖn trªn m¹ng SWITF. - ChuyÓn tiÒn b»ng th (Mail Transfer – M/T). ChuyÓn tiÒn b»ng th chi phÝ thÊp h¬n chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn, song tèc ®é l¹i chËm h¬n. ChuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn th× ngêi chuyÓn tiÒn kh«ng bÞ ®éng vèn l©u ngµy, nhng tû gi¸ ngo¹i tÖ ¸p dông trong ®iÖn hèi cao h¬n tû gi¸ ngo¹i tÖ trong th hèi. ChuyÓn tiÒn lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a hai bªn. Ph¬ng thøc nµy rÊt ®¬n gi¶n, ë ®©y Ng©n hµng chØ lµ ngêi trung gian thùc hiÖn viÖc thanh to¸n theo uû nhiÖm hëng hoa hång, kh«ng bÞ rµng buéc g× vÒ tr¸nh nhiÖm. Khi ¸p dông ph¬ng thøc nµy th× gi÷a hai bªn mua b¸n ph¶i cã tÝn nhiÖm rÊt cao, viÖc thanh to¸n phô thuéc vµo thiÖn chÝ cña ngêi mua. V× vËy chuyÓn tiÒn Ýt ®îc sö dông trong th¸nh to¸n hµng ho¸ ngo¹i th¬ng mµ thêng ®îc sö dông trong quan hÖ tr¶ nî, tiÒn ®Æt cäc, tiÒn øng tríc, tr¶ tiÒn thõa, thanh to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ phi mËu dÞch hay tiÒn båi thêng. Ph¬ng thøc ghi sæ (Open account). “ Lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ ngêi b¸n më mét tµi kho¶n (hoÆc mét quyÓn sæ) ®Ó ghi nî ngêi mua sau khi ngêi b¸n ®· hoµn thµnh giao hµng ho¸ hay dÞch vô, ®Õn tõng ®Þnh kú (th¸ng, quý, nöa n¨m) ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n”. 6 §Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc nµy lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n kh«ng cã sù tham gia cña Ng©n hµng víi chøc n¨ng lµ ngêi më tµi kho¶n vµ thùc thi thanh to¸n. ChØ më tµi kho¶n ®Æc biÖt, kh«ng më tµi kho¶n song biªn. NÕu ngêi mua më tµi kho¶n ®Ó ghi th× tµi kho¶n Êy chØ lµ tµi kho¶n theo dâi, kh«ng cã gi¸ trÞ quyÕt to¸n gi÷a hai bªn, chØ cã hai bªn tham gia thanh to¸n: ngêi b¸n vµ ngêi mua. Tr×nh tù tiÕn hµnh: (1). Giao hµng hoÆc dÞch vô cïng víi göi chøng tõ hµng ho¸. (2). B¸o nî trùc tiÕp. (3). Ngêi mua dïng ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó tr¶ tiÒn khi ®Õn ®Þnh kú thanh to¸n. Ng©n hµng bªn b¸n (3) Ng©n hµng bªn mua (3) Ngêi b¸n (3) (2) Ngêi mua (1) Ph¬ng thøc nµy thêng ®îc dïng cho thanh to¸n néi ®Þa, hai bªn mua b¸n ph¶i thùc sù tin cËy lÉn nhau. Dïng cho thanh to¸n tiÒn göi b¸n hµng ë níc ngoµi, hay dïng trong thanh to¸n phi mËu dÞch nh: tiÒn cíc phÝ vËn t¶i, tiÒn phÝ b¶o hiÓm, tiÒn hoa hång trong nghiÖp vô m«i giíi, uû th¸c, tiÒn l·i cho vay vµ ®Çu t. Dïng cho ph¬ng thøc hµng ®æi hµng, nhiÒu lÇn thêng xuyªn trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Ph¬ng thøc nµy chØ cã lîi cho ngêi mua. Ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu( Collection of payment). “ Ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ trong ®ã ngêi xuÊt khÈu (ngêi b¸n) sau khi ®· hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng, hoÆc cung øng dÞch vô cho ngêi nhËp khÈu (ngêi mua), uû th¸c cho Ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé sè tiÒn ë ngêi nhËp khÈu níc ngoµi, trªn c¬ së hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t”. Trong thanh to¸n quèc tÕ, khi sö dông ph¬ng thøc nµy c¸c níc thêng vËn dông “ B¶n quy t¾c th«ng nhÊt vÒ nhê thu chøng tõ th¬ng m¹i – ICC 522” do phßng th¬ng m¹i quèc tÕ Paris ban hµnh, b¶n söa ®æi n¨m 1995. 7 * Quy tr×nh thanh to¸n uû th¸c thu: Khi viÖc chi tr¶ ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc uû th¸c thu, th× cã thÓ m« t¶ kh¸i qu¸t quy tr×nh ®ã nh sau: (1). C¨n cø vµo hîp ®«ng mua b¸n ngo¹i th¬ng, ngêi xuÊt khÈu tiÕn hµnh göi hµng cho ngêi nhËp. (2). Ngay sau khi ®· göi hµng ra níc ngoµi, ngêi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ, ph¸t hµnh hèi phiÕu vµ göi cho Ng©n hµng phôc vô m×nh ®Ó nhê Ng©n hµng thu hé tiÒn. (3). NhËn ®ù¬c bé chøng tõ hµng ho¸, hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu göi tíi, Ng©n hµng xuÊt khÈu tiÕn hµnh kiÓm tra chøng tõ vµ lËp th uû nhiÖm, råi göi c¸c chøng tõ Êy cho Ng©n hµng níc ngêi nhËp khÈu. (4). NhËn ®îc c¸c chøng tõ tõ Ng©n hµng xuÊt khÈu, Ng©n hµng nhËp khÈu ph¶i kiÓm tra nh÷ng néi dung trªn c¸c chøng tõ ®ã, råi th«ng b¸o cho ngêi nhËp khÈu biÕt. (5). Sau khi ®ù¬c th«ng b¸o vÒ bé chøng tõ do ngêi xuÊt khÈu göi tíi. NÕu nhÊt trÝ, th× ngêi nhËp khÈu ph¶i chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu hoÆc tr¶ tiÒn ngay bé chøng tõ ®ã. (6). Sau khi ®· ®îc ngêi nhËp khÈu tr¶ tiÒn, Ng©n hµng nhËp khÈu lµm thñ tôc chuyÓn tr¶ sè tiÒn Êy cho ngêi xuÊt khÈu th«ng qua Ng©n hµng xuÊt khÈu. (7). Khi ®· nhËn ®îc tiÒn do Ng©n hµng nhËp khÈu chuyÓn tiÒn ®Õn, Ng©n hµng xuÊt khÈu tr¶ sè tiÒn ®ã cho ngêi xuÊt khÈu. Ngêi xuÊt khÈu (2) Ngêi nhËp khÈu (1) (7) Ng©n hµng níc xuÊt khÈu (4) (5) Ng©n hµng níc nhËp khÈu (3) (6) Trong thanh to¸n uû th¸c thu, nÕu ngêi xuÊt khÈu kh«ng thùc hiÖn trän vÑn vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt víi ngêi nhËp khÈu trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i 8 th¬ng th× ngêi nhËp khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n (mét phÇn hay toµn bé) sè tiÒn trªn giÊy ®ßi tiÒn cña ngêi xuÊt khÈu. Trong thanh to¸n uû th¸c thu, ngêi xuÊt khÈu th«ng qua Ng©n hµng chØ khèng chÕ ®îc quyÒn ®Þnh ®o¹t hµng ho¸, mµ cha khèng chÕ ®îc viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu. Ngêi nhËp khÈu cã thÓ b»ng c¸ch cha nhËn bé chøng tõ hµng ho¸, ®Ó kÐo dµi viÖc tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, hoÆc cã thÓ kh«ng tr¶ tiÒn khi t×nh h×nh thÞ trêng bÊt lîi cho hä. §èi víi h×nh thøc thanh to¸n uû nhiÖm thu, Ng©n hµng chØ lµ ngêi trung gian thu hé tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, cßn kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu. H×nh thøc nµy tuy vÒ thñ tôc cã phÇn ®¬n gi¶n song viÖc tr¶ tiÒn cßn chËm. Trong thanh to¸n ngo¹i th¬ng, nhê thu ®îc chia lµm hai lo¹i: a. Nhê thu phiÕu tr¬n (nhê thu kh«ng kÌm chøng tõ – Clean collection): Khi viÖc ®ßi tiÒn chØ dùa trªn chøng tõ ®ßi tiÒn lµ hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t, mµ kh«ng kÌm theo c¸c chøng tõ hµng ho¸, th× ®îc gäi lµ nhê thu phiÕu tr¬n. Lo¹i nµy thêng ®îc dïng trong thanh to¸n tiÒn chi tr¶ vÒ dÞch vô, cíc phÝ b¶o hiÓm, tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng,… b. Uû th¸c thu kÌm chøng tõ (Documentary collectttion). Khi viÖc ®ßi tiÒn, ngoµi hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t, cßn ph¶i kÌm theo c¸c chøng tõ vÒ hµng ho¸, gäi lµ uû th¸c thu kÌm chøng tõ. Tuú theo c¸ch thøc tr¶ tiÒn cña ngêi nhËp khÈu, mµ uû th¸c thu kÌm chøng tõ cã thÓ lµ chÊp nhËn tr¶ tiÒn trao chøng tõ (Documents against acceptance – D/A) hoÆc tr¶ tiÒn trao chøng tõ (Documents against payment – D/P). NÕu lµ D/A th× ngêi nhËp khÈu ph¶i ký tªn chÊp nhËn tr¶ tiÒn trªn hèi phiÕu do ngêi xuÊt khÈu ký ph¸t, th× míi ®îc nhËn hµng trao cho bé chøng tõ hµng ho¸. NÕu lµ D/P th× ngêi nhËp khÈu ph¶i tr¶ ngay sè tiÒn theo tê phiÕu tr¶ tiÒn ngay do ngêi xuÊt khÈu lËp, th× míi ®uîc quyÒn lÊy bé chøng tõ hµng ho¸ tõ Ng©n hµng. Ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ (Letter of credit – L/C). Trong thanh to¸n quèc tÕ nãi chung, ®Æc biÖt trong thanh to¸n ngo¹i th¬ng h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C ®îc sö dông rÊt phæ biÕn. Khi vËn dông vµo h×nh thøc thanh to¸n nµy, c¸c níc dùa vµo “ B¶n ®iÒu lÖ vµ c¸ch thøc thùc 9 hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ – UCP 500” do phßng th¬ng m¹i quèc tÕ Paris ban hµnh n¨m 1993. Theo “ B¶n ®iÒu lÖ vµ c¸ch thøc thùc hµnh thèng nhÊt vÒ tÝn dông chøng tõ” th× tÝn dông chøng tõ ®îc hiÓu nh sau: “ Th tÝn dông (L/C) lµ mét b¶n cam kÕt dïng trong thanh to¸n, trong ®ã mét Ng©n hµng (Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu) theo yªu cÇu cña ngêi nhËp khÈu tiÕn hµnh më vµ chuyÓn ®Õn chi nh¸nh hay ®¹i lý cña ng©n hµng nµy ë níc ngoµi (Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu) mét L/C cho ngêi ®îc hëng (Ngêi xuÊt khÈu) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trong thêi h¹n qui ®Þnh, víi ®iÒu kiÖn ngêi ®îc hëng ph¶i xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ phï hîp víi nh÷ng néi dung, ®iÒu kiÖn ghi trong th tÝn dông “. Tham gia nghÞÖp vô thanh to¸n b»ng th tÝn dông cã thÓ gåm nhiÒu bªn, th«ng thêng cã c¸c bªn sau: - Ngêi yªu cÇu më th tÝn dông (The applicant for the credit) lµ ngêi nhËp khÈu (Ngêi mua). - Ngêi hëng th tÝn dông (The benifitciary) lµ ngêi xuÊt khÈu (Ngêi b¸n). C¸c ng©n hµng liªn quan: Ýt nhÊt cã hai Ng©n hµng tham gia: Ng©n hµng më L/C cßn gäi lµ Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C (The issuing bank), Ng©n hµng nµy cã tr¸ch nhiÖm trÝch tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu khi hä xuÊt tr×nh bé chøng tõ phï hîp víi L/C; Ng©n hµng th«ng b¸o L/C (Advising Bank) lµ Chi nh¸nh Ng©n hµng hoÆc ®¹i lý cña Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C hoÆc Ng©n hµng phôc vô ngêi xuÊt khÈu. Tuú theo tõng L/C cô thÓ, mµ cßn cã c¸c Ng©n hµng kh¸c tham gia nh: - Ng©n hµng thanh to¸n, chiÕt khÊu (The Negotiating Bank) : Ng©n hµng nµy trùc tiÕp tr¶ tiÒn cho L/C. Trªn thùc tÕ Ng©n hµng thanh to¸n L/C chÝnh lµ Ng©n hµng L/C hoÆc Ng©n hµnh th«ng b¸o, hoÆc mét ng©n hµng nµo ®ã do Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C chØ ®Þnh. - Ng©n hµng x¸c nhËn L/C (The confirming Bank). Theo yªu cÇu cña ngêi hëng lîi, mét Ng©n hµng ®øng ra x¸c nh©n L/C sÏ cïng víi Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn ®èi víi L/C. * Qui tr×nh thanh to¸n L/C: (1). Ngêi nhËp khÈu dùa vµo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng ký víi ngêi xuÊt khÈu lµm ®¬n xin më L/C göi ®Õn ng©n hµng cña m×nh, yªu cÇu Ng©n hµng nµy më L/C cho ngêi xuÊt khÈu hëng. 10 (2). Theo ®¬n xin më L/C, Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu më mét L/C (ph¸t hµnh L/C) cho ngêi xuÊt khÈu hëng. Ng©n hµng nµy chuyÓn b¶n chÝnh L/C cho ngêi xuÊt khÈu (Ng©n hµng th«ng b¸o). (3). Ng©n hµng xuÊt khÈu x¸c nhËn L/C b»ng v¨n b¶n vµ göi b¶n chÝnh L/C cho ngêi xuÊt khÈu. (4). C¨n cø vµo néi dung cña L/C, Ngêi xuÊt khÈu thùc hiÖn giao hµng cho ngêi nhËp khÈu. (5). Sau khi hoµn tÊt viÖc giao hµng, ngêi xuÊt khÈu ph¶i hoµn chØnh ngay bé c¸c chøng tõ hµng ho¸ vµ hèi phiÕu göi vÒ ng©n hµng phôc vô m×nh, yªu cÇu ng©n hµng nµy tr¶ tiÒn cho bé chøng tõ ®ã. (6). Ng©n hµng th«ng b¸o nhËn ®îc bé chøng tõ. KiÓm tra kü néi dung c¸c chøng tõ ®ã nÕu thÊy phï hîp th× ng©n hµng thanh to¸n (hoÆc chÊp nhËn chiÕt khÊu theo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña L/C). (7). Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn bé chøng tõ thanh to¸n cho Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu. (8). Ng©n hµng phôc vô ngêi nhËp khÈu (Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C) sau khi nhËn ®ù¬c bé c¸c chøng tõ tõ Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn ®Õn, tiÕn hµnh kiÓm tra kü c¸c chøng tõ nµy, nÕu thÊy ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu cña L/C, th× chuyÓn tiÒn tr¶ cho Ng©n hµng th«ng b¸o. (9). Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C th«ng b¸o cho ngêi nhËp khÈu biÕt ®· tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, ®ång thêi yªu cÇu ngêi nhËp khÈu hoµn l¹i sè tiÒn nµy, sau ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C trao ngêi nhËp khÈu bé chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø nhËn hµng. Ng©n hµng xuÊt khÈu(Ng©n hµng th«ng b¸o L/C) (3) (5) (2) (7) (8) (6) Ngêi xuÊt khÈu Ng©n hµng nhËp khÈu (Ng©n hµng më L/C) (1) (4) 11 (9) Ngêi nhËp khÈu NÐt ®Æc thï trong thanh to¸n L/C lµ viÖc tr¶ tiÒn cña Ng©n hµng chØ c¨n cø vµo sù phï hîp cña c¸c chøng tõ hµng ho¸ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nªu trong th tÝn dông mµ kh«ng trùc tiÕp dùa vµo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. Do v©y, Ng©n hµng kh«ng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, mµ chØ bÞ rµng buéc c¸c ®iÒu kiÖn trong néi dung cña L/C khi nã ®· ®îc më. Thanh to¸n b»ng L/C tuy cã phøc t¹p vÒ mÆt thñ tôc, song c¸c nguyªn t¾c thanh to¸n rÊt chÆt chÏ, râ rµng, nªn viÖc nhËn hµng vµ tr¶ tiÒn lu«n lu«n ®îc ®¶m b¶o. V× thÕ, h×nh thøc nµy ®îc sö dông rÊt réng r·i trong th¬ng m¹i quèc tÕ. HiÖn nay trong thanh to¸n quèc tÕ cã nhiÒu lo¹i th tÝn dông ®îc sö dông: - Th tÝn dông cã thÓ huû bá (Revocable L/C): Víi lo¹i nµy, sau khi L/C ®îc më, th× néi dung cña L/C cã thÓ ®îc söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá bÊt cø lóc nµo, kh«ng cÇn cã sù ®ång ý cña ngêi ®îc hëng vµ ngêi yªu cÇu më L/C. Nh vËy, th tÝn dông nµy cha ph¶i lµ v¨n b¶n cam kÕt tr¶ tiÒn thùc sù, mµ míi chØ lµ mét th hÑn sÏ tr¶ tiÒn. Do vËy, lo¹i L/C nµy Ýt ®îc sö dông. - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá (Irrevocable L/C): Khi lo¹i L/C nµy ®îc më th× ngêi yªu cÇu më L/C sÏ kh«ng ®îc tù ý söa ®æi, bæ sung hay huû bá nh÷ng néi dung cña nã, nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cña ngêi ®îc hëng L/C. Nh vËy, tÝnh ®¶m b¶o cña L/C nµy rÊt cao, nªn nã ®îc dïng kh¸ phæ biÕn trong thanh to¸n th¬ng m¹i quèc tÕ. Lo¹i L/C nµy lµ c¬ së cña c¸c lo¹i L/C kh¸c. - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã x¸c nhËn (Irevocable confirmed L/C): §©y lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, ®ång thêi l¹i cã sù x¸c nhËn tr¶ tiÒn cña mét Ng©n hµng nhÊt ®Þnh. Dïng th tÝn dông lo¹i nµy th× viÖc nhËn tiÒn cña ngêi xuÊt khÈu lµ v« cïng ch¾c ch¾n. §èi víi ngêi nhËp khÈu khi ph¶i më lo¹i L/C nµy th× ngoµi viÖc ph¶i ký vèn më L/C t¹i Ng©n hµng, tr¶ thñ tôc phÝ më L/C, cßn ph¶i chÞu thªm phÝ x¸c nhËn vµ ®Æt cäc tiÒn x¸c nhËn cho Ng©n hµng x¸c nhËn L/C. §ã lµ nh÷ng bÊt lîi cho ngêi nhËp khÈu. - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recuorse L/C): Khi sö dông lo¹i L/C nµy, th× ngêi xuÊt khÈu (ngêi hëng lîi L/C) ph¶i ph¸t hµnh mét hèi phiÕu ghi “ kh«ng ®îc truy ®ßi ngêi ph¸t phiÕu”. Nh vËy, sau khi ®· thanh to¸n cho ngêi huëng, Ng©n hµng më L/C mÊt quyÒn truy ®ßi l¹i sè tiÒn cña L/C bÊt kú trong trêng hîp nµo. Lo¹i L/C nµy ®îc dïng rÊt phæ biÕn trong c¸c hîp ®ång mua b¸n chÞu hµng ho¸. 12 - Th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá cã thÓ chuyÓn nhîng ®ù¬c (Irrevocable Transferable L/C): §©y lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®îc tr¶ toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C cho mét hay nhiÒu ngêi kh¸c, theo lÖnh cña ngêi ®îc hëng lîi ®Çu tiªn. Lo¹i L/C nµy chØ ®îc chuyÓn nhîng mét lÇn, chi phÝ cho viÖc chuyÓn nhîng do ngêi hëng lîi ®Çu tiªn chÞu. - Th tÝn dông gi¸p lng (Back to back L/C): Th«ng thêng khi tiÕn hµnh mua b¸n qua trung gian th× ngêi ta dïng lo¹i th tÝn dông nµy. Sau khi nhËn ®îc L/C do ngêi nhËp khÈu më cho m×nh, th× ngêi xuÊt khÈu dïng L/C nµy ®Ó më mét L/C kh¸c cho ngêi kh¸c hëng víi nh÷ng néi dung gÇn gièng nh L/C ban ®Çu (L/C gèc), nh vËy L/C sau gäi lµ L/C gi¸p lng. - Th tÝn dông ®èi øng (Reciprocal L/C): Lo¹i L/C nµy thêng ®îc dïng trong ph¬ng thøc mua b¸n quèc tÕ hµng ®æi hµng hoÆc trong gia c«ng quèc tÕ. Th tÝn dông ®èi øng chØ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc khi mét th tÝn dông ®èi øng níi nã ®· ®îc më. - Th tÝn dông tuÇn hoµn (Revolving L/C): Lµ lo¹i th tÝn dông ®îc dïng ®Ó tr¶ tiÒn nhiÒu lÇn, trong khu«n khæ thêi h¹n do hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng quy ®Þnh. Sau khi th tÝn dông truíc ®· ®îc tr¶ tiÒn song, th× th tÝn dông kÕ tiÕp tù ®éng cã hiÖu lùc. Khi khèi lîng hµng ho¸ lín ®îc giao ®Òu ®Æn lµm nhiÒu lÇn th× dïng lo¹i L/C nµy sÏ rÊt thuËn tiÖn. - Th tÝn dông dù phßng (Stand-by L/C): §©y lµ lo¹i th tÝn dông mµ Ng©n hµng më L/C chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi nhËp khÈu vÒ mÆt tµi chÝnh khi L/C tuy ®· ®îc më, nhng ngêi xuÊt khÈu kh«ng thùc hiÖn ®îc nghÜa vô cña m×nh ®èi víi L/C. Lo¹i L/C nµy ®îc dïng phæ biÕn ë Mü. III- C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc cña Ng©n hµng th¬ng m¹i. 1. Nh©n tè chñ quan. Mét trong nh÷ng nh©n tè ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®èi víi b¶n th©n Ng©n hµng ph¶i cã tiÒm lùc, ph¶i cã kh¶ n¨ng ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. ChÊt lîng thanh to¸n quèc tÕ phô thuéc vµo tr×nh ®é, kh¶ n¨ng xö lý c«ng viÖc cña c¸n bé thanh to¸n, phô thuéc vµo trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho viÖc trao ®æi th«ng tin, phô thuéc vµo nguån ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng cã ®ñ ®¸p øng kÞp thêi cho viÖc thanh to¸n vµ mét ®iÒu quan träng lµ ph¶i cã sù l·nh ®¹o, ph¬ng híng ho¹t ®éng ®óng ®¾n cña ban lanh ®¹o. 13 §Ó ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph¶i kh«ng ngõng chó träng n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé Ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé thanh to¸n nãi riªng, ®Çu t vµ n©ng cao trang thiÕt bÞ m¸y mãc cho c¸c phßng nghiÖp vô. Ng©n hµng ph¶i t¹o ®îc uy tÝn, n©ng cao ®îc chÊt lîng cña c¸c dÞch vô Ng©n hµng ®Ó thu hót ®ù¬c nhiÒu kh¸ch hµng vÒ giao dÞch tõ ®ã cã thÓ khai th¸c ®îc nguån ngo¹i tÖ cÇn thiÕt phôc vô cho nghiÖp vô cho vay ngo¹i tÖ t¹o ®iÒu kiÖn më L/C. Bªn c¹nh ®Êy còng ph¶i thÊy r»ng kiÕn thøc cña kh¸ch hµng vÒ lÜnh vùc ngo¹i th¬ng nãi chung còng nh ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ nãi riªng sÏ ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña qu¸ tr×nh thanh to¸n. ThiÖn chÝ cña c¸c bªn tham gia trong khi mua b¸n còng ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh thanh to¸n. Vµ mét ®iÒu quan träng lµ kh¸ch hµng cña Ng©n hµng ph¶i cã kh¨ n¨ng thanh to¸n. ChÝnh v× v©y mµ c¸n bé thanh to¸n cÇn ph¶i t vÊn kü cho kh¸ch hµng, xem xÐt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. 2. Nh©n tè kh¸ch quan. C¸c nh©n tè kh¸ch quan ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i nh: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi riªng, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngoai, chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia cña ®Êt níc t¹o bíc ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, khuyÕn khÝch vèn ®Çu t níc ngoµi, c¶i tæ l¹i hÖ thèng Ng©n hµng .v.v.. tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®Êy hÖ thèng thanh to¸n cña hÖ th«ng Ng©n hµng, quy tr×nh c¸c nghiÖp vô thanh to¸n cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®îc nhanh chãng h¬n, chÝnh x¸c h¬n. 14 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. I- Kh¸i qu¸t chung vÒ chi nh¸nh Ng©n Hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm. 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh. Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm cã trô së t¹i 37 Hµng Bå – Hµ Néi. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ®îc h×nh thµnh trªn cë së cò lµ Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh quËn Hoµn KiÕm vµo thêi kú hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp. Lóc ®ã Ng©n hµng chñ yÕu phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ quËn Hoµn KiÕm, doanh thu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng lóc ®ã chØ h¬n 1 tû. N¨m 1985 thay ®æi c¬ chÕ quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng, tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp chuyÓn thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp cho nªn vµo ngµy 1/7/1988 Ng©n hµng Nhµ níc Hoµn KiÕm trë thµnh Ng©n hµng C«ng Th¬ng khu vùc Hoµn KiÕm, trùc thuéc Ng©n hµng thµnh phè Hµ Néi. N¨m 1985 - 1986 d nî cña ng©n hµng h¬n 200 tû, nguån vèn chñ yÕu lµ c¸c quü tiÕt kiÖm, c¸c luång tiÒn göi cña d©n c. Do ®Æc thï ho¹t ®éng phôc vô kinh tÕ quËn cho nªn doanh thu kh«ng lín, møc ®é rñi ro tiÒm Èn lµ rÊt cao. Cho nªn n¨m 1997 Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm quyÕt ®Þnh chuyÓn híng, thay thÕ ®éi ngò kh¸ch hµng, më réng c¬ cÊu nguån vèn, ho¹t ®éng phôc vô chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp lín cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, cã thÞ phÇn hµng ho¸ vµ biÕt sö dông vèn cña ng©n hµng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nguån vèn kho¶ng tõ 300 tû ®¨ lªn 1600 tû vµo cuèi n¨m 1988 vµ d nî tõ 170 tû lªn tõ 600 tû dÕn 700 tû. Doanh sè cho vay n¨m 2000 ®¹t 1690 tû ®ång, t¨ng 18% so víi n¨m 1999. N¨m 2001 dù nî t¨ng 17% so víi n¨m 2000, trong n¨m kh«ng cã ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. N¨m 2002, tæng d nî cho vay cña Chi nh¸nh ®¹t 808 tû ®ång, t¨ng 26% so víi n¨m 2001. §Õn nay tæng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng h¬n 230 ngêi, trong ®ã cã mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc. Lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. HiÖn nay ng©n hµng cã 10 phßng ban, mçi phßng ban thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ m¶ng c«ng viÖc riªng, cô thÓ cã: Phßng nguån vèn, Phßng kinh doanh, Phßng kÕ to¸n, Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, Phßng ng©n quü, Phßng vi tÝnh, Phßng kiÓm so¸t, Phßng thu nî, Phßng tæ chøc hµnh 15 chÝnh nh©n sù, Phßng giao dÞch §ång Xu©n, Phßng dÞch vô chuyÓn tiÒn c¸ nh©n, Tæ dÞch vô Sµi §ång. Riªng phßng nguån vèn cã 11 quü tiÕt kiÖm n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn quËn. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô cña ng©n hµng ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn thªm, hiÖn nay Ng©n hµng s½n sµng ®¸p øng c¸c dÞch vô ng©n hµng – tµi chÝnh nh: Më tµi kho¶n tiÒn göi doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n, nhËn tiÒn göi tµi kho¶n b»ng ®ång VN§ vµ ngo¹i tÖ, tÝn dông, b¶o l·nh, thanh to¸n trong níc vµ quèc tÕ, chuyÓn kiÒu hèi, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ - sÐc du lÞch, mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh, dich vô chi tr¶ tiÒn l¬ng, dÞch vô kho quü. §Æc biÖt, phôc vô tËn doanh nghiÖp: DÞch vô B¶o hiÓm, dÞch vô thÎ ATM, dÞch vô t vÊn qu¶n lý tµi chÝnh,.v.v... 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh mÊy n¨m gÇn ®©y. Trong bèi c¶nh khã kh¨n chung cña nÒn kinh tÕ vµ cña ngµnh ng©n hµng, nhng Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn kiÕm ®· cè g¾ng von lªn vÒ nhiÒu mÆt vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp, ®¸ng khÝch lÖ. KÕt qu¶ ®ã cñng cè ®îc vÞ thÕ cña Ng©n hµng, c¶i thiÖn mét bíc ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Víi ph¬ng ch©m “æn ®Þnh - an toµn - hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn” ngay tõ ®Çu n¨m 1998, Chi nh¸nh ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét híng ®i ®óng ®¾n. Cïng víi môc tiªu t¨ng trëng d nî ®èi víi kh¸ch hµng chiÕn lîc Chi nh¸nh ®· ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô ng©n hµng, ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc cho vay néi tÖ, ngo¹i tÖ, trung vµ dµi h¹n, nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ chuyÓn tiÒn nhanh qua mang vi tÝnh, dich vô thÎ ATM. LÞch sö ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh lµ huy ®éng tiÒn göi cña d©n c tõ c¸c quü tiÕt kiÖm, trong ®ã VN§ chiÕm gÇn 100% víi l·i suÊt ®Çu vµo rÊt lín. ViÖc cho vay tËp trung chñ yÕu ë c¸c hîp t¸c x·, hîp t¸c tiÓu thñ c«ng nghiÖp thuéc kinh tÕ quËn cïng c¸c kh¸ch hµng t nh©n, c¸ thÓ. Tõ ®Çu n¨m 1997 víi mét tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ l·nh ®¹o c¸c phßng ban míi kiÖn toµn, cã t©m huyÕt, nhiÖt t×nh, tËn t©m víi nghÒ, ®oµn kÕt mét lßng víi sù chØ ®¹o cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Viªt Nam vµ xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt nø¬c. Khëi ®Çu lµ sù thay ®æi trong c¸ch ®¸nh gi¸, nh×n nhËn vÒ c¬ cÊu chiÕn lîc kh¸ch hµng, chi nh¸nh ®· t×m hiÓu, tiÕp cËn thuyÕt phôc ®îc ®Ó ®Çu t cho nh÷ng kh¸ch hµng cã tiÒm lùc kinh tÕ dåi dµo, cã thÕ m¹nh trong c¹nh tranh, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. 16 Víi nÒn kinh tÕ ®ang ngµy cµng tiÕn gÇn ng÷¬ng cöa héi nhËp : Më cöa vµ héi nhËp ®ang t¹o ra c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ nh÷ng ngêi b¹n ®ång hµnh víi nã - c¸c ng©n hµng. NhËn thøc râ c¬ héi vµ th¸ch thøc, b¸m s¸t chØ ®¹o cña Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam, cÊp uû chÝnh quyÒn, tranh thñ sù hîp t¸c gióp ®ì cña b¹n hµng, Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm ®· nç lùc phÊn ®Êu v¬n lªn ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®· ®¹t ®îc: 1. C«ng t¸c huy ®éng vèn: M¹ng líi quü tiÕt kiÖm cña Chi nh¸nh n»m r¶i r¸c kh¾p ®Þa bµn quËn, tËn thu nguån vèn nhµn rçi trong d©n c, tèc ®é nguån vèn huy ®éng t¨ng trëng cao trong bèi c¶nh hÇu hÕt c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Òu t¨ng l·i suÊt huy ®éng ®Ó thu hót nguån vèn. N¨m 2000 thu ®îc 530 tû ®ång t¨ng 12% so víi n¨m 1999 ®a tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh lªn ®Õn h¬n 2182 tû ®ång, t¨ng 14% so víi n¨m 1999. N¨m 2001, tæng nguån vèn huy ®éng lµ 4200 tû ®ång, t¨ng 2027 tû ®ång, vît 93% so víi n¨m 2000. N¨m 2002, ®¹t 4700 tû ®ång (t¨ng 12,6% vµ vît 5,2 % so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra). Cã thÓ nãi, sù t¨ng trëng lín vÒ nguån vèn kh«ng chØ lµ kÕt qu¶ cña phong c¸ch phôc vô v¨n minh, lÞch sù, tËn t×nh chu ®¸o, mµ cßn kh¼ng ®Þnh vÒ uy tÝn vµ vÞ thÕ cña Chi nh¸nh trªn th¬ng trêng. Víi tæng nguån vèn lín vµ æn ®Þnh, Chi nh¸nh cã ®ñ kh¶ n»ng ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu vÒ vèn ®èi víi kh¸ch hµng, ®ång thêi chuyÓn vèn vÒ Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam, gãp phÇn ®iÒu hoµ toµn bé hÖ thèng vµ tham gia thÞ trêng vèn. 2. Ho¹t ®éng tÝn dông: Lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, quan träng cña Chi nh¸nh. V× vËy ®©y kh«ng chØ lµ nhiÖm vô cña ngµnh c¸n bé kinh doanh, mµ lµ lÜnh vùc l«i cuèn tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c ho¹t ®éng híng vÒ phôc vô mét c¸ch tèt nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng. Môc tiªu c¬ b¶n ®îc ®Æt ra lµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, ho¹t ®éng tÝn dông chñ yÕu ®i vµo chiÒu s©u. ChÝnh v× vËy Chi nh¸nh ®· liªn tôc rµ so¸t, ®¸ng gi¸ chÊt lîng tÝn dông sµng läc vµ n©ng cao chÊt lîng d nî ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®ång thêi kh«ng ngõng nghiªn cøu, t×m kiÕm vµ tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng míi lµ c¸c tæng c«ng ty 90, 91 vµ c¸c doanh nghÞªp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã uy tÝn vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh, tiÕp cËn c¸c dù ¸n 17 cã tÝnh kh¶ thi cao, ®Æt nÒn mãng cho viÖc më réng c«ng t¸c tÝn dông mét c¸ch v÷ng ch·i. Vèn tÝn dông ®îc ®Çu t an toµn, hiªu qu¶ cho c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm nh: Than, §iÖn, DÇu khÝ, L¬ng thùc, L¾p m¸y, chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu, X©y dùng v.v… C¸c doanh nghiÖp d©n doanh vµ hé gia ®×nh cã nhu cÇu còng ®îc chó ý nhiÒu h¬n. Doanh sè cho vay n¨m 2000 ®¹t 1690 tû ®ång t¨ng 18% so víi n¨m 1999. Doanh sè thu nî ®¹t 1713 tû t¨ng 13% so víi n¨m 1999. D nî cho vay b×nh qu©n ®¹t 330 tû ®ång, trong ®ã d nî cho vay néi tÖ chiÕm 82%, d nî cho vay ngo¹i tÖ chiÕm 18%, d nî ng¾n h¹n chiÕm 72%, d nî trung dµi h¹n chiÕm 28% tæng d nî. N¨m 2001 d nî ®¹t 641 tû ®ång, t»ng 17,3% so víi n¨m 2000. Trong n¨m kh«ng ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. D nî ng¾n h¹n chiÕm 62%, d nî trung dµi h¹n chiÕm 38%. Doanh sè cho vay ®¹t 1933 tû ®ång, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 14%, trong ®ã doanh sè cho vay xuÊt nhËp khÈu ®¹t 1291 tû ®ång. N¨m 2002 tæng d nî cho vay cña Chi nh¸nh ®¹t 808 tû ®ång t¨ng 26% so víi n¨m 2001, ng¾n h¹n chiÕm 44%, trung dµi h¹n chiÕm 56%, d nî cho vay ngoµi quèc doanh chiÕm 29%, tËp trug chñ yÕu vµo c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t níc ngoµi, s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ trªn thÕ giíi. Së dÜ d nî ngµy cµng t¨ng v× Ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh qui m« d nî phï hîp víi tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸n bé, lÊy an toµn, hÞªu qu¶ lµm môc tiªu hµng ®Çu, ph¸t triÓn ®óng híng, phï hîp chñ tr¬ng cña Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. 3. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ . NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ cña Chi nh¸nh b¾t ®Çu ph¸t triÓn m¹nh tõ cuèi n¨m 1997 vµ ®Õn n¨m 1998 trë thµnh hiÖn tîng quan träng ®ãng gãp lín vµo hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. N¨m 2000 ®¸nh dÊu sù trëng thµnh vît bËc trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña Chi nh¸nh. Víi tinh thÇn cè g¾ng lµm viÖc phÊn ®Êu v¬n lªn, víi nghiÖp vô v÷ng vµng vµ phong c¸ch giao dÞch ®îc hoµn thiÖn mét c¸ch râ nÐt cña tõng c¸n bé kinh doanh ®èi ngo¹i, sù phèi hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a c¸c phßng ban nªn dï gÆp mu«n vµn khã kh¨n do sù khan hiÕm ngo¹i tÖ mang l¹i…. Nhng víi thêi gian ho¹t ®éng cha b»ng mét nöa c¸c chi nh¸nh kh¸c, Chi 18 nh¸nh ®ù¬c ®¸nh gi¸ lµ 1 trong 6 ®¬n vÞ cã ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ph¸t triÓn nhÊt trong hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. N¨m 2000 Chi nh¸nh ®¨ ®¹t ®îc doanh sè thanh to¸n hµng xuÊt lµ 60 triÖu USD, chiÕm 20% tæng doanh sè hµng xuÊt cña hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng, më ®îc 440 L/C víi doanh sè 40 triÖu USD, ®¸p øng yªu cÇu nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. §èi víi nghiÖp vô nhê thu, TTR Chi nh¸nh còng ®· lµm rÊt tèt, doanh sã nhê thu ®¹t 12 triÖu 741 ngµn USD, doanh sè TTR ®¹t 52 triÖu USD, ®a doanh sè thanh to¸n hµng nhËp khÈu lªn 104 triÖu USD (quy ®æi). Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 95 triÖu USD, thu phÝ vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ lµ 2,4 tû ®ång. N¨m 2001, doanh sè kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 190 triÖu USD (trong ®ã doanh sè mua 96 triÖu USD, b¸n 94 triÖu USD) t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2000. Doanh sè thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ®¹t 170 triÖu USD, t¨ng 4% so víi n¨m 2000, trong ®ã doanh sè xuÊt khÈu ®¹t 55 triÖu USD. Tæng thu phÝ dich vô kinh doanh ®èi ngo¹i vµ thanh to¸n quèc tÕ ®¹t 3,5 tû ®ång, t¨ng 46% so víi n¨m 2000, trong ®ã thu phÝ tõ kinh doanh ngo¹i tÖ lµ 1,1 tû ®ång. N¨m 2002, tæng thu phÝ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ ®¹t 3,3 tû ®ång, trong ®ã thu tõ kinh doanh ngo¹i tÖ lµ 1 tû ®ång t¨ng 27% so víi n¨m 2001. 4. C«ng t¸c kÕ to¸n vµ lîi nhuËn. Cïng víi c¸c phßng ban kh¸c, phßng kÕ to¸n ®· cã nhiÒu cè g¾ng n©ng cao chÊt lîng dich vô, cñng cè thªm nguån tiÒn göi kú h¹n æn ®Þnh, t¨ng khèi lîng thanh to¸n qua ng©n hµng, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, t¹o ra nguån thu nhËp kh«ng nhá tõ thu phÝ dich vô. C«ng t¸c kÕ to¸n ®· chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc, ®¶m b¶o chÝnh x¸c, trung thùc, hîp lÖ, hîp ph¸p. §Æt biÖt tõ th¸ng 8/2000 Ng©n hµng ®· thµnh lËp thªm Tæ dich vô chuyÓn tiÒn vµ tµi kho¶n c¸ nh©n ë 39 Hµng Bå vµ Tæ dÞch vô thanh to¸n khu c«ng nghiÖp Sµi §ång t¹o nªn mét bø¬c ®ét ph¸, nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng dich vô ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ®ù¬c tèt h¬n. N¨m 2000, Chi nh¸nh ®· cã ®ù¬c gÇn 22 tû ®ång lîi nhuËn h¹ch to¸n. N¨m 2001 vÉn ®¹t 17,5 tû ®ång, vît 16% so víi kÕ ho¹ch Ng©n hµng c«ng thong ViÖt Nam giao. 19 §Æc biÖt, n¨m 2002 Chi nh¸nh ®a tham gia m¹ng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng vµ ph¸t triÓn thªm dÞch vu thÎ ATM. Trong n¨m, tæng thu dich vô lµ 6865 triÖu ®ång, t¨ng 65% so víi n¨m 2001, chiÕm 11% lîi nhuËn h¹ch to¸n. 5. C«ng t¸c ®µo t¹o, tæ chøc nh©n sù vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c: - C«ng t¸c ®µo t¹o lu«n ®îc quan t©m vµ coi träng. Trong n¨m 2002, Chi nh¸nh ®· liªn tôc cö c¸n bé tham gia c¸c kho¸ häc båi dìng nghiÖp vô cña Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. §Æt biÖt ®· tæ chøc líp häc kü n¨ng b¸n hµng cho 30 c¸n bé thuéc c¸c phßng ban kh¸c nhau nh»m cung cÊp kü n¨ng thuyÕt tr×nh, kü n¨ng ®µm ph¸n, kü n¨ng l¾ng nghe, gîi më nhu cÇu, …theo ph¬ng ph¸p b¸n hµng hiÖn ®¹i. Líp häc ®ù¬c anh chÞ em rÊt hoan nghªnh vµ nhiÖt t×nh phæ biÕn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tíi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh. - C«ng t¸c ng©n quü lu«n ®îc c¶i tiÕn, ®¶m b¶o thùc hiÖn thu chi tiÒn mÆt nhanh chãng chÝnh x¸c, hiÖu qu¶. - C«ng t¸c th«ng tin ®iÖn to¸n ®îc Chi nh¸nh rÊt chó träng tíi viÖc øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý, ®· x©y dùng thµnh c«ng c¸c ch¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù vµ qu¶n lý d÷ liÖu nh»m cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi cho ban l·nh ®¹o. - C«ng t¸c kiÓm tra néi bé thêng xuyªn, liªn tôc, theo ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt trong tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô. - C«ng t¸c thu håi nî ®äng còng ®îc ®Èy m¹nh, gi¶m ®îc mét phÇn nh÷ng kho¶n nî ®äng do lÞch sö ®Ó l¹i. - N¨m qua, Chi nh¸nh ®· triÓn khai thùc hiÖn tèt, cã s¸ng t¹o quy chÕ d©n chñ t¹i c¬ së. Qua kiÓm tra, Chi nh¸nh ®· ®îc chñ tÞch C«ng ®oµn ngµnh vµ Ban l·nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc ®¸nh gi¸ cao. - Ngoµi ra, Chi nh¸nh ta ®· duy tr× ®îc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, thÓ thao, thêng xuyªn tæ chøc giao lu víi c¸c ®¬n vÞ, kh¸ch hµng vµ ng©n hµng b¹n lµm phong phó ®êi sèng tinh thÇn cña c¸n bé nh©n viªn vµ cñng cè thªm niÒm tin, mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a Chi nh¸nh víi b¹n hµng. II- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ë Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Hoµn KiÕm. 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn. KÓ tõ n¨m 1990, do sù biÕn ®éng vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong níc còng nh trªn thÕ giíi ®· lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 20
- Xem thêm -