Tài liệu Thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT BÔ MÔN LUÂT Tư PHÁP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT • •• NIÊN KHÓA: 2008 - 2012 Đề tài: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT vụ ÁN HÀNH CHÍNH Giảng viên hướng dẫn. Ths Diệp Thành Nguyên Bộ môn Luật hành chính Sinh viên thực hiên . Huỳnh Thị Canh MSSV: 5085944 Lớp: luật Tư pháp Ì K34 Cẩn Thơ, 5/2012 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN Đe tài: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, bằng hoạt động xét xử nói chung, giải quyết các khiếu kiện hành chính nói riêng, Tòa án án đã góp phần tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, so với các lĩnh vực như hình sự, dân sự thì trong lĩnh vực hành chính, số lượng vụ việc đã được giải quyết tại Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án nhân cấp tỉnh nói riêng còn hạn chế, vai trò của Tòa án trong lĩnh vực này còn chưa cao và chưa đáp ứng được các yêu cầu hiện tại của xã hội. Luật tố tụng hành chính có hiệu lực ngày 01/07/2011 đã mở rộng thẩm quyền xét xử của Tòa án đối với các loại khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính. Cũng từ đó mà kéo theo thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cũng tăng thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện hành chính, tuy nhiên, số lượng cũng như chất lượng giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế. Đe hiểu rõ hơn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết các vụ án hành chính người viết lựa chọn đề tài ''''thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tình trong giải quyết vụ án hành chính" để làm luận văn kết thúc khóa học. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật tố tụng hành chính, thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất và nội dung của chế định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết các vụ án hành chính, chỉ ra những điểm chưa hợp lý, những vướng mắc khi áp dụng, qua đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính. GVHD: Ths Diệp Thành Nguyên Ì SVTH: Huỳnh Thị Canh 3. Phạm vi nghiên cứu Ngoài những lý luận chung về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính, phạm vi nghiên cứu chủ yếu của đề tài tập trung vào quy định của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính trong Luật tố tụng hành chính và vấn đề thực hiện thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài cụ thể là vận dụng phương pháp phân tích luật viết và các phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý truyền thống khác như: Phương pháp tổng họp, so sánh, tiếp cận hệ thống, lịch sử, phương pháp thống kê v.v... 5. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương: Chương Ì: Khái quát chung về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính Chương 2: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính theo pháp luật hiện hành Chương 3: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong giải quyết vụ án hành chính: thực tiễn và một số kiến nghị GVHD: Ths Diệp Thành Nguyên 2 SVTH: Huỳnh Thị Canh
- Xem thêm -