Tài liệu Thanh tich huong

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Qu¶ng T©m, ngµy 06/11/2009 B¸o c¸o thµnh tÝch v/v: Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ H¬ng N÷ Ngµy, th¸ng n¨m sinh : 18/10/1968 N¬i thêng tró: Qu¶ng T©m - Qu¶ng X¬ng - Thanh Ho¸ §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng MÇm non Qu¶ng T©m Chøc vô hiÖn nay : BÝ th chi bé – HiÖu trëng Tr×nh ®é chuyªn m«n : §HSP mÇm non Ngµy vµo §¶ng chÝnh thøc: 21/11/1999 I. Thµnh tÝch næi bËt tõ n¨m 2007 ®Õn n¨m 2009 Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ níc, triÓn khai ®Çy ®ñ cã chÊt lîng c¸c cuéc vËn ®éng cña c¸c cÊp c¸c nghµnh, ®Æc biÖt lµ cuéc vËn ®éng Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ®Õn tõng §¶ng viªn trong chi bé vµ toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ trêng. Lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o, ph¸t huy tèt tÝnh d©n chñ trong ®¬n vÞ, t¹o ra kh«ng khÝ s«i næi, tho¶i m¸i trong thùc hiÖn nhiÖm vô ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i cïng c¸c ®ång chÝ trong BGH c¨n cø vµo híng dÉn nhiÖm vô n¨m häc cña ngµnh vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng mÆt c«ng t¸c vµ ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn thÝch hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèt. §Æc biÖt trong c«ng t¸c chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc toµn diÖn. §Æc biÖt phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®· ®îc CBGV tÝch cùc hëng øng, tËp trung c¶i t¹o khu«n viªn nhµ trêng xanh, s¹ch, ®Ñp phï hîp víi trÎ MÇm non ®îc nhiÒu ®¬n vÞ trong tØnh ®Õn th¨m quan häc tËp. Lµ c¸n bé qu¶n lý t«i lu«n quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o v× muèn cã trß giái tríc tiªn ph¶ cã thÇy giái. V× vËy t«i ®· kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é ®µo t¹o cho ®éi ngò CBGV, t¨ng cêng ¸p dông c¸c SKKN vµo thùc tÕ b»ng c¸ch tæ chøc héi th¶o, x©y dùng c¸c ho¹t ®éng ë tõng m«n häc cô thÓ theo ®æi míi ph¬ng ph¸p cho gi¸o viªn dù vµ rót kinh nghiÖm. B¶n th©n kh«ng ngõng tham gia tÝch cùc c¸c líp båi dìng, nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, tËp san, t¹p chÝ…Tõng bíc vËn dông vµo thùc tÕ t¹i nhµ trêng. Tõ nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ trong viÖc chØ ®¹o nhµ trêng víi kh¶ n¨ng cña b¶n th©n t«i ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ t¹i nhµ trêng. 2. Thµnh tÝch tham gia x©y dùng ®¬n vÞ v÷ng m¹nh: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ trêng, t«i ®· cïng c¸c ®ång chÝ trong BGH, c¸c ®ång chÝ cÊp uû chi bé vµ c¸c ®ång chÝ trëng chøc c¸c ngµnh nh C«ng ®oµn, §oµn Thanh niªn…®Ò ra nh÷ng môc tiªu vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao kÕ ho¹ch nhiÖm vô c¸c n¨m häc. 3. Thµnh tÝch tham gia c«ng t¸c x· héi, tõ thiÖn nh©n ®¹o: B¶n th©n lu«n chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng cña ngêi §¸ng viªn vµ cña mét nhµ gi¸o, cã lèi sèng trong s¸ng lµnh m¹nh, gi¶n dÞ, gÇn gòi, chan hoµ víi mäi ngêi ®îc ®ång nghiÖp tin yªu, phô huynh tin tëng quÝ träng. B¶n th©n lu«n tÝch cùc tham gia c«ng t¸c tõ thiÖn, nh©n ®¹o, trùc tiÕp l·nh ®¹o, chØ ®¹o c¸c cuéc vËn ®éng mang tÝnh tõ thiÖn nh©n ®¹o, lu«n ®i ®Çu trong c¸c phong trµo ®îc ®Þa ph¬ng khen thëng 3. Thµnh tÝch vÒ viÖc thùc hiÖn häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh: B¶n th©n vµ gia ®×nh lu«n lu«n chÊp hµnh nghiªm chØnh chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ níc, tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n cïng chÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. Lu«n cã tinh thÇn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ ®Æc biÖt tiÕp thu tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¶ng, quy ®Þnh cña ngµnh, tham gia cã hiÖu qu¶ c¸c chuyªn ®Ò vÒ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc. B¶n th©n lu«n cã ý nghÜ l·nh ®¹o nµo phong trµo ®ã v× vËy lu«n g¬ng mÉu ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®«ng, triÓn khai c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt vÒ cuéc vËn ®éng, phèi kÕt hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, lång ghÐp c¸c phong trµo thi ®ua víi c¸c cuéc vËn ®éng t¹o ra khÝ thÕ thi ®ua trong nhµ trêng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Òu ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Æc biÖt trong 3 n¨m qua 100% §¶ng viªn trong chi bé ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, chi bé lu«n ®¹t trong s¹ch v÷ng m¹nh vµ n¨m 2007 ®îc HuyÖn uû Qu¶ng X¬ng khen thëng cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n. 4. C¸c h×nh thøc khen thëng ®· ®îc ghi nhËn - §îc Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ tÆng b»ng khen cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n n¨m häc 2006-2007 - §îc Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tÆng giÊy khen cho tËp thÓ vµ c¸ nh©n n¨m häc 2007- 2008 - §îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tÆng B»ng khen cho tËp thÓ vµ Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tÆng giÊy khen cho c¸ nh©n n¨m häc 2008-2009 - C«ng §oµn nhiÒu n¨m liªn tôc ®îc khen cao vµ ®îc C«ng §oµn gi¸o dôc ViÖt Nam tÆng B»ng khen n¨m häc 2008 – 2009. B¶n th©n liªn tôc trong c¶ 3 n¨m qua ®Òu cã s¸ng kݪn kinh nghiÖm ®îc xÕp lo¹i B cÊp tØnh Víi nh÷ng cè g¾ng vµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trong 3 n¨m qua, ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn tèt h¬n n÷a cuéc vËn ®éng b¶n th©n sÏ kh«ng ngõng tiÕp tôc nghiªn cøu, t¨ng cêng c«ng t¸c tù häc l·nh ®¹o, x©y dùng nhµ trêng ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n ®¸p øng víi yªu cÇu cña gi¸o dôc trong thêi kú ®æi míi./. T/M BGH TR¦êng MN qu¶ng t©m Phã hiÖu trëng Hoµng ThÞ NhuÇn Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ H¬ng
- Xem thêm -