Tài liệu TẤT CẢ CÁC LỆNH TRONG AUTOCAD

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 332 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

AutoCAD Command th©n tÆng em PhÝm T¾t 3A 3DO 3F Tªn LÖnh môc ®Ých 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän 3P 3DPOLY A ADC AA ARC ADCENTER AREA AL ALIGN AP APPLOAD AR ATT -ATT ATE ARRAY ATTDEF -ATTDEF ATTEDIT T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu A 10. 11. 12. 13. VÏ cung trßn TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm §a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block B B BO BR 14. 15. 16. BLOCK BOUNDARY BREAK T¹o Block T¹o ®a tuyÕn kÝn XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän C C CH -CH CHA COL CO, cp CIRCLE PROPERTIES CHANGE ChaMFER COLOR VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D V¸t mÐp c¸c c¹nh X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù COPY Sao chÐp ®èi tîng 23. 24. 25. D DAL DAN DIMSTYLE DIMALIGNED DIMANGULAR 26. DBA DIMBASELINE 27. DCE DIMCENTER DCO DIMCONTINUE 29. 30. 31. DDI DED DI DIMDIAMETER DIMEDIT DIST 32. DIV DIVIDE 33. 34. DLI DO DIMLINEAR DONUT 17. 18. 19. 20. 21. 22. 28. to D T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc Ghi kÝch thíc gãc TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn cña kÝch thíc ®îc chän T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m cña c¸c cung trßn vµ ®êng trßn TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng thø 2 cña kÝch thíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh ChØnh söa kÝch thíc §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm §Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu vi ®èi tîng T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh 1 35. 36. 37. 38. DOR DOV DR DRA DIMORDINATE DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS 39. DS DSETTINGS 40. DT DTEXT 41. DV DVIEW 42. E ERASE 43. ED DDEDIT 44. 45. 46. 47. 48. 49. EL EX EXIT EXP EXT F ELLIPSE EXTEND QUIT EXPORT EXTRUDE FILLET 50. FI FILTER kh¨n T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid, Polar tracking VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh lµ nã ®ang nhËp vµo) X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh E 51. G GROUP 52. -G -GROUP 53. GR DDGRIPS 54. 55. 56. 57. H -H HE HI BHATCH -HATCH HATCHEDIT HIDE 58. 59. I -I INSERT -INSERT 60. IAD IMAGEADJUST 61. 62. 63. 64. IAT ICL IM -IM IMAGEATTACH IMAGECLIP IMAGE -IMAGE 65. IMP IMPORT 66. IN INTERSECT 67. INF INTERFERE 68. IO INSERTOBJ Xo¸ ®èi tîng §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ chØnh söa néi dung v¨n b¶n ; ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh VÏ elip KÐo dµi ®èi tîng Tho¸t khái ch¬ng tr×nh Lu b¶n vÏ sang d¹ng file kh¸c (*.wmf...) T¹o ra vËt thÓ r¾n b»ng c¸ch ®ïn xuÊt ®èi tîng 2 chiÒu ®ang cã Nèi hai ®èi tîng b»ng cung trßn §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ ®a ra danh s¸ch ®Ó chän ®èi tîng dùa trªn thuéc tÝnh cña nã G §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ t¹o ra mét tËp hîp c¸c ®èi tîng ®îc ®Æt tªn ChØnh söa tËp hîp c¸c ®èi tîng HiÓn thÞ hép tho¹i qua ®ã cã thÓ cho c¸c ho¹t ®éng vµ x¸c lËp mµu còng nh kÝch cì cña chóng T« vËt liÖu §Þnh nghÜa kiÓu t« mÆt c¾t kh¸c HiÖu chØnh cña t« vËt liÖu T¹o l¹i m« h×nh 3D víi c¸c ®êng bÞ khuÊt I ChÌn mét khèi ®îc ®Æt tªn hoÆc b¶n vÏ vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh ChØnh söa khèi ®· ®îc chÌn Më ra hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s¸ng t¬ng ph¶n, ®é ®ôc cña h×nh ¶nh trong c¬ së d÷ liÖu b¶n vÏ Më hép tho¹i chØ ra tªn cña h×nh ¶nh còng nh tham sè T¹o ra 1 ®êng biªn dµnh cho c¸c ®èi tîng h×nh ¶nh ®¬n ChÌn h×nh ¶nh ë c¸c d¹ng kh¸c vµo 1 file b¶n vÏ AutoCad HiÖu chØnh h×nh ¶nh ®· chÌn HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp nhËp c¸c d¹ng file kh¸c vµo AutoCad T¹o ra c¸c cè thÓ tæng hîp hoÆc vïng tæng hîp tõ phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ T×m phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ vµ t¹o ra 1 cè thÓ tæng hîp tõ thÓ tÝch chung cña chóng ChÌn 1 ®èi tîng liªn kÕt hoÆc nhóng vµo AutoCad L 69. 70. 71. L LA -LA LINE LAYER -LAYER VÏ ®êng th¼ng T¹o lípvµ c¸c thuéc tÝnh HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña layer 2 72. LE LEADER 73. LEN LENGTHEN 74. 75. 76. 77. 78. Ls,LI Lw LO LT LTS LIST LWEIGHT -LAYOUT LINETYPE LTSCALE T¹o ra 1 ®êng kÕt nèi c¸c dßng chó thÝch cho mét thuéc tÝnh Thay ®æi chiÒu dµi cña 1 ®èi tîng vµ c¸c gãc còng nh cung cã chøa trong ®ã HiÓn thÞ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cho c¸c ®èi tîng ®îc chän Khai b¸o hay thay ®æi chiÒu dµy nÐt vÏ HiÓn thÞ hép tho¹i t¹o vµ x¸c lËp c¸c kiÓu ®êng X¸c lËp thõa sè tØ lÖ kiÓu ®êng M 79. M MOVE 80. MA MATCHPROP 81. ME MEASURE 82. 83. 84. MI ML MO MIRROR MLINE PROPERTIES 85. MS MSPACE 86. MT MTEXT 87. MV MVIEW Di chuyÓn ®èi tîng ®îc chän Sao chÐp c¸c thuéc tÝnh tõ 1 ®èi tîng nµy sang 1 hay nhiÒu ®èi tîng kh¸c §Æt c¸c ®èi tîng ®iÓm hoÆc c¸c khèi ë t¹i c¸c møc ®o trªn mét ®èi tîng T¹o ¶nh cña ®èi tîng T¹o ra c¸c ®êng song song HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh Ho¸n chuyÓn tõ kh«ng gian giÊy sang cæng xem kh«ng gian m« h×nh T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n T¹o ra c¸c cæng xem di ®éng vµ bËt c¸c cæng xem di ®éng ®ang cã O VÏ c¸c ®êng th¼ng song song, ®êng trßn ®ång t©m Më menu chÝnh HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c chÕ ®é truy chôp ®èi tîng ®ang ch¹y 88. 89. O OP OFFSET OPTIONS 90. OS OSNAP 91. 92. P -P PAN -PAN 93. PA PASTESPEC 94. 95. 96. 97. PE PL PO POL PROP S PRE PRIN T PEDIT PLINE POINT POLYGON Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ tõ ®iÓm 1 sang ®iÓm thø 2 ChÌn d÷ liÖu tõ Window Clip-board vµ ®iÒu khiÓn d¹ng thøc cña d÷ liÖu;sö dông OLE ChØnh söa c¸c ®a tuyÕn vµ c¸c m¹ng líi ®a tuyÕn 3 chiÒu VÏ ®a tuyÕn ®êng th¼ng, ®trßn VÏ ®iÓm VÏ ®a gi¸c ®Òu khÐp kÝn PROPERTIES HiÓn thÞ menu thuéc tÝnh PREVIEW P 98. 101. PS PSPACE 102. PU PURGE HiÓn thÞ chÕ ®é xem 1 b¶n vÏ tríc khi ®a ra in §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ vÏ 1 b¶n vÏ b»ng m¸y vÏ, m¸y in hoÆc file Ho¸n chuyÓn tõ cæng xem kh«ng gian m« h×nh sang kh«ng gian giÊy Xo¸ bá c¸c tham chiÕu kh«ng cßn dïng ra khái c¬ së d÷ liÖu 103. 104. 105. 106. 107. 108. R RA RE REA REC REG REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL RECTANGLE REGION R Lµm t¬i l¹i mµn h×nh cña cæng xem hiÖn hµnh Lµm t¬i l¹i mµn h×nh cña tÊt c¶ c¸c cæng xem T¹o l¹i b¶n vÏ vµ c¸c cæng xem hiÖn hµnh T¹o l¹i b¶n vÏ vµ lµm s¸ng l¹i tÊt c¶ c¸c cæng xem VÏ h×nh ch÷ nhËt T¹o ra 1 ®èi tîng vïng tõ 1 tËp hîp c¸c ®èi tîng ®ang cã 99. 100. PLOT 3 109. REN RENAME 110. REV REVOLVE 111. RM DDRMODES 112. 113. RO RPR ROTATE RPREF 114. RR RENDER Thay ®æi tªn c¸c ®èi tuîng cã chøa c¸c khèi, c¸c kiÓu kÝch thíc, c¸c líp, kiÓu ®êng,kiÓu UCS,view vµ cæng xem T¹o ra 1 cè thÓ b»ng c¸ch quay 1 ®èi tîng 2 chiÒu quanh 1 trôc §a ra hép tho¹i qua ®ã cã thÓ x¸c lËp c¸c trî gióp b¶n vÏ nh Ortho, Grid, Snap Xoay c¸c ®èi tîng ®îc chän xung quanh 1 ®iÓm nÒn HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c tham chiÕu t« bãng HiÓn thÞ hép tho¹i tõ ®ã t¹o ra h×nh ¶nh ®îc t« bãng, hiÖn thùc trong khung 3D hoÆc trong m« h×nh cè thÓ S 115. 116. 117. S SC SCR StrETCH SCALE SCRIPT 118. SEC SECTION 119. 120. 121. 123. SET SHA SL SN SO SETVAR SHADE SLICE SNAP SOLID 124. SP SPELL 125. SPL SPE ST SU T TA TH TI TO TOL TOR TR SPLINE SPLINEDIT STYLE SUBTRACT MTEXT TABLET THICKNESS TILEMODE TOOLBAR TOLERANCE TORUS TRIM 122. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. Di chuyÓn hoÆc c¨n chØnh ®èi tîng Phãng to, thu nhá theo tû lÖ Thùc hiÖn 1 chuçi c¸c lÖnhtõ 1 Script Sö dông mÆt giao cña 1 mÆt ph¼ng vµ c¸c cè thÓ nh»m t¹o ra 1 vïng LiÖt kª tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ thay ®æi cña biÕn hÖ thèng HiÓn thÞ h×nh ¶nh ph¼ng cña b¶n vÏ trong cæng xem hiÖn hµnh C¸c líp 1 tËp hîp c¸c cè thÓ b»ng 1 mÆt ph¼ng H¹n chÕ sù di chuyÓn cña 2 sîi tãc theo nh÷ng møc ®îc chØ ®Þnh T¹o ra c¸c ®a tuyÕn cè thÓ ®îc t« ®Çy HiÓn thÞ hép tho¹i cã thÓ kiÓm tra c¸ch viÕt v¨n b¶n ®îc t¹o ra víi Dtext, text, Mtext T¹o ra ¼ cung;vÏ c¸c ®êng cong liªn tôc HiÖu chØnh spline HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp t¹o ra c¸c kiÓu v¨n b¶n ®îc ®Æt tªn T¹o ra 1 vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n §Þnh chuÈn b¶ng víi hÖ to¹ ®é cña 1 b¶n vÏ trªn giÊy HiÓn thÞ che dÊu ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô T¹o dung sai h×nh häc T¹o ra 1 cè thÓ h×nh vµnh khuyªn C¾t tØa c¸c ®èi tîng t¹i 1 c¹nh c¾t ®îc x¸c ®Þnh bëi ®èi tîng kh¸c 137. UC DDUCS 138. UCP DDUCSP 139. UN UNI UNITS UNION U §a ra hép tho¹i qu¶n lý hÖ to¹ ®é ngêi dïng ®· ®îc x¸c ®Þnh trong kh«ng gian hiÖn hµnh §a ra hép tho¹i cã thÓ chän 1 hÖ to¹ ®é ngêi dïng ®îc x¸c lËp tríc Chän c¸c d¹ng thøc to¹ ®é chÝnh x¸c cña to¹ ®é vµ gãc T¹o ra vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp VIEW DDVPOINT VPOINT WBLOCK WEDGE V Lu vµ phôc håi c¸c c¶nh xem ®îc ®Æt tªn ®a ra hép tho¹i x¸c lËp híng xem 3 chiÒu X¸c lËp híng xem trong 1 chÕ ®é xem 3 chiÒu cña b¶n vÏ ViÕt c¸c ®èi tîng sang 1 file b¶n vÏ míi T¹o ra 1 cè thÓ 3 chiÒu víi 1 bÒ mÆt nghiªng vµ 1 gãc nhän 140. 141. 142. 143. 144. 145. V VP -VP W WE 4 146. X EXPLODE 147. XA XATTACH 148. XB XC XL XBIND XCLIP XLINE XR XREF Z ZOOM X Ng¾t 1 khèi ®a tuyÕn hoÆc c¸c ®èi tîng tæng hîp kh¸c thµnh c¸c thµnh phÇn t¹o nªn nã §a ra hép tho¹i cã thÓ g¸n 1 tham chiÕu ngo¹i vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh Buéc c¸c biÓu tîng phô thuéc cña 1 Xref vµo 1 b¶n vÏ X¸c ®Þnh 1 ®êng biªn Xref vµ tËp hîp c¸c mÆt ph¼ng nghiªng T¹o ra 1 ®êng më réng v« h¹n theo c¶ 2 híng HiÓn thÞ hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu ngo¹i vµo c¸c file b¶n vÏ T¨ng hay gi¶m kÝch thíc cña c¸c ®èi tîng trong cæng xem hiÖn hµnh Chóc em häc tËp tèt 5
- Xem thêm -