Tài liệu Thâm nhập tt mĩ tại agifish

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

®Ò ¸n m«n häc 1 Më ®Çu Th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi qu¶ lµ vÊn ®Ò kh«ng hoµn toµn ®¬n gi¶n, nh÷ng t¸c ®éng ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh lµ nh÷ng rµo c¶n c«ng ty cÇn vît qua mÆc dï quan t©m ®Õn ph¸t triÓn thÞ trêng níc ngoµi song Agifish vÉn vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¹t ®îc kh«ng hoµn toµn nh mong ®îi c«ng ty thêng víng m¾c khi x¸c ®Þnh khi x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh biÖn ph¸p còng nh kªnh ph©n phèi khi th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi. víng m¾c mµ c«ng ty vÊp ph¶i t¹i thÞ trêg Mü lµ mét minh chng cho vÊn ®Ò trªn ,mÆc dï t¹i thÞ têng mü thêi gian võa qua c«ng ty ®· g¹t h¸I ®îc kh«ng Ýt thµnh c«ng. giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty agifish Tªn c«ng ty: C«ng Ty Cæ PhÇn XuÊt NhËp KhÈu Thuû S¶n An Giang tªn viÕt t¾t lµ (Agifish). Tªn giao dÞch ®èi ngo¹i: An giang Fisheries Import & Export Jiont Stock Company. §Þa chØ : 1234 TrÇn Hng §¹o , thµnh phè Long Xuyªn ,tØnh An Giang. §iÖn tho¹I : (84-76) 853939-852368-852783 F·: (84-76) 852202. Email: htttp://us,f212.mail.yahoo.com/ym/Comspe? To=agifishagg@hcm.vnn.vn Website:http://www.agifish.com/. §Çu tiªn khi míi h×nh thµnh c«ng ty chØ lµ mét xÝ nghiÖp nhá v¬i quy m« s¶n xuÊt vµo lo¹i trung b×nh ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1985 v¬i tªn gäi xi nghiÖp ®«ng l¹nh An Giang do c«ng ty thuû s¶n An Giang ®Çu t c¬ s¬ h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ,cho ®Õn n¨m 1990 xi nghiÖp nay s¸t nhËp v¸o c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng thuû s¶n An Giang (AFLEX) vµ ®îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp xuÊt khÈu thuû s¶n ,cuéc s¸t n¹p cuèi cïng ®îc tiÕn hµnh thang 10 n¨m1995 xÝ nghiÖp s¸t nhËp víi xÝ nghiÖp ®«ng l¹nh Ch©u Thµnh ®Ó h×nh thµnh nªn c«ng ty XuÊt NhËp KhÈu thuû s¶n An Giang ,vµ cho tíi ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2001 c«ng ty ®îc cæ phÇn ho¸ theo quyÕt ®Þnh s« 792/QD - ttg cña thñ tíng chÝnh phñ ban hµnh. Tr¶i qua 18 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua nhiÒu c¶i c¸ch vµ s¸t nhËp víi quy m« ngµy cµng lín trang thiÕt bÞ sö dông ®îc n©ng cÊp phôc vô cho viÖc chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu c«ng ty ®ang dÇn ®i ®Õn æn ®Þnh vÒ quy m« vµ tæ chøc.Khi cæ phÇn ho¸ c¬ cÊu vèn cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng nã lµ tËp hîp cña c¸c chñ thÓ ®Çu t bao gåm c¶ nhµ níc vµ c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc v¬i tû lÖ t¬ng øng nh sau: Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 2 B¶ng 3.1 c¬ cÊu vèn cña c«ng ty ChØ tiªu Cæ ®«ng s¸ng lËp Trong ®ã: +Nhµ níc +C¸ nh©n Cæ ®«ng lµ CBCNV Cæ ®«ng ngoµi c«ng ty Trong ®ã: +Cæ ®«ng níc ngoµi Sè lîng cæ phÇn 1.305.180 835.820 469.360 1.089.390 1.784.560 268.500 4.179.130 Tæng Tû lÖ % l¾m gi÷ 31,23% 20,00% 11,23% 26,07% 42,70% 6,42% 100% Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· næi nªn lµ mét doanh nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu c¸ níc ngät hµng ®Çu cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam , s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸ Tra vµ c¸ Basa ®«ng l¹nh , ngoµI ra c«ng ty cßn ho¹t ®éng trong viÖc, nu«i trång, nghiªn cøu ph¸t triÓn nguån gièng cung cÊp phôc vô nhu cÇu cña vïng nguyªn liÖu . B¶ng 3.2. kÕt qu¶ H§KD cña c«ng ty tíi n¨m 2001 ChØ tiªu Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n Doanh thu thuÇn Lîi nhuËn tõ H§KD Lîi nhuËn ho¹t ®«ng tµi/c Lîi nhuËn bÊt thêng Lîi nhuËn tríc thuÕ 1999 116,51 349,89 17,73 (0,071) 3,31 20,97 2000 126,22 403,38 8,02 3,06 8,69 19,77 08/2001 113,53 245,69 3,13 1,03 6,91 11,07 ¦íc tÝnh 113,53 371,32 9,79 0.87 7,20 17,86 t×nh h×nh th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµI cña c«ng ty agifish Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 3 C«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc xuÊt khÈu do ®ã t×m kiÕm më réng thÞ trêng níc ngoµi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chñ chèt cña c«ng ty. Ngµy nay thÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty lµ Mü, Hång C«ng ,Ch©u ¢u ,vµ c¸c níc §«ng Nam ¸, víi tèc ®é t¨ng trëng doanh thu hµng n¨m lµ 14% ®¹t 6.951 tÊn trong n¨m 2000 .§Æc biÖt thÞ trêng Mü lµ thÞ trêng tiªu thô quan träng cña c«ng ty s¶n phÈm chÝnh ®îc chÕ biÕn tõ c¸ da tr¬n t¬ng tù nh c¸ Catfish cña Mü s¶n lîng c«ng ty xuÊt khÈu vµo Mü hµng n¨m ®Òu t¨ng thêi ®iÓm n¨m 2000 thÞ trêng nµy chiÕm 38% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu c¸ ®«ng l¹nh cña c«ng ty t¬ng ®¬ng víi sè lîng 2.616 tÊn. Bªn c¹nh ®ã lµ thÞ trêng Hång C«ng víi s¶n lîng 2.252 tÊn chiÕm kho¶ng 32% kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty, Ch©u ¢u víi s¶n lîng 1.368 tÊn chiÕm 20% ,thÞ trêng c¸c níc §«ng Nam ¸ chiÕm kho¶ng 10%.Ngµy 28/1/2003 sau khi bé th¬ng m¹i mü cã quyÕt ®Þnh s¬ bé vÒ vô kiªn cña CFA ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam c«ng ty còng ®· c«ng bè kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2003 víi c¸c tiªu chÝ sau: s¶n lîng xuÊt khÈu ®¹t 10.200 tÊn ,kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 9,28 triÖu USD, tæng doanh thu cña c«ng ty ®¹t 450 tû ®ång lîi nhuËn ®¹t 22 tû ®ång . Ngoµi viÖc ®em h¬n 40 mÆt hµng chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i c¸ ®Ó phôc vô thÞ trêng xuÊt khÈu, c«ng ty cßn ®ang tËp trung ph¸t triÓn thÞ trêng Hång C«ng, Singapore, Ch©u ¢u, Canada víi hi väng bï ®¾p thiÕu hôt t¹i thÞ trêng Mü. Ngoµi ra c«ng ty còng ®ang tÝch cùc t×m kiÕm më réng thÞ trêng c¸c níc Nga, §«ng ¢u, vµ céng ®ång c¸c níc håi gi¸o n¬i rÊt kh¾t khe trong vÊn ®Ò Èm thùc… cßn ®èi víi thÞ tr êng Mü c«ng ty tiÕp tôc xuÊt khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng bÞ tÝnh thuÕ nh c¸ nguyªn con, c¸ c¾t khóc, c¸ philª t¬i, c¸ tÈn bét chiªn chÕ biÕn s½n …®a d¹ng ho¸ c¸c s¶nphÈm chÕ biÔn xuÊt khÈu kh¸c nh t«m só t«m cµng, ®ïi Õch, c¸ biÓn…®Ó gãp phÈn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. ThÞ tr ¬ng Mü réng lín lµ thÕ nhng còng rÊt kh¾t khe,cô thÓ víi ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam nãi chung vµ AGIFISH nãi riªng th× thÞ trêng nµy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n vµ phiÒn to¸i. agifish víi thÞ trêng mü Mü lµ mét trong nh÷ng quèc gia lín, cã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ hµng n¨m ë mõc rÊt cao.Tõ mét níc n«ng nghiÖp Mü ®· trë thµnh mét nø¬c c«ng nghiÖp vît xa c¸c níc kh¸c , tiÕn lªn thµnh mét níc ®øng ®Çu c¸c níc ph¸t triÓn, vÒ quy m« XNK. Mü lµ níc xuÊt khÈu lín song còng lµ níc cã nhu cÇu nhËp khÈu kh«ng nhá. §èi víi hµng thuû s¶n Mü lµ mét trong ba thÞ trêng lín cña thÕ giíi hµng n¨m nhËp Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 4 kho¶ng 7- 8 tû USD Mü nhËp khÈu nhiÒu lo¹i thuû s¶n trong ®ã nhiÒu nhÊt lµ t«m, c¸ philª vµ c¸ ngõ hép. §éng lùc thóc ®Èy c«ng ty th©m nhËp thÞ trêng Mü Tõ sau th¸ng 7/1995 khi tæng thèng Mü tuyªn bè xo¸ bá lÖnh cÊm vËn kinh tÕ ®èi víi ViÖt Nam lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ Asgifish nãi riªng cã tiÕp cËn thÞ trêng nµy. C«ng ty kú väng tèc ®é t¨ng trëng trªn thÞ trêng nµy sÏ cao Mü lµ thÞ trêng cã dung lîng lín quy m« XNK hµng n¨m cao, víi møc d©n sè 280 triÖu ngêi thu nhËp b×nh qu©n kho¶ng 37.000USD/1ngêi 1n¨m dÉn ®Õn møc ®é chi tiªu còng nh kh¶ n¨ng chi tiªu cao ®Æc biÖt lµ nhãm hµng ho¸ thùc phÈm hµng ngµy. Sau khi b×nh thêng ho¸ quan hÖ kinh tÕ, mèi quan hÖ nµy cµng ®îc cñng cè vµ n©ng lªn thÓ hiÖn qua hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch mµ hai níc dµnh cho nhau.Quan träng nhÊt lµ hiÖp ®inh thu¬ng m¹I ViÖt – Mü ký kÕt ngµy 13/07/2000 vµ ®îc quèc héi hai níc th«ng qua ngµy 10/12/2000. HiÖp ®Þnh ®îc ký kÕt t¹o cho hµng ho¸ hai níc th©m nhËp dÔ dµng h¬n bëi chÝnh s¸ch ®·ai ngé thuÕ quan vµ khuyÕn khÝch ®Çu t. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng tù x¸c ®Þnh ®îc: VÒ s¶n phÈm : c¸ basa vµ c¸ tra lµ lo¹I c¸ cã nh÷ng ®Æc ®IÓm t¬ng tù lo¹I c¸ cµtÝh cña Mü ®©y lµ lo¹i c¸ ®ang ®îc tiªu thô rÊt m¹nh t¹i thÞ trêng Mü, mÆt kh¸c c«ng ty nhËn thÊy giíi tiªu dïng Mü rÊt a chuéng mÆt hµng thuû s¶n ®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i cã hµm lîng dinh dìng cao. VÒ gi¸ c¶: quy tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn c«ng ty ®· tËn dông ®îc nguån nguyªn liÖu tù cã còng nh thu mua cña bµ con n«ng d©n trong vïng. ®Æc biÖt lµ tõ khi c«ng t nghiªn cøu lai t¹o thµnh c«ng gièng c¸ basa tõ ®ã chñ ®éng h¬n víi nguån nguyªn liÖu lµm cho gi¸ thµnh s¶n xuÊt thÊp ®ñ søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ NK tõ c¸c níc kh¸c trªn thÞ trõ¬ng Mü VÒ quy tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn: nh×n chung mÆt hµng thuû s¶n kh«ng yªu cÇu cao vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn víi trang thiÕt bÞ ®Çu t hiÖn t¹i phôc vô cho viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm , ®ãng gãi vµ b¶o qu¶n c«ng ty ty nhËn th©y m×nh cã ®ñ ®iÒu kiÑn ®¸p øng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty lu«n ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn cã thùc hiÖn qu¶n lý theo quy tr×nh mµ nhµ nhËp khÈu yªu cÇu. C«ng ty ®· thùc hiÖn ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ chÊt lîng HACCP mét quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi hµng thuû s¶n nhËp vµo Mü. Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 5 tÝnh tõ n¨m 1995 ®æ l¹i ®©y s¶n lîng xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ trêng Mü cña Agifish liªn tôc t¨ng tõ 10 ®Õn 15% n¨m vµ n¨m 2000, thÞ trêng nµy chiÕm 38% tæng s¶n lîng xuÊt khÈu c¸ ®«ng l¹nh cña c«ng ty t¬ng ®¬ng víi 2.616 tÊn. B¶ng 3.3 S¶n lîng tiªu thô t¹I Mü tõ 1995-2000 ChØ tiªu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 S¶n lîng (tÊn) 32 84 1206 1645 2.246 2.616 §©y lµ thÞ trêng lín cã søc tiªu thô cao c«ng ty ®· xím n¾m b¾t ®îc ®iÒu nµy nªn ®· tÝch cùc xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao s¶n lîng xuÊt khÈu vµo thÞ trêng nµy t×m c¸ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao søc c¹nh tranh víi hµng néi ®Þa còng nh cña Trung Quèc.Th©m nhËp thÞ trêng Mü mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn tõ c¸ tra vµ c¸ basa níc ngät th«ng qua viÖc b¸n bu«n cho nhµ nhËp khÈu tõ ®ã hµng cña c«ng ty ®îc ph©n ph¸t t¹i c¸c siªu thÞ vµ tíi tay ngêi tiªu dïng vµ ®ù¬c ngêi tiªu dïng Mü ®ãn nhËn bëi gi¸ thµnh hîp lÝ chÊt lîng còng nh c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh tèt. cã ®îc nh÷ng thµnh c«ng ®ã lµ do sù lç lùc tõ phÝa c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty kh«ng nh÷ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô kinh tÕ ®îc giao mµ cßn vît møc kÕ ho¹ch , ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao, vµ trë thµnh ®n vÞ xuÊt s¾c trong ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam,c«ng ty lu«n ®I ®Çu trong ®æi míi c«ng nghÖ t×m kiÕn thÞ trêng vµ c¶i tiÕn s¶n xuÊt . Tríc n¨m 1995 viÖc nu«i c¸ tra vµ basa rÊt khã kh¨n do c«ng ty kh«ng chñ ®«ng ®îc nguån gièng mµ chñ yÕu phô thuéc vµo ®µnh vít tù nhiªn nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm rÊt cao,nhng do sù lç lùc cña toµn c«ng ty ngµy 20/5/1995 c«ng ty ®· nghiªn cøu cho sinh s¶n nh©n t¹o thµnh c«ng gièng c¸ basa ®Çu tiªn lµm cho nguån nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt chñ ®éng vµ dåi dµo. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy c«ng ty ®· thùc thi hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p : TiÕp thÞ vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng tõ ®©y c«ng ty ®· x¸c ®Þnh chiÕn lîc marketing lµ quan träng hµng ®Çu, tõng bíc ®a hµng ho¸ th©m nhËp thÞ trêng c¸c níc, chó träng tíi c¸c thÞ trêng quan träng cã thÓ cã lîi nhuËn cao cô thÓ lµ Mü vµ EU. TËp trung ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é qu¶ lÝ cho ngêi lao ®éng tõ ®ã n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈn gi¶m ®Þnh møc h¹ gi¸ th¸nh s¶n phÈn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ ®Çu t më réng quy m« s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao.Tõ n¨m 2002 ®Ðn 2003c«ng ty dù kiÕn ®Çu t n©ng c«ng suÊt vµ s¶n lîng cña c¸c xÝ nghiÖp víi t«ng møc ®Çu t lµ 12,5 tû VN§,®Çu t thªm kho tr÷ l¹nh vµ hÖ thèng sö lÝ níc Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 6 th¶i víi tæng vèn ®Çu t kho¶ng 9 tû VN§ b»ng nguån vèn tù cã vµ vèn vay u ®·i .Trong ®ã chñ yÕu ®a c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt , nhê ®ã n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng tõ 4tÊn/ngµy vµo n¨m 1990 th× ®Õn n¨m 1999 lµ 20 tÊn/ngµy,vµ n¨m 2000 c«ng ty ®· thùc hiªn ch¬ng tr×nh qu¶n lÝ cña HACCP do ®ã ®îc c¸c nhµ nhËp khÈu Mü rÊt tin tëng. Song c«ng ty cßn mét sè viÖc lµm cha tèt lµ: ViÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu trªn thÞ trêng Mü lµ rÊt quan träng c¸c ph¬ng tiÖn ph¸t thanh, truyÒn h×nh, b¸o chÝ lµ c«ng cô rÊt cã ý nghÜa nã gióp truyÒn ®¹t nhanh th«ng tin tíi ngêi tiªu dïng, v× ngêi Mü thêng dµnh nhiÒu thêi gian cho gi¶i trÝ th«ng qua c¸c lo¹i h×nh nµy. Nhng chi phÝ cho nh÷ng lo¹i h×nh qu¶ng c¸o nµy thêng rÊt lín, c«ng ty míi chØ giíi thiÖu s¶n phÈm th«ng qua kªnh ph©n phèi cô thÓ b»ng ¸p phÝch t¹i c¸c siªu thÞ n¬i s¶n phÈm c«ng ty bµy b¸n, cha chó ý nhiÒu ®Õn viÖc ®Çu t qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh. ViÖc qu¶n lý quy ho¹ch nguån nguªn liÖu cha tèt dÉn ®Õn gi¸ c¶ ®Çu vµo bÊp bªnh, nu«i trång dµn ch¶i lµm cho cung vît qu¸ c«ng suÊt chÕ biÕn cña c¸c nhµ m¸y. VÒ kªnh ph©n phèi c«ng ty cha x©y dng cho m×nh mét kªnh ph©n phèi riªng trùc tiÕp ph©n phèi s¶n phÈm tíi tay ngêi tiªu dïng mµ míi chØ thùc hiÖn th«ng qua viÖc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp ¶nh hëng rÊt lín ®Õn lîi nhuËn còng nh chÝnh s¸ch s¶n phÈn do thiÕu th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng. VÒ gi¸ xuÊt khÈu thêi gian võa qua viÖc ®Þnh gi¸ cña c«ng ty cha hîp lÝ c«ng ty míi chØ xÐt ®Õn c¸c chØ tiªu doanh thu, lîi nhuËn còng nh nhu cÇu tiªu thô s¶n phÈm mµ cha chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè m«i trêng c¹nh tranh m«i trêng luËt ph¸p ViÖc t×m hiÓu m«i trêng kinh doanh bªn ngoµi cha ®îc ®¸nh gi¸ ®óng víi vai trß cña nã dÉn t¬I mét sè khã kh¨n mµ c«ng ty v¸p ph¶I trong thêi gian qua. §iÓn h×nh lµ vô kiÖn cña CFA (hiÖp héi ngêi nu«i trång chÕ biÕn c¸ da tr¬n Mü ) kiÖn c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu c¸ tra, basa ViÖt Nam b¸n ph¸ gi¸ vô kiÖn ®· lµm cho doanh thu cña c«ng ty t¹i thÞ trêng mü gi¶m sót nÆng nÒ. Nh chóng ta ®ªu thÊy ®Ó kinh doanh ë mü lµ vÊn ®Ò kh«ng hÒ ®¬n gi¶n. ThÞ trêng Mü vèn ®îc xem lµ cã søc tiªu thô lín nhÊt thÕ giíi tuy nhiªn sù r¾c rèi phøc t¹p cña luËt ph¸p mü ®ang trë thµnh rµo c¶n lín ®èi víi hµng nhËp khÈu nãi chung vµ ®èi víi hµng ViÖt Nam nãi riªng khi muèn chen ch©n vµo thÞ trêng Mü ®Çy tiÒm n¨ng vµ hÊp dÉn nhng còng rÊt ®çi míi mÎ nµy. LuËt ph¸p mü phøc t¹p ë chç tuy ®· cã luËt liªn bang nhng cô thÓ ë tõng bang l¹i cã nh÷nghÖ thèng luËt riªng, vµ kh«ng Ýt nh÷ng quy ®Þnh cña bang nµy kh¸c biÖt so víi luËt cña bang kh¸c. Kh«ng nh÷ng thÕ c¸c bang l¹i cã thÈn Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 7 quyÒn riªng trong ®iÒu chØnh kinh doanh th¬ng m¹i, nh÷ng ®iÒu nµy c«ng víi ®Æc ®iÓm mét níc cã truyÒn thèng lÖ ¸n cã nghÜa lµ vai trß cña toµ ¸n lµ rÊt lín ®· khiÕn cho mü lµ quèc gia tham gia nhiÒu nhÊt vµo c¸c vô ¸n tranh chÊp th¬ng m¹i quèc tÕ. Trong c¸c ®¹o luËt ®èi víi hµng nhËp khÈu næi lªn hai ®¹o luËt chÝnh ®ã lµ luËt thuÕ bï gi¸ vµ luËt thuÕ trèng ph¸ gi¸ hai luËt nµy nh»n b¶o hé hµng ho¸ trong níc còng nh hµng ho¸ Mü t¹i thÞ trêng níc thø ba nÕu bÞ coi lµ ®èi sö kh«ng c«ng b»ng: . §îc biÕt tríc ®©y, gi¸ gi¸ c¸ ViÖt nam xuÊt vµo thÞ trêng Mü b¸n kho¶ng 2,9 USD/kg th× gi¸ cña c¸c nhµ nu«i c¸ da tr¬n Mü b¸n kho¶ng 3,2 ®Õn 3,5 USD/kg.Nay khi bÞ céng thuÕ th× gi¸ cña ViÖt Nam vµo kho¶ng 3,8 ®Õn 3,9 USD/kg cßn gi¸ hiÖn t¹i cña n«ng d©n Mü lµ 4,1 ®Õn 4,2 USD/kg .§µnh lµ nh thÕ nhng hiÖn t¹i ë Mü ®ang lµ mïa tr¸i vô nªn gi¸ c¸ ViÖt Nam vÉn thÊp h¬n nhng vaß chÝnh vô cã lÏ víi møc gi¸ nµy c¸ ViÖt nam khã cã thÓ c¹nh tranh víi hµng cña mü chø ®õng nãi g× tíi hµng cña Trung Quèc vµ c¸c quèc gia kh¸c cïng nhËp hµng vµo . HiÖn tai c«ng ty cho biÕt kÕt qu¶ kinh doanh s¬ bé cña quý 1/2003 cã t¨ng trëng vµ thu lîi nhuËn so víi cïng kú n¨m ngo¸i . mÆc dï b¨n kho¨n víi t×nh h×nh kÕ ho¹ch thu lîi nhuËn 2003 khi thÞ trêng Mü n¬i chiÕm tíi 38% doanh thu cña c«ng ty cã nguy c¬ bÞ mÊt , nhng qua diÔn biÕn t×nh h×nh sau viÖc DOC vµ viÖc gi¶i tr×nh t¬ng ®èi m¹ch l¹c cña ban gi¸m ®èc c«ng ty t¹i ®¹i héi cæ ®«ng võa qua vÒ nh÷ng biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n tõ thÞ trêng Mü t«i nghÜ r»ng kÕ ho¹ch lîi nhuËn cu¶ c«ng ty víi møc EPS t¬ng øng lµ 5400®/cp kÌm møc cæ tøc 24% lµ cã thÓ ®¹t ®îc . Qua sù kiÖn CFA chóng ta còng cã thÓ thÊy nguyªn nh©n s©u xa cña vÊn ®Ò mµ c«ng ty còng nh ngµnh nu«i trång chÕ biÕn thuû s¶n vÊp ph¶i ®ã lµ: Thuû s¶n còng nh bÊt kÓ mét hµng ho¸ nµo ë ViÖt Nam chóng ta cã thÓ lÊy cµ phª lµ mét vÝ dô khi gi¸ thÞ trêng lªn cao th× å ¹t nu«i trång kh«ng theo mét quy ho¹ch qu¶n lÝ ®Õn khi gi¸ thÞ trêng xuèng thÊp th× tranh nhau b¸n chØ cÇn mét chót l·i kÓ c¶ lµ hoµ vèn, khi ®ã c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi gi¶m gi¸ thµnh nhng hä cã ngê ®©u nguy c¬ tiÒm Èn cña h¹ gi¸ thµnh ®ã lµ mÊt ®i thÞ trêng nh ngµy nay. Bªn c¹nh ®ã nãi nh tiÕn sÜ NguyÔn ThÞ Hång Minh thø trëng bé thuû s¶n kiªm chñ tÞch héi chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam th× "khi vµo kinh tÕ thÞ trêng chóng ta ph¶i hiÓu luËt ch¬i cña kinh tÕ thÞ trêng, ch¬i víi Mü th× ph¶i biÕt luËt Mü vµ ch¬i theo kiÓu Mü" ®iÒu nay cµng kh¼ng ®Þnh ý nghÜa vai trß to lín cña viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ trêng. Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 8 bµI häc vµ kiÕn nghÞ T×m hiÓu Agifish chóng ta cã thÓ nhËn ra mét sè thµnh c«ng mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc lµ: C«ng ty ®· xím t×m hiÓu vµ l¾m b¾t ®îc c¬ héi kinh doanh,tõ ®ã tõng bíc c¶i tiÕn ®æi míi trang thiÕt bÞ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh chó träng ®Õn c«ng t¸c nghiªn cøu kh¶o nghiÖm t×m c¸ch n©ng cao n¨ng suÊt nu«i trång, t¹o vïng nguyªn liÖu æn ®Þnh cho s¶n xuÊt. Bíc ®Çu ®· t¹o ra sù ®ång bé trong nu«i trång vµ chÕ biÕn kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nu«i trång vµ xuÊt khÈu, ®Æt môc tiªu an to¸n hiÖu qu¶ lµm khÈu hiÖu phÊn ®Êu cña toµn c«ng ty, lu«n quan t©m ch¨m lo båi dìng ®éi ngò c¸n bé t¹o cho hä cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc Mét sè g¶i ph¸p góp c«ng ty thùc hiªn tèt h¬n vai trß, nhiÖm vô cña m×nh: Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyeen gia luËt ph¸p th× hÖ thèng luËt ë Mü rÊt phøc t¹p chÝnh v× thÕ th«ng thêng hµng nhËp khhÈu vµo Mü ph¶i qua c¸c nhµ m«i giíi h¶i quan . Do ®ã c«ng ty cã thÓ tham kh¶o biÖn ph¸p liªn doanh cô thÓ lµ: liªn doanh víi mét s¶n xuÊt ®· cã uy tÝn trªn tthÞ trêng Mü tªn vµ nh·n hiÖu sÏ lµ (Agifish-bªn liªn doanh) khi ®ã c«ng ty sÏ cung cÊp cho liªn doanh nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo cã thÓ cha qua chÕ biÕn, x¬ chÕ hoÆc lµ tinh chÕ tuú thuéc h×nh thøc liªn doanh nhu cÇu chÕ biÕn vµ ®Æc tÝnh s¶n phÈm. Chän gi¶i ph¸p nµy c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ t×m hiÓu thi trêng còng nh qu¶ng b¸ giíi thiÖu s¶n phÈm gi¶m chi phÝ th©m nhËp thÞ trêng th«ng qua uy tÝn th¬ng hiÖu cña ®èi t¸c. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p nµy còng vÊp ph¶i mét sè h¹n chÕ trong viÖc ph©n chia lîi nhuËn , ra quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh vµ khã kh¨n trong viÖc tæ chøc bé may qu¶n lÝ do cã sù pha trén cña c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau, gi¶i ph¸p nµy phï hîp trong giai ®o¹n ®Çu khi c«ng ty míi th©m nhËp thÞ trêng vµ ®Æc biÖt ®èi v¬i c¸c doanh nghiÖp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh. Gi¶i ph¸p thø hai c«ng ty cã thÓ tiÕp tôc kinh doanh nh hiÖn nay vµ ®Çu t h¬n n÷a trang thiÕt bÞ, n©ng cao hiÖu suÊt t×m kiÕm ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ë mçi thÞ trêng sÏ cã bé phËn chuyªn tr¸ch chuyªn s©u nghiªn cøu t×m hiÓu ph¸t triÓn c¬ héi kinh doanh t¹i c¸c thÞ trêng quan träng nh Mü c«ng ty nªn më chi nh¸nh ban ®Çu cã thÓ do h¹n hÑp vÒ kinh phÝ c«ng ty cã thÓ më mét v¨n phßng ®¹i diÖn tai dã trng bµy giíi thiÖu vÒ tõng mÆt hµng tõng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty sau ®ã cã thÓ më thªm mét vµi chi nh¸nh së h÷u toµn bé trªn mét vµi bang cã lîng tiªu thô cao.Gi¶i ph¸p nµy ®ßi hái mét chi phÝ t¬ng ®èi nhng nã kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ mµ liªn doanh vÊp ph¶i tuy chi phÝ lín nhng c«ng ty lu«n chñ ®éng ®îc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®i ®«i víi nã lµ ®¶m b¶o ®îc lîi nhuËn do thuû s¶n lµ thÕ m¹nh cña Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 9 ViÖt Nam còng nh cña c«ng ty, cho nªn vÒ l©u vÒ dµi t«i kiÕn nghÞ c«ng ty nªn chän gi¶i ph¸p nµy song c«ng ty còng cÇn kiÕn nghÞ víi nhµ níc ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p hç trî vÒ mÆt tµi chÝnh còng nh c¸c biÖn ph¸p gióp c«ng ty t×m kiÕm th«ng tin t×m hiÓu thÞ trêng tèt h¬n. Hç trî vÒ c¸c chÝnh s¸ch quy ho¹ch còng nh ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. tµI liÖu tham kh¶o * S¸ch: Gi¸o tr×nh QTKD Quèc TÕ Trêng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n Hµ Néi Gi¸o tr×nh Marketing Quèc TÕ Khoa Kinh TÕ vµ Kinh Doanh Quèc TÕ * T¹p chÝ: T¹p chÝ thuû s¶n sè 1 n¨m 2000 T¹p chÝ thuû s¶n sè 3 n¨m 2000 T¹p chÝ kinh tÕ ®èi ngo¹i sè 4/2003 T¹p chÝ thuû s¶n sè 7 n¨m 2003 T¹p chÝ kinh tÕ ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng sè 6, 12/2001 Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 10 T¹p chÝ thÞ trêng vµ qu¶n lÝ sè 4/1998 T¹p chÝ c«ng nghiÖp ViÖt Nam th¸ng 10 n¨m 2001 T¹p chÝ ®iÖn tö bé ngo¹i giao Mü triÓn väng kinh tÕ,thang 6/1997 *Th«ng tin thu thËp tõ internet: http://www.vinaseek.com/agifish/ http://ww.bvom.com/new/ Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 11 A:\DÒ ¸N.doc_PAD Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc 12 A:\DÒ ¸N.doc_PAD Sinh viªn:l¹I v¨n dòng íp:qtkd quèc tÕ k42 ®Ò ¸n m«n häc Sinh viªn:l¹I v¨n dòng 13 íp:qtkd quèc tÕ k42
- Xem thêm -