Tài liệu Tgtv tet nguyen dan 5 tuan lan can dung mới

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non ®«ng h¬ng Líp mÉu gi¸o hoa phîng Gi¸o ¸n Chñ ®Ò:ThÕ giíi thùc vËt Thêi gian thùc hiÖn: 5 tuÇn (Tõ ngµy 6/1 ®Õn 21/2/2014) Gi¸o viªn: - Do·n thÞ lan N¨m häc: 2013 - 2014 Chủ đề : TuÇn 1: C©y xanh ( Tõ ngày 6/1 - 10/1/2014) ĐÓN TRÎ 1 Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c©y xanh ,vµ Ých lîi cña c©y xanh ®èi víi ®/s con ngêi. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1. Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2. ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3. Híng d½n: * Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1. §éng t¸c h« hÊp: 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + §a tay ph¶i vÒ phÝa tríc, tay tr¸i phÝa sau. + §a tay tr¸i vÒ phÝa tríc, tay ph¶i vÒ phÝa sau. + §a 2 tay llªn cao ngang vai. + H¹ 2 tay xuèng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 5. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao chan, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, ch©n tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 6. BËt: BËt lªn xuèng HOẠT ĐỘNG GÓC. Tªn gãc Néi Yªu cÇu dung ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh - Cöa hµng rau qu¶, quÇy gi¶i Gãc kh¸t sinh tè, trång ph©n vai vµ c/s vên rau. Gãc x©y dùngL¾p ghÐp XD- L¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh, hoa thµnh vên c©y, vên hoa, rau råi bè côc trong khu«n viªn trêng MN ho¹c c«ng viªn, th¸o l¾p thµnh « t« chë hoa qu¶, rau ®Õn cöa hµng. Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y, vên rau... - T« , nÆn , vÏ d¸n , nÆn c©y, l¸ hoa qu¶, xÕp l¸, in l¸ t¹o bøc tranh vÒ c©y xanh.. H¸t móa , ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ c¸c lo¹i c©y. Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm s¸ch Gãc s¸ch tranh vÒ c©y, gäi tªn c¸c bé phËn cña c©y, Gãc khoa häcto¸n. Gãc thiªn nhiªn. §Õm , so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n nhãm c¸c lo¹i c©y. Ch¨m sãc c©y, tØa lau l¸ c©y, theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y. - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng , dông cô ch¬i, thÓ hiÖn dîc cña quÇy gi¶i kh¸t: hµnh ®éng cña c¸c cèc, ®Üa, th×a m¸y xay vai. sinh tè, hoa qu¶... - §å ch¬i nÊu ¨n, ®å ch¬i b¸n hµng, h¹t gièng, c©y rau ... - Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, - §å ch¬i l¾p ghÐp. - C¸c lo¹i khèi, giÊy b×a, kÐo, gi¸y xèp, giÊy mµu… - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, nÆn …t¹o thµnh c¸c s/p ®Ñp. - Bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, l¸ kh«, qu¶ kh«, keo, kÐo. - H×nh mÉu - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ më s¸ch. - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng cña m×nh qua viÖc lµm s¸ch tranh truyÖn …. BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®Õm xu«i, ®Õm ngîc, so s¸nh, ph©n biÖt c¸c lo¹i c©y. - T/h 1 sè kü n¨ng l/® ®¬n gi¶n ®Ó c/s c©y ë gãc thiªn nhiªn. - Bé dông cô ©m nh¹c, ®µi , ®µn… - S¸ch, truyÖn vÒ gia ®×nh - Tranh ¶nh, häa b¸o... - Khèi cÇu, khèi trô, c¸c hi h×nh... - X« níc, b×nh tíi, kh¨n lau… -Trß chuyÖn về chñ ®Ò. Giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i. - Gợi ý để trẻ nhập vai chơi Quan s¸t. -Híng dÉn - Thao t¸c mÉu. -Híng dÉn c¸ nh©n. §éng viªn, khuyÕn khÝch. Hướngdẫn kĩ năng riêng - Nhận xét truyên dương KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 6/1/2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ThÓ Dôc : - H§C: TrÌo lªn xuèng ghÕ. - H§KH: ¢m nh¹c , MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: a. KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn bµi tËp trÌo lªn xuèng ghÕ, vµ rÌn sù khÐo lÐo nhanh nhÑn cho trÎ. b. Kü n¨ng: TrÎ biÕt phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng khi trÌo lªn xuèng ghÕ. c. Th¸i ®é: TrÎ thêng xuyªn luyÖn t©pTDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh. 2. ChuÈn bÞ: - GhÕ, s©n b·i s¹ch sÏ. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Cho trÎ vui h¸t bµi :BÐ khoÎ, bÐ ngoan. *C¶ líp cïng vui * H§1: æn + Trß chuyÖn víi trÎ nhõng g× cÇn cho sc khoÎ cña trÎ. h¸t. ®Þnh tæ chøc + Cho trÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã - TrÎ trß chuyÖn cho trÎ vÒ 3 hµng däc tËp BTPTC cïng c«. * H§2:Khëi ®éng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : * TrÎ tËp c¸c ®éng * H§3 : + Tay §T2 : Tay ®a phÝa tríc lªn cao. t¸c trong bµi tËp Träng ®éng. ph¸t triÓn chung. + Ch©n §T3:§øng ®a ch©n ra phÝa tríc lªn cao Lên §T1: §øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc, tay ch¹m mòi ch©n. + BËt §T2 : T¸ch khÐp ch©n. *H§4: Håi tÜnh * Sau ®ã cho trÎ dån thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp vËn ®éng c¬ b¶n - V§CB: TrÌo lªn xuèng ghÕ. - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶ thÝch: (2 tay gi÷ ghÕ tõng ch©n bíc lªn ghÕ råi l¹i bíc xuèngghÕ) - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn vµ nh¹n xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn.trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - C« cho 2 ®éi thi ®ua . - Cho trÎ thu dän dông cô.Sau ®ã cho trÎ ngåi tõng ®«i 1 ch¬i “kÐo ca lõa xΔ. * TrÎ lµm m¸y bay bay nhÑ nhµng. * ChuyÓn ho¹t ®éng. + Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - 2 tæ thi ®ua nhau. - TrÎ thu dän ®å dïng cïng c« * trÎ cïng lµm. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan sát: Cây xanh trong sân trường. 1. Môc ®Ých- yªu cÇu: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ c¸c c©y xanh trong s©n trêng 2. §µm tho¹i: + Con biÕt g× vÒ c¸c c©y xanh nµy? + nh÷ng c©y xanh nµy cã t¸c dông gi? 3. Gi¸o dôc: + CÇn c/s vµ b/v c©y ntn? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t n¶y mÇn. * M§YC: TrÎ ch¬i say sa høng thó ®óng c¸ch ch¬i. C¸ch ch¬i:TrÎ ®óng tù do khi nghe c« nãi gieo h¹t trÎ gi¶ vung tay lµm ®éng t¸c gieo h¹t vµ ngåi xuèng,c« nãi n¶y mÇm tÊt c¶ ®øng dËy,c« nãi 1 nô trÎ n¾m tay gi¬ lªn lµm nô, 2 nô,c« nãi 1 hoa trÎ xße c¸c ngãn tay,t¬ng tù víi 2 hoa vµ qu¶.mïi h¬ng…l¸ rông trÎ ngåi xuèng. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai:- Cöa hµng rau qu¶, quÇy gi¶i kh¸t sinh tè, trång vµ c/s vên rau. 2. Gãc XD- LG: XD- L¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh, hoa thµnh vên c©y, vên hoa, rau råi bè côc trong khu«n viªn trêng MN ho¹c c«ng viªn, th¸o l¾p thµnh « t« chë hoa qu¶, rau ®Õn cöa hµng. 3. Gãc t¹o h×nh: - T« , nÆn , vÏ d¸n , nÆn c©y, l¸ hoa qu¶, xÕp l¸, in l¸ t¹o bøc tranh vÒ c©y xanh 4. Gãc thiªn nhiªn:Ch¨m sãc c©y, tØa lau l¸ c©y s¾p xÕp l¹i cho ®Ñp, theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y. * Môc ®Ých- yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng cña vai ch¬i. BiÕt t¹o ra nhiÒu s/p ®Ñp. BiÕt c/s c©y xanh, ch¬i trËt tù, ®oµn kÕt, giao lu trong nhãm ch¬i, cÊt lÊy ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - TËp lµm tranh chñ ®Ò. - Lµm quen bµi h¸t: Em yªu c©y xanh. - Ch¬i gieo h¹t *§¸nh gi¸:.................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Thø 3/7/1/2014. I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§: Em yªu c©y xanh.( Hoµng v¨n YÕn) - Nghe h¸t: C©y tróc xinh . ( D©n CaNam Bé). - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.Môc ®Ých- yªu cÇu. a. KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. b. Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. c. Gi¸o dôc - TrÎ biÕt yªu thiªn nhiªn, cã ý thøc b/v ch¨m sãc c©y. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. Mò móa h×nh c©y xanh, hoa l¸... - §Üa cã bµi: C©y truc xinh. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “ Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ” * Cho trÎ ®i tham quan gãc nghÖ thuËt , xem phim vÒ c©y xanh vµ MT sèng, Ých lîi cña c©y * TrÎ ch¬i cïng c« *H§1: æn ®Þnh tæ chøc xanh trong c/s cña con ngêi, mèi ®e do¹ vÒ viÕc vµ ®µm tho¹i cïng chÆt ph¸ c©y… c«. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. + Con thÝch c©y gÝ?. + CÇn lµm g× ®Ó c©y xanh tèt? * DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “Em yªu c©y xanh”. - Tham gia ho¹t - C« ®µn cho trÎ nghe giai ®iÖu bµi h¸t. ®éng. *H§2: H¸t + Em yªu c©y xanh. -V§ “Em yªu + §©y lµ giai ®iÖu cña bµi h¸t g×? + C« cïng trÎ h¸t 1-2 lÇn. c©y xanh ” - Gi¶ng néi dung bµi h¸t: gi¸o dôc chóng ta lßng yªu thiªn nhiªn, cã ý thøc b/v c©y xanh. + C¶ líp h¸t+ sö dông dông cô ©m nh¹c. *Trß ch¬i: BÐ ®i trång c©y. - C¸ch ch¬i: TrÎ võa ®i võa h¸t khi cã hiÖu lÖnh cña c« th× ch¹y vÒ c¸c vên c©y hoa ( C©y ¨n qu¶, c©y xanh). - C¸c vên c©y cïng tham gia ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ chµo mõng n¨m míi. + LÇn lît tõng vên c©y h¸t vµ vËn ®éng b»ng dông cô ©m nh¹c . + C¸c vên c©y cö ®¹i diÖn lªn giao lu . + Mêi 1 thµnh viªn cña vên c©y lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + Líp ®øng thµnh 2 vßng trßn quay mÆt vµo nhau vËn ®éng b»ng dông cô ©m nh¹c. + Tæ h¸t + V/® + Nhãm h¸t + V/® + C¸ nh©n trÎ h¸t+ v/® b»ng dông cô + C¸c vên c©y V§ theo ý tëng ©m nh¹c. + H¸t + móa, ®¹m ch©n, ®¸nh m«ng.... bµi “Em yªu c©y xanh”. * Nghe h¸t : C©y tróc xinh : *H§3: Nghe * Nghe h¸t vµ hëng h¸t: “ C©y tróc - C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé - Gi¶ng néi dung bµi h¸t :Nãi vÒ t×nh yªu cña øng theo giai ®iÖu xinh.” cña bµi h¸t. con ngêi víi thiªn nhiªn, cá c©y hoa l¸. - LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . - LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . * C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i . *H§4: Trß * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn Cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn . ch¬i “Nghe GD : TrÎ yªu quý vµ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. tiÕt tÊu t×m ®å + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . vËt ” + TrÎ ra ngoµi cïng c« . Lµm quen ch÷ c¸i: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i c,i,t H§KH:¢N, To¸n V¨n häc 1) Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: + Gióp trÎ còng cè biÓu tîng ch÷ c,i,t hiÓu mèi quan hÖ gi÷a lêi nãi vµ ch÷ viÕt nhËn biÕt c¸c kiÓu ch÷ c,i,t in thêng vµ viÕt thêng. + NhËn biÕt ch÷ c,i,t trong tõ ph¸t ©m nhanh vµ chÝnh x¸c . -Kü n¨ng : + Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, tëng tîng qua trß ch¬i + BiÕt chia sÏ hîp t¸c cïng ho¹t ®éng . - Th¸i ®é : + Høng thó tham gia häc bµi, biÕt yªu quÝ c/s b¶o vÖ c¸c loµi c©y, hoa. + BiÕt tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn 1c¸ch cã hiÖu qu¶ . 2) ChuÈn bÞ: - Tranh Qu¶ thÞ, qu¶ t¸o, qu¶ cam cã tõ chøa ch÷ c,i,t b¶ng cµi. - 3 mò Qu¶ thÞ, qu¶ t¸o, qu¶ cam c¸c nÐt ch÷ c,i,t c¾t rêi . - Bµi th¬ C©y d©y leo , ®µn oocgan.c¸c nÐt cña ch÷ c,i,t qua h×nh powerpoint. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ *H§1: æn ®Þnh chøc G©y høng thó. Ho¹t ®éng cña c« Ch¬i Gieo h¹t: - Trß truyÖn vÒ chñ ®Ò. + ThÕ giíi thùc vËt x/q chóng ta cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i c©y ai biÕt cã nh÷ng lo¹i c©y g×? ( Lång GDMT) Cho3 trÎ ®éi mò Qu¶ thÞ, qu¶ t¸o, qu¶ cam ra chµo c¸c b¹n + C¸c b¹n cã biÕt chóng t«i lµ ai kh«ng? C¬ thÓ chóng t«i cã Ých lîig× cÇn thiÕt cho con ngêi? + C¸c b¹n ®Õn ®©y ®Ó lµm g× ? Ho¹t ®éng cña trÎ Ch¬i 2 lÇn. - Trß chuyÖn cïng c« - TrÎ tr¶ lêi theo suy nghÜ. - 3 trÎ ®i ra vµ nãi : Chóng t«i xin chµo c¸c b¹n líp hoa phîng - C¸c b¹n lµ c¸c lo¹i qu¶ cã Ých cho con ngêi nh ¨n vµo cã nhiÒu chÊt vitaminA lµm da dÎ hång hµo... Chóng t«i nghe nãi líp Hoa Phîng ®ang thi nhau häc giái ®Ó lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy héi c©y xanh vµ MT sèng s¨p tíi nªn chóng t«i mang 1mãn quµ ®Õn tÆng c« gi¸o vµ c¸c b¹n - Cho trÎ quan s¸t tranh 3 b¹n tÆng vµ - TrÎ quan s¸t vµ nhËn nhËn xÐt. xÐt. - Giíi thiÖu 3®éi ch¬i . * TC: Thi xem tæ nµo nhanh. * TrÎ quan s¸t tranh vµ C« nªu luËt ch¬i .Trong 2 phót 3 ®éi ®äc tõ díi tranh thi nhau cïng ®äc tõ trong tranh sau ®ã thi nhau lªn ghÐp tranh . lªn ghÐp tõ trong tranh . - Cho trÎ lªn t×m ch÷ ®· häc - TrÎ t×m ch÷ ®· häc - Cho trÎ ®Õm sè ch÷ c¸i cßn l¹i vµ bít cïng c« . *H§2 Lµm quen ch÷ * Lµm quen ch÷ i: - C« ph¸t ©m mÉu . c,i,t. - Cho trÎ ph¸t ©m . - Cho trÎ nx vÒ ch÷ i - Giíi thiÖu ch÷ i viÕt thêng . - TrÎ nªu cÊu t¹o ch÷ i - Ch÷ i viªt thêng ®îc cÊu t¹o nh thÕ viÕt thêng. nµo? - C« t¹o ch÷ i b»ng c¸ch gi¬1 ngãn tay i. - TrÎ thùc hiªn theo c« * Lµm quen ch÷ t. - (Trèn c« )2 - C« giíi thiÖu ch÷ t - Cho trÎ ph¸t ©m. (t¬ng tù ch÷ i) * Lµm quen ch÷ c.( T¬ng tù ch÷ d) - C« ghÐp nÐt c¾t rêi t¹o thµnh 3 ch÷ i,t,c. - Cho 3 trÎ thi nhau lªn ghÐp *So s¸nh 3 ch÷ i,t,c. - TrÎ quan s¸t sau ®ã thi + Ai ph¸t hiÖn ®iÒu g× lÝ thó vÒ 3 ch÷ nhau lªn ghÐp * Trß ch¬i : Ai nhanh tay tinh m¾t . - TrÎ nhËn xÐt gièng vµ *H§3: Trß ch¬i: C« nªu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i . kh¸c nhau gi÷a 3 ch÷ - Trong 2 p 3 ®éi cïng ®äc bµi th¬ (C©y * TrÎ ch¬i theo yªu cÇu d©y leo ) sau ®ã thi nhau lªn t×m vµ g¹ch cña c« . ch©n ch÷ mang tªn ®éi m×nh vµ viÕt sè t¬ng øng. - Trß ch¬i : BÐ lµm nhµ th¬. LuËt ch¬i . TrÎ ®äc ®îc tõ theo h×nh ¶nh cña ®å vËt ®å ch¬i vµ ®äc ®îc c©u . C¸ch ch¬i 3 ®éi ch¬i sÏ cö ra 1 ®¹i diÖn lªn lÊy 1tranh trong tói ,cÇm vÒ tæ tho¶ thuËn vµ ®äc tõ t¬ng øng víi tranh cã chøa ch÷ c,i,t VD: Tæ1 lÊy ®îc tranh“qu¶ mÝt, qu¶ t¸o, qu¶ hång xiªm” trÎ sÏ ®äc “qu¶ mÝt, qu¶ t¸o, qu¶ hång xiªm” LÇn2: TrÎ th¶o luËn ®Æt c©u cã nghÜa v¬i tõ t×m ®îc VD: “ Qu¶ t¸o xanh, qu¶ mÝt chÝn ....§éi nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u sÏ lµ ®éi th¾ng cuéc. -H¸t “ Em yªu c©y xanh” * Trß ch¬i h¸t theo ©m cña ch÷. - C« gi¬ ch÷ g× trÎ h¸t ©m ®ã . - GÝao dôc : TrÎ yªu quÝ c/s b¶o vÖ c¸c *H§4: KÕt thóc loµi c©y, BiÕt vÖ sinh c¸c lo¹i rau qu¶ tríc khi ¨n. - Cïng ®i th¨m quan c©y xanh x/q trêng. II.Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : BÇu trêi vµ thêi tiÕt mïa ®«ng. a. M§YC: TrÎ nhËn xÐt ®îc bÇu trêi vµ thêi tiÕt . b. §µm tho¹i : + Con cã nhËn xÐt g× vÒ bÇu trêi vµ th¬i tiÕt ngµy h«m nay? + Ai cã nhËn xÐt kh¸c n÷a? c. Gi¸o dôc : ¡n mÆc quÇn ¸o theo mïa. 2.Ch¬i vËn ®éng: C©y cao , cá thÊp. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i theo ý thÝch. Ch¬i ngoµi s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Ph©n vai : - Cöa hµng rau qu¶, trång vµ ch¨m sãc vên rau. 2. X©y dùng: - XD l¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh,hoa, thµnh vên c©y ,vên hoa råi bè côc trong khu«n viªn trêng MN, th¸o l¾p thµnh « t« chë hoa qu¶. 3.T¹o h×nh : - T«, vÏ, nÆn mét sè c©y ,l¸, hoa, qu¶, ®Ó t¹o bøc tranh vÒ c©y xanh. 4.Gãc ©m nhac:- H¸t móa ®äc th¬ kÓ chuyÖn vÒ c¸c lo¹i c©y. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lq bµi míi: To¸n: Thao t¸c ®o ®é dµi 1 ®èi tîng. - §äc bµi th¬: “ C©y dõa”. Ch¬i ë c¸c gãc x©y dùng, gãc ph©n vai. * §¸nh gi¸:…………................................................................................. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Thø 4/ 8/1/2014. I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh. To¸n: - H§C:Thao t¸c ®o ®é dµi 1 ®èi tîng. - H§KH: ¢N, Trß ch¬i, v¨n häc. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: TrÎ biÕt thùc hµnh ®o vµ nhËn biÕt ®îc k/q ®o 2. Kü n¨ng: TrÎ cã kÜ n¨ng ®o ®é dµi b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. 3. Th¸i ®é : Gi¸o dôc trÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: * §å dïng cña trÎ: - Mçi trÎ 1 khèi CN , 1 b¨ng giÊy cã ®é dµi b»ng 6 lÇn ®é dµi khèi CN , 1 bót ch×. * §å dïng cña c« gièng cña trÎ( KÝch thíc lín h¬n). 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn *Trß ch¬i : BËt xa * trÎ høng thó tham gia ch¬i trß ®Þnh tæ chøc. - C¸ch ch¬i: 1-2 trÎ bËt nh¶y xa b¾t ch¬i. ¤n. ®Êu tõ v¹ch xuÊt ph¸t. TrÎ bËt qua bao nhiªu «, c« cho trÎ gi¬ thÎ sè t¬ng øng.. - 2 trÎ lªn bËt xa. _ Cho trÎ ®o chiÒu dµi , chiÒu réng cña líp häc b»ng sè lÇn bíc ch©n. * H§2: C« * PhÇn 2: Thao t¸c ®o ®é dµi cña 1 ®o mÉu ®èi tîng. - C«ng viªn mïa xu©n göi tÆng c¸c b¹n nhá 1 mãn qu¶ ( b¨ng giÊy vµ khèi gç). Cïng ch¬i 1 trß ch¬i. - C« ch¬i tríc vµ híng dÉn c¸ch ch¬i: - TrÎ quan s¸t c« lµm mÉu. §Æt mÐp khèi gç trïng khÝt lªn mÐp bªn tr¸i cña b¨ng giÊy. LÊy bót v¹ch mét v¹ch ë phÝa ph¶i cña khèi gç. LÊy khèi gç lªn tiÕp tôc ®ÆtÈtïng khÝt lªn v¹ch bót ch× võa kÎ. LÊy bót v¹ch 1 *H§3: D¹y trÎ thao t¸c ®o ®é dµi 1 ®èi tîng. *H§4:LuyÖn tËp v¹ch ë ®Çu phÝa ph¶i cña khèi gç, cø nh vËy cho ®Õn hÕt b¨ng giÊy. - Mêi 1-2 trÎ lªn ®o b¨ng giÊy cña c«. + H·y ®Õm xem trªn b¨ng giÊy cã bao nhiªu ®o¹n? * Cho trÎ ®o trªn b¨ng giÊy cña trÎ. - C« q/s vµ híng ®Én khi cÇn thiÕt. - §Õm sè lÇn khèi gç ®· v¹ch trªn b¨ng giÊy. §Æt sè t¬ng øng sau mçi lÇn ®o. * PhÇn 3: LuyÖn tËp. - Cho trÎ t×m xung quanh líp c¸c ®å vËt trÎ thÝch ®o, cho trÎ lÊy que tÝnh, ®o b»ng gang tay, bµn ch©n, bíc ch©n… + trÎ xem b¨ng giÊy vµ cïng ®Õm víi c«. *TrÎ tù ®o vµ ®Æt sè t¬ng øng. * TrÎ ®o chiÒu dµi cña bµn häc, cöa ra vµo ®o song cho trÎ nãi kÕt qu¶chiÒu dµi, réng cña bµn, cöa b»ng mÇy lÇn que tÝnh, trÎ dïng phÊn vÏ ®o¹n th¼ng xem b¹n nµo vÏ ®o¹n th¼ng dµi nhÊt. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : Gãc thiªn nhiªn líp Hoa Sen. - M§YC: TrÎ biÕt ®îc tªn nªu ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña c¸c c©y gãc thiªn nhiªn. - §µm tho¹i: + §©y lµ c©y g×? + Ai biÕt g× vÒ nh÷ng c©y nµy? + Ai biÕt g× n÷a?..., theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y - Gi¸o dôc: TrÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y, theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y .2. TCV§: VÒ ®óng vên c©y. * M§YC: Nghe c« h« hiÖu lÖnh trÎ nhanh chãng chay vÒ ®óng vên c©y cña ®éi m×nh ai vÒ nhÇm sÏ ra ngoµi 1 lît ch¬i. 3.Ch¬i tù do: NhÆt l¸ c©y rông. Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III.Ho¹t ®éng gãc: 1.Ph©n vai: QuÇy gi¶i kh¸t sinh tè. Cöa hµng rau qu¶. 2.T¹o h×nh:T« vÏ nÆn c©y l¸ hoa qu¶, xÕp l¸, in l¸, t¹o bøc tranh vÒ c©y xanh.. 3.Gãc x©y dùng: x©y dùng l¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh bè côc trong khu«n viªn trêng MN. 4.Thiªn nhiªn: Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y,tËp ®ong ®o c¸t níc…. IV.Ho¹t ®éng chiÒu: - Häc trong vë : BÐ lµm quen víi to¸n. - Lµm quen bµi míi: C©y xanh vµ MT sèng. Ch¬i t/c d©n gian: chång nô, chång hoa. *§¸nh gi¸:................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 9/1/2014. - H§C: C©y xanh vµ m«i trêng sèng - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. Trß ch¬i 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c©y xanh cã nhiÒu Ých lîi ®/v ®êi sèng con ngêi( Cho gç, cho hoa, qu¶, rau, bãng m¸t vµ lµm cho Mt thªm s¹ch) - TrÎ biÕt qu¸ tr×nh p/t lín lªn vµ nh÷ng ®/k ®Ó c©y p/t. + H¹t n¶y mÇm-> c©y con-> c©y trëng thµnh-> cã hoa qu¶. + §Êt xèp, níc, ¸nh s¸ng, sù c/s cña con ngêi. b. Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ph©n lo¹i c©y theo Ých lîi: cay cho gç, c©y cho hoa, qu¶, c©y ®Ó trang trÝ lµm c¶nh - ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ, cung cÊp vèn tõ: Xanh t¬i, xum xuª, to¶ bãng m¸t, v¬n lªn. c. Th¸i ®é: -TrÎ muèn cã nhiÒu c©y xanh th× ph¶i trång, c/s b/v, kh«ng bÎ cµnh ng¾t l¸. 2. ChuÈn bÞ: KPKH: - Tríc giê h/® c« tæ chøc cho trÎ q/s c©y xanh trong s©n trêng, kh¶o s¸t c¸c bé phËn cña c©y . - 2 m©m ®Êt gieo h¹t ( tíi níc, kh«ng tíi níc) c« vµ ch¸u thùc hiÖn tríc ®ã 1 tuÇn vµ b¶ng k/q. - H×nh vÏ qóa tr×nh ph¸t triÓn cña c©y( 4 bé). - GiÊy, 4 hép bót mµu( A3 4 tê). - H×nh c¸c lo¹i c©y cho hoa, gç, rau , bãng m¸t do c« vµ ch¸u su tÇm. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ * H§1: æn ®Þnh tæ chøc. * H§2: C©y lín lªn tõ ®©u. Ho¹t ®éng cña c« * H¸t bµi ‘ Em yªu c©y xanh ‘. Ho¹t ®éng cña trÎ *TrÎ tham gia ch¬i. * C¸c con võa h¸t bµi nãi vÒ g×? + Con biÕt g× vÒ c©y xanh? * C©y xanh. +C©yxanhcã nh÷ng béphËn: Th©n,cµnh, l¸…chobãng m¸t… + C©y bµng, mÝt, æi… - C©y cho bãng m¸t. T¸n l¸ réng, l¸ bµng to, trßn, cã nhiÒu qu¶ trßn, mµu xanh… + §Òu cã rÔ, th©n, cµnh, l¸, ®Òu mang l¹i Ých lîi cho c/s con ngêi… + C©y xanh. + Nãng, ngét ng¹t, kh«ng cã nh÷ng ®å dïngb»nggç, kh«ng cã qu¶… + Trång c©y… - VÒ trång c©y, gieo h¹t + Q/s, n/x. - Tõ h¹t-> n¶y mÇm-> c©y con. + TrÎ ®o¸n. + Con biÕt ®îc nh÷ng lo¹i c©y nµo? - TrÎ nãi c©y nµo c« cho ph©n tÝch: - VD: C©y bµng lµ lo¹i c©y g×? C©y bµng cã ®Æc ®iÓm g× l¹ kh«ng? - T¬ng tù cho trÎ n/x mét sè lo¹i c©y kh¸c + TÊt c¶ c¸c lo¹i c©y con võa kÓ ®Òu cã chung mét ®Æc ®iÓm g×? + Ta gäi chung chóng lµ g×? + NÕu kh«ng cã c©y xanh th× sao? + VËy ta lµm g× ®Ó cã nhiÒu c©y xanh? * H«m tríc c« vµ c¸c con ®É lµm thÝ nghiÖm vÒ nh÷ng g×? - C« ®em 2 m©m h¹t ®· thÝ nghiÖm ra. + Con cã n/x g× vÒ m©m h¹t nµy kh«ng? - C¸c b¹n ®É ghi k/q thÝ nghÞªm lªn tr×nh bµy l¹i cho c¸c b¹n m×nh nghe. + NÕu m×nh trång thªm mét thêi gian n÷a sÏ ntn? + Con so s¸nh 2 m©m ®Ëu nµy, con thÊy ntn? V× sao l¹i cÇn nh vËy? + VËy c©y cÇn g× ®Ó lín? * H§3 : Cñng cè -> §Ó c©y nhanh lín vµ p/t tèt cÇn ph¶i cã: ®Êt néi dung ho¹t xèp, níc, ¸nh s¸ng vµ sù c/s cña ngêi. ®éng. * Trß ch¬i: XÕp ®óng thø tù. - Yªu cÇu: TrÎ xÕp ®óng thø tù q/t ph¸t triÓn cña c©y. - C¸ch ch¬i: Cho trÎ vÒ nhãm xÕp tranh vÒ q/t * Ho¹t ®éng 4: p/t cña c©y cho ®óng thø tù LuyÖn tËp - C« vµ ch¸u cïng kiÓm tra. * Trß ch¬i: T×m b¹n th©n. - Yªu cÇu: Ch¸u ph©n lo¹i theo Ých lîi cña c©y. - Mçi b¹n ®É su tÇm cho m×nh 1 h×nh c©y xanh, con h·y t×m b¹n cÇm h×nh c©y xanh cã cïng lîi Ých víi nhau. - Ch¸u t×m b¹n cã h×nh c©y cã cïng lîi Ých ®øng chun g 1 nhãm, sau ®ã g¾n theo ký hiÖu tõng nhãm( Ch¸u g¾n lªn b¶ng nh÷ng c©y cã cïng Ých lîi theo nhãm). + C©y cho gç + C©y cho hoa. TrÎ cïng quan s¸t. +TrÎ tù tr¶ lêi theo suy nghØ. * TrÎ thùc hiÖn. - ch¸u thùc hiÖn _ Quan s¸t & g¾n ®óng vÞ trÝ theo ký hiÖu. + C©y cho bãng m¸t + C©y c¶nh. - C« vµ ch¸u cïng kiÓm tra. * Trß ch¬i: BÐ lµm ho¹ sÜ. * TrÎ vÏ c©y xanh, - Yªu cÇu: Ch¸u miªu t¶ l¹i nh÷ng yªu tè ®Ó ¸nh s¸ng mÆt trêi, c©y lín, p/t. ma, giã, ngêi c/s... - B©y giê , m×nh vÒ chç c¸c con vÏ c©y xanh & nh÷ng g× mµ c©y cÇn ®Ó lín lªn & p/t tèt. III. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Hoa l¸ trong s©n trêng. - M§YC:TrÎ nªu lªn nhËn xÐt cña bån hoa, t¸c dông cña c¸c c©y hoa… - §µm tho¹i: + Con cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c bån hoa trong s©n trêng? + Ai cã ý kiÕn kh¸c? - Gi¸o dôc : trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ m«i trêng 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng. * M§YC: TrÎ hiÓu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ tham gia trß ch¬i høng thó tÝch cùc, phèi hîp tinh thÇn ®oµn kÕt. - C¸ch ch¬i:TrÎ chia thµnh 2 ®éi, khi nghe hiÖu lÖnh th× trÎ ®øng ®Çu chuyÒn bãng ra phÝa sau b¹n ®øng sau ®a tay ®ì bãng vµ chuyÒn cho b¹n tiÕp theo cø nh thÕ ®Õn hªt ®éi nµo xong tríc lµ th¾ng cuéc, khi chuyÒn kh«ng lµm r¬i bãng 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Trång vµ ch¨m sãc vên rau,cöa hµng rau qu¶. 2. Gãc XD- LG: L¾p ghÐp c¸c lo¹i c©y xanh,råi bè côc trong khu«n viªnMn. 3. Gãc t¹o h×nh: T«, vÏ c©y hoa l¸,®Ó t¹o bøc tranh vÒ c©y xanh. 4. Gãc thiªn nhiªn: Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, tØa lau l¸ xÕp l¹i cho ®Ñp. * M§YC: - TrÎ ch¬i ngoan ph¶n ¸nh ®îc n«i dung cña vai ch¬i, biÝet giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ cña ngêi lín, trÎ linh ho¹t trong khi ch¬i vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, s¸ng t¹o. BiÕt cÊt lÊy ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë bÐ lµm quen víi to¸n. - Ch¬i ë c¸c gãc:Thiªn nhiªn, nghÖ thuËt. *§¸nh gi¸:.................................................................................................................. ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 10/1/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH Hoạt động chính: Thơ: Cây dừa. ( Trần Đăng Khoa). Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1. Mục đích - yêu cầu. - Kiến thức: Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của cây dừa qua bài thơ của Trần Đăng Khoa. Hiểu được nội dung bài thơ. - Kỹ năng: Trẻ thuộc thơ, đọc thơ diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp diệu. Phát triển khả năng chú ý. Phát triển ngôn ngữ ở trẻ. - Thái độ: Trẻ thể hiện tình càm qua diễn đạt ngữ điệu khi đọc bài thơ “ Cây dừa”.- Mạnh dạn, tự tin, tích cực hoạt động nhóm. Biết yêu quí, b/v cây. 2. Chuẩn bị * Cho cô: - Bộ tranh minh hoạ thơ. Một số câu đố về cây dừa, quả dừa. Tranh ghép hình cây dừa. - Một số bài hát cô hát chơ trẻ nghe có nội dung nói về “ Cây dừa”. - Tranh thơ chữ to. * Cho trẻ: - Tổ chúc chơ trẻ quan sát cây dừa thật (hoặc) xem tranh ảnh cây dừa. - Cho trẻ xem và ăn thử quả dừa thật. - Giấy trắng to. giấy màu, giáy vụn, hoạ báo. Bút lông( dạ), mầu nước. Hồ dán, keo, kéo…Tâm thế thoải mái khi tham gia hoạt động. Bộ thẻ chữ cái. 3 . Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô * Hoạt động 1. Gây hứng thú. * Trẻ đoán: Cây dừa. - Thân cây dừa mọc thẳng, tròn, màu bạc, chia thành từng đốt, nhẵn. Lá dừa màu xanh, thẳng và dài. Có chùm quả dừa. Quả dừa tròn, trong có cùi, có nhiếu nược rất ngon. * Trẻ chú ý lắng nghe và qs tranh. * Tìm hiểu về nội dung bài thơ. - Trẻ nghe cô. *Hoạt động 2. Nghe đọc thơ. *Hoạt động 3. Giúp trẻ hiểu * Trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức: lớp đọc to- nhỏ, nd bài thơ. đọc nối tiếp. Tổ thi nhau đọc thơ. Các nhóm giao lưu đọc thơ. Cá nhân trẻ đọc. - Hai tay trẻ giơ cao làm tàu lá dừa đang bị gió thổi mạnh kêu “ vù, vù...”. * Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi, chơi theo y/c của cô. - Trả lời các câu hỏi. * Hoạt động 4: Đọc thơ.. Giới thiệu chương trình “ Vườn thơ của bé”. - Đọc thơ chữ to. * Giới thiệu 2 Hoạt động của trẻ đội chơi. * Giới thiệu các trò chơi. *Tập trung trẻ lại đọc câu đố về “ Cây dừa”. - Cho trẻ miêu tả lại cây dừa và trò chuyện về cây dừa đã được q/s. Dẫn dắt vào bài thơ... “ Cây dừa”. * Cô đọc bài thơ “ Cây dừa” của Trần Đăng Khoa 2 lần ( Lần 2 có tranh minh hoạ). * Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của cây dừa rất gần gũi, thân thiết với mọi người dân Việt Nam. * Trích dẫn làm rõ ý + Giảng từ khó. + Vẻ đẹp của cây dừa dược tác giả miêu tả, ví von, so sánh... trong bài thơ: ( Câu 1-8). - Từ khó: “ Ai đeo bao hủ rượu quanh cổ dừa: Ý nói những chùm quả dừa mọc xung quanh gần ngọn dừa. + Hình ảnh cây dừa rất thân thiết, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống của mọi người dân Việt Nam.( Câu 914). * Cho trẻ đọc bài thơ “ Cây dừa” theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. - Chơi vận động: Tạo dáng cây dừa còn lại làm học sinh. * Trò chơi: Đối mặt. - Cách chơi: Trẻ đứng thành vòng tròn. Khi cô đưa câu hỏi các trẻ cùng suy nghĩ trả lời . - Luật chơi: Ai trả lời đúng sẽ được bước vào vòng trong. - Câu hỏi: + Con biết gì về cây dừa? + Đêm hè có rất nhiều sao. Nhà thơ đã ví tàu dừa giống như gì? + Giữa trưa hè nóng bức cây dừa đã giúp ích gì cho mọi người? + Đứng giữa trời đất bao la nhưng cây dừa vẫn làm nhiệm vụ cao cả gì? - Cho trẻ đọc thơ chữ to bài thơ “ Cây dừa”. - Kết thúc: Cùng đi dạo chơi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t: C©y dõa c¶nh. +M§YC: TrÎ biÕt tªn c©y, Ých lîi t¸c dông cña c©y. + §µm tho¹i: - Ai biÕt c©y g× ®©y? - Ai biÕt g× vÒ c©y hoa hång? - B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i vËn ®éng: L¸ vµ giã. 3. Ch¬i tù do:VÏ tù do.Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: QuÇy gi¶i kh¸t sinh tè, cöa hµng rau qu¶. 2. Gãc XD- LG: c¸c lo¹i c©y xanh, råi bè côc trong khu«n viªn trêng mÇm non. 3. Gãc t¹o h×nh: T«, vÏ , nÆn c©y l¸ hoa qu¶ thµnh bóc tranh ®Ñp. 4. Gãc khoa häc – to¸n: §Õm, so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n nhãm c¸c lo¹i c©y. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. *§¸nh gi¸................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Chủđề: TuÇn 2: Mét sè lo¹i rau ( Từ ngày 13/1/®Õn 17/ 2/ 2014). ĐÓN TRÎ 1 Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c©y xanh ,vµ Ých lîi cña c©y xanh ®èi víi ®/s con ngêi. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. THÓ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy 2.ChuÈn bÞ :S©n tÆp cê ,bãng b¨ng ®Üa... 3.Híng d½n: *.Khëi ®éng:TrÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ hµng ngang ®Î tËp BTPTC. *Träng ®éng:TËp kÕt hîp bµi: N¾ng sím. 1.§éng t¸c h« hÊp: 2. §éng t¸c tay vai: §éng t¸c 4: §¸nh chÐo 2 tay ra 2 phÝa tríc, sau. §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i. + §a tay ph¶i vÒ phÝa tríc, tay tr¸i phÝa sau. + §a tay tr¸i vÒ phÝa tríc, tay ph¶i vÒ phÝa sau. + §a 2 tay llªn cao ngang vai. + H¹ 2 tay xuèng. 3. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 4: N©ng cao ch©n, bËt gèi §øng 2 ch©n ngang vai. + Ch©n ph¶i lµm trô, chan tr¸i n©ng cao ®ïi, gËp ®Çu gèi + H¹ ch©n tr¸i xuèng, ®øng th¼ng. + Ch©n tr¸i lµm trô, ch©n ph¶i n©ng cao ®ïi, g©p ®Çu gèi. + H¹ ch©n ph¶i xuèng, ®øng th¼ng. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông -§éng t¸c 4: Cói ngêi vÒ tríc, ngöa ra sau §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Cói ngêi vÒ tríc. + §øng th¼ng. + Ngöa ngêi vÒ sau. + §øng th¼ng. 4. BËt: BËt lªn xuèng. HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu - Cöa hµng rau qu¶, quÇy gi¶i kh¸t sinh tè, Gãc ph©n trång vµ ch¨m sãc vên rau vai ChuÈn bÞ - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn ®îc hµnh ®éng cña c¸c vai. - TrÎ biÕt sö dông XD- L¾p ghÐp c¸c lo¹i c¸c nguyªn liÖu cã c©y gi©y leo, rau…, s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, Gãc x©y råi bè côc trong khu«n viªn trêng MN, x©y dùng s¸ng t¹o dùngL¾p ghÐp th¸o l¾p thµnh « t« trë thµnh c¸c khu hoa qu¶,rau ®Õn cöa khu«n viªn vên hoa, vên c©y. hµng. Gãc t¹o h×nh - T« vÏ nÆn 1 sè qu¶, cñ, c©y l¸ hoa qu¶, xÕp l¸, in l¸, t¹o bøc tranh vÒ rau. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ñp. pp tiÕn hµnh - §å dïng , dông cô cña chñ ®iÓm. - §å ch¬i nÊu ¨n, ®å ch¬i b¸n hµng... -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi - Gîi ý ®Ó trÎ nhËp vai ch¬i. - Quan s¸t híng dÉn,thao t¸c mÉu. - Híng dÉn c¸ nh©n - Bót s¸p, §éng giÊy mµu, viªn ®Êt nÆn, khuyÕn - H×nh mÉu - ThÓ hiÖn bµi h¸t - Bé dông cô mét c¸ch tù nhiªn, ©m nh¹c, m¹nh d¹n, s¸ng ®µi , ®µn… Gãc ©m t¹o. nh¹c - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm - S¸ch, truyÖn vÒ Gãc th s¸ch vµ më s¸ch. chñ ®iÓm. viÖn - BiÕt thÓ hiÖn ý tëng - Tranh ¶nh, häa Xem s¸ch cña m×nh qua viÖc lµm b¸o... tranh vÒ s¸ch tranh truyÖn . c©y, lµm s¸ch tranh vÒ c©y, gäi tªn c¸c bé phËn cña c©y. so s¸nh c¸c BiÕt sö dông c¸c C¸c lo¹i c©y Gãc khoa §Õm nhãm rau, ph©n nhãm kü n¨ng so s¸nh, xanh b»ng häc- to¸n c¸c lo¹i rau,cñ, ph©n biÖt ®Ó nhËn nhùa b×a… biÕt c¸c lo¹i rau. nhùa, m« h×nh H¸t hoặc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t đã thuéc về chñ ®Ò , kÓ chuyÖn vÒ c¸c lo¹i rau. Gãc thiªn Ch¨m sãc, theo dâi sù - T/h 1 sè kü n¨ng X« níc, b×nh ph¸t triÓn cña rau. l/® ®¬n gi¶n ®Ó c/s tíi, kh¨n nhiªn rau ë gãc thiªn lau… nhiªn. KÕ Ho¹ch Ngµy - trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò khÝch. - Híng dÉn kÜ n¨ng riªng. - NhËn xÐt tuyªn d¬ng. Thø 2ngµy13/1/2014 I. Ho¹t ®éng học cã chñ định: ThÓ dôc: - H§C: NÐm chóng ®Ých th¼ng ®øng - H§KH: ¢m nh¹c , MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: a. KiÕn thøc: TrÎ nÐm ®îc chóng ®Ých th¼ng ®øng b. Kü n¨ng: TrÎ biÕt nÐm th¼ng híng, ®óng ®Ých nÐm c. Th¸i ®é: TrÎ thêng xuyªn luyÖn t©pTDTT cho c¬ thÎ khoÎ m¹nh.Yªu quÝ c/s b¶o vÖ c¸c con vËt, gi÷ g×n BVMT. 2. ChuÈn bÞ: - §Ých cao 1m, xa1-1,2m - Tói c¸t 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ H§ *C¶ líp ch¬i 2 * H§1: æn * Cho trÎ ch¬i: Con thá. lÇn ®Þnh tæ chøc + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm. + Võa ch¬i trß ch¬i nãi vÒ con g×? Con thá sèng ë -TrÎ trß chuyÖn ®©u? cïng c« theo + Ngoµi con thá ra ai cßn biÕt cã nh÷ng con g× n÷a? suy nghÜ cña Cho trÎ biÕt thÕ giíi ®éng vËt x/q chóng ta phong phó trÎ. vµ ®a d¹ng cã con biÕt bß, con biÕt ®i, con biÕt bay , con sèng díi níc, con sèng trong gia ®×nh, con sèng trªn rõng... * H§2:Khëi * Cho trÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp c¸c kiÓu ®i nhanh, * TrÎ tËp c¸c ®éng chËm, kiÓng, gãt...vµo rõng gióp mÑ con nhµ thá x¸m ®éng t¸c trong söa nhµ sau ®ã cho trÎ vÒ 3 hµng däc tËp BTPTC bµi tËp ph¸t * H§3 : triÓn chung. Träng ®éng. * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : (2 x8) + Tay §T2 : Tay ®a phÝa tríc lªn cao. ( 4 x8) + Ch©n §T3:§øng ®a ch©n ra phÝa tríc lªn cao ( 2 x8) + Lên §T1: §øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc, tay ch¹m mòi ch©n. ( 2 x 8) + BËt §T2 : T¸ch khÐp ch©n. Sau ®ã cho trÎ dån thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp vËn ®éng c¬ b¶n * V§CB: ®Ých th¼ng ®øng. + C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng .Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. - LÇn 1:Lµm mÉu toµn phÇn. - LÇn 2:Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: C« cÇm tói c¸t b»ng tay ph¶i, ch©n tr¸i phÝa tríc, ch©n ph¶i phÝa sau, m¾t nh×n th¼ng vµo ®ÝchnÐm m¹nh tói c¸t vµo ®ã - Cho trÎ lªn thùc hiÖn vµ nhËn xÐt. - C« cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn.trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó, khuyÕn khÝch, ®éng viªn trÎ thùc hiÖn. - C« cho 2 ®éi thi ®ua . * H§4: Håi Rõng xanh s¾p më héi ®ua tµi thá con còng ®ang tÜnh. luyÖn tËp m«n thi ch¹y nªn thá ®· chuÈn bÞ cho m×nh 1 n¬i tËp rÊt lý thó... *ChuyÓn ho¹t ®éng. + Nghe c« giíi thiÖu tªn vËn ®éng c¬ b¶n vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. 2 trÎ lªn thùc hiÖn - C¶ líp thùc hiÖn. - 2 tæ thi ®ua nhau. * Håi tÜnh: còng cè vµ nªu bµi häc GD Cho trÎ lµm chim mÑ, chim con bay nhÑ nhµng. *1- 2 vßng ra ch¬i. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t:C©y rau ®ay -+M§YC: TrÎ biÕt tªn c©y,Ých lîi t¸c dông cña c©y rau. + §µm tho¹i: - Ai biÕt c©y g× ®©y? - Ai biÕt g× vÒ c©y rau ®ay? - B¹n nµo cã ý kiÕn kh¸c? + Gi¸o dôc trÎ ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y. 2. Ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t n¶y mÇm. * M§YC: TrÎ ch¬i say sa høng thó ®óng c¸ch ch¬i. C¸ch ch¬i:TrÎ ®óng tù do khi nghe c« nãi gieo h¹t trÎ gi¶ vung tay lµm ®éng t¸c gieo h¹t vµ ngåi xuèng,c« nãi n¶y mÇm tÊt c¶ ®øng dËy,c« nãi 1 nô trÎ n¾m tay gi¬ lªn lµm nô, 2 nô,c« nãi 1 hoa trÎ xße c¸c ngãn tay,t¬ng tù víi 2 hoa vµ qu¶.mïi h¬ng…l¸ rông trÎ ngåi xuèng. 3. Ch¬i tù do:VÏ tù do. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Cöa hµng rau qu¶, quÇy gi¶ kh¸t sinh tè, trång vµ c/s vên rau. 2. Gãc XD- LG: C¸c lo¹i c©y d©y leo, rau xanh,råi bè côc trong khu«n viªn trêng MN hoÆc c«ng viªn, th¸o l¾p thµnh « t« chë rau, cñ, qu¶ ®Õn cöa hµng. 3. Gãc t¹o h×nh: T«, vÏ , nÆn qu¶, cñ, xÕp l¸, in l¸ t¹o bøc tranh vÒ rau. 4. Gãc thiªn nhiªn: Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, rau, tØa lau l¸ xÕp l¹i cho ®Ñp. * M§YC: - TrÎ ch¬i ngoan, sù dông c¸c NVL s¼n cã l¾p ghÐp t¹o thµnh c«ng tr×nh s¸ng t¹o. - TrÎ nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng cña vai, linh ho¹t trong vai ch¬i t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp, c/s tíi níc, lau l¸ c©y. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n bµi cò ®äc c¸c bµi th¬ vÒ chñ ®iÓm mµ trÎ ®· häc - H§ ë c¸c gãc: Ph©n vai, x©y dùng. - Ch¬i c©y cao, cá thÊp. *§¸nh gi¸:................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Thø 3 / ngµy14/1/2014 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢M NH¹C : H§C: - H¸t -V§ theo nhÞp: Qu¶. - Nghe h¸t: Lý c©y b«ng.(D©n ca NB) - TC¢N: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt. H§KH: MTXQ, v¨n häc, trß ch¬i. 1.M§YC: * KiÕn thøc: - TrÎ thuéc bµi h¸t, nhí tªn t¸c gi¶, tªn bµi h¸t, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t , thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m qua bµi h¸t, høng thó nghe c« h¸t vµ h¸t cïng c«. ThÝch ch¬i trß ch¬i. * Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng theo giai ®iÖu bµi h¸t. TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t - Ph¸t triÓn tai nghe ©m nh¹c. *Th¸i ®é:- TrÎ biÕt yªu quý kÝnh träng ngêi trång c©y vµ biÕt ch¨m sãc c©y. - Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Lý c©y b«ng. - Vßng thÓ dôc, ph¸ch s¾c x«. 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ch¬i trß ch¬i “ Gieo h¹t”. * TrÎ ch¬i cïng c« *H§1: æn ®Þnh tæ chøc Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tr×nh “Vên ¬m vµ ®µm tho¹i cïng tµi n¨ng nhÝ”.... c«. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i: (Hoa th¬m vµ l¸ xanh) + Cïng ®i xem 1 ®o¹n phim vÒ vên c©y ¨n qu¶. + Trß chuyÖn víi trÎ vÒ néi dung cña ®o¹n phim. + Cho trÎ kÓ l¹i tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ mµ trÎ biÕt . + C¸c con ¹ thÕ giíi tv xung quanh chóng ta *H§2: H¸t – phong phó vµ ®a d¹ng cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i c©y kh«ng nh÷ng cho chóng ta bãng m¸t, hoa th¬m, V§ “Qu¶” qu¶ ngät vµ lµm cho kh«ng khÝ MT xanh s¹ch ®Ñp. + Muèn c©y cho nhiÒu qu¶ ngät th× chóng ta cÇn + Ch¨m sãc b¶o vÖ ph¶i lµm g×? c©y. - DÉn d¾t vµo bµi h¸t: “ Qu¶”. * C« cã 1 bµi h¸t rÊt hayÈc ngîi t¸c dông cña c¸c lo¹i qu¶ rÊt lµ hay ®Êy thÕ c¸c con cã muèn biÕt ®ã lµ bµi h¸t g× kh«ng? + C« d¹o nh¹c cho trÎ nghe 1 ®o¹n bµi h¸t “Qu¶”vµ hái trÎ khóc nh¹c võa råi n»m trong + Qu¶. bµi h¸t nµo? + C« cïng trÎ h¸t 1 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶. + lêi bµi h¸t cßn hay h¬n khi c« cã nh÷ng ®éng t¸c móa minh ho¹ cho bµi h¸t nµy n÷a ®Êy (líp + C¶ líp h¸t 1 lÇn. ®øng thµnh 2 vßng trßn quay mÆt vµo nhau vËn + c¸c ®éi lÇn lît lªn ®éng ). biÓu diÔn. + LÇn lît tõng tæ h¸t vµ móa. + C¸c ®éi vËn ®éng + C¸c ®éi cö ®¹i diÖn lªn giao lu . theo ý tëng cña trÎ. + Mêi 1 thµnh viªn cña ®éi lªn biÓu diÔn tµi n¨ng cña m×nh . + TrÎ h¸t vËn ®éng + C¸c ®éi V§ theo ý tëng theo ý tëng cña c« + C« ®a ra ý tëng riªng võa h¸t võa sö dông b»ng dông cô ©m nh¹c. *Nghe h¸tvµ hëng *H§3: Nghe øng theo. * Nghe h¸t : Lý c©y b«ng. h¸t: “ Lý c©y + C« h¸t lÇn 1 : ThÓ hiÖn cö chØ ®iÖu bé b«ng.” + Gi¶ng néi dung bµi h¸t : + LÇn 2 : H¸t móa theo b¨ng ®µi cïng trÎ . * TrÎ ch¬i 3, 4 lÇn + LÇn 3 : Nghe giai ®iÖu bµi h¸t . *H§4: Trß + TrÎ ra ngoµi cïng * C« nªu tªn trß ch¬i, luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i . ch¬i “Nghe c« . tiÕt tÊu t×m ®å Cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn . + GD : TrÎ yªu quý vµ ch¨m sãc b¶o vÖ c©y. vËt ” + KÕt thóc :Cïng ®i d¹o ch¬i ngoµi s©n trêng . T¹o h×nh: - H§C: XÐ d¸n cñ, qu¶ ( §Ò tµi). - H§KH: ¢N, MTXQ. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: +TrÎ biÕt xÐ nhiÒu lo¹i cñ, qu¶ kh¸c nhau. - Kü n¨ng:+TrÎ biÕt sö dông kÕt hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm ®Ñp. + LuyÖn kÜ n¨ng xÐ qu¶ trßn, qu¶ dµi, qu¶ cong… - Th¸i ®é: +TrÎ høng thó ho¹t ®éng ,trÎ biÕt yªu quý vµ b¶o vÖ c©y. 2. ChuÈn bÞ: - §µn, gi¸ trng bµy s¶n phÈm. - Tranh xÐ d¸n c¸c lo¹i cñ, qu¶.Powrpent c¸c lo¹i vÒ cñ,qu¶ - GiÊy mµu, hå d¸n,vë t¹o h×nh. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * C¶ líp vui h¸t. *H§1: Trß *Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “Vui cïng s¾c mµu” - TrÎ quan s¸t tranh chuyÖn giíi - Giíi thiÖu c¸c ®éi ch¬i. - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i:- T×m ®Ò tµi c¸c lo¹i c©y. thiÖu . - ThÓ hiÖn tµi n¨ng + TrÎ l¾ng nghe. - B×nh chän vµ trao gi¶i hái cña c«. * Vßng1: T×m ®Ò tµi *H§2: §µm tho¹i - C« cho trÎ ®i tham quan n«ng tr¹i cña c¸c c« vÒ tranh b¸c n«ng d©n trªn mµn h×nh.( lång GDBVMT) mÉu. + C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ n«ng tr¹i cña c¸c c«
- Xem thêm -